31.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/61


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. januára 2017,

ktorým sa zriaďuje expertná skupina Komisie Platforma pre dobré životné podmienky zvierat

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 31/12)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú zvieratá uznané ako cítiace bytosti a vyžaduje sa ním, aby Únia a členské štáty brali maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru, a aby pritom rešpektovali zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva.

(2)

V súlade s článkom 11 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii majú inštitúcie udržiavať otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou.

(3)

V článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Únia má prijímať opatrenia s cieľom vytvoriť vnútorný trh a zabezpečiť jeho fungovanie s voľným pohybom tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(4)

Článkom 38 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Únii prideľuje úloha vymedziť a vykonávať spoločnú poľnohospodársku politiku.

(5)

V článku 179 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru. Podľa článku 180 písm. b) uvedenej zmluvy má Únia podporovať spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti výskumu, technologického rozvoja a pilotných projektov Únie.

(6)

V roku 2011 Komisia zriadila expertnú skupinu pre dobré životné podmienky zvierat (1) s cieľom asistovať a radiť Komisii vo veciach týkajúcich sa právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a umožniť výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov v rámci právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

(7)

Európsky parlament (2) a Rada Európskej únie (3) vyzvali na zriadenie platformy Únie pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom zlepšiť dialóg medzi zainteresovanými stranami s cieľom vymieňať si skúsenosti, odborné poznatky a názory.

(8)

S cieľom reagovať na žiadosti Parlamentu a Rady by mala Komisii asistovať nová expertná skupina s názvom Platforma pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“) a pomáhať jej viesť pravidelný dialóg o otázkach Únie, ktoré sa priamo týkajú dobrých životných podmienok zvierat, napríklad presadzovania právnych predpisov, výmen vedeckých poznatkov, inovácií a osvedčených postupov/iniciatív v oblasti dobrých životných podmienok zvierat alebo medzinárodných činností v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Platforma by takisto mala asistovať Komisii v príslušných témach Únie, ktoré môžu súvisieť s dobrými životnými podmienkami zvierat, ako je napríklad obchod, antimikrobiálna rezistencia, bezpečnosť potravín, výskum alebo životné prostredie. Keďže platforma bude mať rovnaký mandát ako existujúca expertná skupina pre dobré životné podmienky zvierat, nie je potrebné zachovať skupinu.

(9)

Platforma by mala pracovať s náležitým zohľadnením činností iných relevantných skupín alebo sietí v dialógu o dobrých životných podmienkach zvierat, napríklad pracovných skupín a sietí Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín alebo Regionálnej platformy Svetovej organizácie pre zdravie zvierat pre Európu pre dobré životné podmienky zvierat.

(10)

Platforma by mala byť zložená zo zástupcov zodpovedných orgánov zo všetkých členských štátov, obchodných organizácií zapojených na úrovni Európskej únie do potravinového dodávateľského reťazca, ako aj do držania zvierat na iné hospodárske účely, z organizácií z občianskej spoločnosti zapojených na úrovni Európskej únie do oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako aj z akademických a výskumných inštitúcií pracujúcich vo vedách zaoberajúcich sa dobrými životnými podmienkami zvierat. Členstvo v platforme by malo byť otvorené aj pre expertov z príslušných orgánov z krajín mimo EÚ, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj z medzinárodných medzivládnych organizácií.

(11)

Mali by sa stanoviť pravidlá, v súlade s ktorými budú členovia platformy poskytovať informácie.

(12)

Osobné údaje by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(13)

Je vhodné stanoviť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia včas zváži vhodnosť predĺženia platnosti rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet

Týmto sa zriaďuje skupina expertov s názvom Platforma pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“).

