22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2173

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide o schválenie programu kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby v regióne Lombardsko v Taliansku

[oznámené pod číslom C(2017) 7587]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá obchodovania s ošípaným v rámci Únie. V článku 9 uvedenej smernice sa stanovuje, že členský štát, ktorý má povinný národný program kontroly Aujeszkého choroby pre celé svoje územie alebo pre jeho časť, môže svoj program predložiť Komisii na schválenie. V uvedenom článku sa takisto stanovuje, že pri obchodovaní s ošípanými v rámci Únie možno vyžadovať dodatočné záruky.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/185/ES (2) sa stanovujú dodatočné záruky pri premiestňovaní ošípaných medzi členskými štátmi. Uvedené záruky súvisia s klasifikáciou členských štátov podľa ich zdravotného štatútu týkajúceho sa Aujeszkého choroby. V prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa uvádzajú členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené národné programy na eradikáciu Aujeszkého choroby.

(3)

Taliansko predložilo Komisii podporné doklady na schválenie svojho programu kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby v regióne Lombardsko, na základe ktorých by sa mal tento región náležite uvádzať v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES. Z hodnotenia uvedených podporných dokladov vyplýva, že región Lombardsko by sa mal uvádzať v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES. Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Rozhodnutie 2008/185/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19).


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené národné programy kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

ES

Španielsko

všetky regióny

IT

Taliansko

región Friuli-Venezia Giulia

región Benátsko

región Lombardsko

LT

Litva

všetky regióny

PL

Poľsko

vojvodstvo dolnośląskie: všetky powiaty;

vojvodstvo kujawsko-pomorskie: všetky powiaty;

vojvodstvo lubelskie: všetky powiaty;

vojvodstvo lubuskie: všetky powiaty;

vojvodstvo łódzkie: všetky powiaty;

vojvodstvo małopolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo mazowieckie: všetky powiaty;

vojvodstvo opolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo podkarpackie: všetky powiaty;

vojvodstvo podlaskie, tieto powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

vojvodstvo pomorskie: všetky powiaty;

vojvodstvo śląskie: všetky powiaty;

vojvodstvo świętokrzyskie: všetky powiaty;

vojvodstvo warmińsko-mazurskie: všetky powiaty;

vojvodstvo wielkopolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo zachodniopomorskie: všetky powiaty.