26.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/799

z 18. marca 2016,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave (1), a najmä na jeho článok 11 a článok 12 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 165/2014 sa zaviedla druhá generácia digitálnych tachografov nazývaných inteligentné tachografy, ktoré zahŕňajú pripojenie k zariadeniu globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), komunikačné zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu a rozhranie s inteligentnými dopravnými systémami. Je potrebné určiť špecifikácie technických požiadaviek na konštrukciu inteligentných tachografov.

(2)

Zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu zavedené článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 by malo prenášať úradníkovi cestnej kontroly údaje z digitálneho tachografu a informácie týkajúce sa hmotnosti a hmotnosti na nápravu celej jazdnej súpravy (ťahač a príves alebo náves), v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/53/ES (2). To by malo umožniť účinnú a rýchlu kontrolu vozidiel kontrolnými orgánmi s menším počtom elektronických zariadení v kabíne vozidla.

(3)

V súlade so smernicou 96/53/ES by sa v prípade zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu mali používať normy CEN DSRC (3) uvedené v tejto smernici, a to vo frekvenčnom pásme 5795 – 5805 MHz. Keďže toto frekvenčné pásmo sa využíva aj pri elektronickom vyberaní mýta a s cieľom vyhnúť sa rušeniu medzi mýtnymi a kontrolnými aplikáciami, nemali by úradníci cestnej kontroly používať zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu na miestach výberu mýta.

(4)

Na zachovanie úrovne bezpečnosti digitálneho tachografu je potrebné v prípade inteligentného tachografu zaviesť nové bezpečnostné mechanizmy, aby sa odstránili súčasné bezpečnostné medzery. Jednou z takýchto medzier je neurčený dátum skončenia platnosti digitálneho certifikátu. Na zabezpečenie súladu s najlepšími postupmi v otázkach bezpečnosti sa odporúča zabrániť používaniu digitálnych certifikátov bez určeného dátumu skončenia platnosti. Obdobie platnosti pre bežnú prevádzku jednotky vozidla by malo byť 15 rokov a malo by začať plynúť dňom vydania digitálnych certifikátov jednotky vozidla. Po uplynutí obdobia platnosti by sa jednotky vozidla mali vymeniť.

(5)

Poskytovanie zabezpečených a spoľahlivých informácií o polohe je dôležitým prvkom účinnej prevádzky inteligentných tachografov. Preto je vhodné zabezpečiť ich kompatibilitu so službami s pridanou hodnotou, ktoré poskytuje program Galileo, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 (4), s cieľom zvýšiť zabezpečenie inteligentných tachografov.

(6)

V súlade s článkom 8 ods. 1, článkom 9 ods. 1 a článkom 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 by sa bezpečnostné mechanizmy zavedené týmto nariadením mali uplatňovať 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti potrebných vykonávacích aktov, aby sa výrobcom umožnil vývoj novej generácie inteligentných tachografov a získanie osvedčení o typovom schválení od príslušných orgánov.

(7)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 165/2014 by vozidlá prvýkrát evidované v členskom štáte 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisie mali byť vybavené inteligentným tachografom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení Komisie. V každom prípade by každé vozidlo prevádzkované v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom bolo vozidlo zaevidované, malo byť vybavené inteligentným tachografom spĺňajúcim príslušné požiadavky, a to 15 rokov po dni začiatku uplatňovania týchto požiadaviek.

(8)

V nariadení Komisie (ES) č. 68/2009 (5) bolo počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2013, povolené používať adaptér umožňujúci montáž tachografov vo vozidlách typu M1 a N1. V dôsledku technických ťažkostí spojených s hľadaním alternatívy k používaniu adaptéra odborníci z oblasti automobilového priemyslu a výroby tachografov spolu s Komisiou dospeli k záveru, že nie je realizovateľné žiadne alternatívne riešenie nahrádzajúce adaptér, ktoré by pre výrobu neznamenalo vysoké náklady, neúmerné veľkosti trhu. Preto by používanie adaptéra vo vozidlách typu M1 a N1 malo byť trvalo povolené.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeným v článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 165/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sú stanovené ustanovenia potrebné na jednotné uplatňovanie týchto aspektov týkajúcich sa tachografov:

a)

zaznamenávanie polohy vozidla na určitých miestach počas denného pracovného času vodiča;

b)

diaľková včasná detekcia možnej manipulácie alebo zneužitia inteligentných tachografov;

c)

rozhranie s inteligentnými dopravnými systémami;

d)

administratívne a technické požiadavky na postupy typového schvaľovania tachografov vrátane bezpečnostných mechanizmov.

2.   Konštrukcia, skúšanie, montáž, kontrola, prevádzka a oprava inteligentných tachografov a ich komponentov musí spĺňať technické požiadavky stanovené v prílohe 1C k tomuto nariadeniu.

3.   Iné tachografy ako inteligentné tachografy musia naďalej spĺňať, pokiaľ ide o konštrukciu, skúšanie, montáž, kontrolu, prevádzku a opravu, požiadavky stanovené v prílohe 1, prípadne v prílohe 1B k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 (6).

4.   Podľa článku 10d smernice Rady 96/53/ES zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu prenášajú aj údaje o hmotnosti, ktoré poskytuje interný palubný vážiaci systém, na účely včasnej detekcie podvodov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„digitálny tachograf“ alebo „tachograf prvej generácie“ je iný digitálny tachograf ako inteligentný tachograf;

2.

„externé zariadenie GNSS“ je zariadenie, ktoré obsahuje prijímač GNSS, ak jednotku vozidla netvorí jediná jednotka, ako aj ďalšie komponenty potrebné na ochranu prenosu údajov o polohe do zvyšnej časti jednotky vozidla;

3.

„informačná zložka“ je úplná zložka v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá obsahuje všetky informácie poskytnuté výrobcom alebo jeho obchodným zástupcom orgánu pre typové schvaľovanie na účely typového schválenia tachografu alebo jeho komponentu, vrátane osvedčení uvedených v článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, výsledkov skúšok stanovených v prílohe 1C k tomuto nariadeniu, ako aj nákresov, fotografií a ďalších príslušných dokumentov;

4.

„informačný balík“ je informačná zložka v elektronickej alebo papierovej forme, doplnená akýmikoľvek ďalšími dokumentmi, ktoré k informačnej zložke pridal orgán pre typové schvaľovanie počas výkonu svojich funkcií, vrátane osvedčenia o typovom schválení ES tachografu alebo jeho komponentu na konci postupu typového schvaľovania;

5.

„obsah informačného balíka“ je dokument so zoznamom očíslovaných položiek obsahu informačného balíka, v ktorom sú uvedené všetky dôležité časti tohto balíka. Formát daného dokumentu musí rozlišovať jednotlivé za sebou idúce kroky postupu typového schvaľovania ES vrátane dátumov všetkých revízií a aktualizácií príslušného balíka;

6.

„zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu“ je vybavenie jednotky vozidla, ktoré sa používa na vykonávanie cielených cestných kontrol;

7.

„inteligentný tachograf“ alebo „tachograf druhej generácie“ je digitálny tachograf, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ako aj v prílohe 1C k tomuto nariadeniu;

8.

„komponent tachografu“ alebo „komponent“ je každý z týchto prvkov: jednotka vozidla, snímač pohybu, tachografová karta, záznamový list, externé zariadenie GNSS a zariadenie na diaľkovú včasnú detekciu;

9.

„orgán pre typové schvaľovanie“ je orgán členského štátu oprávnený vykonávať typové schvaľovanie tachografu alebo jeho komponentov, schvaľovací proces, vydávanie a v prípade potreby odnímanie osvedčení o typovom schválení, plniť úlohu kontaktného miesta pre orgány pre typové schvaľovanie ostatných členských štátov a zabezpečovať, aby výrobcovia plnili svoje povinnosti, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

Článok 3

Služby založené na lokalizácii

1.   Výrobcovia musia zabezpečiť, aby inteligentné tachografy boli kompatibilné so službami určovania polohy, ktoré poskytujú systémy Galileo a Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS).

2.   Výrobcovia sa môžu rozhodnúť, že popri systémoch uvedených v odseku 1 zabezpečia kompatibilitu aj s ďalšími satelitnými navigačnými systémami.

Článok 4

Postup typového schvaľovania tachografu a komponentov tachografu

1.   Výrobca alebo jeho obchodný zástupca podajú žiadosť o typové schválenie tachografu, niektorého z jeho komponentov alebo skupiny komponentov orgánu pre typové schvaľovanie, ktorý si určí každý členský štát. Žiadosť musí obsahovať informačnú zložku s informáciami o každom z príslušných komponentov, v prípade potreby spolu s osvedčeniami o typovom schválení ostatných komponentov potrebných na zostavenie tachografu, ako aj so všetkými ostatnými príslušnými dokumentmi.

2.   Členský štát udelí typové schválenie podľa potreby každému tachografu, komponentu alebo skupine komponentov, ktoré spĺňajú administratívne a technické požiadavky uvedené v článku 1 ods. 2 alebo 3, podľa potreby. V tom prípade orgán pre typové schvaľovanie vydá žiadateľovi osvedčenie o typovom schválení, ktoré musí byť v súlade so vzorom stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Orgán pre typové schvaľovanie môže požiadať výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu o poskytnutie doplňujúcich informácií.

4.   Výrobca alebo jeho obchodný zástupca poskytnú orgánom pre typové schvaľovanie, ako aj subjektom zodpovedným za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 toľko tachografov alebo komponentov tachografu, koľko je potrebných na uspokojivé vykonanie postupu typového schvaľovania.

5.   Ak výrobca alebo jeho obchodný zástupca žiadajú o typové schválenie určitých komponentov alebo skupín komponentov tachografu, poskytnú orgánom pre typové schvaľovanie ostatné komponenty, ktoré už majú osvedčenie o typovom schválení, ako aj všetky ďalšie diely potrebné na zostavenie celého tachografu, aby tieto orgány mohli vykonať potrebné skúšky.

Článok 5

Zmeny typového schválenia

1.   Výrobca alebo jeho obchodný zástupca musia bez meškania informovať orgán pre typové schvaľovanie, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, o každej zmene softvéru alebo hardvéru tachografu alebo o zmene povahy materiálov použitých na jeho výrobu, ktoré sú uvedené v informačnom balíku, a musia podať žiadosť o zmenu typového schválenia.

2.   Orgán pre typové schvaľovania môže revidovať alebo rozšíriť existujúce typové schválenie, alebo udeliť nové typové schválenie podľa povahy a vlastností zmien.

Orgán pre typové schvaľovanie vykoná „revíziu“, ak zmeny softvéru alebo hardvéru tachografu alebo zmeny povahy materiálov použitých na jeho výrobu považuje za malé. V takých prípadoch orgán pre typové schvaľovanie vydá revidované dokumenty v rámci informačného balíka, v ktorých uvedie povahu vykonaných zmien a dátum ich schválenia. Na splnenie tejto požiadavky postačuje aktualizovaná verzia informačného balíka v konsolidovanej forme doplnená podrobným opisom vykonaných zmien.

Orgán pre typové schvaľovanie vykoná „rozšírenie“, ak zmeny softvéru alebo hardvéru tachografu alebo zmeny povahy materiálov použitých na jeho výrobu považuje za podstatné. V takých prípadoch môže orgán požadovať vykonanie nových skúšok a informovať o tom výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu. Ak sú výsledky skúšok uspokojivé, orgán pre typové schvaľovanie vydá revidované osvedčenie o typovom schválení, v ktorom je uvedené číslo odkazujúce na udelené rozšírenie. V osvedčení o typovom schválení sa uvedie dôvod rozšírenia a dátum jeho vydania.

3.   V obsahu informačného balíka sa uvádza dátum posledného rozšírenia alebo revízie typového schválenia, alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie typového schválenia.

4.   Nové typové schválenie je potrebné, ak by požadované zmeny tachografu alebo jeho komponentov s udeleným typovým schválením viedli k vydaniu nového osvedčenia zabezpečenia alebo interoperability.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. marca 2016.

Prílohy sa však uplatňujú od 2. marca 2019, s výnimkou dodatku 16, ktorý sa uplatňuje od 2. marca 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).

(3)  Normy Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) týkajúce sa vyhradenej komunikácie krátkeho dosahu (DSRC): EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 a ISO 14906.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 3).

(6)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8).


PRÍLOHA I C

Požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž a kontrolu

ÚVOD 12

1

VYMEDZENIE POJMOV 13

2

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY A FUNKCIE ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA 19

2.1

Všeobecné charakteristiky 19

2.2

Funkcie 20

2.3

Režimy prevádzky 21

2.4

Zabezpečenie 22

3

KONŠTRUKČNÉ A FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE 22

3.1

Monitorovanie vkladania a vyberania kariet 22

3.2

Meranie rýchlosti a vzdialenosti a zisťovanie polohy 23

3.2.1

Meranie prejdenej vzdialenosti 23

3.2.2

Meranie rýchlosti 23

3.2.3

Zisťovanie polohy 24

3.3

Meranie času 24

3.4

Monitorovanie činností vodiča 24

3.5

Monitorovanie stavu jazdy 25

3.6

Zápisy vodičov 25

3.6.1

Zápis o mieste, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí 25

3.6.2

Manuálne zapisovanie činností vodiča a súhlas vodiča týkajúci sa rozhrania ITS 25

3.6.3

Zápis špecifických podmienok 27

3.7

Podnikové blokovanie 27

3.8

Monitorovanie kontrolných činností 28

3.9

Detekcia udalostí a/alebo porúch 28

3.9.1

Udalosť „vloženie neplatnej karty“ 28

3.9.2

Udalosť „konflikt karty“ 28

3.9.3

Udalosť „prekrývanie časov“ 28

3.9.4

Udalosť „jazda bez príslušnej karty“ 29

3.9.5

Udalosť „vloženie karty za jazdy“ 29

3.9.6

Udalosť „nesprávne uzavretá posledná relácia karty“ 29

3.9.7

Udalosť „prekročenie rýchlosti“ 29

3.9.8

Udalosť „prerušenie napájania“ 29

3.9.9

Udalosť „chyba komunikácie s diaľkovým komunikačným zariadením“ 29

3.9.10

Udalosť „chýbajúce informácie o polohe z prijímača GNSS“ 29

3.9.11

Udalosť „chyba komunikácie s externým zariadením GNSS“ 30

3.9.12

Udalosť „chyba údajov o pohybe“ 30

3.9.13

Udalosť „nesúlad údajov o pohybe vozidla“ 30

3.9.14.

