4.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/192

z 8. novembra 2016

o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2014/122/EÚ (2) bol dňa 4. marca 2016 podpísaný Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Protokol by sa mal uzavrieť v mene Európskej únie a jej členských štátov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie a jej členských štátov schvaľuje Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii (3).

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú vykonať v mene Európskej únie a jej členských štátov oznámenie podľa článku 6 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas Európskej únie a jej členských štátov s tým, že budú protokolom viazaní (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. novembra 2016

Za Radu

predseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Súhlas zo 14. septembra 2016 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/122/EÚ z 11. februára 2014 o podpise Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 2).

(3)  Text protokolu je uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2017, s. 3).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.