30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/21


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1036

z 8. júna 2016

o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Dohoda o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (ďalej len „Antidumpingová dohoda z roku 1994“) obsahuje podrobné pravidlá, ktoré sa týkajú najmä výpočtu dumpingu, postupov na začatie a uskutočňovanie prešetrovania vrátane stanovenia skutočností a zaobchádzania s nimi, uloženia predbežných opatrení, uloženia a vyberania antidumpingových ciel, trvania a revízneho prešetrovania antidumpingových opatrení a zverejnenia informácií, ktoré sa týkajú antidumpingových prešetrovaní.

(3)

S cieľom zabezpečiť riadne a transparentné uplatňovanie pravidiel stanovených v Antidumpingovej dohode z roku 1994, terminológia uvedenej dohody by mala byť zavedená do právnych predpisov Únie v najlepšej možnej miere.

(4)

S cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi právami a povinnosťami, ktoré ustanovila Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT), pri uplatňovaní pravidiel Antidumpingovej dohody z roku 1994 je nevyhnutné, aby Únia zohľadnila, ako ich interpretujú hlavní obchodní partneri Únie.

(5)

Je žiaduce stanoviť jasné a podrobné pravidlá na výpočet normálnej hodnoty. Takáto hodnota by predovšetkým mala byť vo všetkých prípadoch založená na reprezentatívnych predajoch v bežnom obchode v krajine vývozu. Je potrebné poskytnúť usmernenie, kedy sa môžu strany považovať za strany v spojení na účely dumpingu. Je účelné vymedziť okolnosti, za akých možno predaje na domácom trhu považovať za realizované so stratou a nemusí sa na ne prihliadať a za akých možno prihliadnuť na zostávajúce predaje alebo vytvorenú normálnu hodnotu alebo predaje do tretích krajín. Je taktiež vhodné zabezpečiť náležité rozdeľovanie nákladov, dokonca i v situáciách zavedenia do výroby, a stanoviť usmernenia s ohľadom na vymedzenie pojmu začatia činnosti a rozsah a metódu rozdeľovania. Pri určovaní normálnej hodnoty je taktiež potrebné uviesť metodológiu, ktorá sa má použiť pri určovaní čiastok na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskového rozpätia, ktoré by mali byť zahrnuté do takejto hodnoty.

(6)

Pri určovaní normálnej hodnoty pre krajiny s iným ako trhovým hospodárstvom sa javí obozretné stanoviť pravidlá na výber vhodnej tretej krajiny s trhovým hospodárstvom, ktorá sa má použiť na takýto účel, a keď to nie je možné, nájsť vhodnú tretiu krajinu, stanoviť, že normálna hodnota sa môže stanoviť na akomkoľvek inom opodstatnenom základe.

(7)

Je účelné vymedziť vývoznú cenu a vymenovať úpravy, ktoré by sa mali vykonať v tých prípadoch, kde sa opätovné vytvorenie tejto ceny z prvej ceny na voľnom trhu považuje za potrebné.

(8)

Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou je vhodné uviesť faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny a porovnateľnosť cien a stanoviť špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú toho, ako a kedy by sa mali vykonať úpravy, vrátane tej skutočnosti, že je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek duplicite úprav. Je taktiež potrebné stanoviť, že porovnania možno uskutočniť prostredníctvom priemerných cien, hoci individuálne vývozné ceny možno porovnávať s priemernou normálnou hodnotou, ak sa predchádzajúce ceny odlišujú s ohľadom na zákazníka, región alebo dobu.

(9)

Je potrebné stanoviť jasné a podrobné usmernenia s ohľadom na faktory, ktoré môžu byť relevantné na určovanie toho, či dumpingový dovoz spôsobil značnú ujmu, alebo predstavuje hrozbu spôsobenia ujmy. Pri preukazovaní toho, že objemové a cenové úrovne dotknutých dovozov sú zodpovedné za ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, je potrebné venovať pozornosť vplyvom ostatných faktorov, a predovšetkým prevládajúcim trhovým podmienkam v Únii.

(10)

Je vhodné vymedziť pojem „výrobné odvetvie Únie“ a stanoviť, že strany, ktoré sú spojené s vývozcom, môžu byť z takéhoto výrobného odvetvia vylúčené a vymedziť pojem „v spojení s“. Je taktiež potrebné stanoviť antidumpingové opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme výrobcov v určitom regióne Únie, a stanoviť usmernenia o vymedzení takéhoto regiónu.

(11)

Je potrebné stanoviť, kto môže podať antidumpingový podnet, vrátane rozsahu, v akom mal byť podporený výrobným odvetvím Únie, a informácie o dumpingu, ujme a príčine, ktoré by takýto podnet mal obsahovať. Je taktiež účelné špecifikovať postupy na zamietnutie podnetov alebo začatie konaní.

(12)

Je potrebné stanoviť spôsob, akým by mali byť zainteresovaným stranám oznámené informácie, ktoré orgány vyžadujú. Zainteresované strany by mali mať dostatočnú príležitosť predložiť všetky relevantné dôkazy a obhajovať svoje záujmy. Je taktiež žiaduce jasne stanoviť pravidlá a postupy, podľa ktorých sa má postupovať pri prešetrovaní, predovšetkým pravidlá, podľa ktorých sa majú zainteresované strany prihlásiť, predložiť svoje vyjadrenia a informácie v rámci určených lehôt, ak sa majú takéto vyjadrenia a informácie zohľadniť. Je taktiež vhodné stanoviť podmienky, za akých môže mať zainteresovaná strana prístup k informáciám predloženým inými zainteresovanými stranami, a vyjadriť k nim svoje pripomienky. Pri zhromažďovaní informácií by mala taktiež existovať spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou.

(13)

Je potrebné stanoviť podmienky, za akých možno ukladať predbežné clá, vrátane podmienok, za akých predbežné clá nesmú byť uložené skôr ako 60 dní a neskôr ako deväť mesiacov po začatí konania. Z administratívnych dôvodov je taktiež potrebné stanoviť, že takéto clo môže byť vo všetkých prípadoch uložené Komisiou, buď priamo na deväťmesačné obdobie, alebo v dvoch etapách na šesť a tri mesiace.

(14)

Je potrebné špecifikovať postupy na akceptovanie záväzkov, ktoré odstraňujú dumping a ujmu namiesto uloženia predbežných alebo konečných ciel. Je taktiež vhodné stanoviť dôsledky porušenia alebo späťvzatia záväzkov a takéto predbežné clo môže byť uložené v prípadoch podozrenia z porušovania alebo ak je ďalšie prešetrovanie potrebné na doplnenie zistení. Pri prijatí záväzkov by sa malo dbať na to, aby navrhované záväzky a ich vymáhanie neviedli k správaniu narušujúcemu hospodársku súťaž.

(15)

Je potrebné stanoviť, aby sa prípady, bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli prijaté konečné opatrenia, bežne ukončili do 12 mesiacov, najviac však do 15 mesiacov od začatia prešetrovania.

(16)

Prešetrovania alebo konania by sa mali ukončiť, ak je dumping de minimis alebo ak je ujma zanedbateľná a je vhodné vymedziť uvedené situácie. Tam, kde majú byť uložené opatrenia, je potrebné stanoviť ukončenie prešetrovania a stanoviť, že opatrenia by mali byť menšieho rozsahu než dumpingové rozpätie, ak by takýto menší rozsah odstránil ujmu, a takisto spresniť metódu výpočtu úrovne opatrení v prípadoch výberu vzorky.

(17)

Je potrebné stanoviť retroaktívne vyberanie predbežných ciel, ak sa to považuje za vhodné, a vymedziť okolnosti, ktoré môžu spustiť retroaktívne uplatňovanie ciel, aby sa zabránilo oslabeniu konečných opatrení, ktoré sa majú použiť. Je taktiež potrebné stanoviť, aby sa clo mohlo uplatňovať retroaktívne v prípadoch porušenia alebo späťvzatia záväzkov.

(18)

Je potrebné stanoviť, aby opatrenia zanikli po piatich rokoch, pokiaľ revízne prešetrovanie nepreukáže, že by sa mali zachovať. Je taktiež potrebné stanoviť v prípadoch, keď sú predložené dostatočné dôkazy o zmenených okolnostiach, predbežné revízne prešetrovania alebo prešetrovania s cieľom stanoviť, či sú vrátenia antidumpingových ciel odôvodnené. Je taktiež vhodné stanoviť, aby pri akomkoľvek opätovnom výpočte dumpingu, ktorý si vyžaduje úpravu vývozných cien, sa clo nepovažovalo za náklady, ktoré vznikli medzi dovozom a ďalším predajom tam, kde sa uvedené clo odráža v cenách výrobkov, ktoré podliehajú opatreniam v Únii.

(19)

Je potrebné špecificky stanoviť prehodnotenie vývozných cien a dumpingových rozpätí tam, kde clo prevezme vývozca vo forme kompenzačnej dohody a príslušné opatrenia sa neodrážajú v cenách výrobkov, ktoré podliehajú opatreniam v Únii.

(20)

Antidumpingová dohoda z roku 1994 neobsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú obchádzania antidumpingových opatrení, hoci osobitné ministerské rozhodnutie GATT uznalo obchádzanie ako problém a postúpilo ho Antidumpingovému výboru GATT s cieľom jeho riešenia. Zohľadniac doterajší neúspech mnohostranných rokovaní a až do výsledku postúpenia veci Antidumpingovému výboru Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by právne predpisy Únie mali obsahovať ustanovenia s cieľom riešenia postupov vrátane len montáže tovaru v Únii alebo tretej krajine, ktorých cieľom je obchádzať antidumpingové opatrenia.

(21)

Je tiež žiaduce, aby sa objasnilo, ktoré praktiky predstavujú obchádzanie zavedených opatrení. Obchádzanie sa môže uskutočňovať buď vnútri, alebo mimo Únie. V dôsledku toho je potrebné, aby sa stanovilo, že výnimky z rozšírených ciel, ktoré sa už môžu udeľovať dovozcom podľa tohto nariadenia, sa tiež môžu udeliť vývozcom pri rozširovaní ciel, aby sa tak upravilo obchádzanie, ktoré prebieha mimo Únie.

(22)

Je účelné povoliť pozastavenie antidumpingových opatrení tam, kde dôjde k dočasnej zmene trhových podmienok, ktoré znamenajú, že pokračovanie v ukladaní takýchto opatrení je počas určitého času nevhodné.

(23)

Je potrebné stanoviť, že dovozy, ktoré sú predmetom prešetrovania, môžu pri dovoze podliehať registrácii, aby sa umožnilo následné uplatnenie opatrení proti takýmto dovozom.

(24)

Na to, aby sa zabezpečil náležitý výkon opatrení, je potrebné, aby členské štáty monitorovali a podávali správy Komisii o dovoze výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania alebo opatrení, ako aj o výške cla vybraného podľa tohto nariadenia.

(25)

Je účelné zabezpečiť overovanie na mieste s cieľom kontroly predložených informácií predložených v súvislosti s dumpingom a ujmou, pričom však takéto overenia sú podmienené náležitým vyplnením odpovedí v predtým zaslaných dotazníkoch.

(26)

Je nevyhnutné zabezpečiť výber vzoriek v prípadoch, kde je počet strán alebo transakcií veľký, aby sa umožnilo ukončenie prešetrovaní v rámci stanovených lehôt.

(27)

Je potrebné stanoviť, že tam, kde strany dostatočne nespolupracujú, sa môžu použiť iné informácie s cieľom stanovenia zistení a že takéto informácie môžu byť pre príslušné strany menej priaznivé, ako by to bolo v prípade, ak by tieto strany spolupracovali.

(28)

Malo by sa upraviť ustanovenie, ktoré sa týka zaobchádzania s dôvernými informáciami, aby nedošlo k prezradeniu obchodného tajomstva.

(29)

Je nevyhnutné, aby bolo upravené ustanovenie, ktoré sa týka riadneho uverejnenia základných skutočností a úvah pre strany, ktoré sú oprávnené na takéto zaobchádzanie, a že k takémuto sprístupneniu má dôjsť s náležitým ohľadom na rozhodovací proces v Únii v rámci lehoty, ktorá stranám poskytuje možnosť obhajovať svoje záujmy.

(30)

Je obozretné zabezpečiť administratívny systém, v rámci ktorého možno predkladať argumenty s ohľadom na to, či sú opatrenia v záujme Únie vrátane záujmov spotrebiteľov, a stanoviť lehoty, v rámci ktorých musia byť takéto informácie predložené, ako aj zverejnené práva dotknutých strán.

(31)

Vykonávanie tohto nariadenia si vyžaduje jednotné podmienky na prijímanie predbežných alebo konečných ciel a na ukončenie prešetrovania bez uloženia opatrení. Uvedené opatrenia by mala prijímať Komisia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4).

(32)

Pri prijímaní predbežných opatrení by sa mal uplatňovať konzultačný postup vzhľadom na účinky takýchto opatrení a ich logickú postupnosť vo vzťahu k prijatiu konečných opatrení. Mal by sa použiť aj na prijímanie záväzkov, začatie a nezačatie revízneho prešetrovania pri uplynutí platnosti, pozastavenie opatrení, predĺženie pozastavenia opatrení a obnovenie opatrení vzhľadom na účinky týchto opatrení v porovnaní s konečnými opatreniami. V prípade, že by omeškanie pri ukladaní takýchto opatrení spôsobilo škodu, ktorú by bolo ťažké napraviť, je nevyhnutné, aby sa Komisii umožnilo prijímať okamžite uplatniteľné predbežné opatrenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zásady

1.   Antidumpingové clo možno uložiť na akýkoľvek dumpingový výrobok, ktorého prepustenie do voľného obehu v Únii spôsobuje ujmu.

2.   Výrobok sa považuje za dumpingový, ak je jeho vývozná cena do Únie nižšia ako porovnateľná cena podobného výrobku v bežnom obchode, stanovená pre krajinu vývozu.

3.   Krajina vývozu je spravidla krajina pôvodu. Môže to byť však prechodná krajina s výnimkou prípadu, keď sa napríklad výrobky cez túto krajinu len prevážajú alebo sa dotknuté výrobky v tejto krajine nevyrábajú, alebo v tejto krajine neexistuje pre ne porovnateľná cena.

4.   Na účely tohto nariadenia „podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je identický, to znamená podobný vo všetkých znakoch s posudzovaným výrobkom, alebo ak nie je takýto výrobok k dispozícii, s iným výrobkom, ktorý hoci nie je podobný v každom ohľade, má vlastnosti, ktoré sú veľmi podobné vlastnostiam posudzovaného výrobku.

Článok 2

Stanovenie dumpingu

1.   Normálna hodnota je spravidla založená na cenách zaplatených alebo obvykle platených v bežnom obchode nezávislými zákazníkmi v krajine vývozu.

