17.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/959

zo 17. mája 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy týkajúce sa skúmania trhu, pokiaľ ide o systémy a vzorové oznámenia, ktoré majú používať účastníci trhu zverejňujúci informácie a formát záznamov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 10 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Účastníci trhu zverejňujúci informácie vedú záznamy o oznámeniach informácií, ktoré uskutočňujú na účely skúmaní trhu medzi sebou a všetkými osobami, pre ktoré sa vykonávajú skúmania trhu. Takéto záznamy by mali účastníkom trhu zverejňujúcim informácie pomôcť pri poskytovaní dôkazov príslušným orgánom o riadnom vykonávaní, najmä v prípadoch, keď sa povaha informácií po skúmaniach trhu zmení, alebo ak príslušný orgán musí prehodnotiť proces kategorizácie informácií. Na tento účel by sa všetky tieto záznamy mali uchovávať v elektronickej podobe.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby poskytované informácie boli konzistentne zaznamenané aj pri skúmaniach trhu počas stretnutí alebo telefonických hovorov, ktoré sa nezaznamenávajú, by mal byť vypracovaný jednotný vzor písomnej zápisnice alebo poznámok, ktoré vypracúva účastník trhu zverejňujúci informácie z týchto stretnutí a rozhovorov.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby poskytované informácie boli zaznamenané dôsledne, by účastníci trhu zverejňujúci informácie mali viesť záznamy o písomných oznámeniach na informovanie osôb, pre ktoré sa vykonali skúmania trhu, keď informácie zverejnené v priebehu skúmania trhu prestali byť dôvernými informáciami.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(5)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 o stanovisko (2).

(6)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od rovnakého dátumu, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Elektronický formát záznamov

Všetky záznamy uvedené v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/960 (3) sa uchovávajú v elektronickej forme.

Článok 2

Formát na uchovávanie záznamov z písomnej zápisnice alebo poznámok

Účastníci trhu zverejňujúci informácie vyhotovia písomnú zápisnicu alebo poznámky uvedené v článku 6 ods. 2 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960 v elektronickom formáte, pri čom použijú:

a)

vzor uvedený v prílohe I, ak sa účastníci trhu zverejňujúci informácie domnievajú, že skúmanie trhu zahŕňa zverejnenie dôverných informácií,

b)

vzor uvedený v prílohe II, ak sa účastníci trhu zverejňujúci informácie domnievajú, že skúmanie trhu nezahŕňa zverejnenie dôverných informácií.

Článok 3

Formát na uchovávanie záznamov o údajoch týkajúcich sa potenciálnych investorov

1.   Účastníci trhu zverejňujúci informácie uchovávajú záznamy o údajoch uvedených v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960 vo forme samostatných zoznamov pre každé skúmanie trhu.

2.   Účastníci trhu zverejňujúci informácie uchovávajú záznamy o údajoch uvedených v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960 vo forme jediného zoznamu.

Článok 4

Formát na oznamovanie a zaznamenávanie skutočnosti, že informácie prestali byť dôvernými informáciami

1.   Účastníci trhu zverejňujúci informácie písomne informujú osoby, pre ktoré sa vykonali skúmania trhu, že informácie zverejnené v priebehu skúmania trhu prestali byť dôvernými informáciami.

2.   Účastníci trhu zverejňujúci informácie zaznamenávajú informácie poskytnuté podľa odseku 1 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/960 zo 17. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa vhodných opatrení, systémov a postupov pre účastníkov trhu zverejňujúcich informácie, ktorí vykonávajú skúmania trhu (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Vzor písomnej zápisnice a poznámok uvedených v článku 6 ods. 2 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960, keď sú dôverné informácie zverejnené

Položka

Textové pole

i)

Totožnosť účastníka trhu zverejňujúceho informácie

Úplné mená/názvy účastníka trhu zverejňujúceho informácie a osoby v rámci účastníka trhu zverejňujúceho informácie a kontaktné údaje určené na komunikáciu

ii)

Totožnosť osoby primajúcej komunikáciu

Úplné meno/názov osoby prijímajúcej komunikáciu a kontaktné údaje určené na komunikáciu

iii)

Dátum a čas komunikácie

Dátum a čas(-y) komunikácie s uvedením časového pásma

iv)

Objasnenie povahy rozhovoru v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam vyhlásenia o tom, že komunikácia sa uskutočňuje na účely skúmania trhu

v)

Potvrdenie o totožnosti v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam informácií o potvrdení kontaktovanej osoby o tom, že účastník trhu zverejňujúci informácie komunikuje s osobou, ktorú potenciálny investor poveril, aby sa pre ňu vykonalo skúmanie trhu.

vi)

Vysvetlenie v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960, že nebudú oznámené žiadne dôverné informácie

