21.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 190/22


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1360

z 18. mája 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím ECB/2014/40 (1) sa zaviedol tretí program nákupu krytých dlhopisov (third covered bond purchase programme – CBPP3). CBPP3 je spolu s programom nákupu cenných papierov krytých aktívami, programom nákupu aktív verejného sektora na sekundárnych trhoch a programom nákupu cenných papierov podnikového sektora súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív (APP). Cieľom APP je ešte viac zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov hospodárstvu eurozóny, uvoľniť úverové podmienky pre domácnosti a firmy a pomôcť vrátiť mieru inflácie na úroveň tesne pod 2 % v strednodobom horizonte v súlade s primárnym cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) udržiavať cenovú stabilitu.

(2)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky aj prostredníctvom APP si vyžaduje vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať Eurosystém, aby sa táto politika vykonávala jednotne prostredníctvom členských štátov, ktorých menou je euro.

(3)

Rada guvernérov 22. marca 2017 rozhodla ďalej upraviť pravidlá, sú uplatniteľné na emitentov krytých dlhopisov, ktorými sú likvidačné subjekty, s cieľom zabezpečiť rovnocenné zaobchádzanie s uvedenými subjektmi pri vykonávaní menovej politiky Eurosystému prostredníctvom APP.

(4)

Rozhodnutie ECB/2014/40 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena

V článku 2 rozhodnutia ECB/2014/40 sa dopĺňa tento bod 8:

„8.

Emitent krytých dlhopisov nie je subjektom vo verejnom alebo v súkromnom vlastníctve, ktorý: a) má za hlavný cieľ postupný predaj svojich aktív alebo ukončenie svojich obchodných činností; alebo b) je subjektom pre správu alebo predaj aktív zriadeným na podporu reštrukturalizácie a/alebo riešenie krízových situácií finančného sektora, vrátane subjektov pre správu aktív vytvorených v dôsledku riešenia krízovej situácie pomocou nástroja oddelenia aktív v súlade s článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 (*1) alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa transponoval článok 42 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (*2).

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. júla 2017.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. mája 2017

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 335, 22.11.2014, s. 22).