Tam, kde vývozca v krajine vývozu podobný výrobok nevyrába alebo nepredáva, môže však byť normálna hodnota stanovená na základe cien iných predávajúcich alebo výrobcov.

Ceny medzi stranami, o ktorých vyjde najavo, že sú v spojení alebo uzavreli medzi sebou kompenzačnú dohodu medzi stranami, sa nepovažujú za ceny v bežnom obchode a nemožno ich použiť na určenie normálnej hodnoty, pokiaľ nie je stanovené, že príslušný vzťah nemá na ne vplyv.

Aby sa určilo, či sú dve strany v spojení, možno zohľadniť vymedzenie osôb, ktoré sú v spojení, v zmysle článku 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (5).

2.   Predaj podobného výrobku, ktorý je určený na domácu spotrebu, sa spravidla použije na určenie normálnej hodnoty, ak takýto objem predaja predstavuje 5 % alebo viac z objemu predaja posudzovaného výrobku do Únie. Nižší objem predaja však možno použiť, ak sa napríklad účtované ceny považujú pre dotknutý trh za reprezentatívne.

3.   Ak neexistuje predaj podobného výrobku v bežnom obchode alebo takýto predaj je nedostatočný, alebo ak z dôvodu osobitnej situácie na trhu takýto predaj neumožňuje náležité porovnanie, normálna hodnota podobného výrobku sa vypočíta na základe výrobných nákladov v krajine pôvodu, ktoré sa zvýšia o primeranú čiastku na predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk, alebo na základe vývozných cien v bežnom obchode do vhodnej tretej krajiny za predpokladu, že tieto ceny sú reprezentatívne.

Osobitná situácia na trhu pre dotknutý výrobok v zmysle prvého pododseku sa môže považovať za existujúcu okrem iného vtedy, keď sú ceny umelo nízke, keď dochádza k výraznému výmennému obchodu, alebo v prípade, ak ide o režim spracovania na neobchodné účely.

4.   Predaj podobného výrobku na domácom trhu krajiny vývozu alebo vývoz do tretej krajiny pri cenách nižších, ako sú výrobné náklady na jednotku (pevné a variabilné) zvýšené o predajné, všeobecné a administratívne náklady, možno považovať za taký, ktorý sa neuskutočňuje v bežnom obchode z dôvodu ceny a nie je braný do úvahy pri určovaní normálnej hodnoty, len ak sa stanoví, že sa takýto predaj realizoval v rámci dlhšieho obdobia v značných množstvách, a za ceny, ktoré nezabezpečujú pokrytie všetkých nákladov v rámci primeraného obdobia.

Ak ceny, ktoré sú nižšie ako náklady v čase predaja, sú vyššie ako vážený priemer nákladov počas obdobia prešetrovania, takéto ceny sa považujú za dostatočné na pokrytie nákladov v rámci primeraného obdobia.

Predĺžený čas je spravidla jeden rok, v žiadnom prípade nie však menej ako šesť mesiacov, a predaj pod úrovňou jednotkových nákladov sa považuje za realizovaný v značných množstvách v rámci takéhoto obdobia, keď sa stanoví, že vážený priemer predajných cien je pod úrovňou váženého priemeru jednotkových nákladov alebo že objem predaja pod jednotkovými nákladmi nie je menší než 20 % hodnoty predaja, ktorý sa používa na určenie normálnej hodnoty.

5.   Náklady sa spravidla vypočítajú na základe záznamov vedených stranou, ktorá je predmetom prešetrovania, za predpokladu, že takéto záznamy sú v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými zásadami dotknutej krajiny a že sa preukáže, že záznamy primerane odrážajú náklady spojené s výrobou a predajom posudzovaného výrobku.

Ak nie sú náklady, ktoré súvisia s výrobou a predajom výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, primerane vyjadrené v záznamoch dotknutej strany, upravia alebo stanovia sa na základe nákladov iných výrobcov alebo vývozcov v tej istej krajine, alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii alebo sa nemôžu použiť, na akomkoľvek inom rozumnom základe, vrátane informácií z iných reprezentatívnych trhov.

Do úvahy sa berú predložené dôkazy, ktoré sa týkajú správneho rozdelenia nákladov, za predpokladu, že sa preukáže, že takéto rozdelenie sa v minulosti použilo. V prípade neexistencie vhodnejšej metódy sa uprednostní rozdelenie nákladov na základe obratu. Pokiaľ to už nebolo zohľadnené v rámci rozdelenia nákladov podľa tohto pododseku, náklady sa vhodne upravia pri tých neopakovaných položkách nákladov, ktoré sú prospešné pre budúcu a/alebo súčasnú výrobu.

Ak sú náklady za časť obdobia na náhradu nákladov ovplyvnené používaním nových výrobných zariadení, ktoré si vyžadujú značné dodatočné investície a nízku mieru využitia kapacít, ktoré sú výsledkom operácií na zavedenie výroby, ktoré sa konajú v rámci alebo v priebehu časti obdobia, v ktorom sa vykonáva prešetrovanie, sú priemerné náklady na úvodnú fázu nákladmi, ktoré sú použiteľné podľa vyššie uvedených pravidiel o rozdelení na konci takejto fázy, a zahrnú sa na tejto úrovni za príslušné obdobie do priemerných vážených nákladov, ktoré sú uvedené v druhom pododseku odseku 4. Dĺžka úvodnej fázy sa určí vo vzťahu k situácii dotknutého výrobcu alebo vývozcu, nepresiahne však primeranú počiatočnú časť obdobia na náhradu nákladov. Na túto úpravu sa vo vzťahu k nákladom použiteľným v priebehu obdobia prešetrovania zohľadnia informácie, ktoré sa týkajú úvodnej fázy, ktorá presahuje toto obdobie, ak sa predložia pred overeniami na mieste a do troch mesiacov po začatí prešetrovania.

6.   Čiastky zodpovedajúce výške predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a zisku sú založené na skutočných údajoch, ktoré sa týkajú výroby a predaja podobného výrobku v bežnom obchode výrobcom alebo vývozcom, ktorý podlieha prešetrovaniu. Ak takéto čiastky nemožno stanoviť na takomto základe, môžu byť stanovené na základe:

a)

váženého priemeru skutočných čiastok, určených pre iných vývozcov alebo výrobcov, ktorí podliehajú prešetrovaniu na výrobu a predaj podobného výrobku na domácom trhu krajiny pôvodu;

b)

skutočných čiastok použiteľných na výrobu a predaj tej istej všeobecnej kategórie výrobkov v bežnom obchode príslušným vývozcom alebo výrobcom na domácom trhu krajiny pôvodu;

c)

ľubovoľnej inej primeranej metódy za predpokladu, že takto stanovená čiastka na zisk nepresiahne zisk bežne dosahovaný inými vývozcami alebo výrobcami z predaja výrobkov tej istej všeobecnej kategórie na domácom trhu krajiny pôvodu.

7.

a)

V prípade dovozov z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom (6) sa normálna hodnota určí na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom alebo na základe ceny z takejto tretej krajiny voči iným krajinám vrátane Únie, alebo ak toto nie je možné, na inom odôvodnenom základe vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo bežne platenej v Únii za podobný výrobok, ktorá sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie.

Vhodná tretia krajina s trhovým hospodárstvom sa vyberie vhodným spôsobom, pričom sa vezmú do úvahy spoľahlivé informácie dostupné v čase výberu. Do úvahy sa vezmú aj lehoty. Ak je to vhodné, použije sa tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorá je predmetom toho istého prešetrovania.

Strany dotknuté prešetrovaním sú informované krátko po začatí prešetrovania o predpokladanej tretej krajine s trhovým hospodárstvom a majú 10 dní na vyjadrenie pripomienok.

b)

V antidumpingovom prešetrovaní, ktoré sa týka dovozu tovaru z Čínskej ľudovej republiky, Vietnamu a Kazachstanu a akejkoľvek inej krajiny s iným ako trhovým hospodárstvom, ktorá je členom WTO k dátumu začatia prešetrovania, sa normálna hodnota určí v súlade s odsekmi 1 až 6, ak sa na základe riadne preukázateľných tvrdení jedného alebo niekoľkých výrobcov, ktorí podliehajú prešetrovaniu, a v súlade s kritériami a postupmi stanovenými v písmene c) preukáže, že u tohto výrobcu, resp. výrobcov prevládajú pri výrobe a predaji dotknutého podobného výrobku podmienky trhového hospodárstva. V opačnom prípade sa uplatňujú pravidlá, ktoré sú stanovené v písmene a).

c)

Tvrdenie podľa písmena b) musí byť v písomnej podobe a musí obsahovať dostatok dôkazov o tom, že výrobca pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j. ak:

rozhodnutia firiem, ktoré sa týkajú cien, nákladov a vstupov vrátane napr. surovín, nákladov na technológiu a mzdových nákladov, výstupov, tržieb a investícií, sú prijaté ako reakcie na signály trhu, ktoré odrážajú ponuku a dopyt a bez podstatného vplyvu štátu v tomto ohľade a náklady na hlavné vstupy podstatným spôsobom odrážajú trhové hodnoty,

firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle preverované v súlade s medzinárodnými účtovníckymi normami a ktoré sa používajú na všetky účely,

výrobné náklady a finančná situácia firiem nepodliehajú výrazným deformáciám preneseným z bývalého systému iného ako trhového hospodárstva, najmä v oblasti odpisovania aktív, iných odpisov, výmenného obchodu a platieb prostredníctvom vyrovnania dlhov,

dotknuté firmy podliehajú zákonom o konkurze a vlastníctve, ktoré zaručujú právnu istotu a stabilitu činnosti firiem, a

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhového kurzu.

Určenie, či výrobca spĺňa kritériá uvedené v tomto písmene, sa prijme obvykle do siedmich mesiacov od začatia prešetrovania, ale v každom prípade nie neskôr ako do ôsmich mesiacov po začatí prešetrovania po tom, ako výrobné odvetvie Únie dostalo príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Toto určenie zostane v platnosti až do konca prešetrovania. Komisia poskytne členským štátom informácie o svojej analýze tvrdení podľa písmena b) obvykle do 28 týždňov odo dňa začatia prešetrovania.

d)

Ak Komisia obmedzila svoje preskúmanie v súlade s článkom 17, určenie podľa písmen b) a c) tohto odseku sa obmedzí na strany zahrnuté do preskúmania a na každého výrobcu, ktorý získa individuálne zaobchádzanie podľa článku 17 ods. 3.

8.   Vývozná cena je cena skutočne zaplatená alebo splatná za výrobok pri jeho vývoze z krajiny vývozu do Únie.

9.   V prípadoch, keď neexistuje vývozná cena alebo keď existuje podozrenie, že vývozná cena je nespoľahlivá z dôvodu spojenia alebo kompenzačnej dohody medzi vývozcom a dovozcom alebo treťou stranou, možno vývoznú cenu vytvoriť na základe ceny, za akú sa dovážané výrobky prvýkrát predajú nezávislému kupujúcemu, alebo ak sa výrobky ďalej predajú nezávislému kupujúcemu alebo sa nepredajú v stave, v akom boli dovezené, na ľubovoľnom primeranom základe.

V týchto prípadoch sa vykoná úprava všetkých nákladov vrátane ciel a daní, ktoré vznikli medzi dovozom a ďalším predajom a nahromadeného zisku s cieľom stanovenia spoľahlivej vývoznej ceny na hranici Únie.

Položky, vo vzťahu ku ktorým sa vykoná úprava, zahŕňajú položky, ktoré obvykle znáša dovozca, ale ktoré zaplatila ľubovoľná strana buď v Únii, alebo mimo nej, o ktorej vyjde najavo, že je v spojení alebo uzavrela kompenzačnú dohodu s dovozcom alebo vývozcom vrátane obvyklých nákladov na dopravu, poistenie, manipuláciu, nakladanie a pomocných nákladov, ciel, ľubovoľných antidumpingových ciel a ďalších splatných daní v dovážajúcej krajine z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru a primeraného rozpätia na predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk.

10.   Medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou sa vykonáva spravodlivé porovnanie. Toto porovnanie sa uskutoční na tej istej úrovni obchodovania a vo vzťahu k uskutočnenému predaju, pokiaľ je to možné, v rovnakom čase a s náležitým prihliadnutím na ostatné rozdiely, ktoré ovplyvňujú porovnateľnosť cien. Tam, kde normálna hodnota a vývozná cena nie sú stanovené na takomto porovnateľnom základe, prihliadne sa vo forme úprav, v každom prípade podľa podstaty veci, na rozdiely vo faktoroch, o ktorých sa tvrdí alebo sa preukáže, že ovplyvňujú ceny a cenové porovnanie. Pri vykonávaní úprav je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek duplicite, predovšetkým pokiaľ ide o zľavy, rabaty, množstvá a úroveň obchodovania. V prípade splnenia osobitných podmienok faktory, kvôli ktorým možno vykonať úpravy, sú uvedené v tomto zozname:

a)

Fyzické vlastnosti

Úprava sa vykoná kvôli rozdielom vo fyzických vlastnostiach dotknutého výrobku. Výška úpravy zodpovedá primeranému odhadu trhovej hodnoty rozdielu.

b)

Dovozné platby a nepriame dane

Vykoná sa úprava normálnej hodnoty o čiastku zodpovedajúcu ľubovoľným dovozným platbám alebo nepriamym daniam na ťarchu podobného výrobku a materiálov do neho manuálne začlenených, ak sú určené na spotrebu v krajine vývozu a nie sú vyberané alebo vrátené vo vzťahu k výrobku vyvážanému do Únie.

c)

Zľavy, rabaty a množstvá

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom v zľavách a rabatoch vrátane tých, ktoré sú poskytované na rozdiely v množstvách, ak sú tieto riadne vyčíslené a sú priamo spojené s predpokladaným predajom. Úprava sa môže taktiež vykonať na odložených zľavách a rabatoch, ak sa nárok zakladá na dôslednej praxi v predchádzajúcich obdobiach vrátane dodržiavania podmienok, ktoré sa požadujú s cieľom spôsobilosti na zľavu alebo rabaty.

d)

Úroveň obchodu

i)

Úprava kvôli rozdielom v úrovniach obchodu vrátane všetkých rozdielov, ktoré môžu vzniknúť v tržbách OEM (pôvodného výrobcu zariadenia), sa vykoná, ak sa vo vzťahu k distribučnému reťazcu na oboch trhoch ukáže, že vývozná cena vrátane vytvorenej vývoznej ceny je na inej úrovni obchodu ako normálna hodnota a že rozdiel ovplyvnil porovnateľnosť cien, čo dokazujú pretrvávajúce a zjavné rozdiely v pôsobení a cenách predajcu na jednotlivé rozdielne úrovne obchodu na domácom trhu krajiny vývozu. Výška úpravy vychádza z trhovej hodnoty rozdielu.

ii)

V prípadoch nezahrnutých do bodu i), keď existujúci rozdiel v úrovni obchodu nemožno vyčísliť z dôvodu absencie relevantných úrovní na domácom trhu krajín vývozu alebo ak sa v prípade niektorých funkcií jasne preukáže, že súvisia s inými úrovňami obchodu ako s tou, ktorá sa má použiť v porovnaní, však možno povoliť osobitnú úpravu.

e)

Náklady na dopravu, poistenie, manipuláciu, nakladanie a vedľajšie náklady

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom vo vzniknutých priamo súvisiacich nákladoch na dopravu dotknutého výrobku z prevádzkových priestorov vývozcu k nezávislému kupujúcemu, ak sú takéto náklady zahrnuté do účtovaných cien. Takéto náklady zahŕňajú dopravu, poistenie, manipuláciu, nakladanie a vedľajšie náklady.

f)

Balenie

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom v priamo súvisiacich nákladoch na balenie dotknutého výrobku.

g)

Úver

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom v nákladoch na ľubovoľný úver poskytnutý na zamýšľaný predaj za predpokladu, že ide o faktor, ktorý bol zohľadnený pri stanovení účtovaných cien.

h)

Náklady po predaji

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom v priamych nákladoch na poskytovanie záruk, garancií, technickej pomoci a služieb stanovených zákonom a/alebo v kúpnej zmluve.

i)

Provízie

Vykoná sa úprava kvôli rozdielom v províziách zaplatených vo vzťahu k zamýšľanému predaju.

