15.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 191/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1139

zo 6. júla 2016,

ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve (3), ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovniach, ktoré sú schopné zabezpečiť maximálny udržateľný výnos (ďalej len „MSY“).

(2)

Na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu, sa Únia a jej členské štáty zaviazali, že budú konať tak, aby zabránili neustálemu zmenšovaniu sa mnohých populácií rýb. Preto je potrebné prispôsobiť mieru využívania populácií tresky škvrnitej (ďalej len „treska“), sleďa atlantického (ďalej len „sleď“) a šproty severnej (ďalej len „šprota“) v Baltskom mori, aby sa zabezpečilo, že využívanie uvedených populácií povedie k ich obnove a zachovaniu nad úrovňami reálneho dosahovania MSY.

(3)

Spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP“) by mala prispievať k ochrane morského prostredia, k udržateľnému riadeniu všetkých komerčne využívaných druhov, a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).

(4)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (5) sa stanovujú pravidlá SRP v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa v súvislosti s riadením rybárstva uplatňoval preventívny prístup a ekosystémový prístup.

(5)

Z vedeckých odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ďalej len „ICES“) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (ďalej len „STECF“) vyplýva, že v dôsledku využívania niektorých populácií tresky, šproty a sleďa došlo k prekročeniu prípustnej miery MSY.

(6)

Aj keď sa od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1098/2007 (6) v roku 2007 uplatňuje plán riadenia populácií tresky, pre populácie sleďa a šproty zatiaľ podobné plány neexistujú. Z dôvodu silných biologických interakcií medzi treskou a pelagickými populáciami môže mať veľkosť populácie tresky vplyv na veľkosť populácií sleďa a šproty a naopak. Okrem toho vyjadrili členské štáty a zainteresované strany podporu vypracovaniu a vykonávaniu plánov riadenia kľúčových populácií v Baltskom mori.

(7)

Viacročný plán stanovený v tomto nariadení (ďalej len „plán“) by mal v súlade s článkami 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné ciele s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body a záruky.

(8)

Je vhodné stanoviť viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní dynamika medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a prihliadne sa aj na druhy lovené ako vedľajší úlovok pri love uvedených populácií, najmä populácie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého v Baltskom mori.

(9)

Cieľom plánu by malo byť prispievanie k dosahovaniu cieľov SRP, predovšetkým dosiahnutie a udržanie MSY príslušných populácií.

(10)

Vzhľadom na to, že sa v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zaviedla povinnosť vylodiť úlovky vrátane všetkých úlovkov druhov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie výlovu, plán by mal okrem uvedeného takisto prispievať k realizácii povinného vyloďovania tresky, sleďa, šproty a platesy veľkej.

(11)

V súlade s ekosystémovým prístupom a okrem deskriptora smernice 2008/56/ES, ktorý sa týka rybolovu, sú z hľadiska riadenia rybárstva dôležité deskriptory 1, 4 a 6.

(12)

Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti určili v súlade s cieľmi stanovenými vo viacročných plánoch.

(13)

Je vhodné stanoviť hodnotu rybolovnej úmrtnosti (ďalej len „F“), ktorá zodpovedá cieľu dosiahnutia a udržania MSY, ako rozsahy hodnôt, ktoré zodpovedajú maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „FMSY“). Uvedené rozsahy založené na vedeckých odporúčaniach sú nevyhnutné na zabezpečenie pružnosti s cieľom zohľadniť zmeny vedeckých odporúčaní, prispievať k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov a zohľadniť vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozsahy FMSY vypočítala Medzinárodná rada pre výskum mora (ďalej len „ICES“) na základe niekoľkých skutočností. Rozsahy sú koncipované tak, aby priniesli najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu je obmedzená, takže pravdepodobnosť, že populácia klesne pod úroveň hraničného referenčného bodu pre biomasu neresiacej sa populácie (ďalej len „Blim,“) nie je vyššia ako 5 %. Uvedená horná hranica tiež zodpovedá takzvanému odporúčanému pravidlu ICES, podľa ktorého – keď je neresiaca sa biomasa populácie pod minimálnou úrovňou referenčného bodu pre biomasu neresiacej sa populácie (ďalej len „MSY Btrigger“) – F sa má znížiť na hodnotu, ktorá nepresahuje hornú hranicu rovnajúcu sa hodnote bodu FMSY vynásobenú neresiacou sa biomasou populácie v roku TAC vydelenú úrovňou MSY Btrigger. ICES zohľadňuje uvedené skutočnosti a odporúčané pravidlo pri poskytovaní vedeckého poradenstva v súvislosti s rybolovnou úmrtnosťou a možnosťami výlovu.