Udalosť „pokus o narušenie zabezpečenia“ 30

3.9.15

Udalosť „časový konflikt“ 30

3.9.16

Porucha „karty“ 30

3.9.17

Porucha „záznamového zariadenia“ 30

3.10

Zabudované a automatické skúšky 31

3.11

Čítanie z dátovej pamäte 31

3.12

Zaznamenávanie a uloženie v dátovej pamäti 31

3.12.1

Identifikačné údaje zariadenia 32

3.12.1.1

Identifikačné údaje jednotky vozidla 32

3.12.1.2

Identifikačné údaje snímača pohybu 32

3.12.1.3

Identifikačné údaje globálnych navigačných satelitných systémov 33

3.12.2

Kľúče a certifikáty 33

3.12.3

Údaje o vložení a vybratí karty vodiča alebo dielenskej karty 33

3.12.4

Údaje o činnosti vodiča 34

3.12.5

Miesta a polohy, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí, a/alebo kde sa dosiahne 3-hodinový čas nepretržitej jazdy 34

3.12.6

Údaje počítadla kilometrov 35

3.12.7

Podrobné údaje o rýchlosti 35

3.12.8

Údaje o udalostiach 35

3.12.9

Údaje o poruchách 37

3.12.10

Kalibračné údaje 38

3.12.11

Údaje o úprave času 39

3.12.12

Údaje o kontrolnej činnosti 39

3.12.13

Údaje o podnikovom blokovaní 39

3.12.14

Údaje o činnosti sťahovania 39

3.12.15

Údaje o špecifických podmienkach 40

3.12.16

Údaje o tachografovej karte 40

3.13

Čítanie z tachografovej karty 40

3.14

Zaznamenávanie a ukladanie na tachografovú kartu 40

3.14.1

Zaznamenávanie a ukladanie na tachografové karty prvej generácie 40

3.14.2

Zaznamenávanie a ukladanie na tachografové karty druhej generácie 41

3.15

Zobrazovanie 41

3.15.1

Zobrazenie predvolených údajov 42

3.15.2

Zobrazenie výstrahy 43

3.15.3

Prístup k menu 43

3.15.4

Iné zobrazenia 43

3.16

Tlač 43

3.17

Výstrahy 44

3.18

Sťahovanie údajov na externé médiá 45

3.19

Diaľková komunikácia v prípade cielených cestných kontrol 45

3.20

Výstupné údaje pre doplnkové externé zariadenia 46

3.21

režim kalibrácie 47

3.22

Kontrola kalibrácie pri cestnej kontrole 47

3.23

Úprava času 48

3.24

Výkonnostné charakteristiky 48

3.25

Materiály 48

3.26

Označenia 49

4

KONŠTRUKČNÉ A FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA TACHOGRAFOVÉ KARTY 49

4.1

Viditeľné údaje 49

4.2

Zabezpečenie 52

4.3

Normy 53

4.4

Elektrické špecifikácie a špecifikácie prostredia 53

4.5

Uchovávanie údajov 53

4.5.1

Elementárne súbory na identifikáciu a riadenie karty 54

4.5.2

Identifikácia karty s integrovaným obvodom (IC) 54

4.5.2.1

Identifikácia čipu 54

4.5.2.2

DIR (len v tachografových kartách druhej generácie) 54

4.5.2.3

Informácie ATR (podmienené, len v tachografových kartách druhej generácie) 54

4.5.2.4

Informácie o rozšírenej dĺžke (podmienené, len v tachografových kartách druhej generácie) 55

4.5.3

Karta vodiča 55

4.5.3.1

Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie) 55

4.5.3.1.1

Identifikácia aplikácie 55

4.5.3.1.2

Kľúč a certifikáty 55

4.5.3.1.3

Identifikácia karty 55

4.5.3.1.4

Identifikácia držiteľa karty 55

4.5.3.1.5

Sťahovanie údajov z karty 55

4.5.3.1.6

Informácie o vodičskom preukaze 55

4.5.3.1.7

Údaje o udalostiach 56

4.5.3.1.8

Údaje o poruchách 56

4.5.3.1.9

Údaje o činnosti vodiča 57

4.5.3.1.10

Údaje o použitých vozidlách 57

4.5.3.1.11

Miesta, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí 58

4.5.3.1.12

Údaje o relácii karty 58

4.5.3.1.13

Údaje o kontrolnej činnosti 58

4.5.3.1.14

Údaje o špecifických podmienkach 58

4.5.3.2

Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie) 59

4.5.3.2.1

Identifikácia aplikácie 59

4.5.3.2.2

Kľúče a certifikáty 59

4.5.3.2.3

Identifikácia karty 59

4.5.3.2.4

Identifikácia držiteľa karty 59

4.5.3.2.5

Sťahovanie údajov z karty 59

4.5.3.2.6

Informácie o vodičskom preukaze 59

4.5.3.2.7

Údaje o udalostiach 59

4.5.3.2.8

Údaje o poruchách 60

4.5.3.2.9

Údaje o činnosti vodiča 61

4.5.3.2.10

Údaje o použitých vozidlách 61

4.5.3.2.11

Miesta a polohy, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí 62

4.5.3.2.12

Údaje o relácii karty 62

4.5.3.2.13

Údaje o kontrolnej činnosti 62

4.5.3.2.14

Údaje o špecifických podmienkach 63

4.5.3.2.15

Údaje o použitých jednotkách vozidla 63

4.5.3.2.16

Údaje o miestach počas troch hodín nepretržitej jazdy 63

4.5.4

Dielenská karta 63

4.5.4.1

Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie) 63

4.5.4.1.1

Identifikácia aplikácie 63

4.5.4.1.2

Kľúče a certifikáty 63

4.5.4.1.3

Identifikácia karty 64

4.5.4.1.4

Identifikácia držiteľa karty 64

4.5.4.1.5

Sťahovanie údajov z karty 64

4.5.4.1.6

Údaje o kalibrácii a úprave času 64

4.5.4.1.7

Údaje o udalostiach a poruchách 65

4.5.4.1.8

Údaje o činnosti vodiča 65

4.5.4.1.9

Údaje o použitých vozidlách 65

4.5.4.1.10

Údaje o začiatku a/alebo konci denného pracovného času 65

4.5.4.1.11

Údaje o relácii karty 65

4.5.4.1.12

Údaje o kontrolnej činnosti 65

4.5.4.1.13

Údaje o špecifických podmienkach 65

4.5.4.2

Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie) 65

4.5.4.2.1

Identifikácia aplikácie 65

4.5.4.2.2

Kľúče a certifikáty 66

4.5.4.2.3

Identifikácia karty 66

4.5.4.2.4

Identifikácia držiteľa karty 66

4.5.4.2.5

Sťahovanie údajov z karty 66

4.5.4.2.6

Údaje o kalibrácii a úprave času 66

4.5.4.2.7

Údaje o udalostiach a poruchách 67

4.5.4.2.8

Údaje o činnosti vodiča 67

4.5.4.2.9

Údaje o použitých vozidlách 67

4.5.4.2.10

Údaje o začiatku a/alebo konci denného pracovného času 67

4.5.4.2.11

Údaje o relácii karty 67

4.5.4.2.12

Údaje o kontrolnej činnosti 67

4.5.4.2.13

Údaje o použitých jednotkách vozidla 67

4.5.4.2.14

Údaje o miestach počas troch hodín nepretržitej jazdy 68

4.5.4.2.15

Údaje o špecifických podmienkach 68

4.5.5

Kontrolná karta 68

4.5.5.1

Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie) 68

4.5.5.1.1

Identifikácia aplikácie 68

4.5.5.1.2

Kľúče a certifikáty 68

4.5.5.1.3

Identifikácia karty 68

4.5.5.1.4

Identifikácia držiteľa karty 68

4.5.5.1.5

Údaje o kontrolnej činnosti 69

4.5.5.2

Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie) 69

4.5.5.2.1

Identifikácia aplikácie 69

4.5.5.2.2

Kľúče a certifikáty 69

4.5.5.2.3

Identifikácia karty 69

4.5.5.2.4

Identifikácia držiteľa karty 69

4.5.5.2.5

Údaje o kontrolnej činnosti 70

4.5.6

Podniková karta 70

4.5.6.1

Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie) 70

4.5.6.1.1

Identifikácia aplikácie 70

4.5.6.1.2

Kľúče a certifikáty 70

4.5.6.1.3

Identifikácia karty 70

4.5.6.1.4

Identifikácia držiteľa karty 70

4.5.6.1.5

Údaje o činnosti podniku 70

4.5.6.2

Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie) 71

4.5.6.2.1

Identifikácia aplikácie 71

4.5.6.2.2

Kľúče a certifikáty 71

4.5.6.2.3

Identifikácia karty 71

4.5.6.2.4

Identifikácia držiteľa karty 71

4.5.6.2.5

Údaje o činnosti podniku 71

5

MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA 72

5.1

Montáž 72

5.2

Montážny štítok 73

5.3

Plombovanie 74

6

KONTROLY, INŠPEKCIE A OPRAVY 74

6.1

Schválenie montážnych firiem, dielní a výrobcov vozidiel 74

6.2

Kontrola nových alebo opravených prístrojov 75

6.3

Inšpekcia inštalácie 75

6.4

Pravidelné inšpekcie 75

6.5

Meranie chýb 76

6.6

Opravy 76

7

VYDÁVANIE KARIET 76

8

TYPOVÉ SCHVÁLENIE ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA A TACHOGRAFOVÝCH KARIET 77

8.1

Všeobecne 77

8.2

Osvedčenie zabezpečenia 78

8.3

Osvedčenie funkčnosti 78

8.4

Osvedčenie interoperability 78

8.5

Osvedčenie o typovom schválení 79

8.6

Výnimočný postup: prvé osvedčenia interoperability pre záznamové zariadenia a tachografové karty druhej generácie 80

ÚVOD

Prvá generácia systému digitálneho tachografu je v prevádzke od 1. mája 2006. V prípade vnútroštátnej dopravy sa môže používať až do konca svojej životnosti. V prípade medzinárodnej dopravy, 15 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisie musia byť všetky vozidlá vybavené vyhovujúcimi inteligentnými tachografmi druhej generácie, zavedenými týmto nariadením.

Táto príloha obsahuje požiadavky na záznamové zariadenie a tachografové karty druhej generácie. Od dátumu zavedenia sa záznamové zariadenie druhej generácie musí montovať vo vozidlách registrovaných po prvýkrát, a musia byť vydané tachografové karty druhej generácie.

S cieľom podporiť plynulé zavedenie tachografového systému druhej generácie,

musia byť tachografové karty druhej generácie technicky vyriešené tak, aby sa dali používať v jednotkách vozidla prvej generácie,

nahradenie platných tachografových kariet prvej generácie nemožno požadovať od dátumu zavedenia.

To umožní vodičom ponechať si jedinečnú kartu vodiča a využívať ju s obidvoma systémami.

Záznamové zariadenie druhej generácie však musí byť kalibrované iba pomocou dielenských kariet druhej generácie.

Táto príloha obsahuje všetky požiadavky týkajúce sa interoperability medzi tachografovým systémom prvej a druhej generácie.

Dodatok 15 obsahuje ďalšie podrobnosti o súbežnom fungovaní oboch systémov.

Zoznam dodatkov

Dodatok 1:

SLOVNÍK ÚDAJOV

Dodatok 2:

ŠPECIFIKÁCIA TACHOGRAFOVÝCH KARIET

Dodatok 3:

PIKTOGRAMY

Dodatok 4:

VÝPISY

Dodatok 5:

ZOBRAZENIE

Dodatok 6:

PREDNÝ KONEKTOR NA KALIBRÁCIU A SŤAHOVANIE

Dodatok 7:

PROTOKOLY SŤAHOVANIA ÚDAJOV

Dodatok 8:

KALIBRAČNÝ PROTOKOL

Dodatok 9:

TYPOVÉ SCHVÁLENIE A ZOZNAM MINIMÁLNE POŽADOVANÝCH SKÚŠOK

Dodatok 10:

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE

Dodatok 11:

SPOLOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ MECHANIZMY

Dodatok 12:

URČOVANIE POLOHY NA ZÁKLADE GLOBÁLNEHO NAVIGAČNÉHO SATELITNÉHO SYSTÉMU (GNSS)

Dodatok 13:

ROZHRANIE ITS

Dodatok 14:

FUNKCIA DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

Dodatok 15:

PRECHOD: RIADENIE KOEXISTENCIE JEDNOTLIVÝCH GENERÁCIÍ ZARIADENIA

Dodatok 16:

ADAPTÉR PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M1 A N1

1   VYMEDZENIE POJMOV

V tejto prílohe:

a)

„aktivácia“ je:

fáza, v ktorej sa tachograf stáva použitím dielenskej karty plne funkčným a plní všetky funkcie vrátane bezpečnostných funkcií;

b)

„autentifikácia“ je:

funkcia určená na zistenie a overenie uvádzanej totožnosti;

c)

„autenticita“ znamená:

že informácia prichádza od osoby, ktorej totožnosť sa dá overiť;

d)

„zabudovaná skúška (BIT)“ je:

skúška, ktorá sa vykonáva na požiadanie, iniciovaná operátorom alebo externým zariadením;

e)

„kalendárny deň“ je:

deň od 00.00 hodín do 24.00 hodín. Všetky kalendárne dni sa vzťahujú na čas UTC (koordinovaný svetový čas);

f)

„kalibrácia“ inteligentného tachografu je:

aktualizácia alebo potvrdenie parametrov vozidla, ktoré sa majú ukladať v dátovej pamäti. Parametre vozidla zahŕňajú identifikáciu vozidla (VIN, VRN a členský štát evidencie) a charakteristiky vozidla (w, k, l, rozmer pneumatík, nastavenie obmedzovača rýchlosti (v prípade potreby), aktuálny čas UTC, aktuálny stav počítadla kilometrov); počas kalibrácie záznamového zariadenia sa musia v dátovej pamäti uložiť aj typy a identifikátory všetkých umiestnených plomb týkajúcich sa typového schvaľovania;

každá aktualizácia alebo len potvrdenie času UTC sa považuje za úpravu času a nie za kalibráciu pod podmienkou, že nie je v rozpore s požiadavkou 409.

kalibrovanie záznamového zariadenia si vyžaduje použitie dielenskej karty;

g)

„číslo karty“ je:

16 alfanumerických znakov, ktoré jednoznačne identifikujú tachografovú kartu v členskom štáte. Číslo karty obsahuje poradový index karty (v prípade potreby), index náhrady karty a index obnovy karty;

karta je preto jednoznačne identifikovaná kódom vydávajúceho členského štátu a číslom karty;

h)

„poradový index karty“ je:

štrnásty alfanumerický znak čísla karty, ktorý sa používa na rozlíšenie rôznych kariet vydaných podniku, dielni alebo kontrolnému orgánu, ktorým sa môže vydať niekoľko tachografových kariet. Podnik, dielňa alebo kontrolný orgán je jednoznačne identifikovaný prvými 13 znakmi čísla karty;

i)

„index obnovy karty“ je:

šestnásty alfanumerický znak čísla karty, ktorý sa zvýši pri každej obnove tachografovej karty;

j)

„index náhrady karty“ je:

pätnásty alfanumerický znak čísla karty, ktorý sa zvýši pri každej náhrade tachografovej karty;

k)

„charakteristický koeficient vozidla“ je:

numerická charakteristika udávajúca hodnotu výstupného signálu emitovaného časťou vozidla, ktorá ho prepája so záznamovým zariadením (výstupný hriadeľ prevodovky alebo náprava), zatiaľ čo vozidlo prejde vzdialenosť jedného kilometra za štandardných skúšobných podmienok vymedzených v rámci požiadavky 414. Charakteristický koeficient je vyjadrený v impulzoch na kilometer (w = … imp/km);

l)