Pojem „provízia“ znamená aj prirážku, ktorú dostane obchodník s výrobkom alebo s podobným výrobkom, ak je funkcia takéhoto obchodníka rovnaká, ako sú funkcie zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu.

j)

Menové prepočty

Keď si cenové porovnanie vyžaduje prepočty mien, takýto prepočet sa vykoná prostredníctvom výmenného kurzu platného v deň predaja okrem prípadu, keď je predaj zahraničnej meny na termínových trhoch priamo spojený s príslušným vývozom, keď sa použije výmenný kurz budúceho predaja. Spravidla sa za dátum predaja považuje dátum faktúry, možno však použiť dátum zmluvy, nákupnej objednávky alebo potvrdenia objednávky, ak tieto vhodnejšie stanovujú vecné podmienky predaja. Na pohyb výmenných kurzov sa neprihliada a vývozcom sa poskytne 60 dní na zohľadnenie trvalého pohybu výmenných kurzov v priebehu obdobia prešetrovania.

k)

Iné faktory

Úprava sa môže vykonať aj kvôli rozdielom v iných faktoroch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až j), ak sa preukáže, že ovplyvňujú porovnateľnosť cien požadovanú v tomto odseku, najmä ak spotrebitelia sústavne platia rozdielne ceny na domácom trhu v dôsledku rozdielu v týchto faktoroch.

11.   Pokiaľ príslušné ustanovenia, ktoré upravujú spravodlivé porovnanie, neustanovujú inak, je existencia dumpingových rozpätí počas obdobia prešetrovania spravidla stanovená na základe porovnania váženého priemeru normálnej hodnoty s váženým priemerom cien všetkých vývozných transakcií do Únie alebo porovnaním individuálnych normálnych hodnôt a individuálnych vývozných cien do Únie v jednotlivých transakciách. Normálnu hodnotu stanovenú na základe váženého priemeru možno však porovnať s cenami jednotlivých individuálnych vývozných transakcií do Únie, ak existuje významný rozdiel v profile vývozných cien medzi rôznymi kupujúcimi, regiónmi alebo dobami a ak by metódy špecifikované v prvej vete tohto odseku neodrážali plnú mieru praktizovaného dumpingu. Tento odsek nebráni používaniu výberu vzoriek v súlade s článkom 17.

12.   Dumpingové rozpätie je suma, o ktorú normálna hodnota presahuje vývoznú cenu. Tam, kde sa dumpingové rozpätia líšia, je možné stanoviť vážený priemer dumpingového rozpätia.

Článok 3

Stanovenie ujmy

1.   Pokiaľ nie je stanovené inak, na účely tohto nariadenia pojem „ujma“ znamená značnú ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu Únie, hrozbu značnej ujmy výrobnému odvetviu Únie alebo značné oneskorenie v založení tohto výrobného odvetvia a interpretuje sa v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Stanovenie ujmy je založené na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie:

a)

objemu dumpingových dovozov a vplyvu dumpingových dovozov na ceny podobných výrobkov na trhu Únie a

b)

následný dosah takýchto dovozov na výrobné odvetvie Únie.

3.   Pokiaľ ide o objem dumpingových dovozov, pozornosť sa venuje tomu, či došlo k významnému nárastu dumpingových dovozov v absolútnom vyjadrení alebo relatívnom vyjadrení vo vzťahu k výrobe alebo spotrebe v Únii. Pokiaľ ide o vplyv dumpingových dovozov na ceny, pozornosť sa venuje tomu, či došlo prostredníctvom dumpingových dovozov k významnému zníženiu cien v porovnaní s cenou podobného výrobku výrobného odvetvia Únie, alebo či vplyv takýchto dovozov inak spôsobí cenové podhodnotenie vo významnej miere alebo zabráni vo významnej miere rastu cien, ku ktorému by inak došlo. Ani jeden alebo ani viacero z týchto faktorov nemôžu byť nevyhnutne smerodajných.

4.   V prípade, že dovoz výrobku z viac ako z jednej krajiny je súčasne predmetom antidumpingových prešetrovaní, účinky takéhoto dovozu sa súhrnne vyhodnotia, len ak sa určí, že:

a)

dumpingové rozpätie stanovené vo vzťahu k dovozu z každej krajiny je väčšie ako de minimis, tak ako je uvedené v článku 9 ods. 3, a že objem dovozu z každej krajiny nie je zanedbateľný a

b)

súhrnné vyhodnotenie účinkov dovozu je primerané z hľadiska podmienok hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami a podmienok hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami a podobným výrobkom Únie.

5.   Vyhodnotenie dosahu dumpingových dovozov na dotknuté výrobné odvetvie Únie zahŕňa vyhodnotenie všetkých relevantných hospodárskych faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia, vrátane skutočnosti, že výrobné odvetvie je ešte stále v procese zotavovania sa z účinkov minulého dumpingu alebo subvencovania, veľkosti skutočného dumpingového rozpätia, skutočného alebo potenciálneho poklesu odbytu, ziskov, výroby, podielu na trhu, produktivity, návratnosti investícií a využitia kapacít; faktorov ovplyvňujúcich ceny v Únii, skutočných a potenciálnych negatívnych vplyvov na peňažný tok, zásoby, zamestnanosť, mzdy, rast, schopnosť navýšenia kapitálu alebo investícií. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a ani jeden alebo viaceré z týchto faktorov nemôžu byť nevyhnutne rozhodujúcim vodidlom.

6.   Zo všetkých relevantných dôkazov predložených vo vzťahu k odseku 2 sa musí preukázať, že dumpingové dovozy spôsobujú ujmu v zmysle tohto nariadenia. Špecificky to znamená preukázanie toho, že objem a/alebo úrovne cien špecifikované podľa odseku 3 majú dôsledky na výrobné odvetvie Únie tak, ako je stanovené v odseku 5, a že tieto dôsledky sú takého rozsahu, že ho možno klasifikovať ako značný.

7.   Iné známe faktory, ako sú dumpingové dovozy, ktoré súčasne spôsobujú ujmu výrobnému odvetviu Únie, sa taktiež preskúmajú, aby sa zabezpečilo, že ujmu spôsobenú týmito inými faktormi nemožno pripísať dumpingovým dovozom podľa odseku 6. Medzi faktory, ktoré možno v tomto ohľade zvážiť, patrí objem a ceny dovozu nepredávané za dumpingové ceny, pokles dopytu alebo zmeny modelov spotreby, postupy obmedzujúce obchod a hospodársku súťaž medzi výrobcami z Únie a tretej krajiny a rozvoj technológií a exportná výkonnosť a produktivita výrobného odvetvia Únie.

8.   Účinok dumpingových dovozov sa vyhodnotí vo vzťahu k výrobe podobného výrobku v rámci výrobného odvetvia Únie, ak dostupné údaje umožnia samostatnú identifikáciu tejto výroby na základe kritérií, ako je výrobný proces, odbyt a zisky výrobcu. Ak takáto samostatná identifikácia tejto výroby nie je možná, účinok dumpingových dovozov sa vyhodnotí prostredníctvom preskúmania výroby najužšej skupiny alebo kategórie výrobkov, ktorá zahŕňa podobný výrobok, v prípade ktorého možno poskytnúť potrebné informácie.

9.   Stanovenie hrozby značnej ujmy sa zakladá na skutočnostiach a nielen na tvrdeniach, dohadoch alebo vzdialenej možnosti. Zmena okolností, ktoré vytvoria situáciu, za akej by dumping spôsobil ujmu, musí byť jasne predvídateľná a musí byť bezprostredne hroziaca.

Pri určovaní toho, či ide o existenciu hrozby značnej ujmy, je potrebné zvážiť faktory, ako sú:

a)

významné tempo rastu dumpingových dovozov na trh Únie, ktoré naznačuje pravdepodobnosť podstatne narastajúcich dovozov;

b)

či je dostatočná, voľne disponibilná kapacita na strane vývozcu alebo bezprostredne hroziaci a podstatný nárast takejto kapacity, ktoré naznačujú pravdepodobnosť podstatne narastajúcich dumpingových vývozov do Únie, pričom sa zohľadní dostupnosť ďalších vývozných trhov, ktoré sú schopné absorbovať dodatočné vývozy;

c)

či dovoz vstupuje pri cenách, ktoré by vo významnej miere spôsobili zníženie cien alebo by zabránili rastu cien, ku ktorému by inak došlo a ktoré by pravdepodobne zvýšili dopyt po ďalších dovozoch;

d)

zásoby výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

Ani jeden z vyššie uvedených faktorov nemôže byť sám osebe nevyhnutne rozhodujúcim vodidlom, ale súhrn posudzovaných faktorov musí viesť k záveru, že ďalšie dumpingové vývozy bezprostredne hrozia a že pokiaľ nie sú prijaté ochranné opatrenia, dôjde k značnej ujme.

Článok 4

Vymedzenie pojmu výrobného odvetvia Únie

1.   Na účely tohto nariadenia sa pojem „výrobné odvetvie Únie“ vykladá tak, že označuje výrobcov podobných výrobkov z Únie ako celku alebo tých z nich, ktorých spoločná výroba výrobkov predstavuje podstatnú časť, tak ako je vymedzené v článku 5 ods. 4, z celkovej výroby týchto výrobkov v rámci Únie s výnimkou:

a)

ak sú výrobcovia v spojení s vývozcom alebo dovozcom alebo sú sami dovozcami namietaného dumpingového výrobku, pojem „výrobné odvetvie Únie“ sa môže vysvetľovať tak, že označuje zostávajúcu časť výrobcov;

b)

za výnimočných okolností môže byť územie Únie pre príslušnú výrobu rozdelené na dva alebo viac konkurenčných trhov a výrobcovia v rámci každého trhu sa môžu považovať za samostatné výrobné odvetvie, ak:

i)

výrobcovia v rámci takéhoto trhu predávajú celú alebo takmer celú svoju výrobu príslušného výrobku na tomto trhu a

ii)

dopyt na tomto trhu nie je v podstatnej miere uspokojený dodávkami výrobcov príslušného výrobku, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek v Únii.

Za takýchto okolností možno konštatovať, že ujma existuje aj tam, kde prevažná časť celkového výrobného odvetvia Únie nie je poškodená, za predpokladu, že dochádza ku koncentrácii dumpingových dovozov na takýto izolovaný trh, a tiež za predpokladu, že dumpingové dovozy spôsobujú ujmu výrobcom celej alebo takmer celej výroby v rámci takéhoto trhu.

2.   Na účely odseku 1 sa výrobcovia považujú za spojených s vývozcami alebo dovozcami, len ak:

a)

jeden z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhého alebo

b)

oboch priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba, alebo

c)

spolu priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu za predpokladu, že existujú dôvody domnievať sa alebo predpokladať, že účinok tohto vzťahu je taký, že spôsobuje odlišné správanie dotknutého výrobcu v porovnaní s výrobcom bez takéhoto spojenia.

Na účely tohto odseku sa osoba považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad druhou osobou, ak je takáto osoba právne alebo funkčne v postavení, v ktorom môže druhej osobe ukladať obmedzenia alebo dávať usmernenia.

3.   V prípadoch, keď výrobné odvetvie Únie označuje výrobcov v určitom regióne, vývozcom sa poskytne možnosť ponúknuť záväzky podľa článku 8 s ohľadom na dotknutý región. V takýchto prípadoch pri hodnotení záujmu Únie o opatrenia sa osobitne zohľadňuje záujem regiónu. Ak nie je promptne ponúknutý žiadny zodpovedajúci záväzok alebo sa uplatňuje situácia, ktorá je stanovená v článku 8 ods. 9 a 10, možno uložiť predbežné alebo konečné clo vo vzťahu k Spoločenstvu ako celku. V takýchto prípadoch, ak je to použiteľné, sa môže clo obmedziť na konkrétnych výrobcov alebo vývozcov.

4.   Na tento článok sa vzťahujú ustanovenia článku 3 ods. 8.

Článok 5

Začatie konania

1.   Ak nie je v ustanoveniach odseku 6 stanovené inak, začne sa prešetrovanie s cieľom určenia existencie, miery a vplyvu údajného dumpingu na základe písomného podnetu ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, alebo ľubovoľného združenia, ktoré nemá právnu subjektivitu, konajúceho v mene výrobného odvetvia Únie.

Podnet môže byť predložený Komisii alebo členskému štátu, ktorý ho postúpi Komisii. Komisia pošle členským štátom kópiu prijatého podnetu. Podnet sa považuje za podaný v prvý pracovný deň po jeho doručení Komisii vo forme doporučeného listu alebo po vydaní potvrdenia o prijatí zo strany Komisie.

Ak má v prípade absencie podnetu členský štát dostatočný dôkaz o existencii dumpingu a ním spôsobenej ujme, ktorá vznikla výrobnému odvetviu Únie, bezodkladne ho oznámi Komisii.

