7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1094

zo 6. júla 2016,

ktorým sa schvaľuje granulovaná meď ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 90 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Francúzsku bola 30. augusta 2013 v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) doručená žiadosť o zaradenie účinnej látky granulovaná meď do prílohy I k uvedenej smernici na použitie vo výrobkoch typu 8 (prostriedky na ochranu dreva) opísaných v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 8 opísaným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(2)

Francúzsko v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 predložilo 3. apríla 2015 hodnotiacu správu spolu so svojimi odporúčaniami.

(3)

Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho príslušného orgánu 9. decembra 2015 sformuloval stanovisko Európskej chemickej agentúry.

(4)

Na základe daného stanoviska možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky typu 8 s obsahom granulovanej medi vyhovujú požiadavkám článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 528/2012, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s ich použitím.

(5)

Preto je vhodné schváliť granulovanú meď na používanie v biocídnych výrobkoch typu 8 s výhradou splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(6)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Granulovaná meď sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Granulovaná meď

Názov IUPAC:

meď

EC č. 231-159-6

CAS č. 7440-50-8

99 hmotnostných %

1. januára 2017

31. decembra 2026

8

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade hodnotených použití sa v rámci hodnotenia výrobku musí venovať osobitná pozornosť:

a)

priemyselným a profesionálnym používateľom;

b)

povrchovým vodám a sedimentu, pokiaľ dochádza k priamemu uvoľneniu počas životnosti ošetreného dreva.

3.

Vzhľadom na riziká zistené pri povrchových a podzemných vodách musí byť na označeniach výrobkov a v kartách bezpečnostných údajov (ak sú k dispozícii) autorizovaných výrobkov uvedené, že priemyselná alebo profesionálna aplikácia sa musí vykonávať v uzavretom priestore alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo zneškodnenia.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.