14.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/31


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/435

z 28. februára 2017

o uzavretí Dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom, písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada poverila 23. februára 2009 Komisiu začať rokovania v mene Únie a jej členských štátov s cieľom po druhý krát zmeniť a doplniť Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (2) a po prvýkrát zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005 (3) (ďalej len „dohoda z Cotonou“).

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2010/648/EÚ (4) strany podpísali 22. júna 2010 na zasadnutí Rady ministrov AKT – EÚ v Ouagadougou Dohodu, ktorou sa mení a dopĺňa po druhýkrát dohoda z Cotonou (ďalej len „dohoda“) s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady ministrov AKT – EÚ č. 2/2010 (5) sa dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou, predbežne vykonávala od 31. októbra 2010.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (6).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie listinu o schválení uvedenú v článku 93 dohody z Cotonou s cieľom vyjadriť súhlas Únie byť viazaná dohodou.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. februára 2017

Za Radu

predseda

J. HERRERA


(1)  Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 257.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.

(4)  Rozhodnutie Rady 2010/648/EÚ zo 14. mája 2010 o podpise Dohody, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, v mene Európskej únie, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady ministrov AKT – EÚ č. 2/2010 z 21. júna 2010 o prechodných opatreniach uplatniteľných od dátumu podpisu do dátumu nadobudnutia platnosti Dohody, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 68).

(6)  Dohoda spolu s vyhláseniami pripojenými k záverečnému aktu sa uverejnila v Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.