Článok 2

Úlohy

K úlohám platformy patrí:

a)

asistovať Komisii vo vývoji a výmene koordinovaných opatrení, ktorých cieľom je prispieť k vykonávaniu a uplatňovaniu právnych predpisov Európskej únie súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat a k chápaniu právnych predpisov Únie v rámci Únie a mimo nej, ako aj medzinárodných noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat;

b)

uľahčiť vývoj a používanie dobrovoľných záväzkov podnikov týkajúcich sa zlepšenia dobrých životných podmienok zvierat;

c)

prispievať k propagovaniu noriem Únie týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat s cieľom valorizovať trhovú hodnotu produktov Únie na celosvetovej úrovni;

d)

podnietiť dialóg medzi príslušnými orgánmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou, akademickou obcou, vedcami a medzinárodnými medzivládnymi organizáciami o témach relevantných pre Úniu súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat;

e)

podporovať výmenu skúseností a osvedčených postupov, vedeckých poznatkov a inovácií súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat relevantnými pre Úniu;

f)

vymieňať si informácie o vývoji politiky v uvedených oblastiach a o uvedených činnostiach.

Článok 3

Konzultácie

Komisia môže viesť konzultácie s platformou v akejkoľvek veci súvisiacej s dobrými životnými podmienkami zvierat, ktorá je relevantná pre Úniu.

Článok 4

Členstvo

1.   Platforma pozostáva z najviac 75 členov.

2.   V platforme sú zastúpení títo členovia:

a)

príslušné orgány členských štátov Európskej únie a krajín mimo EÚ, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore („členovia EHP“), zodpovedné za dobré životné podmienky zvierat;

b)

obchodné a odborné organizácie vykonávajúce na úrovni Únie činnosti v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorého súčasťou sú zvieratá alebo živočíšne produkty, ako aj činnosti v súvislosti s držaním zvierat na iné hospodárske účely;

c)

organizácie z občianskej spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosti na úrovni Únie v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat;

d)

nezávislí experti z akademických a výskumných inštitúcií, ktoré vykonávajú činnosti v rámci vedeckých odborov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s dosahom na politiky Únie;

e)

medzinárodné medzivládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat (5);

f)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

3.   Členovia uvedení v zozname podľa odseku 2 písm. d) sú menovaní na základe osobnej spôsobilosti a konajú nezávisle a vo verejnom záujme.

4.   Členovia uvedení v zozname podľa odseku 2 písm. b) a c) sa vyberajú podľa postupu stanoveného v článku 5. Nominujú svojich zástupcov v platforme na vrcholovej úrovni a sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby boli ich zástupcovia stáli a poskytovali dostatočne vysokú úroveň odborných znalostí. Komisia môže odmietnuť zástupcu nominovaného týmito členmi, ak sa na základe odôvodnených dôvodov stanovených v pravidlách výzvy na predkladanie prihlášok platformy domnieva, že nominácia nie je vhodná. V takom prípade bude príslušná organizácia vyzvaná, aby určila iného zástupcu.

6.   Členovia uvedení v zozname podľa odseku 2 písm. a), e) a f) nominujú svojich zástupcov zodpovedných za dobré životné podmienky zvierat a sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby ich zástupcovia poskytovali dostatočne vysokú úroveň odborných znalostí.

7.   Členovia, ktorí už nie sú schopní účinne prispievať k činnostiam expertnej skupiny, ktorí podľa stanoviska Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín nespĺňajú podmienky stanovené v článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ktorí odstúpia, už nie sú pozývaní na žiadne zasadnutia platformy a môžu byť nahradení na zvyšok ich funkčného obdobia.

Článok 5

Výberový proces

1.   Výber členov platformy uvedených v zozname v článku 4 ods. 2 písm. b) až d) sa vykonáva prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie prihlášok, ktorá sa uverejní v Registri expertných skupín Komisie a podobných subjektov („register expertných skupín“). Okrem toho môže byť výzva na predkladanie prihlášok uverejnená inými spôsobmi vrátane osobitných webových sídel.

Vo výzve na predkladanie prihlášok sa jasne uvedú kritériá výberu vrátane požadovaných odborných znalostí a záujmov, ktoré majú byť zastúpené v súvislosti s prácou, ktorá sa má vykonávať. Minimálna lehota na podanie prihlášok je štyri týždne.

