12.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1257

z 11. júla 2017

o technických normách a formátoch požadovaných na účely jednotného systému umožňujúceho priraďovanie voľných pracovných miest k žiadostiam o zamestnanie a životopisom na portáli EURES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 8,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/589 sa okrem iného stanovujú zásady a pravidlá týkajúce sa spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi pri spoločnom využívaní príslušných dostupných údajov o voľných pracovných miestach, žiadostiach o zamestnanie a životopisoch.

(2)

V článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/589 sa stanovuje vytvorenie jednotného systému na prepojenie voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov z členských štátov na portáli EURES.

(3)

S cieľom vytvoriť jednotný systém a umožniť efektívne vyhľadávanie a priraďovanie poskytnutých údajov je potrebné, aby sa v prípade údajov, ktoré sa majú vymieňať, používali spoločné normy a formáty.

(4)

Tieto normy a formáty by mali čo najviac vychádzať z osvedčených noriem v danom odvetví alebo štátnych noriem, ktoré používajú verejné služby zamestnanosti a ďalšie subjekty na trhu práce, a mali by sa prijať na základe náležitých konzultácií s členskými štátmi.

(5)

Je možné, že normy a formáty bude postupom času potrebné upraviť, aby sa zohľadnili technologické alebo funkčné zmeny. Preto je dôležité, aby sa zaviedol model riadenia na zabezpečenie náležitých konzultácií s členskými štátmi a ich účasti pred prijatím noriem a formátov.

(6)

Je potrebné identifikovať a stanoviť niektoré všeobecné zásady týkajúce sa vytvorenia a prevádzky systému, ako aj úloh a povinností zapojených strán, aby sa uľahčila práca národných úradov pre koordináciu pri organizovaní koordinovaného prenosu informácií na portál EURES, zabezpečilo fungovanie mechanizmu výmeny údajov a zaistila dobrá obsahová a technická kvalita informácií.

(7)

V rámci týchto všeobecných zásad by sa mali vysvetľovať a objasňovať práva a povinnosti pôvodcov a vlastníkov údajov, ako aj spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov v celom reťazci prenosu údajov.

(8)

V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2016/589 je dôležité, aby členovia a partneri siete EURES transparentným spôsobom sprístupnili čo najviac vhodných voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov, ktoré majú, aby sa na portáli EURES podporilo účinné priraďovanie voľných pracovných miest – vrátane pozícií pre účastníkov učňovskej prípravy a stážistov – k žiadostiam o zamestnanie a životopisom.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí týkajúce sa spracúvania osobných údajov by sa mali vykonávať v súlade s právom Únie v oblasti ochrany osobných údajov, konkrétne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3), ako aj s príslušnými vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu zásad obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, obmedzenia uchovávania, integrity a dôvernosti.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru siete EURES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

V tomto rozhodnutí sa stanovujú technické normy a formáty, ktoré sa majú používať v jednotnom systéme na prepojenie voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov od členov siete EURES, prípadne partnerov siete EURES, na portáli EURES, a metódy a postupy určené na spoločné stanovenie ďalších technických a funkčných vymedzení.

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„žiadosť o zamestnanie“ je dokument alebo súbor dokumentov, ktorý uchádzač odovzdá zamestnávateľovi alebo službe zamestnanosti v rámci procesu, v ktorom zamestnávateľa informuje o svojej dostupnosti a záujme zamestnať sa na konkrétnom pracovnom mieste alebo pozícii;

b)

„životopis“ je dokument, v ktorom sa uvádza profil osoby vo forme zhrnutia pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania spolu s ďalšími relevantnými informáciami o dosiahnutých úspechoch, zručnostiach, schopnostiach, kvalifikáciách a záujmoch danej osoby;

c)

„profil uchádzača o zamestnanie“ je štandardný formát údajov na spracúvanie životopisov pracovníkov a ich žiadostí o zamestnanie, ako sa stanovuje v tomto rozhodnutí;

d)

„pôvodca údajov“ je osoba alebo subjekt, ktorý vytvoril pôvodný súbor údajov, ktorý sa sprístupňuje na portáli EURES. Za pôvodcov údajov sa považujú zamestnávatelia, ktorí zverejnili voľné pracovné miesto, a pracovníci, ktorí si u člena siete EURES, alebo prípadne u partnera siete EURES, vytvorili profil uchádzača o zamestnanie a rozhodli sa ho zverejniť a ktorí dali potrebný súhlas na prenos informácií na portál EURES;

e)

