1.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/864

z 31. mája 2016

o neobnovení schválenia účinnej látky triasulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2000/66/EC (2) sa triasulfurón zaradil ako účinná látka do prílohy I smernice 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Schválenie účinnej látky triasulfurón v zmysle časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 platí do 30. júna 2016.

(4)

Žiadosť o obnovenie zaradenia účinnej látky triasulfurón do prílohy I k smernici 91/414/EHS bola predložená v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2010 (5) v rámci lehoty stanovenej v uvedenom článku.

(5)

Žiadateľ predložil doplňujúcu dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1141/2010. Spravodajský členský štát skonštatoval, že žiadosť je úplná.

(6)

Spravodajský členský štát vypracoval správu z hodnotenia obnoveného zaradenia na základe konzultácie so spoluspravodajským členským štátom a 14. októbra 2013 ju predložil Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisii.

(7)

Úrad postúpil správu z hodnotenia obnoveného zaradenia žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie a prijaté pripomienky postúpil Komisii. Úrad takisto sprístupnil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti.

(8)

Úrad oznámil 8. januára 2015 Komisii svoj záver (6) o tom, či možno očakávať, že triasulfurón spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad dospel k záveru, že na základe neúplného hodnotenia genotoxicity triasulfurónu a jeho technickej nečistoty CGA 150829 nebolo možné stanoviť zdravotne zdôvodnené toxikologické referenčné hodnoty. V dôsledku toho sa nemohlo vykonať hodnotenie rizika pre spotrebiteľov, prevádzkovateľov, pracovníkov a ostatné prítomné osoby. Úrad okrem toho dospel k záveru, že hodnotené reprezentatívne použitia môžu v určitých geoklimatických situáciách s veľkou pravdepodobnosťou viesť k expozícii podzemnej vody triasulfurónu alebo jeho pôdnemu metabolitu CGA 150829, ktorá prekračuje parametrickú hraničnú hodnotu pre pitnú vodu 0,1 μg/l. Okrem toho sa zistilo vysoké riziko pre vodné rastliny.

(9)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k záveru úradu a v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1141/2010 k návrhu revíznej správy. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané.

(10)

Napriek argumentom, ktoré žiadateľ uviedol, však nebolo možné vyvrátiť obavy uvedené v odôvodnení 8.

(11)

V dôsledku toho sa v prípade jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom triasulfurónu nedospelo k záveru o tom, že možno očakávať, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené. Schválenie účinnej látky triasulfurón by sa preto nemalo obnoviť.

(12)

Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na zrušenie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom triasulfurónu.

(13)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom triasulfurónu, v prípade ktorých členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akúkoľvek dobu odkladu, toto obdobie by malo uplynúť najneskôr 30. septembra 2017.

(14)

Toto nariadenie nemá vplyv na predloženie ďalšej žiadosti týkajúcej sa triasulfurónu v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Neobnovenie schválenia účinnej látky

Schválenie účinnej látky triasulfurónu sa neobnovuje.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty zrušia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triasulfurón do 30. septembra 2016.

Článok 3

Doby odkladu

Akákoľvek doba odkladu, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musí byť čo najkratšia a uplynie najneskôr 30. septembra 2017.

Článok 4

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa vypúšťa riadok 9 týkajúci sa triasulfurónu.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2000/66/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa účinná látka (triasulfurón) zaraďuje do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 276, 28.10.2000, s. 35).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2015. Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky triasulfurón hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3958, s. 78, doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.