27.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/65


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2017/1140

z 23. júna 2017

o osobných údajoch, ktoré možno vymieňať prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie (EWRS) zriadeného podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ na účely koordinácie opatrení na vyhľadávanie kontaktov v súvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia

[oznámené pod číslom C(2017) 4197]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (1) bol zriadený systém včasného varovania a reakcie (early warning and response system – EWRS) ako sieť na stálu komunikáciu medzi Komisiou a príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva členských štátov na prevenciu a kontrolu určitých kategórií prenosných ochorení. Postupy, ktorými sa riadi fungovanie EWRS, sa stanovili v rozhodnutí Komisie 2000/57/ES (2).

(2)

Rozhodnutie 2119/98/ES bolo zrušené a nahradené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (3). Novým rozhodnutím sa EWRS opätovne zaviedol. Takisto sa ním rozšíril rozsah pôsobnosti siete na stálu komunikáciu tak, aby sa prostredníctvom nej podávali informácie aj o iných typoch biologických ohrození a iných kategóriách závažných cezhraničných ohrození zdravia vrátane ohrození chemického, environmentálneho či neznámeho pôvodu. Okrem toho sa v ňom stanovili pravidlá epidemiologického dohľadu, monitorovania, včasného varovania v prípade vzniku závažných cezhraničných ohrození zdravia a boja proti nim.

(3)

Rozhodnutie č. 2000/57/ES bolo zrušené a nahradené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/253 (4).

(4)

Podľa článku 9 ods. 3 písm. i) rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ by oznamovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia prostredníctvom EWRS malo zahŕňať údaje potrebné na identifikáciu nakazených osôb a potenciálne ohrozených jednotlivcov (ďalej len „vyhľadávanie kontaktov“). V súlade s článkom 16 ods. 9 písm. b) uvedeného rozhodnutia a s cieľom zabezpečiť účinnosť a jednotné uplatňovanie takýchto oznámení je vhodné odporučiť orientačný zoznam osobných údajov, ktoré môžu príslušné orgány oznamovať prostredníctvom EWRS.

(5)

Výmena osobných údajov prostredníctvom EWRS by sa mala uskutočniť v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6). Hoci sa podľa smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001 zo zásady vylučuje spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov vrátane údajov týkajúcich sa zdravia jednotlivca, takéto spracovanie je však povolené, pokiaľ je nevyhnutné na ochranu životných záujmov údajového subjektu, v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. c) smernice 95/46/ES a článkom 10 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 45/2001, a takisto z dôvodov závažného verejného záujmu pod podmienkou poskytnutia vhodných záruk, ako sa stanovuje v práve Únie alebo členského štátu v súlade s článkom 8 ods. 4 smernice 95/46/ES a článkom 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 45/2001.

(6)

Prostredníctvom EWRS by sa mali vymieňať iba osobné údaje nevyhnutné na uvedené účely stanovené v každom jednotlivom prípade a toto odporúčanie by nemalo predstavovať oprávnenie vymieňať si všetky typy osobných údajov, ktorých sa to týka.

(7)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 24. augusta 2015 vydal stanovisko (C 2015-0629),

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Orientačný zoznam osobných údajov, ktoré si možno vymieňať na účely koordinácie opatrení na vyhľadávanie kontaktov, sa uvádza v prílohe k tomuto odporúčaniu.

2.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. júna 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2000/57/ES z 22. decembra 1999 o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 32).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/253 z 13. februára 2017, ktorým sa stanovujú postupy vydávania varovaní ako súčasť systému včasného varovania a reakcie stanoveného v súvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia a na účely výmeny informácií, konzultácií a koordinácie reakcií na takéto ohrozenia podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 37, 14.2.2017, s. 23).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA

Orientačný zoznam osobných údajov, ktoré si možno vymieňať na účely koordinácie opatrení na vyhľadávanie kontaktov

1.   OSOBNÉ ÚDAJE:

meno a priezvisko,

štátna príslušnosť, dátum narodenia, pohlavie,

krajina pobytu,

typ dokladu, jeho číslo a vydávajúci orgán,

adresa súčasného bydliska (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail (súkromný, pracovný).

2.   ÚDAJE O CESTE

údaje o použitom dopravnom prostriedku (napr. číslo letu, dátum a dĺžka letu, názov lode, evidenčné číslo vozidla),

číslo/čísla sedadla/sedadiel,

číslo/čísla kajuty/kajút.

3.   KONTAKTNÉ ÚDAJE

mená navštívených osôb/miesta pobytu,

dátumy a adresy miest pobytu (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail (súkromný, pracovný).

4.   ÚDAJE O SPOLUCESTUJÚCICH

meno a priezvisko,

štátna príslušnosť,

krajina pobytu,

typ dokladu, jeho číslo a vydávajúci orgán,

adresa súčasného bydliska (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail (súkromný, pracovný).

5.   KONTAKTNÉ ÚDAJE V PRÍPADE NÚDZE

meno osoby, ktorá má byť kontaktovaná,

adresa (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail (súkromný, pracovný).