16.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/23


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/1010

z 13. marca 2017,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre olovo v ložiskových panvách a puzdrách určitých kompresorov s chladivom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvádzaných na trh.

(2)

Olovo sa používa v ložiskách hermeticky uzavretých kompresoroch s chladiacou zmesou, aby sa predišlo úniku chladiva. Olovo znižuje trenie v ložisku tým, že v prípade nedostatočného mazania pôsobí ako pevné mazivo.

(3)

Síce už existujú aj bezolovnaté ložiská, no zatiaľ nimi nemožno spoľahlivo nahradiť olovnaté ložiská kompresorov s chladivom a deklarovaným elektrickým príkonom najviac 9 kW.

(4)

Olovo v ložiskových panvách a puzdrách hermetických špirálových kompresorov s chladivom a deklarovaným elektrickým príkonom najviac 9 kW určených do vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich (HVACR) zariadení by sa preto malo vyňať do 21. júla 2019. S prihliadnutím na inovačné cykly zariadení HVACR je nepravdepodobné, že by trvanie uvedenej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(5)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 6. júla 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 6. júla 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 9 písm. b) nahrádza takto:

„9 b)

Olovo v ložiskových panvách a puzdrách kompresorov s chladivom určených do vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich (HVACR) zariadení

Týka sa kategórií 8, 9 a 11; platí do:

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje a v prípade kategórie 11,

21. júla 2021 v prípade ostatných podkategórií kategórií 8 a 9.

9 b)-(I)

Olovo v ložiskových panvách a puzdrách hermetických špirálových kompresorov s chladivom a deklarovaným elektrickým príkonom najviac 9 kW určených do vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich (HVACR) zariadení.

Týka sa kategórie 1; platí do 21. júla 2019.“