10.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/910

z 9. júna 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 3 a jeho článok 38 písm. d),

keďže:

(1)

V prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) sa uvádza zoznam súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v tretích krajinách na účely rovnocennosti.

(2)

Trvanie uznania niektorých súkromných inšpekčných organizácií sa v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 končí 30. júna 2016. Na základe výsledkov nepretržitého dohľadu vykonaného Komisiou by sa uznanie súkromných inšpekčných organizácií „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“, „Organic Control System“ a „TÜV Nord Integra“ malo predĺžiť do 30. júna 2018.

(3)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V bode 5 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa v záznamoch, ktoré sa týkajú „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“, „Organic Control System“ a „TÜV Nord Integra“, dátum „30. júna 2016“ nahrádza dátumom „30. júna 2018“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).