„podniková karta“ je:

tachografová karta vydaná orgánmi členského štátu dopravnému podniku, ktorý musí prevádzkovať vozidlá vybavené tachografom, ktorá identifikuje príslušný dopravný podnik a umožňuje zobraziť, stiahnuť a vytlačiť údaje uložené v tachografe, ktoré sú blokované príslušným dopravným podnikom;

m)

„konštanta záznamového zariadenia“ je:

numerická veličina udávajúca hodnotu vstupného signálu potrebnú na zobrazenie a zaznamenanie prejdenej vzdialenosti 1 km; táto konštanta sa vyjadruje v impulzoch na kilometer (k = … imp/km);

n)

„nepretržitý čas jazdy“ je vypočítaný v záznamovom zariadení ako (1):

nepretržitý čas jazdy vypočítaný ako súčet aktuálnych kumulovaných časov jazdy konkrétneho vodiča od konca jeho posledného časového úseku POHOTOVOSTI alebo PRESTÁVKY/ODPOČINKU alebo NEZNÁMEHO (2) časového úseku 45 alebo viac minút [tento časový úsek môže byť rozdelený podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (3)]. Dané výpočty berú, podľa potreby, do úvahy doterajšie činnosti uložené na karte vodiča. Keď vodič nevložil svoju kartu, výpočty vychádzajú zo záznamov dátovej pamäte týkajúcich sa aktuálneho časového úseku, keď nebola vložená karta, a príslušného slotu;

o)

„kontrolná karta“ je:

tachografová karta, ktorú vnútroštátnemu príslušnému kontrolnému orgánu vydali orgány členského štátu, ktorá identifikuje kontrolný orgán a prípadne aj kontrolného úradníka a ktorá umožňuje prístup k údajom uloženým v dátovej pamäti alebo na karte vodiča a prípadne na dielenských kartách na účel ich čítania, tlače a/alebo stiahnutia;

Okrem toho poskytuje prístup k funkcii kontroly kalibrácie pri cestnej kontrole a údajom o snímači komunikačného zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu.

p)

„kumulovaný čas prestávok“ sa vypočíta v záznamovom zariadení ako (1):

kumulovaná prestávka z času jazdy sa vypočíta ako aktuálny súčet časov POHOTOVOSTI alebo PRESTÁVKY/ODPOČINKU alebo NEZNÁMEHO (2) času v trvaní 15 alebo viac minút pre konkrétneho vodiča od konca jeho posledného časového úseku POHOTOVOSTI alebo PRESTÁVKY/ODPOČINKU alebo NEZNÁMEHO (2) časového úseku v trvaní 45 alebo viac minút (tento časový úsek môže byť rozdelený podľa nariadenia (ES) č. 561/2006).

Dané výpočty berú, podľa potreby, do úvahy doterajšie činnosti uložené na karte vodiča. Neznáme časové úseky s negatívnou dobou trvania (začiatok neznámeho časového úseku > koniec neznámeho časového úseku) z dôvodu prekrývania časov medzi dvoma rôznymi záznamovými zariadeniami, sa pri výpočte neberú do úvahy.

Keď vodič nevložil svoju kartu, výpočty vychádzajú zo záznamov dátovej pamäte týkajúcich sa aktuálneho časového úseku, kedy nebola vložená karta, a vzťahujúcich sa k príslušnému slotu.

q)

„dátová pamäť“ je:

elektronické pamäťové dátové zariadenie zabudované do záznamového zariadenia;

r)

„digitálny podpis“ znamená:

údaje pripojené k bloku údajov alebo kryptografická transformácia bloku údajov, ktorá umožňuje príjemcovi bloku údajov overiť si autenticitu a integritu bloku údajov;

s)

„sťahovanie“ je:

kopírovanie spolu s digitálnym podpisom časti alebo celej sady dátových súborov zaznamenaných v dátovej pamäti jednotky vozidla alebo v pamäti tachografovej karty za predpokladu, že sa počas tohto procesu nezmenia ani nevymažú žiadne uložené údaje;

Výrobcovia inteligentných tachografových jednotiek vozidla a výrobcovia zariadenia navrhnutého a určeného na sťahovanie dátových súborov prijmú všetky primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sťahovanie týchto údajov spôsobovalo dopravným podnikom alebo vodičom čo najmenšie časové straty.

Sťahovanie súboru s podrobnými údajmi o rýchlosti nemusí byť potrebné na určenie súladu s nariadením (ES) č. 561/2006, ale môže sa použiť na iné účely napr. pri vyšetrovaní nehody.

t)

„karta vodiča“ je:

tachografová karta vydaná konkrétnemu vodičovi orgánmi členského štátu, ktorá identifikuje vodiča a umožňuje ukladať údaje o činnosti vodiča;

u)

„skutočný obvod kolies“ je:

priemer vzdialeností prejdených každým z kolies poháňajúcich vozidlo (hnacie kolesá) v priebehu jednej úplnej rotácie. Meranie týchto vzdialeností sa vykoná za štandardných skúšobných podmienok vymedzených v požiadavke 414 a vyjadrí sa vo forme „l = … mm“. Výrobcovia vozidiel môžu nahradiť meranie týchto vzdialeností teoretickým výpočtom, ktorý berie do úvahy rozloženie hmotnosti na nápravy nenaloženého vozidla v normálnom prevádzkovom stave (4). Metódy takéhoto teoretického výpočtu podliehajú schváleniu príslušným orgánom členského štátu a môže sa vykonať len pred aktiváciou tachografu;

v)

„udalosť“ je:

nezvyčajná operácia zistená inteligentným tachografom, ktorá môže byť dôsledkom pokusu o podvod;

w)

„externé zariadenie GNSS“ je

zariadenie, ktoré obsahuje prijímač GNSS, keď jednotka vozidla nie je jednotný celok, ako aj ostatné komponenty potrebné na ochranu prenosu údajov o polohe do zvyšnej časti jednotky vozidla;

x)

„porucha“ je:

nezvyčajná operácia zistená inteligentným tachografom, ktorá môže byť dôsledkom nesprávneho fungovania alebo zlyhania zariadenia;

y)

„prijímač GNSS“ je:

elektronické zariadenie, ktoré prijíma a digitálne spracováva signály z jedného alebo viacerých globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS v angličtine) s cieľom poskytnúť informácie o polohe, rýchlosti a čase.

z)

„montáž“ je:

montáž tachografu do vozidla;

aa)

„interoperabilita“ je:

schopnosť systémov a základných prevádzkových postupov vymieňať si údaje a informácie;

bb)

„rozhranie“ je:

zariadenie medzi systémami, prostredníctvom ktorého sa tieto systémy môžu spájať a spolupracovať;

cc)

„poloha“ znamená:

zemepisné súradnice vozidla v danom čase;

dd)

„snímač pohybu“ je:

časť tachografu, ktorá poskytuje signál udávajúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť;

ee)

„neplatná karta“ je:

karta, pri ktorej sa zistilo, že je chybná, alebo pri ktorej zlyhala počiatočná autentifikácia, alebo ešte nenastal začiatok jej platnosti, alebo jej platnosť sa skončila;

ff)

„otvorená norma“ je:

norma stanovená v dokumente o špecifikácii noriem dostupnom bezplatne alebo za symbolický poplatok, ktorá je dostupná na účely kopírovania, distribúcie alebo na použitie, a to bezplatne alebo za symbolický poplatok;

gg)

„záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ znamená:

keď sa používanie záznamového zariadenia nevyžaduje podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006;

hh)

„prekročenie rýchlosti“ je

prekročenie povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každý časový úsek nad 60 sekúnd, počas ktorého nameraná rýchlosť vozidla presiahne limit pre nastavenie obmedzovača rýchlosti stanovený v smernici Rady 92/6/EHS (5) v znení posledných zmien;

ii)

„pravidelná inšpekcia“ je:

súbor činností vykonávaných na overenie, či tachograf riadne funguje, či jeho nastavenie zodpovedá parametrom vozidla a či k nemu neboli pripojené manipulačné zariadenia;

jj)

„tlačiareň“ je:

komponent záznamového zariadenia, ktorý zabezpečuje výpisy uložených údajov;

kk)

„komunikácia na diaľkovú včasnú detekciu“ je:

komunikácia medzi komunikačným zariadením na diaľkovú včasnú detekciu a snímačom komunikačného zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu počas cielených cestných kontrol s cieľom diaľkovo odhaľovať možnú manipuláciu alebo zneužitie záznamového zariadenia;

ll)

„diaľkové komunikačné zariadenie“ je:

zariadenie jednotky vozidla, ktoré sa používa na vykonávanie cielených cestných kontrol;

mm)

„snímač komunikačného zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu“ je:

systém používaný kontrolnými úradníkmi na cielené cestné kontroly;

nn)

„obnova“ je:

vydanie novej tachografovej karty keď existujúcej karte skončí platnosť alebo nefunguje správne a bola vrátená vydávajúcemu orgánu. Z obnovy vždy vyplýva istota, že nemôžu súčasne existovať dve platné karty;

oo)

„oprava“ je:

akákoľvek oprava snímača pohybu alebo jednotky vozidla alebo kábla, ktorá si vyžaduje odpojenie napájania alebo jeho odpojenie od iných komponentov tachografu, alebo otvorenie snímača pohybu alebo jednotky vozidla;

pp)

„náhrada karty“ je:

vydanie tachografovej karty ako náhrady za existujúcu tachografovú kartu, ktorá bola nahlásená ako stratená, odcudzenú alebo nefungovala správne a nebola vrátená vydávajúcemu orgánu. Z náhrady vždy vyplýva riziko súčasnej existencie dvoch platných kariet;

qq)

„osvedčovanie zabezpečenia“ je:

proces, ktorým orgán osvedčovania na základe spoločných kritérií osvedčuje, že overované záznamové zariadenie (alebo komponent) alebo tachografová karta spĺňajú požiadavky zabezpečenia vymedzené v súvisiacich profiloch ochrany;

rr)

„automatická skúška“ je:

cyklická a automatická skúška vykonávaná záznamovým zariadením na zisťovanie porúch;

ss)

„meranie času“ je:

nepretržitý digitálny záznam koordinovaného univerzálneho dátumu a času (universal date and time – UTC);

tt)

„úprava času“ je:

automatická úprava aktuálneho času v pravidelných intervaloch a s toleranciou v rozmedzí maximálne jednej minúty alebo úprava vykonaná počas kalibrácie;

uu)

„rozmer pneumatiky“ je:

označenie rozmerov pneumatík (vonkajších hnacích kolies) v súlade so smernicou Rady 92/23/EHS (6) v znení posledných zmien;

vv)

„identifikácia vozidla“ znamená:

čísla identifikujúce vozidlo: evidenčné číslo vozidla (VRN) s identifikáciou členského štátu evidencie a identifikačné číslo vozidla (VIN) (7);

ww)

na účely výpočtu v záznamovom zariadení „týždeň“ je:

časový úsek od 00.00 hodín UTC v pondelok do 24.00 UTC v nedeľu;

xx)

„dielenská karta“ je:

tachografová karta vydaná orgánmi členského štátu určenému personálu výrobcu tachografov, montážnej firme, výrobcovi vozidla alebo dielni schváleným uvedeným členským štátom, ktorá identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu a aktiváciu tachografov a/alebo stiahnutie údajov z nich;

yy)

„adaptér“ je:

zariadenie permanentne zabezpečujúce signál udávajúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť, iné než zariadenie na nezávislé zisťovanie pohybu, a ktoré:

sa montuje a používa iba vo vozidlách typu M1 a N1 (vymedzených v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (8) v znení posledných zmien) uvedených do prevádzky od 1. mája 2006,

sa montuje v prípade, ak nie je mechanicky možné namontovať iný typ existujúceho snímača pohybu, ktorý inak spĺňa požiadavky ustanovení tejto prílohy a jej dodatkov 1 až 15,

sa montuje medzi jednotku vozidla a miesto, kde sa impulzy rýchlosti/vzdialenosti vytvárajú prostredníctvom integrovaných snímačov alebo iných rozhraní,

z hľadiska jednotky vozidla sa adaptér správa rovnako, ako keby bol k jednotke vozidla pripojený snímač pohybu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovení tejto prílohy a jej dodatkov 1 až 16;

používanie tohto adaptéra v uvedených vozidlách musí umožňovať montáž a správne používanie jednotky vozidla, ktorá spĺňa všetky požiadavky tejto prílohy,

v prípade týchto vozidiel tvoria súčasť inteligentného tachografu káble, adaptér a jednotka vozidla;

zz)

„integrita údajov“ je:

presnosť a konzistentnosť uložených údajov, ktorú predstavuje absencia akejkoľvek zmeny údajov medzi dvoma aktualizáciami dátového záznamu. Integrita údajov znamená, že údaje sú presnou kópiou pôvodnej verzie, napr. že neboli poškodené v procese zápisu na tachografovú kartu a spätného čítania z nej alebo do špecializovaného vybavenia alebo počas prenosu akýmkoľvek komunikačným kanálom;

aaa)

„ochrana údajov“ znamená:

súbor technických opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9), ako aj zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (10);

bbb)

„systém inteligentného tachografu“ je:

záznamové zariadenie, tachografové karty a súbor všetkých priamo alebo nepriamo prepojených zariadení počas ich výroby, montáže, použitia, skúšania a kontroly, ako napríklad karty, snímač diaľkového komunikačného zariadenia a akékoľvek iné zariadenia na sťahovanie údajov, analýzu údajov, kalibráciu, vytváranie, spravovanie alebo zavádzanie prvkov zabezpečenia atď.;

ccc)

„dátum zavedenia“:

36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti podrobných ustanovení uvedených v článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (11).

Toto je dátum, po ktorom vozidlá pri prvej evidencii:

musia byť vybavené tachografom napojeným na službu určovania polohy založenú na satelitnom navigačnom systéme,

musia byť schopné prenášať údaje pre cielené cestné kontroly príslušným kontrolným orgánom, keď je vozidlo v pohybe,

a môžu byť vybavené štandardizovanými rozhraniami umožňujúcimi, aby údaje, ktoré tachograf zaznamenal alebo vytvoril, používalo v prevádzkovom režime externé zariadenie.

ddd)

„profil ochrany“ je:

dokument používaný v rámci osvedčovania podľa spoločných kritérií, ktorý špecifikuje požiadavky na zabezpečenie informácií nezávisle od implementácie;

eee)

„presnosť GNSS“ je:

v kontexte zaznamenávania polohy z globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) s tachografmi hodnota Horizontal Dilution of Precision (HDOP) vypočítaná ako minimum hodnôt HDOP získaných z dostupných systémov GNSS.

2   VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY A FUNKCIE ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

2.1   Všeobecné charakteristiky

Účelom záznamového zariadenia je zaznamenávať, ukladať, zobrazovať, tlačiť údaje o činnosti vodiča a generovať z nich výstupy.

Súčasťou každého vozidla vybaveného záznamovým zariadením, ktoré spĺňa ustanovenia tejto prílohy, musí byť ukazovateľ rýchlosti a počítadlo kilometrov. Tieto funkcie môžu byť súčasťou záznamového zariadenia.