„vlastník údajov na portáli EURES“ je osoba alebo subjekt, ktorý má zákonné právo rozhodovať o tom, kto by mal mať prístup k údajom. Vlastníkom údajov na portáli EURES môže byť pôvodca údajov alebo iná osoba poverená pôvodcom údajov, ktorá koná v jeho mene;

f)

„koncový používateľ“ je osoba alebo subjekt, ktorý získava a používa údaje týkajúce sa voľných pracovných miest a profilov uchádzačov o zamestnanie, ktoré sú zhromaždené na portáli EURES v súlade s týmto rozhodnutím, s cieľom nájsť voľné pracovné miesto, o ktoré je možné sa uchádzať, alebo s cieľom nájsť uchádzačov, ktorým možno ponúknuť pracovné príležitosti;

g)

„jednotný systém“ sú vymedzenia údajov a funkčné špecifikácie na prenos údajov a procesy stanovené v tomto rozhodnutí s cieľom umožniť priraďovanie voľných pracovných miest k životopisom;

h)

„technická infraštruktúra“ je kombinovaný súbor hardvérových, softvérových, sieťových a ďalších zariadení potrebných na vytvorenie, testovanie, poskytovanie, monitorovanie, riadenie alebo podporu príslušných IT služieb, ktoré sú nevyhnutné na používanie jednotného systému;

i)

„jednotný koordinovaný kanál“ je služba zriadená medzi bodom pripojenia portálu EURES a bodom pripojenia v členskom štáte, ktorá umožňuje prenos údajov od vnútroštátnych členov siete EURES, prípadne partnerov siete EURES, na portál EURES podľa jednotného systému a s použitím príslušnej technickej infraštruktúry.

Článok 2

Všeobecné zásady prenosu a výmeny údajov

1.   Každý členský štát vytvorí a bude udržiavať jednotný koordinovaný kanál na prenos údajov o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie od svojich vnútroštátnych členov siete EURES, prípadne partnerov siete EURES, na portál EURES.

2.   Na tento účel každý členský štát zavedie technickú infraštruktúru prepojenú s portálom EURES, ku ktorej sa členovia siete EURES, prípadne partneri siete EURES, môžu pripojiť a preniesť pomocou nej svoje údaje.

3.   Európsky úrad pre koordináciu prevádzkuje portál EURES a s ním spojené IT služby s cieľom prijímať a spracúvať údaje prenesené prostredníctvom infraštruktúry uvedenej v odseku 1.

4.   Európsky úrad pre koordináciu sprístupňuje údaje koncovým používateľom na vyhľadávanie a priraďovanie nielen priamo na portáli EURES, ale aj cez rozhrania aplikácií, ktoré členom siete EURES, prípadne partnerom siete EURES, umožňujú sprístupňovať informácie ich zamestnancom a používateľom príslušných portálov a služieb vyhľadávania pracovných miest vo vlastných systémoch.

5.   Podrobné informácie o všetkých potrebných vymedzeniach, normách, špecifikáciách a procesoch budú uvedené v dokumentoch, ktoré národné úrady pre koordináciu schvália prostredníctvom štruktúry riadenia stanovenej v tomto rozhodnutí a ktoré budú dostupné pre všetky dotknuté strany v osobitnej sekcii na extranete portálu EURES.

Článok 3

Všeobecné zásady týkajúce sa obsahu a kvality údajov

1.   Údaje prenesené na portál EURES v súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a týmto rozhodnutím sú zaraďované do registra, uchovávané a sprístupňované výlučne na účely vyhľadávania a priraďovania počas obdobia platnosti, ktoré v prípade konkrétnych údajov stanoví pôvodca údajov alebo vlastník údajov na portáli EURES. Údaje, ktoré boli anonymizované, možno na výskumné a štatistické účely uchovávať a sprístupňovať, napríklad aj tretím stranám, aj po uplynutí obdobia platnosti.

2.   Prenos údajov na portál EURES nemá vplyv na práva pôvodcov údajov alebo vlastníkov údajov na portáli EURES na príslušné údaje v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami a dohodami platnými v celom reťazci prenosu od pôvodcu údajov na portál EURES.

3.   Osobné údaje prenesené na portál EURES a uchovávané na ňom sa môžu sprístupniť len v takej miere, v akej dal na to súhlas pôvodca údajov. Môžu sa sprístupniť iba členom a partnerom siete EURES alebo koncovým používateľom, ktorí sú zaregistrovaní na portáli EURES alebo u člena/partnera siete EURES, ktorý im poskytuje prístup k údajom prostredníctvom rozhraní aplikácií uvedených v článku 2 ods. 4, pod podmienkou, že títo koncoví používatelia súhlasia s podmienkami, ktoré v plnej miere zodpovedajú udelenému súhlasu a dohodám od pôvodcu údajov.