(14)

Na účely stanovenia rybolovných možností by mal existovať hornú prahovú hodnotu pre rozsahy FMSY pri bežnom používaní a za predpokladu, že dotknutá populácia sa považuje za populáciu v dobrom stave (nad úrovňou MSY Btrigger), horná hranica pre určité prípady. Rybolovné možnosti by malo byť možné stanoviť do výšky hornej hranice len v prípade, ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení pri zmiešanom rybolove, alebo aby sa predišlo poškodeniu populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová alebo medzidruhová dynamika populácií, alebo aby sa obmedzili medziročné zmeny rybolovných možností. Na účely uplatnenia hornej hranice je potrebné pripomenúť ciele stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a to, že MSY sa má dosiahnuť v každom prípade do roku 2020.

(15)

Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých sú k dispozícii, a na účely uplatnenia ochranných opatrení je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako MSY Btrigger a Blim. Vhodné ochranné opatrenia by sa mali prijať v prípade, ak veľkosť populácie klesne pod takéto kritické úrovne biomasy neresiacej sa populácie.

(16)

Ochranné opatrenia by mali zahŕňať zníženie rybolovných možností a osobitné ochranné opatrenia, ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že populácia je ohrozená. Uvedené opatrenia by mali dopĺňať všetky ostatné vhodné opatrenia.

(17)

Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých referenčné body nie sú k dispozícii, mal by sa uplatňovať preventívny prístup.

(18)

Keď Komisia predkladá svoj návrh na zmenu príloh k nariadeniu, je dôležité, aby sa Európsky parlament a Rada usilovali o zabezpečenie jeho rýchleho prijatia.

(19)

V prípade populácií ulovených ako vedľajší úlovok by sa mali v prípade, že vedecké odporúčanie pre minimálne úrovne neresiacej sa biomasy takejto populácie nie je k dispozícii, prijať špecifické ochranné opatrenia, ak vedecké odporúčanie uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia.

(20)

S cieľom vykonávať povinnosť vyloďovania úlovkov stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanoviť dodatočné riadiace opatrenia. Takéto opatrenia by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

(21)

V pláne by sa mali takisto stanoviť určité sprievodné technické opatrenia, ktoré sa majú prijať prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu neresiacich sa rýb a juvenilných rýb, alebo zlepšiť selektívnosť.

(22)

S cieľom včas a primeraným spôsobom sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku, ako aj zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o nápravné opatrenia týkajúce sa platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého, vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov a technické opatrenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (7). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(23)

Na základe požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mala stanoviť lehota na predkladanie spoločných odporúčaní od dotknutých členských štátov.

(24)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení uvedených v tomto nariadení by sa mali prijať špecifické kontrolné opatrenia, ktoré by dopĺňali opatrenia stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 (8).

(25)

Vzhľadom na to, že Baltské more je pomerne malou rybolovnou oblasťou, v ktorej sa uskutočňujú hlavne krátke rybárske výjazdy malých plavidiel, by sa povinnosť používať predbežné oznámenie v zmysle požiadaviek článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 mala rozšíriť na všetky rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac a uvedené predbežné oznámenia by sa mali predkladať aspoň jednu hodinu pred odhadovaným príchodom do prístavu. Vzhľadom na obmedzený účinok rybárskych výjazdov, ktoré sa týkajú veľmi malých množstiev rýb dotknutých populácií, a vzhľadom na administratívne zaťaženie vyplývajúce z predbežných oznámení súvisiacich s takýmito rybárskymi výjazdmi je však vhodné stanoviť prahovú hodnotu pre takéto predbežné oznámenia, a to aspoň 300 kg tresky alebo dve tony pelagických druhov ponechaných na palube uvedených plavidiel.