2.   Podnet podľa odseku 1 obsahuje dôkazy o existencii dumpingu, ujme a príčinnej súvislosti medzi údajnými dumpingovými dovozmi a údajnou ujmou. Podnet obsahuje tieto informácie, pokiaľ sú dostupné navrhovateľovi:

a)

totožnosť osoby, ktorá podala podnet a opis objemu a hodnoty výroby podobného výrobku v rámci Únie. V prípade, že sa podnet podá v písomnej podobe v mene výrobného odvetvia Únie, musí uvádzať výrobné odvetvie, v mene ktorého bol podnet podaný, prostredníctvom zoznamu všetkých známych výrobcov podobného výrobku z Únie (alebo združení výrobcov podobného výrobku z Únie) a v možnom rozsahu, uvedenia objemu a hodnoty produkcie podobného výrobku v rámci Únie zo strany takýchto výrobcov;

b)

úplný opis údajne dumpingového výrobku, názov príslušnej krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu, totožnosť každého známeho vývozcu alebo zahraničného výrobcu a zoznam známych osôb dovážajúcich príslušný výrobok;

c)

ceny, za aké sa príslušný výrobok predáva, ak je určený na spotrebu na domácich trhoch krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu (alebo v prípade potreby ceny, za aké sa výrobok predáva z krajiny alebo krajín pôvodu alebo vývozu do tretej krajiny alebo krajín alebo o vytvorenej hodnote výrobku) a vývozné ceny alebo v prípade potreby ceny, za aké sa výrobok po prvýkrát predá nezávislému kupujúcemu v Únii;

d)

zmeny v objeme údajne dumpingových dovozov, vplyv tohto dovozu na ceny podobného výrobku na trhu v rámci Únie a následný dosah príslušného dovozu na výrobné odvetvie Únie, čo sa preukáže prostredníctvom relevantných faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Únie, ako sú faktory a ukazovatele uvedené v článku 3 ods. 3 a 5.

3.   Komisia podľa možnosti posúdi presnosť a primeranosť dôkazov uvedených v podnete, aby bolo možné zistiť, či existujú dostatočné dôkazy na začatie prešetrovania.

4.   Prešetrovanie v zmysle odseku 1 sa začne len v prípade, že sa na základe skúmania pozitívnych a negatívnych reakcií na podnet zo strany výrobcov podobného výrobku v rámci Únie ukáže, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene. Podnet sa považuje za podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene, ak ho podporia výrobcovia z Únie, ktorých celková výroba predstavuje viac ako 50 % celkovej výroby podobného výrobku, ktorý bol vyrobený tou časťou výrobného odvetvia Únie, ktorá podnet podporila alebo odmietla. Prešetrovanie sa však nezačne v prípade, ak výrobcovia z Únie, ktorí výslovne podporujú podnet, predstavujú menej ako 25 % celkovej výroby podobného výrobku, ktorý bol vyrobený výrobným odvetvím Únie.

5.   Pokiaľ nebolo rozhodnuté o začatí prešetrovania, orgány vylúčia akékoľvek uverejnenie podnetu na začatie prešetrovania. Po prijatí náležite zdokumentovaného podnetu a pred pristúpením k začatiu prešetrovania sa však upovedomí vláda dotknutej krajiny vývozu.

6.   Ak sa za mimoriadnych okolností rozhodne o začatí prešetrovania bez prijatia písomného podnetu výrobného odvetvia Únie alebo v jeho mene s ohľadom na začatie takéhoto prešetrovania, vykoná sa tak na základe dostatočných dôkazov o dumpingu, ujme a príčinnej súvislosti, ako je to uvedené v odseku 2, s cieľom odôvodniť začatie takéhoto prešetrovania. Komisia poskytne členským štátom informácie hneď, ako určí, že je potrebné začať takéto prešetrovanie.

7.   Dôkazy o dumpingu a ujme sa preskúmajú súčasne v rozhodnutí o tom, či sa má začať prešetrovanie, alebo nie. Podnet sa zamietne v prípade, ak neexistujú dostatočné dôkazy o dumpingu alebo ujme, ktoré by odôvodnili prešetrovanie prípadu. Konanie sa nezačne proti krajinám, ktorých dovozy predstavujú podiel na trhu menší než 1 %, pokiaľ tieto krajiny nepredstavujú aspoň 3 % spotreby Únie.

8.   Podnet možno vziať späť pred začatím prešetrovania, pričom v tomto prípade sa nepovažuje za podaný.

9.   Ak sa ukáže, že existujú dostatočné dôkazy na začatie konania, Komisia tak urobí do 45 dní odo dňa podania podnetu a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak neexistujú dostatočné dôkazy, navrhovateľ je o tom informovaný do 45 dní odo dňa podania podnetu Komisii. Komisia poskytne členským štátom informácie týkajúce sa jej analýzy sťažnosti obvykle do 21 dní odo dňa podania sťažnosti Komisii.

10.   Oznámenie o začatí konania oznámi začatie prešetrovania, uvedie sa v ňom názov výrobku a dotknutých krajín, súhrn prijatých informácií a uvedie sa, že všetky ďalšie relevantné údaje treba oznámiť Komisii.

Okrem toho obsahuje lehoty, v rámci ktorých sa môžu zainteresované strany prihlásiť, predložiť svoje písomné vyjadrenia a poskytnúť informácie, aby sa tieto vyjadrenia a informácie mohli zohľadniť pri prešetrovaní. Uvedie aj obdobie, v priebehu ktorého zainteresované strany majú právo požiadať, aby ich Komisia vypočula v súlade s článkom 6 ods. 5.

11.   Komisia oznámi vývozcom, dovozcom a združeniam zastupujúcim dovozcov a vývozcov, o ktorých vie, že sa ich záležitosť týka, ako aj krajine pôvodu, krajine vývozu a navrhovateľom začatie konania a s náležitým ohľadom na zachovanie ochrany dôverných informácií poskytne známym vývozcom a orgánom krajiny vývozu úplné znenie písomného podnetu v zmysle odseku 1 a na požiadanie ho sprístupní ostatným zainteresovaným stranám. Ak je počet vývozcov príliš veľký, môže byť úplné znenie písomného podnetu poskytnuté len orgánom krajiny vývozu alebo príslušnému obchodnému zväzu.

12.   Antidumpingové prešetrovanie nebráni colnému konaniu.

Článok 6

Prešetrovanie

1.   Po začatí konania Komisia v spolupráci s členskými štátmi začne prešetrovanie na úrovni Únie. Toto prešetrovanie sa vzťahuje na dumping aj ujmu, pričom obe tieto skutočnosti sa skúmajú súčasne.

Na účely reprezentatívneho zistenia sa stanoví obdobie prešetrovania, ktoré v prípade dumpingu trvá bežne najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred začatím konania.

Informácie vzťahujúce sa na obdobie, ktoré nasleduje po období prešetrovania, sa nezohľadnia.

2.   Strany, ktoré dostanú dotazníky používané pri antidumpingovom prešetrovaní, majú aspoň 30 dní na to, aby ich vyplnili. Lehota pre vývozcov začne plynúť odo dňa prijatia dotazníka, ktorý sa v tomto prípade považuje za prijatý týždeň odo dňa, keď bol zaslaný vývozcovi alebo odoslaný diplomatickému zástupcovi krajiny vývozu. Túto lehotu možno predĺžiť na 30 dní s prihliadnutím na čas, ktorý zaberie prešetrovanie, ale len v prípade, že príslušná strana náležite odôvodní žiadosť o predĺženie tejto lehoty osobitnými okolnosťami.

3.   Komisia môže požiadať členské štáty o informácie a členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby vyhoveli tejto žiadosti.

Pošlú Komisii požadované informácie spolu s výsledkami všetkých vykonaných kontrol, inšpekcií alebo prešetrovaní.

Ak pôjde o informácie všeobecného záujmu alebo o ne požiada členský štát, Komisia ich postúpi členským štátom, pokiaľ nie sú dôverné, a v prípade, že tieto informácie dôverné sú, postúpi im ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter.

4.   Komisia môže požiadať členské štáty o vykonanie potrebných kontrol a inšpekcií najmä medzi dovozcami, obchodníkmi a výrobcami z Únie, ako aj o vykonanie prešetrovania v tretích krajinách, ak s tým dotknuté podniky súhlasia a vláda príslušnej krajiny bola o tom oficiálne informovaná a nevzniesla žiadne námietky.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby vyhoveli týmto žiadostiam Komisie.

Úradníci Komisie majú právo, ak o to požiada Komisia alebo členský štát, pomáhať úradníkom členských štátov pri plnení ich povinností.

5.   Zainteresované strany, ktoré sa prihlásili v zmysle článku 5 ods. 10, sa vypočujú, ak v lehote predpísanej v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie podajú písomnú žiadosť o vypočutie, z ktorej je zrejmé, že takéto strany sú pravdepodobne ovplyvnené výsledkom konania a že existujú vážne dôvody na to, aby boli vypočuté.

6.   Na požiadanie sa dovozcom, vývozcom, zástupcom vlády krajiny vývozu a osobám, ktoré podali podnet, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 5 ods. 10, poskytnú príležitosti stretnúť sa s tými stranami, ktoré zastávajú opačný názor, aby bolo možné prezentovať protichodné stanoviská a poskytnúť argumenty na vyvrátenie dôkazov.

Pri poskytnutí takýchto príležitostí sa zohľadňuje potreba zachovania dôvernosti informácií a výhodnosti pre zúčastnené strany.

Žiadna strana nie je povinná zúčastniť sa na tomto stretnutí, a ak tak neurobí, pri posudzovaní prípadu jej to neuškodí.

Ústne informácie poskytnuté v zmysle tohto odseku Komisia zohľadní, ak budú neskôr písomne potvrdené.

7.   Osoby, ktoré podali podnet, dovozcovia a vývozcovia a ich zastupujúce združenia, organizácie užívateľov a spotrebiteľov, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 5 ods. 10, ako aj zástupcovia krajiny vývozu sa môžu na základe písomnej žiadosti zoznámiť so všetkými informáciami, ktoré poskytla strana dotknutá prešetrovaním, s výnimkou interných dokumentov pripravených orgánmi Únie alebo jeho členských štátov, a ktoré sú relevantné na predloženie ich prípadu a nie sú dôverné v zmysle článku 19 a boli použité pri prešetrovaní.

Tieto strany môžu reagovať na uvedené informácie a ich pripomienky sa zohľadnia v prípade, že sú dostatočne odôvodnené.

8.   S výnimkou okolností, ktoré sú stanovené v článku 18, je potrebné v miere, v akej je to možné, skontrolovať, či informácie, ktoré poskytli zainteresované strany a z ktorých vychádzajú zistenia, sú presné.

9.   V prípade konaní začatých podľa článku 5 ods. 9 sa prešetrovanie, kedykoľvek je to možné, ukončí do jedného roka. V každom prípade sa takéto prešetrovania vo všetkých prípadoch ukončia do 15 mesiacov od ich začatia v súlade so zisteniami podľa článku 8 v súvislosti so záväzkami alebo zisteniami podľa článku 9 v súvislosti s konečným opatrením.

Článok 7

Predbežné opatrenia

1.   Predbežné clo možno uložiť, ak:

a)

sa konanie začalo v súlade s článkom 5;

b)

bolo vydané oznámenie v tomto zmysle a zainteresovaným stranám sa poskytla primeraná možnosť na predloženie informácií a vznesenie pripomienok v súlade s článkom 5 ods. 10, ak

c)

sa uskutočnilo predbežné kladné rozhodnutie o dumpingu a následnej ujme výrobnému odvetviu Únie a

d)

ak si záujmy Únie vyžadujú prijatie opatrení na zabránenie takejto ujmy.

Predbežné clo sa uloží najskôr 60 dní od začatia konania, najneskôr však deväť mesiacov od začatia konania.

2.   Výška predbežného antidumpingového cla nepresiahne predbežne stanovené dumpingové rozpätie, mala by byť však menšia než príslušné rozpätie, ak by takéto menšie clo bolo primerané na odstránenie ujmy výrobnému odvetviu Únie.

3.   Predbežné clo sa zabezpečí zárukou a prepustenie dotknutých výrobkov do voľného obehu v rámci Únie sa podmieni poskytnutím takejto záruky.

4.   Komisia prijme predbežné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 4.

5.   Ak členský štát požaduje bezprostredné prijatie opatrení Komisie a ak sú splnené podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 1, Komisia rozhodne najviac v priebehu piatich pracovných dní od prijatia žiadosti, či sa uloží predbežné antidumpingové clo.

6.   Predbežné clo môže byť uložené na obdobie šiestich mesiacov a predĺžené o ďalšie tri mesiace alebo môže byť uložené na obdobie deviatich mesiacov. Predbežné clo sa môže uložiť na obdobie deviatich mesiacov alebo lehota jeho uloženia môže byť predĺžená len v prípade, ak o to vývozcovia, ktorí predstavujú významné percento príslušného obchodu, požiadajú alebo nemajú námietky voči oznámeniu Komisie.

Článok 8

Záväzky

1.   Pokiaľ sa predbežne potvrdzujúcim zistením stanovila existencia dumpingu a ujmy, Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijať prijateľné dobrovoľné ponuky záväzkov predložené ktorýmkoľvek vývozcom na úpravu jeho cien alebo na ukončenie vývozov za dumpingové ceny, ak je presvedčená, že škodlivý účinok dumpingu sa týmto odstráni.

V takom prípade a za predpokladu, že takéto záväzky sú platné, sa predbežné clá uložené Komisiou v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo konečné clá uložené v súlade s článkom 9 ods. 4 nevzťahujú na príslušné dovozy dotknutého výrobku vyrábaného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijímajú záväzky, v znení jeho neskorších zmien.

Zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov nie je vyššie, ako je potrebné na odstránenie dumpingového rozpätia, avšak malo by byť nižšie ako dumpingové rozpätie, ak by takéto zvýšenie bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

2.   Záväzky môže navrhnúť Komisia, ale žiadny vývozca nie je povinný pristúpiť na takéto záväzky. Skutočnosť, že vývozcovia neponúknu takéto záväzky alebo neakceptujú výzvu, aby tak urobili, v žiadnom prípade nemá vplyv na posúdenie prípadu.

Môže sa však stanoviť, že hrozba ujmy je pravdepodobnejšia, ak dumpingové dovozy pokračujú. Záväzky sa od vývozcov nepožadujú ani neakceptujú, pokiaľ nebolo uskutočnené predbežné kladné rozhodnutie o dumpingu a ujme spôsobenej takýmto dumpingom.

S výnimkou výnimočných okolností nemôžu byť záväzky ponúknuté neskôr, než je koniec obdobia, v priebehu ktorého možno uskutočniť vyhlásenia podľa článku 20 ods. 5.

3.   Ponúknuté záväzky nemusia byť akceptované, ak sa ich akceptovanie považuje za neuskutočniteľné, ak je počet skutočných alebo potenciálnych vývozcov príliš veľký alebo z iných dôvodov vrátane dôvodov verejného záujmu. Dotknutému vývozcovi možno uviesť dôvody, na základe ktorých sa navrhuje odmietnuť ponuku záväzku a môže sa mu poskytnúť príležitosť, aby ich pripomienkoval. Dôvody odmietnutia sa uvedú v konečnom rozhodnutí.

4.   Od strán, ktoré ponúkajú záväzok, sa požaduje, aby poskytli také znenie uvedeného záväzku, ktoré nemá dôverný charakter, aby mohlo byť sprístupnené zainteresovaným stranám prešetrovania.

