18.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1388

zo 17. augusta 2016,

ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

Rýchle dokončenie plne funkčného a vzájomne prepojeného vnútorného trhu s energiou je rozhodujúce pre zachovanie bezpečnosti dodávok energie, zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie, aby všetci spotrebitelia mohli odoberať energiu za dostupné ceny.

(2)

Nariadením (ES) č. 714/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou. Okrem toho sa v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (2) vyžaduje, aby členské štáty, alebo ak tak stanovili členské štáty, regulačné orgány zabezpečili okrem iného vypracovanie objektívnych a nediskriminačných technických pravidiel, ktoré stanovia minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripájanie do sústavy. Keď požiadavky predstavujú podmienky na pripojenie do vnútroštátnych sietí, v článku 37 ods. 6 uvedenej smernice sa stanovuje zodpovednosť regulačných orgánov aspoň za stanovenie alebo schválenie metodík používaných na ich výpočet alebo stanovenie. Na zaistenie bezpečnosti sústavy v rámci prepojenej prenosovej sústavy je podstatné vytvoriť spoločné chápanie požiadaviek na pripojenie odberných zariadení a distribučných sústav vrátane uzavretých distribučných sústav do elektrizačnej sústavy. Požiadavky, ktoré prispievajú k udržaniu, zachovaniu a obnoveniu bezpečnosti sústavy s cieľom uľahčiť riadne fungovanie vnútorného trhu s elektrinou v synchrónnych oblastiach a medzi nimi, ako aj dosiahnuť nákladovú efektívnosť, by sa mali považovať za otázky cezhraničného významu pre sieť a otázky týkajúce sa integrácie trhu.

(3)

Mali by sa stanoviť harmonizované pravidlá o pripojení odberných zariadení a distribučných sústav do elektrizačnej sústavy, aby zabezpečili jasný právny rámec pre pripojenia do sústavy, uľahčili obchod s elektrinou na úrovni Únie, zaistili bezpečnosť sústavy, uľahčili začlenenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, zintenzívnili hospodársku súťaž a umožnili účinnejšie využívanie sústavy a zdrojov v prospech spotrebiteľov.

(4)

Bezpečnosť sústavy nemožno zaručiť nezávisle od technických schopností všetkých používateľov. Z historického hľadiska predstavujú výrobné zariadenia základný kameň zabezpečovania technických schopností. V tejto súvislosti sa však očakáva, že v budúcnosti budú významnejšiu úlohu zohrávať odberné zariadenia. Základnými predpokladmi bezpečnosti sústavy sú pravidelná koordinácia na úrovni prenosových a distribučných sústav, primeraná výkonnosť vybavenia pripojeného do prenosových a distribučných sústav, ktoré sú dostatočne spoľahlivé, aby zvládli narušenia, zabránili výraznému rozvratu alebo aby uľahčili obnovu sústavy po jej rozpade.

(5)

Regulačné orgány by mali pri stanovovaní alebo schvaľovaní prenosových alebo distribučných taríf alebo ich metodík či pri schvaľovaní podmienok prístupu a pripojenia do národných sústav v súlade s článkom 37 ods. 1 a 6 smernice 2009/72/ES a s článkom 14 nariadenia (ES) č. 714/2009 prihliadať na primerané náklady, ktoré prevádzkovatelia sústav skutočne vynaložia v rámci vykonávania tohto nariadenia.

(6)

Jednotlivé synchrónne elektrizačné sústavy v Únii majú odlišné vlastnosti, ktoré treba brať do úvahy pri stanovovaní požiadaviek na pripojenie odberateľov. Preto je vhodné, aby sa pri stanovovaní pravidiel pripojenia k sústave podľa článku 8 ods. 6 nariadenia (ES) č. 714/2009 zohľadňovali regionálne špecifiká.

(7)

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia regulačnej istoty by sa požiadavky tohto nariadenia mali uplatňovať na nové odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, nové distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, nové distribučné sústavy, ako aj nové odberné jednotky, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných prevádzkovateľov prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“). Požiadavky tohto nariadenia by sa nemali uplatňovať na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy ani na existujúce odberné jednotky, ktoré využíva alebo môže využívať odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS. Požiadavky tohto nariadenia by sa nemali vzťahovať na nové alebo existujúce odberné zariadenia pripojené na úrovni distribučnej sústavy, pokiaľ príslušným prevádzkovateľom sústavy a príslušným PPS neposkytujú služby riadenia odberu. Požiadavky tohto nariadenia by sa však mali uplatňovať v prípade, že sa príslušný regulačný orgán alebo členský štát rozhodne inak na základe vývoja požiadaviek na sústavu a úplnej analýzy nákladov a prínosov, alebo v prípade vykonania zásadnej modernizácie alebo nahradenia vybavenia s dosahom na technické kapacity existujúceho odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, existujúceho distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, existujúcej distribučnej sústavy alebo existujúcej odbernej jednotky v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojenej na napäťovej úrovni nad 1 000 V.

(8)

Riadenie odberu je dôležitý prostriedok na zvýšenie flexibility vnútorného trhu s energiou a umožnenie optimálneho využívania sietí. Malo by byť založené na aktivite spotrebiteľov alebo na ich dohode s treťou stranou konajúcou v ich mene. Na účely zaistenia bezpečnosti sústavy môže vlastník odberného zariadenia alebo prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy (ďalej len „PUDS“) ponúknuť na trhu alebo prevádzkovateľom sústav služby riadenia odberu. V druhom prípade by vlastník odberného zariadenia alebo prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy mali zabezpečiť, aby nové odberné jednotky použité na poskytovanie takýchto služieb spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to buď jednotlivo alebo spoločne ako súčasť agregovaného odberu prostredníctvom tretej strany. V tejto súvislosti je kľúčovou úlohou tretích strán agregácia kapacít riadenia odberu, pričom môžu mať zodpovednosť a povinnosť zabezpečiť spoľahlivosť uvedených služieb, ak ich plnením takýchto povinností poveril vlastník odberného zariadenia a prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy.

(9)

Požiadavky by mali vychádzať zo zásad nediskriminácie a transparentnosti, ako aj zo zásady optimalizácie najvyššej celkovej efektívnosti a najnižších celkových nákladov pre všetky zúčastnené strany. PPS a prevádzkovatelia distribučných sústav (ďalej len „PDS“) vrátane PUDS môžu pri určovaní požiadaviek v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia zohľadniť uvedené prvky a zároveň zohľadniť, že hraničné hodnoty, podľa ktorých sa určuje, či ide o prenosovú alebo distribučnú sústavu, sú stanovené na vnútroštátnej úrovni.

(10)

V požiadavkách platných pre odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy by mali byť stanovené kapacity na ich rozhraniach, ako aj potrebné automatizované odozvy a výmena údajov. Cieľom týchto požiadaviek je zabezpečiť operabilitu prenosovej sústavy a schopnosť využitia zariadení výroby a riadenia odberu začlenených do týchto sústav v celom rozsahu prevádzky sústavy a kritických udalostí.

(11)

V požiadavkách platných pre distribučnú sústavu pripojenú do prenosovej sústavy alebo do inej distribučnej sústavy by mal byť stanovený rozsah prevádzky týchto sústav, ako aj potrebné automatizované odozvy a výmena údajov. Tieto požiadavky by mali zabezpečiť efektívny rozvoj a operabilitu prenosovej sústavy, ako aj kapacitu na využitie výroby a riadenia odberu začlenených do týchto sietí v celom rozsahu prevádzky sústavy a kritických udalostí.

(12)

Požiadavky platné pre odbernú jednotku, ktorú odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava využíva na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných PPS, by mali zabezpečiť kapacitu na využitie riadenia odberu v celom rozsahu prevádzky sústavy, a tak minimalizovať výskyt kritických udalostí.

(13)

Administratívne zaťaženie a náklady spojené s riadením odberu by mali byť primerane obmedzené, najmä pokiaľ ide o domácnosti, ktoré budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť, a ich začleňovanie do sústavy by nemalo byť zbytočne zaťažené administratívnymi povinnosťami.

(14)

Vzhľadom na jeho cezhraničný dosah by mali byť cieľom tohto nariadenia rovnaké požiadavky týkajúce sa frekvencie na všetkých napäťových hladinách, a to prinajmenšom v rámci synchrónnej oblasti. Je to potrebné, pretože zmena frekvencie v jednom členskom štáte v rámci synchrónnej oblasti by okamžite mala vplyv na frekvenciu a mohla by poškodiť zariadenia vo všetkých ostatných členských štátoch.

(15)

Rozsahy napätí by mali byť koordinované medzi prepojenými sústavami, pretože majú kľúčový význam pre zabezpečenie plánovania a prevádzky elektrizačnej sústavy v rámci synchrónnej oblasti. Prípady odpojenia zo sústavy z dôvodu napäťových výkyvov majú vplyv na susedné sústavy. Nestanovenie rozsahov napätí by mohlo viesť k výraznej neistote pri plánovaní a prevádzke sústavy vzhľadom na prevádzku mimo normálnych prevádzkových podmienok.

(16)

Mali by sa zaviesť vhodné a primerané skúšky zhody, aby prevádzkovatelia sústav mohli zaručiť prevádzkovú bezpečnosť. V súlade s článkom 37 ods. 1 písm. b) smernice 2009/72/ES sú regulačné orgány zodpovedné za zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia sústav dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.

(17)

Regulačné orgány, členské štáty a prevádzkovatelia sústav by mali zabezpečiť, aby počas postupu prípravy a schvaľovania požiadaviek na pripojenie do sústavy tieto boli v rámci možností zosúladené v prospech zabezpečenia úplnej trhovej integrácie. Pri vypracovaní požiadaviek na pripojenie by sa mali osobitne zohľadňovať zavedené technické normy.

(18)

Prevádzkovatelia sústav by nemali stanovovať technické požiadavky na zariadenia, ktoré zabraňujú slobodnému pohybu tovaru na vnútornom trhu. Ak prevádzkovatelia sústav stanovia technické špecifikácie, ktorých dôsledkom sú požiadavky na uvedenie zariadení na trh, príslušné členské štáty by mali postupovať podľa článkov 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (3).

(19)

V tomto nariadení by sa mal stanoviť postup na odchýlenie sa od pravidiel s cieľom zohľadniť miestne podmienky vo výnimočnom prípade, napríklad keby súlad s týmito pravidlami mohol ohroziť stabilitu miestnej sústavy, alebo ak by si bezpečná prevádzka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, ktorú využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných PPS, vyžadovala prevádzkové podmienky, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením.

(20)

S výhradou súhlasu príslušného regulačného orgánu alebo prípadne iného orgánu členského štátu by vlastníkom odberných zariadení a príslušným prevádzkovateľom sústav malo byť umožnené navrhnúť výnimky pre niektoré triedy odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných PPS.

(21)

Podľa článku 28 smernice 2009/72/ES môžu členské štáty za určitých okolností stanoviť, aby sa sústava na distribúciu elektriny klasifikovala ako uzavretá distribučná sústava. Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať na uzavreté distribučné sústavy, iba ak tak stanovili členské štáty podľa článku 28 smernice 2009/72/ES.

(22)

Toto nariadenie sa prijíma na základe nariadenia (ES) č. 714/2009, ktoré sa ním dopĺňa a ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Odkazy na nariadenie (ES) č. 714/2009 v iných právnych aktoch by sa mali považovať aj za odkazy na toto nariadenie.

(23)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje sieťový predpis, ktorým sa stanovujú požiadavky na pripojenie do elektrizačnej sústavy, pokiaľ ide o:

a)

odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

b)

distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

c)

distribučné sústavy vrátane uzavretých distribučných sústav;

d)

odberné jednotky, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných PPS.

2.   Toto nariadenie tak pomáha zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektrinou, zaistiť bezpečnosť sústavy a integráciu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, ako aj uľahčovať obchod s elektrinou v celej Únii.

3.   Týmto nariadením sa takisto stanovujú povinnosti na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia sústav primerane využívali kapacity odberných zariadení a distribučných sústav transparentným a nediskriminačným spôsobom s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v celej Únii.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (4), článku 2 nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 (5), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 (6), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 (7), ako aj článku 2 smernice 2009/72/ES.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„odberné zariadenie“ je zariadenie, ktoré spotrebúva elektrickú energiu a ktoré je pripojené do prenosovej alebo distribučnej sústavy v jednom alebo viacerých miestach pripojenia. Distribučná sústava a/alebo napájanie vlastnej spotreby jednotky na výrobu elektrickej energie nepredstavujú odberné zariadenie;

2.

„odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy“ je odberné zariadenie s miestom pripojenia do prenosovej sústavy;

3.

„distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy“ je zariadenie v mieste pripojenia distribučnej sústavy alebo elektrická technológia a vybavenie používané v pripojení do prenosovej sústavy;

4.

„odberná jednotka“ je nedeliteľný súbor zariadení obsahujúci vybavenie, ktoré môže aktívne ovládať vlastník odberného zariadenia alebo prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy, a to buď jednotlivo alebo spoločne ako súčasť agregácie odberu prostredníctvom tretej strany;

5.

„uzavretá distribučná sústava“ je distribučná sústava, ktorú národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány, pokiaľ je tak stanovené členským štátom, klasifikovali podľa článku 28 smernice 2009/72/ES ako uzavretú distribučnú sústavu, na distribúciu elektriny v rámci geograficky vymedzeného priemyselného areálu, obchodného areálu alebo areálu zdieľaných služieb, ktorou sa nezásobujú odberatelia elektriny v domácnostiach, bez toho, aby tým bolo dotknuté príležitostné využívanie malým počtom domácností, ktoré sa nachádzajú v oblasti zásobovanej sústavou a ktorých členovia sú v zamestnaneckom alebo inom vzťahu k vlastníkovi sústavy;

6.

„hlavná odberná technológia“ je aspoň jedno z týchto zariadení: motory, transformátory, vysokonapäťové zariadenia v mieste pripojenia a v technologických výrobných zariadeniach;

7.

„distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy“ je distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy vrátane distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy;

8.

„maximálna kapacita pripojenia pre odber“ je maximálny trvalý činný výkon, ktorý odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy môžu odobrať zo siete v mieste pripojenia, stanovený v zmluve o pripojení alebo dohodnutý medzi príslušným prevádzkovateľom sústavy a vlastníkom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, resp. prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy;

9.

„maximálna kapacita pripojenia pre dodávku“ je maximálny trvalý činný výkon, ktorý odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy môžu dodať do siete v mieste pripojenia, stanovený v zmluve o pripojení alebo dohodnutý medzi príslušným prevádzkovateľom sústavy a vlastníkom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, resp. prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy;

10.

„frekvenčné odľahčenie“ je opatrenie, keď sa počas podfrekvencie odpojí odber s cieľom obnoviť rovnováhu medzi odberom a výrobou a obnoviť frekvenciu v sústave na prijateľné hodnoty;

11.

„podpäťové odľahčenie“ je opatrenie na obnovenie pôvodného stavu, pričom dôjde k odpojeniu odberu počas podpätia s cieľom obnoviť napätie v rámci prijateľných limitov;

12.

„prepínač odbočiek pod zaťažením“ je zariadenie na prepínanie odbočky vinutia transformátora v stave pod napätím alebo pod zaťažením;

13.

„blokovanie prepínača odbočiek pod zaťažením“ je opatrenie, ktorým sa zablokuje prepínač odbočiek pod zaťažením počas podpätia s cieľom zabrániť ďalšiemu prepínaniu odbočiek transformátora a poklesu napätia v oblasti;

14.

