22.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2035

z 21. novembra 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobia platnosti schválenia účinných látok fipronil a maneb

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobie platnosti schválenia účinnej látky maneb bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 762/2013 (3) predĺžené z 30. júna 2016 do 31. januára 2018.

(3)

Obdobie platnosti schválenia účinnej látky fipronil bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/404 (4) predĺžené z 30. septembra 2017 do 31. júla 2018.

(4)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia látok maneb a fipronil boli predložené v súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5). Nebola však predložená žiadna doplňujúca dokumentácia na podporu obnovenia týchto účinných látok v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012.

(5)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009 už nie sú predĺženia platnosti stanovené vo vykonávacích nariadeniach (EÚ) č. 762/2013 a (EÚ) 2015/404 opodstatnené. Je preto vhodné stanoviť, že platnosť schválenia fipronilu uplynie v deň, keď táto lehota uplynie bez predĺženia platnosti, a zabezpečiť čo najskorší možný dátum uplynutia platnosti schválenia manebu, berúc do úvahy čas, ktorý členské štáty potrebujú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z uplynutia platnosti schválenia látky maneb.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 762/2013 zo 7. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2013, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/404 z 11. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, kaptán, dimetoát, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufozinát, metiokarb, metribuzín, fosmet, pirimifos-metyl a propamokarb (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 6).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 113, maneb, sa dátum „31. januára 2018“ nahrádza dátumom „31. januára 2017“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 157, fipronil, sa dátum „31. júla 2018“ nahrádza dátumom „30. septembra 2017“.