01)

Záznamové zariadenie obsahuje káble, snímač pohybu a jednotku vozidla.

02)

Rozhranie medzi snímačmi pohybu a jednotkami vozidla musí spĺňať požiadavky uvedené v dodatku 11.

03)

Jednotka vozidla musí byť pripojená ku globálnemu navigačnému satelitnému systému resp. systémom, ako je uvedené v dodatku 12.

04)

Jednotka vozidla musí komunikovať so snímačom komunikačného zariadenia na diaľkovú včasnú detekciu, ako je uvedené v dodatku 14.

05)

Jednotka vozidla môže obsahovať rozhranie ITS, ktoré je špecifikované v dodatku 13.

Záznamové zariadenie môže byť spojené s inými zariadeniami prostredníctvom doplnkových rozhraní a/alebo prostredníctvom nepovinného rozhrania ITS.

06)

Žiadne funkcie alebo zariadenia zabudované alebo pripojené k záznamovému zariadeniu, bez ohľadu na to, či sú schválené, nesmú rušiť alebo byť schopné rušiť riadnu a bezpečnú prevádzku záznamového zariadenia a porušovať ustanovenia tohto nariadenia.

Používatelia záznamového zariadenia sa sami zariadeniu identifikujú tachografovými kartami.

07)

Záznamové zariadenie poskytuje selektívne prístupové práva k údajom a funkciám podľa typu a/alebo totožnosti používateľa.

Záznamové zariadenie zaznamenáva a ukladá údaje do svojej dátovej pamäte, diaľkového komunikačného zariadenia a tachografovej karty.

To sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (12), so smernicou 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcou sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (13) a v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

2.2   Funkcie

08)

Záznamové zariadenie zabezpečuje tieto funkcie:

monitorovanie vkladania a vyberania kariet,

meranie rýchlosti, vzdialenosti a polohy,

meranie času,

monitorovanie činností vodiča,

monitorovanie stavu jazdy,

manuálne zápisy vodiča:

zápisy o mieste, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí,

manuálny zápis o činnostiach vodiča,

zápis o špecifických podmienkach,

podnikové blokovanie,

monitorovanie kontrolných činností,

detekcia udalostí a/alebo porúch,

zabudované a automatické skúšky,

čítanie z dátovej pamäte,

zaznamenávanie a ukladanie v dátovej pamäti,

čítanie z tachografových kariet,

zaznamenávanie a ukladanie na tachografové karty,

zobrazovanie,

tlač,

výstraha,

sťahovanie údajov na externé médiá,

diaľková komunikácia pre cielené cestné kontroly,

generovanie výstupných údajov pre doplnkové zariadenia,

kalibrácia,

kontrola kalibrácie pri cestnej kontrole,

úprava času.

2.3   Režimy prevádzky

09)

Záznamové zariadenie pracuje v štyroch režimoch prevádzky:

prevádzkový režim,

režim kontroly,

režim kalibrácie,

podnikový režim.

10)

Záznamové zariadenie sa po vložení príslušných platných tachografových kariet do zariadení s rozhraním karty prepne do týchto režimov prevádzky. Na určenie režimu prevádzky nemá vplyv generácia tachografovej karty, za predpokladu, že je vložená karta platná. Dielenská karta prvej generácie sa vždy považuje za neplatnú, ak je vložená do VU druhej generácie.

Režim prevádzky

Slot vodiča

Žiadna karta

Karta vodiča

Kontrolná karta

Dielenská karta

Podniková karta

Slot druhého vodiča

Žiadna karta

prevádzkový režim

prevádzkový režim

režim kontroly

režim kalibrácie

podnikový režim

Karta vodiča

prevádzkový režim

prevádzkový režim

režim kontroly

režim kalibrácie

podnikový režim

Kontrolná karta

režim kontroly

režim kontroly

Režim kontroly (*)

prevádzkový režim

prevádzkový režim

Dielenská karta

režim kalibrácie

režim kalibrácie

prevádzkový režim

Režim kalibrácie (*)

prevádzkový režim

Podniková karta

podnikový režim

podnikový režim

prevádzkový režim

prevádzkový režim

podnikový režim (*)

11)

Záznamové zariadenie ignoruje vložené neplatné karty, musí byť však možné zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť údaje uložené na karte, ktorá je už neplatná.

12)

Všetky funkcie uvedené 2.2 musia fungovať v ktoromkoľvek režime prevádzky s týmito výnimkami:

kalibračná funkcia je k dispozícii len v režime kalibrácie,

funkcia kontroly kalibrácie pri cestnej kontrole je k dispozícii len v režime kontroly,

funkcia podnikového blokovania je k dispozícii len v podnikovom režime,

funkcia monitorovania kontrolných činností je k dispozícii len v režime kontroly,

Funkcia sťahovania nie je k dispozícii v prevádzkovom režime (s výnimkou uvedenou v požiadavke 193), a s výnimkou sťahovania karty vodiča, keď vo VU nie je vložený iný typ karty.

13)

Záznamové zariadenie môže poskytnúť ktorékoľvek údaje na zobrazenie, tlač alebo pre externé rozhrania s týmito výnimkami:

v prevádzkovom režime sa akákoľvek osobná identifikácia (priezvisko a meno(á)), ktorá nezodpovedá vloženej tachografovej karte, zneviditeľní a akékoľvek číslo karty, ktoré nezodpovedá vloženej tachografovej karte, sa čiastočne zneviditeľní (nepárne znaky zľava doprava sa zneviditeľnia),

v podnikovom režime údaje vzťahujúce sa k vodičovi (požiadavky 102, 105 a 108) sa môžu poskytnúť len za časové úseky, pri ktorých neexistuje blokovanie, alebo ktoré nie sú zablokované iným podnikom (identifikovaným prvými 13 číslicami čísla podnikovej karty),

ak nie je do záznamového zariadenia vložená žiadna karta, údaje týkajúce sa vodiča sa môžu poskytnúť len za aktuálny kalendárny deň a osem predchádzajúcich kalendárnych dní,

osobné údaje pochádzajúce z VU sa nesmú poskytnúť prostredníctvom rozhrania ITS jednotky vozidla, pokiaľ sa neoverí súhlas vodiča, ktorého sa údaje týkajú,

bežná prevádzková platnosť VU je 15 rokov od dátumu vydania osvedčenia jednotky vozidla, ale jednotky vozidla sa môžu používať ďalšie 3 mesiace, výlučne na sťahovanie údajov.

2.4   Zabezpečenie

Zabezpečenie systému je zamerané na ochranu dátovej pamäte tak, aby bolo zabránené neoprávnenému prístupu k údajom a ich manipulácii, aby bol odhalený každý takýto pokus, na ochranu integrity a autenticity údajov vymieňaných medzi snímačom pohybu a jednotkou vozidla, na ochranu integrity a autenticity údajov vymieňaných medzi záznamovým zariadením a tachografovými kartami, na ochranu integrity a autenticity údajov vymieňaných medzi záznamovým zariadením a externým zariadením GNSS, na ochranu dôvernosti, integrity a autenticity údajov vymieňaných pri komunikácii na diaľkovú včasnú detekciu na účely kontroly, a na overenie integrity a autenticity sťahovaných údajov.

14)

Na zaručenie zabezpečenia systému musia tieto komponenty spĺňať požiadavky zabezpečenia uvedené vo svojich profiloch ochrany, ako sa to vyžaduje v dodatku 10:

jednotka vozidla,

tachografová karta,

snímač pohybu,

externé zariadenie GNSS (tento profil je potrebný a uplatniteľný len pre variant externého GNSS).

3   KONŠTRUKČNÉ A FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE

3.1   Monitorovanie vkladania a vyberania kariet

15)

Záznamové zariadenie monitoruje zariadenia s rozhraním karty, aby sa zistilo ich vkladanie a vyberanie.

16)

Po vložení karty záznamové zariadenie zistí, či je vložená platná tachografová karta a v takom prípade identifikuje jej typ a generáciu.

Karta sa vyhlási za neplatnú, ak už bola do záznamového zariadenia vložená karta s rovnakým číslom, ale vyšším indexom obnovy.

Karta sa vyhlási za neplatnú, ak už bola do záznamového zariadenia vložená karta s rovnakými číslom a indexom obnovy, ale vyšším indexom náhrady.

17)

Tachografové karty prvej generácie považuje záznamové zariadenie za neplatné potom, ako dielňa zrušila možnosť používania tachografových kariet prvej generácie, v súlade s dodatkom 15 (požiadavka MIG 003).

18)

Dielenské karty prvej generácie, ktoré sa vkladajú do záznamového zariadenia druhej generácie, sa považujú za neplatné.

19)

Záznamové zariadenie musí byť technicky navrhnuté tak, aby tachografové karty po správnom vložení do zariadení s rozhraním karty zaistilo v správnej polohe.

20)

Zariadenie tachografové karty uvoľní len keď vozidlo stojí a potom, ako sa na nich uložili príslušné údaje. Kartu musí aktívne uvoľniť používateľ.

3.2   Meranie rýchlosti a vzdialenosti a zisťovanie polohy

21)

Snímač pohybu (prípadne zabudovaný do adaptéra) je hlavným zdrojom na meranie rýchlosti a vzdialenosti.

22)

Táto funkcia musí nepretržite merať a udávať stav počítadla kilometrov zodpovedajúci celkovej vzdialenosti prejdenej vozidlom pomocou impulzov zo snímača pohybu.

23)

Táto funkcia musí nepretržite merať a udávať rýchlosť vozidla pomocou impulzov zo snímača pohybu.

24)

Funkcia merania rýchlosti musí poskytovať aj informácie o tom, či sa vozidlo pohybuje alebo stojí. Vozidlo sa považuje za pohybujúce, akonáhle funkcia zistí zo snímača pohybu viac než 1 imp/s počas minimálne piatich sekúnd, inak sa vozidlo považuje za stojace.

25)

Zariadenia ukazujúce rýchlosť (rýchlomer) a celkovú prejdenú vzdialenosť (počítadlo kilometrov) namontované v každom vozidle vybavenom záznamovým zariadením spĺňajúcim ustanovenia tohto nariadenia, musia spĺňať požiadavky týkajúce sa maximálnych tolerancií stanovené v tejto prílohe (pozri 3.2.1 a 3.2.2).

26)

Na zistenie manipulácie s údajmi o pohybe sa informácie zo snímača pohybu musia potvrdiť informáciami o pohybe vozidla získanými z prijímača GNSS a prípadne z jedného alebo viacerých zdrojov nezávislých od snímača pohybu.

27)

Táto funkcia musí zistiť polohu vozidla, aby sa umožnilo automatické zaznamenávanie:

polohy, kde vodič a/alebo druhý vodič začína svoj denný pracovný čas;

polohy, kde nepretržitý čas jazdy vodiča dosiahne násobok troch hodín;

polohy, kde vodič a/alebo druhý vodič skončí svoj denný pracovný čas.

3.2.1   Meranie prejdenej vzdialenosti

28)

Prejdená vzdialenosť sa môže merať buď:

tak, že sa spočítajú pohyby dopredu a dozadu, alebo

tak, že sa zahrnie len pohyb dopredu.

29)

Záznamové zariadenie meria vzdialenosť od 0 do 9 999 999,9 km.

30)

Nameraná vzdialenosť musí byť v rámci nasledovných tolerancií (vzdialenosti minimálne 1 000 m):

± 1 % pred montážou,

± 2 % pri montáži a pri pravidelnej inšpekcii,

± 4 % počas používania.

31)

Nameraná vzdialenosť sa musí merať s presnosťou aspoň 0,1 km.

3.2.2   Meranie rýchlosti

32)

Záznamové zariadenie meria rýchlosť od 0 do 220 km/h.

33)

Aby sa zaistilo ukazovanie rýchlosti s maximálnou toleranciou ± 6 km/h a berúc do úvahy:

toleranciu ± 2 km/h pre zmeny vstupov (odchýlky pneumatík, …),

toleranciu ±1 km/h pri meraniach vykonávaných počas montáže alebo pravidelných inšpekcií,

záznamové zariadenie musí v prípade rýchlostí od 20 do 180 km/h a v prípade charakteristických koeficientov vozidla od 4 000 do 25 000 imp/km merať rýchlosť s toleranciou ± 1 km/h (pri konštantnej rýchlosti).

Poznámka: Z rozlíšenia ukladania údajov vyplýva ďalšia tolerancia ± 0,5 km/h pre rýchlosti uložené záznamovým zariadením.

34)

Rýchlosť sa musí správne merať v rámci normálnych tolerancií do 2 sekúnd po skončení zmeny rýchlosti, keď sa rýchlosť zmenila do 2 m/s2.

35)

Rýchlosť sa musí merať s rozlíšením minimálne 1 km/h.

3.2.3   Zisťovanie polohy

36)

Záznamové zariadenie zisťuje absolútnu polohu vozidla pomocou prijímača GNSS.

37)

Absolútna poloha sa zisťuje pomocou geografických súradníc zemepisnej šírky a dĺžky v stupňoch a minútach s rozlíšením 1/10 minúty.

3.3   Meranie času

38)

Funkcia merania času meria čas stále a digitálne udáva dátum a čas UTC.

39)

Dátum a čas UTC sa používajú pre datovanie údajov v rámci záznamového zariadenia (zaznamenávanie, výmena údajov) a pre všetky výpisy uvedené v dodatku 4 „Výpisy“.

40)

Aby bolo možné udať miestny čas, musí sa dať meniť zobrazený časový údaj v polhodinových krokoch. Neumožňuje sa žiadny iný posun než záporné a kladné násobky polhodiny;

41)

Časová odchýlka musí byť v rozmedzí ± 2 sekundy za deň v podmienkach typového schvaľovania, pri absencii akejkoľvek úpravy času.

42)

Čas sa musí merať s rozlíšením minimálne 1 sekundy.

43)

Meranie času nesmie byť v podmienkach typového schválenia ovplyvnené prerušením externého napájania v trvaní do 12 mesiacov.

3.4   Monitorovanie činností vodiča

44)

Táto funkcia nepretržite a osobitne monitoruje činnosti jedného vodiča a jedného druhého vodiča.

45)

Činnosťou vodiča je JAZDA, PRÁCA, POHOTOVOSŤ alebo PRESTÁVKA/ODPOČINOK.

46)

Vodič a/alebo druhý vodič musí mať možnosť manuálne zvoliť PRÁCU, POHOTOVOSŤ alebo PRESTÁVKA/ODPOČINOK.

47)

Keď sa vozidlo pohybuje, pre vodiča sa automaticky zvolí JAZDA a pre druhého vodiča sa automaticky zvolí POHOTOVOSŤ.

48)

Keď vozidlo zastane, pre vodiča sa automaticky zvolí PRÁCA.

49)

Prvá zmena činnosti na ODPOČINOK alebo POHOTOVOSŤ do 120 sekúnd po automatickej zmene na PRÁCA v dôsledku zastavenia vozidla sa považuje za zmenu, ktorá nastala v čase zastavenia vozidla (preto je možné, že sa zruší zmena na PRÁCA).

