24.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 167/46


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1003

zo 17. júna 2016,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, acechinocylu, acetamipridu, benzovindiflupyru, bromoxynilu, fludioxonylu, fluopicolidu, fosetylu, mepikvátu, prochinazidu, propamokarbu, prohexadiónu a tebukonazolu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 16 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 boli stanovené maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) abamektínu, acetamipridu, bromoxynilu, fludioxonylu, propamokarbu, prohexadiónu a tebukonazolu. V časti A prílohy III k danému nariadeniu boli stanovené MRL acechinocylu, fluopicolidu, fosetylu, mepikvátu a prochinazidu. V prípade benzovindiflupyru neboli stanovené žiadne konkrétne MRL a táto látka nebola zaradená do prílohy IV k danému nariadeniu. Preto sa uplatňuje štandardná hodnota 0,01 mg/kg podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia.

(2)

V súvislosti s postupom na povoľovanie používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky abamektín na jadrovom ovocí, tekvicovitých s jedlou šupou, kapuste čínskej, šaláte a podobným listovým zeleninám označeným kódom 0251000, špenáte, fazuli a hrachu so strukmi a zelere bola podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(3)

V prípade acechinocylu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s čerešňami a slivkami. V prípade acetamipridu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s listovou hlúbovou zeleninou. V prípade bromoxynilu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s cesnakom pažítkovým. V prípade fluopicolidu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s ostružinami, cesnakom a šalotkou. V prípade fosetylu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s ostružinami, zelerom a feniklom obyčajným. V prípade mepikvátu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s pestovanými hubami. V prípade propamokarbu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti so zelerom, portulakou zeleninovou, zelerovou vňaťou a feniklom obyčajným. V prípade prochinazidu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s ríbezľami a egrešmi. V prípade tebukonazolu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s ražou a pšenicou.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť týkajúca sa použitia chlórtalonilu na brusniciach. Žiadateľ tvrdí, že povolené použitia uvedených látok na daných plodinách v Spojených štátoch majú za následok rezíduá, ktoré prekračujú MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, a preto potrebné zvýšiť MRL, aby sa zamedzili obchodné prekážky pri dovoze uvedených plodín.

(5)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty vyhodnotili dané žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) tieto žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad vo svojom odôvodnenom stanovisku dospel k záveru, že v prípade používania abamektínu na „šaláte a podobných listových zeleninách“ predložené údaje nepostačovali na stanovenie nových MRL. Existujúce MRL by sa preto mali zachovať.

(8)

V prípade používania fosetylu na ostružinách úrad odporúčal stanoviť hodnotu MRL na 100 mg/kg. V súlade s existujúcimi usmerneniami EÚ pre extrapoláciu MRL je vhodné stanoviť túto hodnotu MRL aj pre maliny.

(9)

V prípade mepikvátu z najnovších údajov z monitorovania vyplýva, že na neošetrených pestovaných hubách je úroveň rezíduí vyššia ako limit detekcie. Prítomnosť takýchto rezíduí je výsledkom krížovej kontaminácie slamou, ktorá bola legálne ošetrená mepikvátom. Úrad navrhol, aby manažéri rizika zvážili pre dané produkty tri rôzne MRL na základe odporúčania Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre stanovovanie MRL v koreninách a MRL z vonkajších zdrojov (3). Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni zodpovedajúcej 99. percentilu všetkých výsledkov vzoriek. Táto MRL sa stanovuje dočasne a platí do 31. decembra 2018. Po tomto dátume bude hodnota MRL 0,02* mg/kg, pokiaľ na základe nových informácií doručených najneskôr 30. apríla 2018 nedôjde k jej ďalšej zmene nariadením.

(10)

V prípade všetkých ostatných žiadostí úrad dospel k záveru, že boli splnené všetky požiadavky na údaje a že – na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v rámci 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín – úpravy MRL požadované žiadateľmi sú z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov prijateľné. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach predmetných látok. Riziko prekročenia prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky sa nepreukázalo ani pre celoživotnú expozíciu spotrebiteľov účinkom týchto látok konzumáciou všetkých potravín, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobú expozíciu spôsobená zvýšenou konzumáciou predmetných produktov.

(11)

V prípade benzovindiflupyru predložil úrad záver z partnerského preskúmania danej účinnej látky z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). V tejto súvislosti odporučil stanoviť MRL tak, aby sa vzťahovali aj na reprezentatívne použitia podľa správnej poľnohospodárskej praxe v Únii, aj na dovoznú toleranciu, o ktorú žiada Brazília. Komisia sa o vhodných kvantifikačných limitoch poradila s referenčnými laboratóriami Európskej únie.

(12)

Z odôvodnených stanovísk a záverov úradu a zohľadnenia faktorov relevantných pre zvažovanú skutočnosť vyplýva, že požadované úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL abamektínu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4189 [27 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí acechinocylu v čerešniach a slivkách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(10):4259 [19 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí acetamipridu v listovej hlúbovej zelenine. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(9):4229 [20 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) bromoxynilu v cesnaku pažítkovom. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4311 [18 s].