2.   Členovia uvedení v zozname v článku 4 ods. 2 písm. d) uvedú všetky okolnosti, ktoré by mohli vyvolať konflikt záujmov. Komisia najmä musí vyžadovať od uvedených jednotlivcov, aby ako súčasť svojej prihlášky predložili formulár vyhlásenia o záujmoch („VOZ“) na základe štandardného formulára VOZ pre expertné skupiny spolu s aktuálnym curriculum vitae (CV). Predloženie riadne vyplneného VOZ je nevyhnutným predpokladom oprávnenosti byť menovaný ako člen na základe osobnej spôsobilosti. Posúdenie konfliktu záujmov sa vykoná v súlade s horizontálnymi pravidlami Komisie pre expertné skupiny („horizontálne pravidlá“) (6).

3.   Na účel menovania organizácií uvedených v zozname v článku 4 ods. 2 písm. b) a c) sa vyžaduje registrácia v registri transparentnosti.

4.   Členov uvedených v zozname v článku 4 ods. 2 písm. b) až d) menuje generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín spomedzi uchádzačov s primeranými kompetenciami v oblastiach uvedených v článku 2, ktorí zareagovali na výzvu na predkladanie prihlášok.

5.   Členovia sa menujú na obdobie do 31. decembra 2019. Funkciu vykonávajú až do konca svojho funkčného obdobia. Ich funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

6.   Pokiaľ ide o členov uvedených v zozname v článku 4 ods. 2 písm. d), generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín menuje náhradných členov na základe rovnakých podmienok ako členov, a tí automaticky nahradia neprítomných alebo nespôsobilých členov. Generálny riaditeľ takisto po vyjadrení ich súhlasu zostaví rezervný zoznam vhodných uchádzačov, ktorý sa môže použiť na účel menovania náhrad za členov.

Článok 6

Predseda

Platforme predsedá generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín alebo jeho zástupca.

Článok 7

Činnosť platformy

1.   Platforma koná na žiadosť predsedu v súlade s horizontálnymi pravidlami.

2.   Platforma zasadá v zásade aspoň dvakrát ročne v sídle Komisie a vždy, keď to Komisia považuje za nevyhnutné.

3.   Útvary Komisie zabezpečujú sekretárske služby. Na zasadnutiach platformy a jej podskupín sa môžu zúčastňovať aj úradníci Komisie z iných oddelení, ktorí sa zaujímajú o prácu platformy.

4.   Po dohode s predsedom môže platforma jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že jej rokovania budú verejné.

5.   Zápisnica z diskusie o každom bode v programe zasadnutia a závery z debát musia byť zmysluplné a úplné. Zápisnicu vypracúva sekretariát, za ktorý zodpovedá predseda.

6.   Platforma prijíma správy alebo závery konsenzom. V prípade hlasovania sa o výsledku hlasovania rozhodne jednoduchou väčšinou hlasov členov. Členovia, ktorí hlasovali proti, majú právo, aby sa k príslušnej správe alebo záveru pripojil dokument, v ktorom budú zhrnuté dôvody ich stanoviska.

Článok 8

Podskupiny

1.   Generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín môže zriadiť podskupiny na preskúmanie špecifických otázok na základe mandátu vymedzeného Komisiou. Podskupiny vykonávajú činnosť v súlade s horizontálnymi pravidlami a podliehajú platforme. Podskupiny zaniknú hneď, ako splnia svoj mandát.

2.   Členovia podskupín, ktorí nie sú členovia platformy, sa vyberajú prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie prihlášok v súlade s článkom 5 a horizontálnymi pravidlami (7).

Článok 9

Prizvaní experti

Predseda môže podľa potreby prizývať expertov, ktorí majú osobitné odborné znalosti v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na činnosti platformy alebo podskupín.

