26.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/826

z 25. mája 2016,

ktorým sa uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 a ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3), a najmä na jeho článok 14 a článok 16 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1549 (4) je verejná intervencia uplatňovaná na sušené odstredené mlieko dostupná do 30. septembra 2016.

(2)

Z oznámení predložených členskými štátmi 25. mája 2016 v súlade s článkom 13 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 vyplýva, že celkové množstvo sušeného odstredeného mlieka ponúknuté na intervenciu za pevne stanovenú cenu prekročilo od 1. januára 2016 obmedzenie 218 000 ton stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013. Preto by sa intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu mal pozastaviť na intervenčné obdobie končiace 30. septembrom 2016, pričom na množstvá, na ktoré intervenčné agentúry členských štátov dostali ponuky 24. mája 2016, treba stanoviť prideľovací koeficient a ponuky, ktoré intervenčné agentúry členských štátov dostali od 25. mája 2016 vrátane, by sa mali zamietnuť.

(3)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa sušené odstredené mlieko ponúkané na intervenciu musí zabaliť do vriec s čistou hmotnosťou 25 kilogramov. Preto by sa ponúknuté množstvá sušeného odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahuje prideľovací koeficient, mali zaokrúhliť smerom nadol na najbližší násobok 25 kg.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 sa má vyhlásiť verejná súťaž na sušené odstredené mlieko, aby sa určila maximálna nákupná cena.

(5)

V hlave II kapitole I oddiele III nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, keď Komisia otvára intervenčný nákup výrobkov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prostredníctvom verejnej súťaže.

(6)

Podľa článku 16 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 by sa mali stanoviť lehoty na predkladanie ponúk.

(7)

V súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 by sa intervenčným agentúram mala stanoviť lehota na oznámenie všetkých prijateľných ponúk Komisii.

(8)

V záujme efektívneho spravovania by členské štáty mali na oznamovanie uvedených ponúk Komisii používať informačné systémy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (5).

(9)

Keďže intervenčné agentúry musia bezodkladne po uverejnení tohto nariadenia informovať ponúkajúcich o pozastavení intervenčného nákupu za pevne stanovenú cenu a o prideľovacom koeficiente, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozastavenie intervenčného nákupu za pevne stanovenú cenu

1.   Intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu sa pozastavuje na intervenčné obdobie, ktoré končí 30. septembrom 2016.

Celé množstvo ponúk sušeného odstredeného mlieka na intervenciu, ktoré intervenčné agentúry členských štátov prijali od všetkých ponúkajúcich 24. mája 2016, sa akceptuje po vynásobení prideľovacím koeficientom 10,4707 % a po následnom zaokrúhlení smerom nadol na najbližší násobok 25 kg.

2.   Ponuky, ktoré intervenčné agentúry členských štátov prijali v období od 25. mája 2016 vrátane až do 30. septembra 2016, sa zamietajú.

Článok 2

Vyhlásenie verejnej súťaže

Intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže nad rámec obmedzenia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 je otvorený do 30. septembra 2016 za podmienok stanovených v hlave II kapitole I oddiele III nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a v tomto nariadení.

Článok 3

Predkladanie ponúk

1.   Lehota na predkladanie ponúk na prvú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk končí 7. júna 2016 o 12.00 hod. (bruselského času).

Termín na predkladanie ponúk na nasledujúce individuálne výzvy na predkladanie ponúk je prvý a tretí utorok v mesiaci o 12.00 hod. (bruselského času).

Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota končí predchádzajúci pracovný deň o 12.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa predkladajú intervenčným agentúram, ktoré sú schválené členskými štátmi (6).

Článok 4

Oznamovanie Komisii

Oznamovanie podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa musí uskutočniť do 16.00 hod. (bruselského času) v termínoch predkladania ponúk uvedených v článku 3 tohto nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009.

Odchylne od článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, ak členský štát neoznámi Komisii prijateľnú ponuku v lehotách uvedených v prvom odseku, predpokladá sa, že Komisii oznámil nulovú ponuku.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 242, 18.9.2015, s. 28).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(6)  Adresy intervenčných agentúr sú dostupné na webovej stránke Európskej Komisie http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.