23.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1005

z 22. júna 2016,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o azbestové vlákna (chryzotil)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

V položke 6 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa zakazuje výroba azbestových vlákien a výrobkov a zmesí obsahujúcich azbestové vlákna zámerne do nich pridané, ich uvádzanie na trh a používanie.

(2)

Členské štáty mohli udeliť výnimku v súvislosti s uvádzaním na trh a používaním diafragiem obsahujúcich chryzotilové vlákna v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu. To zahŕňalo možnosť udeliť výnimku v súvislosti s uvádzaním chryzotilových vlákien na trh na účely použitia pri výrobe alebo údržbe takýchto diafragiem a používaním chryzotilových vlákien na tieto účely.

(3)

Z piatich zariadení na elektrolýzu, v súvislosti s ktorými členské štáty v roku 2011 oznámili (2), že udelili výnimky, iba dve – vo Švédsku a v Nemecku – zostávajú v prevádzke.

(4)

Európska komisia požiadala 18. januára 2013 v súlade s povinnosťou stanovenou v odseku 1 položky 6 Európsku chemickú agentúru (ďalej len „agentúra“), aby vypracovala dokumentáciu podľa prílohy XV v súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia REACH s cieľom zakázať uvádzanie na trh a používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil. Agentúra 17. januára 2014 ukončila dokumentáciu podľa prílohy XV, v ktorej navrhla zmeniť existujúce obmedzenia prostredníctvom obmedzenia trvania platnosti výnimky udelenej členskými štátmi pre uvádzanie na trh a používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil a chryzotilových vlákien používaných výlučne na ich údržbu do 31. decembra 2025 a zavedenia možnosti, aby členské štáty uložili oznamovaciu povinnosť, ktorá by umožnila lepšie monitorovanie a presadzovanie.

(5)

Dokumentácia bola následne predložená na verejnú konzultáciu a na preskúmanie výboru pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“).

(6)

Výbor RAC prijal 26. novembra 2014 stanovisko, v ktorom dospel k záveru, že v jednom závode neexistuje žiadne vystavenie pracovníkov chryzotilu a že v druhom závode sa vystavenie minimalizuje prostredníctvom opatrení na riadenie rizika, ktoré účinne znižujú potenciálne riziká vyplývajúce z používania chryzotilu na úroveň vzbudzujúcu malé obavy. V stanovisku sa ďalej dospelo k záveru, že nedochádzalo k uvoľňovaniu chryzotilu do životného prostredia, a preto by prínosy pre zdravie a životné prostredie vyplývajúce z okamžitého zatvorenia dvoch výrobných závodov boli zanedbateľné. Okrem toho, vzhľadom na proces a technologicky špecifické hľadiská v jednom zo závodov neboli k dispozícii žiadne vhodné alternatívy.

(7)

Na podporu cieľa postupného ukončenia používania chryzotilu v EÚ a v záujme zvýšenia jasnosti a transparentnosti súčasných výnimiek výbor RAC súhlasil s navrhovanou zmenou stanovenou v dokumentácii podľa prílohy XV. V stanovisku sa takisto dospelo k záveru, že na riešenie situácie je potrebné prijať opatrenia na úrovni Únie.

(8)

Výbor SEAC prijal 9. marca 2015 stanovisko, v ktorom sa uvádza, že v prvom závode budú existujúce články obsahujúce azbest demontované do roku 2025 a že podľa prevádzkovateľa druhého závodu prebiehajúce testovanie úrovne výroby s použitím bezchryzotilových diafragiem v súčasnom zariadení bude viesť k úplnému nahradeniu najneskôr do roku 2025. Výbor SEAC taktiež dospel k záveru, že okamžitým zatvorením tohto závodu by vznikli náklady z hľadiska straty pracovných miest a pridanej hodnoty, a vzal na vedomie záväzok prevádzkovateľa uvedeného závodu, že do konca roka 2017 úplne prestane chryzotil dovážať. Vzhľadom na celkový cieľ postupného ukončenia používania chryzotilu v EÚ a v záujme zvýšenia jasnosti a transparentnosti súčasných výnimiek výbor SEAC uviedol, že trvanie výnimiek udelených členskými štátmi pre uvádzanie diafragiem a vlákien na trh by malo byť obmedzené na obdobie do konca roka 2017 a dospel k záveru, že navrhované zmeny existujúceho obmedzenia upravené výborom SEAC sú najvhodnejším opatrením na úrovni celej Únie.