„dispečing“ je riadiace centrum príslušného prevádzkovateľa sústavy;

15.

„skoková zmena zaťaženia“ je skokové zaťaženie maximálnym činným výkonom pri pripájaní odberu počas obnovy sústavy po stave bez napätia (black-out);

16.

„regulácia činného výkonu riadením odberu“ je odber v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy, ktorého veľkosť môže príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS regulovať, v dôsledku čoho sa zmení činný výkon;

17.

„regulácia jalového výkonu riadením odberu“ je jalový výkon alebo zariadenia na kompenzáciu jalového výkonu v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy, ktoré má príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS k dispozícii pre potreby regulácie;

18.

„riadenie obmedzenia prenosu riadením odberu“ je odber v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy, ktorý môže príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS regulovať s cieľom riadiť obmedzenie prenosu v sústave;

19.

„agregácia odberu“ je súbor odberných zariadení alebo uzavretých distribučných sústav, ktoré môžu byť prevádzkované jednotlivo alebo ako uzavretá distribučná sústava na účely poskytovania jednej alebo viacerých služieb riadenia odberu;

20.

„regulácia frekvencie sústavy riadením odberu“ je dostupné zníženie alebo zvýšenie odberu v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy v odozve na kolísanie frekvencie prostredníctvom autonómnej odozvy odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy;

21.

„veľmi rýchla regulácia činného výkonu riadením odberu“ je odber v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy, ktorého veľkosť možno veľmi rýchlo regulovať v reakcii na odchýlku frekvencie, v dôsledku čoho sa veľmi rýchlo zmení činný výkon;

22.

„osvedčenie odbernej jednotky s riadením odberu“ je dokument, ktorý vydáva buď vlastník odberného zariadenia alebo prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy príslušnému prevádzkovateľovi sústavy pre odberné jednotky s riadením odberu s pripojením na úrovni napätia nad 1 000 V, ktorým sa potvrdzuje, že odberná jednotka spĺňa technické požiadavky stanovené v tomto nariadení, a ktorý obsahuje potrebné údaje a vyhlásenia vrátane vyhlásenia o zhode.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Požiadavky na pripojenie stanovené v tomto nariadení sa vzťahujú na:

a)

nové odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

b)

nové distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

c)

nové distribučné sústavy vrátane nových uzavretých distribučných sústav;

d)

nové odberné jednotky, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných PPS.

Príslušný prevádzkovateľ sústavy musí odmietnuť povoliť pripojenie nového odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, nového distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo novej distribučnej sústavy, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a na ktoré sa nevzťahuje výnimka udelená regulačným orgánom alebo iným orgánom, ak taký v členskom štáte existuje, podľa článku 50. Príslušný prevádzkovateľ sústavy oznámi takéto zamietnutie písomne v odôvodnenom vyhlásení určenom vlastníkovi odberného zariadenia alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a ak regulačný orgán nestanoví inak, regulačnému orgánu.

Na základe monitorovania zhody v súlade s hlavou III príslušný PPS musí odmietnuť služby riadenia odberu podľa článkov 27 až 30 poskytované novými odbernými jednotkami, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

odberné zariadenia a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy a distribučných sústav alebo k častiam prenosovej sústavy alebo distribučných sústav ostrovov členských štátov, v sústavách ktorých sa neuplatňuje synchrónna prevádzka so synchrónnymi oblasťami Kontinentálna Európa, Veľká Británia, Severná Európa, Írsko a Severné Írsko alebo Pobaltie;

b)

zariadenia na uskladnenie elektriny okrem jednotiek prečerpávacích elektrární v súlade s článkom 5 ods. 2.

3.   V prípade odberných zariadení alebo uzavretých distribučných sústav s viac ako jednou odbernou jednotkou, tieto odberné jednotky sa spolu považujú za jednu odbernú jednotku, ak ich nemožno prevádzkovať nezávisle od seba alebo ich možno primerane uvažovať spoločne.

Článok 4

Uplatňovanie na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky využívané na poskytovanie služieb riadenia odberu

1.   Požiadavky tohto nariadenia sa neuplatňujú na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky, ktoré využíva alebo môže využívať odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, okrem prípadov, keď:

a)

existujúce odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, existujúca distribučná sústava alebo existujúca odberná jednotka v rámci odberného zariadenia na napäťovej úrovni nad 1 000 V alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojená na napäťovej úrovni nad 1 000 V boli podrobené úprave v takom rozsahu, že si to vyžaduje zásadné prepracovanie ich zmluvy o pripojení v súlade s týmto postupom:

i)

vlastníci odberných zariadení, PDS alebo PUDS, ktorí plánujú uskutočniť modernizáciu kľúčovej technológie alebo výmenu vybavenia, ktorá má vplyv na technické schopnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, musia vopred oznámiť svoje plány príslušnému prevádzkovateľovi sústavy;

ii)

ak príslušný prevádzkovateľ sústavy usúdi, že rozsah modernizácie alebo výmeny vybavenia je taký, že je potrebná nová zmluva o pripojení, prevádzkovateľ sústavy to oznámi príslušnému regulačnému orgánu alebo prípadne členskému štátu; a

iii)

príslušný regulačný orgán alebo prípadne členský štát rozhodne, či je potrebné revidovať existujúcu zmluvu o pripojení alebo uzatvoriť novú zmluvu o pripojení, a ktoré požiadavky tohto nariadenia sa uplatňujú; alebo

b)

na základe návrhu príslušného PPS v súlade s odsekmi 3, 4 a 5 regulačný orgán alebo prípadne členský štát rozhodne o uplatňovaní všetkých alebo niektorých požiadaviek tohto nariadenia na existujúce odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, existujúcu distribučnú sústavu alebo existujúcu odbernú jednotku.

2.   Na účely tohto nariadenia sa odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučná sústava alebo odberná jednotka, ktorú využíva alebo môže využívať odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, považujú za existujúce, ak:

a)

ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sú už pripojené do sústavy; alebo

b)

vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia uzavrel konečnú a záväznú zmluvu na kúpu hlavnej odbernej technológie alebo odbernej jednotky. Vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS musí informovať príslušného prevádzkovateľa sústavy a príslušného PPS o uzavretí tejto zmluvy do 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

V oznámení, ktoré vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS predkladá príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a príslušnému PPS, musí byť uvedený aspoň názov zmluvy, dátum jej podpísania a dátum nadobudnutia účinnosti, ako aj špecifikácie hlavnej odbernej technológie alebo odbernej jednotky, ktoré sa majú vybudovať, zmontovať alebo obstarať.

Členský štát môže stanoviť, že za stanovených okolností môže regulačný orgán určiť, či sa odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučná sústava alebo odberná jednotka majú považovať za existujúce alebo nové.

3.   V nadväznosti na verejnú konzultáciu v súlade s článkom 9 a s cieľom reagovať na významné faktické zmeny okolností, ako je napríklad vývoj požiadaviek na sústavu vrátane zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných sietí, decentralizovanej výroby alebo riadenia odberu, príslušný PPS môže navrhnúť dotknutému regulačnému orgánu alebo prípadne členskému štátu, aby sa rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíril o existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy alebo existujúce odberné jednotky, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS.

Na tieto účely sa musí vypracovať riadna a transparentná kvantitatívna analýza nákladov a prínosov v súlade s článkami 48 a 49. V tejto analýze musia byť uvedené:

a)

náklady na zabezpečenie súladu existujúcich odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných sústav a existujúcich odberných jednotiek s týmto nariadením;

b)

sociálno-ekonomické výhody vyplývajúce z uplatňovania požiadaviek stanovených v tomto nariadení; a

c)

potenciál alternatívnych opatrení dosiahnuť požadovaný stav.

4.   Pred uskutočnením kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov uvedenej v odseku 3 musí príslušný PPS:

a)

realizovať predbežné kvalitatívne porovnanie nákladov a prínosov;

b)

získať súhlas príslušného regulačného orgánu alebo prípadne členského štátu.

5.   Príslušný regulačný orgán alebo prípadne členský štát rozhodne o rozšírení uplatňovania tohto nariadenia na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy alebo existujúce odberné jednotky do šiestich mesiacov od prijatia správy a odporúčania príslušného PPS v súlade s článkom 48 ods. 4 Rozhodnutie regulačného orgánu alebo prípadne členského štátu sa uverejní.

6.   Príslušný PPS zohľadňuje oprávnené očakávania vlastníkov odberných zariadení, PDS a PUDS v rámci posudzovania uplatňovania tohto nariadenia na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné systémy alebo existujúce odberné jednotky.

7.   Príslušný PPS môže každé tri roky v súlade s kritériami a postupom stanoveným v odsekoch 3 až 5 posúdiť uplatňovanie niektorých alebo všetkých ustanovení tohto nariadenia na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné systémy alebo existujúce odberné jednotky.

Článok 5

Uplatňovanie na jednotky prečerpávacích elektrární a priemyselné areály

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na jednotky prečerpávacích elektrární, ktoré sú prevádzkované v režime výroby elektriny aj v režime prečerpávania.

2.   Všetky jednotky v rámci prečerpávacích elektrární, ktoré sú prevádzkované iba v režime prečerpávania, sa považujú za odberné zariadenie a vzťahujú sa na ne požiadavky tohto nariadenia.

3.   V prípade priemyselných areálov so zabudovanou jednotkou na výrobu elektrickej energie sa môžu prevádzkovateľ sústavy priemyselného areálu, vlastník odberného zariadenia, vlastník zariadenia na výrobu elektrickej energie a príslušný prevádzkovateľ sústavy, do ktorého sústavy je priemyselný areál pripojený, dohodnúť v koordinácii s príslušným PPS na podmienkach odpojenia kritických záťaží od príslušnej sústavy. Cieľom danej dohody je zabezpečenie výrobných procesov priemyselného areálu v prípade zhoršených podmienok v príslušnej sústave.

Článok 6

Regulačné hľadiská

1.   Všeobecne platné požiadavky, ktoré stanovujú príslušní prevádzkovatelia sústav alebo prevádzkovatelia prenosových sústav podľa tohto nariadenia, podliehajú schváleniu subjektom určeným členským štátom a uverejňujú sa. Určeným subjektom je regulačný orgán, pokiaľ členský štát nestanoví inak.

2.   Pokiaľ ide o požiadavky špecifické pre jednotlivé lokality, ktoré stanovujú príslušní prevádzkovatelia sústav alebo prevádzkovatelia prenosových sústav podľa tohto nariadenia, členské štáty môžu požadovať ich schválenie určeným subjektom.

3.   Pri uplatňovaní tohto nariadenia členské štáty, príslušné subjekty a prevádzkovatelia sústav musia:

a)

uplatňovať zásady proporcionality a nediskriminácie;

b)

zabezpečiť transparentnosť;

c)

uplatňovať zásadu optimalizácie medzi najvyššou celkovou efektívnosťou a najnižšími celkovými nákladmi pre všetky zúčastnené strany;

d)

rešpektovať zodpovednosť priradenú príslušnému PPS s cieľom zaistiť bezpečnosť sústavy vrátane požiadaviek v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov;

e)

sa radiť s príslušnými PDS a zohľadniť potenciálne vplyvy na ich sústavy;

f)

zohľadniť dohodnuté európske normy a technické špecifikácie.

4.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo PPS predloží na schválenie príslušnému subjektu návrh všeobecne platných požiadaviek alebo metodiku používanú na ich výpočet alebo stanovenie, a to do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.   Ak sa na základe tohto nariadenia vyžaduje, aby sa príslušný prevádzkovateľ sústavy, príslušný PPS, vlastník odberného zariadenia, vlastník zariadenia na výrobu elektrickej energie, PDS a/alebo PUDS usilovali o dohodu, musia k nej dospieť do šiestich mesiacov od momentu, keď ktorákoľvek strana predložila prvý návrh ostatným stranám. Ak nedôjde k dohode v tejto časovej lehote, každá strana môže do šiestich mesiacov požiadať príslušný regulačný orgán o vydanie rozhodnutia.

6.   Príslušné subjekty prijmú rozhodnutia o návrhoch požiadaviek alebo metodikách do šiestich mesiacov od prijatia takýchto návrhov.

7.   Ak príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo PPS považuje za nevyhnutné zmeniť požiadavky alebo metodiky uvedené a schválené podľa odsekov 1 a 2, na navrhované zmeny sa vzťahujú požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 8. Prevádzkovatelia sústav a PPS, ktorí navrhujú zmenu, prihliadajú na prípadné oprávnené očakávania vlastníkov odberných zariadení, PDS, PUDS, výrobcov vybavenia a ďalších zainteresovaných subjektov, založené na pôvodne stanovených alebo dohodnutých požiadavkách alebo metodikách.

8.   Každá strana, ktorá má sťažnosť na príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS v súvislosti s povinnosťami daného príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS na základe tohto nariadenia, môže postúpiť túto sťažnosť regulačnému orgánu, ktorý v rámci svojej pôsobnosti ako orgán na urovnanie sporov vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Ak regulačný orgán požaduje ďalšie informácie, uvedené obdobie možno predĺžiť o dva mesiace. Toto predĺžené obdobie možno ďalej predĺžiť so súhlasom sťažovateľa. Rozhodnutie regulačného orgánu má záväzný účinok, pokiaľ sa nezruší v odvolacom konaní.

9.   V prípade, že požiadavky na základe tohto nariadenia má stanovovať príslušný prevádzkovateľ sústavy, ktorý nie je PPS, členské štáty môžu určiť, aby bol namiesto neho za stanovenie príslušných požiadaviek zodpovedný PPS.

Článok 7

Viacerí PPS

1.   Ak je v členskom štáte viac PPS, toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých týchto PPS.

2.   Členské štáty môžu v rámci vnútroštátneho regulačného režimu stanoviť, že zodpovednosť PPS za plnenie jednej, niektorých alebo všetkých povinností podľa tohto nariadenia, sa pridelí jednému alebo viacerým konkrétnym PPS.

Článok 8

Náhrada nákladov

1.   Náklady, ktoré znášajú prevádzkovatelia sústav, podliehajúce regulácii taríf za prístup do sústavy a vyplývajúce z povinností stanovených v tomto nariadení, posudzujú príslušné regulačné orgány. Náklady posúdené ako opodstatnené, efektívne a primerané sa nahrádzajú prostredníctvom taríf za prístup do sústavy alebo iných vhodných mechanizmov.

2.   Ak o to požiadajú príslušné regulačné orgány, prevádzkovatelia sústav uvedení v odseku 1 musia do troch mesiacov od žiadosti poskytnúť informácie potrebné na uľahčenie posúdenia vynaložených nákladov.

Článok 9

Verejná konzultácia

1.   Príslušní prevádzkovatelia sústav a príslušní PPS musia uskutočniť konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane príslušných orgánov každého členského štátu o:

a)

návrhoch na rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia o existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky v súlade s článkom 4 ods. 3;

b)

správe vypracovanej v súlade s článkom 48 ods. 3;

c)

analýze nákladov a prínosov vykonanej v súlade s článkom 53 ods. 2;

d)

požiadavkách na odberné jednotky stanovených v súlade s článkom 28 ods. 2 písm. c), e), f), k) a l) a článkom 29 ods. 2 písm. c) až e).

Tieto konzultácie musia trvať najmenej jeden mesiac.

