17.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1870

zo 16. októbra 2017

o uverejnení odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznamu syntaxí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (1), a najmä na jej článok 3 ods. 2 a článok 11 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Cieľom smernice 2014/55/EÚ je podporiť zavádzanie elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní zabezpečením sémantickej interoperability a zlepšením právnej istoty. Úžitok z elektronickej fakturácie sa maximalizuje, ak vytvorenie, zaslanie, prenos, prijatie a spracovanie faktúry možno úplne automatizovať. Využitie spoločnej európskej normy pre elektronickú fakturáciu a vytvorenie obmedzeného zoznamu syntaxí sú zárukou, že sa tieto výhody podarí dosiahnuť v kontexte vnútorného trhu.

(2)

V zmysle článku 3 smernice 2014/55/EÚ Komisia požiadala európske normalizačné organizácie, aby vyvinuli európsku normu pre elektronickú fakturáciu a súvisiace ciele, spomedzi ktorých je hlavným zoznam syntaxí, na základe normalizačnej žiadosti z 10. decembra 2014, C(2014) 7912 final. (2)

(3)

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) 28. júna 2017 vydal európsku normu EN 16931-1:2017, Elektronická fakturácia – časť 1: Sémantický dátový model základných prvkov elektronickej faktúry a zoznam syntaxí CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturácia – časť 2: Zoznam syntaxí, ktoré sú v súlade s normou EN 16931-1, podľa systému klasifikácie CEN.

(4)

Súvisiace ciele vyvinuté CEN, ktorých cieľom je podpora zavádzania európskej normy pre elektronickú fakturáciu, sú dostupné na webovej lokalite CEN.

(5)

Komisia uskutočnila test praktického použitia európskej normy pre elektronickú fakturáciu pre koncového používateľa v súlade s článkom 3 ods. 1 piatym pododsekom smernice 2014/55/EÚ. Test ukázal, že európska norma EN 16931-1:2017 je vhodná na daný účel a spĺňa kritériá uvedené v zozname v článku 3 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/55/EÚ, predovšetkým kritériá praktickosti, používateľskej ústretovosti a možných nákladov vykonávania. Správa o výsledku uvedeného testu bola predložená Európskemu parlamentu a Rade 11. októbra 2017.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že elektronické faktúry bude čo najskôr možné prijímať a spracovávať v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu a súvisiacimi syntaxami, toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Odkaz na normu EN 16931-1:2017, Elektronická fakturácia – časť 1: Sémantický dátový model základných prvkov elektronickej faktúry a zoznam syntaxí CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturácia – časť 2 by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkaz na európsku normu pre elektronickú fakturáciu „EN 16931-1:2017, Elektronická fakturácia – časť 1: Sémantický dátový model základných prvkov elektronickej faktúry“ a zoznam syntaxí s referenčným dokumentom „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturácia – časť 2: Zoznam syntaxí, ktoré sú v súlade s normou EN 16931-1“ tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa týmto uverejňuje.

Článok 2

18. apríl 2019 je posledným dňom, keď môžu účinnosť nadobudnúť opatrenia uvedené v článku 11 ods. 2 prvom pododseku smernice 2014/55/EÚ.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2014) 7912 final z 10. decembra 2014 o normalizačnej žiadosti adresovanej európskym normalizačným organizáciám, pokiaľ ide o európsku normu pre elektronickú fakturáciu a súbor doplnkových normalizačných produktov v zmysle nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2012 (M/528).


PRÍLOHA

ZOZNAM SYNTAXÍ

Zoznam syntaxí uvedený v článku 3 ods. 2 smernice 2014/55/EÚ stanovil CEN v bode 7 normy CEN/TS 16931-2:2017 uverejnenej 28. júna 2017.

Ide o tieto dve syntaxe:

1.

Správa UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML v zmysle definície v dokumente Schémy XML 16B (SCRDM – CII) (1).

2.

Správy pre faktúry a dobropisy UBL v zmysle definície v norme ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Tieto dokumenty sprístupnila EHK OSN (Európska hospodárska komisia OSN) na adrese http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index.

(2)  Tieto dokumenty sprístupnilo konzorcium Oasis UBL (univerzálny obchodný jazyk) na adrese http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf.