4.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 214/3


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8.mája 2017

o súlade opatrení, ktoré prijalo Maďarsko podľa článku 14 smernice 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi Únie

(2017/C 214/04)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2010/13/EÚ,

keďže:

(1)

Listom z 20. februára 2017 Maďarsko oznámilo Komisii určité opatrenia, ktoré prijalo, podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od prijatia tohto oznámenia overila zlučiteľnosť týchto opatrení s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri tomto preskúmaní Komisia zohľadnila dostupné údaje o maďarskom audiovizuálnom trhu, najmä pokiaľ ide o vplyv na televízny trh.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť zostavilo Maďarsko zrozumiteľne a transparentne po rozsiahlych verejných konzultáciách.

(5)

Na základe podrobných dôkazov a údajov o počtoch divákov, ktoré poskytli maďarské orgány, Komisia overila, že zoznam určených podujatí zostavený v súlade s článkom 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ spĺňa aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti takýchto podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného tímu na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne dostupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Oznámený zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť obsahuje rad určených podujatí, ktoré sú považované za udalosti s veľkým významom pre spoločnosť, ako sú napr. letné a zimné olympijské hry, na ktorých sa zúčastňuje maďarské reprezentačné družstvo alebo jeden či viacerí maďarskí športovci. Ako preukázali maďarské orgány, letné a zimné olympijské hry sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia. Tieto podujatia navyše lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysielala voľne dostupná televízia.

(7)

Otváracie zápasy, štvrťfinále, semifinále a finále majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy vo futbale sa tiež považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť. Ako preukázali maďarské orgány, tieto podujatia majú v Maďarsku mimoriadny všeobecný ohlas, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia. Reprezentačné družstvo sa v ich rámci zapája do medzinárodného turnaja s veľkým významom. Tieto podujatia navyše lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(8)

Zoznam obsahuje aj všetky zápasy, ktoré maďarská futbalová repezentácia odohrala počas majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy vo futbale, ako aj kvalifikačné zápasy na tieto podujatia a oficiálne priateľské zápasy. Ako preukázali maďarské orgány, tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v maďarskej spoločnosti, a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú futbal. Reprezentačné družstvo sa v ich rámci zapája do medzinárodného turnaja s veľkým významom. Tieto podujatia navyše lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(9)

Finále Ligy majstrov a zápasy Ligy majstrov, ako aj Európskej ligy, na ktorých sa zúčastňuje maďarský klub, sa tiež považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť. Majú mimoriadny všeobecný ohlas v maďarskej spoločnosti, keďže sú obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tradičného publika futbalových zápasov. Maďarské kluby sa v ich rámci navyše zapájajú do medzinárodných turnajov s veľkým významom. Tieto podujatia lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(10)

Zápasy majstrovstiev Európy v hádzanej mužov a žien, na ktorých sa zúčastňuje maďarská reprezentácia, sa tiež považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť. Maďarské orgány zdôrazňujú, že v Maďarsku majú mimoriadny všeobecný ohlas, ktorý presahuje rámec fanúšikovskej základne tejto športovej disciplíny. Zvyčajne sa na nich zúčastňuje maďarský reprezentačný tím, lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(11)

Zoznam obsahuje aj všetky zápasy mužskej aj ženskej Ligy majstrov, na ktorých sa zúčastňujú maďarské kluby. Maďarské orgány preukázali, že tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v maďarskej spoločnosti, a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú hádzanú. Maďarské kluby sa v ich rámci zapájajú do medzinárodných turnajov. Tieto podujatia navyše lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(12)

Zápasy Svetovej ligy vo vodnom póle mužov a Ligy majstrov vo vodnom póle, na ktorých sa zúčastňuje maďarský reprezentačný tím, sa tiež považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť. Maďarské orgány zdôrazňujú, že tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Maďarsku, a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú tento šport. Mimoriadny a široký záujem podporuje skutočnosť, že maďarský reprezentačný tím dosiahol na týchto turnajoch významné úspechy. Reprezentácia sa v ich rámci zapája do medzinárodného turnaja. Tieto podujatia lákajú veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(13)

Zoznam zahŕňa aj maďarskú veľkú cenu Formuly 1, ktorá sa považuje za udalosť veľkého významu pre spoločnosť. Ako preukázali maďarské orgány, toto podujatie má mimoriadny všeobecný ohlas v maďarskej spoločnosti, a je dôležité aj pre tých, ktorí zvyčajne nesledujú tento šport. Toto podujatie navyše láka veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(14)

Určené opatrenia nepresahujú rámec toho, čo treba na dosiahnutie sledovaného cieľa, ktorým je ochrana práva na informácie a prístup širokej verejnosti k televíznemu vysielaniu udalostí s veľkým významom pre spoločnosť. Tento záver zohľadňuje spôsoby, podľa ktorých sa dané podujatia majú vysielať, vymedzenie pojmu „oprávneného vysielateľa“, úlohu maďarskej mediálnej rady pri riešení sporov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania opatrení, a skutočnosť, že rozhodnutie stanovujúce zoznam podujatí sa bude uplatňovať na podujatia, na ktoré sa uzatvárajú zmluvy na výlučné práva po tom, ako rozhodnutie nadobudlo účinnosť. Preto možno konštatovať, že dôsledky pre vlastnícke právo, ako sa stanovuje v článku 17 Európskej charty základných práv, nepresahujú rámec dôsledkov, ktoré sú nevyhnutne spojené so zaradením týchto udalostí do zoznamu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ.

(15)

Z rovnakých dôvodov sa maďarské opatrenia javia ako primerané na oprávnenie výnimky zo základnej slobody poskytovať služby stanovenej v článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Prevažujúci verejný záujem je zabezpečiť širokej verejnosti prístup k vysielaniu podujatí s veľkým významom pre spoločnosť. Okrem toho maďarské opatrenia nepredstavujú nijakú diskrimináciu ani uzavretie trhu pre vysielateľov, držiteľov práv ani iné hospodárske subjekty z iných členských štátov.

(16)

Určené opatrenia sú navyše zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže Únie. Definícia vysielateľov oprávnených vysielať uvedené podujatia sa zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet určených podujatí nie je neprimeraný do takej miery, že by to narúšalo hospodársku súťaž v rámci nadväzujúcich trhov voľne dostupnej a platenej televízie. Preto možno konštatovať, že dôsledky pre slobodu hospodárskej súťaže nepresahujú rámec dôsledkov, ktoré sú nevyhnutne spojené so zaradením týchto podujatí do zoznamu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ.

(17)

Komisia informovala ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijalo Maďarsko, a predložila výsledky svojho overovania výboru zriadenému v súlade s článkom 29 smernice 2010/13/EÚ. Výbor prijal kladné stanovisko,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Opatrenia, ktoré prijalo Maďarsko podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ a ktoré oznámilo Komisii podľa článku 14 ods. 2 uvedenej smernice, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Únie.

2.   Opatrenia, ktoré prijalo Maďarsko, budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. mája 2017

Za Komisiu

Andrus ANSIP

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.