2.   Pred predložením konceptu návrhu, správy, analýzy nákladov a prínosov alebo požiadaviek na odberné jednotky na schválenie regulačnému orgánu, príslušnému subjektu alebo prípadne členskému štátu príslušní prevádzkovatelia sústav alebo príslušní PPS riadne zohľadnia názory zainteresovaných strán vyplývajúce z konzultácií. Vo všetkých prípadoch musia byť vopred alebo súčasne s uverejnením návrhu, správy, analýzy nákladov a prínosov alebo požiadaviek týkajúcich sa odberných jednotiek stanovených v súlade s článkom 28 a článkom 29 poskytnuté a uverejnené riadne dôvody pre začlenenie alebo nezačlenenie názorov zainteresovaných strán.

Článok 10

Účasť zainteresovaných subjektov

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) v úzkej spolupráci s Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO pre elektrinu“) zaistí účasť zainteresovaných strán, pokiaľ ide o požiadavky na pripojenie odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, do elektrizačnej sústavy, ako aj o iné aspekty vykonávania tohto nariadenia. To zahŕňa pravidelné stretnutia so zainteresovanými subjektmi s cieľom identifikovať problémy a navrhovať zlepšenia, najmä pokiaľ ide o požiadavky na pripojenie odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, do elektrizačnej sústavy.

Článok 11

Povinnosť zachovávania dôvernosti

1.   Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, regulačné orgány alebo subjekty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Dôverné informácie prijaté osobami, regulačnými orgánmi alebo subjektmi uvedenými v odseku 2 pri plnení ich povinností sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu, čím nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne alebo úniové právne predpisy, regulačné orgány, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, ich môžu použiť iba na výkon svojich povinností podľa tohto nariadenia.

HLAVA II

PRIPÁJANIE ODBERNÝCH ZARIADENÍ PRIPOJENÝCH DO PRENOSOVEJ SÚSTAVY, DISTRIBUČNÝCH ZARIADENÍ PRIPOJENÝCH DO PRENOSOVEJ SÚSTAVY A DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky

Článok 12

Všeobecné požiadavky na frekvenciu

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy musia byť schopné zostať pripojené do sústavy a schopné prevádzky pri frekvenčných rozsahoch a v časových intervaloch uvedených v prílohe I.

2.   Vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo PDS sa môžu s príslušným PPS dohodnúť na širších frekvenčných rozsahoch alebo dlhších minimálnych dobách prevádzky. Ak sú širšie frekvenčné rozsahy alebo dlhšie minimálne doby prevádzky ekonomicky a technicky uskutočniteľné, vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo PDS nesmú bezdôvodne odmietnuť dohodu.

Článok 13

Všeobecné požiadavky na napätie

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia byť schopné zostať pripojené do sústavy a musia byť schopné prevádzky pri rozsahoch napätia a v časových intervaloch uvedených v prílohe II.

2.   Zariadenia distribučných sústav pripojené na tej istej napäťovej úrovni ako napätie v mieste pripojenia do prenosovej sústavy musia byť schopné zostať pripojené do sústavy a musia byť schopné prevádzky pri rozsahoch napätia a v časových intervaloch uvedených v prílohe II.

3.   Rozsah napätia v mieste pripojenia je vyjadrený ako napätie v mieste pripojenia vztiahnuté na referenčné jednotkové (1 pu) napätie. V sústave na napäťovej hladine 400 kV (inak bežne označovanej ako hladina 380 kV) je referenčným jednotkovým (1 pu) napätím 400 kV, v sústavách na iných napäťových hladinách môže byť hodnota referenčného napätia 1 pu odlišná pre každého prevádzkovateľa sústavy v tej istej synchrónnej oblasti.

4.   Ak sa napäťová základňa pre jednotkové (pu) napätie nachádza medzi 300 kV až 400 kV vrátane, príslušný PPS v Španielsku môže požadovať, aby odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy zostali pripojené na neobmedzený čas s napätím v rozsahu od 1,05 pu do 1,0875 pu.

5.   Ak je napäťová základňa pre jednotkové (pu) napätie 400 kV, príslušní PPS v synchrónnej oblasti Pobaltie môžu vyžadovať, aby odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy zostali pripojené do sústavy 400 kV v rámci rozsahov napätia a časových intervalov, ktoré sa vzťahujú na synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa.

6.   Ak to požaduje príslušný PPS, odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy musia byť schopné automatického odpojenia pri stanovených napätiach. Na podmienkach a nastaveniach automatického odpojenia sa dohodnú príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

7.   Pokiaľ ide o distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy s napätím v mieste pripojenia menším ako 110 kV, príslušný PPS stanoví rozsah napätí v mieste pripojenia, pri ktorých musia byť distribučné sústavy pripojené do uvedenej prenosovej sústavy schopné prevádzky. PDS naprojektujú kapacity svojich zariadení pripojených pri tom istom napätí ako napätie v mieste pripojenia do prenosovej sústavy tak, aby boli v súlade s týmto rozsahom napätia.

Článok 14

Požiadavky na skratovú odolnosť

1.   Na základe menovitej skratovej odolnosti prvkov v prenosovej sústave stanoví príslušný PPS maximálny skratový prúd v mieste pripojenia, pri ktorom musia byť odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy schopné zostať pripojené do sústavy.

2.   Príslušný PPS poskytne vlastníkovi odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy odhad predpokladaných minimálnych a maximálnych skratových prúdov v mieste pripojenia ako ekvivalent sústavy.

3.   Po neplánovanej udalosti musí príslušný PPS čo najskôr, avšak najneskôr do jedného týždňa, informovať dotknutého vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo dotknutého prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy o zmenách nad rámec hraničnej hodnoty maximálneho skratového prúdu z príslušnej prenosovej sústavy, pri ktorom musia byť dotknuté odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo dotknutá distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy schopné zostať pripojené do sústavy v súlade s odsekom 1.

4.   Hraničnú hodnotu stanovenú v odseku 3 stanoví buď vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy pre svoje zariadenie alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy pre svoju sústavu.

5.   Pred plánovanou udalosťou musí príslušný PPS čo najskôr, avšak najneskôr do jedného týždňa, informovať dotknutého vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo dotknutého prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy o zmenách nad rámec hraničnej hodnoty maximálneho skratového prúdu z príslušnej prenosovej sústavy, pri ktorom musia byť dotknuté odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo dotknutá distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy schopné zostať pripojené do sústavy v súlade s odsekom 1.

6.   Hraničnú hodnotu stanovenú v odseku 5 stanoví buď vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy pre svoje zariadenie alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy pre svoju sústavu.

7.   Príslušný PPS si od vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy vyžiada informácie o príspevku skratového prúdu daného zariadenia alebo sústavy. Minimálne sa musia poskytnúť ekvivalentné moduly sústavy preukazujúce nulovú, pozitívnu a spätnú zložku prúdu.

8.   Po neplánovanej udalosti musí vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy čo najskôr, avšak najneskôr do jedného týždňa, informovať príslušného PPS o zmenách skratového príspevku nad rámec hraničnej hodnoty stanovenej príslušným PPS.

9.   Pred plánovanou udalosťou musí vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy čo najskôr, avšak najneskôr do jedného týždňa, informovať príslušného PPS o zmenách skratového príspevku nad rámec hraničnej hodnoty stanovenej príslušným PPS.

Článok 15

Požiadavky na jalový výkon

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia byť schopné udržať prevádzku v ustálenom stave v ich mieste pripojenia v rámci rozsahu jalového výkonu stanoveného príslušným PPS pri splnení týchto podmienok:

a)

pokiaľ ide o odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, rozsah skutočne odoberaného alebo dodávaného jalového výkonu stanovený príslušným PPS nesmie byť väčší ako 48 percent z maximálnej kapacity pripojenia pre odber alebo z maximálnej kapacity pripojenia pre dodávku, podľa toho ktorá hodnota je väčšia (odber alebo dodávka činného výkonu s účinníkom 0,9), s výnimkou situácií, keď vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy preukáže buď technické alebo finančné prínosy odberných zariadení prepojených do prenosovej sústavy pre sústavu a príslušný PPS ich prijme;

b)

pokiaľ ide o distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy, rozsah skutočne odoberaného alebo dodávaného jalového výkonu stanovený príslušným PPS nesmie byť väčší ako:

i)

48 percent (t. j. účinník 0,9) z maximálnej kapacity pripojenia pre odber alebo z maximálnej kapacity pripojenia pre dodávku, podľa toho ktorá hodnota je väčšia, počas odberu jalového výkonu (spotreba); a

ii)

48 percent (t. j. účinník 0,9) z maximálnej kapacity pripojenia pre odber alebo z maximálnej kapacity pripojenia pre dodávku, podľa toho ktorá hodnota je väčšia, počas dodávky jalového výkonu (výroba);

s výnimkou situácií, keď príslušný PPS a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy spoločnou analýzou preukážu buď technické alebo finančné prínosy pre sústavu;

c)

príslušný PPS a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa musia dohodnúť na rozsahu analýzy, ktorá musí byť zameraná na možné riešenia a ktorou sa určí optimálne riešenie výmeny jalového výkonu medzi ich sústavami, pri primeranom zohľadnení osobitných vlastností sústav, premenlivej štruktúry výmeny elektriny, obojsmerných tokov a kapacít poskytovania jalového výkonu v distribučnej sústave;

d)

s cieľom vymedziť ekvivalentné rozsahy kapacity poskytovania jalového výkonu môže príslušný PPS stanoviť použitie inej mernej jednotky, ako je účinník;

e)

hodnoty týkajúce sa požiadavky na rozsah jalového výkonu musia byť dosiahnuté v mieste pripojenia.

f)

odchylne od písm. e), ak miesto pripojenia spoločne využíva jednotka na výrobu elektrickej energie a odberné zariadenie, rovnocenné požiadavky musia byť splnené v mieste určenom v príslušných dohodách alebo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   Príslušný PPS môže požadovať, aby distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy v mieste pripojenia nedodávali jalový výkon [pri referenčnom jednotkovom (1 pu) napätí] pri toku činného výkonu menšom ako 25 % z maximálnej kapacity pripojenia pre odber. Ak je to uplatniteľné, členské štáty môžu požadovať, aby príslušný PPS odôvodnil svoju žiadosť na základe spoločnej analýzy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy. Ak táto požiadavka nie je na základe spoločnej analýzy opodstatnená, príslušný PPS a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa dohodnú na potrebných požiadavkách na základe výsledkov spoločnej analýzy.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. b), príslušný PPS môže v prospech celej sústavy požadovať od distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, aby aktívne regulovala výmenu jalového výkonu v mieste pripojenia. Príslušný PPS a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa dohodnú na metóde realizácie tejto regulácie na zaistenie opodstatnenej úrovne bezpečnosti dodávok pre obe strany. Toto zdôvodnenie musí obsahovať plán, v ktorom sú stanovené kroky a harmonogram plnenia tejto požiadavky.

4.   V súlade s odsekom 3 prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy môže požiadať príslušného PPS, aby zvážil použitie jeho distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy na riadenie jalového výkonu.

Článok 16

Požiadavky na ochrany

1.   Príslušný PPS určí zariadenia a nastavenia požadované na ochranu prenosovej sústavy v súlade s vlastnosťami odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy. Príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa dohodnú na systémoch a nastaveniach ochrán relevantných pre odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy.

2.   Elektrická ochrana odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy má prednosť pred riadením prevádzky pri súčasnom zabezpečení systému, ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a verejnosti.

3.   Zariadenia systému ochrán sa môžu vzťahovať na tieto prvky:

a)

vonkajšie a vnútorné skraty;

b)

prepätie a podpätie v mieste pripojenia do prenosovej sústavy;

c)

zvýšenú a zníženú frekvenciu;

d)

ochranu elektrických obvodov na strane odberateľa;

e)

ochranu blokových transformátorov;

f)

záložný systém pre prípad poruchy ochrany a spínacích prvkov.

4.   Príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa dohodnú na všetkých zmenách systémov ochrán relevantných pre odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučnú sústavu pripojenú do prenosovej sústavy, ako aj na postupoch týkajúcich sa systémov ochrán odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy.

Článok 17

Požiadavky na reguláciu

1.   Príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa musia dohodnúť na systémoch a nastaveniach rôznych kontrolných zariadení v rámci odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť sústavy.

2.   Dohoda sa musí týkať aspoň týchto prvkov:

a)

izolovanej prevádzky (sústavy);

b)

tlmenia oscilácií;

c)

narušení prenosovej sústavy;

d)

automatického prepnutia na núdzové dodávky a obnovenia normálnej topológie;

e)

automatického opätovného zapnutia vypínača (pri jednofázových poruchách).

3.   Príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa musia dohodnúť na všetkých zmenách systémov a nastavení ochrany rôznych kontrolných zariadení v rámci odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť sústavy.

4.   Pokiaľ ide o poradie dôležitosti ochrán a kontrolných zariadení, vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy musia nastaviť zariadenia ochrán a kontroly svojho odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, resp. svojej distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy v nasledujúcom poradí podľa dôležitosti:

a)

ochrana prenosovej sústavy;

b)

ochrana odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo ochrana distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy;

c)

regulácia frekvencie (úprava činného výkonu);

d)

obmedzenie výkonu.

Článok 18

Výmena informácií

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy musia byť vybavené podľa štandardov stanovených príslušným PPS, aby bola možná výmena informácií medzi príslušným PPS a odberným zariadením pripojeným do prenosovej sústavy so špecifickou časovou pečiatkou. Príslušný PPS musí tieto stanovené štandardy zverejniť.

2.   Distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia byť vybavené podľa štandardov stanovených príslušným PPS, aby bola možná výmena informácií medzi príslušným PPS a distribučnou sústavou pripojenou do prenosovej sústavy so špecifickou časovou pečiatkou. Príslušný PPS musí tieto stanovené štandardy zverejniť.

3.   Príslušný PPS stanoví štandardy výmeny informácií. Príslušný PPS zverejní presný zoznam požadovaných údajov.

Článok 19

Odpájanie a opätovné pripájanie odberu

1.   Všetky odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia spĺňať nasledujúce požiadavky na funkciu frekvenčného odľahčenia:

a)

každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy a, ak tak určí PPS, vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy musia zabezpečiť kapacity umožňujúce automatické odpojenie stanovenej časti svojho odberu pri podfrekvencii. Príslušný PPS môže na základe kombinácie podfrekvencie a rýchlosti zmeny frekvencie stanoviť spúšťací impulz pre odpojenie;

b)

funkcia frekvenčného odľahčenia musí umožniť odpojenie odberu v stupňoch vypínania pre rozsah prevádzkových frekvencií;

c)

funkcia frekvenčného odľahčenia musí umožniť prevádzku pri menovitom vstupnom striedavom prúde, ktorý stanoví príslušný prevádzkovateľ sústavy, a musia spĺňať tieto požiadavky:

i)

frekvenčný rozsah: aspoň od 47 do 50 Hz, nastaviteľný v krokoch po 0,05 Hz;

ii)

doba prevádzky: najviac 150 ms po spustení nastavenej hodnoty frekvencie;

iii)

blokovanie pri podpätí: pri napätí v rozsahu od 30 do 90 % referenčného jednotkového (1 pu) napätia musí byť umožnené túto funkciu zablokovať;

iv)

stanovenie smeru toku činného výkonu v mieste odpojenia;

d)

dodávka striedavého napätia použitého pri frekvenčnom odľahčovaní musí byť poskytovaná zo sústavy v mieste merania frekvenčného signálu, ktorý sa používa na zabezpečenie funkcie v súlade s odsekom 1 písm. c), aby frekvencia napájacieho napätia pre frekvenčné odľahčenie bola rovnaká ako frekvencia sústavy.

