1.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/115


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/164

z 31. januára 2017,

ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (ďalej len „smernica 98/24/ES“) (1), a najmä na jej článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa smernice 98/24/ES Komisia navrhne ciele Únie formou indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci (ďalej len „IOELV“, indicative occupational exposure limit values), ktoré sa stanovia na úrovni Únie, s cieľom chrániť pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia nebezpečným chemickým látkam.

(2)

Článkom 3 ods. 2 smernice 98/24/ES sa Komisia splnomocňuje stanoviť alebo zrevidovať IOELV berúc do úvahy dostupnosť meracej techniky prostredníctvom opatrení prijatých v súlade s postupom stanoveným v článku 17 smernice Rady 89/391/EHS (2).

(3)

Komisii pri tejto úlohe pomáha Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (ďalej len „výbor SCOEL“, Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) zriadený rozhodnutím Komisie 2014/113/EÚ (3).

(4)

V súlade so smernicou 98/24/ES „limitná hodnota ohrozenia pri práci“ znamená, pokiaľ nie je uvedené inak, limitnú hodnotu časovo váženého priemeru koncentrácie chemického faktora v ovzduší v dýchacej zóne pracovníka vo vzťahu k určenému referenčnému času.

(5)

IOELV sú limitné hodnoty ohrozenia pri práci z hľadiska zdravia, ktoré výbor SCOEL odvodzuje z najnovších dostupných vedeckých údajov a ktoré Komisia prijíma berúc do úvahy dostupnosť meracích techník. Ide o prahové hodnoty vystavenia, pod ktorých úrovňou sa väčšinou nepredpokladá škodlivý účinok daného chemického faktora po krátkodobom alebo každodennom vystavení počas celého trvania pracovného života. Predstavujú ciele Únie a ich účelom je pomáhať zamestnávateľom pri stanovení a hodnotení rizík a pri vykonávaní preventívnych a ochranných opatrení v súlade so smernicou 98/24/ES.

(6)

V súlade s odporúčaniami výboru SCOEL sú IOELV stanovené vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru osem hodín (dlhodobé limitné hodnoty vystavenia) a pre určité chemické faktory na kratšie referenčné obdobia – vo všeobecnosti pätnásť minút časovo váženého priemeru (krátkodobé limitné hodnoty vystavenia), aby sa zohľadnili účinky vyplývajúce z krátkodobého vystavenia.

(7)

Pre každý chemický faktor, pre ktorý bola stanovená IOELV na úrovni Únie, sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vnútroštátnu limitnú hodnotu ohrozenia pri práci. Pritom musia zohľadniť limitnú hodnotu Únie a povahu vnútroštátnej limitnej hodnoty určia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

(8)

IOELV sú dôležitou súčasťou všeobecných opatrení na ochranu pracovníkov pred zdravotnými rizikami vyplývajúcimi z vystavenia nebezpečným chemickým látkam.

(9)

V súlade s článkom 3 smernice 98/24/ES výbor SCOEL posúdil vzťah medzi zdravotnými účinkami chemických faktorov uvedených v 31 položkách v prílohe k tejto smernici a úrovňou vystavenia pri práci a odporučil, aby sa pre všetky tieto chemické faktory stanovili IOELV pre inhalačnú cestu vystavenia vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru osem hodín. Je preto vhodné stanoviť dlhodobé limitné hodnoty vystavenia pre všetky tieto faktory uvedené v prílohe k tejto smernici.

(10)

Pre niektoré z týchto chemických faktorov výbor SCOEL odporučil aj stanovenie limitných hodnôt vo vzťahu ku kratšiemu referenčnému obdobiu a/alebo uvedenie poznámky „pokožka“.

(11)

Štyri z týchto chemických faktorov – oxid dusnatý, hydroxid vápenatý, hydrid lítny a kyselina octová – sú v súčasnosti uvedené v prílohe k smernici Komisie 91/322/EHS (4).

(12)

Jeden z týchto chemických faktorov, 1,4-dichlórbenzén, je v súčasnosti uvedený v prílohe k smernici Komisie 2000/39/ES (5).

(13)

Ďalší, bisfenol A, je v súčasnosti uvedený v prílohe k smernici Komisie 2009/161/EÚ (6).

