16.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/21


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/1009

z 13. marca 2017,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre kadmium a olovo vo filtračnom skle a v skle používanom na etalóny odrazivosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova a kadmia v elektrických a elektronických zariadeniach uvádzaných na trh.

(2)

Optické filtračné sklo s obsahom kadmia alebo olova má široké použitie v optických častiach rôznych typov elektrických a elektronických zariadení. Kadmium i olovo sa používajú preto, že vykazujú jedinečné optické vlastnosti, ako napríklad ostré rozhranie vo viditeľnom spektre bez ohľadu na uhol pohľadu.

(3)

Existujú síce rôzne možnosti náhrad, no žiadna z nich neposkytuje dostatočne ostré rozhranie pre všetky použitia. V tých málo prípadoch, keď sa alternatívy považujú v tomto smere za uspokojivé, sú zas predmetné materiály príliš citlivé na okolité prevádzkové podmienky, a teda nie sú porovnateľne spoľahlivé.

(4)

V tomto zmysle však nie sú alternatívy vhodné pre mnohé použitia, pre ktoré je hľadanie alternatív zložité a časovo náročné; 5 rokov sa teda považuje v prípade kategórií 1 až 7 a 10 za opodstatnené časové obdobie.

(5)

Používanie kadmia a/alebo olova v určitom optickom filtračnom skle by sa preto malo vyňať do 21. júla 2021 v prípade kategórií 1 až 7 a 10. S prihliadnutím na inovačné cykly predmetných elektrických a elektronických zariadení je nepravdepodobné, že by trvanie uvedenej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(6)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 6. júla 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 6. júla 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 13 b) nahrádza takto:

„13 b)

Kadmium a olovo vo filtračnom skle a v skle používanom na etalóny odrazivosti

Týka sa kategórií 8, 9 a 11; platí do:

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21 júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje a v prípade kategórie 11,

21. júla 2021 v prípade iných podkategórií kategórií 8 a 9.

13 b)-(I)

Olovo v typoch optického filtračného skla farbeného iónmi

Týka sa kategórií 1 až 7 a 10; platí do 21. júla 2021 v prípade kategórií 1 až 7 a 10“

13 b)-(II)

Kadmium v typoch koloidne farbeného optického filtračného skla okrem použití, ktoré patria pod bod 39 tejto prílohy

13 b)-(III)

Kadmium a olovo v skle používanom na etalóny odrazivosti