5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. augusta 2017

o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie

[Montravel (CHOP)]

(2017/C 255/12)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predložilo žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku z názvom „Montravel“.

(2)

Komisia túto žiadosť preskúmala a skonštatovala, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, v článku 97 ods. 1, ako aj v článkoch 100, 101 a 102 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok podľa článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Montravel“ mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Montravel“ (CHOP) v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uverejnením tohto rozhodnutia poskytuje právo vzniesť námietku proti zmene špecifikácie uvedenej v prvom odseku tohto článku do dvoch mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. augusta 2017

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

„MONTRAVEL“

AOP-FR-A0923-AM01

Dátum predloženia žiadosti: 22. decembra 2014

ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

1.   Pravidlá vzťahujúce sa na zmenu

Článok 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 – podstatná zmena

2.   Opis a dôvody zmeny

2.1.   Zemepisná oblasť

V bode 1 časti IV kapitoly 1 špecifikácie výrobku sa mení zemepisná oblasť výroby: vypustila sa obec „Saint-Seurin de Prats“ a doplnili sa dve obce „Le Fleix“ a „Monfaucon“. Svahy uvedených dvoch obcí nadväzujú na pôvodnú zemepisnú oblasť s rovnakým geologickým profilom, čo nie je prípad obce „Saint-Seurin-de-Prats“, ktorá sa nachádza celá v záplavovej nížine rieky Dordogne.

Jednotný dokument sa mení v bode 6.

2.2.   Vymedzený poľnohospodársky pozemok

V bode 2 časti IV kapitoly 1 o vymedzení poľnohospodárskeho pozemku sa doplnil dátum schválenia zmeny vymedzeného poľnohospodárskeho pozemku v novovymedzenej zemepisnej oblasti výroby príslušným vnútroštátnym orgánom, na základe čoho sa do špecifikácie výrobku doplnil dátum zasadnutia vnútroštátneho výboru, ktorý ho zaznamenal. Na pripomenutie, vymedzenie poľnohospodárskeho pozemku spočíva v tom, že sa v zemepisnej oblasti výroby vymedzia pozemky vhodné na produkciu daného výrobku s chráneným označením pôvodu.

Uvedená zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

2.3.   Oblasť v bezprostrednej blízkosti

V nadväznosti na zmenu zemepisnej oblasti sa mení bod 3 časti IV kapitoly 1 o oblasti v bezprostrednej blízkosti, v ktorej sa môže uskutočňovať vinifikácia, výroba a dozrievanie vín. Zahrnutie dvoch nových obcí „Le Fleix“ a „Monfaucon“ totiž predpokladá ich vyradenie z oblasti v bezprostrednej blízkosti.

Na druhej strane, obec „Saint-Seurin-de-Prats“ vypustená zo zemepisnej oblasti výroby bola zahrnutá do oblasti v bezprostrednej blízkosti a doplnená do zoznamu obcí na základe existujúcich postupov vinifikácie.

Jednotný dokument sa mení v bode 9.

2.4.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

V nadväznosti na zmenu zemepisnej oblasti sa vykonala oprava v prvom pododseku písm. a) bodu 1 „Informácie o zemepisnej oblasti“ časti X „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“ kapitoly I špecifikácie výrobku, t. j. upravil sa počet obcí ležiacich v zemepisnej oblasti: číslo „14“ sa nahrádza číslom: „15“.

Okrem toho obce doplnené do zemepisnej oblasti majú rovnaký geologický profil ako profil opísaný v časti „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“, ktorá sa preto nemení.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov (názvy)

„Montravel“.

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu.

3.   Kategórie vinárskych produktov

1.

Víno.

4.   Opis vín

biele vína

Biele vína sa vyrábajú zo zmesi hrozna alebo vín z najmenej dvoch hlavných odrôd. Biele odrody sa zvyčajne ako rozmanitá zmes vyznačujú exotickými arómami, živosťou, mineralitou a dlhou dochuťou. Biele vína dozrievané na jemných kvasinkách, niekedy v dubových sudoch, sú veľmi cenené pre svoju silu, guľatosť a najmä pre svoju veľkú minerálnu sviežosť, ktorú si uchovávajú mnoho rokov.

