30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1237

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 177,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 66 ods. 3 písm. c) a e),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií na poľnohospodárske výrobky. Tiež sa ním splnomocňuje Komisia, aby v tejto súvislosti prijímala delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia hladkého fungovania systému dovozných a vývozných licencií v novom právnom rámci musia byť prostredníctvom týchto aktov prijaté určité pravidlá.

(2)

V článku 176 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uvádza, že dovoz alebo vývoz na účely prepustenia jedného alebo viacerých výrobkov z týchto sektorov do voľného obehu, ktorý je stanovený v tomto článku, môže podliehať predloženiu licencie. Mal by sa stanoviť zoznam výrobkov z týchto sektorov podliehajúcich predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie.

(3)

K monitorovaniu obchodných tokov prostredníctvom licencií by sa malo pristupovať pružne. Pri vymedzovaní prípadov, v ktorých sa vyžaduje licencia, by sa mali zohľadniť ďalšie možné zdroje informácií, ako je systém colného dohľadu, a potreba licencií alebo čas potrebný na získanie informácií prostredníctvom licencií. Mali by sa vymedziť konkrétne prípady, v ktorých sa licencia nevyžaduje.

(4)

Je potrebné stanoviť, že licencie sa vydávajú pod podmienkou zloženia zábezpeky, ktorou sa ručí za to, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas platnosti licencie. Takisto je potrebné určiť, kedy je splnená povinnosť na zabezpečenie dovozu alebo vývozu.

(5)

Dovoznou alebo vývoznou licenciou sa udeľuje právo dovážať alebo vyvážať, a preto, aby bolo toto právo účinné, by sa licencia mala predložiť pri prekladaní dovoznej alebo vývoznej deklarácie.

(6)

Keďže osoba, ktorá používa licenciu, nemusí byť oprávneným držiteľom alebo nadobúdateľom, malo by sa v záujme právnej istoty a administratívnej účinnosti stanoviť, ktoré osoby sú oprávnené používať licenciu, vrátane colného zástupcu konajúceho v mene oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa.

(7)

Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa dotknutých poľnohospodárskych výrobkov by mali byť povolené určité tolerancie, pokiaľ ide o množstvá dovážaných alebo vyvážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvádzaným na licencii.

(8)

V prípade, že sa dovozná licencia využíva aj na spravovanie colnej kvóty, pre ktorú platia preferenčné opatrenia, tieto preferenčné opatrenia majú platiť pre dovozcov dovážajúcich na základe licencie, ktorú musí v niektorých prípadoch dopĺňať dokument z tretej krajiny. S cieľom zabrániť akémukoľvek prekročeniu kvóty sa musí preferenčné opatrenie uplatniť až do množstva, na ktoré bola vydaná licencia. V takýchto prípadoch by sa mala povoliť tolerancia za predpokladu, že na časť množstva, o ktorú je prekročené množstvo uvedené na licencii, ale ktorá je stále v rámci tolerancie, sa nevzťahujú výhody vyplývajúce z preferenčného opatrenia, ale obvyklá colná sadzba.

(9)

Pokiaľ ide o prevoditeľnosť licencie, je vhodné stanoviť osobitné pravidlá.

(10)

Mali by sa stanoviť ustanovenia o uvoľnení a prepadnutí zábezpeky zloženej za dovozné a vývozné licencie.

(11)

Vzhľadom na špecifickosť tohto sektora je potrebné stanoviť niektoré ďalšie podmienky dovozných licencií na konope a cesnak.

(12)

V záujme jednoznačnosti je vhodné ustanoviť pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií vydaných na výrobky, pre ktoré sa týmto nariadením zrušuje povinnosť dovoznej alebo vývoznej licencie (alebo je táto povinnosť týmto nariadením inak dotknutá), a ktoré sú k dátumu platnosti tohto nariadenia stále platné.

