2.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1067

z 1. júla 2016,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89, a najmä na jeho článok 20 ods. 3 (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008 majú členské štáty najneskôr do 20. februára 2015 Komisii predložiť technickú dokumentáciu týkajúcu sa každého zavedeného zemepisného označenia zapísaného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008.

(2)

Do 20. februára 2015 Komisia dostala technickú dokumentáciu týkajúcu sa 243 z 330 zavedených zemepisných označení. V prípade ďalších 87 zavedených zemepisných označení nebola v stanovenej lehote Komisii doručená žiadna technická dokumentácia.

(3)

V súlade s článkom 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 110/2008 by sa z prílohy III k uvedenému nariadeniu malo odstrániť 87 zavedených zemepisných označení, v prípade ktorých nebola do 20. februára 2015 Komisii predložená žiadna technická dokumentácia.

(4)

Zvyšných 243 zavedených zemepisných označení, ku ktorým bola do 20. februára 2015 predložená technická dokumentácia, zatiaľ naďalej zostáva zapísaných v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008. V súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 716/2013 (2) Komisia posúdi, či technická dokumentácia predložená k týmto zemepisným označeniam spĺňa požiadavky stanovené v článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008.

(5)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 mala nahradiť prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 110/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 21).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Kategória výrobku

Zemepisné označenie

Krajina pôvodu (presný zemepisný pôvod je opísaný v technickej dokumentácii)

1.   

Rum

 

Rhum de la Martinique

Francúzsko

Rhum de la Guadeloupe

Francúzsko

Rhum de la Réunion

Francúzsko

Rhum de la Guyane

Francúzsko

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francúzsko

Rhum des Antilles françaises

Francúzsko

Rhum des départements français d'outre-mer

Francúzsko

Rum da Madeira

Portugalsko

Ron de Guatemala

Guatemala

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Spojené kráľovstvo (Škótsko)

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Írsko

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francúzsko

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Francúzsko

3.   

Obilný destilát

 

Korn/Kornbrand

Nemecko, Rakúsko, Belgicko (nemecky hovoriaca komunita)

Münsterländer Korn/Kornbrand

Nemecko

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Nemecko

Emsländer Korn/Kornbrand

Nemecko

Haselünner Korn/Kornbrand

Nemecko

Hasetaler Korn/Kornbrand

Nemecko

Samanė

Litva

4.   

Vínny destilát

 

Eau-de-vie de Cognac

Francúzsko

Eau-de-vie des Charentes

Francúzsko

Cognac

(pomenovanie „Cognac“ môže byť doplnené týmito výrazmi:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Francúzsko

Fine Bordeaux

Francúzsko

Fine de Bourgogne

Francúzsko

Armagnac

(Označenie „Armagnac“ možno doplniť týmito výrazmi:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Francúzsko

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francúzsko

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francúzsko

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francúzsko

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francúzsko

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francúzsko

Aguardente de Vinho Douro

Portugalsko

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugalsko

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugalsko

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugalsko

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugalsko

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulharsko

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulharsko

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulharsko

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulharsko

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulharsko

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulharsko

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulharsko

Vinars Târnave

Rumunsko

Vinars Vaslui

Rumunsko

Vinars Murfatlar

Rumunsko

Vinars Vrancea

Rumunsko

Vinars Segarcea

Rumunsko

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Španielsko

Brandy del Penedés

Španielsko

Brandy italiano

Taliansko

Deutscher Weinbrand

Nemecko

Wachauer Weinbrand

Rakúsko

Pfälzer Weinbrand

Nemecko

6.   

Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francúzsko

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francúzsko

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francúzsko

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francúzsko

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francúzsko

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francúzsko

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francúzsko

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Francúzsko

Marc d'Auvergne

Francúzsko

Marc du Jura

Francúzsko

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugalsko

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugalsko

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugalsko

Orujo de Galicia

Španielsko

Grappa

Taliansko

Grappa di Barolo

Taliansko

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Taliansko

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Taliansko

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Taliansko

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Taliansko

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Taliansko

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Taliansko

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Taliansko

Grappa di Marsala

Taliansko

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grécko

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Grécko

Τσίπουρο/Tsipouro

Grécko

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Grécko

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Grécko

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Grécko

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cyprus

Törkölypálinka

Maďarsko

9.   