4.   Zamestnávatelia môžu implicitne alebo explicitne postúpiť práva na údaje, ktoré obsahuje ponuka voľného pracovného miesta, s výnimkou všetkých osobných údajov obsiahnutých v danej ponuke alebo sa ich môžu vzdať. Pracovník si ponecháva práva na svoje osobné údaje a môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so sprístupnením informácií a vymazať, zmeniť alebo inak spracovať všetky údaje prenesené na portál EURES alebo ich časti. To isté platí pre zamestnávateľov v prípade všetkých osobných údajov nachádzajúcich sa v ponuke voľného pracovného miesta.

5.   Národné úrady pre koordináciu a členovia siete EURES, prípadne partneri siete EURES, sú zodpovední za zabezpečenie súladu všetkých údajov, ktoré odovzdávajú na účely ich poskytnutia na portáli EURES, s nariadením (EÚ) 2016/589, týmto rozhodnutím a ďalšími platnými zákonmi a právnymi predpismi, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, sú zodpovední za zabezpečenie informovania pôvodcov údajov alebo vlastníkov údajov na portáli EURES o spôsobe použitia a spracovania ich údajov a za zabezpečenie získania všetkých potrebných súhlasov a povolení. Pôvod údajov, všetky ich zmeny, ako aj udelený súhlas musí byť možné vysledovať v rámci celého reťazca prenosu od pôvodcu údajov až po portál EURES.

6.   Vo vzťahu k osobným údajom uchovávaným na portáli EURES je prevádzkovateľom v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001 Európsky úrad pre koordináciu. V zmysle uvedeného nariadenia je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov vrátane procesu anonymizácie uvedeného v odseku 1 a za technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie primeranej bezpečnosti, dôvernosti a integrity predmetných údajov.

7.   Koordinačná skupina vypracuje a schváli spoločné minimálne požiadavky týkajúce sa vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienok, ktoré majú uplatňovať Európsky úrad pre koordináciu, národné úrady pre koordináciu, členovia siete EURES, prípadne partneri siete EURES, s cieľom splniť požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2016/589 týkajúce sa informovaného súhlasu pôvodcov údajov alebo vlastníkov údajov na portáli EURES a s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prístupu k údajom.

Článok 4

Úlohy a povinnosti národných úradov pre koordináciu

Národné úrady pre koordináciu sú v príslušnom členskom štáte zodpovedné za organizáciu koordinovaného a bezpečného prenosu informácií o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie na portál EURES, najmä tak, že vykonávajú tieto činnosti:

a)

dohliadanie na vytvorenie a udržiavanie technickej infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie možnosti prenosu príslušných údajov od členov siete EURES, prípadne partnerov siete EURES, na portál EURES prostredníctvom jednotného koordinovaného kanála;

b)

umožňovanie všetkým členom siete EURES, prípadne partnerom siete EURES, pripojiť sa k tomuto jednotnému koordinovanému kanálu a prenášať pomocou neho údaje;

c)

zabezpečovanie nepretržitého monitorovania pripojení k portálu EURES a k zúčastneným členom a partnerom siete EURES a zabezpečenie rýchlej reakcie pri riešení všetkých technických či iných problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo prenášanými údajmi;

d)

zabezpečovanie vykonávania všetkých činností spojených s výmenou a prenosom údajov v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a so všeobecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí a intervencia pri každom nedodržaní súladu;

e)

zabezpečovanie dodržiavania schválených formátov a noriem pri všetkých prenášaných údajoch, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/589 a v tomto rozhodnutí;

f)

zabezpečovanie zavedenia opatrení, ktorými sa zaistí, že pôvodcovia údajov sú v plnej miere informovaní o spôsobe použitia a spracovania ich údajov a sú si ho vedomí;

g)

poskytovanie a pravidelné aktualizovanie informácií o opatreniach a systémoch zavedených s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, integritu, dôvernosť a vysledovateľnosť údajov vrátane ochrany osobných údajov;

h)

účasť na výmene informácií a spolupráci stanovenej v článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/589;

i)

pravidelné informovanie Európskeho úradu pre koordináciu o politikách v súvislosti s vylúčením voľných pracovných miest alebo kategórií voľných pracovných miest v súlade s uplatňovaním článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/589;

j)

oznámenie určenia jednotného kontaktného miesta, ako sa uvádza v článku 9.