Minimálny prirodzený obsah alkoholu je 10,5 %.

Celkový obsah alkoholu je 13 % po obohatení.

Obsah skvasiteľných cukrov (glukózy a fruktózy) je menší ako 3 gramy na liter.

červené vína

Červené vína sa vyrábajú zo zmesi hrozna alebo vín. Ich farba je sýta a veľmi výrazná. Vôňa s tónmi čierneho ovocia, veľmi jemne pražená, prechádza postupne k rastlinným a korenistým tónom. Chuť je vo všeobecnosti silná a súčasne elegantná, triesloviny sú zrelé a majú pozoruhodnú jemnosť. Ide o ušľachtilé vína, ktoré získavajú pekný prejav po niekoľkých rokoch starnutia.

Minimálny prirodzený obsah alkoholu je 11 %.

Celkový obsah alkoholu je 13,5 % po obohatení.

Maximálny obsah kyseliny jablčnej je stanovený na 0,4 gramu na liter.

Obsah skvasiteľných cukrov (glukózy a fruktózy) je menší ako 3 gramy na liter.

5.   Vinohradníctvo a vinárstvo

a)   Základné enologické postupy

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby vo viniciach je 5 000 koreňov na jeden hektár. Rozstup medzi radmi nesmú mať väčší ako dva metre a medzery medzi koreňmi v jednom rade menšie ako 0,80 metra.

Vinice sú vedené Guyotovým spôsobom rezu, kordónovým rezom typu Royat, alebo krátkym rezom „na čapíky“, najviac s desiatimi očkami na jeden koreň.

Zavlažovanie je zakázané.

Osobitný enologický postup

Akékoľvek tepelné spracovanie zozbieraného hrozna zahŕňajúce teplotu vyššiu ako 40 °C je zakázané. Používanie kúskov dreva pri dozrievaní vína je zakázané. Pridávanie trieslovín je zakázané. Celkový obsah alkoholu vo vínach neprekročí po obohatení 13,5 % pri červených vínach a 13 % pri bielych vínach. Okrem uvedených ustanovení musí víno z hľadiska enologických postupov spĺňať povinnosti stanovené na úrovni EÚ a v poľnohospodárskom zákonníku.

b)   Maximálne výnosy

červené víno

60 hektolitrov na hektár

biele víno

70 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená oblasť

Zber hrozna, vinifikácia, výroba a dozrievanie vín a osobitne v prípade červeného vína aj balenie, sa uskutočňujú na území obcí departementu Dordogne, t. j. Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien a Vélines.

7.   Hlavné odrody viniča

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Opis súvislostí

Zemepisná oblasť chráneného označenia pôvodu „Montravel“ sa odlišuje od zvyšku Bergeracois geomorfologickým zložením svojich svahov, kde vystupuje na povrch vápenec s fosíliami morských hviezdic. Vymedzený poľnohospodársky pozemok sa vyznačuje dobre odvodnenými ílovito-vápencovými pôdami na plošine a južnými svahmi.

Snaha zhodnocovať toto dedičstvo sa v prípade červených vín prejavuje vyššou hustotou výsadby ako v iných oblastiach regiónu Bergeracois, špecifickým sceľovaním, pri ktorom prevláda odroda Merlot N a snahou vyrábať vína vhodné na starnutie s dlhým dozrievaním, pri súčasnom zákaze postupov, ako je používanie kúskov dreva počas dozrievania vín, pridávanie trieslovín, tepelné spracovanie zozbieraného hrozna zahŕňajúce teplotu vyššiu ako 40 °C, ale aj použitie kontinuálnych lisov či nádob vybavených lopatkovým čerpadlom.

