16.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/25


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/1011

z 15. marca 2017,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre olovo v čírom optickom skle

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvádzaných na trh.

(2)

Olovnaté sklo sa používa preto, že vykazuje jedinečnú kombináciu vlastností a charakteristík (svetelná priepustnosť, svetelný rozptyl, tepelná vodivosť, dvojlom atď.).

(3)

Bezolovnaté optické sklo alternatívnych technických riešení existuje vo forme bezolovnatého skla, plastových šošoviek a alternatívneho technického riešenia zariadení. Viaceré vlastnosti olovnatého skla a ich kombinácie sú však neporovnateľné s vlastnosťami týchto alternatív.

(4)

V prípadoch, že bolo relatívne jednoduché nájsť náhradu, sa tak už stalo a náhrady sa už používajú. Stále však neexistujú alternatívy pre ostatné použitia. Náhrada všetkých použití olovnatého skla nie je teda vo všeobecnosti možná. Používanie olova v čírom optickom skle by sa preto malo vyňať do 21. júla 2021 v prípade kategórií 1 až 7 a 10. S prihliadnutím na inovačné cykly tohto typu optických použití je nepravdepodobné, že by trvanie uvedenej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(5)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 6. júla 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 6. júla 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 13 a) nahrádza takto:

„13 a)

Olovo v čírom optickom skle

Týka sa všetkých kategórií; platí do:

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, a v prípade kategórie 11,

21. júla 2021 v prípade všetkých ďalších kategórií a podkategórií.“