 

Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre fludioxonyl v ananásoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4372 [19 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fluopicolidu v ostružinách, cesnaku a šalotke. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4260 [22 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fosetylu v ostružinách, zelere a fenikle obyčajnom. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(12):4327 [20 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí mepikvátu v pestovaných hubách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4315 [25 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí prochinazidu v ríbezliach a egrešoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4280 [18 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL propamokarbu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4266 [19 s].

 

Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre prohexadión v čerešniach. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(12):4326 [16 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí tebukonazolu v raži a pšenici. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(10):4262 [22 s].

(3)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 s

(4)  Záver z partnerského preskúmania účinnej látky benzovindiflupyr z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(3):4043 [88 s].


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

stĺpce týkajúce sa abamektínu, acetamipridu, bromoxynilu, fludioxonylu, prohexadiónu, propamokarbu a tebukonazolu sa nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta-8,9 izoméru avermektínu B1a, vyjadrená ako avermektín B1a) (F) (R)

Acetamiprid (R)

Bromoxynil a jeho soli, vyjadrené ako bromoxynil

Fludioxonyl (F) (R)

Prohexadión (prohexadión a jeho soli vyjadrené ako prohexadión)

Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí vyjadrená ako propamokarb) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusové plody

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

5

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

5

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

5

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

5

0110990

iné

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Orechy stromové

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

mandle

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

para orechy

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

kešu orechy

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

kokosové orechy

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

lieskovce

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

pekanové orechy

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

píniové oriešky

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

vlašské orechy

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

iné

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

jablká

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

hrušky

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

mišpule

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

iné

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Kôstkové ovocie

 

 

 

 

 

 

 

0140010

marhule

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

čerešne ( čerešňa vtáčia)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

broskyne

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

slivky

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

hrozno

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

muštové hrozno

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

jahody

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

ostružiny

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

maliny (červené a žlté)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

iné

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

čučoriedky

 

2

 

2

 

 

 

0154020

brusnice

 

2

 

2

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

šípky

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

iné

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

datle

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

figy

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

stolové olivy

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

kumkváty

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

karambola

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

iné

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokáda

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

banány

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

mangá

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

papáje

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

granátové jablká

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

cherimoya

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

guavy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

ananásy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

plody chlebovníka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

duriany

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

zemiaky

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

10

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

10

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

mrkva

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

zeler

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

chren

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

paštrnák

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

reďkovka

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

kozia brada

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

okrúhlica

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Cibuľová zelenina

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

cesnak

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

cibuľa

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

šalotka

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

cesnak zimný / cibuľa zimná

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

iné

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

sladká paprika

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

baklažán

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

iné

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

cukety

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

iné

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

melóny

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

tekvica

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

dyňa červená (vodový melón)

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

iné

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

karfiol

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

ružičkový kel

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

hlávková kapusta

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

iné

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

kel

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

iné

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

kaleráb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

valeriánka poľná

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

hlávkový šalát

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

barborka jarná

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

rukola/eruka

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

červená horčica

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

špenát

 

5

 

30

 

40

 

0252020

portulaka zeleninová

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

3

 

15

 

30

 

0252990

iné

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

trebuľka

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

cesnak pažítkový

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

zelerová vňať

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

petržlen

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

šalvia

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

rozmarín

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

tymian

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

bazalka a jedlé kvety

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

vavrínový/bobkový list

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

estragón

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

iné

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Strukoviny

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

hrach (so strukmi)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

hrach (bez strukov)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

šošovica

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stonková zelenina

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

špargľa

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

zeler

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

fenikel obyčajný

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

artičoky pravé

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

pór

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

rebarbora

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

rastový vrchol paliem

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

STRUKOVINY

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

fazuľa

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

šošovica

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

hrach

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

lupiny

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

iné

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

arašidy

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

mak siaty

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

sezamové semená

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

slnečnicové semená

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

semená repky

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

sója fazuľová

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

horčicové semená

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

semená bavlníka

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

semená tekvice

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

semená konopy siatej

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

iné

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

plody palmy olejnej

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

iné

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

OBILNINY

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

jačmeň

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

kukurica

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

proso siate

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

ovos

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

ryža

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

raž

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

cirok

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

pšenica

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

iné

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Čaje

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kávové bôby

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

kvetov

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

iné

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

CHMEĽ

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

kardamon

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

vanilka

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

tamarinda

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

škorica

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

sladké drievko

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

zázvor

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

iné

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

šafran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Tkanivá z

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

ošípaných

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

svalovina

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

tukové tkanivo

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

pečeň

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

obličky

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

iné

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

svalovina

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

tukové tkanivo

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

pečeň

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

obličky

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

iné

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

oviec

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

svalovina

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

tukové tkanivo

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

pečeň

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

obličky

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

iné

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

kôz

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

svalovina

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

tukové tkanivo

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

pečeň

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

obličky

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

iné

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

svalovina

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

tukové tkanivo

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

pečeň

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

obličky

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

iné

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

f)

hydiny

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

svalovina

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

tukové tkanivo

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

pečeň

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

obličky

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

iné

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

svalovina

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

tukové tkanivo

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

pečeň

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

obličky

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

iné

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Mlieko

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

dobytok

 

 

 

 

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

 

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

 

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

 

 

1020990

iné

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

slepačie

 

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

husacie

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

iné

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

suchozemské bezstavovce

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

dopĺňa sa tento stĺpec týkajúci sa benzovindiflupyru:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Benzovindiflupyr

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE; ORECHY

0,01  (***)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990