28.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/18


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/599

z 22. marca 2017

o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soliius sanguinis

[oznámené pod číslom C(2017) 2001]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Predmet navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soliius sanguinis“ sa týka „povahy a účelu občianstva Únie, predovšetkým vo vzťahu k štátnej príslušnosti. Vystúpenia členského štátu z Únie a jeho účinkov. Práv občanov zaručených právom EÚ“.

(2)

Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho. Predpokladom pre nadobudnutie občianstva Únie je štátna príslušnosť k niektorému z členských štátov. Určitá osoba sa teda stáva občanom Únie len pod podmienkou, že aspoň jeden zo štátov, ktorých je štátnym príslušníkom, je členom Únie.

(3)

Táto súvzťažnosť medzi štátnou príslušnosťou k niektorému z členských štátov Únie a občianstvom Únie je zakotvená v zmluvách. Zmluvy neposkytujú žiadny právny základ, ktorým by sa inštitúcie EÚ splnomocňovali prijať právny akt Únie na účely uplatňovania zmlúv s cieľom udeliť občianstvo Únie osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov Únie.

(4)

Môže sa však prijať právny akt Únie na účely uplatňovania zmlúv upravujúci práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom z členských štátov, vrátane podmienok voľného pohybu a pobytu v ostatných členských štátoch EÚ. Takýmto právnym aktom sa teda môžu občanom štátu, ktorý vystúpil z Únie podľa článku 50 Zmluvy o EÚ, udeliť určité práva, podobné tým, ktoré sú spojené s občianstvom Únie.

(5)

Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.

(6)

Postupy a podmienky požadované v prípade iniciatívy občanov by preto mali byť v záujme podpory účasti občanov a zaistenia väčšej prístupnosti Únie jasné, jednoduché, používateľsky prijateľné a primerané povahe iniciatívy občanov.

(7)

Z týchto dôvodov je vhodné vziať do úvahy, že navrhovaná iniciatíva občanov – keďže jej cieľom je predloženie návrhu právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv, ktorý by upravoval práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom z členských štátov, vrátane podmienok ich voľného pohybu a pobytu v ostatných členských štátoch EÚ a ktorý by najmä udeľoval určité práva, podobné tým, ktoré sú spojené s občianstvom Únie, občanom štátu, ktorý vystúpil z Únie podľa článku 50 Zmluvy o EÚ – nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv v súlade článkom 4 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia.

(8)

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soliius sanguinis“ by sa preto mala zaregistrovať. Pre navrhovanú iniciatívu občanov by sa mali zbierať vyhlásenia o podpore – za predpokladu, že jej cieľom je predloženie návrhu právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv, ktorý by upravoval práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v niektorom z členských štátov, vrátane podmienok ich voľného pohybu a pobytu v ostatných členských štátoch EÚ a ktorý by najmä udeľoval občanom štátu, ktorý vystúpil z Únie podľa článku 50 Zmluvy o EÚ, určité práva, podobné tým, ktoré sú spojené s občianstvom Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soliius sanguinis“ sa týmto registruje.

2.   Vyhlásenia o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov sa môžu zbierať na základe predpokladu, že jej cieľom je predloženie návrhu právneho aktu Únie, ktorým by sa zaistilo, že po vystúpení členského štátu v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ budú môcť občania danej krajiny naďalej požívať práva podobné tým, ktoré mali, keď bola daná krajina členským štátom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 27. marca 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené organizátorom (členom občianskeho výboru) navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soliius sanguinis“ zastúpenej [osobné údaje boli v nadväznosti na konzultáciu s organizátormi vymazané], ktorí konajú ako kontaktné osoby.

V Bruseli 22. marca 2017

Za Komisiu

Frans TIMMERMANS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.