(26)

Podobne by sa povinnosť viesť rybárske denníky, ako sa vyžaduje v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009, mala rozšíriť na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac.

(27)

Je tiež vhodné, pokiaľ ide o plavidlá, ktoré vykladajú svoje úlovky netriedené, upraviť mieru tolerancie pri odhadoch, ktoré sa zaznamenávajú do rybárskeho denníka, pokiaľ ide o množstvá ponechané na palube.

(28)

Prahové hodnoty by sa mali zaviesť pre úlovky tresky, sleďa a šproty, v prípade ktorých je rybárske plavidlo povinné vylodiť úlovky v určenom prístave alebo na mieste v blízkosti pobrežia v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Okrem toho pri určovaní uvedených prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali uplatňovať kritériá stanovené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia takým spôsobom, aby zabezpečili účinnú kontrolu vylodenia populácií, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie.

(29)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých by Komisia pravidelne posudzovala primeranosť a účinnosť plánu. Takéto posúdenie by malo vychádzať z referenčného porovnávania vyhodnotenia stavu dotknutých populácií, ktoré vykonal ICES.

(30)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného zastavenia, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov plánu, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (9).

(31)

Vzhľadom na opatrenia prijaté týmto nariadením by sa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 (10) malo zmeniť. Je potrebné zachovať obmedzenia oblastí rybolovu stanovené nariadením (ES) č. 1098/2007 s cieľom chrániť neresiace sa ryby a juvenilné ryby. Rovnako je potrebné objasniť vzťah medzi plánom a nariadením (ES) č. 2187/2005, pokiaľ ide o technické opatrenia, a vytvoriť primerané postupy prijímania technických opatrení v rámci viacročných plánov. Okrem toho by sa mali vypustiť osobitné pravidlá o palubnom výstroji ponechávanom na palube plavidiel loviacich tresku.

(32)

Nariadenie (ES) č. 1098/2007 by sa malo zrušiť.

(33)

Prijatím plánu nie je dotknuté uplatňovanie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1396/2014 (11),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) uplatniteľný vo vodách Únie v Baltskom mori na tieto populácie rýb (ďalej len „dotknuté populácie“) a na rybolov využívajúci tieto populácie:

a)

treska škvrnitá (Gadus morhua) v poddivíziách ICES 22 až 24 (treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora);

b)

treska škvrnitá (Gadus morhua) v poddivíziách ICES 25 až 32 (treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora);

c)

sleď atlantický (Clupea harengus) v poddivíziách ICES 25, 26, 27, 28.2, 29 a 32 (sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora);

d)

sleď atlantický (Clupea harengus) v poddivízii ICES 28.1 (sleď atlantický v Rižskom zálive);

e)

sleď atlantický (Clupea harengus) v poddivízii ICES 30 (sleď atlantický v Botnickom mori);

f)

sleď atlantický (Clupea harengus) v poddivízii ICES 31 (sleď atlantický v Botnickom zálive);

g)

sleď atlantický (Clupea harengus) v poddivíziách ICES 22 až 24 (sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora);

h)

šprota severná (Sprattus sprattus) v poddivíziách ICES 22 až 32 (šprota severná v Baltskom mori).

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na vedľajšie úlovky platesy veľkej (Pleuronectes platessa), platesy bradavičnatej (Platichthys flesus), kalkana veľkého (Scophthalmus maximus) a kalkana hladkého (Scophthalmus rhombus) v poddivíziách ICES 22 až 32, ulovené pri love dotknutých populácií.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2187/2005. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pelagické populácie“ sú populácie rýb uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) až h) tohto nariadenia a ich akákoľvek kombinácia;

2.