5.   Ak dôjde k prijatiu záväzkov, prešetrovanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3.

6.   Ak sú záväzky akceptované, prešetrovanie sa s ohľadom na dumping a ujmu spravidla skončí. V takomto prípade, ak nedošlo k stanoveniu dumpingu ani ujme, záväzok automaticky zanikne s výnimkou prípadov, keď je takýto záver z veľkej časti odôvodnený práve existenciou záväzku. V takýchto prípadoch možno požadovať, aby sa záväzok zachoval počas primeraného obdobia.

V prípade, že došlo k stanoveniu dumpingu a ujme, záväzok naďalej pretrváva za podmienok a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

7.   Komisia vyžaduje od každého vývozcu, od ktorého bol akceptovaný záväzok, aby pravidelne poskytoval informácie, ktoré sa týkajú plnenia uvedeného záväzku, a umožnil overenie príslušných údajov. Nevyhovenie takýmto požiadavkám sa interpretuje ako porušenie záväzku.

8.   V prípade, že boli v priebehu prešetrovania akceptované záväzky od niektorých vývozcov, predpokladá sa, že na účely článku 11 nadobudnú účinnosť od dátumu, keď bolo prešetrovanie pre krajinu vývozu ukončené.

9.   V prípade porušenia alebo odvolania záväzkov akoukoľvek stranou záväzku alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou sa prijatie záväzku podľa vhodnosti odvolá rozhodnutím Komisie alebo nariadením Komisie a automaticky sa uplatňuje predbežné clo, ktoré Komisia uložila v súlade s článkom 7, alebo konečné clo, ktoré bolo uložené v súlade s článkom 9 ods. 4, za predpokladu, že dotknutý vývozca mal možnosť vyjadriť svoje pripomienky, okrem prípadov, v ktorých záväzok odvolal samotný vývozca. Komisia poskytne členským štátom informácie, ak sa rozhodne odvolať záväzok.

Akákoľvek zainteresovaná strana alebo akýkoľvek členský štát môžu predložiť informácie, ktoré poskytujú evidentný dôkaz o porušení záväzku. Následné hodnotenie, či porušenie záväzku nastalo, alebo nie, sa spravidla ukončí do šiestich mesiacov, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako deväť mesiacov po náležite odôvodnenej žiadosti.

Komisia môže pri monitorovaní záväzkov požiadať o pomoc príslušné orgány členských štátov.

10.   V súlade s článkom 7 možno uložiť predbežné clo na základe najlepších dostupných informácií vtedy, keď je dôvod domnievať sa, že záväzok sa porušuje, alebo v prípade porušenia alebo odvolania záväzku, ak prešetrovanie, ktoré viedlo k záväzku, nebolo ukončené.

Článok 9

Ukončenie bez opatrení, uloženie konečného cla

1.   Ak bol podnet vzatý späť, možno konanie ukončiť, pokiaľ takéto ukončenie je v záujme Únie.

2.   Ak nie sú ochranné opatrenia potrebné, prešetrovanie alebo konanie sa ukončí. Komisia ukončí prešetrovanie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3.

3.   V prípade konania začatého podľa článku 5 ods. 9 sa ujma spravidla považuje za zanedbateľnú tam, kde dotknuté dovozy predstavujú menšie objemy, než sú stanovené v článku 5 ods. 7. V prípade toho istého konania dôjde k okamžitému ukončeniu tam, kde sa stanoví, že dumpingové rozpätie je menšie než 2 %, vyjadrené ako percento dovoznej ceny, za predpokladu, že sa ukončí len prešetrovanie v prípadoch, kde je rozpätie menej ako 2 % pre individuálnych dovozcov a títo sú naďalej predmetom konania a možno ich opätovne prešetriť v rámci ľubovoľného nasledujúceho revízneho prešetrovania, ktoré sa uskutoční pre dotknutú krajinu podľa článku 11.

4.   Ak skutočnosti, tak ako boli s konečnou platnosťou stanovené, preukážu existenciu dumpingu a ním spôsobenú ujmu a záujem Únie si vyžaduje intervenciu v súlade s článkom 21, Komisia uloží konečné antidumpingové clo v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3. Ak je v platnosti predbežné clo, Komisia začne uvedený postup najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti takéhoto cla.

Výška antidumpingového cla nepresiahne stanovené dumpingové rozpätie, mala by však byť nižšia ako dumpingové rozpätie, ak by takéto nižšie clo bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

5.   Antidumpingové clo sa ukladá v primeranej výške vo všetkých prípadoch na nediskriminačnom základe na dovoz výrobkov zo všetkých zdrojov, pri ktorých sa zistilo, že sú dumpingové alebo spôsobujú ujmu, s výnimkou dovozu z tých zdrojov, v ktorých boli podniky akceptované na základe tohto nariadenia.

V nariadení, ktorým sa ukladajú antidumpingové opatrenia, sa určí výška cla pre každého dodávateľa alebo ak to nie je prakticky možné, pre dotknutú dodávateľskú krajinu. Dodávatelia, ktorí sú právne oddelení od iných dodávateľov alebo ktorí sú právne oddelení od štátu, sa však môžu na účely stanovenia cla považovať za jediný subjekt. Na účely uplatňovania tohto pododseku sa môžu zohľadniť také faktory, akým je napríklad existencia štrukturálnych alebo podnikových väzieb medzi dodávateľmi a štátom alebo medzi dodávateľmi, kontrola alebo významný vplyv štátu, pokiaľ ide o stanovovanie cien a produkciu, alebo hospodárska štruktúra dodávateľskej krajiny.

6.   Ak Komisia obmedzila svoje prešetrovanie v súlade s článkom 17, každé antidumpingové clo, ktoré sa uplatňuje na dovoz od vývozcov alebo výrobcov, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 17, ale neboli zahrnutí do prešetrovania, nesmie prekročiť vážené priemerné dumpingové rozpätie stanovené pre strany vo vzorke bez ohľadu na to, či bola normálna hodnota pre takéto strany stanovená na základe článku 2 ods. 1 až 6, alebo článku 2 ods. 7 písm. a).

Na účely tohto odseku Komisia neberie do úvahy žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18.

Individuálne clo sa uplatní na dovoz od ktoréhokoľvek vývozcu alebo výrobcu, ktorému bolo poskytnuté individuálne zaobchádzanie stanovené v článku 17.

Článok 10

Retroaktivita

1.   Predbežné opatrenia a konečné antidumpingové clo sa použijú len na výrobky, ktoré vstupujú do voľného obehu po období, keď nadobudne účinnosť opatrenie prijaté podľa článku 7 ods. 1 alebo článku 9 ods. 4, okrem výnimiek, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

2.   V prípade, že sa uplatnilo predbežné clo, a skutočnosti, tak ako boli s konečnou platnosťou stanovené, preukážu existenciu dumpingu a ujmy, Komisia rozhodne bez ohľadu na to, či má byť uložené konečné antidumpingové clo, aká časť predbežného cla sa má definitívne vyberať.

Na tento účel „ujma“ nezahŕňa značné oneskorenie založenia výrobného odvetvia Únie ani hrozbu značnej ujmy, pokiaľ sa nezistí, že v prípade neprijatia predbežných opatrení by sa táto hrozba zmenila na značnú ujmu. Vo všetkých ostatných prípadoch predstavujúcich túto hrozbu alebo oneskorenie založenia sa všetky predbežné čiastky uvoľnia a konečné clo možno uložiť len odo dňa konečného rozhodnutia o hrozbe alebo značného oneskorenia.

3.   Ak je konečné antidumpingové clo vyššie ako predbežné clo, rozdiel sa nevyberie. Ak je konečné clo nižšie ako predbežné clo, výšku cla treba prepočítať. Ak je konečné rozhodnutie negatívne, predbežné clo sa nepotvrdí.

4.   Konečné antidumpingové clo možno vyberať za výrobky, ktoré boli uvedené do obehu s cieľom spotreby nie skôr ako 90 dní pred dňom uplatnenia predbežných opatrení, ale nie pred začatím prešetrovania, za predpokladu, že:

a)

dovozy boli registrované v súlade s článkom 14 ods. 5;

b)

Komisia umožnila dotknutým vývozcom vyjadriť svoje pripomienky;

c)

na dotknutý výrobok bol zistený dumping už v minulosti alebo si bol dovozca vedomý, alebo si mal byť vedomý dumpingu, pokiaľ ide o jeho rozsah a údajnú alebo zistenú ujmu, a

d)

okrem úrovne dovozu, ktorý spôsobil ujmu počas obdobia prešetrovania, existuje ďalší podstatný nárast dovozu, pri ktorom je pravdepodobné, že z hľadiska jeho načasovania a objemu a ďalších okolností vážne naruší nápravný účinok konečného antidumpingového cla, ktoré sa má uplatniť.

5.   V prípadoch porušenia alebo zrušenia záväzkov možno vybrať konečné clo na tovar, ktorý bol prepustený do režimu voľného obehu, nie skôr ako 90 dní pred uplatnením predbežných opatrení za predpokladu, že dovozy boli zaregistrované v súlade s článkom 14 ods. 5 a že tento retroaktívny výber sa nevzťahuje na dovozy, ktoré sa uskutočnili pred porušením alebo zrušením záväzku.

Článok 11

Dĺžka trvania, revízne prešetrovania a vrátenia

1.   Antidumpingové opatrenie zostane v platnosti len tak dlho a v takom rozsahu, v akom je to potrebné na prijatie odvetných opatrení proti dumpingu, ktorý spôsobuje ujmu.

2.   Konečné antidumpingové opatrenie uplynie päť rokov od jeho uloženia alebo päť rokov od ukončenia najnovšieho revízneho prešetrovania, ktoré sa týkalo tak dumpingu, ako aj ujmy, pokiaľ nie je v rámci revízneho prešetrovania stanovené, že uplynutie platnosti by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy. Takéto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa iniciuje z podnetu Komisie alebo na žiadosť výrobcov z Únie, alebo v ich mene a príslušné opatrenia zostanú v platnosti až do výsledku uvedeného revízneho prešetrovania.

Revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa začne, ak žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy. O takejto pravdepodobnosti môžu napríklad svedčiť dôkazy o pretrvávajúcom dumpingu a ujme alebo dôkazy, že odstránenie ujmy je čiastočne alebo výlučne spôsobené existenciou opatrení, alebo dôkazy, že okolnosti vývozcov alebo trhové podmienky sú také, že svedčia o pravdepodobnosti ďalšieho dumpingu spôsobujúceho ujmu.

Pri vykonávaní prešetrovaní podľa tohto odseku sa vývozcom, dovozcom, predstaviteľom krajiny vývozu a výrobcom z Únie poskytne príležitosť vysvetliť, vyvrátiť alebo vyjadriť pripomienky k záležitostiam, ktoré sú uvedené v žiadosti o revízne prešetrovanie, a závery sa dosiahnu s náležitým zreteľom na všetky relevantné a náležite zdokumentované dôkazy predložené vo vzťahu k otázke, či je pravdepodobné, alebo nepravdepodobné, že vypršanie platnosti opatrení by viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie vo vhodnom čase v poslednom roku uplatňovania opatrení, ktoré sú vymedzené v tomto odseku. Následne sú výrobcovia z Únie oprávnení, najneskôr tri mesiace pred koncom päťročného obdobia, podať si žiadosť o revízne prešetrovanie v súlade s druhým pododsekom. Taktiež sa uverejní oznámenie o skutočnom uplynutí platnosti opatrení podľa tohto odseku.

3.   Potrebu pokračovať v ukladaní opatrení možno taktiež revízne prešetriť, ak je to opodstatnené, na podnet Komisie alebo na žiadosť členského štátu, alebo za predpokladu, že uplynulo primerané obdobie alebo minimálne jeden rok od uloženia konečného opatrenia, na žiadosť ľubovoľného vývozcu alebo dovozcu, alebo výrobcov z Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy odôvodňujúce potrebu takéhoto priebežného revízneho prešetrovania.

Priebežné revízne prešetrovanie sa začne, ak príslušná žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy, že pokračujúce uloženie opatrenia už nie je potrebné na vyrovnanie dumpingu a/alebo že je nepravdepodobné, že by ujma pokračovala alebo sa opätovne vyskytla, ak by sa opatrenie zrušilo alebo zmenilo, alebo že existujúce opatrenie nie je alebo už nie je odôvodnené na kompenzáciu dumpingu, ktorý spôsobuje ujmu.

Pri vykonávaní prešetrovania podľa tohto odseku môže Komisia okrem iného zvážiť, či sa okolnosti, ktoré sa týkajú dumpingu a ujmy, významne zmenili, alebo či sa existujúcimi opatreniami dosahujú zamýšľané výsledky, pokiaľ ide o odstránenie ujmy predtým vymedzenej podľa článku 3. V týchto prípadoch sa berie do úvahy konečné určenie všetkých relevantných a náležite zdokumentovaných dôkazov.

4.   Taktiež sa uskutoční revízne prešetrovanie s cieľom stanovenia individuálnych dumpingových rozpätí pre nových vývozcov v príslušnej krajine vývozu, ktorí daný výrobok nevyvážali v priebehu obdobia prešetrovania, ktoré bolo základom pre opatrenia.

Revízne prešetrovanie sa začne, ak nový vývozca alebo výrobca môže preukázať, že nie je v spojení so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov v krajine vývozu, ktorí podliehajú antidumpingových opatreniam vo vzťahu k príslušnému výrobku, a že v skutočnosti vyvážal do Únie po uplynutí obdobia prešetrovania alebo ak môže preukázať, že prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo.

Revízne prešetrovanie v prípade nového vývozcu sa začne a urýchlene uskutoční po tom, ako bola výrobcom z Únie poskytnutá príležitosť vyjadriť svoje pripomienky. Nariadením Komisie, ktorým sa začína revízne prešetrovanie, sa zruší clo platné vo vzťahu k dotknutému novému vývozcovi zmenou nariadenia, ktorým sa takéto clo uložilo, a registráciou dovozu v súlade s článkom 14 ods. 5, aby sa zabezpečila možnosť vyberať antidumpingové clo retroaktívne až do dátumu začatia revízneho prešetrovania, ak by revízne prešetrovanie malo za následok stanovenie dumpingu vo vzťahu k takémuto vývozcovi.

Ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú v prípade, ak bolo clo uložené podľa článku 9 ods. 6.

5.   Príslušné ustanovenia tohto nariadenia s ohľadom na postupy a vedenie prešetrovania s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa týkajú lehôt, sa vzťahujú na každé revízne prešetrovanie, ktoré sa vykonáva podľa odsekov 2, 3 a 4.

Revízne prešetrovania vykonávané podľa odsekov 2 a 3 sa vykonajú urýchlene a spravidla sa ukončia do 12 mesiacov odo dňa ich začatia. V každom prípade sa revízne prešetrovania podľa odsekov 2 a 3 vždy ukončia do 15 mesiacov od ich začatia.

