8.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1948

zo 7. novembra 2016,

ktorým sa mení miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1153

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Dňa 22. marca 2016 Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 20166 (2). Európsky parlament a Rada túto mieru úpravy do 30. júna 2016 neurčili. Preto Komisia v súlade s článkom 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 stanovila mieru úpravy vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1153 (3).

(2)

Z prognóz priamych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom zahrnutých v opravnom liste Komisie č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2017 vyplýva, že je potrebné prispôsobiť mieru finančnej disciplíny, ktorá sa zohľadnila v návrhu rozpočtu na rok 2017. Pri zostavovaní opravného listu sa zohľadnila suma finančnej disciplíny vo výške 450,5 mil. EUR na rezervu na krízy v poľnohospodárskom sektore podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. S cieľom zohľadniť tieto nové informácie by Komisia mala prispôsobiť mieru úpravy stanovenú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1153.

(3)

Vo všeobecnosti platí, že poľnohospodárom, ktorí požiadali o pomoc vo forme priamych platieb na jeden kalendárny rok (N), sa pomoc vyplatí v pevne stanovenej lehote spadajúcej do rozpočtového roka (N + 1). Členské štáty však môžu – v rámci určitých medzí – vyplatiť platby poľnohospodárom s omeškaním po uplynutí uvedenej lehoty splatnosti. Takéto omeškané platby sa môžu uskutočniť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ak sa v prípade daného kalendárneho roka uplatňuje finančná disciplína, miera úpravy by sa nemala uplatňovať na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili v iných kalendárnych rokoch, než je kalendárny rok, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína. S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi je preto vhodné stanoviť, že miera úpravy sa má uplatňovať len na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili v kalendárnom roku, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína, a to bez ohľadu na to, kedy sa platba poľnohospodárom vyplatí.

(4)

V článku 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (4) sa stanovuje, že miera úpravy priamych platieb určená v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uplatňuje len na priame platby nad 2 000 EUR, ktoré sa poľnohospodárom majú poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku. V článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa okrem toho stanovuje, že v dôsledku postupného zavádzania priamych platieb sa miera úpravy vzťahuje na Chorvátsko až od 1. januára 2022. Preto by sa miera úpravy, ktorá sa má stanoviť týmto nariadením, nemala uplatňovať na platby poľnohospodárom v uvedenom členskom štáte,

(5)

Aby sa zabezpečilo, že prispôsobená miera úpravy sa uplatňuje odo dňa, keď sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 majú začať poskytovať platby poľnohospodárom, malo by sa toto nariadenie uplatňovať od 1. decembra 2016.

(6)

Prispôsobená miera úpravy by sa mala zohľadniť pri výpočte všetkých platieb, ktoré sa majú poľnohospodárom poskytnúť na základe žiadosti o pomoc predloženej za kalendárny rok 2016. V záujme zrozumiteľnosti by sa preto vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1153 malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na účely stanovenia miery úpravy v súlade s článkami 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa sumy priamych platieb v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 prekračujúce 2 000 EUR, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom na základe žiadosti o pomoc predloženej za kalendárny rok 2016, znižujú o mieru úpravy 1,353905 %.

2.   Zníženie stanovené v odseku 1 sa neuplatňuje na Chorvátsko.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1153 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016)159.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1153 zo 14. júla 2016, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016 (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 76).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).