(13)

Keďže cieľom tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1239 (4) je zjednodušiť a prispôsobiť ustanovenia platné pre systém dovozných a vývozných licencií novému právnemu rámcu stanovenému nariadením (EÚ) č. 1308/2013, súčasné platné ustanovenia by sa mali nahradiť. V záujme jednoznačnosti by sa niektoré ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 (5), (ES) č. 1342/2003 (6), (ES) č. 2336/2003 (7), (ES) č. 951/2006 (8), (ES) č. 341/2007 (9) a (ES) č. 382/2008 (10) mali vypustiť a nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98 (11), (ES) č. 1345/2005 (12), (ES) č. 376/2008 (13) a (ES) č. 507/2008 (14) by sa mali zrušiť.

(14)

Prechod z režimov ustanovených vo vypustených ustanoveniach a zrušených nariadeniach na režimy ustanovené v tomto nariadení môže mať praktické následky. Preto je vhodné uplatňovanie tohto nariadenia odložiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„licencia“ je elektronický alebo papierový dokument s určitým obdobím platnosti, vyjadrujúci právo a povinnosť, pokiaľ ide o dovoz alebo vývoz výrobkov;

b)

„oznámenie o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky“ sú podrobné ustanovenia týkajúce sa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a súbor informácií, ktoré majú byť uvedené v žiadosti o licenciu a v licencii tak, ako sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii C (15).

Článok 2

Prípady, v ktorých sa vyžaduje licencia

1.   Dovozná licencia sa predkladá v prípade týchto výrobkov:

a)

výrobkov uvedených v časti I prílohy, ak sú navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci všetkých podmienok okrem colných kvót, pokiaľ nie je v časti I uvedené inak;

b)

výrobkov navrhnutých na prepustenie do voľného obehu v rámci colných kvót spravovaných metódou simultánneho preskúmania alebo metódou tradičný dovozca/nový dovozca, uvedenými v článku 184 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kombináciou týchto metód alebo inou vhodnou metódou;

c)

výrobkov, v prípade ktorých sa v časti I prílohy odkazuje na toto ustanovenie, keď boli navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci colných kvót spravovaných metódou podľa zásady „uprednostnenia toho, kto príde skôr“ uvedenej v článku 184 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

d)

výrobkov uvedených v časti I prílohy, keď boli navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci preferenčného opatrenia, ktoré sa bude spravovať na základe licencií;

e)

výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pasívny zušľachťovací styk s využitím vývoznej licencie a ktoré sa vracajú na prepustenie do voľného obehu ako výrobky uvedené v časti I oddiele A alebo B prílohy;

f)

výrobky navrhnuté na prepustenie do voľného obehu podľa článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade, že sa uplatňuje zníženie dovozného cla.

2.   Vývozná licencia sa predkladá v prípade týchto výrobkov:

a)

výrobkov uvedených v časti II prílohy;

b)

výrobkov Únie, pri ktorých sa musí predkladať vývozná licencia na prijatie v rámci kvóty, ktorú spravuje Únia alebo tretia krajina a ktorá bola otvorená v tejto krajine pre tieto výrobky;

c)

týchto výrobkov Únie uvedených v časti II prílohy určených na vývoz:

i)

výrobkov, ktoré sú v colnom režime aktívny zušľachťovací styk;

ii)

výrobkov, ktoré sú základnými výrobkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 (16) a ktoré sú v colnom režime pasívny zušľachťovací styk;

iii)

výrobky, ktoré podliehajú vyberaniu alebo odpusteniu sumy dovozného alebo vývozného cla stanoveného v hlave III kapitole 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (17) a so zreteľom na ktoré ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie.

Článok 3

Prípady, v ktorých sa nevyžaduje licencia

1.   Licencia sa nevyžaduje a nevydáva ani nepredkladá na účely:

a)

prepustenia do voľného obehu alebo vývozu výrobkov neobchodného charakteru stanovených v prvej časti oddiele II písm. D bode 2 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (18);

b)

prípadov, v ktorých sa oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 207 zmluvy má udeliť podľa nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 (19);

c)

množstiev výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz nepresahujúcich množstvá uvedené v prílohe;

d)

výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu ako vrátený tovar v súlade s hlavou VI kapitolou 2 oddielom 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

e)

výrobkov, v prípade ktorých deklarant pri preberaní vyhlásenia o spätnom vývoze predloží doklad o tom, že na tieto výrobky bolo vydané priaznivé rozhodnutie o vrátení alebo odpustení dovozných ciel podľa hlavy III kapitoly 3 oddielu 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Odchylne od písmen b) a c) prvého pododseku sa licencia vyžaduje v prípade, že prepustenie do voľného obehu alebo vývoz prebiehajú v rámci preferenčných opatrení, ktoré sú povolené na základe licencie.

