6.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2129

z 5. decembra 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 tretí pododsek, článok 5a ods. 2 a 4, článok 5b ods. 7 a článok 8 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Prílohou I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/220 (2) sa stanovuje medzná hodnota ekonomickej veľkosti v každom členskom štáte. Keďže význam väčších poľnohospodárskych podnikov v poľnohospodárskej štruktúre v Bulharsku a Rakúsku rastie, je vhodné pre tieto členské štáty zvýšiť medzné hodnoty ekonomickej veľkosti stanovené v uvedenej prílohe.

(2)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa stanovuje počet podnikov poskytujúcich údaje za členský štát a za územnú jednotku informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ). Vzhľadom na štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v Bulharsku je vhodné pre tento členský štát prispôsobiť počet vykazujúcich podnikov územných jednotiek stanovený v uvedenej prílohe. V dôsledku štrukturálnych zmien poľnohospodárstva v Dánsku a Rakúsku, ktorých výsledkom bol znížený počet podnikov, je vhodné pre tieto členské štáty zodpovedajúcim spôsobom znížiť počet podnikov poskytujúcich údaje stanovený v uvedenej prílohe.

(3)

Vzhľadom na zmeny stanovené v tomto nariadení by sa Bulharsko, Dánsko a Rakúsko mali požiadať, aby zrevidovali svoje plány výberu na účtovný rok 2017.

(4)

V časti B prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa stanovuje vzťah medzi položkami štrukturálnych zisťovaní fariem (ŠZF) uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (3) a výkazom poľnohospodárskeho podniku ISPÚ. Keďže sa nevyžaduje žiaden výpočet štandardnej produkcie pre „ostatné králiky“, treba upraviť vzťah medzi položkami ŠZF a FADN odstránením uvedenej charakteristiky.

(5)

V prílohách VI, VII a VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa stanovuje metóda výpočtu na stanovenie štandardnej produkcie, spôsob, akým sa odhaduje význam zárobkových činností a forma a štruktúra výkazu poľnohospodárskeho podniku. V záujme jasnosti by sa v spomínaných prílohách mali uviesť dodatočné informácie týkajúce sa určitých pokynov a definícií.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220 sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Bulharsko, Dánsko a Rakúsko môžu zrevidovať svoje plány výberu, ktoré oznámili na účtovný rok 2017. Svoje zrevidované plány výberu na uvedený účtovný rok Komisii oznámia do 31. marca 2017.“

2.

Prílohy I, II, IV, VI, VII a VIII sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od účtovného roka 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14).


PRÍLOHA

Prílohy I, II, IV, VI, VII a VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

položka týkajúca sa Bulharska sa nahrádza takto:

„Bulharsko

4 000 “

b)

položka týkajúca sa Rakúska sa nahrádza takto:

„Rakúsko

15 000 “

2.

príloha II sa mení takto:

a)

položka týkajúca sa Bulharska sa nahrádza takto:

 

„BULHARSKO

 

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen centralen)

377

833

Североизточен (Severoiztočen)

347

834

Югозападен (Jugozapaden)

222

835

Южен централен (Južen centralen)

482

836

Югоизточен (Jugoiztočen)

381

Bulharsko spolu

2 202 “

b)

položka týkajúca sa Dánska sa nahrádza takto:

„370

DÁNSKO

1 850 “

c)

položka týkajúca sa Rakúska sa nahrádza takto:

„660

RAKÚSKO

1 800 “

3.

V prílohe IV časti B sa v tabuľke položka týkajúca sa kódu 3.06 nahrádza takto:

„3.06.

C_6

Králiky, chovné samice

610.

Králiky, chovné samice“

4.

V prílohe VI oddiele 2 písm. b) prvej zarážke sa posledná veta nahrádza takto:

„Znevýhodnené oblasti a oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými prekážkami sa nepovažujú za geografické jednotky.“

5.

V prílohe VII časti A treťom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Víno a výroba olivového oleja sa považujú za poľnohospodárske činnosti, ak podiel nakupovaného vína alebo olivového oleja nie je významný.“

6.

V prílohe VIII tabuľke D sa opis kategórie týkajúcej sa kódu 7020 nahrádza takto:

„Všetok ostatný nehmotný majetok, ktorý nemožno ľahko kúpiť ani predať (napr. softvér, licencie atď.). Položka musí byť vyplnená a sumy uvedené v tejto položke podliehajú odpisom v stĺpci DY.“