Revízne prešetrovania podľa odseku 4 sa v každom prípade ukončia do deviatich mesiacov od dátumu ich začatia.

Ak sa revízne prešetrovanie vykonávané podľa odseku 2 začne, pokiaľ počas toho istého konania prebieha revízne prešetrovanie podľa odseku 3, revízne prešetrovanie podľa odseku 3 sa ukončí v rovnaký čas ako preskúmanie podľa odseku 2.

Ak prešetrovanie nie je ukončené v rámci termínov uvedených v druhom, treťom a štvrtom pododseku, opatrenia:

sa skončia počas prešetrovaní podľa odseku 2,

sa skončia v prípade prešetrovaní súčasne vykonávaných podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, ak sa buď prešetrovanie v zmysle odseku 2 začalo, zatiaľ čo revízne prešetrovanie na základe odseku 3 už prebiehalo v rámci toho istého konania, alebo ak sa takéto revízne prešetrovanie začalo v rovnaký čas, alebo

zostanú nezmenené počas prešetrovania podľa odsekov 3 a 4.

Úradnom vestníku Európskej únie sa následne uverejní oznam o skutočnom uplynutí platnosti alebo zachovania opatrení podľa tohto odseku.

6.   Revízne prešetrovania podľa tohto článku začína Komisia. Komisia rozhodne, či začať revízne prešetrovania podľa odseku 2 tohto článku v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. Komisia zároveň poskytne členským štátom informácie, hneď ako hospodársky subjekt alebo členský štát predloží žiadosť odôvodňujúcu začatie revízneho prešetrovania podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, a Komisia dokončí jej analýzu alebo hneď ako sama Komisia určí, že by sa malo revízne prešetriť, či je naďalej potrebné zachovať uložené opatrenia.

Tam, kde je to na základe revízneho prešetrovania opodstatnené, opatrenia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3 zrušia alebo zachovajú v súlade s odsekom 2 alebo zrušia, zachovajú alebo zmenia v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku.

Ak sú opatrenia zrušené pre individuálnych vývozcov, nie však pre krajinu ako celok, takíto vývozcovia sú naďalej účastníkmi konania a možno ich automaticky opätovne prešetriť v rámci ktoréhokoľvek následného revízneho prešetrovania, ktoré sa uskutoční vo vzťahu k tejto krajine v súlade s týmto článkom.

7.   Ak prebieha revízne prešetrovanie opatrení podľa odseku 3 na konci obdobia uplatňovania opatrení v zmysle v odseku 2, takéto revízne prešetrovanie taktiež zahŕňa okolnosti stanovené v odseku 2.

8.   Bez ohľadu na odsek 2 môže dovozca požadovať náhradu vybraného cla tam, kde sa preukáže, že dumpingové rozpätie, na základe ktorého bolo clo zaplatené, bolo odstránené alebo znížené na úroveň, ktorá je pod úrovňou cla, ktoré je v platnosti.

Pri požadovaní vrátenia antidumpingového cla podá dovozca žiadosť Komisii. Žiadosť sa podá prostredníctvom členského štátu, na ktorého území bol výrobok prepustený do voľného obehu, do šiestich mesiacov od dátumu, keď bola výška konečného cla, ktoré sa má vyberať, náležite určená príslušnými orgánmi, alebo od dátumu, keď bolo s konečnou platnosťou rozhodnuté vyberať príslušné čiastky, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom predbežného cla. Členské štáty príslušnú žiadosť bezodkladne doručia Komisii.

Žiadosť o vrátenie sa považuje za náležite odôvodnenú dôkazmi, ak obsahuje presné informácie o čiastke vrátenia antidumpingového cla, na ktorú sa uplatňuje nárok, a všetku colnú dokumentáciu, ktorá sa týka výpočtu a platby takejto čiastky. Taktiež obsahuje dôkazy za reprezentatívne obdobie o normálnych hodnotách a vývozných cenách do Únie v prípade vývozcu alebo výrobcu, na ktorého sa clo vzťahuje. V prípade, že dovozca nie je v spojení s dotknutým vývozcom alebo výrobcom a takáto informácia nie je bezprostredne dostupná, alebo v prípade, že vývozca alebo výrobca nie je ochotný ich poskytnúť dovozcovi, žiadosť obsahuje vyhlásenie vývozcu alebo výrobcu, že dumpingové rozpätie bolo znížené alebo odstránené, ako je uvedené v tomto článku, a že relevantné podporné dôkazy sa poskytnú Komisii. V prípade, že takéto dôkazy od vývozcu alebo výrobcu nie sú k dispozícii v priebehu primeranej doby, žiadosť sa zamietne.

Komisia rozhodne, či a do akej miery sa vyhovie žiadosti, alebo môže kedykoľvek rozhodnúť o začatí priebežného revízneho prešetrovania, pričom informácie a zistenia z tohto revízneho prešetrovania vykonaného v súlade s ustanoveniami platnými pre tento typ revízneho prešetrovania sa použijú pri rozhodovaní, či a do akej miery je žiadosť o vrátenie cla oprávnená. Komisia poskytne členským štátom informácie, hneď ako dokončí svoju analýzu uplatňovania.

Vrátenie cla sa spravidla uskutoční do 12 mesiacov a za žiadnych okolností nie neskôr ako 18 mesiacov po dátume, keď bola žiadosť o vrátenie, náležito odôvodnená dôkazmi, podaná dovozcom výrobku, na ktoré sa vzťahuje antidumpingové clo.

Platba každého schváleného vrátenia sa spravidla realizuje členskými štátmi do 90 dní od rozhodnutia Komisie.

9.   Pri všetkých revíznych prešetrovaniach alebo prešetreniach, ktoré sa týkajú vrátenia, uskutočnených podľa tohto článku, použije Komisia za predpokladu, že sa nezmenili okolnosti, tú istú metodológiu ako pri prešetrovaní, ktoré viedlo k clu, pričom sa náležito zohľadní článok 2, a predovšetkým jeho odseky 11 a 12 a článok 17.

10.   Pri každom prešetrovaní, ktoré sa uskutoční podľa tohto článku, Komisia preskúma spoľahlivosť vývozných cien v súlade s článkom 2. V prípade, že sa rozhodne vytvoriť vývoznú cenu v súlade s článkom 2 ods. 9, vypočíta ju bez akejkoľvek zrážky o čiastku zaplateného antidumpingového cla, ak sa poskytne nezvratný dôkaz, že clo je náležito vyjadrené v maloobchodných cenách a následných predajných cenách v Únii.

Článok 12

Vstrebanie

1.   Ak výrobné odvetvie Únie alebo akákoľvek zainteresovaná strana predloží, spravidla do dvoch rokov odvtedy, ako opatrenia nadobudnú účinnosť, dostatočné informácie preukazujúce, že po pôvodnom období prešetrovania a pred alebo po zavedení opatrení vývozné ceny klesli alebo že v cenách spätného predaja alebo následných predajných cenách dovezených výrobkov v Únii nenastal žiadny alebo len nedostatočný pohyb, Komisia môže prešetrovanie opätovne začať s cieľom preskúmať, či dané opatrenie malo na vyššie uvedené ceny nejaký vplyv. Komisia poskytne členským štátom informácie, hneď ako zainteresovaná strana predloží dostatočné informácie odôvodňujúce opätovné začatie prešetrovania a Komisia dokončí ich analýzu.

Prešetrovanie možno za podmienok uvedených v prvom pododseku opätovne začať tiež z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť členského štátu.

2.   Počas opätovného prešetrovania v súlade s týmto článkom sa vývozcom, dovozcom a výrobcom z Únie poskytne príležitosť objasniť situáciu vo vzťahu k maloobchodným cenám a následným predajným cenám. Ak sa dôjde k záveru, že príslušné opatrenia by mali viesť k pohybom takýchto cien, potom sa s cieľom odstránenia ujmy, ktorá sa predtým určila v súlade s článkom 3, prehodnotia vývozné ceny v súlade s článkom 2 a znovu sa vypočítajú dumpingové rozpätia, aby sa zohľadnili prehodnotené vývozné ceny. Ak sa podmienky článku 12 ods. 1 považujú za splnené v dôsledku zníženia vývozných cien, ktoré nastalo po pôvodnom období prešetrovania a pred alebo po zavedení opatrení, dumpingové rozpätie možno opätovne prepočítať, aby sa zohľadnilo toto zníženie vývozných cien.

3.   Ak opätovné prešetrovanie podľa tohto článku preukáže zvýšený dumping, Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3 platné opatrenia zmeniť v súlade s novými zisteniami o vývozných cenách. Výška antidumpingového cla uloženého v zmysle tohto článku nepresiahne dvojnásobok výšky pôvodne uloženého cla.

4.   Príslušné ustanovenia článku 5 a 6 sa vzťahujú na každé opätovné prešetrovanie vykonané v zmysle tohto článku s tým rozdielom, že takéto opätovné prešetrovanie sa vykonáva urýchlene a spravidla sa ukončí do šiestich mesiacov od dátumu jeho začatia. V každom prípade takéto opätovné prešetrovania sa vždy ukončia do deviatich mesiacov od ich začatia.

Ak sa opätovné prešetrovanie neskončí v rámci termínov uvedených v prvom pododseku, opatrenia zostanú nezmenené. Oznam o zachovaní opatrení podľa tohto odseku sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Údajné zmeny normálnej hodnoty sa podľa tohto článku zohľadnia, len ak sa Komisii sprístupnia úplné informácie o revidovaných normálnych hodnotách, náležito odôvodnené dôkazmi a v lehotách stanovených v oznámení o začatí prešetrovania. V prípade, že určité prešetrovanie zahŕňa prehodnotenie normálnych hodnôt, je možné, aby dovozy podliehali registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 až dovtedy, pokiaľ nie sú známe výsledky opätovného prešetrovania.

Článok 13

Obchádzanie

1.   Antidumpingové clo uložené podľa tohto nariadenia možno rozšíriť na dovozy podobných výrobkov, tiež mierne upravených, z tretích krajín alebo dovozy mierne upravených podobných výrobkov z krajiny, ktorá podlieha opatreniam, alebo ich častí, keď dochádza k obchádzaniu platných opatrení.

Antidumpingové clo, ktoré nepresahuje zvyšné antidumpingové clo uložené v súlade s článkom 9 ods. 5, možno rozšíriť na dovozy zo spoločností, ktoré čerpajú výhody z individuálnych ciel v krajinách, ktoré podliehajú opatreniam, keď dochádza k obchádzaniu platných opatrení.

Pod obchádzaním sa rozumie zmena v štruktúre obchodu medzi tretími krajinami a Úniou alebo medzi jednotlivými spoločnosťami tejto krajiny podliehajúcej opatreniam a Úniou, ktorá vychádza z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla, a keď sú k dispozícii dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla v súvislosti s cenami a/alebo množstvami podobného výrobku a keď sú k dispozícii dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanoveným normálnym hodnotám pre podobné výrobky, ak je to potrebné v súlade s ustanoveniami článku 2.

Prax, postup alebo činnosť uvedené v treťom pododseku okrem iného zahŕňajú tiež:

a)

mierne upravenie dotknutého výrobku, aby tak patril pod kódy colného sadzobníka, ktoré normálne nepodliehajú opatreniam, za predpokladu, že úpravou nedôjde k zmene jeho podstatných vlastností;

b)

zasielanie výrobku podliehajúceho opatreniam cez tretie krajiny;

c)

reorganizáciu vývozcami alebo výrobcami ich predajných štruktúr alebo kanálov v krajine, ktorá podlieha opatreniam, aby napokon mali svoje výrobky vyvezené do Únie prostredníctvom výrobcov, ktorí čerpajú výhody z jednotlivých colných sadzieb, ktoré sú nižšie ako sadzby uplatňované na výrobky výrobcov;

d)

skladanie súčastí prostredníctvom montáže v Únii alebo tretej krajine za okolností uvedených v odseku 2.

2.   Montážna činnosť v Únii alebo v tretej krajine sa považuje za obchádzanie platných opatrení, ak:

a)

sa táto činnosť začala alebo podstatne vzrástla od začatia antidumpingového prešetrovania alebo tesne pred jeho začatím a dotknuté diely pochádzajú z krajiny, na ktorú sa vzťahujú opatrenia, a

b)

príslušné diely tvoria 60 % alebo viac z celkovej hodnoty zmontovaného výrobku s výnimkou prípadov, keď v žiadnom prípade nemožno uvažovať, že dochádza k obchádzaniu, ak sa hodnota, ktorá je pridaná privezeným dielom počas montážnej alebo kompletizačnej činnosti, je vyššia než 25 % výrobných nákladov, a

c)

nápravné účinky cla sú vážne oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného zmontovaného výrobku a existujú dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanoveným normálnym hodnotám na takéto alebo podobné výrobky.

3.   V zmysle tohto článku sa prešetrovania začnú z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť niektorého členského štátu alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany na základe dostatočných dôkazov, ktoré sa vzťahujú na faktory stanovené v odseku 1. Prešetrovania sa začnú na základe nariadenia Komisie, ktoré môže tiež nariadiť colným orgánom, aby dovozy podrobili registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 alebo aby požadovali záruky. Komisia poskytne členským štátom informácie, hneď ako zainteresovaná strana alebo členský štát predloží žiadosť odôvodňujúcu začatie prešetrovania a Komisia dokončí jej analýzu alebo ak sama Komisia určí, že je potrebné začať prešetrovanie.

Prešetrovania vykonáva Komisia. Komisii môžu pomáhať colné orgány a prešetrovanie sa ukončí do deviatich mesiacov.

Ak skutočnosti, tak ako boli s konečnou platnosťou zistené, opodstatňujú rozšírenie opatrení, toto rozšírenie vykoná Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3. Rozšírenie nadobudne účinnosť dňom, keď bola uložená registrácia v zmysle článku 14 ods. 5 alebo ku ktorému boli požadované záruky. Príslušné procesné ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa vzťahujú na začatie a vykonanie prešetrovaní, sa uplatňujú podľa tohto článku.

4.   Dovozy nepodliehajú registrácii podľa článku 14 ods. 5 ani opatreniam, ak sa uskutočňujú v rámci obchodnej činnosti spoločnosťami, ktoré čerpajú výhody z oslobodení.

Žiadosti o oslobodenia, náležite doložené dôkazmi, sa predkladajú v rámci lehôt stanovených v nariadení Komisie, ktorým sa začína prešetrovanie.

Ak prax, postup alebo činnosť obchádzania prebiehajú mimo Únie, oslobodenia možno udeliť tým výrobcom dotknutých výrobkov, ktorí dokážu, že nie sú v spojení so žiadnym výrobcom, ktorý podlieha opatreniam, a u ktorého sa zistí, že nie je zapojený do praktík obchádzania, ktoré sú vymedzené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Ak prax, postupy alebo činnosť obchádzania prebiehajú vnútri Únie, oslobodenia možno udeliť tým dovozcom, ktorí dokážu, že nie sú v spojení s výrobcami, ktorí podliehajú opatreniam.