50)

Výstupy tejto funkcie o zmenách činnosti určené pre záznamové funkcie sa vykonajú s presnosťou jednej minúty.

51)

Ak je v rámci určitej kalendárnej minúty registrovaná počas bezprostredne predchádzajúcej a bezprostredne nadchádzajúcej minúty činnosť JAZDA, celá táto minúta sa berie ako JAZDA.

52)

Kalendárna minúta, ktorá sa nepovažuje za JAZDU podľa požiadavky 051, sa celá priraďuje k tej činnosti, ktorá v priebehu minúty trvala najdlhšie (alebo k poslednej z rovnako dlhých činností).

53)

Táto funkcia taktiež permanentne monitoruje nepretržitý čas jazdy a kumulovaný čas prestávky vodiča.

3.5   Monitorovanie stavu jazdy

54)

Táto funkcia permanentne a automaticky monitoruje stav jazdy.

55)

Stav jazdy POSÁDKA sa zvolí vtedy, keď sú v zariadení vložené dve platné karty vodiča; stav jazdy JEDEN VODIČ sa zvolí v ostatných prípadoch.

3.6   Zápisy vodičov

3.6.1   Zápis o mieste, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí

56)

Táto funkcia umožňuje zapísať miesta, kde sa podľa vodiča a/alebo druhého vodiča, jeho denný pracovný čas začína a/alebo končí.

57)

Miesta sú definované ako štáty a prípadne regióny, ktoré sa zapisujú alebo potvrdzujú manuálne.

58)

Pri vyberaní karty vodiča záznamové zariadenie vyzve (druhého) vodiča, aby zaznamenal „miesto, kde sa denný pracovný čas končí“.

59)

Vodič následne zapíše súčasné miesto vozidla, ktoré sa považuje za dočasný zápis.

60)

Príkazmi v menu musí byť možné vložiť miesta, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí. Ak sa v rámci jednej kalendárnej minúty zadáva viac ako jeden takýto údaj, zostane zaznamenané iba posledné miesto začatia práce a posledné miesto ukončenia práce v rámci tohto časového úseku.

3.6.2   Manuálne zapisovanie činností vodiča a súhlas vodiča týkajúci sa rozhrania ITS

61)

Pri vložení karty vodiča (alebo dielenskej karty), a iba v tomto čase, umožní záznamové zariadenie manuálne zadávanie činností. Činnosti sa manuálne zapisujú s použitím miestneho času a dátumu v časovej zóne (posun času UTC) aktuálne nastavených pre jednotku vozidla.

Pri vložení karty vodiča alebo dielenskej karty sa držiteľovi karty zobrazí:

dátum a čas jeho posledného vybratia karty;

nepovinné: posun miestneho času aktuálne stanovený pre jednotku vozidla.

Pri prvom vložení danej karty vodiča alebo dielenskej karty, ktorá je pre jednotku vozidla v súčasnosti neznáma, sa držiteľ karty vyzve, aby vyjadril súhlas s odosielaním jeho osobných údajov súvisiacich s tachografom prostredníctvom nepovinného rozhrania ITS.

Súhlas vodiča (alebo dielne) možno kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať príkazmi v menu, za predpokladu, že karta vodiča (alebo dielenskej karta) je vložená.

Musí byť možné zadávať činnosti s týmito obmedzeniami:

Druh činnosti je PRÁCA, POHOTOVOSŤ alebo PRESTÁVKA/ODPOČINOK;

čas začatia a skončenia každej činnosti sa nachádza iba v rámci časového úseku medzi posledným vybratím karty a jej aktuálnym vložením,

neumožňuje sa vzájomné časové prekrývanie jednotlivých činností.

V prípade potreby musí byť možné manuálne zapisovanie pri prvom vložení predtým nepoužitej karty vodiča (alebo dielenskej karty).

Postup manuálneho zapisovania činností musí zahŕňať toľko po sebe idúcich krokov, koľko je potrebných na stanovenie druhu, času začatia a času skončenia každej činnosti. V ktorejkoľvek časti časového úseku medzi posledným vytiahnutím karty a aktuálnym vložením karty musí mať držiteľ karty možnosť neuviesť žiadnu z činností.

Počas manuálneho zapisovania spojeného s vložením karty musí mať držiteľ možnosť zadať prípadne:

miesto, kde sa skončil predchádzajúci denný pracovný čas, a príslušný čas (teda prepísanie zápisu vykonaného pri poslednom vytiahnutí karty),

miesto, kde sa začína aktuálny denný pracovný čas, a príslušný čas.

Ak držiteľ karty nezapíše miesto, kde sa pracovný čas začína alebo končí, počas manuálneho zapisovania spojeného s vložením karty, považuje sa to za vyhlásenie, že jeho pracovný čas sa nezmenil od posledného vytiahnutia karty. Najbližší zápis miesta, kde predchádzajúci denný pracovný čas končí, potom prepíše dočasný zápis vykonaný pri poslednom vytiahnutí karty.

Ak sa zapisuje nejaké miesto, musí sa zaznamenať na príslušnej tachografovej karte.

Manuálne zapisovanie sa preruší, ak:

sa karta vytiahne alebo

sa vozidlo pohybuje a karta je v slote vodiča.

Povolené sú aj ďalšie prerušenia, napr. vypršanie časového limitu po určitom trvaní nečinnosti používateľa. V prípade prerušenia manuálneho zapisovania záznamové zariadenie musí overiť všetky vykonané úplné zápisy miesta a činnosti (tie, ktoré majú buď jednoznačné miesto a čas, alebo druh činnosti, čas začatia a skončenia).

Ak počas manuálneho zapisovania činností pre predtým vloženú kartu dôjde k vloženiu druhej karty vodiča alebo dielenskej karty, musí byť povolené ukončiť manuálne zapisovanie pre túto predtým vloženú kartu skôr, ako sa začne manuálne zapisovanie pre druhú kartu.

Držiteľ karty musí mať možnosť manuálne zapisovať podľa tohto minimálneho postupu:

Manuálne zapisovanie činností v chronologickom poradí za obdobie medzi posledným vytiahnutím karty a aktuálnym vložením karty.

Čas začatia prvej činnosti sa nastaví na čas vytiahnutia karty. Pri každom nasledujúcom zápise sa čas začiatku prednastaví tak, aby nasledoval bezprostredne po čase skončenia predchádzajúceho zápisu. Pre každú činnosť sa zvolí druh činnosti a čas skončenia.

Tento postup sa skončí vtedy, keď sa čas skončenia manuálne zapísanej činnosti zhoduje s časom vloženia karty. Záznamové zariadenie môže potom umožniť držiteľovi karty zmeniť každú manuálne zapísanú činnosť, a to do okamihu potvrdenia konkrétnym príkazom. Po tomto okamihu sa zakazuje akákoľvek takáto úprava.

3.6.3   Zápis špecifických podmienok

62)

Záznamové zariadenie musí v reálnom čase vodičovi umožniť zápis týchto dvoch špecifických podmienok:

„ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE“ (začiatok, koniec)

„PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM“ (začiatok, koniec).

Pri otvorenej podmienke „ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE“ nesmie nastať podmienka „PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM“.

Ak je karta vodiča vložená alebo vytiahnutá, musí záznamové zariadenie automaticky uzavrieť otvorenú podmienku „ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE“.

Pri otvorenej podmienke „ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE“ nesmie dôjsť k týmto udalostiam a výstrahám:

Jazda bez príslušnej karty,

Varovania týkajúce sa nepretržitého času jazdy.

Začiatočný znak pre PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM sa musí stanoviť pred zastavením motora na trajekte/vlaku.

Otvorená podmienka PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM sa musí skončiť, ak nastane ktorákoľvek z týchto možností:

vodič ukončí PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM manuálne

vodič vytiahne svoju kartu

Otvorená podmienka PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM sa musí skončiť, ak už nie je viac platná na základe pravidiel uvedených v nariadení (ES) č. 561/2006.

3.7   Podnikové blokovanie

63)

Táto funkcia umožňuje riadiť blokovanie zavedené podnikom, aby si podnik vyhradil prístup k údajom v podnikovom režime.

64)

Podnikové blokovanie pozostáva z dátumu/času začiatku (zablokovanie – lock-in) a dátumu/času skončenia (odblokovanie – lock-out) v súvislosti s identifikáciou podniku na základe čísla podnikovej karty (pri blokovaní).

65)

Blokovanie sa môže zapnúť alebo vypnúť len v reálnom čase.

66)

Odblokovanie môže vykonať len podnik, ktorého blokovanie je zapnuté (identifikovaný prvými 13 číslicami čísla podnikovej karty), alebo

67)

odblokovanie je automatické, ak iný podnik zapne blokovanie.

68)

V prípade, keď podnik aktivuje (lock-in) blokovanie a keď predchádzajúce blokovanie platilo pre rovnaký podnik, potom sa predpokladá, že predchádzajúce blokovanie nebolo vypnuté a je stále zapnuté.

3.8   Monitorovanie kontrolných činností

69)

Táto funkcia monitoruje ZOBRAZOVANIE, TLAČ, SŤAHOVANIE z VU a karty a činnosti kontroly KALIBRÁCIE PRI CESTNEJ kontrole vykonané v priebehu režimu kontroly.

70)

Táto funkcia monitoruje aj činnosti KONTROLY PREKROČENIA RÝCHLOSTI v priebehu režimu kontroly. Kontrola prekročenia rýchlosti sa považuje za uskutočnenú, ak bol v režime kontroly vytlačený alebo zobrazený výpis „prekročení rýchlosti“, alebo keď boli z dátovej pamäte VU stiahnuté údaje „udalosti a poruchy“.

3.9   Detekcia udalostí a/alebo porúch

71)

Táto funkcia zisťuje tieto udalosti a/alebo poruchy:

3.9.1   Udalosť „vloženie neplatnej karty“

72)

Táto udalosť sa spustí po vložení akejkoľvek neplatnej karty, po vložení karty vodiča, ktorá bola už nahradená a/alebo keď sa skončí platnosť vloženej karty.

3.9.2   Udalosť „konflikt karty“

73)

Táto udalosť sa spustí, keď vznikne ktorákoľvek z kombinácií platných kariet označená X v tejto tabuľke:

Konflikt karty

Slot vodiča

Žiadna karta

Karta vodiča

Kontrolná karta

Dielenská karta

Podniková karta

Slot druhého vodiča

Žiadna karta

 

 

 

 

 

Karta vodiča

 

 

 

X

 

Kontrolná karta

 

 

X

X

X

Dielenská karta

 

X

X

X

X

Podniková karta

 

 

X

X

X

3.9.3   Udalosť „prekrývanie časov“

74)

Táto udalosť sa spustí, keď dátum/čas posledného vytiahnutia karty vodiča čítaný z karty, je neskorší než aktuálny dátum/čas záznamového zariadenia, do ktorého je karta vložená.

3.9.4   Udalosť „jazda bez príslušnej karty“

75)

Táto udalosť sa spustí pri ktorejkoľvek z kombinácií platných tachografových kariet označených X v tejto tabuľke, keď sa činnosť vodiča zmení na JAZDA, alebo keď nastane počas činnosti vodiča JAZDA zmena režimu prevádzky:

Jazda bez príslušnej karty

Slot vodiča

Žiadna (alebo neplatná) karta

Karta vodiča

Kontrolná karta

Dielenská karta

Podniková karta

Slot druhého vodiča

Žiadna (alebo neplatná) karta

X

 

X

 

X

Karta vodiča

X

 

X

X

X

Kontrolná karta

X

X

X

X

X

Dielenská karta

X

X

X

 

X

Podniková karta

X

X

X

X

X

3.9.5   Udalosť „vloženie karty za jazdy“

76)

Táto udalosť sa spustí, keď sa vloží tachografová karta do ktoréhokoľvek slotu, pričom činnosť vodiča je JAZDA.

3.9.6   Udalosť „nesprávne uzavretá posledná relácia karty“

77)

Táto udalosť sa spustí, keď pri vložení karty záznamové zariadenie zistí, že napriek ustanoveniam uvedeným v odseku 3.1, nebola správne uzavretá predchádzajúca relácia karty (karta bola vytiahnutá predtým, než boli na karte uložené všetky relevantné údaje). Túto udalosť môže spustiť iba karta vodiča alebo dielenská karta.

3.9.7   Udalosť „prekročenie rýchlosti“

78)

Táto udalosť sa spustí pri každom prekročení rýchlosti.

3.9.8   Udalosť „prerušenie napájania“

79)

Táto udalosť sa spustí, pokiaľ záznamové zariadenie nie je v režime kalibrácie alebo kontroly, v prípade akéhokoľvek viac než 200 milisekundového prerušenia napájania snímača pohybu a/alebo jednotky vozidla. Prah prerušenia určí výrobca. Pokles napätia počas štartovania motora vozidla nesmie spustiť túto udalosť.

3.9.9   Udalosť „chyba komunikácie s diaľkovým komunikačným zariadením“

80)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie, keď diaľkové komunikačné zariadenie nepotvrdí úspešné prijatie údajov diaľkovej komunikácie zasielaných z jednotky vozidla po viac ako troch pokusoch.

3.9.10   Udalosť „chýbajúce informácie o polohe z prijímača GNSS“

81)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie v prípade chýbajúcej informácie o polohe pochádzajúcej z prijímača GNSS (interného alebo externého) po viac ako tri hodiny kumulovaného času jazdy.

3.9.11   Udalosť „chyba komunikácie s externým zariadením GNSS“

82)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie v prípade prerušenia komunikácie medzi externým zariadením GNSS a jednotkou vozidla, ktorá trvá dlhšie ako 20 neprerušených minút, keď je vozidlo v pohybe.

3.9.12   Udalosť „chyba údajov o pohybe“

83)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie v prípade prerušenia normálneho dátového toku medzi snímačom pohybu a jednotkou vozidla a/alebo v prípade chyby v integrite alebo autentifikácie údajov počas výmeny údajov medzi snímačom pohybu a jednotkou vozidla.

3.9.13   Udalosť „nesúlad údajov o pohybe vozidla“

84)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie, ak informácie o pohybe vypočítané zo snímača pohybu sú v rozpore s informáciami o pohybe vypočítanými z interného prijímača GNSS alebo z externého zariadenia GNSS a prípadne z iných nezávislých zdrojov, ako je uvedené v dodatku 12. Táto udalosť sa nesmie spustiť počas prevozu trajektom/vlakom, podmienky ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE alebo ak informácie o polohe z prijímača GNSS nie sú k dispozícii.

3.9.14.   Udalosť „pokus o narušenie zabezpečenia“

85)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie pri akejkoľvek inej udalosti ovplyvňujúcej zabezpečenie snímača pohybu a/alebo jednotky vozidla a/alebo externého zariadenia GNSS, ako sa vyžaduje v dodatku 10.