(14)

Výbor SCOEL odporučil pre tieto faktory stanovenie nových IOELV. Je preto vhodné zahrnúť revidované limitné hodnoty pre týchto šesť chemických faktorov v prílohe k tejto smernici a vypustiť položky týkajúce sa týchto chemických faktorov z príloh k smerniciam 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ.

(15)

Pre jeden z chemických faktorov uvedených v 31 položkách v prílohe k tejto smernici, kyselinu akrylovú, výbor SCOEL odporučil krátkodobú limitnú hodnotu vystavenia vo vzťahu k referenčnému obdobiu jednej minúty. Je preto vhodné stanoviť krátkodobú limitnú hodnotu vystavenia pre tento chemický faktor v prílohe k tejto smernici.

(16)

Pri určitých látkach je potrebné zohľadniť aj možnosť prenikania cez pokožku, aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň ochrany. Medzi chemickými faktormi uvedenými v 31 položkách v prílohe k tejto smernici výbor SCOEL zistil možnosť značného prenikania cez pokožku v prípade glycerol trinitrátu, tetrachlórmetánu, kyanovodíka, metylénchloridu, nitroetánu, 1,4-dichlórbenzénu, metyl-formiátu, tetrachlóreténu, kyanidu sodného a kyanidu draselného. Je preto vhodné okrem IOELV stanoviť v prílohe k tejto smernici poznámky označujúce možnosť značného prenikania týchto chemických faktorov cez pokožku.

(17)

Poradný výbor pre zdravie a bezpečnosť pri práci (7), s ktorým sa konzultovalo v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 98/24/ES, uznal, že existujú obavy v súvislosti s technickou uskutočniteľnosťou navrhovaných IOELV pre oxid dusnatý a oxid dusičitý pri podzemnej ťažbe a razení tunelov a pre oxid uhoľnatý pri podzemnej ťažbe. Výbor zároveň uznal, že v súčasnosti existujú problémy týkajúce sa dostupnosti meracích metód, ktoré sa môžu použiť na preukázanie súladu s navrhovanou limitnou hodnotou oxidu dusičitého pri podzemnej ťažbe a razení tunelov. Je preto vhodné umožniť členským štátom, aby pri uplatňovaní limitných hodnôt stanovených pre oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhoľnatý v prílohe k tejto smernici využili v prípade podzemnej ťažby a razenia tunelov prechodné obdobie, a umožniť Komisii, aby preskúmala uvedené otázky pred skončením prechodného obdobia. Počas tohto prechodného obdobia môžu členské štáty namiesto limitných hodnôt stanovených v prílohe k tejto smernici naďalej používať v súčasnosti platné limitné hodnoty.

(18)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (8) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(19)

Pokiaľ ide o túto smernicu, Komisia považuje postúpenie týchto dokumentov vo forme tabuľky zhody medzi vnútroštátnymi ustanoveniami a touto smernicou za odôvodnené vzhľadom na to, že pre niektoré faktory sú už vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené vnútroštátne limitné hodnoty ohrozenia pri práci, a vzhľadom na rôznorodosť a technickú povahu právnych nástrojov na vnútroštátnej úrovni, ktorými sa stanovujú limitné hodnoty ohrozenia pri práci.

(20)

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vydal svoje stanoviská 27. novembra 2014 a 21. mája 2015.

(21)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre technický pokrok zriadeného podľa článku 17 smernice Rady 89/391/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Týmto sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci platných v Únii pre chemické faktory uvedené v prílohe.

Článok 2

Členské štáty s prihliadnutím na limitné hodnoty platné v Únii stanovia vnútroštátne limitné hodnoty ohrozenia pri práci pre chemické faktory uvedené v prílohe.

Článok 3

V prílohe k smernici 91/322/EHS sa vypúšťajú odkazy na kyselinu octovú, hydroxid vápenatý, hydrid lítny a oxid dusnatý s účinnosťou od 21. augusta 2018 s výhradou článku 6 ods. 2 písm. a).

Článok 4

V prílohe k smernici 2000/39/ES sa vypúšťa odkaz na 1,4-dichlórbenzén s účinnosťou od 21. augusta 2018.

Článok 5

V prílohe k smernici 2009/161/EÚ sa vypúšťa odkaz na bisfenol A s účinnosťou od 21. augusta 2018.