Červené vína dozrievajú najmenej osemnásť mesiacov, z toho najmenej tri mesiace vo fľašiach. Ich farba je sýta a veľmi výrazná. Vôňa s tónmi čierneho ovocia, veľmi jemne pražená, prechádza postupne k rastlinným a korenistým tónom. Chuť je vo všeobecnosti silná a súčasne elegantná, triesloviny sú zrelé a majú pozoruhodnú jemnosť. Aj keď si tieto vína možno vďaka ich sviežosti a ovocnej chuti vychutnať už počas prvých rokov, ide o ušľachtilé vína, ktoré získavajú pekný prejav po niekoľkých rokoch starnutia. Tým, že ľudské spoločenstvo začlenilo do podmienok výroby obdobie dozrievania vo fľaši vo vymedzenej zemepisnej oblasti a oblasti v bezprostrednej blízkosti, stanovilo si za cieľ lepšie chrániť kvalitu a špecifickosť výrobku, a tým aj dobrú povesť chráneného označenia pôvodu.

Oceánske podnebie s trvale vysokou vlhkosťou a obsah ílu v pôde umožňujú v prípade bielych suchých vín zabrániť vodnému stresu alebo vplyvu letných horúčav, čím uľahčujú optimálne dozrievanie hrozna. Tieto vína sa získavajú zo zmesi odrôd, v ktorej prevládajú hlavné odrody ako Sémillon B a Sauvignon B alebo Sauvignon gris G. Uvedené biele odrody sa zvyčajne ako rozmanitá zmes vyznačujú exotickými arómami, živosťou, mineralitou a dlhou dochuťou. Biele vína dozrievané na jemných kvasinkách, niekedy v dubových sudoch, sú veľmi cenené pre svoju silu, guľatosť a najmä pre svoju veľkú minerálnu sviežosť, ktorú si uchovávajú mnoho rokov.

Najstaršia zmienka, ktorá dokazuje vinársku tradíciu v „Montravel“, pochádza z roku 1080, keď sa benediktíni z kláštora Saint-Florent de Saumur usadili v Montcaret, Breuilh, Bonneville a v Montravel. Obrábali nekultivované pôdy, aby na nich pestovali vinič a pšenicu, t. j. dve posvätné plodiny rehole.

Najslávnejším vinohradníkom z „Montravel“ je bezpochyby filozof Michel Eyquem de Montaigne, starosta mesta Bordeaux, ktorého vinice sa rozprestierali na úpätí veže, kde rád písal: „vinice, ktoré sú záhradami a miestami rozkoše, neobyčajnej krásy, kde som sa naučil, ako umeniu dokáže poslúžiť hrboľaté, kopcovité a nerovné miesto“.

V roku 1903 Edouard Féret, vydavateľ knihy „Bergerac et ses vins“, uviedol tieto zistenia o zemepisnej oblasti „Montravel“: „červené vína sú silné, pestré, majú poctivú chuť a v prípade niektorých viníc sa veľmi približujú vynikajúcim vínam z Castillonnais.“

Chránené označenie pôvodu „Montravel“ tak vďaka svojmu historickému kapitálu a svojim vhodným lokalitám svedčí o hlbokom spojení s vinohradníckou kultúrou zakotvenou na území, kde sa ľudské spoločenstvo prostredníctvom svojho know-how usilovalo zhodnocovať originálnu malú produkciu s primeranou povesťou, ktorá sa predáva výlučne zabalená vo fľaši v prípade bielych aj červených vín.

9.   Ďalšie základné podmienky

Oblasť v bezprostrednej blízkosti

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Výnimka týkajúca sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, určená ako výnimka pre vinifikáciu, výrobu a dozrievanie vín a osobitne v prípade červeného vína aj pre balenie, zahŕňa územie týchto obcí:

departement Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

departement Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire a Saint-Emilion.

Väčšia zemepisná jednotka

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Na označení vín s chráneným označením pôvodu „Montravel“ sa môže uvádzať väčšia zemepisná jednotka „Sud-Ouest“. Táto väčšia zemepisná jednotka sa súčasne môže uvádzať vo všetkých prospektoch a na všetkých nádobách. Písmo používané pri uvádzaní väčšej zemepisnej jednotky nesmie byť vyššie ani širšie ako písmo tvoriace názov chráneného označenia pôvodu.

Balenie

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Červené vína dozrievajú najmenej do 31. marca druhého roku po zbere a z toho najmenej tri mesiace vo fľaši.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688