Na účely písmena c) prvého pododseku sa množstvo, na ktoré sa má vzťahovať jedna licencia, vypočíta súčtom všetkých množstiev určených na prepustenie do voľného obehu alebo vývoz, na ktoré sa vzťahuje rovnaká logistická operácia.

2.   Vývozná licencia sa nevyžaduje a nevydáva ani nepredkladá v súvislosti s výrobkami, ktoré zasielajú súkromné osoby alebo skupiny súkromných osôb na bezplatnú distribúciu na účely humanitárnej pomoci v tretích krajinách, ak sú takéto zásielky príležitostnej povahy, obsahujú rôzne výrobky a ich hmotnosť nie je vyššia než celkovo 30 000 kg na jeden dopravný prostriedok. Na operácie potravinovej pomoci, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, sa vzťahujú licencie v súlade s týmto nariadením a vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1239.

Článok 4

Zábezpeka

1.   Licencie podliehajú zábezpeke, s výnimkou prípadov uvedených v prílohe.

2.   Pri podaní žiadosti o licenciu zloží žiadateľ zábezpeku, ktorú musí mať orgán vydávajúci licenciu k dispozícii najneskôr o 13.00 hod. bruselského času v deň podania žiadosti.

3.   Zábezpeka sa nevyžaduje, ak dosahuje prahovú hodnotu 100 EUR alebo menej.

Na tento účel sa výška zábezpeky vypočíta súčtom všetkých množstiev vyplývajúcich z povinností, na ktoré sa vzťahuje rovnaká logistická operácia.

4.   Zábezpeka sa nevyžaduje, ak je žiadateľom buď:

a)

verejná inštitúcia zodpovedná za vykonávanie úloh verejného orgánu, alebo

b)

súkromná inštitúcia vykonávajúca úlohy uvedené v písmene a) pod dohľadom členského štátu.

5.   Zábezpeka, ktorá bola zložená na množstvo, na ktoré licencia nebola vydaná, sa okamžite vráti.

Článok 5

Práva a povinnosti, tolerancia

1.   Dovozná alebo vývozná licencia predstavujú právo a zakladajú povinnosť prepúšťať do voľného obehu alebo vyvážať množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje licencia počas obdobia jej platnosti v súlade s článkom 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

2.   Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz podáva:

a)

oprávnený držiteľ licencie uvedený v oddiele 4 licencie, ktorej vzor je stanovený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 („oprávnený držiteľ“);

b)

nadobúdateľ uvedený v oddiele 6 licencie, ktorá sa uvádza v písmene a), alebo

c)

vymenovaný colný zástupca konajúci na účet oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa, ako je to uvedené v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorý v colnom vyhlásení uvedie, že oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ je osoba, v mene ktorej sa vykonáva povinnosť uvedená v odseku 1.

3.   Ak sa tak uvádza v osobitných právnych predpisoch Únie, povinnosť prepúšťať do voľného obehu alebo vyvážať môže zahŕňať povinnosť prepúšťať do voľného obehu z krajiny alebo skupiny krajín uvedených v licencii alebo vyvážať do krajiny alebo skupiny krajín uvedených v licencii.

4.   Povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviesť sa považuje za splnenú, ak bolo celkové množstvo uvedené v licencii colne vybavené v príslušnom colnom režime. Na tento účel sa pozitívna alebo negatívna tolerancia v súvislosti s množstvom uvedeným v licencii uplatňujú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

5.   Pozitívna tolerancia sa neuplatňuje, ak je množstvo uvedené v dovoznej licencii ekvivalentné množstvu uvedenému vo vývoznom dokumente, ktorý je dokladom o tom, že výrobok je oprávnený na preferenčné zaobchádzanie z dôvodu svojej špecifickej kvality, odrody alebo charakteristík podľa požiadaviek príslušnej medzinárodnej dohody.