2.   Pokiaľ ide o funkciu podpäťového odľahčenia, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

príslušný PPS môže v koordinácii s prevádzkovateľmi distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy stanoviť funkciu podpäťového odľahčenia pre distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy;

b)

príslušný PPS môže v koordinácii s vlastníkom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy stanoviť funkciu podpäťového odľahčenia pre odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy;

c)

v závislosti od výsledku posúdenia bezpečnosti sústavy, ktoré vykonáva PPS, je pre prevádzkovateľov distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy záväzné zavedenie blokovania prepínača odbočiek pod zaťažením a podpäťové odľahčenie;

d)

ak sa príslušný PPS rozhodne zaviesť funkciu podpäťového odľahčenia, v koordinácii s príslušným PPS sa musí nainštalovať vybavenie pre blokovanie prepínača odbočiek pod zaťažením, ako aj pre podpäťové odľahčenie;

e)

spôsobom realizácie podpäťového odľahčenia je relé alebo spustenie v dispečingu;

f)

funkcia podpäťového odľahčenia musí mať tieto vlastnosti:

i)

funkcia podpäťového odľahčenia musí monitorovať napätie prostredníctvom merania všetkých troch fáz;

ii)

blokovanie prevádzky relé musí závisieť od smeru toku buď činného alebo jalového výkonu.

3.   Pokiaľ ide o blokovanie prepínača odbočiek pod zaťažením, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

ak to požaduje príslušný PPS, transformátor na mieste distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy musí byť schopný automaticky alebo manuálne zablokovať prepínač odbočiek pod zaťažením;

b)

príslušný PPS stanoví funkciu automatického blokovania prepínača odbočiek pod zaťažením.

4.   Všetky odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia spĺňať tieto požiadavky týkajúce sa odpájania a opätovného pripájania odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy:

a)

pokiaľ ide o schopnosť opätovného pripojenia po odpojení, príslušný PPS stanoví podmienky, za ktorých sú odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy oprávnené na opätovné pripojenie do prenosovej sústavy. Montáž systémov automatického opätovného pripojenia musí vopred schváliť príslušný PPS;

b)

pokiaľ ide o opätovné pripojenie odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy musia byť schopné synchronizácie pri frekvenciách v rámci rozsahov stanovených v článku 12. Príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy sa dohodnú na nastaveniach synchronizačných zariadení pred pripojením odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, a to vrátane napätia, frekvencie, rozsahu fázového uhla a odchýlok napätia a frekvencie;

c)

na žiadosť príslušného PPS musí byť odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy schopné diaľkového odpojenia od prenosovej sústavy. Ak je to potrebné, príslušný PPS musí stanoviť vybavenie pre automatizované odpojenie na účely zmeny konfigurácie sústavy v rámci prípravy na skokovú zmenu zaťaženia. Príslušný PPS stanoví čas potrebný na diaľkové odpojenie.

Článok 20

Kvalita výkonu

Vlastníci odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy musia zabezpečiť, aby v dôsledku ich pripojenia do sústavy v mieste pripojenia nebola dosiahnutá stanovená úroveň narušenia alebo kolísania napájacieho napätia. Úroveň narušenia nesmie presiahnuť úroveň, ktorú im pridelil príslušný PPS. PPS koordinujú svoje požiadavky na kvalitu výkonu s požiadavkami susedných PPS.

Článok 21

Simulačné modely

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy musia spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 3 a 4 vo vzťahu k simulačným modelom alebo ekvivalentným informáciám.

2.   Každý PPS môže vyžadovať simulačné modely alebo ekvivalentné informácie, ktoré zobrazujú buď správanie odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy alebo oboch, v ustálenom a dynamickom stave.

3.   Každý PPS stanoví obsah a formát týchto simulačných modelov alebo ekvivalentných informácií. Obsah a formát zahŕňa:

a)

ustálený a dynamický stav vrátane zložky 50 Hz;

b)

prechodové elektromagnetické simulácie v mieste pripojenia;

c)

štruktúrne a blokové schémy.

4.   Na účely dynamických simulácií musí simulačný model alebo ekvivalentné informácie uvedené v odseku 3 písm. a) obsahovať tieto čiastkové modely alebo ekvivalentné informácie:

a)

reguláciu výkonu;

b)

reguláciu napätia;

c)

modely ochrany odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy a ochrany distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy;

d)

rôzne typy odberu, t. j. elektrotechnické vlastnosti odberu; a

e)

modely meničov.

5.   Každý príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS stanoví požiadavky na záznamy z odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy alebo distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy alebo oboch, s cieľom porovnať reakciu modelu s týmito záznamami.

KAPITOLA 2

Postup oznámenia o prevádzke

Článok 22

Všeobecné ustanovenia

1.   Postup oznámenia o prevádzke na účely pripojenia každého nového odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, každého nového distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy a každej novej distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy zahŕňa:

a)

oznámenie o aktivácii napájania;

b)

oznámenie o dočasnej prevádzke;

c)

oznámenie o riadnej prevádzke.

2.   Každý vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, na ktorých sa vzťahuje jedna alebo viac požiadaviek hlavy II, musia preukázať príslušnému PPS, že splnili požiadavky stanovené v hlave II, úspešným ukončením postupu oznámenia o prevádzke podľa článkov 23 až 26 na účely pripojenia každého odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, každého distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy a každej distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy.

3.   Príslušný PPS stanoví a zverejní ďalšie podrobnosti o postupe oznámenia o prevádzke.

Článok 23

Oznámenie o aktivácii napájania

1.   Oznámenie o aktivácii napájania oprávňuje vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy na aktiváciu napájania ich vnútornej siete a pomocných zariadení použitím pripojenia do elektrizačnej sústavy v stanovenom mieste pripojenia.

2.   Oznámenie o aktivácii napájania vydáva príslušný PPS po ukončení prípravných činností vrátane dohody o nastavení ochrán a riadenia v mieste pripojenia medzi príslušným PPS a vlastníkom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy.

Článok 24

Oznámenie o dočasnej prevádzke

1.   Oznámenie o dočasnej prevádzke oprávňuje vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy na prevádzku odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy použitím pripojenia do elektrizačnej sústavy počas obmedzeného časového obdobia.

2.   Oznámenie o dočasnej prevádzke vydáva príslušný PPS po ukončení postupu kontroly údajov a štúdií v zmysle požiadaviek tohto článku.

3.   Pokiaľ ide o kontrolu údajov a štúdií, príslušný PPS má právo požadovať od vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy poskytnutie týchto informácií:

a)

vyhlásenia o zhode jednotlivých komponentov;

b)

podrobných technických údajov o odbernom zariadení pripojenom do prenosovej sústavy, distribučnom zariadení pripojenom do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy, ktoré majú význam pre pripojenie do elektrizačnej sústavy, podľa požiadaviek príslušného PPS;

c)

osvedčenia vybavenia vydané oprávneným certifikačným orgánom pre odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy a distribučné sústavy pripojené do prenosovej sústavy, ak sú považované za súčasť preukazovania súladu;

d)

simulačné modely podľa špecifikácie v článku 21, ktoré požaduje PPS;

e)

štúdie preukazujúce očakávanú výkonnosť v ustálenom stave a dynamickú výkonnosť, ako sa požaduje v článkoch 43, 46 a 47;

f)

podrobné údaje o plánovanej praktickej metóde uskutočnenia skúšok zhody podľa hlavy IV kapitoly 2.

4.   Maximálne obdobie, počas ktorého môže vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy využívať štatút oznámenia o dočasnej prevádzke, je 24 mesiacov. Príslušný PPS má právo stanoviť kratšie obdobie platnosti oznámenia o dočasnej prevádzke. Predĺženie platnosti oznámenia o dočasnej prevádzke sa povolí len v prípade, že vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy dosiahol významný pokrok smerujúci k plnému súladu. V čase podania žiadosti o predĺženie platnosti musia byť jasne určené nevyriešené otázky.

5.   Predĺženie obdobia, počas ktorého môže vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy využívať štatút oznámenia o dočasnej prevádzke nad rámec obdobia stanoveného v odseku 4, môže byť povolené, ak sa žiadosť o výnimku predloží príslušnému PPS pred uplynutím uvedeného obdobia v súlade s postupom udeľovania výnimiek stanoveným v článku 50.

Článok 25

Oznámenie o riadnej prevádzke

1.   Oznámenie o riadnej prevádzke oprávňuje vlastníka odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy na prevádzku odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy použitím pripojenia do elektrizačnej sústavy.

2.   Oznámenie o riadnej prevádzke vydáva príslušný PPS na základe predchádzajúceho odstránenia všetkých nezrovnalostí identifikovaných na účely štatútu oznámenia o dočasnej prevádzke a po ukončení postupu kontroly údajov a štúdií podľa požiadaviek tohto článku.

3.   Na účely kontroly údajov a štúdií musí vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy predložiť príslušnému PPS tieto informácie:

a)

vyhlásenie o zhode jednotlivých komponentov; a

b)

aktualizáciu platných technických údajov, simulačných modelov a štúdií uvedených v článku 24 ods. 3 písm. b), d) a e) vrátane použitia skutočne nameraných hodnôt počas skúšania.

4.   Ak sa v súvislosti s vydaním oznámenia o riadnej prevádzke zistia nezrovnalosti, na základe žiadosti predloženej príslušnému PPS možno udeliť výnimku v súlade s postupom udeľovania výnimiek uvedeným v hlave V kapitole 2. Príslušný PPS vydá oznámenie o riadnej prevádzke, ak odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy spĺňajú ustanovenia týkajúce sa výnimky.

V prípade zamietnutia žiadosti o výnimku má príslušný PPS právo odmietnuť povoliť prevádzku odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy, kým vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy a príslušný PPS neodstránia nezrovnalosti a príslušný PPS nepovažuje odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučnú sústavu pripojenú do prenosovej sústavy za vyhovujúce ustanoveniam tohto nariadenia.

Ak príslušný PPS a vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy neodstránia nezrovnalosti v primeranej časovej lehote, v každom prípade však najneskôr šesť mesiacov po oznámení o zamietnutí žiadosti o výnimku, každá strana môže postúpiť túto záležitosť na rozhodnutie regulačnému orgánu.

Článok 26

Oznámenie o obmedzenej prevádzke

1.   Vlastníci odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelia distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy, ktorým bolo udelené oznámenie o riadnej prevádzke, informujú príslušného PPS najneskôr 24 hodín po výskyte incidentu o týchto okolnostiach:

a)

zariadenie dočasne prechádza významnou úpravou alebo trpí stratou funkcií ovplyvňujúcich jeho výkonnosť; alebo

b)

porucha vybavenia vedúca k nesúladu s niektorými relevantnými požiadavkami.

V závislosti od povahy zmien sa môže vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy dohodnúť s príslušným PPS na predĺžení lehoty na informovanie.

2.   Ak vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy očakávajú, že okolnosti uvedené v odseku 1 budú trvať dlhšie ako tri mesiace, požiadajú príslušného PPS o oznámenie o obmedzenej prevádzke.

3.   Príslušný PPS vydá oznámenie o obmedzenej prevádzke, ktoré musí obsahovať tieto jasne identifikovateľné údaje:

a)

nevyriešené záležitosti, ktoré sú dôvodom na udelenie oznámenia o obmedzenej prevádzke;

b)

povinnosti a časové rámce pre očakávané riešenia; a

c)

maximálnu dobu platnosti nepresahujúcu 12 mesiacov. Počiatočná doba platnosti môže byť kratšia s možnosťou predĺženia, ak sa k spokojnosti príslušného PPS predloží dôkaz o významnom pokroku smerom k dosiahnutiu úplného súladu.

4.   Počas doby platnosti oznámenia o obmedzenej prevádzke sa pozastaví platnosť oznámenia o riadnej prevádzke v prípade komponentov, pre ktoré bolo vydané oznámenie o obmedzenej prevádzke.

5.   Ďalšie predĺženie doby platnosti oznámenia o obmedzenej prevádzke možno povoliť na základe predloženia žiadosti o výnimku príslušnému PPS pred uplynutím uvedeného obdobia v súlade s postupom udeľovania výnimiek uvedeným v hlave V kapitole 2.

6.   Príslušný PPS má právo odmietnuť povoliť prevádzku odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy po uplynutí platnosti oznámenia o obmedzenej prevádzke. V takýchto prípadoch sa oznámenie o riadnej prevádzke automaticky stáva neplatným.

7.   Ak príslušný PPS nepredĺži dobu platnosti oznámenia o obmedzenej prevádzke v súlade s odsekom 5 alebo ak odmietne povoliť prevádzku odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy po uplynutí platnosti oznámenia o obmedzenej prevádzke v súlade s odsekom 6, vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy môžu postúpiť záležitosť na rozhodnutie regulačnému orgánu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia príslušného PPS.

HLAVA III

PRIPÁJANIE ODBERNÝCH JEDNOTIEK, KTORÉ VYUŽÍVA ODBERNÉ ZARIADENIE ALEBO UZAVRETÁ DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB RIADENIA ODBERU PRE PREVÁDZKOVATEĽOV SÚSTAV

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky

Článok 27

Všeobecné ustanovenia

1.   Služby riadenia odberu poskytované prevádzkovateľom služieb sa rozlišujú na základe týchto kategórií:

a)

diaľkovo ovládané:

i)

regulácia činného výkonu riadením odberu;

ii)

regulácia jalového výkonu riadením odberu;

iii)

riadenie obmedzenia prenosu riadením odberu;

b)

autonómne ovládané:

i)

regulácia frekvencie sústavy riadením odberu;

ii)

veľmi rýchla regulácia činného výkonu riadením odberu.

2.   Odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy môžu poskytovať služby riadenia odberu príslušným prevádzkovateľom sústav a príslušným PPS. Služby riadenia odberu môžu zahŕňať, spoločne alebo samostatne, zvýšenie alebo zníženie odberu.

3.   Kategórie uvedené v odseku 1 nepredstavujú výlučný zoznam a toto nariadenie nebráni vzniku ďalších kategórií. Toto nariadenie sa neuplatňuje na služby riadenia odberu poskytované iným subjektom, ktoré nie sú príslušní prevádzkovatelia sústav alebo príslušní PPS.

Článok 28

Osobitné ustanovenia pre odberné jednotky s reguláciou činného výkonu riadením odberu, reguláciou jalového výkonu riadením odberu a s riadením obmedzenia prenosu riadením odberu

1.   Odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy môžu príslušným prevádzkovateľom sústav a príslušným PPS ponúkať reguláciu činného výkonu riadením odberu, reguláciu jalového výkonu riadením odberu alebo riadenie obmedzenia prenosu riadením odberu.