Uvedené oslobodenia sa udeľujú rozhodnutím Komisie a zostávajú v platnosti počas obdobia a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené. Komisia poskytne členským štátom informácie hneď, ako dokončí analýzu.

Za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené v článku 11 ods. 4, možno oslobodenia udeliť tiež po skončení prešetrovania, ktoré vedie k rozšíreniu opatrení.

Ak uplynul aspoň jeden rok po rozšírení opatrení a v prípade, že počet strán žiadajúcich alebo potenciálne žiadajúcich o oslobodenie je značný, Komisia môže rozhodnúť o začatí revízneho prešetrovania rozšírenia opatrení. Akékoľvek takéto revízne prešetrovanie sa vykoná v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 5, ktoré sa vzťahuje na revízne prešetrovania podľa článku 11 ods. 3.

5.   Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté bežné uplatňovanie platných ustanovení, ktoré sa týkajú cla.

Článok 14

Všeobecné ustanovenia

1.   Predbežné alebo konečné antidumpingové clo sa uloží nariadením a je vyberané členskými štátmi v stanovenej forme, sadzbe a podľa ostatných kritérií špecifikovaných v nariadení, ktoré upravuje uloženie tohto cla. Toto clo sa vyberá nezávisle od colných poplatkov a iných daní, ktoré sa zvyčajne ukladajú pri dovozoch.

Žiadny výrobok súčasne nepodlieha antidumpingovému ani vyrovnávaciemu clu, ktoré má riešiť tú istú situáciu spôsobenú dumpingom alebo subvencovaním vývozu.

2.   Nariadenia, ktoré upravujú ukladanie predbežného alebo konečného antidumpingového cla, a nariadenia alebo rozhodnutia, ktoré upravujú prijímanie cenových záväzkov alebo ukončenie prešetrovania alebo konania, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Takéto nariadenia a rozhodnutia obsahujú najmä a so zreteľom na ochranu dôverných informácií pokiaľ možno mená/názvy vývozcov alebo krajín, opis výrobku a zhrnutie skutočností dôležitých na určenie dumpingu alebo ujmy. V každom prípade kópia nariadenia alebo rozhodnutia sa odošle známym zainteresovaným stranám. Ustanovenia tohto odseku sa primerane uplatnia aj pri revíznych prešetrovaniach.

3.   Podľa tohto nariadenia možno prijať osobitné ustanovenia predovšetkým vo vzťahu k spoločnému vymedzeniu pojmu pôvod, ktorý je uvedený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (7).

4.   V záujme Únie môžu byť opatrenia zavedené podľa tohto nariadenia pozastavené rozhodnutím Komisie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 na obdobie deviatich mesiacov. V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 môže byť pozastavenie Komisiou predĺžené o ďalšie obdobie nepresahujúce jeden rok.

Opatrenia možno pozastaviť len v prípade, že sa dočasne zmenili trhové podmienky do takej miery, že je nepravdepodobné, že by v dôsledku pozastavenia opätovne nastala ujma, a za predpokladu, že výrobnému odvetviu Únie sa poskytla príležitosť vyjadriť sa k pripomienkam a tieto pripomienky boli zohľadnené. Opatrenia možno kedykoľvek obnoviť v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2, ak už neplatí dôvod na ich pozastavenie.

5.   Komisia môže po tom, čo včas informovala členské štáty, nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, aby bolo možné opatrenia následne uplatniť na tieto dovozy odo dňa uvedenej registrácie. Registráciu dovozu je možné zaviesť na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takéhoto postupu. Registrácia sa zavedie prostredníctvom nariadenia, v ktorom sa stanoví účel takéhoto opatrenia a v prípade potreby odhadovaná čiastka prípadného budúceho záväzku. Registrácia dovozov sa nezavedie na dlhšie obdobie ako deväť mesiacov.

6.   Členské štáty podajú každý mesiac Komisii správy o dovozoch, ktoré podliehajú prešetrovaniu a opatreniam, a o výške ciel vybraných podľa tohto nariadenia.

7.   Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 6, Komisia môže požadovať, aby členské štáty pre jednotlivé prípady poskytovali informácie, ktoré sú potrebné na účinné sledovanie uplatňovania opatrení. V tomto zmysle sa uplatňujú ustanovenia článku 6 ods. 3 a 4. Všetky údaje predložené členskými štátmi podľa tohto článku sa vzťahujú na ustanovenia článku 19 odsek 6.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.

5.   V prípade, že sa podľa článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na prijatie konečných opatrení podľa odseku 3 tohto článku a na rozhodnutie začať alebo nezačať revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 6 tohto nariadenia používa písomný postup, tento sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak tak rozhodne predseda v ním stanovenej lehote alebo ak o to požiada väčšina členov výboru uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak sa použije písomný postup v iných prípadoch, keď výbor rokoval o návrhu opatrenia, takýto postup sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak tak rozhodne predseda v ním stanovenej lehote alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru. Ak sa použije písomný postup v iných prípadoch, keď výbor nerokoval o návrhu opatrenia, takýto postup sa ukončí bez dosiahnutia výsledku, ak tak rozhodne predseda v ním stanovenej lehote alebo ak o to požiada najmenej štvrtina členov výboru.

6.   Výbor môže riešiť akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, na ktorú poukázala Komisia alebo o riešenie ktorej požiadal členský štát. Členské štáty môžu požadovať informácie a môžu si vymieňať názory v rámci výboru alebo priamo s Komisiou.

Článok 16

Overovanie na mieste

1.   Komisia v prípade potreby vykoná overovanie na mieste s cieľom preskúmať záznamy dovozcov, vývozcov, obchodníkov, zástupcov, výrobcov, obchodných združení a organizácií a overiť informácie o dumpingu a ujme. V prípade absencie riadnej a včasnej odpovede môže Komisia určiť, že overovanie na mieste nevykoná.

2.   Komisia v prípade potreby môže vykonať prešetrovanie v tretích krajinách pod podmienkou, že získa súhlas dotknutých podnikov, oznámi svoj zámer predstaviteľom vlády príslušnej krajiny a tí nevznesú proti prešetrovaniu námietky. Len čo Komisia získa súhlas dotknutých podnikov, oznámi krajine vývozu názvy a sídla podnikov, ktoré chce navštíviť, ako aj dohodnuté termíny overovania.

3.   Dotknuté podniky sú informované o druhu informácií, ktoré sú predmetom skúmania počas overovania na mieste, a o ďalších informáciách, ktoré sa musia počas neho poskytnúť, aj keď uvedené nemá dosah na žiadosti podané počas overovania, ktoré sa týkajú ďalších podrobností súvisiacich s poskytnutými informáciami.

4.   Pri prešetrovaniach vykonaných v zmysle odsekov 1, 2 a 3 pomáhajú Komisii úradníci tých členských krajín, ktoré o to požiadajú.

Článok 17

Výber vzorky

1.   V prípadoch, kde je počet osôb, ktoré podali podnet, vývozcov alebo dovozcov, druhov výrobkov alebo transakcií veľký, prešetrovanie sa môže obmedziť na výber primeraného počtu strán, výrobkov alebo transakcií použitím vzoriek, ktoré sú štatisticky správne na základe informácií dostupných v čase výberu alebo na najväčší reprezentatívny objem výroby, odbytu alebo celkového vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane preskúmať.

2.   Konečný výber strán, druhov výrobkov alebo transakcií vykonaných podľa týchto ustanovení o výbere vzorky závisí od Komisie, uprednostní sa však výber vzorky konzultovanej a odsúhlasenej dotknutými stranami za predpokladu, že sa takéto strany prihlásia a sprístupnia dostatočné množstvo informácií do troch týždňov od začatia prešetrovania, aby sa umožnilo vybratie reprezentatívnej vzorky.

3.   V prípadoch, v ktorých sa prešetrovanie obmedzilo v súlade s týmto článkom, vypočíta sa individuálne dumpingové rozpätie napriek tomu pre každého vývozcu alebo výrobcu, ktorý nebol pôvodne vybraný a ktorý predloží potrebné informácie v lehote stanovenej v tomto nariadení, okrem prípadu, keď je počet vývozcov alebo výrobcov taký veľký, že individuálne preskúmanie by bolo nadmieru náročné a prekážalo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

4.   Ak sa rozhodne o uskutočnení výberu a určité alebo všetky vybrané strany dostatočne nespolupracujú, čo môže značne ovplyvniť výsledok prešetrovania, možno vybrať novú vzorku.

Ak však nespolupráca pretrváva alebo nie je dosť času na výber novej vzorky, postupuje sa v zmysle ustanovení článku 18.

Článok 18

Nespolupráca

1.   V prípadoch, keď ktorákoľvek zainteresovaná strana odmietne prístup k potrebným informáciám alebo ich inak neposkytne v lehote stanovenej v tomto nariadení, prípadne významným spôsobom vytvára prekážky uskutočneniu prešetrovania, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne, alebo negatívne, možno vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, uvedené informácie sa neberú do úvahy a môžu sa využiť dostupné skutočnosti.

Zainteresované strany musia byť upozornené na dôsledky nespolupráce.

2.   Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu za predpokladu, že zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by predstavovalo neprimeranú zaťaž alebo neprimerané dodatočné náklady.

3.   Ak informácie predložené niektorou zainteresovanou stranou nie sú vo všetkých ohľadoch ideálne, napriek tomu sa nesmú ignorovať za predpokladu, že akékoľvek nedostatky nie sú takého rozsahu, aby spôsobili neprimerané ťažkosti pri dopracovaní sa k prijateľnému a správnemu zisteniu, a zároveň že sú informácie včas predložené a možno ich overiť a že strana konala podľa svojich najlepších schopností.

4.   Ak sa dôkazy alebo informácie neakceptujú, strana, ktorá ich poskytla, je bezodkladne informovaná o dôvodoch a dostane príležitosť, aby poskytla ďalšie vysvetlenie v stanovenej lehote. Ak sa vysvetlenia nepovažujú za dostatočné, dôvody zamietnutia takýchto dôkazov alebo informácií sa sprístupnia a uvedú sa v uverejnených zisteniach.

5.   Ak sa stanoviská vrátane tých, ktoré sa týkajú normálnej hodnoty, zakladajú na ustanoveniach odseku 1, vrátane informácií uvedených v podaní, overia sa tam, kde je to prakticky možné, a s náležitým ohľadom na lehoty prešetrovania vo vzťahu k informáciám z iných nezávislých zdrojov, ktoré môžu byť dostupné, ako sú napr. publikované cenníky, oficiálna dovozná štatistika a colné výkazy alebo informácie získané od iných zainteresovaných strán v priebehu prešetrovania.

Takéto informácie môžu obsahovať dôležité údaje, ktoré sa týkajú svetového trhu alebo prípadne iných reprezentatívnych trhov.

6.   Ak ktorákoľvek zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne, takže sa tým neposkytnú relevantné informácie, výsledok prešetrovania môže byť pre túto stranu menej priaznivý, ako by to bolo v prípade, ak by táto strana spolupracovala.

Článok 19

Ochrana dôverných informácií

1.   Všetky informácie dôverného charakteru (napr. ktorých vyzradenie by mohlo poskytnúť veľkú konkurenčnú výhodu konkurentovi, malo nepriaznivé dôsledky pre osobu poskytujúcu informácie alebo pre osobu, od ktorej osoba poskytujúca informácie získala informácie), prípadne informácie poskytnuté dôverne stranami pri prešetrovaní, ak je na to dobrý dôvod, považujú príslušné orgány za dôverné.

2.   Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú dôverné informácie, sa vyžaduje, aby predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter. Tento súhrn musí byť dostatočne podrobný, aby umožnil pochopiť podstatu dôverne poskytnutých informácií. Za mimoriadnych okolností môžu tieto strany uviesť, že predmetné informácie nemožno predložiť vo forme súhrnu. V týchto výnimočných prípadoch treba uviesť dôvody, pre ktoré nie je možné dané informácie zhrnúť.

3.   Ak sa žiadosť o dôverné zaobchádzanie považuje za neopodstatnenú alebo ak dodávateľ informácií buď nie je ochotný sprístupniť informácie, alebo nesúhlasí s ich zverejnením vo všeobecnej alebo súhrnnej podobe, možno od zohľadnenia týchto informácií upustiť, pokiaľ nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne. Žiadosti o dôverné zaobchádzanie nesmú byť zamietnuté svojvoľne.

4.   Tento článok nebráni zverejneniu všeobecných informácií orgánmi Únie, a najmä uvedeniu dôvodov, na základe ktorých boli prijaté rozhodnutia v zmysle tohto nariadenia, ani zverejneniu dôkazov, o ktoré sa opierali orgány Únie, ak bude potrebné vysvetliť príslušné dôvody v súdnom konaní. Pri zverejnení týchto informácií sa musia zohľadniť oprávnené záujmy dotknutých strán, aby sa zabránilo vyzradeniu obchodného tajomstva.

5.   Komisia ani členské štáty, ani ich úradníci neposkytnú bez osobitného súhlasu poskytovateľa žiadne informácie získané na základe tohto nariadenia, ak ich poskytovateľ požiadal o dôverné zaobchádzanie. Výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi alebo akýchkoľvek interných dokumentov, ktoré vypracovali orgány Únie, alebo jej členských štátov sa nesmie zverejniť okrem prípadov, keď je to osobitne stanovené v tomto nariadení.

6.   Informácie získané podľa tohto nariadenia sa používajú len na účely, na ktoré boli vyžiadané.

Toto ustanovenie nezabraňuje využitiu informácií, ktoré sa získali v súvislosti s jedným prešetrovaním na účely začatia iného prešetrovania v rámci toho istého konania vo vzťahu k dotknutému výrobku.

Článok 20

Poskytovanie informácií

1.   Osoby, ktoré podali podnet, dovozcovia, vývozcovia a ich zastupujúce združenia, ako aj zástupcovia krajiny vývozu môžu požiadať o poskytnutie podrobných informácií o skutočnostiach, na základe ktorých boli uložené predbežné opatrenia. Žiadosti o poskytnutie týchto informácií sa predložia písomne bezodkladne po uložení predbežných opatrení a predmetné informácie sa poskytnú písomne, len čo to bude možné.

2.   Strany uvedené v odseku 1 môžu požiadať o konečné poskytnutie informácií, resp. dôvodov, na základe ktorých má byť odporučené uloženie konečných opatrení, ukončenie prešetrovania alebo zastavenie konania bez uloženia opatrení, pričom osobitnú pozornosť treba venovať poskytovaniu iných informácií, než sú tie, z ktorých sa vychádzalo pri predbežných opatreniach.