3.9.15   Udalosť „časový konflikt“

86)

Táto udalosť sa spustí mimo režimu kalibrácie, keď VU zistí rozdiel väčší ako 1 minútu medzi časom pochádzajúcim z funkcie merania času jednotky vozidla a časom pochádzajúcich z prijímača GNSS. Táto udalosť sa zaznamenáva spolu s časom z vstavaných hodín z jednotky vozidla a spolu s automatickou úpravou času. Keď sa spustila udalosť časového konfliktu, počas nasledujúcich 12 hodín VU nebude generovať ďalšie udalosti časového konfliktu. Táto udalosť sa nespustí, ak prijímač GNSS nezistil v priebehu posledných 30 dní žiadny platný GNSS signál. Avšak keď sa informácie o polohe z prijímača GNSS opäť sprístupnia, vykoná sa automatická úprava času.

3.9.16   Porucha „karty“

87)

Táto porucha nastane, keď počas prevádzky dôjde k zlyhaniu tachografovej karty.

3.9.17   Porucha „záznamového zariadenia“

88)

Táto porucha nastane, pokiaľ záznamové zariadenie nie je v režime kalibrácie, pri ktorejkoľvek z týchto porúch:

Interná porucha VU

Porucha tlače

Porucha zobrazenia

Porucha sťahovania

Porucha snímača

Porucha prijímača GNSS alebo externého zariadenia GNSS

Porucha diaľkového komunikačného zariadenia

3.10   Zabudované a automatické skúšky

89)

Záznamové zariadenie musí automaticky zistiť poruchy pomocou automatických a zabudovaných skúšok podľa tejto tabuľky:

Skúšobná podskupina

Automatická skúška

Zabudovaná skúška

Softvér

 

Integrita

Dátová pamäť

Prístup

Prístup, integrita údajov

Zariadenia s rozhraním karty

Prístup

Prístup

Klávesnica

 

Manuálna kontrola

Tlačiareň

(ponecháva sa výrobcovi)

Výpis

Displej

 

Vizuálna kontrola

Sťahovanie

(vykonávané len počas sťahovania)

Správna činnosť

 

Snímač

Správna činnosť

Správna činnosť

Diaľkové komunikačné zariadenie

Správna činnosť

Správna činnosť

Zariadenie GNSS

Správna činnosť

Správna činnosť

3.11   Čítanie z dátovej pamäte

90)

Záznamové zariadenie musí byť schopné čítať všetky údaje v jeho dátovej pamäti.

3.12   Zaznamenávanie a uloženie v dátovej pamäti

Na účely tohto odseku,

„365 dní“ je 365 kalendárnych dní priemernej činnosti vodiča v jednom vozidle. Priemerná činnosť za deň vo vozidle je minimálne šesť vodičov alebo druhých vodičov, šesť cyklov vloženia a vybratia karty a 256 zmien činnosti. „365 dní“ preto zahŕňa minimálne 2 190 (druhých) vodičov, 2 190 vložení a vybratí karty a 93 440 zmien činnosti,

priemerný počet polôh za deň je vymedzený ako minimálne 6 polôh, kde sa denný pracovný čas začína, 6 polôh, kde nepretržitá jazda vodiča dosiahne násobok troch hodín, a 6 polôh, kde sa denný pracovný čas končí, takže „365 dní“ zahŕňa najmenej 6 570 polôh,

časy sa zaznamenávajú s presnosťou jednej minúty, pokiaľ nie je špecifikované inak,

stav počítadla kilometrov sa zaznamenáva s presnosťou jedného kilometra,

rýchlosť sa zaznamenáva s presnosťou 1 km/h,

polohy (zemepisná šírka a dĺžka) sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach s rozlíšením 1/10 minúty, so príslušnou presnosťou GNSS a časom získania.

91)

Údaje ukladané do dátovej pamäte nesmú byť ovplyvnené prerušením externého napájania v trvaní do dvanástich mesiacov v podmienkach typového schvaľovania. Navyše údaje uložené v externom diaľkovom komunikačnom zariadení, podľa vymedzenia v dodatku 14, nesmie ovplyvniť prerušenie napájania trvajúce menej ako 28 dní.

92)

Záznamové zariadenie musí byť schopné implicitne alebo explicitne zaznamenávať a ukladať vo svojej pamäti toto:

3.12.1   Identifikačné údaje zariadenia

3.12.1.1   Identifikačné údaje jednotky vozidla

93)

Záznamové zariadenie musí byť schopné uchovávať vo svojej dátovej pamäti tieto identifikačné údaje jednotky vozidla:

názov výrobcu,

adresu výrobcu,

číslo časti,

sériové číslo,

generácia VU,

schopnosť používať tachografové karty prvej generácie,

číslo softvérovej verzie,

dátum inštalácie softvérovej verzie,

dátum výroby zariadenia,

schvaľovacie číslo.

94)

Identifikačné údaje jednotky vozidla sú zaznamenané a natrvalo uchovávané výrobcom jednotky vozidla, s výnimkou údajov vzťahujúcich sa k softvéru a schvaľovacieho čísla, ktoré sa môžu zmeniť v prípade modernizácie softvéru a schopnosti používať tachografové karty prvej generácie.

3.12.1.2   Identifikačné údaje snímača pohybu

95)

Snímač pohybu musí byť schopný uložiť vo svojej pamäti tieto identifikačné údaje:

názov výrobcu,

sériové číslo,

schvaľovacie číslo.

identifikátor zabudovaného komponentu zabezpečenia (napr. číslo dielu vnútorného čipu/procesora),

identifikátor operačného systému (napr. číslo softvérovej verzie).

96)

Výrobca snímača pohybu zaznamená a natrvalo uloží v snímači pohybu identifikačné údaje snímača pohybu.

97)

Jednotka vozidla musí byť schopná zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti nasledujúce údaje vzťahujúce sa k 20 najnovším spárovaniam snímačov pohybu (ak sa niekoľko spárovaní uskutoční v priebehu jedného kalendárneho dňa, uloží sa iba prvé a posledné v daný deň):

Za každé z týchto spárovaní sa zaznamenajú tieto údaje:

identifikačné údaje snímača pohybu:

sériové číslo

schvaľovacie číslo

údaje o spárovaní snímača pohybu:

dátum spárovania.

3.12.1.3   Identifikačné údaje globálnych navigačných satelitných systémov

98)

Externé zariadenie GNSS musí byť schopné uložiť vo svojej pamäti tieto identifikačné údaje:

názov výrobcu,

sériové číslo,

schvaľovacie číslo.

identifikátor zabudovaného komponentu zabezpečenia (napr. číslo dielu vnútorného čipu/procesora),

identifikátor operačného systému (napr. číslo softvérovej verzie).

99)

Identifikačné údaje sú zaznamenané a natrvalo uložené v externom zariadení GNSS výrobcom externého zariadenia GNSS.

100)

Jednotka vozidla musí byť schopná zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti nasledujúce údaje vzťahujúce sa k 20 najnovším spojeniam s externými zariadeniami GNSS (ak sa niekoľko spojení uskutoční v priebehu jedného kalendárneho dňa, uloží sa iba prvé a posledné v daný deň).

Za každé z týchto spojení sa musia zaznamenať tieto údaje:

identifikačné údaje externého zariadenia GNSS:

sériové číslo,

schvaľovacie číslo.

údaje o spojení s externým zariadením GNSS:

dátum spojenia

3.12.2   Kľúče a certifikáty

101)

Záznamové zariadenie musí byť schopné ukladať niekoľko kryptografických kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti A a časti B.

3.12.3   Údaje o vložení a vybratí karty vodiča alebo dielenskej karty

102)

Pri každom cykle vloženia karty vodiča alebo dielenskej karty do zariadenia a jej vytiahnutia zo zariadenia, záznamové zariadenie zaznamená a uloží vo svojej dátovej pamäti:

priezvisko a meno(-á) držiteľa karty uložené na karte,

číslo karty, vydávajúci členský štát a dátum skončenia platnosti, ako sú uložené na karte,

generáciu karty,

dátum a čas vloženia,

stav počítadla kilometrov pri vložení karty,

slot, do ktorého je karta vložená,

dátum a čas vybratia,

stav počítadla kilometrov pri vybratí karty,

nasledovné informácie o predchádzajúcom vozidle, ktoré vodič použil, uložené na karte:

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie,

generácia VU (ak je k dispozícii),

dátum a čas vybratia karty,

znak udávajúci, či pri vložení karty držiteľ karty manuálne zapísal alebo nezapísal činnosti.

103)

Dátová pamäť musí byť schopná uchovať tieto údaje aspoň 365 dní.

104)

Keď je kapacita pamäte vyčerpaná, najstaršie údaje sa prepíšu novými údajmi.

3.12.4   Údaje o činnosti vodiča

105)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti každú zmenu činnosti vodiča a/alebo druhého vodiča, a/alebo každú zmenu stavu jazdy, a/alebo každé vloženie alebo vybratie karty vodiča alebo dielenskej karty:

stav vedenia vozidla (POSÁDKA, JEDEN VODIČ),

slot (VODIČ, DRUHÝ VODIČ),

stav karty v príslušnom slote (VLOŽENÁ, NEVLOŽENÁ)

činnosť (JAZDA, POHOTOVOSŤ, PRÁCA, PRESTÁVKA/ODPOČINOK).

dátum a čas zmeny.

VLOŽENÁ znamená, že je v slote vložená platná karta vodiča alebo dielenská karta. NEVLOŽENÁ znamená opak, teda že v slote nie je vložená žiadna platná karta vodiča ani dielenská karta (napr. je tam vložená podniková karta alebo tam nie je vložená karta)

Údaje o činnosti zapísané manuálne vodičom sa v dátovej pamäti nezaznamenávajú.

106)

Dátová pamäť musí byť schopná uchovať údaje o činnosti vodiča aspoň 365 dní.

107)

Keď je kapacita pamäte vyčerpaná, najstaršie údaje sa prepíšu novými údajmi.

3.12.5   Miesta a polohy, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí, a/alebo kde sa dosiahne 3-hodinový čas nepretržitej jazdy

108)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti:

miesta a polohy, kde vodič a/alebo druhý vodič začína svoj denný pracovný čas;

polohy, kde nepretržitý čas jazdy vodiča dosiahne násobok troch hodín;

miesta a polohy, kde vodič a/alebo druhý vodič končí svoj denný pracovný čas.

109)

Ak poloha vozidla nie je v týchto časoch k dispozícii z prijímača GNSS, záznamové zariadenie musí použiť poslednú dostupnú polohu a súvisiaci dátum a čas.

110)

Spolu s každým miestom alebo polohou musí záznamové zariadenie zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti:

číslo karty (druhého) vodiča a vydávajúci členský štát,

generáciu karty,

dátum a čas zápisu,

typ zápisu (začiatok, koniec alebo 3-hodinový čas nepretržitej jazdy),

súvisiacu presnosť GNSS, prípadne dátum a čas;

stav počítadla kilometrov.

111)

Dátová pamäť musí byť schopná uchovať miesta a polohy, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí, a/alebo kde sa dosiahol 3 hodinový čas nepretržitej jazdy aspoň počas 365 dní.

112)

Keď je kapacita pamäte vyčerpaná, najstaršie údaje sa prepíšu novými údajmi.

3.12.6   Údaje počítadla kilometrov

113)

Záznamové zariadenie musí každý kalendárny deň o polnoci zaznamenať vo svojej dátovej pamäti stav počítadla kilometrov vozidla a zodpovedajúci dátum.

114)

Dátová pamäť musí byť schopná uložiť polnočné stavy počítadla kilometrov aspoň počas 365 dní.

115)

Keď je kapacita pamäte vyčerpaná, najstaršie údaje sa prepíšu novými údajmi.

3.12.7   Podrobné údaje o rýchlosti

116)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti okamžitú rýchlosť vozidla a zodpovedajúci dátum a čas v každej sekunde aspoň posledných 24 hodín, v priebehu ktorých sa vozidlo pohybuje.

3.12.8   Údaje o udalostiach

Na účely tohto pododseku sa čas musí zaznamenať s presnosťou jednej sekundy.

117)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje za každú zistenú udalosť podľa nasledovných pravidiel ukladania:

Udalosť

Pravidlá ukladania

Údaje zaznamenané podľa udalosti

Vloženie neplatnej karty

10 posledných udalostí.

dátum a čas udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia karty, ktorá udalosť spôsobila,

počet podobných udalostí v daný deň.

Konflikt karty

10 posledných udalostí.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia dvoch kariet, ktoré spôsobujú konflikt.

Jazda bez príslušnej karty

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Vloženie karty za jazdy

posledná udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

dátum a čas udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia,

počet podobných udalostí v daný deň.

Nesprávne uzavretá posledná relácia karty

10 posledných udalostí.

dátum a čas vloženia karty,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia,

údaje poslednej relácie tak, ako sú čítané z karty:

dátum a čas vloženia karty,

evidenčné číslo vozidla, členský štát evidencie a generácia VU.

Prekročenie rýchlosti (1)

najvážnejšia udalosť za každý z posledných 10 dní výskytu (t. j. tá, pri ktorej bola priemerná rýchlosť najvyššia),

5 najvážnejších udalostí počas posledných 365 dní.

prvá udalosť, ktorá sa vyskytla po poslednej kalibrácii.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

maximálna rýchlosť nameraná počas udalosti,

aritmetický priemer rýchlostí nameraných počas udalosti,

typ karty, číslo, vydávajúci členský štát a generácia karty vodiča (v prípade potreby),

počet podobných udalostí v daný deň.

Prerušenie napájania (2)

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Chyba komunikácie s diaľkovým komunikačným zariadením

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Chýbajúce informácie o polohe z prijímača GNSS

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Chyba údajov o pohybe

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Nesúlad údajov o pohybe vozidla

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

Pokus o narušenie zabezpečenia

10 posledných udalostí za každý typ udalosti.

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas skončenia udalosti (ak je relevantný),

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

typ udalosti.

Časový konflikt

najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu,

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní.

dátum a čas záznamového zariadenia

dátum a čas GNSS,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci udalosti,

počet podobných udalostí v daný deň.

(1)

Záznamové zariadenie musí vo svojej dátovej pamäti zaznamenávať a ukladať aj:

dátum a čas poslednej KONTROLY PREKROČENIA RÝCHLOSTI,

dátum a čas prvého prekročenia rýchlosti nasledujúceho po tejto KONTROLE PREKROČENIA RÝCHLOSTI,

počet udalostí prekročenia rýchlosti od poslednej KONTROLY PREKROČENIA RÝCHLOSTI.

(2)

Tieto údaje sa môžu zaznamenať len pri opätovnom pripojení napájania, časy môžu byť známe s presnosťou na minútu.

3.12.9   Údaje o poruchách

Na účely tohto pododseku sa čas musí zaznamenať s presnosťou jednej sekundy.

118)

Záznamové zariadenie sa musí pokúsiť zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje za každú zistenú poruchu podľa nasledovných pravidiel ukladania:

Porucha

Pravidlá ukladania

Údaje, ktoré sa majú zaznamenať podľa poruchy

Porucha karty

10 posledných porúch karty vodiča.

dátum a čas začiatku poruchy,

dátum a čas konca poruchy,

typ(-y) karty(-iet), číslo, vydávajúci členský štát a generácia.