„rozsah FMSY“ je rozsah hodnôt, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci vedecky uvedených hraníc uvedeného rozsahu, v prípade zmiešaného rybolovu a v súlade s vedeckým odporúčaním, vedú k MSY v dlhodobom horizonte v rámci existujúcich priemerných environmentálnych podmienok bez značného vplyvu na proces reprodukcie dotknutých populácií;

3.

„MSY Flower“ a „MSY Fupper“ sú najnižšia hodnota a najvyššia hodnota v rozsahu FMSY;

4.

„MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, pod ktorým sa majú uplatniť osobitné a primerané opatrenia riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa mierou využívania v kombinácii s prirodzenými variáciami obnovili zásoby nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY v dlhodobom meradle;

5.

„dotknuté členské štáty“ sú členské štáty s priamym záujmom na riadení, teda Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko.

KAPITOLA II

CIELE A CIEĽOVÉ HODNOTY

Článok 3

Ciele

1.   Plán prispieva k dosiahnutiu cieľov Spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním preventívneho prístupu k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

2.   Plán prispieva k odstráneniu odhadzovania úlovkov tým, že sa v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a tieto sa znížia, a k plneniu povinnosti vyloďovania úlovkov zavedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie.

3.   V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv rybolovných činností na morský ekosystém. Plán je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä cieľom, ktorým je dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

Plán sa predovšetkým zameriava na:

a)

zabezpečenie toho, aby sa splnili podmienky opísané v deskriptore 3 uvedenom v prílohe I k smernici 2008/56/ES; a

b)

prispievanie k plneniu iných relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k uvedenej smernici v pomere k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.

4.   Opatrenia podľa plánu sa prijímajú v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.

Článok 4

Cieľové hodnoty

1.   Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti sa dosiahne čo najskôr a postupne rastúcim tempom do roku 2020 v prípade dotknutých populácií a následne sa bude zachovávať v rámci pásem stanovených v prílohe I a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.

2.   V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovia podľa cieľov a cieľových hodnôt plánu a sú v súlade s cieľovými mierami rybolovnej úmrtnosti stanovenými v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môžu byť rybolovné možnosti stanovené na úrovniach zodpovedajúcich nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti, ako sú úrovne stanovené v prílohe I stĺpci A.

4.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3 môžu byť rybolovné možnosti stanovené podľa rozsahov rybolovnej úmrtnosti stanovených v prílohe I stĺpci B za predpokladu, že dotknutá populácia je vyššia ako referenčný bod vyjadrený ako minimálna úroveň populácie neresiacej sa biomasy podľa prílohy II stĺpca A:

a)

ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)

ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová alebo medzidruhová dynamika populácií; alebo

c)

s cieľom obmedziť rozdiely v rybolovných možnostiach medzi dvomi po sebe nasledujúcimi rokmi na najviac 20 %.

Uplatnenie tohto odseku sa vysvetľuje odkazom na jednu alebo viac podmienok stanovených v prvom pododseku písmenách a) až c).

5.   Ak sa v súlade s vedeckým odporúčaním dosiahne miera využívania na MSY v prípade dotknutej populácie do roku 2020, rybolovné možnosti v prípade uvedenej populácie môžu byť následne stanovené v súlade s odsekom 4.

6.   Ak sa Komisia na základe vedeckého odporúčania nazdáva, že rozsahy rybolovnej úmrtnosti stanovené v prílohe I už viac nezodpovedajú cieľom plánu, Komisia môže naliehavo predložiť návrh na revíziu uvedených rozsahov.

7.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú tak, aby sa zabezpečilo, že pravdepodobnosť, že biomasa neresiacej sa populácie je nižšia ako hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) stanovený predovšetkým v prílohe II stĺpci B, bola menej ako 5 %.

KAPITOLA III

OCHRANNÉ RERERENČNÉ BODY

Článok 5

Záruky

1.   Ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálne a hraničné úrovne biomasy neresiacej sa populácie, ktoré sa majú uplatňovať na zaručenie úplnej reprodukčnej schopnosti príslušných populácií, sú stanovené v prílohe II.