Článok 10

Pozorovatelia

1.   Jednotlivcom, organizáciám alebo verejným subjektom môže byť udelený štatút pozorovateľa v súlade s horizontálnymi pravidlami, a to buď priamym pozvaním, alebo na základe výzvy na predkladanie prihlášok.

2.   Organizácie alebo verejné subjekty určené ako pozorovatelia určia svojich zástupcov.

3.   Predseda môže pozorovateľom a ich zástupcom povoliť, aby sa zúčastnili na rokovaniach platformy a poskytovali odborné znalosti. Nesmú však mať hlasovacie práva a nesmú sa podieľať na navrhovaní správ alebo záverov platformy.

4.   Platforma nesmie mať viac ako piatich pozorovateľov.

Článok 11

Rokovací poriadok

Na návrh predsedu a po dohode s ním platforma prijme svoj rokovací poriadok jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov, a to na základe štandardného rokovacieho poriadku expertných skupín a v súlade s horizontálnymi pravidlami.

Článok 12

Služobné tajomstvo a zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami

Členovia platformy a ich zástupcovia, ako aj prizvaní odborníci a pozorovatelia sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo, ktoré sa v zmysle zmlúv a ich vykonávacích predpisov vzťahujú na všetkých členov inštitúcií a ich zamestnancov, ako aj bezpečnostné predpisy Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností Únie stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (8) a (EÚ, Euratom) 2015/444 (9). Ak tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 13

Vzťah s Európskym parlamentom

Európsky parlament musí byť informovaný o práci platformy. Na požiadanie Európskeho parlamentu a v súlade s postupmi stanovenými v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (10) môže Komisia vyzvať Parlament, aby poslal odborníkov, ktorí sa zúčastnia zasadnutí.

Článok 14

Transparentnosť

1.   Platforma a podskupiny musia byť registrované v registri expertných skupín.

2.   Pokiaľ ide o zloženie skupiny, v registri expertných skupín sa uverejnia tieto údaje:

a)

mená jednotlivcov menovaných na základe osobnej spôsobilosti;

b)

mená členských organizácií; uvedú sa zastupované záujmy;

c)

mená iných verejných subjektov;

d)

mená pozorovateľov.

3.   Všetky relevantné dokumenty vrátane programov zasadnutí, zápisníc a príspevkov účastníkov sa zverejnia buď priamo v registri expertných skupín alebo prostredníctvom odkazu z registra na špecializované webové sídlo, kde sú tieto informácie k dispozícii. Prístup k špecializovaným webovým sídlam nemožno podmieniť registráciou či iným obmedzením. Konkrétne program zasadnutia a iné relevantné súvisiace dokumenty musia byť uverejnené v dostatočnom predstihu pred zasadnutím, a potom musí nasledovať včasné uverejnenie zápisnice. Výnimky zo zverejňovania sú možné len v prípadoch, keď sa predpokladá, že by v dôsledku zverejnenia dokumentu mohlo dôjsť k porušeniu ochrany verejného alebo súkromného záujmu v zmysle článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (11).

Článok 15

Výdavky na zasadnutia

1.   Účastníci podieľajúci sa na činnostiach platformy a podskupín nie sú za poskytované služby odmeňovaní.

2.   Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré účastníkom vznikli v súvislosti s činnosťami platformy a podskupín, uhrádza Komisia. Takáto úhrada sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie a do výšky dostupných prostriedkov pridelených oddeleniam Komisie v rámci každoročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 16

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2019.

V Bruseli 24. januára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Expertná skupina pre dobré životné podmienky zvierat E02668.

(2)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 [2015/2957(RSP)].

(3)  3464. zasadnutie Rady – Poľnohospodárstvo a rybolov – 17. mája 2016.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Napr. Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

(6)  Rozhodnutie Komisie z 30.5.2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie.

(7)  Pozri článok 10 a článok 14 ods. 2 horizontálnych pravidiel.

(8)  Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41.

(9)  Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53.

(10)  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).