Poruchy záznamového zariadenia

10 najnovších porúch za každý typ poruchy,

prvá porucha po poslednej kalibrácii.

dátum a čas začiatku poruchy,

dátum a čas konca poruchy,

typ poruchy,

typ(-y) karty(-iet), číslo a vydávajúci členský štát a generácia každej karty vloženej na začiatku a/alebo konci poruchy.

3.12.10   Kalibračné údaje

119)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti údaje vzťahujúce sa k:

známym kalibračným parametrom v okamihu aktivácie,

jeho skutočne prvej kalibrácii po jeho aktivácii,

jeho prvej kalibrácii v súčasnom vozidle (identifikovanom jeho identifikačným číslom vozidla (VIN)),

20 posledným kalibráciám (ak sa niekoľko kalibrácií uskutočnilo v priebehu jedného kalendárneho dňa, uloží sa len prvá a posledná v tomto dni).

120)

Za každú z týchto kalibrácií sa zaznamenajú tieto údaje:

účel kalibrácie (aktivácia, prvá montáž, montáž, pravidelná inšpekcia),

názov dielne a adresa,

číslo dielenskej karty, jej vydávajúci členský štát a dátum skončenia platnosti karty,

identifikácia vozidla,

aktualizované alebo potvrdené parametre: w, k, l, rozmery pneumatík, nastavenia obmedzovača rýchlosti, počítadlo kilometrov (staré a nové hodnoty), dátum a čas (staré a nové hodnoty),

druhy a identifikátory všetkých používaných plomb.

121)

Okrem toho musí záznamové zariadenie zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti svoju schopnosť používať tachografové karty prvej generácie (stále aktivované alebo nie).

122)

Snímač pohybu musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje o montáži snímača pohybu:

prvé spárovanie s jednotkou vozidla (dátum, čas, schvaľovacie číslo VU, sériové číslo VU),

posledné spárovanie s VU (dátum, čas, schvaľovacie číslo VU, sériové číslo VU).

123)

Externé zariadenie GNSS musí zaznamenať a uložiť vo svojej pamäti tieto údaje o montáži externého zariadenia GNSS:

prvé spojenie s jednotkou vozidla (dátum, čas, schvaľovacie číslo VU, sériové číslo VU),

posledné spojenie s jednotkou vozidla (dátum, čas, schvaľovacie číslo VU, sériové číslo VU).

3.12.11   Údaje o úprave času

124)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti údaje vzťahujúce sa k úpravám času vykonaným v režime kalibrácie mimo rámca pravidelnej kalibrácie (vymedzenie pojmov, písm. f)):

najnovšia úprava času,

5 najväčších úprav času.

125)

Za každú z týchto úprav času sa zaznamenajú tieto údaje:

dátum a čas, stará hodnota,

dátum a čas, nová hodnota,

názov dielne a adresa,

číslo dielenskej karty, jej vydávajúci členský štát, generácia karty a dátum skončenia platnosti karty.

3.12.12   Údaje o kontrolnej činnosti

126)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje vzťahujúce sa k 20 najnovším kontrolným činnostiam:

dátum a čas kontroly,

číslo kontrolnej karty, jej vydávajúci členský štát a generácia karty,

typ kontroly (zobrazovanie a/alebo tlač a/alebo sťahovanie z VU a/alebo sťahovanie z karty a/alebo kontrola kalibrácie pri cestnej kontrole).

127)

Pri sťahovaní údajov sa musia zaznamenať aj dátumy najstarších a najnovších stiahnutých dní.

3.12.13   Údaje o podnikovom blokovaní

128)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje vzťahujúce sa k 255 posledným podnikovým blokovaniam:

dátum a čas zablokovania,

dátum a čas odblokovania,

číslo podnikovej karty, jej vydávajúci členský štát a generácia karty,

názov a adresa podniku.

Údaje, ktoré boli predtým zablokované blokovaním odstráneným z pamäte v dôsledku uvedeného limitu, sa považujú za nezablokované.

3.12.14   Údaje o činnosti sťahovania

129)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje vzťahujúce sa k poslednému stiahnutiu dátovej pamäte na externé médium počas podnikového režimu alebo režimu kalibrácie:

dátum a čas stiahnutia,

číslo podnikovej alebo dielenskej karty, jej vydávajúci členský štát a generácia karty,

názov podniku alebo dielne.

3.12.15   Údaje o špecifických podmienkach

130)

Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti tieto údaje vzťahujúce sa k špecifickým podmienkam:

dátum a čas zápisu,

druh špecifickej podmienky.

131)

Dátová pamäť musí byť schopná uchovať údaje o špecifických podmienkach aspoň 365 dní (s predpokladom, že v priemere je denne otvorená a uzatvorená jedna podmienka). Keď je kapacita pamäte vyčerpaná, najstaršie údaje sa prepíšu novými údajmi.

3.12.16   Údaje o tachografovej karte

132)

Záznamové zariadenie musí byť schopné uložiť tieto údaje týkajúce sa rôznych tachografových kariet, ktoré sa použili vo VU:

číslo tachografovej karty a jej sériové číslo,

výrobca tachografovej karty,

typ tachografovej karty,

verzia tachografovej karty.

133)

Záznamové zariadenie musí byť schopné uložiť aspoň 88 takých záznamov.

3.13   Čítanie z tachografovej karty

134)

Záznamové zariadenie musí byť schopné odčítať z tachografovej karty prvej a druhej generácie v prípade potreby údaje potrebné na:

identifikáciu typu karty, držiteľa karty, predtým použitého vozidla, dátumu a času posledného vytiahnutia karty a činnosti zvolenej v tomto čase,

kontrolu správneho uzatvorenia poslednej relácie karty,

výpočet nepretržitého času jazdy vodiča, kumulovaného času prestávok a kumulovaných časov jazdy za predchádzajúci a súčasný týždeň,

tlač požadovaných výpisov vzťahujúcich sa k údajom zaznamenaným na karte vodiča,

stiahnutie karty vodiča na externé médium.

Táto požiadavka sa týka len tachografových kariet prvej generácie, ak dielňa ich používanie nezrušila.

135)

V prípade chyby čítania sa musí záznamové zariadenie pokúsiť znovu, maximálne trikrát, o rovnaký príkaz na čítanie, a ak je znovu neúspešný, potom musí vyhlásiť kartu za chybnú a neplatnú.

3.14   Zaznamenávanie a ukladanie na tachografovú kartu

3.14.1   Zaznamenávanie a ukladanie na tachografové karty prvej generácie

136)

Za predpokladu, že používanie tachografových kariet prvej generácie dielňa nezrušila, záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť údaje presne rovnakým spôsobom, ako by to vykonalo záznamové zariadenie prvej generácie.

137)

Záznamové zariadenie musí nastaviť „údaje o relácii karty“ na karte vodiča alebo na dielenskej karte hneď po vložení karty.

138)

Záznamové zariadenie musí aktualizovať údaje uložené na platnej karte vodiča, dielenskej karte, podnikovej a/alebo kontrolnej karte o všetky nevyhnutné údaje relevantné pre časový úsek, počas ktorého je karta vložená, a ktoré sa týkajú držiteľa karty. Údaje uložené na týchto kartách sú špecifikované v kapitole 4.

139)

Záznamové zariadenie aktualizuje údaje o činnosti vodiča a o miestach (špecifikované v bodoch 4.5.3.1.9 a 4.5.3.1.11) uložené na platnej karte vodiča a/alebo na dielenskej karte, o údaje o činnosti a miestach, ktoré manuálne zapísal držiteľ karty.

140)

Žiadne udalosti, ktoré pre prvú generáciu záznamového zariadenia nie sú vymedzené, sa nesmú ukladať na kartu vodiča ani na dielenskú kartu.

141)

Aktualizácia údajov tachografovej karty prebieha tak, že keď je to potrebné a berúc do úvahy skutočnú úložnú kapacitu karty, najstaršie údaje sa nahradia najnovšími údajmi.

142)

V prípade chybného zápisu sa záznamové zariadenie pokúsi znovu, a maximálne trikrát, o rovnaký príkaz zápisu, a ak je znovu neúspešný, potom musí vyhlásiť kartu za chybnú a neplatnú.

143)

Pred vytiahnutím karty vodiča a potom, ako boli uložené všetky relevantné údaje na karte, záznamové zariadenie resetuje údaje týkajúce sa relácie karty.

3.14.2   Zaznamenávanie a ukladanie na tachografové karty druhej generácie

144)

Tachografové karty druhej generácie musia obsahovať 2 rozdielne aplikácie, z ktorých prvá musí byť rovnaká ako aplikácia TACHO pri tachografových kartách prvej generácie, a druhá aplikácia „TACHO_G2“ musí zodpovedať požiadavkám kapitoly 4 a dodatku 2.

145)

Záznamové zariadenie musí nastaviť „údaje o relácii karty“ na karte vodiča alebo na dielenskej karte hneď po vložení karty.

146)

Záznamové zariadenie aktualizuje údaje uložené v oboch aplikáciách platnej karty vodiča, dielenskej karty, podnikovej a/alebo kontrolnej karty o všetky nevyhnutné údaje relevantné pre časový úsek, počas ktorého je karta vložená, a ktoré sa týkajú držiteľa karty. Údaje uložené na týchto kartách sú špecifikované v kapitole 4.

147)

Záznamové zariadenie aktualizuje údaje o činnosti vodiča a o miestach a polohách (špecifikované v bodoch 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 a 4.5.3.2.11) uložené na platnej karte vodiča a/alebo na dielenskej karte, o údaje o činnosti a miestach, ktoré manuálne zapísal držiteľ karty.

148)

Aktualizácia údajov tachografovej karty prebieha tak, že keď je to potrebné a berúc do úvahy skutočnú úložnú kapacitu karty, najstaršie údaje sa nahradia najnovšími údajmi.

149)

V prípade chybného zápisu sa záznamové zariadenie pokúsi znovu, a maximálne trikrát, o rovnaký príkaz zápisu, a ak je znovu neúspešný, potom musí vyhlásiť kartu za chybnú a neplatnú.

150)

Pred vytiahnutím karty vodiča a potom, ako boli uložené všetky relevantné údaje na oboch aplikáciách karty, záznamové zariadenie resetuje údaje týkajúce sa relácie karty.

3.15   Zobrazovanie

151)

Displej musí obsahovať aspoň 20 znakov.

152)

Minimálna výška znaku musí byť 5 mm a šírka 3,5 mm.

153)

Displej musí podporovať znaky uvedené v dodatku 1, kapitole 4 „Množiny znakov“. Displej môže používať zjednodušené zobrazenie (napr. znaky s diakritikou môžu byť zobrazované bez nej, alebo malé písmená môžu byť zobrazované ako veľké písmená).

154)

Displej musí byť vybavený primeraným neoslňujúcim osvetlením.

155)

Údaje musia byť viditeľné zvonka záznamového zariadenia.

156)

Záznamové zariadenie musí byť schopné zobraziť:

predvolené údaje,

údaje o výstrahách,

údaje o prístupe k menu,

ostatné údaje požadované používateľom.

Záznamové zariadenie môže zobraziť doplňujúce informácie za predpokladu, že sa dajú zreteľne odlíšiť od informácií uvedených vyššie.

157)

Displej záznamového zariadenia musí používať piktogramy alebo kombinácie piktogramov uvedené v dodatku 3. Doplňujúce piktogramy alebo kombinácie piktogramov môže displej zobrazovať za predpokladu, že sa dajú zreteľne odlíšiť od prv uvedených piktogramov.

158)

Displej musí byť zapnutý (ON) vždy, keď sa vozidlo pohybuje.

159)

Záznamové zariadenie môže obsahovať manuálnu alebo automatickú funkciu, ktorá vypne displej (OFF), keď sa vozidlo nepohybuje.

Zobrazovací formát je špecifikovaný v dodatku 5.

3.15.1   Zobrazenie predvolených údajov

160)

Keď nemusia byť zobrazené žiadne iné informácie, záznamové zariadenie musí štandardne zobraziť toto:

miestny čas (ako výsledok času UTC + posun nastavený vodičom),

režim prevádzky,

súčasná činnosť vodiča a súčasná činnosť druhého vodiča,

informácie vzťahujúce sa k vodičovi:

ak jeho súčasná činnosť je JAZDA, jeho aktuálny nepretržitý čas jazdy a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok,

ak jeho súčasná činnosť nie je JAZDA, aktuálny čas trvania tejto inej činnosti (od času, kedy bola zvolená) a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok.

161)

Zobrazenie údajov týkajúcich sa každého vodiča musí byť jasné, jednoduché a jednoznačné. V prípade, ak sa informácie týkajúce sa vodiča a druhého vodiča nemôžu zobraziť súčasne, záznamové zariadenie musí štandardne zobraziť informácie týkajúce sa vodiča a umožniť používateľovi zobraziť informácie týkajúce sa druhého vodiča.

162)

Ak šírka displeja neumožňuje zobraziť štandardne režim prevádzky, záznamové zariadenie pri zmene režimu krátko zobrazí nový režim prevádzky.

163)

Záznamové zariadenie pri vložení karty krátko zobrazí meno držiteľa karty.

164)

Keď je otvorená podmienka „ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE“ alebo „PREVOZ TRAJEKTOM/VLAKOM“ , potom štandardné zobrazenie musí s využitím príslušného piktogramu ukázať, že je konkrétna podmienka otvorená (pripúšťa sa, že súčasne sa nemusí zobraziť aktuálna činnosť vodiča).

3.15.2   Zobrazenie výstrahy

165)

Záznamové zariadenie musí zobraziť výstražné informácie najmä s použitím piktogramov uvedených v dodatku 3, doplnené v prípade potreby dodatočnými numericky kódovanými informáciami. Možno pridať aj textový opis výstrahy zobrazený v jazyku, ktorý si vodič vyberie.

3.15.3   Prístup k menu

166)

Záznamové zariadenie musí poskytovať nevyhnutné príkazy vo vhodnej štruktúre menu.

3.15.4   Iné zobrazenia

167)

Na požiadanie musí byť možné selektívne zobraziť:

čas UTC a dátum, ako aj posun miestneho času,

obsah každého zo šiestich výpisov v rovnakom formáte, v akom sú samotné výpisy,

nepretržitý čas jazdy a kumulovaný čas prestávok vodiča,

nepretržitý čas jazdy a kumulovaný čas prestávok druhého vodiča,

kumulovaný čas jazdy vodiča za predchádzajúci a aktuálny týždeň,

kumulovaný čas jazdy druhého vodiča za predchádzajúci a prebiehajúci týždeň,

voliteľné:

aktuálny čas trvania činnosti druhého vodiča (od času, kedy bola zvolená).

kumulovaný čas jazdy vodiča za prebiehajúci týždeň,

kumulovaný čas jazdy druhého vodiča počas prebiehajúceho denného pracovného času,

kumulovaný čas jazdy vodiča počas prebiehajúceho denného pracovného času,

168)

Zobrazenie obsahu výpisu musí byť sekvenčné, riadok po riadku. Ak je šírka displeja menšia než 24 znakov, používateľ musí vhodne dostať úplné informácie (niekoľko riadkov, rolovanie …).

Riadky tlačených výpisov pre ručné záznamy sa nemusia zobraziť.

