13.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2236

z 12. decembra 2016,

ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

EÚ má trvalý záujem na podpore rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Minimálne normy v tejto oblasti sú stanovené v smerniciach o materskej dovolenke (2) a rodičovskej dovolenke (3). EÚ zároveň vytýčila ciele zamerané na zlepšenie starostlivosti o deti v rámci barcelonských cieľov a v rámci európskeho semestra 2016 boli vydané odporúčania pre jednotlivé krajiny v oblasti rovnováhy pracovného a súkromného života.

(2)

V pracovnom programe na rok 2016 (4) Komisia predstavuje svoj plán pripraviť iniciatívu, ktorá bude riešiť výzvy rodičov a opatrovateľov z hľadiska rovnováhy práce a súkromného života.

(3)

Monitorovanie výziev spojených s rovnováhou medzi prácou a súkromným životom, ako aj pokroku v tejto oblasti je teda nevyhnutné, a rovnako dôležité je aj zlepšenie zberu údajov.

(4)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 318/2013 (5) sa zavádza ad hoc modul o zosúladení práce a rodinného života.

(5)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1397/2014 (6) sa špecifikujú a opisujú oblasti špecializovaných informácií („časti ad hoc modulov“), ktoré majú byť zahrnuté do ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018.

(6)

Komisia by mala špecifikovať technické ukazovatele, filtre, kódy a konečný termín zaslania údajov v rámci ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické ukazovatele ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018, filtre, kódy, ktoré sa majú použiť, a termín zaslania výsledkov Komisii sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1).

(3)  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 99, 9.4.2013, s. 11).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 42).


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa stanovujú technické ukazovatele, filtre a kódy ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života, ktorý sa má uplatniť v roku 2018. Zároveň sa v nej stanovujú dátumy predloženia údajov Komisii.

Termín zaslania výsledkov Komisii: 31. marec 2019.

Filtre a kódy, ktoré sa majú použiť pri zasielaní údajov: ako je stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 (1).

Stĺpce vyhradené pre voliteľné váhové koeficienty, ktoré sa majú použiť v prípade podvzoriek alebo neodpovedí: stĺpce 223 – 226 s celými číslami a stĺpce 227 – 228 s desatinnými miestami.

1.   Časť 1 modulu: Opatrovateľské povinnosti

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

CARERES

 

Existencia opatrovateľských povinností

AGE = 18–64

211

 

Pravidelná starostlivosť o vlastné alebo partnerove deti (vek < 15 rokov) alebo príbuzných odkázaných na pomoc (vek 15 a viac rokov)

 

 

1

Žiadne opatrovateľské povinnosti

 

 

2

Len o vlastné alebo partnerove deti v domácnosti

 

 

3

Len o vlastné alebo partnerove deti mimo domácnosti

 

 

4

O vlastné alebo partnerove deti v domácnosti aj mimo nej

 

 

5

Len o príbuzných odkázaných na pomoc

 

 

6

O vlastné alebo partnerove deti v domácnosti a príbuzných odkázaných na pomoc

 

 

7

O vlastné alebo partnerove deti mimo domácnosti a príbuzných odkázaných na pomoc

 

 

8

O vlastné alebo partnerove deti v domácnosti aj mimo nej a o príbuzných odkázaných na pomoc

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Využívanie služieb starostlivosti o deti

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Využívanie služieb profesionálnej starostlivosti pre niektoré alebo všetky deti

 

 

1

Nie

 

 

2

Áno, pre niektoré deti

 

 

3

Áno, pre všetky deti

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Faktory nevyužívania služieb starostlivosti o deti

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Hlavný dôvod, prečo sa (vo väčšej miere) nevyužívajú služby starostlivosti o vlastné alebo partnerove deti

 

 

01

Služba nie je k dispozícii/nemá voľné kapacity

 

 

02

Náklady

 

 

03

Kvalita/druh služby

 

 

04

Iná prekážka spojená so službou

 

 

05

Starostlivosť zabezpečená samostatne/s partnerom

 

 

06

Starostlivosť zabezpečená s ďalšou neformálnou pomocou

 

 

07

Využívané profesionálne služby (len pre niektoré, ale nie všetky deti) postačujú

 

 

08

Deti sa o seba starajú samy

 

 

09

Iné osobné dôvody

 

 

99

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Vplyv povinností starostlivosti o deti na zamestnanie