Ovocný destilát

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Nemecko

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Nemecko

Schwarzwälder Williamsbirne

Nemecko

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Nemecko

Fränkisches Zwetschgenwasser

Nemecko

Fränkisches Kirschwasser

Nemecko

Fränkischer Obstler

Nemecko

Mirabelle de Lorraine

Francúzsko

Kirsch d'Alsace

Francúzsko

Quetsch d'Alsace

Francúzsko

Framboise d'Alsace

Francúzsko

Mirabelle d'Alsace

Francúzsko

Kirsch de Fougerolles

Francúzsko

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Taliansko

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Taliansko

Williams friulano/Williams del Friuli

Taliansko

Sliwovitz del Veneto

Taliansko

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Taliansko

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Taliansko

Williams trentino/Williams del Trentino

Taliansko

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Taliansko

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Taliansko

Medronho do Algarve

Portugalsko

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Taliansko

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Taliansko

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Taliansko

Wachauer Marillenbrand

Rakúsko

Szatmári Szilvapálinka

Maďarsko

Kecskeméti Barackpálinka

Maďarsko

Békési Szilvapálinka

Maďarsko

Szabolcsi Almapálinka

Maďarsko

Gönci Barackpálinka

Maďarsko

Pálinka

Maďarsko,

Rakúsko (pre liehoviny z marhúľ výlučne vyrábané v spolkových krajinách: Dolné Rakúsko, Burgenland, Štajersko, Viedeň)

Újfehértói meggypálinka

Maďarsko

Brinjevec

Slovinsko

Dolenjski sadjevec

Slovinsko

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulharsko

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulharsko

Pălincă

Rumunsko

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Rumunsko

Ţuică de Argeş

Rumunsko

Horincă de Cămârzana

Rumunsko

Hrvatska loza

Chorvátsko

Hrvatska stara šljivovica

Chorvátsko

Slavonska šljivovica

Chorvátsko

Pisco  (2)

Peru

10.   

Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína

 

Calvados

Francúzsko

Calvados Pays d'Auge

Francúzsko

Calvados Domfrontais

Francúzsko

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francúzsko

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francúzsko

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francúzsko

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francúzsko

Aguardiente de sidra de Asturias

Španielsko

Somerset Cider Brandy  (3)

Spojené kráľovstvo

15.   

Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Švédsko

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Fínsko

Polska Wódka/Polish Vodka

Poľsko

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Litva

Estonian vodka

Estónsko

17.   

Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Nemecko

18.   

Liehovina z horca

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Nemecko

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Taliansko

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Taliansko

19.   

Borovička

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgicko, Holandsko, Francúzsko [departementy Nord (59) a Pas-de-Calais (62)], Nemecko (spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko)

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Belgicko, Holandsko, Francúzsko [departementy Nord (59) a Pas-de-Calais (62)]

Jonge jenever/jonge genever

Belgicko, Holandsko

Oude jenever/oude genever

Belgicko, Holandsko

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgicko (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgicko (Balegem)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgicko (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Belgium (Région wallonne)

Genièvre Flandres Artois

Francúzsko [departmenty Nord (59) a Pas-de-Calais (62)]

Ostfriesischer Korngenever

Nemecko

Steinhäger

Nemecko

Gin de Mahón

Španielsko

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Litva

Spišská borovička

Slovensko

24.   

Akvavit/aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Švédsko

25.   

Liehoviny dochucované anízom

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Španielsko

Hierbas de Mallorca

Španielsko

Hierbas Ibicencas

Španielsko

Chinchón

Španielsko

Janeževec

Slovinsko

29.   

Destilovaný anis

 

Ouzo/Ούζο

Cyprus, Grécko

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Grécko

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Grécko

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Grécko

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Grécko

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Grécko

30.   