2.   Odberné jednotky s reguláciou činného výkonu riadením odberu, reguláciou jalového výkonu riadením odberu alebo s riadením obmedzenia prenosu riadením odberu musia buď jednotlivo alebo, ak nie sú súčasťou odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, spoločne ako súčasť agregácie odberu prostredníctvom tretej strany spĺňať tieto požiadavky:

a)

musia byť schopné prevádzky v rámci frekvenčných rozsahov stanovených v článku 12 ods. 1 a rozšíreného rozsahu stanoveného v článku 12 ods. 2;

b)

musia byť schopné prevádzky v rámci rozsahov napätí stanovených v článku 13, ak sú pripojené na napäťovej úrovni 110 kV alebo viac;

c)

musia byť schopné prevádzky v rámci rozsahu napätí pri normálnej prevádzke sústavy v mieste pripojenia, ktorý stanoví príslušný prevádzkovateľ sústavy, ak sú pripojené na napäťovej úrovni pod 110 kV. Pokiaľ ide o tento rozsah, mali by sa zohľadniť existujúce normy, pričom pred schválením v súlade s článkom 6 musí byť predmetom konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

d)

musia byť schopné regulácie odberu elektriny zo sústavy v rozsahu zmluvne dohodnutom (priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích strán) s príslušným PPS;

e)

musia byť vybavené na príjem (priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích strán) pokynov od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS na zmenu ich odberu a na prenos potrebných informácií. Na umožnenie tohto prenosu informácií príslušný prevádzkovateľ sústavy zverejní schválené technické špecifikácie. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

f)

musia byť schopné zmeniť svoju spotrebu elektriny v rámci časového obdobia, ktoré vymedzí príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

g)

musia byť schopné úplne vykonať pokyn vydaný príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS na zmenu ich spotreby elektriny po hraničné hodnoty elektrických ochrán, pokiaľ nie je zavedená metóda, zmluvne dohodnutá s príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS, nahradenia ich príspevku (vrátane príspevku odberných zariadení spojeného prostredníctvom tretej strany);

h)

po zmene spotreby elektriny a po dobu trvania požadovanej zmeny menia iba odber použitý na poskytnutie služby, ak o to požiadal príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS, po hraničné hodnoty elektrických ochrán, pokiaľ nie je použitá metóda zmluvne dohodnutá s príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS, na nahradenie ich príspevku (vrátane príspevku odberných zariadení spojeného prostredníctvom tretej strany). Pokyny na zmenu spotreby elektriny môžu mať okamžitý alebo oneskorený účinok;

i)

musia oznámiť príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS zmenu kapacity riadenia odberu. Príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS stanovia podrobnosti tohto oznámenia;

j)

ak príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany dajú pokyn na zmenu odberu elektriny, musia umožniť zmenu časti svojho odberu v reakcii na pokyn príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS v rámci hraničných hodnôt dohodnutých s vlastníkom odberného zariadenia alebo s PUDS a podľa nastavení odbernej jednotky.

k)

musia mať schopnosť neodpojiť sa od sústavy z dôvodu rýchlosti zmeny frekvencie až po hodnotu stanovenú príslušným PPS. Pokiaľ ide o túto schopnosť, rýchlosť zmeny frekvencie musí byť vypočítaná v rámci časového úseku 500 ms. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

l)

ak je zmena spotreby elektriny určená reguláciou frekvencie alebo napätia, alebo oboma spôsobmi, ako aj predbežným varovným signálom zaslaným príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS, musia byť vybavené na príjem (priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany) pokynov od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS na meranie hodnôt frekvencie alebo napätia, resp. oboch s cieľom nariadiť odpojenie odberu a preniesť informácie. Na umožnenie tohto prenosu informácií príslušný prevádzkovateľ sústavy stanoví a uverejní schválené technické špecifikácie. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1

3.   Pokiaľ ide o reguláciu napätia s odpojením alebo opätovným pripojením statických kompenzačných zariadení, každé odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo uzavretá distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy musia byť schopné pripojiť alebo odpojiť svoje statické kompenzačné zariadenia, a to priamo alebo nepriamo, buď jednotlivo alebo spoločne ako súčasť spojenia odberu prostredníctvom tretej strany, ako reakciu na pokyn odovzdaný príslušným PPS, alebo v podmienkach stanovených v zmluve medzi príslušným PPS a vlastníkom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo PUDS.

Článok 29

Osobitné ustanovenia pre odberné jednotky s reguláciou frekvencie sústavy riadením odberu

1.   Odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy môžu príslušným prevádzkovateľom sústav a príslušným PPS ponúkať reguláciu frekvencie sústavy riadením odberu.

2.   Odberné jednotky s reguláciou frekvencie sústavy riadením odberu musia buď jednotlivo alebo, ak nie sú súčasťou odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, spoločne ako súčasť agregácie odberu prostredníctvom tretej strany spĺňať tieto požiadavky:

a)

musia byť schopné prevádzky v rámci frekvenčných rozsahov stanovených v článku 12 ods. 1 a rozšíreného rozsahu stanoveného v článku 12 ods. 2;

b)

musia byť schopné prevádzky v rámci rozsahov napätí stanovených v článku 13, ak sú pripojené na napäťovej úrovni 110 kV alebo viac;

c)

musia byť schopné prevádzky v rámci rozsahu napätí pri normálnej prevádzke sústavy v mieste pripojenia, ktorý stanoví príslušný prevádzkovateľ sústavy, ak sú pripojené na napäťovej úrovni pod 110 kV. Pokiaľ ide o tento rozsah, mali by sa zohľadniť existujúce normy, pričom pred schválením v súlade s článkom 6 musí byť predmetom konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

d)

musia byť vybavené systémom regulácie, ktorý je necitlivý v rámci pásma necitlivosti okolo menovitej frekvencie v sústave 50 Hz, a ktorého šírku stanoví príslušný PPS v konzultácii s prevádzkovateľmi prenosových sústav v synchrónnej oblasti. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1;

e)

musia byť schopné po návrate na hodnotu frekvencie v rámci pásma necitlivosti stanovenom v odseku 2 písm. d) iniciovať pred pokračovaním normálnej prevádzky náhodné časové oneskorenie v trvaní do 5 minút.

Príslušný PPS v konzultácii s príslušnými prevádzkovateľmi prenosových sústav v synchrónnej oblasti stanoví maximálnu odchýlku frekvencie od hodnoty menovitej frekvencie 50 Hz, ktorá má vyvolať odozvu. V prípade odberných jednotiek pripojených na napäťovej úrovni pod 110 kV musia byť tieto špecifikácie pred schválením v súlade s článkom 6 predmetom konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 9 ods. 1

V prípade frekvencie sústavy nad alebo pod pásmom necitlivosti pri menovitej frekvencii (50,00 Hz) sa odber zvýši, resp. zníži;

f)

musia byť vybavené regulátorom, ktorý meria skutočnú frekvenciu v sústave. Merania sa aktualizujú aspoň každé 0,2 sekundy;

g)

musia byť schopné zistiť zmenu frekvencie v sústave na úrovni 0,01 Hz s cieľom zabezpečiť celkovo lineárnu a proporcionálnu odozvu v sústave, pokiaľ ide o citlivosť regulácie frekvencie sústavy riadením odberu a presnosť merania frekvencie, ako aj zmenu odberu. Odberná jednotka musí byť schopná rýchlo odhaliť zmeny frekvencie v sústave a reagovať na ne spôsobom, ktorý určí príslušný PPS po porade s prevádzkovateľmi prenosových sústav v synchrónnej oblasti. Prijateľný posun pri meraní frekvencie v ustálenom stave nesmie prekročiť 0,05 Hz.

Článok 30

Osobitné ustanovenia pre odberné jednotky s veľmi rýchlou reguláciou činného výkonu riadením odberu

1.   Príslušný PPS v koordinácii s príslušným prevádzkovateľom sústavy sa môžu dohodnúť s vlastníkom odberného zariadenia alebo PUDS (okrem iného aj prostredníctvom tretej osoby) na uzatvorení zmluvy o poskytovaní veľmi rýchlej regulácie činného výkonu riadením odberu.

2.   Ak dôjde k dohode uvedenej v odseku 1, v zmluve uvedenej v odseku 1 sa musí stanoviť:

a)

zmena činného výkonu vo vzťahu k rýchlosti zmeny frekvencie pre danú časť odberu;

b)

princíp fungovania tohto systému regulácie a súvisiace výkonnostné parametre;

c)

čas odozvy veľmi rýchlej regulácie činného výkonu, ktorý nesmie byť dlhší ako 2 sekundy.

KAPITOLA 2

Postup oznámenia o prevádzke

Článok 31

Všeobecné ustanovenia

1.   Pri postupe oznámenia o prevádzke na účely pripojenia odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre prevádzkovateľov sústav, sa musí rozlišovať medzi:

a)

odbernými jednotkami v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojenými na napäťovej úrovni 1 000 V alebo pod ňou;

b)

odbernými jednotkami v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojenými na napäťovej úrovni nad 1 000 V.

2.   Každý vlastník odberného zariadenia alebo PUDS, ktorí poskytujú riadenie odberu príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS, musia priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany potvrdiť príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS svoju schopnosť splniť technické, konštrukčné a prevádzkové požiadavky uvedené v hlave III kapitole 1 tohto nariadenia.

3.   Vlastník odberného zariadenia alebo PUDS musia priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany vopred oznámiť príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS každé rozhodnutie o ukončení poskytovania služieb riadenia odberu a/alebo o trvalom odstránení jednotky odberu s riadením odberu. Túto informáciu môžu oznámiť aj spoločne podľa špecifikácií príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS.

4.   Príslušný prevádzkovateľ stanoví a zverejní ďalšie podrobnosti o postupe oznámenia o prevádzke.

Článok 32

Postupy pre odberné jednotky v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojené na napäťovej úrovni 1 000 V alebo pod ňou

1.   Postup oznámenia o prevádzke pre odbernú jednotku v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojenú na napäťovej úrovni 1 000 V alebo pod ňou musí zahŕňať dokument o inštalácii.

2.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy musí poskytnúť vzor dokumentu o inštalácii a na jeho obsahu sa musí dohodnúť s príslušným PPS buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany.

3.   Na základe dokumentu o inštalácii vlastník odberného zariadenia alebo PUDS predkladajú informácie príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany. Tieto informácie musia predložiť skôr, ako sa na trhu ponúkne kapacita riadenia odberu zo strany odbernej jednotky. V požiadavkách stanovených v dokumente o inštalácii sa musí rozlišovať medzi jednotlivými typmi pripojení a jednotlivými kategóriami služieb riadenia odberu.

4.   Pri následných odberných jednotkách s riadením odberu sa musia poskytnúť osobitné dokumenty o inštalácii.

5.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo príslušný PPS môžu spojiť obsah dokumentov o inštalácii jednotlivých odberných jednotiek.

6.   Dokument o inštalácii musí obsahovať tieto údaje:

a)

miesto, kde je odberná jednotka s riadením odberu pripojená do sústavy;

b)

maximálnu kapacitu zariadenia s riadením odberu v kW;

c)

typ služieb riadenia odberu;

d)

osvedčenie jednotky odberu a osvedčenie vybavenia, ak sú relevantné pre služby riadenia odberu, alebo ak nie sú k dispozícii, rovnocenné údaje;

e)

kontaktné údaje vlastníka odberného zariadenia, prevádzkovateľa uzavretej distribučnej sústavy alebo tretej strany, ktorá spája odberné jednotky z odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy.

Článok 33

Postupy pre odberné jednotky v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojené na napäťovej úrovni nad 1 000 V

1.   Postup oznámenia o prevádzke pre odbernú jednotku v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojenú nad napäťovou úrovňou 1 000 V musí zahŕňať dokument odbernej jednotky s riadením odberu. Príslušný prevádzkovateľ sústavy v spolupráci s príslušným PPS určí potrebný obsah dokumentu odbernej jednotky s riadením odberu. Medzi požadované údaje pre dokument odbernej jednotky s riadením odberu patrí vyhlásenie o zhode obsahujúce informácie stanovené v článkoch 36 až 47 pre odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy, pričom požiadavky týkajúce sa zhody stanovené v článkoch 36 až 47, pokiaľ ide o odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy, možno pre jednoduchosť obmedziť a zredukovať na jedinú fázu oznámenia o prevádzke. Vlastník odberného zariadenia alebo PUDS poskytnú potrebné informácie a predložia ich príslušnému prevádzkovateľovi sústavy. Pre následné odberné jednotky s riadením odberu sa musia predložiť osobitné dokumenty odbernej jednotky s riadením odberu.

2.   Na základe dokumentu odbernej jednotky s riadením odberu príslušný prevádzkovateľ sústavy musí vydať vlastníkovi odberného zariadenia alebo PUDS oznámenie o riadnej prevádzke.

HLAVA IV

ZHODA

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 34

Zodpovednosť vlastníka odberného zariadenia, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa uzavretej distribučnej sústavy

1.   Vlastníci odberných zariadení a prevádzkovatelia distribučných sústav musia zabezpečiť, aby ich odberné zariadenia, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné sústavy spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení. Vlastník odberného zariadenia alebo PUDS, ktorí poskytujú služby riadenia odberu príslušným prevádzkovateľom sústav a príslušným PPS, musia zabezpečiť, aby odberná jednotka spĺňala požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.   Ak sa požiadavky tohto nariadenia vzťahujú na odberné jednotky, ktoré odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava využívajú na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných prevádzkovateľov prenosových sústav, vlastník odberného zariadenia alebo PUDS môžu poveriť tretie strany vykonávaním všetkých alebo niektorých úloh, ako je napríklad komunikácia s príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS a zhromažďovanie dokumentov od vlastníka odberného zariadenia, PDS alebo PUDS preukazujúcich splnenie požiadaviek.

Tretie strany sa považujú za samostatných užívateľov s právom zhromažďovať príslušné dokumenty a preukazovať súlad ich spájaných odberných zariadení alebo spájaných uzavretých distribučných sústav s ustanoveniami tohto nariadenia. Odberné zariadenia a uzavreté distribučné sústavy poskytujúce služby riadenia odberu príslušným prevádzkovateľom sústav a príslušným PPS môžu konať spoločne prostredníctvom tretích strán.

3.   V prípade, že sú plnením povinností poverené tretie strany, sú tretie strany povinné informovať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenách celkového počtu ponúkaných služieb s prihliadnutím na miestne špecifické služby.

4.   Ak požiadavky stanovuje príslušný PPS alebo ak sú požiadavky stanovené na účely prevádzky sústavy príslušného PPS, možno s príslušným PPS v súvislosti s týmito požiadavkami dohodnúť alternatívne skúšky alebo kritériá prijateľnosti výsledkov skúšok.

5.   Každý úmysel zmeniť technické schopnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky s dosahom na súlad s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitolách 2 až 4 sa musí oznámiť príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany, pred zavedením takejto zmeny a v lehote stanovenej príslušným prevádzkovateľom sústavy.

6.   Všetky prevádzkové incidenty alebo poruchy odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, ktoré majú dosah na súlad s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitolách 2 až 4, sa musia čo najskôr po výskyte takéhoto incidentu oznámiť príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany.

7.   Príslušnému prevádzkovateľovi sústavy sa v ním stanovenej lehote oznámia všetky plánované skúšky a postupy na overenie súladu odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky s požiadavkami tohto nariadenia a príslušný prevádzkovateľ sústavy ich schváli pred ich začatím.

8.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy sa môže zúčastňovať na takýchto skúškach a môže zaznamenávať výkonnosť odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy a odbernej jednotky.

Článok 35

Úlohy príslušného prevádzkovateľa sústavy

1.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy posudzuje súlad odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky s požiadavkami tohto nariadenia počas životnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky. Vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS musia byť informovaní o výsledku takéhoto posúdenia.

Súlad odbernej jednotky, ktorú využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia dopytu príslušným PPS, musia posúdiť spoločne príslušný PPS a príslušný prevádzkovateľ sústavy, a ak je to uplatniteľné, aj v koordinácii s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na spojení odberu.