2.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z dotknutých populácií je pod referenčným bodom vyjadreným ako minimálna úroveň biomasy neresiacej sa populácie stanoveným v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, na zabezpečenie rýchleho návratu dotknutých populácií nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY, sa prijmú všetky primerané nápravné opatrenia. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 a 4 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa s cieľom dosiahnuť takéto úrovne stanovia rybolovné možnosti pre dotknuté populácie na úrovni zodpovedajúcej rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako miera stanovená v stĺpci B prílohy I k tomuto nariadeniu, a to s prihliadnutím na zníženie biomasy uvedenej populácie.

3.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z dotknutých populácií je pod hraničným referenčným bodom pre biomasu neresiacej sa populácie stanoveným v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, na zabezpečenie rýchleho návratu dotknutej populácie na úrovne prevyšujúce úroveň, pri ktorej možno dosiahnuť MSY, sa prijmú ďalšie nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať odchylne od článku 4 ods. 2 a 4 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pozastavenie cieleného rybolovu v prípade dotknutej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

4.   Nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu zahŕňať:

a)

opatrenia Komisie v prípade vážneho ohrozenia morských biologických zdrojov v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

núdzové opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

opatrenia podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia.

5.   Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je neresiaca sa biomasa populácie pod úrovňami uvedenými v odseku 1.

6.   Ak sa Komisia na základe vedeckého odporúčania nazdáva, že ochranné referenčné body stanovené v prílohe II už viac nezodpovedajú cieľom plánu, môže Komisia naliehavo predložiť návrh na revíziu uvedených ochranných referenčných bodov.

KAPITOLA IV

ŠPECIFICKÉ OPATRENIA NA OCHRANU PLATESY VEĽKEJ, PLATESY BRADAVIČNATEJ, KALKANA VEĽKÉHO A KALKANA HLADKÉHO

Článok 6

Opatrenia v prípade platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého a kalkana hladkého ulovených ako vedľajší úlovok

1.   Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že nápravné opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby populácie platesy veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana veľkého alebo kalkana hladkého v Baltskom mori ulovené ako vedľajší úlovok pri love dotknutých populácií boli riadené v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 tohto nariadenia, Komisia je v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

vlastností rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosti háčikov, konštrukcie rybárskeho výstroja, hrúbky povrazu, veľkosti výstroja alebo používania selektívnych zariadení s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť;

b)

používania rybárskeho výstroja, najmä času ponorenia a hĺbky rozmiestnenia výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť;

c)

zákazu alebo obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby a juvenilné ryby alebo ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

d)

zákazu alebo obmedzenia rybolovu alebo používania určitých typov rybárskeho výstroja počas určitých období s cieľom chrániť neresiace sa ryby alebo ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb;

e)

minimálnych ochranných referenčných veľkostí s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov;

f)

iných vlastností spojených so selektívnosťou.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA V

USTANOVENIA SÚVISIACE S POVINNOSŤOU VYLOĎOVANIA ÚLOVKOV

Článok 7

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vyloďovania úlovkov

1.   Komisia je v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto opatrení:

a)

oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov;

b)

výnimiek de minimis s cieľom uľahčiť vykonávanie povinnosti vyloďovania úlovkov; takéto výnimky de minimis sa stanovia pre prípady uvedené v článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a sú v súlade s podmienkami tam stanovenými;

c)

osobitných ustanovení o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania vykonávania povinnosti vyloďovania úlovkov a

d)

stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VI

TECHNICKÉ OPATRENIA

Článok 8

Technické opatrenia

1.   Komisia je v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení:

a)

špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

b)

špecifikácií úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

c)

obmedzení alebo zákazov používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém a

d)

stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre jedincov ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VII

REGIONALIZÁCIA

Článok 9

Regionálna spolupráca

1.   Článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v článkoch 6, 7 a 8 tohto nariadenia.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu príslušné členské štáty predložiť spoločné odporúčania po prvýkrát najneskôr 21. júla 2017 a potom 12 mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 15. V prípade potreby môžu takéto odporúčania predložiť aj dotknuté členské štáty, najmä v prípade náhlej zmeny situácie populácií, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr do 1. júla predchádzajúceho roka.