Ak sa pre colnú kvótu vyžaduje dovozná licencia, množstvo presahujúce množstvo uvedené v dovoznej licencii v rámci pozitívnej tolerancie sa prepustí do voľného obehu na základe rovnakej licencie a vzťahuje sa naň zmluvná colná sadzba.

Článok 6

Prevod

1.   Povinnosti vyplývajúce z licencií sú neprevoditeľné. Ak nie je stanovené inak, práva vyplývajúce z licencií môže previesť oprávnený držiteľ počas obdobia platnosti licencie.

2.   Prevod práv vyplývajúcich z licencie alebo jej výpisu sa môže vykonať iba v prospech jedného nadobúdateľa a vzťahuje sa na množstvá, ktoré ešte neboli zaznamenané do licencie alebo výpisu.

3.   Oprávnený držiteľ žiada o prevod orgán vydávajúci licencie, ktorý vydal pôvodnú licenciu.

4.   Nadobúdatelia neprevádzajú svoje práva ďalej, iba späť na oprávneného držiteľa. Spätné prevody na oprávneného držiteľa sa vzťahujú na množstvá, ktoré ešte neboli zaznamenané do licencie alebo výpisu z nej. Orgán vydávajúci licenciu zaznamená spätný prevod v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

5.   Prevod alebo spätný prevod na oprávneného držiteľa nadobúda účinnosť dňom potvrdenia orgánom vydávajúcim licenciu.

Článok 7

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   Uvoľnenie zábezpeky uvedené v článku 24 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (20) môže byť čiastočné v závislosti od množstva výrobkov, pre ktoré sa predložil dôkaz o splnení povinnosti dovozu alebo vývozu. Toto množstvo je minimálne 5 % z celkového množstva uvedeného v licencii.

Ak je však dovezené alebo vyvezené množstvo menšie než 5 % množstva uvedeného v licencii, prepadne celá suma zábezpeky.

2.   Pri výpočte časti zábezpeky, ktorá má prepadnúť (ak sa uplatňuje), odpočíta orgán vydávajúci licenciu sumu zodpovedajúcu kvantitatívnej tolerancii uvedenej v článku 5 ods. 4.

3.   Ak orgán vydávajúci licenciu upustí od požiadavky zloženia zábezpeky v prípade, že hodnota zabezpečenej sumy je nižšia než 500 EUR, ako je to uvedené v článku 18 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, výšku sumy rovnajúcu sa zábezpeke, ktorá má prepadnúť, hradí dotknutá strana po uplynutí 60 dní odo dňa skončenia platnosti licencie.

4.   Ak celková suma zábezpeky, ktorá má prepadnúť, dosiahne pri danej licencii 100 EUR alebo menej, orgán vydávajúci licenciu uvoľní celú zábezpeku.

Článok 8

Oznámenia

V súlade s podrobnými podmienkami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 223 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musia členské štáty oznámiť Komisii:

a)

vydané náhradné licencie, ktoré sa uvádzajú v článku 15 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

b)

prípady vyššej moci uvedené v článku 16 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

c)

pokiaľ ide o konope, prijaté ustanovenia, uvalené sankcie a príslušné orgány vykonávajúce kontroly uvedené v článku 17 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

d)

pokiaľ ide o cesnak, množstvá pokryté licenciami typu „B“ uvedenými v článku 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

e)

pokiaľ ide o etylalkohol, vydané dovozné licencie, ktoré sa uvádzajú v článku 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

f)

nezrovnalosti uvedené v článku 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

g)

orgány zodpovedné za prijímanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií alebo náhradných licencií uvedených v článku 20 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

h)

úradné pečiatky, a ak je to vhodné, reliéfne odtlačky uvedené v článku 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ SEKTOROVÉ USTANOVENIA

Článok 9

Konope

1.   Prepustenie výrobkov z konope uvedených v časti I oddieloch C, D, a G prílohy k tomuto nariadeniu do voľného obehu podlieha dovoznej licencii v súlade so vzorom stanoveným v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 („dovozná licencia AGRIM“).