2.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy má právo požadovať, aby vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS vykonali skúšky zhody a simulácie na základe plánu opakovaných skúšok alebo všeobecného plánu alebo po akejkoľvek poruche, úprave alebo výmene akéhokoľvek vybavenia s možným vplyvom na súlad odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky s požiadavkami tohto nariadenia.

Vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS musia byť informovaní o výsledku takýchto skúšok zhody a simulácií.

3.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy uverejní zoznam informácií a dokumentov, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj požiadavky ktoré má splniť vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS v rámci postupu zabezpečenia súladu. Tento zoznam musí obsahovať aspoň tieto informácie, dokumenty a požiadavky:

a)

všetky dokumenty a osvedčenia, ktoré má poskytnúť vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS;

b)

podrobnosti o požadovaných technických údajoch z odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, ktoré sa týkajú pripojenia do elektrizačnej sústavy alebo jej prevádzky;

c)

požiadavky na modely pre štúdie týkajúce sa sústav v ustálenom stave a dynamických sústav;

d)

harmonogram poskytnutia systémových údajov potrebných na vykonanie štúdií;

e)

štúdie, ktoré uskutočnil vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS na účely preukázania očakávanej výkonnosti v ustálenom stave a dynamickej výkonnosti vo vzťahu k požiadavkám stanoveným v článkoch 43, 44 a 45;

f)

podmienky a postupy registrácie osvedčení vybavenia vrátane ich rozsahu pôsobnosti;

g)

podmienky a postupy používania príslušných osvedčení vybavenia, ktoré vydal oprávnený certifikačný orgán, vlastníkom odberného zariadenia, PDS alebo PUDS.

4.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy zverejní rozdelenie povinností medzi vlastníkom odberného zariadenia, PDS alebo PUDS a prevádzkovateľom sústavy na účely skúšky zhody, simulácie a monitorovania.

5.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy môže delegovať všetky činnosti monitorovania súladu alebo ich časť na tretie strany. V takýchto prípadoch príslušný prevádzkovateľ sústavy musí naďalej zabezpečovať súlad s článkom 11, a to aj vrátane uzatvorenia záväzkov zachovávania dôvernosti so splnomocneným subjektom.

6.   Ak skúšky zhody alebo simulácie nie je možné vykonať v zmysle dohody medzi príslušným prevádzkovateľom sústavy a vlastníkom odberného zariadenia, PDS alebo PUDS z dôvodov, ktoré možno pripísať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, príslušný prevádzkovateľ sústavy nesmie bezdôvodne zadržiavať oznámenie o prevádzke uvedené v hlave II a hlave III.

KAPITOLA 2

Skúšky zhody

Článok 36

Spoločné ustanovenia o skúškach zhody

1.   Cieľom skúšania výkonnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo odbernej jednotky s reguláciou činného výkonu riadením odberu, reguláciou jalového výkonu riadením odberu alebo riadením obmedzenia prenosu riadením odberu je preukázanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

2.   Bez ohľadu na minimálne požiadavky na skúšanie zhody stanovené v tomto nariadení príslušný prevádzkovateľ sústavy má právo:

a)

umožniť vlastníkovi odberného zariadenia, PDS alebo PUDS vykonávať alternatívny súbor skúšok za predpokladu, že uvedené skúšky sú efektívne a dostatočné na preukázanie súladu odberného zariadenia alebo distribučnej sústavy s požiadavkami tohto nariadenia; a

b)

požadovať, aby vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS vykonal dodatočné alebo alternatívne súbory skúšok v prípadoch, keď informácie poskytnuté príslušnému prevádzkovateľovi sústavy vo vzťahu k skúšaniu zhody podľa ustanovení článkov 37 až 41 nie sú dostatočné na preukázanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

3.   Vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS je zodpovedný za vykonávanie skúšok v súlade s podmienkami stanovenými v hlave IV kapitole 2. Príslušný prevádzkovateľ sústavy pri skúškach spolupracuje a zbytočne nezdržiava ich vykonanie.

4.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy sa môže zúčastňovať na skúšaní zhody, či už priamo na mieste alebo diaľkovo z dispečingu prevádzkovateľa sústavy. Na tento účel vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS zabezpečí monitorovacie vybavenie potrebné na zaznamenávanie všetkých relevantných skúšobných signálov a meraní a rovnako zabezpečí, aby počas celého obdobia skúšania boli na mieste k dispozícii potrební zástupcovia vlastníka odberného zariadenia, PDS alebo PUDS. Signály stanovené príslušným prevádzkovateľom sústavy sa poskytnú, ak sa v prípade vybraných skúšok rozhodne prevádzkovateľ sústavy používať na zaznamenávanie výkonnosti svoje vlastné vybavenie. Príslušný prevádzkovateľ sústavy má výhradnú právomoc rozhodnúť o svojej účasti.

Článok 37

Skúšky zhody pre prípad odpojenia a opätovného pripojenia distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

1.   Distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy musia spĺňať požiadavky týkajúce sa odpojenia a opätovného pripojenia uvedené v článku 19 a musia sa podrobiť ďalej uvedeným skúškam zhody.

2.   Pokiaľ ide o skúšky schopnosti opätovného pripojenia po odpojení z dôvodu narušenia siete, malo by sa dosiahnuť v rámci postupu opätovného pripojenia, pokiaľ možno automatického, schváleného príslušným PPS.

3.   Pokiaľ ide o skúšku synchronizácie, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy musí preukázať svoje technické schopnosti synchronizácie. Touto skúškou sa overí nastavenie synchronizačných zariadení. Táto skúška sa týka týchto prvkov: napätie, frekvencia, rozsah fázového uhla a odchýlky napätia a frekvencie.

4.   Pokiaľ ide o skúšku diaľkového odpojenia, na žiadosť príslušného PPS a v ním stanovenej lehote sa musí preukázať technická schopnosť distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na diaľkové odpojenie od prenosovej sústavy v mieste alebo miestach pripojenia.

5.   Pokiaľ ide o skúšku frekvenčného odľahčenia, musí sa preukázať technická schopnosť distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na frekvenčné odľahčenie percentuálneho podielu odberu, ktorý stanoví príslušný PPS v koordinácii so susednými PPS, ak disponuje vybavením stanoveným v článku 19.

6.   Pokiaľ ide o skúšku relé na účely frekvenčného odľahčenia, musí sa v súlade s článkom 19 ods. 1 a 2 preukázať technická schopnosť distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na prevádzku pri menovitom vstupnom striedavom prúde. Príslušný PPS stanoví tento vstupný striedavý prúd.

7.   Pokiaľ ide o skúšku podpäťového odľahčenia, musí sa v súlade s článkom 19 ods. 2 preukázať technická schopnosť distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na fungovanie v rámci jedinej operácie s blokovaním prepínača odbočiek podľa článku 19 ods. 3.

8.   Namiesto vykonania časti skúšok uvedených v odseku 1 možno použiť osvedčenie vybavenia pod podmienkou jeho poskytnutia príslušnému PPS.

Článok 38

Skúšky zhody pre prípad výmeny informácií medzi distribučnými zariadeniami pripojenými do prenosovej sústavy

1.   Pokiaľ ide o výmenu informácií medzi príslušným PPS a prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy v reálnom čase alebo v pravidelných intervaloch, musí sa v súlade s článkom 18 ods. 3 preukázať technická schopnosť distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na dodržiavanie normy pre výmenu informácií.

2.   Namiesto vykonania časti skúšok uvedených v odseku 1 možno použiť osvedčenie vybavenia pod podmienkou jeho poskytnutia príslušnému PPS.

Článok 39

Skúšky zhody pre prípad odpojenia a opätovného pripojenia odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

1.   Odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy musia spĺňať požiadavky týkajúce sa odpojenia a opätovného pripojenia uvedené v článku 19 a musia sa podrobiť ďalej uvedeným skúškam zhody.

2.   Pokiaľ ide o skúšky schopnosti opätovného pripojenia po odpojení z dôvodu narušenia siete, malo by sa dosiahnuť v rámci postupu opätovného pripojenia, pokiaľ možno automatického, schváleného príslušným PPS.

3.   Pokiaľ ide o skúšku synchronizácie, musia sa preukázať technické schopnosti synchronizácie distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy. Touto skúškou sa overí nastavenie synchronizačných zariadení. Táto skúška sa týka týchto prvkov: napätie, frekvencia, rozsah fázového uhla a odchýlky napätia a frekvencie.

4.   Pokiaľ ide o skúšku diaľkového odpojenia, na žiadosť príslušného PPS a v ním stanovenej lehote sa musí preukázať technická schopnosť odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na diaľkové odpojenie od prenosovej sústavy v mieste alebo miestach pripojenia.

5.   Pokiaľ ide o skúšku relé na účely frekvenčného odľahčenia, musí sa v súlade s článkom 19 ods. 1 a 2 preukázať technická schopnosť odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na prevádzku pri menovitom vstupnom striedavom prúde. Príslušný PPS stanoví tento vstupný striedavý prúd.

6.   Pokiaľ ide o skúšku podpäťového odľahčenia, musí sa v súlade s článkom 19 ods. 2 preukázať technická schopnosť odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na fungovanie v rámci jedinej operácie s blokovaním prepínača odbočiek podľa článku 19 ods. 3

7.   Namiesto vykonania časti skúšok uvedených v odseku 1 možno použiť osvedčenie vybavenia pod podmienkou jeho poskytnutia príslušnému PPS.

Článok 40

Skúšky zhody pre prípad výmeny informácií medzi odbernými zariadeniami pripojenými do prenosovej sústavy

1.   Pokiaľ ide o výmenu informácií medzi príslušným PPS a prevádzkovateľom odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy v reálnom čase alebo v pravidelných intervaloch, musí sa v súlade s článkom 18 ods. 3 preukázať technická kapacita odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy na dodržiavanie normy pre výmenu informácií.

2.   Namiesto vykonania časti skúšok uvedených v odseku 1 možno použiť osvedčenie vybavenia pod podmienkou jeho poskytnutia príslušnému PPS.

Článok 41

Skúšky zhody pri odberných jednotkách s reguláciou činného výkonu riadením odberu, reguláciou jalového výkonu riadením odberu a s riadením obmedzenia prenosu riadením odberu

1.   Pokiaľ ide o skúšku zmeny odberu:

a)

musí sa jednotlivo alebo spoločne ako súčasť agregácie odberu prostredníctvom tretej strany preukázať, že odberná jednotka používaná odberným zariadením alebo uzavretou distribučnou sústavou na reguláciu činného výkonu riadením odberu, reguláciu jalového výkonu riadením odberu alebo riadenie obmedzenia prenosu riadením odberu disponuje technickou schopnosťou zmeny svojej spotreby elektriny po prijatí pokynu od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS v rozsahu, trvaní a lehote vopred odsúhlasených a stanovených v súlade s článkom 28;

b)

skúška sa vykoná buď na základe pokynu alebo alternatívne simuláciou prijatia pokynu od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS a upravením odberu elektriny odberným zariadením alebo uzavretou distribučnou sústavou;

c)

skúška sa považuje za úspešnú, ak sú splnené podmienky stanovené príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS podľa článku 28 ods. 2 písm. d), f), g), h), k) a l);

d)

namiesto vykonania časti skúšok uvedených v odseku 1 písm. b) možno použiť osvedčenie vybavenia pod podmienkou jeho poskytnutia príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo príslušnému PPS.

2.   Pokiaľ ide o skúšku odpojenia alebo opätovného pripojenia statických kompenzačných zariadení:

a)

musí sa jednotlivo alebo spoločne ako súčasť agregácie odberu prostredníctvom tretej strany preukázať, že odberná jednotka používaná vlastníkom odberného zariadenia alebo prevádzkovateľom uzavretej distribučnej sústavy na reguláciu činného výkonu riadením odberu, reguláciu jalového výkonu riadením odberu alebo riadenie obmedzenia prenosu riadením odberu disponuje technickou schopnosťou odpojenia alebo opätovného pripojenia svojho statického kompenzačného zariadenia, prípadne oboch, pri prijatí pokynu od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS v časovom rámci predpokladanom v súlade s článkom 28;

b)

skúška sa vykoná simuláciou prijatia pokynu od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS a následným odpojením statického kompenzačného zariadenia a simuláciou prijatia pokynu od príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS a následným opätovným pripojením tohto zariadenia;

c)

skúška sa považuje za úspešnú, ak sú splnené podmienky stanovené príslušným prevádzkovateľom sústavy alebo príslušným PPS podľa článku 28 ods. 2 písm. d), f), g), h), k) a l);

KAPITOLA 3

Simulácia zhody

Článok 42

Spoločné ustanovenia pre simulácie zhody

1.   Výsledkom simulácie výkonnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo odbernej jednotky s veľmi rýchlou reguláciou činného výkonu riadením odberu v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy je preukázanie splnenia alebo nesplnenia požiadaviek tohto nariadenia.

2.   Simulácie sa vykonávajú za týchto okolností:

a)

vyžaduje sa nové pripojenie do prenosovej sústavy;

b)

v súlade s článkom 30 je zmluvne zabezpečená nová odberná jednotka, ktorú využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie veľmi rýchlej regulácie činného výkonu riadením odberu pre príslušného PPS;

c)

prebieha ďalšie rozširovanie, výmena alebo modernizácia vybavenia;

d)

údajné neplnenie požiadaviek tohto nariadenia zo strany príslušného prevádzkovateľa sústavy.

3.   Bez ohľadu na minimálne požiadavky na simuláciu zhody stanovené v tomto nariadení príslušný prevádzkovateľ sústavy má právo:

a)

umožniť vlastníkovi odberného zariadenia, PDS alebo PUDS vykonávať alternatívny súbor skúšok za predpokladu, že uvedené skúšky sú efektívne a dostatočné na preukázanie súladu odberného zariadenia alebo distribučnej sústavy s požiadavkami tohto nariadenia alebo s vnútroštátnymi právnymi predpismi; a

b)

požadovať, aby vlastník odberného zariadenia, PDS alebo PUDS vykonal dodatočné alebo alternatívne súbory skúšok v prípadoch, keď informácie poskytnuté príslušnému prevádzkovateľovi sústavy vo vzťahu k skúšaniu zhody podľa ustanovení článkov 43, 44 a 45 nie sú dostatočné na preukázanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

4.   Vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy poskytnú správu s výsledkami simulácií pre každé jednotlivé odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy. Vlastník odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pripojenej do prenosovej sústavy vypracuje a poskytne potvrdený simulačný model pre dané odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy. Rozsah simulačných modelov je uvedený v článku 21 ods. 1 a 2.

5.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy má právo overiť, či odberné zariadenie alebo distribučná sústava spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, a to vykonaním svojich vlastných simulácií zhody na základe poskytnutých správ o simulácii, simulačných modelov a meraní zo skúšok zhody.

6.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy poskytne vlastníkovi odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, PDS alebo PUDS technické údaje a simulačný model siete v takom rozsahu, ktorý je potrebný na vykonanie požadovaných simulácií v súlade s článkami 43, 44 a 45.

Článok 43

Simulácie zhody v prípade distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

1.   So zreteľom na simuláciu schopnosti distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy poskytovať jalový výkon:

a)

na výpočet výmeny jalového výkonu za rôznych záťažových podmienok a podmienok výroby elektriny sa použije simulačný model toku zaťaženia v ustálenom stave pre distribučnú sústavu pripojenú do prenosovej sústavy;

b)

súčasťou simulácií musí byť kombinácia podmienok minimálnej a maximálnej záťaže a výroby elektriny v ustálenom stave s výslednou najnižšou a najvyššou výmenou jalového výkonu;

c)

súčasťou simulácií musí byť výpočet dodávky jalového výkonu v mieste pripojenia pri toku činného výkonu menšom ako 25 % z maximálnej kapacity pripojenia pre odber v súlade s článkom 15.

