9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2269

zo 7. decembra 2017,

ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Aby mohla Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) riadne plniť svoje úlohy, Rada má každých päť rokov prijať viacročný rámec, v ktorom sa určia tematické oblasti činnosti agentúry v súlade s nariadením Rady (ES) č. 168/2007 (2).

(2)

Prvý viacročný rámec bol stanovený rozhodnutím Rady 2008/203/ES (3). Druhý viacročný rámec bol stanovený rozhodnutím Rady 252/2013/EÚ (4).

(3)

Realizácia viacročného rámca by sa mala uskutočňovať výlučne v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.

(4)

Viacročný rámec by mal byť v súlade s prioritami Únie a mali by sa v ňom náležite zohľadniť základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov Rady v oblasti základných práv.

(5)

Vo viacročnom rámci by sa mali náležite zohľadňovať finančné a ľudské zdroje agentúry.

(6)

Viacročný rámec by mal obsahovať ustanovenia, ktorých účelom je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšími orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v súvislosti s týmto viacročným rámcom sú: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (5); Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (6) a premenovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (7); Európska migračná sieť, zriadená rozhodnutím Rady 2008/381/ES (8); Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 (9); európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10); Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 (11); Eurojust, zriadený rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (12); Európsky policajný úrad (Europol), zriadený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (13); Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 (14); Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), zriadená nariadením Rady (EHS) č. 1365/75 (15) a Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (16).

(7)

Do tematických oblastí činnosti agentúry by mal byť zahrnutý boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti.

(8)

Vzhľadom na dôležitosť boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pre Úniu, ktorá ho určila za jeden z piatich cieľov stratégie rastu Európa 2020, by agentúra pri zhromažďovaní a šírení údajov v rámci tematických oblastí určených týmto rozhodnutím mala zohľadňovať ekonomické a sociálne predpoklady umožňujúce efektívne využívanie základných práv.

(9)

Komisia pri príprave svojho návrhu konzultovala so správnou radou agentúry a 1. marca 2016 dostala jej písomné stanovisko. So správnou radou agentúry sa ďalej konzultovalo na jej zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. mája 2016.

(10)

Agentúra môže v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 na základe žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie vykonávať činnosť mimo tematických oblastí určených vo viacročnom rámci, ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Viacročný rámec

1.   Týmto sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) na roky 2018 – 2022.

2.   V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 agentúra plní úlohy vymedzené v článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia v rámci tematických oblastí určených v článku 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Tematické oblasti

Tematické oblasti sú tieto:

a)

obete trestných činov a prístup k spravodlivosti;

b)

rovnosť a diskriminácia založená na akomkoľvek dôvode ako je pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, alebo z dôvodu štátnej príslušnosti;

c)

informačná spoločnosť, a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov;

d)

justičná spolupráca, okrem spolupráce v trestných veciach;

e)

migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov;

f)

rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti;

g)

práva dieťaťa;

h)

integrácia a sociálne začlenenie Rómov.

Článok 3

Komplementárnosť a spolupráca s inými orgánmi

1.   Pri vykonávaní tohto viacročného rámca agentúra zabezpečuje primeranú spoluprácu a koordináciu s príslušnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou v súlade s článkami 6, 7, 8 a 10 nariadenia (ES) č. 168/2007.

2.   Agentúra sa zaoberá otázkami súvisiacimi s diskrimináciou z dôvodu pohlavia výlučne v rámci svojej činnosti, ktorú má vyvíjať v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenej v článku 2 písm. b), a v rozsahu, ktorý tejto činnosti zodpovedá, keďže zhromažďovanie údajov o rodovej rovnosti a diskriminácii z dôvodu pohlavia je úlohou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE). Agentúra a EIGE spolupracujú v súlade s dohodou o spolupráci z 22. novembra 2010.

3.   Agentúra spolupracuje s inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie ako sú: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v súlade s dohodou o spolupráci z 8. októbra 2009; Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v súlade s dohodou o spolupráci z 26. mája 2010; Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) v súlade s pracovnou dohodou z 11. júna 2013; Eurojust v súlade s memorandom o porozumení z 3. novembra 2014 a Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) v súlade s pracovnou dohodou zo 6. júla 2016. Okrem toho spolupracuje s Európskym policajným úradom (Europol), Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Európskou migračnou sieťou v súlade s budúcimi dohodami o spolupráci. Spolupráca s uvedenými orgánmi sa obmedzuje na činnosti v rozsahu pôsobnosti tematických oblastí stanovených v článku 2.

4.   Agentúra plní svoje úlohy v súvislosti s informačnou spoločnosťou, a najmä pokiaľ ide o rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov, v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS), Európskym výborom pre ochranu údajov, Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a spôsobom, ktorý je komplementárny k ich činnosti.

5.   Agentúra koordinuje svoju činnosť s činnosťou Rady Európy v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 168/2007 a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (17), na ktorú sa odkazuje v uvedenom článku.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

V Bruseli 7. decembra 2017

Za Radu

predseda

A. ANVELT


(1)  Súhlas z 1. júna 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2008/203/ES z 28. februára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 14).

(4)  Rozhodnutie Rady 252/2013/EÚ z 11. marca 2013, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017 (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41).

(12)  Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).

(13)  Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(17)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 7).