3.   Splnomocnenia udelené na základe článkov 6, 7 a 8 tohto nariadenia platia bez toho, aby boli dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe iných ustanovení práva Únie vrátane na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VIII

KONTROLA A PRESADZOVANIE

Článok 10

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1224/2009

Okrem kontrolných opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 sa uplatňujú aj kontrolné opatrenia stanovené v tejto kapitole, pokiaľ sa v tejto kapitole nestanovuje inak.

Článok 11

Predchádzajúce oznámenia

1.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosť predchádzajúceho oznamovania stanovená v uvedenom článku vzťahuje na kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac ponechávajúcich na palube aspoň 300 kg tresky alebo dve tony rýb pelagických populácií.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 je lehota na predchádzajúce oznámenie stanovená v uvedenom článku aspoň jedna hodina pred odhadovaným časom príchodu do prístavu. Príslušné orgány pobrežných členských štátov môžu v jednotlivých prípadoch udeliť povolenie na skoršie vplávanie do prístavu.

Článok 12

Lodné denníky

Odchylne od článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vedú kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou osem metrov alebo viac, ktoré cielene lovia tresku, rybársky denník svojich činností v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

Článok 13

Miera tolerancie pre údaje v lodnom denníku

Odchylne od článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009 pri úlovkoch, ktoré sa vyloďujú netriedené, povolená miera tolerancie pri odhadoch množstiev rýb ponechaných na palube v kilogramoch zaznamenaných v rybárskom denníku je 10 % z celkového množstva rýb ponechaných na palube.

Článok 14

Určené prístavy

Prahové hodnoty, ktoré sa uplatňujú na živú hmotnosť druhov s plánom a pri prekročení ktorých sa od rybárskeho plavidla vyžaduje vylodenie úlovkov v určenom prístave alebo na mieste v blízkosti pobrežia v zmysle článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sú tieto:

a)

750 kilogramov tresky;

b)

5 ton pelagických populácií.

KAPITOLA IX

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

Článok 15

Hodnotenie plánu

Do 21. júla 2019 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch a vplyve plánu na populácie, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci uvedené populácie, a najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3. Komisia môže správu predložiť k skoršiemu dátumu, ak to všetky dotknuté členské štáty alebo Komisia považujú za potrebné.

KAPITOLA X

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6, 7 a 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. júla 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 7 a 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 6, 7 a 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Článok 18

Zmeny nariadenia (ES) č. 2187/2005

Nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa mení takto:

1.

Článok 13 ods. 3 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Obmedzenie oblasti rybolovu

1.   Od 1. mája do 31. októbra sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy, ktoré sa merajú v súlade so súradnicovým systémom WGS84:

a)

Oblasť 1:

55°45′ s. š., 15°30′ v. d.

55°45′ s. š., 16°30′ v. d.

55° 00′ s. š., 16°30′ v. d.

55°00′ s. š., 16°00′ v. d.

55°15′ s. š., 16°00′ v. d.

55°15′ s. š., 15°30′ v. d.

55°45′ s. š., 15°30′ v. d.

b)

Oblasť 2:

55°00′ s. š., 19°14′ v. d.

54°48′ s. š., 19°20′ v. d.

54°45′ s. š., 19°19′ v. d.

54°45′ s. š., 18°55′ v. d.

55°00′ s. š., 19°14′ v. d.

c)

Oblasť 3:

56°13′ s. š., 18°27′ v. d.

56°13′ s. š., 19°31′ v. d.

55°59′ s. š., 19°13′ v. d.

56°03′ s. š., 19°06′ v. d.

56°00′ s. š., 18°51′ v. d.

55°47′ s. š., 18°57′ v. d.

55°30′ s. š., 18°34′ v. d.

56°13′ s. š., 18°27′ v. d.