3.   Žiadosti o konečné poskytnutie informácií, ako je uvedené v odseku 2, sa adresujú Komisii v písomnej podobe, a ak bolo uložené predbežné clo, doručené najneskôr do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia o uložení predmetného cla. Ak nebolo uložené predbežné clo, strany majú možnosť požiadať o konečné poskytnutie informácií v lehote stanovenej Komisiou.

4.   Konečné poskytnutie informácií sa uskutoční písomne. Uskutočňuje sa čo najskôr, zvyčajne najneskôr do jedného mesiaca pred začatím postupov podľa článku 9, pričom sa zohľadňuje ochrana dôverných informácií. Ak Komisia nemôže poskytnúť určité skutočnosti alebo dôvody v uvedenej lehote, poskytnú sa čo najskôr po uplynutí uvedenej lehoty.

Poskytnutím informácií nie je dotknuté žiadne následné rozhodnutie, ktoré môže Komisia prijať, ale ak sa takéto rozhodnutie zakladá na odlišných skutočnostiach a dôvodoch, poskytnú sa čo najskôr.

5.   Námietky vznesené po konečnom poskytnutí informácií sa zohľadnia, len ak boli doručené v lehote stanovenej pre jednotlivý prípad Komisiou, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, pričom sa bude náležite dbať na naliehavosť záležitosti. Ak sa má vykonať dodatočné konečné poskytnutie informácií, môže byť stanovená kratšia lehota.

Článok 21

Záujem Únie

1.   Rozhodnutie o tom, či záujem Únie vyžaduje intervenciu, by malo byť založené na hodnotení všetkých existujúcich záujmov ako celku vrátane záujmov domáceho výrobného odvetvia, užívateľov a spotrebiteľov. Rozhodnutie v zmysle tohto článku sa prijme len vtedy, keď všetky strany dostali možnosť vyjadriť sa v súlade s odsekom 2. Pri tomto skúmaní treba venovať pozornosť potrebe vylúčiť vplyv dumpingu spôsobujúceho ujmu a obnoviť efektívnu konkurenciu. Opatrenia určené na základe zisteného dumpingu a ujmy sa neuplatnia, ak orgány na základe všetkých predložených informácií dospejú k záveru, že prijatie týchto opatrení nie je v záujme Únie.

2.   S cieľom vytvoriť pevný základ, na ktorom orgány zohľadnia všetky stanoviská a informácie pri rozhodovaní, či je uloženie opatrenia v záujme Únie, alebo nie, osoby, ktoré podali podnet, dovozcovia, ich zastupujúce združenia, reprezentatívni užívatelia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa môžu v lehote stanovenej v oznámení o začatí prešetrovania v súvislosti s antidumpingovým clom prihlásiť a poskytnúť Komisii potrebné informácie. Tieto informácie alebo ich súhrny sú sprístupnené ostatným stranám uvedeným v tomto odseku, ktoré sú oprávnené sa k nim vyjadriť.

3.   Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu požiadať o vypočutie. Týmto žiadostiam sa vyhovie, ak sú predložené v lehote stanovenej v odseku 2 a ak obsahujú dôvody, prečo je z hľadiska záujmu Únie dôležité vypočuť si názor strán.

4.   Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu vyjadriť k uplatňovaniu predbežných ciel pripomienky. Ak majú byť tieto pripomienky zohľadnené, treba ich doručiť najneskôr 25 dní odo dňa začatia uplatňovania uvedených opatrení, a tieto pripomienky alebo ich vhodné zhrnutia sa sprístupnia ostatným stranám, ktoré majú právo vyjadriť k nim svoje pripomienky.

5.   Komisia preskúma informácie, ktoré boli riadne predložené, a posúdi ich reprezentatívnosť, pričom výsledky tejto analýzy spolu so stanoviskom o jej výsledkoch sa predložia výboru uvedenému v článku 15 ako súčasť návrhu opatrenia predloženého podľa článku 9. Komisia by za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 182/2011 mala zohľadniť názory vyjadrené v rámci výboru.

6.   Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu požiadať o sprístupnenie faktov a informácií, na základe ktorých sa pravdepodobne prijmú konečné rozhodnutia. Tieto informácie budú sprístupnené v najväčšej možnej miere a bez toho, aby to ovplyvnilo následné rozhodnutie Komisie.

7.   Informácie sa zohľadnia len v prípade, ak sa opierajú o skutočné dôkazy, ktoré potvrdzujú ich správnosť.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nebráni uplatneniu:

a)

akýchkoľvek osobitných pravidiel, ktoré sú stanovené v dohodách uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami;

b)

nariadení Únie v poľnohospodárskom odvetví a nariadení Rady (ES) č. 1667/2006 (8), (ES) č. 614/2009 (9) a (ES) č. 1216/2009 (10). Toto nariadenie pôsobí ako doplnok týchto nariadení a s výnimkou akýchkoľvek ich ustanovení, ktoré vopred vylučujú uplatnenie antidumpingového cla;

c)

osobitných opatrení za predpokladu, že takýto postup nie je v rozpore so záväzkami podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994.

Článok 23

Správa

1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia, pričom náležite zohľadní ochranu dôverných informácií v zmysle článku 19. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní predbežných a konečných opatrení, ukončenie prešetrovaní bez opatrení, opätovné prešetrovania, revízne prešetrovania a overovanie na mieste a činnosti rôznych orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenie povinností, ktoré z neho vyplývajú.

2.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca po tom, čo Komisia predložila správu, vyzvať Komisiu na uskutočnenie ad hoc zasadnutia jej zodpovedného výboru s cieľom prezentovať a vysvetliť akékoľvek záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

3.   Najneskôr do šiestich mesiacov po predložení správy Európskemu parlamentu a Rade Komisia túto správu zverejní.

Článok 24

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 1225/2009 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 8. júna 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. mája 2016.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Vrátane Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kirgizska, Moldavska, Mongolska, Severnej Kórey, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1667/2006 zo 7. novembra 2006 o glukóze a laktóze (Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 8).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009

(Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 765/2012

(Ú. v. EÚ L 237, 3.9.2012, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2012

(Ú. v. EÚ L 344, 14.12.2012, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1).

Iba bod 22 prílohy.


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1225/2009

Toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 5 ods. 1 až 9

článok 5 ods. 1 až 9

článok 5 ods. 10 prvá veta

článok 5 ods. 10 prvý pododsek

článok 5 ods. 10 druhá and tretia veta

článok 5 ods. 10 druhý pododsek

článok 5 ods. 11 a 12

článok 5 ods. 11 a 12

článok 6 ods. 1 prvá a druhá veta

článok 6 ods. 1 prvý pododsek

článok 6 ods. 1 tretia veta

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 štvrtá veta

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3 prvá veta

článok 6 ods. 3 prvý pododsek

článok 6 ods. 3 druhá veta

článok 6 ods. 3 druhý pododsek

článok 6 ods. 3 tretia veta

článok 6 ods. 3 tretí pododsek

článok 6 ods. 4 prvá veta

článok 6 ods. 4 prvý pododsek

článok 6 ods. 4 druhá veta

článok 6 ods. 4 druhý pododsek

článok 6 ods. 4 tretia veta

článok 6 ods. 4 tretí pododsek

článok 6 ods. 5

článok 6 ods. 5

článok 6 ods. 6 prvá veta

článok 6 ods. 6 prvý pododsek

článok 6 ods. 6 druhá veta

článok 6 ods. 6 druhý pododsek

článok 6 ods. 6 tretia veta

článok 6 ods. 6 tretí pododsek

článok 6 ods. 6 štvrtá veta

článok 6 ods. 6 štvrtý pododsek

článok 6 ods. 7 prvá veta

článok 6 ods. 7 prvý pododsek

článok 6 ods. 7 druhá veta

článok 6 ods. 7 druhý pododsek

článok 6 ods. 8 a 9

článok 6 ods. 8 a 9

článok 7 ods. 1 prvá veta

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 7 ods. 1 druhá veta

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 2 až 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 7 ods. 7

článok 7 ods. 6

článok 8 ods. 1 prvá veta

článok 8 ods. 1 prvý pododsek

článok 8 ods. 1 druhá veta

článok 8 ods. 1 druhý pododsek

článok 8 ods. 1 tretia veta

článok 8 ods. 1 tretí pododsek

článok 8 ods. 2 prvá a druhá veta

článok 8 ods. 2 prvý pododsek

článok 8 ods. 2 tretia a štvrtá veta

článok 8 ods. 2 druhý pododsek

článok 8 ods. 2 piata veta

článok 8 ods. 2 tretí pododsek

článok 8 ods. 3, 4 a 5

článok 8 ods. 3, 4 a 5

článok 8 ods. 6 prvá a druhá veta

článok 8 ods. 6 prvý pododsek

článok 8 ods. 6 tretia veta

článok 8 ods. 6 druhý pododsek

článok 8 ods. 7 a 8

článok 8 ods. 7 a 8

článok 8 ods. 9 prvý pododsek

článok 8 ods. 9 prvý pododsek

článok 8 ods. 9 druhý pododsek prvá a druhá veta

článok 8 ods. 9 druhý pododsek

článok 8 ods. 9 druhý pododsek tretia veta

článok 8 ods. 9 tretí pododsek

článok 8 ods. 10

článok 8 ods. 10

článok 9 ods. 1, 2 a 3

článok 9 ods. 1, 2 a 3

článok 9 ods. 4 prvá veta

článok 9 ods. 4 prvý pododsek

článok 9 ods. 4 druhá veta

článok 9 ods. 4 druhý pododsek

článok 9 ods. 5

článok 9 ods. 5

článok 9 ods. 6 prvá veta

článok 9 ods. 6 prvý pododsek

článok 9 ods. 6 druhá veta

článok 9 ods. 6 druhý pododsek

článok 9 ods. 6 tretia veta

článok 9 ods. 6 tretí pododsek

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2 prvá veta

článok 10 ods. 2 prvý pododsek

článok 10 ods. 2 druhá a tretia veta

článok 10 ods. 2 druhý pododsek

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 4 úvodné slová

článok 10 ods. 4 úvodné slová a písm. a) a b)

článok 10 ods. 4 písm. a)

článok 10 ods. 4 písm. c)

článok 10 ods. 4 písm. b)

článok 10 ods. 4 písm. d)

článok 10 ods. 5

článok 10 ods. 5

článok 11 ods. 1 až 4

článok 11 ods. 1 až 4

článok 11 ods. 5 prvý pododsek prvá veta

článok 11 ods. 5 prvý pododsek

článok 11 ods. 5 prvý pododsek druhá a tretia veta

článok 11 ods. 5 druhý pododsek

článok 11 ods. 5 prvý pododsek štvrtá veta

článok 11 ods. 5 tretí pododsek

článok 11 ods. 5 prvý pododsek piata veta

článok 11 ods. 5 štvrtý pododsek

článok 11 ods. 5 druhý pododsek

článok 11 ods. 5 piaty pododsek

článok 11 ods. 5 tretí pododsek

článok 11 ods. 5 šiesty pododsek

článok 11 ods. 6 prvá, druhá a tretia veta

článok 11 ods. 6 prvý pododsek

článok 11 ods. 6 štvrtá veta

článok 11 ods. 6 druhý pododsek

článok 11 ods. 6 piata veta

článok 11 ods. 6 tretí pododsek

článok 11 ods. 7

článok 11 ods. 7

článok 11 ods. 8 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 11 ods. 8 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 11 ods. 8 štvrtý pododsek prvá a druhá veta

článok 11 ods. 8 štvrtý pododsek

článok 11 ods. 8 štvrtý pododsek tretia veta

článok 11 ods. 8 piaty pododsek

článok 11 ods. 8 štvrtý pododsek štvrtá veta

článok 11 ods. 8 šiesty pododsek

článok 11 ods. 9 a 10

článok 11 ods. 9 a 10

článok 12

článok 12

článok 13 ods. 1 prvý pododsek prvá veta

článok 13 ods. 1 prvý pododsek

článok 13 ods. 1 prvý pododsek druhá veta

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 1 prvý pododsek tretia veta

článok 13 ods. 1 tretí pododsek

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 13 ods. 2 a 3

článok 13 ods. 2 a 3

článok 13 ods. 4 prvý pododsek prvá veta

článok 13 ods. 4 prvý pododsek

článok 13 ods. 4 prvý pododsek druhá veta

článok 13 ods. 4 druhý pododsek

článok 13 ods. 4 prvý pododsek tretia veta

článok 13 ods. 4 tretí pododsek

článok 13 ods. 4 prvý pododsek štvrtá veta

článok 13 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 13 ods. 4 druhý pododsek

článok 13 ods. 4 piaty pododsek

článok 13 ods. 4 tretí pododsek

článok 13 ods. 4 šiesty pododsek

článok 13 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 13 ods. 4 siedmy pododsek

článok 13 ods. 5

článok 13 ods. 5

článok 14 ods. 1 prvá a druhá veta

článok 14 ods. 1 prvý pododsek

článok 14 ods. 1 tretia veta

článok 14 ods. 1 druhý pododsek

článok 14 ods. 2 prvá veta

článok 14 ods. 2 prvý pododsek

článok 14 ods. 2 druhá, tretia a štvrtá veta

článok 14 ods. 2 druhý pododsek

článok 14 ods. 3

článok 14 ods. 3

článok 14 ods. 4 prvá a druhá veta

článok 14 ods. 4 prvý pododsek

článok 14 ods. 4 tretia a štvrtá veta

článok 14 ods. 4 druhý pododsek

článok 14 ods. 5, 6 a 7

článok 14 ods. 5, 6 a 7

články 15 a 16

články 15 a 16

článok 17 ods. 1, 2 a 3

článok 17 ods. 1, 2 a 3

článok 17 ods. 4 prvá veta

článok 17 ods. 4 prvý pododsek

článok 17 ods. 4 druhá veta

článok 17 ods. 4 druhý pododsek

článok 18 ods. 1 prvá veta

článok 18 ods. 1 prvý pododsek

článok 18 ods. 1 druhá veta

článok 18 ods. 1 druhý pododsek

článok 18 ods. 1 tretia veta

článok 18 ods. 1 tretí pododsek

článok 18 ods. 2 až 6

článok 18 ods. 2 až 6

článok 19 ods. 1 až 5

článok 19 ods. 1 až 5

článok 19 ods. 6 prvá veta

článok 19 ods. 6 prvý pododsek

článok 19 ods. 6 druhá veta

článok 19 ods. 6 druhý pododsek

článok 20 ods. 1, 2 a 3

článok 20 ods. 1, 2 a 3

článok 20 ods. 4 prvá, druhá a tretia veta

článok 20 ods. 4 prvý pododsek

článok 20 ods. 4 štvrtá veta

článok 20 ods. 4 druhý pododsek

článok 20 ods. 5

článok 20 ods. 5

články 21 a 22

články 21 a 22

článok 22a

článok 23

článok 23

článok 24

článok 24

článok 25

príloha I

príloha II

príloha I

príloha II