CARERES = 2-4,6-8 a WSTATOR = 1,2

215

 

Hlavná zmena, ktorú zamestnané osoby v práci podstúpili v záujme starostlivosti o dieťa

 

 

1

Akákoľvek zmena na zvýšenie príjmu

 

 

2

Skrátenie pracovného času

 

 

3

Menej náročné pracovné úlohy

 

 

4

Zmena práce alebo zamestnávateľa v záujme zosúladenia

 

 

5

V súčasnosti na dovolenke z rodinných dôvodov

 

 

6

Iné

 

 

7

Žiadna zmena

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

2.   Časť 2 modulu: Pružné formy organizácie práce

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

POSSTEND

 

Flexibilita pracovného času v záujme starostlivosti

STAPRO = 3 a CARERES = 2-8

216

 

Možnosť upraviť začiatok a/alebo koniec pracovného dňa v hlavnom zamestnaní na uľahčenie starostlivosti

 

 

1

Zvyčajne možné

 

 

2

Zriedka možné

 

 

3

Nemožné

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Flexibilita čerpať celé dni voľna na starostlivosť

STAPRO = 3 a CARERES = 2-8

217

 

Možnosť zorganizovať si pracovný čas tak, aby bolo možné čerpať v hlavnom zamestnaní celé dni voľna na uľahčenie starostlivosti

 

 

1

Zvyčajne možné

 

 

2

Zriedka možné

 

 

3

Nemožné

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Hlavná pracovná prekážka zosúladenia

WSTATOR = 1,2 a CARERES = 2-8

218

 

Aspekt hlavného zamestnania, ktorý najviac sťažuje zosúladenie

 

 

1

Žiadna prekážka

 

 

2

Dlhé pracovné dni

 

 

3

Nepredvídateľný alebo náročný pracovný harmonogram

 

 

4

Dlhý čas dochádzania

 

 

5

Náročná alebo vyčerpávajúca práca

 

 

6

Nedostatočná podpora od zamestnávateľov a kolegov

 

 

7

Iné prekážky

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

3.   Časť 3 modulu: Prerušenie kariéry a rodičovská dovolenka

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

STOPWORK

 

Prerušenia kariéry pre starostlivosť o deti

AGE = 18–64

219

 

Respondent v pracovnom živote neodpracoval aspoň jeden mesiac, pretože sa staral o vlastné alebo partnerove deti

 

 

1

Áno

 

 

2

Nikdy nepracoval; z dôvodu starostlivosti o deti

 

 

3

Nie [ale bol/je zamestnaný a má deti]

 

 

4

Nikdy nepracoval; z iných dôvodov

 

 

5

Nemá deti

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Celková dĺžka prerušení kariéry pre starostlivosť o deti

STOPWORK = 1

220

 

Súčet trvaní všetkých aspoň mesačných prerušení pracovnej činnosti

 

 

1

Do 6 mesiacov

 

 

2

Viac ako 6 mesiacov; do 1 roka

 

 

3

Viac ako 1 rok; do 2 rokov

 

 

4

Viac ako 2 roky; do 3 rokov

 

 

5

Viac ako 3 roky; do 5 rokov

 

 

6

Viac ako 5 rokov

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Využívanie rodičovskej dovolenky

STOPWORK = 1

221

 

Využívanie rodičovskej dovolenky a/alebo materskej/otcovskej dovolenky ako súčasť prerušenia práce pre starostlivosť o dieťa

 

 

1

Využila sa iba rodičovská dovolenka

 

 

2

Kombinácia oboch typov dovoleniek

 

 

3

Využila sa iba materská/otcovská dovolenka

 

 

4

Nevyužila sa žiadna dovolenka z rodinných dôvodov

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Prerušenie kariéry pre príbuzných odkázaných na pomoc

AGE = 18 – 64 a (EXISTPR = 1 alebo WSTATOR = 1,2)

222

 

Respondent v pracovnom živote neodpracoval alebo mal skrátený pracovný čas aspoň jeden mesiac, pretože sa staral o príbuzných odkázaných na pomoc (vek 15 a viac rokov)

 

 

1

Prerušenie práce

 

 

2

Len skrátenie pracovného času

 

 

3

Žiadne prerušenie ani skrátenie

 

 

4

Nikdy nebolo potrebné starať sa o príbuzných odkázaných na pomoc

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

 


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57).