Záznam vyhlásenia, v ktorom sa objasňuje, že v prípade súhlasu s vykonaním skúmania trhu sa osobe prijímajúcej komunikáciu o informáciách doručia informácie, ktoré účastník trhu zverejňujúci informácie nepovažuje za dôverné informácie, a odkaz na povinnosť uvedenú v článku 11 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

vii)

Potvrdenie o súhlase v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam informácií o súhlase osoby, pre ktorú sa vykonáva skúmanie trhu, s pristúpením k skúmaniu trhu (žiadosť a odpoveď).

viii)

Zverejnenie informácií v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Opis informácií zverejňovaných na účely skúmania trhu

ix)

Potvrdenie o súhlase v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. g) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam informácií o súhlase osoby, pre ktorú sa vykonáva skúmanie trhu, so získaním dôverných informácií, ako je uvedené v článku 11 ods. 5 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 (žiadosť a odpoveď).

x)

Zverejnenie informácií v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. h) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Opis informácií zverejňovaných na účely skúmania trhu, identifikácia informácií, ktoré sa považujú za dôverné informácie.


PRÍLOHA II

Vzor písomnej zápisnice a poznámok uvedených v článku 6 ods. 2 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960, keď nie sú zverejnené žiadne dôverné informácie

Položka

Textové pole

i)

Totožnosť účastníka trhu zverejňujúceho informácie

Úplné mená/názvy účastníka trhu zverejňujúceho informácie a osoby v rámci účastníka trhu zverejňujúceho informácie a kontaktné údaje určené na komunikáciu

ii)

Totožnosť osoby primajúcej komunikáciu

Úplné meno/názov osoby prijímajúcej komunikáciu a kontaktné údaje určené na komunikáciu

iii)

Dátum a čas komunikácie

Dátum a čas(-y) komunikácie s uvedením časového pásma

iv)

Objasnenie povahy rozhovoru v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam vyhlásenia o tom, že komunikácia sa uskutočňuje na účely skúmania trhu

v)

Potvrdenie o totožnosti v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam informácií o potvrdení kontaktovanej osoby o tom, že účastník trhu zverejňujúci informácie komunikuje s osobou, ktorú potenciálny investor poveril, aby sa pre ňu vykonalo skúmanie trhu.

vi)

Vysvetlenie v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960, že nebudú oznámené žiadne dôverné informácie

Záznam vyhlásenia, v ktorom sa objasňuje, že v prípade súhlasu s vykonaním skúmania trhu sa osobe prijímajúcej komunikáciu o informáciách doručia informácie, ktoré účastník trhu zverejňujúci informácie nepovažuje za dôverné informácie, a odkaz na povinnosť uvedenú v článku 11 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

vii)

Potvrdenie o súhlase v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Záznam informácií o súhlase osoby, pre ktorú sa vykonáva skúmanie trhu, s pristúpením k skúmaniu trhu (žiadosť a odpoveď).

viii)

Zverejnenie informácií v súlade s článkom 3 ods. 4 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/960

Opis informácií zverejňovaných na účely skúmania trhu


PRÍLOHA III

Vzor pre zaznamenávanie komunikácie v súlade s článkom 11 ods. 6 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 596/2014 s cieľom informovať osobu, pre ktorú sa vykonalo skúmanie trhu, že zverejnené informácie prestali byť dôvernými informáciami

Položka

Textové pole

i)

Totožnosť účastníka trhu zverejňujúceho informácie

Úplné mená/názvy účastníka trhu zverejňujúceho informácie a osoby v rámci účastníka trhu zverejňujúceho informácie a kontaktné údaje určené na komunikáciu

ii)

Totožnosť osoby prijímajúcej komunikáciu

Úplné meno/názov osoby prijímajúcej komunikáciu a kontaktné údaje určené na komunikáciu

iii)

Dátum a čas komunikácie

Dátum a čas(-y) komunikácie s uvedením časového pásma

iv)

Identifikácia transakcie

Údaje na identifikáciu transakcie, ktorá bola predmetom skúmania trhu

Môžu zahŕňať informácie o druhu transakcie, napr. IPO/sekundárna ponuka/fúzia/blokový obchod/súkromné umiestňovanie/zvýšenie základného imania.

v)

Dátum a čas skúmania trhu

Informácie o dátume a čase, keď boli dôverné informácie zverejnené ako súčasť skúmania trhu.

vi)

Komunikácia o tom, že tieto informácie prestali byť dôvernými informáciami.

Vyhlásenie na informovanie príjemcu, pre ktorého sa vykonáva skúmanie trhu, o skutočnosti, že zverejnené informácie prestali byť dôvernými informáciami.

vii)

Dátum, od ktorého informácie prestali byť dôvernými informáciami.

Dátum, od ktorého informácie zverejnené ako súčasť skúmania trhu prestali byť dôvernými informáciami.