Článok 6

1.   Pri podzemnej ťažbe a razení tunelov môžu členské štáty využiť prechodné obdobie, ktoré končí najneskôr 21. augusta 2023, pokiaľ ide o limitné hodnoty pre oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhoľnatý.

2.   Počas prechodného obdobia uvedeného v odseku 1 môžu členské štáty namiesto uplatňovania limitných hodnôt stanovených v prílohe naďalej uplatňovať tieto hodnoty:

a)

pre oxid dusnatý: v súčasnosti platné limitné hodnoty stanovené v súlade s prílohou k smernici 91/322/EHS;

b)

pre oxid dusičitý a oxid uhoľnatý: vnútroštátne limitné hodnoty platné od 1. februára 2017.

Článok 7

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 21. augusta 2018.

Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a k svojim oznámeniam pripoja jeden alebo viacero vysvetľujúcich dokumentov vo forme tabuliek zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2014/113/EÚ z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES (Ú. v. EÚ L 62, 4.3.2014, s. 18).

(4)  Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní smerných najvyšších prípustných hodnôt na vykonanie smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením chemickým, fyzikálnym a biologickým faktorom pri práci (Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22).

(5)  Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 47).

(6)  Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 87).

(7)  Rozhodnutie Rady 2003/C-218/01 z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

ES č. (1)

CAS č. (2)

NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA

LIMITNÉ HODNOTY

Poznámka (3)

pre 8-hodinové vystavenie (4)

pre krátkodobé vystavenie (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Mangán a anorganické zlúčeniny mangánu

(ako mangán)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

glycerol trinitrát

0,095

0,01

0,19

0,02

pokožka

200-262-8

56-23-5

chlorid uhličitý, tetrachlórmetán

6,4

1

32

5

pokožka

200-521-5

61-82-5

amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

kyselina octová

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

kyanovodík

(ako kyanid)

1

0,9

5

4,5

pokožka

200-838-9

75-09-2

metylénchlorid, dichlórmetán

353

100

706

200

pokožka

200-864-0

75-35-4

vinylidén chlorid, 1,1-dichlóretén

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

tetraetoxysilán

44

5

201-177-9

79-10-7

kyselina akrylová, kyselina prop-2-énová

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

nitroetán

62

20

312

100

pokožka

201-245-8

80-05-7

bisfenol A, 4,4′-izopropylidéndifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

difenyléter

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etylhexán-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-dichlórbenzén, p-dichlórbenzén

12

2

60

10

pokožka

203-453-4

107-02-8

akroleín, akrylaldehyd, prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

metyl-formiát

125

50

250

100

pokožka

203-788-6

110-65-6

but-2-ín-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

terachlóretén

138

20

275

40

pokožka

205-500-4

141-78-6

etylacetát

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

kyanid sodný

(ako kyanid)

1

5

pokožka

205-792-3

151-50-8

kyanid draselný

(ako kyanid)

1

5

pokožka

207-069-8

431-03-8

diacetyl, butándión

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

oxid uhoľnatý

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

hydroxid vápenatý

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

oxid vápenatý

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

oxid siričitý

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

hydrid lítny

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

oxid dusnatý

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

oxid dusičitý

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

terfenyl, hydrogenovaný

19

2

48

5


(1)  

ES č.: Číslo Európskeho spoločenstva (ES), číselný identifikátor pre látky v Európskej únii.

(2)  

CAS č.: Registračné číslo určené službou pre chemické abstrakty.

(3)  Poznámka „pokožka“ uvedená pri limitnej hodnote ohrozenia pri práci označuje možnosť prenikania značného množstva látky cez pokožku.

(4)  Merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru osem hodín.

(5)  Krátkodobá limitná hodnota vystavenia. Limitná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa týka pätnásťminútového intervalu, ak nie je stanovené inak.

(6)  

mg/m3 : miligramy na meter kubický vzduchu. Pre chemické látky v podobe plynu alebo pary je limitná hodnota vyjadrená pri 20 °C a 101,3 kPa.

(7)  

ppm: objem vyjadrený v milióntinách z objemovej jednotky vzduchu (ml/m3).

(8)  Inhalovateľná frakcia.

(9)  Dýchateľná frakcia.

(10)  Krátkodobá limitná hodnota vystavenia vo vzťahu k referenčnému obdobiu jednej minúty.