2.   Príslušný PPS môže stanoviť metódu simulácie zhody v prípade aktívnej regulácie jalového výkonu stanoveného v článku 15 ods. 3.

3.   Simulácia sa považuje za úspešnú, ak sa na základe výsledkov preukáže súlad s požiadavkami stanovenými v článku 15.

Článok 44

Simulácie zhody v prípade odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

1.   Pokiaľ ide o simuláciu schopnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy bez výroby elektriny na mieste poskytovať jalový výkon:

a)

musí sa preukázať schopnosť odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy bez výroby elektriny na mieste poskytovať jalový výkon v mieste pripojenia;

b)

na výpočet výmeny jalového výkonu za rôznych záťažových podmienok sa použije simulačný model toku zaťaženia pre odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy. Súčasťou simulácií musia byť podmienky minimálnej a maximálnej záťaže s výslednou najnižšou a najvyššou výmenou jalového výkonu v mieste pripojenia;

c)

simulácia sa považuje za úspešnú, ak sa na základe výsledkov preukáže súlad s požiadavkami stanovenými v článku 15 ods. 1 a 2.

2.   Pokiaľ ide o simuláciu schopnosti odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy s výrobou elektriny na mieste poskytovať jalový výkon:

a)

na výpočet výmeny jalového výkonu za rôznych záťažových podmienok a za rôznych podmienok výroby elektriny sa použije simulačný model toku zaťaženia pre odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy;

b)

súčasťou simulácií musí byť kombinácia podmienok minimálnej a maximálnej záťaže a výroby elektriny s výslednou najnižšou a najvyššou schopnosťou poskytovania jalového výkonu v mieste pripojenia;

c)

simulácia sa považuje za úspešnú, ak sa na základe výsledkov preukáže súlad s požiadavkami stanovenými v článku 15 ods. 1 a 2.

Článok 45

Simulácie zhody pre jednotky odberu s veľmi rýchlou reguláciou činného výkonu reakciou na strane odberu

1.   Model odbernej jednotky, ktorú používa vlastník odberného zariadenia alebo prevádzkovateľ uzavretej distribučnej sústavy na poskytovanie veľmi rýchlej regulácie činného výkonu riadením odberu, musí v prípade podfrekvencie preukázať technickú schopnosť odbernej jednotky na poskytovanie veľmi rýchlej regulácie činného výkonu za podmienok stanovených v článku 30.

2.   Simulácia sa považuje za úspešnú, ak sa preukáže súlad modelu s podmienkami stanovenými v článku 30.

KAPITOLA 4

Monitorovanie zhody

Článok 46

Monitorovanie zhody v prípade distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

Pokiaľ ide o monitorovanie zhody distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy s požiadavkami na poskytovanie jalového výkonu:

a)

distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy musí byť vybavené potrebným zariadením na meranie činného a jalového výkonu v súlade s článkom 15; a

b)

príslušný prevádzkovateľ sústavy musí stanoviť časový rámec pre monitorovanie zhody.

Článok 47

Monitorovanie zhody v prípade odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy

Pokiaľ ide o monitorovanie zhody odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy s požiadavkami na poskytovanie jalového výkonu:

a)

odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy musí byť vybavené potrebným zariadením na meranie činného a jalového výkonu v súlade s článkom 15; a

b)

príslušný prevádzkovateľ sústavy musí stanoviť časový rámec pre monitorovanie zhody.

HLAVA V

ŽIADOSTI A VÝNIMKY

KAPITOLA 1

Analýza nákladov a prínosov

Článok 48

Určenie nákladov a prínosov uplatňovania požiadaviek na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky

1.   Pred uplatnením akejkoľvek požiadavky stanovenej v tomto nariadení na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky v súlade s článkom 4 ods. 3, príslušný PPS uskutoční kvalitatívne porovnanie nákladov a prínosov súvisiacich s požiadavkou, ktorej uplatnenie sa zvažuje. Pri tomto porovnaní sa prihliada na dostupné alternatívy v súvislosti so sústavou a trhom. Príslušný PPS môže pristúpiť k realizácii kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov v súlade s odsekmi 2 až 5, iba ak z kvalitatívneho porovnania vyplýva, že pravdepodobné prínosy prevyšujú pravdepodobné náklady. Ak sa však náklady považujú za vysoké alebo prínosy za malé, potom príslušný PPS nesmie ďalej pokračovať.

2.   Ak sa preukázali možné prínosy na základe výsledkov prípravnej fázy podľa odseku 1, príslušný PPS vykoná kvantitatívnu analýzu nákladov a prínosov pre každú požiadavku, ktorej uplatnenie na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky sa zvažuje.

3.   Do troch mesiacov od ukončenia analýzy nákladov a prínosov príslušný PPS predloží zhrnutie zistení v správe, ktorá musí:

a)

obsahovať analýzu nákladov a prínosov a odporúčanie o ďalšom postupe;

b)

obsahovať návrh prechodného obdobia na uplatňovanie požiadavky na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky. Dané prechodné obdobie nesmie trvať dlhšie ako dva roky od dátumu rozhodnutia regulačného orgánu alebo prípadne členského štátu o uplatniteľnosti požiadavky.

c)

byť predmetom verejných konzultácií v súlade s článkom 9.

4.   Najneskôr do šiestich mesiacov po skončení verejných konzultácií príslušný PPS vypracuje správu, v ktorej vysvetlí výsledok konzultácií a predloží návrh týkajúci sa uplatniteľnosti predmetnej požiadavky na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy a existujúce odberné jednotky. Správu a návrh oznámi regulačnému orgánu alebo prípadne členskému štátu a vlastník odberného zariadenia, PDS, PUDS alebo prípadne tretia strana musia byť informovaní o jej obsahu.

5.   Návrh, ktorý príslušný PPS predložil regulačnému orgánu alebo prípadne členskému štátu podľa odseku 4, musí obsahovať tieto údaje:

a)

postup oznámenia o prevádzke na účely preukázania plnenia požiadaviek zo strany existujúcich odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných sústav, ako aj existujúcich odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS;

b)

prechodné obdobie na splnenie požiadaviek pri zohľadnení tried odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, ako aj akýchkoľvek zásadných prekážok efektívnej úpravy/obnovy vybavenia.

Článok 49

Zásady analýzy nákladov a prínosov

1.   Vlastníci odberných zariadení, PDS a PUDS pomáhajú a prispievajú k analýze nákladov a prínosov realizovanej podľa článkov 48 a 53 a poskytujú potrebné údaje na žiadosť príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pokiaľ nie je s príslušným PPS dohodnuté inak. Pri príprave analýzy nákladov a prínosov, ktorú vypracúva vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS alebo potenciálny prevádzkovateľ na posúdenie možnej výnimky podľa článku 52, príslušní PPS a PDS pomáhajú a prispievajú k analýze nákladov a prínosov a poskytujú potrebné údaje na žiadosť vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného zariadenia alebo PDS/PUDS alebo potenciálneho prevádzkovateľa do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pokiaľ nie je s vlastníkom alebo potenciálnym vlastníkom odberného zariadenia alebo PDS/PUDS alebo potenciálnym prevádzkovateľom dohodnuté inak.

2.   Analýza nákladov a prínosov musí spĺňať tieto zásady:

a)

príslušný PPS, vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ musia založiť svoju analýzu nákladov a prínosov na jednej alebo niekoľkých z týchto zásad výpočtu:

i)

čistá súčasná hodnota (NPV);

ii)

návratnosť investícií (ROI);

iii)

miera návratnosti (ROR);

iv)

čas potrebný na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia (BEP);

b)

príslušný PPS, vlastník či potenciálny vlastník odberného zariadenia a PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ musia takisto vyčísliť sociálno-ekonomické prínosy, pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti dodávok, pričom takáto kvantifikácia musí obsahovať aspoň:

i)

súvisiace zníženie pravdepodobnosti straty dodávok v súvislosti s úpravou počas životnosti;

ii)

pravdepodobný rozsah a trvanie takejto straty dodávok;

iii)

spoločenské náklady hodinového trvania takejto straty dodávok;

c)

príslušný PPS, vlastník či potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ musia vyčísliť prínosy pre vnútorný trh s elektrinou, cezhraničný obchod a integráciu obnoviteľných zdrojov energie, prinajmenšom vrátane:

i)

odozvy činného výkonu na zmenu frekvencie;

ii)

vyrovnávacích rezerv;

iii)

poskytovania jalového výkonu;

iv)

riadenia preťaženia;

v)

ochranných opatrení;

d)

príslušný PPS musí vyčísliť náklady na uplatňovanie potrebných pravidiel na existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, existujúce distribučné sústavy alebo existujúce odberné jednotky, prinajmenšom vrátane:

i)

priamych nákladov vzniknutých pri vykonávaní požiadavky;

ii)

nákladov spojených s pripísateľnou stratou príležitosti;

iii)

nákladov spojených so súvisiacimi zmenami v údržbe a prevádzke.

KAPITOLA 2

Výnimky

Článok 50

Právomoc udeľovať výnimky

1.   Regulačné orgány môžu na žiadosť vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného zariadenia, ako aj PDS/PUDS či potenciálneho prevádzkovateľa, príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS udeliť vlastníkom alebo potenciálnym vlastníkom odberného zariadenia, prevádzkovateľom distribučných sústav/uzavretých distribučných sústav alebo potenciálnym prevádzkovateľom, príslušným prevádzkovateľom sústav alebo príslušným PPS výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia pre nové a existujúce odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné sústavy a odberné jednotky v súlade s článkami 51 až 53.

2.   Ak je to v členskom štáte uplatniteľné, výnimky v súlade s článkami 51 až 53 môžu udeľovať a rušiť iné orgány ako regulačný orgán.

Článok 51

Všeobecné ustanovenia

1.   Každý regulačný orgán stanoví požiadavky kritériá udeľovania výnimiek podľa článkov 52 a 53 po konzultácii s príslušnými prevádzkovateľmi sústav, vlastníkmi odberných zariadení, PDS, PUDS, ako aj ďalšími zainteresovanými stranami, ktoré považuje za dotknuté týmto nariadením. Tieto kritériá uverejní na svojich webových sídlach a oznámi ich Komisii do deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Komisia môže požadovať, aby regulačný orgán zmenil tieto kritériá, ak sa domnieva, že nie sú v súlade s týmto nariadením. Možnosť preskúmania a zmeny kritérií udeľovania výnimiek nemá vplyv na už udelené výnimky, ktoré naďalej platia až do plánovaného dátumu skončenia ich platnosti v zmysle rozhodnutia o udelení výnimky.

2.   Ak to regulačný orgán považuje za nevyhnutné v dôsledku zmeny okolností týkajúcich sa vývoja požiadaviek na sústavu, môže maximálne raz za rok preskúmať a zmeniť kritériá udeľovania výnimiek v súlade s odsekom 1. Žiadna zmena týchto kritérií sa nevzťahuje na výnimky, v prípade ktorých už bola podaná žiadosť.

3.   Regulačný orgán môže rozhodnúť, že odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné sústavy a odberné jednotky, ktorých sa týka žiadosť o výnimku podaná podľa článkov 52 alebo 53, nemusia spĺňať požiadavky tohto nariadenia, v prípade ktorých sa požaduje výnimka, a to odo dňa podania žiadosti až do vydania rozhodnutia regulačného orgánu.

Článok 52

Žiadosť vlastníka odberného zariadenia, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa uzavretej distribučnej sústavy o výnimku

1.   Vlastníci alebo potenciálni vlastníci odberných zariadení a PDS/PUDS alebo potenciálni prevádzkovatelia môžu požiadať o výnimku z uplatňovania jednej alebo viacerých požiadaviek tohto nariadenia na odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné sústavy a odberné jednotky, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušného prevádzkovateľa sústavy a príslušného PPS.

2.   Žiadosť o výnimku sa podáva príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a obsahuje:

a)

identifikačné údaje vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného zariadenia, PDS/PUDS alebo potenciálneho prevádzkovateľa a kontaktnú osobu pre všetku komunikáciu;

b)

opis odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, ktoré sú predmetom žiadosti o výnimku;

c)

odkaz na ustanovenia tohto nariadenia, z ktorých sa požaduje výnimka, a podrobný opis požadovanej výnimky;

d)

podrobné odôvodnenie spolu s príslušnými podkladmi a analýzou nákladov a prínosov v súlade s požiadavkami článku 49;

e)

dôkaz, že požadovaná výnimka nebude mať nepriaznivý vplyv na cezhraničný obchod.

3.   Do dvoch týždňov od prijatia žiadosti o výnimku príslušný prevádzkovateľ sústavy potvrdí vlastníkovi alebo potenciálnemu vlastníkovi odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálnemu prevádzkovateľovi, či je žiadosť úplná. Ak príslušný prevádzkovateľ sústavy usúdi, že žiadosť nie je úplná, vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ predloží požadované dodatočné informácie do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dodatočné informácie. Ak vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ neposkytne požadované informácie v uvedenej lehote, žiadosť o výnimku sa považuje za vzatú späť.

4.   Príslušný prevádzkovateľ sústavy v koordinácii s príslušným PPS a prípadným(-i) dotknutým(-i) susedným(-i) PDS posúdi žiadosť o výnimku a poskytnutú analýzu nákladov a prínosov pri zohľadnení kritérií stanovených regulačným orgánom podľa článku 51.

5.   Do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti o výnimku príslušný prevádzkovateľ sústavy odošle žiadosť regulačnému orgánu a predloží posúdenie(-a) vypracované v súlade s odsekom 4. Dané obdobie možno predĺžiť o jeden mesiac, ak príslušný prevádzkovateľ sústavy požaduje od vlastníka či potenciálneho vlastníka odberného zariadenia alebo od PDS/PUDS či potenciálneho prevádzkovateľa ďalšie informácie, a o dva mesiace, ak príslušný prevádzkovateľ sústavy požaduje od príslušného PPS predloženie posúdenia žiadosti o výnimku.

6.   Regulačný orgán prijme rozhodnutie o každej žiadosti o výnimku do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia. Túto lehotu možno pred jej uplynutím predĺžiť o tri mesiace, ak regulačný orgán vyžaduje ďalšie informácie od vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného zariadenia alebo od PDS/PUDS či potenciálneho prevádzkovateľa alebo od iných zainteresovaných strán. Toto dodatočné obdobie sa začína po doručení úplných informácií.

7.   Vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ predloží všetky ďalšie informácie, ktoré požaduje regulačný orgán, a to do dvoch mesiacov od takejto žiadosti. Ak vlastník alebo potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ neposkytne požadované informácie v uvedenej lehote, žiadosť o výnimku sa považuje za vzatú späť, pokiaľ pred uplynutím jej platnosti:

a)

regulačný orgán nerozhodne o poskytnutí predĺženia; alebo

b)

vlastník či potenciálny vlastník odberného zariadenia alebo PDS/PUDS či potenciálny prevádzkovateľ prostredníctvom odôvodneného podania neupovedomí regulačný orgán o tom, že žiadosť o výnimku je úplná.

8.   Regulačný orgán vydá odôvodnené rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o výnimku. Ak regulačný orgán udelí výnimku, uvedie jej trvanie.

9.   Regulačný orgán oznámi svoje rozhodnutie príslušnému vlastníkovi alebo potenciálnemu vlastníkovi odberného zariadenia, PDS/PUDS alebo potenciálnemu prevádzkovateľovi, príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a príslušnému PPS.

