28.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1226

z 4. mája 2016,

ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o nepovinné vyhradené výrazy pre olivový olej

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 86,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2568/91 (2) sa vymedzujú fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleja a zvyškového olivového oleja a stanovujú metódy hodnotenia týchto vlastností. Uvedené metódy, ako aj medzné hodnoty týkajúce sa vlastností olejov sa pravidelne aktualizujú s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov v súlade s činnosťou vykonanou v rámci Medzinárodnej rady pre olivy.

(2)

Dňa 26. novembra 2015 prijala Medzinárodná rada pre olivy novú metódu organoleptického hodnotenia panenských olivových olejov, ktorou sa upravuje nepovinná terminológia na účely označovania.

(3)

Nepovinné vyhradené výrazy sú uvedené v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

Príloha IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IX

NEPOVINNÉ VYHRADENÉ VÝRAZY

Kategória výrobku

(odkaz na klasifikáciu kombinovanej nomenklatúry)

Nepovinný vyhradený výraz

hydinové mäso

(číselné znaky KN 0207 a 0210 )

kŕmené … % …

hus kŕmená ovsom

chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

výbehový chov (chov v exteriéri)

chované navoľno

úplne voľný chov

vek pri zabití

dĺžka výkrmového obdobia

vajcia

(číselný znak KN 0407 )

čerstvé

extra alebo extra čerstvé

označenie spôsobu kŕmenia nosníc

olivový olej

(číselný znak KN 1509 )

prvé lisovanie za studena

extrakcia za studena

kyslosť

trpký

plody: zrelšie alebo zelenšie

horký

robustný

stredne silný

lahodný

vyvážený

stredne mastný“