(9)

Vo vykonávacom rozhodnutí 2013/732/EÚ (3), ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (4) o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT), sa stanovuje, že použitie azbestových diafragiem nemožno považovať za BAT, a teda podmienky povolenia pre zariadenia na výrobu alkalických chloridov prevádzkované v Únii sa musia aktualizovať do 12. decembra 2017, aby sa v týchto zariadeniach od uvedeného dátumu už nepoužívali azbestové diafragmy. Avšak na rozdiel od ortuťových článkov, ktoré sa za žiadnych okolností nepovažujú za BAT, môžu členské štáty môžu určiť, že za osobitných a výnimočných okolností možno azbestové diafragmy použiť v konkrétnom zariadení počas presne vymedzeného dlhšieho obdobia a za podmienok, ktoré sú v súlade s environmentálnymi cieľmi smernice o priemyselných emisiách, za predpokladu, že podmienky a trvanie takéhoto použitia sú stanovené právne záväzným spôsobom.

(10)

Od prijatia stanoviska výboru SEAC prevádzkovateľ závodu, v ktorom sa do roku 2025 predpokladá úplné nahradenie, uzavrel s orgánmi dotknutého členského štátu záväznú dohodu s cieľom zabezpečiť od roku 2014 postupné nahradzovanie diafragiem obsahujúcich chryzotil neazbestovým alternatívnym materiálom a dosiahnuť úplné nahradenie najneskôr do 30. júna 2025. Preto je vhodné, aby sa trvanie výnimky udelenej členským štátom, ktorou sa povoľuje používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil a chryzotilových vlákien používaných výlučne na ich údržbu, obmedzilo na obdobie najneskôr do 30. júna 2025.

(11)

Okrem toho, hoci prevádzkovateľ na základe záväznej dohody prisľúbil, že do konca roka 2017 prestane dovážať chryzotilové vlákna a diafragmy obsahujúce chryzotil, bolo následne potvrdené, že dovoz už ukončil, keďže už získal dostatočné množstvo chryzotilových vlákien na to, aby zvládol prechod na alternatívny materiál. Preto je vhodné zrušiť možnosť, aby členské štáty povoľovali uvádzanie diafragiem obsahujúcich chryzotil a chryzotilových vlákien používaných výlučne na ich údržbu na trh.

(12)

Správa, v ktorej sa uvádza množstvo chryzotilu používaného v diafragmách v zariadeniach, ktoré využívajú výnimky, by sa mala zaslať Komisii. V právnych predpisoch Únie o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov sa už stanovuje, že zamestnávatelia musia znížiť vystavenie pracovníkov chryzotilovým vláknam na minimum a v každom prípade pod stanovenú limitnú hodnotu. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie limitné hodnoty pre takéto vlákna vo vzduchu a požadovať ich pravidelné meranie/monitorovanie. Výsledky každého takéhoto merania/monitorovania by mali byť zahrnuté v správe.

(13)

Uskutočnili sa konzultácie s fórom na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách a jeho odporúčania sa zohľadnili.

(14)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Výnimky udelené členskými štátmi EÚ a štátmi EHP-EZVO, pokiaľ ide o azbest obsiahnutý vo výrobkoch podľa položky 6 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/732/EÚ z 9. decembra 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 34).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


PRÍLOHA

V stĺpci 2 položky 6 v prílohe XVII sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1.

Výroba týchto vlákien a výrobkov a zmesí obsahujúcich tieto vlákna zámerne do nich pridané, ich uvádzanie na trh a používanie sa zakazujú.

Ak však na používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil v zariadeniach na elektrolýzu v prevádzke k 13. júlu 2016 bola členským štátom v súlade so znením tohto odseku v účinnosti až do uvedeného dátumu udelená výnimka, prvý pododsek sa do 1. júla 2025 neuplatňuje na použitie takýchto diafragiem alebo chryzotilu používaného výlučne na údržbu takýchto diafragiem v týchto zariadeniach, pod podmienkou, že toto používanie sa uskutočňuje v súlade s podmienkami povolenia stanovenými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (*).

Každý následný užívateľ využívajúci takúto výnimku zašle do 31. januára každého kalendárneho roka členskému štátu, v ktorom sa príslušné zariadenie na elektrolýzu nachádza, správu, v ktorej sa uvádza množstvo chryzotilu použitého v diafragmách na základe uvedenej výnimky. Členský štát zašle kópiu Európskej komisii.

Ak členský štát v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov vyžaduje monitorovanie chryzotilu vo vzduchu následnými užívateľmi, výsledky sa uvedú v tejto správe.