9.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/896

z 8. júna 2016

o povolení vínanov železito-sodných ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie vínanov železito-sodných. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia vínanov železito-sodných ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 30. apríla 2015 (2) k záveru, že príslušný prípravok nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že prípravok môže byť potenciálne účinný ako protispekavá látka v soli. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia vínanov železito-sodných vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „protispekavé látky“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015); 13(5):4114.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytické metódy

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky/kg NaCl

Technologické doplnkové látky: protispekavé látky

1i534

Vínany železito-sodné

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok komplexných zlúčenín vínanov sodných s chloridom železitým vo vodnom roztoku ≤ 35 hm. %

Charakteristika účinnej látky

Komplexná zlúčenina železa (III) s D(+)-, L(-)- a mezo-kyselinami 2,3-dihydroxybutándiovými

 

Pomer: železa a mezo-vínanu 1:1;

 

Pomer: železa a celkových izomérov vínanu 1:1,5

Číslo CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Chlorid: ≤ 25 %

 

Šťaveľany: ≤ 1,5 % vyjadrené ako kyselina šťaveľová

 

Železo: ≥ 8 % železa (III)

Analytická metóda  (1)

Kvantifikácia mezo-vínanu a D(-), L(+)-vínanov v kŕmnej doplnkovej látke:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI);

Kvantifikácia celkového obsahu železa v kŕmnej doplnkovej látke:

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN 15510; alebo

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou po tlakovej digescii (ICP-AES) – EN 15621; alebo

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN ISO 11885; alebo

atómová absorpčná spektrometria (AAS) – EN ISO 6869; alebo

atómová absorpčná spektrometria (AAS) – nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 (2); a

kvantifikácia celkového obsahu sodíka v kŕmnej doplnkovej látke:

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN 15510; alebo

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou po tlakovej digescii (ICP-AES) – EN 15621; alebo

atómová emisná spektroskopia s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN ISO 11885; alebo

atómová absorpčná spektrometria (AAS) – EN ISO 6869; a

kvantifikácia celkového chloridu v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia – nariadenie (ES) č. 152/2009 – alebo ISO 6495.

Všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa používa iba v NaCl (chlorid sodný)

2.

Minimálna odporúčaná dávka: 26 mg vínanov železito-sodných/kg NaCl (čo zodpovedá 3 mg železa/kg NaCl)

3.

Maximálna odporúčaná dávka: 106 mg vínanov železito-sodných/kg NaCl

29. júna 2026


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).