Článok 5

Úlohy a povinnosti Európskeho úradu pre koordináciu

Európsky úrad pre koordináciu je zodpovedný za poskytovanie podpory sieti EURES pri vykonávaní jej povinností týkajúcich sa koordinovaného prenosu informácií o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie na portál EURES, najmä tak, že vykonáva tieto činnosti:

a)

vytvorenie a udržiavanie technickej infraštruktúry potrebnej na prijímanie údajov od členských štátov prostredníctvom jednotného koordinovaného kanála;

b)

prevádzkovanie a ďalší rozvoj portálu EURES a s ním spojených IT systémov s cieľom poskytovať sieti EURES a koncovým používateľom služby vyhľadávania a priraďovania prostredníctvom samoobslužných služieb na portáli EURES;

c)

vytvorenie a udržiavanie technickej infraštruktúry potrebnej na umožnenie prístupu členov siete EURES, prípadne partnerov siete EURES, k informáciám o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie na portáli EURES s cieľom sprístupniť tieto informácie a umožniť ich vyhľadávanie pre ich zamestnancov a používateľov príslušných portálov na vyhľadávanie pracovných miest;

d)

zabezpečovanie vykonávania všetkých činností spojených s výmenou a prenosom údajov v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a so všeobecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí a intervencia pri každom nedodržaní súladu;

e)

poskytovanie a pravidelné aktualizovanie informácií o opatreniach a systémoch zavedených s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, integritu, dôvernosť a vysledovateľnosť údajov vrátane ochrany osobných údajov;

f)

poskytovanie osobitnej sekcie na extranete portálu EURES, ako aj ďalších nástrojov a podpory umožňujúcich národným úradom pre koordináciu a členom a partnerom siete EURES účinnú výmenu informácií a riešenie sťažností, ako sa stanovuje v nariadení a v tomto rozhodnutí;

g)

vypracovanie, aktualizovanie a sprístupňovanie všetkých nevyhnutných technických a iných dokumentov na extranete portálu EURES, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania prenosu údajov a ich výmeny, najmä dokumentov uvedených v článku 8.

Článok 6

Úlohy a povinnosti členov a partnerov siete EURES

1.   Všetci členovia siete EURES a rovnako aj partneri siete EURES, ktorí sa zaviazali plniť úlohy spojené s prispievaním do súboru voľných pracovných miest a/alebo profilov uchádzačov o zamestnanie, sa prostredníctvom technickej infraštruktúry vytvorenej v súlade s týmto rozhodnutím zúčastňujú na koordinovanom a bezpečnom prenose informácií o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie na portál EURES, ako sa uvádza v článku 12 ods. 3 a v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589, najmä tak, že vykonávajú tieto činnosti:

a)

vytvorenie technickej infraštruktúry potrebnej na pripojenie k jednotnému koordinovanému kanálu poskytovanému v príslušnom štáte;

b)

nepretržité monitorovanie pripojení a zabezpečenie rýchlej reakcie pri riešení všetkých technických či iných problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo prenášanými údajmi;

c)

zabezpečovanie vykonávania všetkých činností spojených s výmenou a prenosom údajov v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a so všeobecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí a intervencia pri každom nedodržaní súladu;

d)

zabezpečovanie dodržiavania schválených formátov a noriem pri všetkých prenášaných údajoch, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/589 a v tomto rozhodnutí;

e)

zabezpečovanie, že pôvodcovia údajov sú v plnej miere informovaní o spôsobe použitia a spracovania ich údajov a sú si ho vedomí;

f)

poskytovanie a pravidelné aktualizovanie informácií o opatreniach a systémoch zavedených s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, integritu, dôvernosť a vysledovateľnosť údajov vrátane ochrany osobných údajov;

g)

pravidelné poskytovanie jasných a transparentných informácií národnému úradu pre koordináciu o uplatňovaní politík v súvislosti s vylúčením všetkých verejne dostupných voľných pracovných miest z prenosu údajov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2016/589;

h)

poskytovanie služby kontaktného miesta s cieľom zjednodušiť národnému úradu pre koordináciu činnosti koordinácie na vnútroštátnej úrovni. Službu kontaktného miesta možno poskytovať prostredníctvom technickej podpory alebo podobnej služby.

2.   Členovia a partneri siete EURES môžu svoje systémy pripojiť k technickej infraštruktúre poskytovanej Európskym úradom pre koordináciu na tento účel a môžu ju využívať, aby zabezpečili, že ich zamestnancom vykonávajúcim činnosti spojené so sieťou EURES a koncovým používateľom portálov na vyhľadávanie pracovných miest, ktoré títo členovia a partneri siete EURES spravujú, je umožnený jednoduchý prístup k informáciám o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie dostupným na portáli EURES a že môžu tieto informácie vyhľadávať a priraďovať.