2.   Odchylne od odseku 1 sa povoľuje rybolov pomocou žiabroviek, zakliesňovacích sietí a viacstenných žiabroviek s veľkosťou ôk najmenej 157 mm alebo pomocou unášaných lovných šnúr. Na palube sa nesmie uchovávať žiaden iný výstroj.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 28aa

Postup prijímania technických opatrení v rámci viacročných plánov

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (*) a na obdobie jeho platnosti splnomocnená prijímať technické opatrenia. Takéto technické opatrenia sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 28b tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v príslušnom prípade sa môžu odchýliť od týchto ustanovení:

a)

špecifikácie cieľových druhov, veľkostí ôk a minimálnych ochranných referenčných veľkostí jedincov, ktoré sú stanovené v prílohách II, III a IV k tomuto nariadeniu a na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4 a článku 14 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

štruktúra, vlastnosti a pravidlá, ktorými sa riadi používanie aktívneho výstroja, stanovené v článku 5 ods. 2, 3 a 4 a článku 6 tohto nariadenia a v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c)

štruktúra, vlastnosti a pravidlá, ktorými sa riadi používanie pasívneho výstroja, stanovené v článku 8 tohto nariadenia;

d)

zoznam(-y) súradníc oblastí a období, v ktorých platia zákazy alebo obmedzenia rybolovu, ako je stanovené v článkoch 16 a 16a tohto nariadenia;

e)

druhy, na ktoré sa uplatňuje článok 18a ods. 1 tohto nariadenia, ako aj geografické oblasti a obdobia uplatňovania obmedzení rybolovu v prípade určitých populácií stanovené v uvedenom odseku, a tiež technické podrobnosti výnimky stanovenej v článku 18a ods. 2 tohto nariadenia.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).“"

4.

V článku 28b ods. 2, 3 a 5 sa slová „články 14a a 28a“ nahrádzajú slovami „články 14a, 28a a 28aa.“

Článok 19

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1098/2007

Nariadenie (ES) č. 1098/2007 sa zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 6. júla 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 230, 14.7.2015, s. 120.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. júna 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. júla 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1396/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 40).


PRÍLOHA I

CIEĽOVÁ HODNOTA RYBOLOVNEJ ÚMRTNOSTI

(podľa článku 4)

Populácia

Cieľové rozsahy rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúce maximálnemu udržateľnému výnosu (FMSY)

 

Stĺpec A

(Časť rozsahu FMSY, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 a 3)

Stĺpec B

(Časť rozsahu FMSY, ako je uvedené v článku 4 ods. 4)

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

0,15 – 0,26

0,26 – 0,45

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

neurčená

neurčená

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

0,16 – 0,22

0,22 – 0,28

sleď atlantický v Rižskom zálive

0,24 – 0,32

0,32 – 0,38

sleď atlantický v Botnickom mori

0,11 – 0,15

0,15 – 0,18

sleď atlantický v Botnickom zálive

neurčená

neurčená

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

0,23 – 0,32

0,32 – 0,41

šprota severná v Baltskom mori

0,19 – 0,26

0,26 – 0,27


PRÍLOHA II

OCHRANNÉ REFERENČNÉ BODY PRE BIOMASU NERESIACEJ SA POPULÁCIE

(podľa článku 5)

Populácia

Ochranné referenčné body

 

Stĺpec A

Minimálny referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (v tonách), ako je uvedené v článku 5 ods. 2 (MSY Btrigger)

Stĺpec B

Hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (v tonách), ako je uvedené v článku 5 ods. 3 (Blim)

treska škvrnitá v západnej oblasti Baltského mora

38 400

27 400

treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora

neurčená

neurčená

sleď atlantický v centrálnej oblasti Baltského mora

600 000

430 000

sleď atlantický v Rižskom zálive

60 000

neurčená

sleď atlantický v Botnickom mori

316 000

neurčená

sleď atlantický v Botnickom zálive

neurčená

neurčená

sleď atlantický v západnej oblasti Baltského mora

110 000

90 000

šprota severná v Baltskom mori

570 000

410 000