Licencia sa vydá iba vtedy, ak sa k spokojnosti členského štátu, v ktorom sa majú výrobky z konope prepustiť do voľného obehu, preukáže, že všetky podmienky stanovené v článku 189 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v tomto nariadení, ako aj požiadavky, ktoré stanovil dotknutý členský štát podľa článku 189 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, boli splnené.

2.   Žiadosť o licenciu musí obsahovať informácie v súlade s pokynmi pre výrobky z konope uvedené v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa žiadosti o licenciu a vydania a používania licencie, ako je uvedené v článku 189 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Na účely článku 189 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovia dotknuté členské štáty opatrenia na udeľovanie povolení dovozcom konopného semena iného ako osiva. Tieto opatrenia zahŕňajú vymedzenie podmienok na udeľovanie povolení, kontroly a sankcie, ktoré sa majú uplatňovať v prípade nezrovnalostí.

4.   V prípade prepustenia do voľného obehu konopných semien na iný účel ako siatie, uvedených v časti I oddiele G prílohy sa dovozná licencia vydá len vtedy, keď sa oprávnený dovozca zaviaže, že orgánom zodpovedným za kontroly týkajúce sa príslušných procesov v členskom štáte, v ktorom je dovozca oprávnený, poskytne v lehotách a za podmienok stanovených daným členským štátom dokumenty, ktoré preukazujú, že konopné semeno, na ktoré sa vzťahuje táto licencia, prešlo v období menej ako 12 mesiacov odo dňa vydania licencie jedným z uvedených úkonov:

a)

uvedenie do stavu, ktorý vylučuje použitie na siatie;

b)

zmiešanie s iným než konopným semenom na účely výživy zvierat, s konopným semenom zodpovedajúcim najviac 15 % v celkovej zmesi a vo výnimočných prípadoch najviac 25 % na zdôvodnenú žiadosť oprávneného dovozcu;

c)

vývoz do tretej krajiny.

Ak však časť konopného semena, na ktoré sa vzťahuje daná licencia, neprešla v lehote 12 mesiacov jedným z procesov uvedených v prvom pododseku, príslušný členský štát môže, na základe zdôvodnenej žiadosti oprávneného dovozcu, rozšíriť túto lehotu o jedenkrát alebo dvakrát šesť mesiacov.

Dokumenty uvedené v prvom pododseku vypracujú tí prevádzkovatelia, ktorí vykonali uvedené úkony, pričom budú obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov, celú adresu, členský štát a podpis prevádzkovateľa;

b)

opis vykonaného úkonu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku a dátum vykonania úkonu;

c)

množstvo konopného osiva, na ktoré sa úkon vzťahoval, v kilogramoch.

Na základe analýzy rizika vykoná každý dotknutý členský štát kontroly správnosti dokumentov vzťahujúcich sa na úkony uvedené v prvom pododseku a vykonané na jeho území.

5.   Odchylne od článku 6 ods. 1 sú práva vyplývajúce z dovozných licencií vydaných na výrobky z konope neprevoditeľné.

Článok 10

Cesnak

1.   Dovozné licencie na cesnak uvedené v časti I oddieloch E a F prílohy sa uvádzajú ako licencie typu „B“.

2.   Žiadatelia môžu adresovať žiadosti o licenciu typu „B“ iba orgánu zodpovednému za vydávanie licencií v členskom štáte, v ktorom sú usadení a zaregistrovaní na účely DPH.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 sú práva vyplývajúce z dovozných licencií typu „B“ neprevoditeľné.