Článok 7

Úlohy a povinnosti koordinačnej skupiny

1.   Koordinačná skupina podporuje správne fungovanie jednotného systému a organizáciu koordinovaného a bezpečného prenosu informácií o voľných pracovných miestach a profiloch uchádzačov o zamestnanie na portál EURES a nepretržite prispieva k jeho vylepšovaniu. Koordinačná skupina dôkladne monitoruje činnosť a slúži ako fórum na výmenu názorov a najlepších postupov s cieľom zlepšovať fungovanie jednotného systému.

2.   Koordinačná skupina raz do roka vykonáva preskúmanie uplatňovania tohto rozhodnutia, ktoré tvorí príspevok členských štátov k správe o činnosti a správe o hodnotení ex post, ktoré vypracúva Komisia v súlade s článkom 33 a článkom 35 nariadenia (EÚ) 2016/589.

3.   Prijatie a akékoľvek zmeny špecifikácií jednotného koordinovaného kanála siete EURES, ako sa uvádza v článku 8, musí skôr, ako ich možno uplatniť, schváliť koordinačná skupina podľa postupu stanoveného v článku 9.

4.   Koordinačná skupina môže vytvoriť osobitné skupiny odborníkov s cieľom poskytovať podporu, pomoc a poradenstvo pri plnení jej úloh.

Článok 8

Technické a funkčné definície a špecifikácie týkajúce sa výmeny údajov

1.   Európsky úrad pre koordináciu podľa postupov stanovených v článku 9 prijme špecifikácie jednotného koordinovaného kanála siete EURES, ktorých súčasťou sú:

a)

špecifikácie formátov a noriem siete EURES, v ktorých sa uvádza formát údajov, definície údajov, normy, ktoré sa majú použiť, a pravidlá overovania, ktoré sa musia dodržiavať pri prenose voľného pracovného miesta alebo profilu uchádzača o zamestnanie na portál EURES prostredníctvom jednotného systému;

b)

funkčné špecifikácie výmeny správ siete EURES, v ktorých sa uvádza technická infraštruktúra, ktorú je potrebné poskytovať, a špecifikácie výmeny, ktoré sa majú uplatňovať na zabezpečenie výmeny údajov;

c)

príručka pre postupy interoperability siete EURES, v ktorej sa opisujú postupy, úkony a intervencie vykonávané pri prevádzkovaní jednotného koordinovaného kanála, pri správe zmien a pri zabezpečovaní kvality, bezpečnosti, vysledovateľnosti a ochrany údajov vrátane ochrany osobných údajov.

2.   Špecifikácie jednotného koordinovaného kanála siete EURES, ako aj všetky ich aktualizácie a úpravy sú pre sieť EURES dostupné v osobitnej sekcii na extranete portálu EURES.

Článok 9

Riadenie

1.   Každý členský štát prostredníctvom národného úradu pre koordináciu určí jednotné kontaktné miesto, ktorému majú byť adresované všetky žiadosti, otázky a oznámenia v súvislosti s vykonávaním ustanovení týkajúcich sa IT služieb podľa nariadenia (EÚ) 2016/589 a uplatňovaním tohto rozhodnutia, a poskytne informácie o ňom Európskemu úradu pre koordináciu.

2.   Európsky úrad pre koordináciu organizuje pravidelné stretnutia s jednotnými kontaktnými miestami uvedenými v odseku 1 a zabezpečuje účinné prostriedky komunikácie medzi nimi s cieľom dosiahnuť bezproblémové fungovanie jednotného systému na výmenu údajov, portálu EURES a s ním spojených IT služieb. Koordinačná skupina môže poveriť skupinu jednotných kontaktných miest prípravou konzultácií alebo môže byť takáto skupina vyzvaná, aby poskytla usmernenie alebo poradenstvo, pokiaľ ide o technické otázky a otázky v oblasti IT podľa nariadenia (EÚ) 2016/589.

3.   Skôr ako Európsky úrad pre koordináciu prijme a neskôr akokoľvek upraví špecifikácie jednotného koordinovaného kanála siete EURES, podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/589 sa uskutoční formálna konzultácia s koordinačnou skupinou. Tejto konzultácii podľa potreby predchádzajú konzultácie na technickej úrovni v rámci siete EURES, ako aj s ďalšími príslušnými národnými a medzinárodnými odborníkmi, napríklad s orgánmi zapojenými do vypracúvania formátov a noriem.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Európsky úrad pre koordináciu uverejní najneskôr 1. decembra 2017 na extranete portálu EURES prvú verziu „špecifikácií jednotného koordinovaného kanála siete EURES“ a všetky ostatné relevantné zoznamy a usmerňovacie dokumenty.

V Bruseli 11. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31) a od 25. mája 2018 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).