10.   Regulačný orgán môže zrušiť rozhodnutie o udelení výnimky, ak prestali existovať okolnosti a dôvody, pre ktoré bola udelená, alebo na základe odôvodneného odporúčania Komisie alebo odôvodneného odporúčania agentúry podľa článku 55 ods. 2

11.   V prípade odberných jednotiek v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy pripojených na napäťovej úrovni 1 000 V alebo pod ňou môže v mene vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného zariadenia alebo v mene PUDS alebo potenciálneho prevádzkovateľa podať žiadosť o výnimku podľa tohto článku tretia strana. Takúto žiadosť možno podať pre jednu odbernú jednotku alebo pre viaceré odberné jednotky v rámci toho istého odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy. V druhom prípade a za predpokladu uvedenia kumulatívnej maximálnej kapacity môže tretia strana nahradiť údaje požadované v odseku 2 písm. a) svojimi údajmi.

Článok 53

Žiadosť príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS o výnimku

1.   Príslušní prevádzkovatelia sústav alebo príslušní prevádzkovatelia prenosových sústav môžu požiadať o výnimky pre odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, distribučné sústavy alebo odberné jednotky v rámci odberného zariadenia alebo uzavretej distribučnej sústavy, ktoré sú alebo majú byť pripojené do ich sústav.

2.   Príslušní prevádzkovatelia sústav alebo príslušní PPS podávajú žiadosti o výnimku regulačnému orgánu. Každá žiadosť o výnimku musí obsahovať:

a)

identifikačné údaje príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného PPS a kontaktnú osobu pre všetku komunikáciu;

b)

opis odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučného zariadenia pripojeného do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo odbernej jednotky, pre ktoré sa požaduje výnimka, ako aj celkovú inštalovanú kapacitu a počet odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav alebo odberných jednotiek;

c)

požiadavku alebo požiadavky tohto nariadenia, z ktorej (ktorých) sa požaduje výnimka, a podrobný opis požadovanej výnimky;

d)

podrobné odôvodnenie a všetky príslušné sprievodné dokumenty;

e)

dôkaz, že požadovaná výnimka nebude mať nepriaznivý vplyv na cezhraničný obchod;

f)

analýzu nákladov a prínosov v súlade s požiadavkami článku 49. V prípade potreby sa analýza nákladov a prínosov vykoná v spolupráci s príslušným PPS a prípadnými susednými PDS.

3.   Ak žiadosť o výnimku podáva príslušný PDS, regulačný orgán do dvoch týždňov odo dňa nasledujúceho po prijatí žiadosti požiada príslušného PPS o posúdenie žiadosti o výnimku na základe kritérií stanovených regulačným orgánom podľa článku 51.

4.   Do dvoch týždňov odo dňa nasledujúceho po prijatí takejto žiadosti o posúdenie príslušný PPS potvrdí príslušnému PDS, či je žiadosť o výnimku úplná. Ak príslušný PPS usúdi, že žiadosť nie je úplná, príslušný PDS predloží požadované dodatočné informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o dodatočné informácie.

5.   Do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti o výnimku príslušný PPS predloží regulačnému orgánu svoje posúdenie vrátane všetkých relevantných dokumentov. Túto lehotu šiestich mesiacov možno predĺžiť o jeden mesiac, ak príslušný PPS požaduje od príslušného PDS ďalšie informácie.

6.   Regulačný orgán prijme rozhodnutie o každej žiadosti o výnimku do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia. V prípade, že žiadosť o výnimku podáva príslušný PDS, šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení posúdenia príslušného PPS podľa odseku 5.

7.   Šesťmesačnú lehotu uvedenú v odseku 6 možno pred jej uplynutím predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ak regulačný orgán požaduje ďalšie informácie od príslušného prevádzkovateľa sústavy, ktorý žiada o výnimku, alebo od iných zainteresovaných strán. Táto dodatočná lehota začne plynúť v deň nasledujúci po dátume doručenia úplných informácií.

Príslušný prevádzkovateľ sústavy poskytne všetky ďalšie informácie, ktoré požaduje regulačný orgán, a to do dvoch mesiacov od dátumu takejto žiadosti. Ak príslušný prevádzkovateľ sústavy neposkytne požadované dodatočné informácie v tejto lehote, žiadosť o výnimku sa považuje za vzatú späť, pokiaľ pred jej uplynutím:

a)

regulačný orgán nerozhodne o poskytnutí predĺženia; alebo

b)

príslušný prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom odôvodneného podania neupovedomí regulačný orgán o tom, že žiadosť o výnimku je úplná.

8.   Regulačný orgán vydá odôvodnené rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o výnimku. Ak regulačný orgán udelí výnimku, uvedie jej trvanie.

9.   Regulačný orgán oznámi svoje rozhodnutie príslušnému prevádzkovateľovi sústavy žiadajúcemu o výnimku, príslušnému PPS a agentúre.

10.   Regulačné orgány môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa vypracovania žiadostí o výnimku zo strany príslušných prevádzkovateľov sústav. Regulačné orgány pritom zohľadnia hranicu medzi prenosovou sústavou a distribučnou sústavou na vnútroštátnej úrovni a poradia sa s prevádzkovateľmi sústav, vlastníkmi odberných zariadení a dotknutými subjektmi vrátane výrobných podnikov.

11.   Regulačný orgán môže zrušiť rozhodnutie o udelení výnimky, ak prestali existovať okolnosti a dôvody, pre ktoré bola udelená, alebo na základe odôvodneného odporúčania Komisie alebo odôvodneného odporúčania agentúry podľa článku 55 ods. 2.

Článok 54

Register výnimiek z požiadaviek tohto nariadenia

1.   Regulačné orgány musia viesť register všetkých výnimiek, ktoré udelili alebo zamietli, a aspoň každých šesť mesiacov poskytnúť agentúre aktualizovaný a konsolidovaný register, ktorého kópia sa odovzdá ENTSO pre elektrinu.

2.   Tento register musí obsahovať najmä:

a)

požiadavku alebo požiadavky, v prípade ktorej (-ých) je udelená alebo zamietnutá výnimka;

b)

obsah výnimky;

c)

dôvody udelenia alebo zamietnutia výnimky;

d)

dôsledky vyplývajúce z udelenia výnimky.

Článok 55

Monitorovanie výnimiek

1.   Agentúra monitoruje postup udeľovania výnimiek v spolupráci s regulačnými orgánmi alebo príslušnými orgánmi členského štátu. Uvedené orgány alebo príslušné orgány členského štátu poskytujú agentúre všetky informácie nevyhnutné na tento účel.

2.   Agentúra môže vydať regulačnému orgánu odôvodnené odporúčanie na zrušenie výnimky pre nedostatočné odôvodnenie. Komisia môže regulačnému orgánu alebo príslušnému orgánu členského štátu vydať odôvodnené odporúčanie na zrušenie výnimky pre nedostatočné odôvodnenie.

3.   Komisia môže požiadať agentúru, aby ju informovala o uplatňovaní odsekov 1 a 2 a aby uviedla dôvody požiadania alebo nepožiadania o zrušenie výnimiek.

HLAVA VI

NEZÁVÄZNÉ USMERNENIE A MONITOROVANIE VYKONÁVANIA

Článok 56

Nezáväzné usmernenie o vykonávaní

1.   Najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ENTSO pre elektrinu vypracuje a potom každé dva roky bude poskytovať nezáväzné písomné usmernenia svojim členom a ďalším prevádzkovateľom sústavy týkajúce sa prvkov tohto nariadenia, ktoré si vyžadujú rozhodnutia jednotlivých štátov. ENTSO pre elektrinu uverejní toto usmernenie na svojej webovej stránke.

2.   ENTSO pre elektrinu sa pri poskytovaní nezáväzných usmernení radí so zainteresovanými stranami.

3.   Nezáväzné usmernenia podajú vysvetlenie technických otázok, podmienok a vzájomnej prepojenosti, ktoré je potrebné zvážiť pri dodržiavaní požiadaviek tohto nariadenia na vnútroštátnej úrovni.

Článok 57

Monitorovanie

1.   ENTSO pre elektrinu monitoruje vykonávanie tohto nariadenia v súlade s článkom 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 714/2009. Monitorovanie zahŕňa najmä tieto záležitosti:

a)

identifikácia akýchkoľvek rozdielov pri vykonávaní tohto nariadenia v jednotlivých štátoch;

b)

posúdenie toho, či sú naďalej opodstatnené hodnoty a rozsahy zvolené v požiadavkách týkajúcich odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek podľa tohto nariadenia.

2.   Agentúra v spolupráci s ENTSO pre elektrinu vypracuje do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zoznam relevantných informácií, ktoré má ENTSO pre elektrinu oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 9 a článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009. Tento zoznam relevantných informácií môže podliehať aktualizáciám. ENTSO pre elektrinu spravuje komplexný digitálny archív s informáciami, ktoré požaduje agentúra, v štandardizovanom formáte.

3.   Príslušní PPS predložia ENTSO pre elektrinu údaje požadované na plnenie úloh uvedených v odsekoch 1 a 2.

Na základe žiadosti príslušného orgánu PDS poskytnú PPS informácie podľa odseku 2 okrem prípadu, ak regulačné orgány, agentúra alebo ENTSO-E dané informácie už získali vo vzťahu k ich úlohám monitorovania vykonávania, a to s cieľom zabrániť zdvojovaniu informácií.

4.   Ak ENTSO pre elektrinu alebo agentúra určia oblasti na základe tohto nariadenia, v ktorých je na základe vývoja trhu alebo skúseností získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia žiaduca ďalšia harmonizácia požiadaviek tohto nariadenia s cieľom podporiť integráciu trhu, navrhnú zmeny tohto nariadenia podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 714/2009.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

Zmena zmlúv a všeobecných podmienok

1.   Regulačné orgány zabezpečia, aby všetky relevantné ustanovenia v zmluvách a všeobecné podmienky vzťahujúce sa na pripojenie do elektrizačnej sústavy nových odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, nových distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, nových distribučných sústav a nových odberných jednotiek boli uvedené do súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

2.   Všetky relevantné ustanovenia v zmluvách a relevantné ustanovenia všeobecných podmienok týkajúce sa pripojenia do elektrizačnej sústavy existujúcich odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, existujúcich distribučných sústav a existujúcich odberných jednotiek, ktoré podliehajú všetkým alebo niektorým požiadavkám tohto nariadenia v súlade s článkom 4 ods. 1, musia byť zmenené tak, aby boli v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Príslušné ustanovenia musia byť zmenené do troch rokov po rozhodnutí regulačného orgánu alebo členského štátu podľa článku 4 ods. 1

3.   Regulačné orgány zabezpečia, aby sa v dohodách medzi prevádzkovateľmi sústav a vlastníkmi nových či existujúcich odberných zariadení alebo prevádzkovateľmi nových či existujúcich distribučných sústav, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, týkajúcich sa požiadaviek na pripojenie do elektrizačnej sústavy odberných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných zariadení pripojených do prenosovej sústavy, distribučných sústav a odberných jednotiek, ktoré využíva odberné zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústavy a príslušných PPS, a to najmä vo vnútroštátnych sieťových predpisoch, zohľadňovali požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Článok 59

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 písm. b), článok 6, článok 51, článok 56 a článok 57, požiadavky tohto nariadenia sa začnú uplatňovať tri roky po uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(3)  Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27.4.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

Frekvenčné rozsahy a časové intervaly uvedené v článku 12 ods. 1

Synchrónna oblasť

Frekvenčný rozsah

Časový interval prevádzky

Kontinentálna Európa

47,5 Hz – 48,5 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 30 minút

48,5 Hz – 49,0 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej tak, ako pri rozsahu 47,5 Hz – 48,5 Hz

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neobmedzený

51,0 Hz – 51,5 Hz

30 minút

Severná Európa

47,5 Hz – 48,5 Hz

30 minút

48,5 Hz – 49,0 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 30 minút

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neobmedzený

51,0 Hz – 51,5 Hz

30 minút

Veľká Británia

47,0 Hz – 47,5 Hz

20 sekúnd

47,5 Hz – 48,5 Hz

90 minút

48,5 Hz – 49,0 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 90 minút

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neobmedzený

51,0 Hz – 51,5 Hz

90 minút

51,5 Hz – 52,0 Hz

15 minút

Írsko a Severné Írsko

47,5 Hz – 48,5 Hz

90 minút

48,5 Hz – 49,0 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 90 minút

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neobmedzený

51,0 Hz – 51,5 Hz

90 minút

Pobaltie

47,5 Hz – 48,5 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 30 minút

48,5 Hz – 49,0 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej tak, ako pri rozsahu 47,5 Hz – 48,5 Hz

49,0 Hz – 51,0 Hz

Neobmedzený

51,0 Hz – 51,5 Hz

Stanoví každý PPS, ale najmenej 30 minút

Tabuľka obsahuje minimálne časové obdobia, počas ktorých odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava musia byť schopné prevádzky pri rôznych frekvenciách, ktoré sa odchyľujú od menovitej hodnoty, bez odpojenia od sústavy.


PRÍLOHA II

Rozsahy napätia a časové obdobia uvedené v článku 13 ods. 1

Synchrónna oblasť

Rozsah napätia

Časový interval prevádzky

Kontinentálna Európa

0,90 pu – 1,118 pu

Neobmedzený

1,118 pu – 1,15 pu

Stanoví každý PPS, ale nie menej ako 20 minút a nie viac ako 60 minút

Severná Európa

0,90 pu – 1,05 pu

Neobmedzený

1,05 pu – 1,10 pu

60 minút

Veľká Británia

0,90 pu – 1,10 pu

Neobmedzený

Írsko a Severné Írsko

0,90 pu – 1,118 pu

Neobmedzený

Pobaltie

0,90 pu – 1,118 pu

Neobmedzený

1,118 pu – 1,15 pu

20 minút

Tabuľka obsahuje minimálne časové obdobia, počas ktorých odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy musia byť schopné prevádzky pri napätiach, ktoré sa odchyľujú od referenčnej hodnoty 1 pu v mieste pripojenia, bez odpojenia od sústavy, pričom napäťová základňa pre hodnoty pu je na úrovni 110 kV alebo vyššie a až do (nie vrátane) 300 kV.

Synchrónna oblasť

Rozsah napätia

Časový interval prevádzky

Kontinentálna Európa

0,90 pu – 1,05 pu

Neobmedzený

1,05 pu – 1,10 pu

Stanoví každý PPS, ale nie menej ako 20 minút a nie viac ako 60 minút

Severná Európa

0,90 pu – 1,05 pu

Neobmedzený

1,05 pu – 1,10 pu

Stanoví každý PPS, ale nie viac ako 60 minút

Veľká Británia

0,90 pu – 1,05 pu

Neobmedzený

1,05 pu – 1,10 pu

15 minút

Írsko a Severné Írsko

0,90 pu – 1,05 pu

Neobmedzený

Pobaltie

0,90 pu – 1,097 pu

Neobmedzený

1,097 pu – 1,15 pu

20 minút

Tabuľka obsahuje minimálne časové obdobia, počas ktorých odberné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy, distribučné zariadenie pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy musia byť schopné prevádzky pri napätiach, ktoré sa odchyľujú od referenčnej hodnoty 1 pu v mieste pripojenia, bez odpojenia od sústavy, pričom napäťová základňa pre hodnoty pu je od 300 kV do 400 kV (vrátane).