Liehovina s horkou príchuťou/bitter

 

Rheinberger Kräuter

Nemecko

Trejos devynerios

Litva

Slovenska travarica

Slovinsko

31.   

Dochucovaná vodka

 

Bylinná vodka zo Severopodlaskej nížiny s arómou výťažku z tomkovice voňavej/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Poľsko

Polska Wódka/Polish Vodka  (4)

Poľsko

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (4)

Litva

32.   

Likér

 

Berliner Kümmel

Nemecko

Hamburger Kümmel

Nemecko

Münchener Kümmel

Nemecko

Chiemseer Klosterlikör

Nemecko

Bayerischer Kräuterlikör

Nemecko

Irish Cream  (5)

Írsko

Palo de Mallorca

Španielsko

Mirto di Sardegna

Taliansko

Liquore di limone di Sorrento

Taliansko

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Taliansko

Genepì del Piemonte

Taliansko

Genepì della Valle d'Aosta

Taliansko

Benediktbeurer Klosterlikör

Nemecko

Ettaler Klosterlikör

Nemecko

Ratafia de Champagne

Francúzsko

Ratafia catalana

Španielsko

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Fínsko

Mariazeller Magenlikör

Rakúsko

Steinfelder Magenbitter

Rakúsko

Wachauer Marillenlikör

Rakúsko

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Rakúsko

Hüttentee

Nemecko

Polish Cherry

Poľsko

Karlovarská Hořká

Česká republika

Pelinkovec

Slovinsko

Blutwurz

Nemecko

Cantueso Alicantino

Španielsko

Licor café de Galicia

Španielsko

Licor de hierbas de Galicia

Španielsko

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Francúzsko, Taliansko

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Grécko

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Grécko

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Grécko

Τεντούρα/Tentoura

Grécko

Poncha da Madeira

Portugalsko

Hrvatski pelinkovac

Chorvátsko

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Francúzsko

Cassis de Dijon

Francúzsko

Cassis de Saintonge

Francúzsko

37a.

Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán

Pacharán navarro

Španielsko

39.

Maraschino/marrasquino/maraskino

Zadarski maraschino

Chorvátsko

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Taliansko

Orehovec

Slovinsko

Ostatné liehoviny

 

Pommeau de Bretagne

Francúzsko

Pommeau du Maine

Francúzsko

Pommeau de Normandie

Francúzsko

Svensk Punsch/Swedish Punch

Švédsko

Inländerrum

Rakúsko

Bärwurz

Nemecko

Aguardiente de hierbas de Galicia

Španielsko

Aperitivo Café de Alcoy

Španielsko

Herbero de la Sierra de Mariola

Španielsko

Königsberger Bärenfang

Nemecko

Ostpreußischer Bärenfang

Nemecko

Ronmiel de Canarias

Španielsko

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgicko, Holandsko, Nemecko (spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko)

Domači rum

Slovinsko

Irish Poteen/Irish Poitín

Írsko

Trauktinė

Litva

Trauktinė Palanga

Litva

Trauktinė Dainava

Litva

Hrvatska travarica

Chorvátsko


(1)  Zemepisné označenie Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky sa vzťahuje na whisky/whiskey, ktorá sa vyrába v Írsku a Severnom Írsku.

(2)  Ochranou zemepisného označenia Pisco podľa tohto nariadenia nie je dotknuté používanie názvu Pisco v prípade výrobkov s pôvodom v Čile, ktoré sú chránené podľa dohody o pridružení medzi Úniou a Čile z roku 2002.

(3)  Zemepisné označenie Somerset Cider Brandy musí sprevádzať obchodné označenie „destilát z jablčného vína“.

(4)  Tento produkt musí mať na etikete obchodné označenie „ochutená vodka“. Pojem „ochutená“ sa môže nahradiť názvom prevládajúcej arómy.

(5)  Zemepisné označenie Irish Cream sa vzťahuje na príslušný likér vyrábaný v Írsku a Severnom Írsku.“