KAPITOLA III

ZMENY, ZRUŠENIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zmena nariadení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008

1.   Vypúšťajú sa tieto ustanovenia:

a)

v nariadení (ES) č. 2535/2001: články 20, 21 a 22;

b)

v nariadení (ES) č. 1342/2003: článok 6 ods. 1 písm. a), článok 8 ods. 2, článok 9 ods. 1 a 2, článok 12 písm. a) a článok 16;

c)

v nariadení (ES) č. 2336/2003: články 5 a 7;

d)

v nariadení (ES) č. 951/2006: článok 4c, 4d a 4e, článok 5 ods. 1, článok 7 až 7f, článok 8a, články 9, 10, 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2, článok 12a, článok 17 ods. 1 a článok 18 ods. 1;

e)

v nariadení (ES) č. 341/2007: článok 5 ods. 1, článok 5 ods. 2 druhý pododsek a články 13 a 14;

f)

v nariadení (ES) č. 382/2008: článok 2, článok 5 ods. 1 a 2, článok 6 ods. 1 a 2, článok 7 a článok 8 ods. 1 a 2.

2.   Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa naďalej uplatňujú na licencie vydané podľa príslušných nariadení.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 sa zrušujú.

Avšak

uvedené nariadenia sa naďalej uplatňujú na licencie vydané podľa uvedených nariadení a

článok 34 ods. 10 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa naďalej uplatňuje, pokým sa nezačnú uplatňovať príslušné pravidlá týkajúce sa colných kvót prijaté na základe článkov 186 a 187 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na platné obdobie platnosti a sumu zábezpeky zloženej na licencie, ktorých platnosť neuplynula ku dňu 6. novembra 2016.

2.   Na žiadosť oprávneného držiteľa sa zábezpeka zložená na licenciu uvoľní po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

a)

platnosť licencie neuplynula ku dňu uvedenému v odseku 1;

b)

licencia sa už nevyžaduje na príslušné výrobky odo dňa uvedeného v odseku 1;

c)

licencia sa ku dňu uvedenému v odseku 1 využila len čiastočne alebo sa nevyužila vôbec.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. novembra 2016.

Článok 11 ods. 1 písm. d) sa však uplatňuje od 1. októbra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (pozri stranu 44 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2390/98 z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných výrobkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (Ú. v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií v odvetví olivového oleja (Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 13).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38).

(15)  Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách (Ú. v. EÚ C 278, 30.7.2016).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).

(20)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).


PRÍLOHA

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DOVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a)

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (1)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (2)

1701

Všetky výrobky dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty (3), (4)

(—)


C.   Osivá [článok 1 ods. 2 písm. e) a časť V prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (5)

ex 1207 99 20

Konopné semená na siatie

 (6)

(—)


D.   Ľan a konope [článok 1 ods. 2 písm. h) a časť VIII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (7)

5302 10 00

Pravé konope, surové alebo máčané

 (8)

(—)


E.   Ovocie a zelenina [článok 1ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (9)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (10)

(—)


F.   Výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny [článok 1ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (11)

ex 0710 80 95

Cesnak (12)Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Cesnak (12)Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (12)Allium ampeloprasum a zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum, celý, rezaný na kúsky, rezaný na plátky drvený alebo v prášku, ďalej však neupravený, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)


G.   Ostatné výrobky [článok 1 ods. 2 písm. x) a časť XXIV prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (14)

1207 99 91

Konopné semená na iný účel ako na siatie

 (15)

(—)


H.   Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu [článok 1 ods. 2 písm. u) a časť XXI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (16)

ex 2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a)

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (17)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

500 kg

1006 30

Polobielená a bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

500 kg


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (18)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce ani farbiace látky, ale neobsahujúce laktózu, glukózu, maltodextrín ani izoglukózu (19)

2 000 kg

2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy, iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy (19)

2 000 kg


(1)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(2)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(3)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(4)  S výnimkou dovozu preferenčného cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1), a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(5)  Maximálne množstvá, za ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(6)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(7)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(8)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(9)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(10)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(11)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(12)  Patria sem aj produkty, v prípade ktorých je slovo „cesnak“ iba súčasťou opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.

(13)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(14)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(15)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(16)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(17)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(18)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(19)  Povinnosť vývoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.