9.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 242/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1617

z 8. septembra 2016,

ktorým sa v súvislosti s rokom nároku 2016 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty od 16. októbra do 30. novembra vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2), a až do výšky 75 %, pokiaľ ide o podporné opatrenia týkajúce sa plôch a zvierat podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3).

(2)

V článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovuje, že platby uvedené v odseku 1 uvedeného článku vrátane preddavkov na priame platby, sa uskutočnia až po ukončení administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať podľa článku 74 uvedeného nariadenia. Pokiaľ však ide o podporné opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa plôch a zvierat, v článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa umožňuje vyplatenie preddavkov po ukončení administratívnych kontrol podľa článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Pretrvávajúca ťažká hospodárska situácia v určitých poľnohospodárskych sektoroch, a najmä na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, naďalej spôsobuje prijímateľom vážne finančné problémy a problémy s peňažnými tokmi.

(4)

Navyše administratívne ťažkosti, ktoré sa vyskytli v prvom roku vykonávania nového právneho rámca režimov priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka, v niektorých členských štátoch pretrvávajú a v niektorých členských štátoch sú príčinou omeškania vykonania platieb prijímateľom za rok nároku 2015.

(5)

Vzhľadom na mimoriadnu povahu kombinácie týchto okolností a vyplývajúce finančné ťažkosti pre prijímateľov je potrebné tieto ťažkosti zmierniť a zaviesť preto výnimku z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť členským štátom vyplácať prijímateľom za rok nároku 2016 vyššiu úroveň preddavkov.

(6)

Navyše z dôvodu nových požiadaviek súvisiacich s prípravou postupu podávania žiadostí na rok nároku 2016 sa spravovanie jedinej žiadosti, žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu a žiadostí o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb oneskorilo. Preto je pravdepodobné, že potrebné kontroly sa ukončia neskôr než zvyčajne.

(7)

Preto je potrebné zaviesť výnimku z článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť vyplácanie preddavkov na priame platby po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (4). Je však nevyhnutné, aby takáto výnimka nenarušila riadne finančné hospodárenie a požiadavku dostatočnej miery záruky. Členské štáty, ktoré uvedenú výnimku využijú, sú zodpovedné za prijatie všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby sa zabránilo nadmerným platbám a aby boli prípadné neoprávnené sumy rýchlo a skutočne vrátené. Navyše by sa na využitie uvedenej výnimky malo v rozpočtovom roku 2017 vzťahovať manažérske vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade s stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy, Výboru pre priame platby a Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty za rok nároku 2016 vyplácať preddavky do výšky 70 % v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, a až do výšky 85 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 2

Odchylne od článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty za rok nároku 2016 vyplácať preddavky v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 3

V prípade členských štátov, ktoré uplatňujú článok 2 tohto nariadenia, obsahuje manažérske vyhlásenie podľa článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v rozpočtovom roku 2017 potvrdenie, že sa zabránilo nadmerným platbám prijímateľom a neoprávnené sumy boli na základe overenia všetkých potrebných informácií rýchlo a skutočne vrátené.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).