3.16   Tlač

169)

Záznamové zariadenie musí byť schopné vytlačiť informácie zo svojej dátovej pamäte a/alebo z tachografovej karty v týchto siedmich výpisoch:

denný výpis činností vodiča z karty,

denný výpis činností vodiča z jednotky vozidla,

výpis udalostí a porúch z karty,

výpis udalostí a porúch z jednotky vozidla,

výpis technických údajov,

výpis prekročenia rýchlosti.

História údajov tachografovej karty pre danú VU (pozri kapitolu 3.12.16)

Podrobné formáty a obsah týchto výpisov sú uvedené v dodatku 4.

Na konci výpisov môžu byť poskytnuté doplňujúce údaje.

Záznamové zariadenie môže poskytnúť aj doplňujúce výpisy za predpokladu, že sa dajú zreteľne odlíšiť od siedmich predchádzajúcich výpisov.

170)

„Denný výpis činností vodiča z karty“ a „výpis udalostí a porúch z karty“ je k dispozícii len vtedy, keď je karta vodiča alebo dielenská karta vložená do záznamového zariadenia. Záznamové zariadenie aktualizuje údaje uložené na relevantnej karte pred začiatkom tlače.

171)

Aby sa vyhotovil „denný výpis činností vodiča z karty“ alebo „výpis udalostí a porúch z karty“, záznamové zariadenie:

buď automaticky zvolí kartu vodiča alebo dielenskú kartu, ak je vložená len jedna z týchto kariet,

alebo umožní príkaz, ktorým sa zvolí zdroj karty, alebo sa zvolí karta v slote vodiča, ak sú do záznamového zariadenia vložené dve tieto karty.

172)

Tlačiareň musí byť schopná tlačiť 24 znakov v každom riadku.

173)

Minimálna výška znaku musí byť 2,1 mm a šírka 1,5 mm.

174)

Tlačiareň musí podporovať znaky uvedené v dodatku 1, kapitole 4 „Množiny znakov“.

175)

Tlačiarne musia byť konštruované tak, aby výpisy boli k dispozícii s úrovňou rozlíšenia, ktorá zabráni nejednoznačnosti pri ich čítaní.

176)

Rozmery výpisov a údaje nesmú vykazovať žiadne zmeny v normálnych podmienkach vlhkosti (10 až 90 %) a teploty.

177)

Typovo schválený papier výpisu používaný v záznamovom zariadení musí mať relevantnú značku typového schválenia a údaj o type(-och) záznamového zariadenia, v ktorom sa môže používať.

178)

V normálnych podmienkach skladovania, pokiaľ ide o intenzitu svetla, vlhkosť a teplotu, musia zostať výpisy zreteľne čitateľné a identifikovateľné aspoň dva roky.

179)

Výpisy musia spĺňať aspoň skúšobné špecifikácie vymedzené v dodatku 9.

180)

Musí byť možné doplniť tieto dokumenty rukou písanými poznámkami, ako je podpis vodiča.

181)

Ak počas tlače nastane udalosť „v zásobníku nie je papier“, po doplnení papiera naštartuje záznamové zariadenie tlač od začiatku výpisu, alebo pokračuje v tlači, pričom poskytne jednoznačný odkaz na predchádzajúcu vytlačenú časť.

3.17   Výstrahy

182)

Záznamové zariadenie musí varovať vodiča, ak zistí akúkoľvek udalosť a/alebo poruchu.

183)

Výstraha pri udalosti prerušenie napájania sa môže oneskoriť, kým nie je znovu obnovené napájanie.

184)

Záznamové zariadenie musí varovať vodiča 15 minút pred prekročením maximálneho povoleného nepretržitého času jazdy a pri prekročení tohto času.

185)

Výstrahy musia byť vizuálne. Môžu byť k dispozícii aj zvukové výstrahy za predpokladu, že sú doplnkom k vizuálnym výstrahám.

186)

Vizuálne výstrahy musia byť používateľom jednoznačne rozpoznateľné, musia byť umiestnené v zornom poli vodiča a musia byť zreteľne čitateľné cez deň, ako aj v noci.

187)

Vizuálne výstrahy môžu byť zabudované do záznamového zariadenia a/alebo namontované v určitej vzdialenosti od zariadenia.

188)

V druhom prípade musí mať symbol „T“.

189)

Čas trvania výstrah musí byť aspoň 30 sekúnd, kým ich používateľ jedným alebo viacerými špecifickými tlačidlami záznamového zariadenia nepotvrdí. Toto prvé potvrdenie nesmie vymazať zobrazenie príčiny výstrahy uvedené v nasledujúcom odseku.

190)

Príčina výstrahy sa musí zobraziť na záznamovom zariadení a zostať viditeľná až kým ju používateľ nepotvrdí osobitným tlačidlom alebo príkazom záznamového zariadenia.

191)

Môžu byť k dispozícii doplnkové výstrahy, pokiaľ si ich vodič nemôže zameniť s už vymedzenými výstrahami.

3.18   Sťahovanie údajov na externé médiá

192)

Záznamové zariadenie musí byť na požiadanie schopné stiahnuť údaje zo svojej dátovej pamäte alebo z karty vodiča na externé pamäťové médiá cez kalibračný/sťahovací konektor. Záznamové zariadenie aktualizuje údaje uložené na príslušnej karte pred začiatkom sťahovania.

193)

Okrem toho a nepovinne môže záznamové zariadenie v ktoromkoľvek režime prevádzky sťahovať údaje akýmkoľvek iným spôsobom pre podnik autentifikovaný prostredníctvom tohto kanálu. V takom prípade platia pre toto sťahovanie prístupové práva k údajom v podnikovom režime.

194)

Sťahovanie nesmie zmeniť alebo vymazať žiadne uložené údaje.

195)

Elektrické rozhranie konektora kalibrácie/sťahovania je špecifikované v dodatku 6.

196)

Protokoly sťahovania sú špecifikované v dodatku 7.

3.19   Diaľková komunikácia v prípade cielených cestných kontrol

197)

Keď je zapaľovanie zapnuté, jednotka vozidla musí v diaľkovom komunikačnom zariadení ukladať každých 60 sekúnd posledné údaje potrebné na účel cielených cestných kontrol. Tieto údaje sú šifrované a podpísané, ako je uvedené v dodatku 11 a dodatku 14.

198)

Údaje, ktoré sa majú skontrolovať diaľkovo, musia byť k dispozícii snímaču komunikačného zariadenia prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie, ako je uvedené v dodatku 14.

199)

Údaje, ktoré sú potrebné na účely cielených cestných kontrol, sa týkajú:

posledného pokusu o narušenie zabezpečenia,

najdlhšieho prerušenia napájania,

poruchy snímača,

chyby údajov o pohybe,

nesúladu údajov o pohybe vozidla,

jazdy bez platnej karty,

vloženia karty za jazdy,

údajov o úprave času,

kalibračných údajov vrátane dátumov posledných dvoch uložených záznamov o kalibrácii,

evidenčného čísla vozidla,

rýchlosti zaznamenanej tachografom.

3.20   Výstupné údaje pre doplnkové externé zariadenia

200)

Záznamové zariadenie môže byť tiež vybavené štandardizovanými rozhraniami umožňujúcimi, aby údaje, ktoré tachograf zaznamenal alebo vytvoril, používalo v prevádzkovom režime alebo režime kalibrácie externé zariadenie.

V dodatku 13 je špecifikované a štandardizované nepovinné rozhranie ITS. Zároveň možno používať aj iné podobné rozhrania, ak plne vyhovujú požiadavkám dodatku 13 z hľadiska minimálneho zoznamu údajov, zabezpečenia a súhlasu vodiča.

Na údaje ITS sa uplatňujú tieto požiadavky sprístupnené prostredníctvom daného rozhrania:

tieto údaje predstavujú súbor vybraných existujúcich údajov zo slovníka údajov tachografu (dodatok 1),

podsúbor týchto vybraných údajov sa označuje „osobné údaje“,

podsúbor „osobné údaje“ je k dispozícii, len keď je aktivovaný overiteľný súhlas vodiča, ktorým akceptuje, že jeho osobné údaje môžu opustiť sieť vozidla,

súhlas vodiča možno kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať príkazmi v menu, za predpokladu, že karta vodiča je vložená,

tento súbor a podsúbor údajov sa vysiela cez bezdrôtový Bluetooth protokol v kabíne vozidla, s obnovovacou frekvenciou 1 minúty,

párovanie externého zariadenia s rozhraním ITS bude chránené vyhradeným a náhodným PIN kódom s aspoň 4 číslicami, ktorý sa zaznamená a sprístupní prostredníctvom displeja každej jednotky vozidla,

za žiadnych okolností nemôže prítomnosť rozhrania ITS narušiť alebo ovplyvniť správne fungovanie a zabezpečenie jednotky vozidla.

Okrem daného minimálneho súboru existujúcich údajov môžu byť výstupom aj ďalšie údaje, ak ich nemožno považovať za osobné.

Záznamové zariadenie musí informovať ostatné externé zariadenia o súhlase vodiča.

Keď je zapaľovanie vozidla zapnuté (ON), tieto údaje sa musia nepretržite vysielať.

201)

Tachografy sa z dôvodu spätnej kompatibility môžu aj naďalej vybavovať rozhraním sériového spojenia podľa špecifikácie v prílohe 1B k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 v znení posledných zmien. Stále sa však vyžaduje súhlas vodiča v prípade vysielania osobných údajov.

3.21   režim kalibrácie

202)

Kalibračná funkcia musí umožniť:

automatické spárovanie snímača pohybu s VU,

v prípade potreby automatické spojenie externého zariadenia GNSS s VU,

digitálne prispôsobenie konštanty záznamového zariadenia (k) charakteristickému koeficientu vozidla (w),

úpravu aktuálneho času v rámci platnosti vloženej dielenskej karty,

úpravu aktuálneho stavu počítadla kilometrov,

aktualizáciu identifikačných údajov snímača pohybu, ktoré sú uložené v dátovej pamäti,

v prípade potreby aktualizáciu identifikačných údajov externého zariadenia GNSS, ktoré sú uložené v dátovej pamäti,

aktualizáciu druhov a identifikátorov všetkých používaných plomb,

aktualizáciu alebo potvrdenie ostatných parametrov, ktoré pozná záznamové zariadenie: identifikácia vozidla, w, l, rozmer pneumatík a prípadne nastavenie obmedzovača rýchlosti.

203)

Okrem toho musí kalibračná funkcia umožniť zrušenie používania tachografových kariet prvej generácie v záznamovom zariadení, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v dodatku 15.

204)

Spárovanie snímača pohybu s VU pozostáva minimálne z:

aktualizácie údajov o montáži snímača pohybu uchovávaných snímačom pohybu (ak je to potrebné),

kopírovania nevyhnutných identifikačných údajov snímača pohybu zo snímača pohybu do dátovej pamäte VU.

205)

Spojenie externého zariadenia GNSS s VU pozostáva minimálne z:

aktualizácie údajov o montáži externého zariadenia GNSS, ktoré sú uchovávané v externom zariadení GNSS (v prípade potreby),

kopírovania potrebných identifikačných údajov externého zariadenia GNSS vrátane sériového čísla externého zariadenia GNSS z externého zariadenia GNSS do dátovej pamäte VU,

Po spojení nasleduje overenie informácie o polohe z GNSS.

206)

Kalibračná funkcia musí byť schopná zaviesť nevyhnutné údaje cez kalibračný/sťahovací konektor v súlade s kalibračným protokolom vymedzeným v dodatku 8. Kalibračná funkcia môže zavádzať nevyhnutné údaje aj inými prostriedkami.

3.22   Kontrola kalibrácie pri cestnej kontrole

207)

Funkcia kontroly kalibrácie pri cestnej kontrole musí v čase žiadosti umožniť čítanie sériového čísla snímača pohybu (prípadne zabudovaného do adaptéra) a sériového čísla externého zariadenia GNSS (v prípade potreby), pripojených k jednotke vozidla.

208)

Tento údaj sa musí dať zobraziť aspoň na displeji jednotky vozidla príkazmi v menu.

209)

Funkcia kontroly kalibrácie pri cestnej kontrole musí umožniť kontrolu voľby I/O režimu kalibračného vstupného/výstupného signalizačného vedenia uvedeného v dodatku 6 cez rozhranie K-vedenia. To sa musí vykonať prostredníctvom ECUAdjustmentSession, ako sa uvádza v dodatku 8 oddiele 7 Riadenie skúšobných impulzov – Riadenie vstupu/výstupu funkčnej jednotky.

3.23   Úprava času

210)

Funkcia úpravy času musí umožniť automatickú úpravu aktuálneho času. Pre úpravu času sa používajú v záznamovom zariadení dva zdroje času: 1) vstavané hodiny VU, 2) prijímač GNSS.

211)

Nastavenie času vstavaných hodín VU musí byť automaticky opätovne upravené v intervaloch maximálne 12 hodín. Ak tento čas uplynul a signál GNSS nie je k dispozícii, nastavenie času sa musí vykonať akonáhle VU má prístup k platnému času poskytnutému prijímačom GNSS, podľa podmienok týkajúcich sa zapaľovania vozidla. Referenčný čas pre automatické nastavenie času vstavaných hodín VU musí byť odvodený z prijímača GNSS. Udalosť časového konfliktu sa spustí, ak sa aktuálny čas líši o viac ako jednu (1) minútu od časových informácií poskytnutých prijímačom GNSS.

212)

Funkcia úpravy času musí v režime kalibrácie umožniť vyvolanú úpravu aktuálneho času.

3.24   Výkonnostné charakteristiky

213)

Jednotka vozidla musí byť plne funkčná v rozsahu teplôt od – 20 °C do 70 °C, externé zariadenie GNSS v rozsahu teplôt od – 20 °C do 70 °C a snímač pohybu v rozsahu teplôt od – 40 °C do 135 °C. Obsah dátovej pamäte sa musí uchovať pri teplote do – 40 °C.

214)

Tachograf musí byť plne funkčný v rozsahu vlhkosti od 10 % do 90 %.

215)

Plomby použité v inteligentnom tachografe musia zniesť rovnaké podmienky ako tie, ktoré sa uplatňujú na komponenty tachografu, ku ktorým sú pripevnené.

216)

Záznamové zariadenie musí byť chránené proti prepätiu, zmene polarity napájania a skratom.

217)

Snímače pohybu musia buď:

reagovať na magnetické pole, ktoré ruší zisťovanie pohybu vozidla. Za takýchto okolností jednotka vozidla zaznamená a uloží poruchu snímača (požiadavka 88); alebo

musia mať snímací prvok, ktorý je chránený pred magnetickými poľami alebo je voči nim odolný.

218)

Záznamové zariadenie a externé zariadenie GNSS musí zodpovedať medzinárodnému predpisu EHK OSN R10 a musí byť chránené proti elektrostatickým výbojom a prechodovým javom.

3.25   Materiály

219)

Všetky konštrukčné časti záznamového zariadenia musia byť vyrobené z materiálov s dostatočnou stabilitou a mechanickou pevnosťou a so stálymi elektrickými a magnetickými charakteristikami.

220)

Na zaručenie normálnych podmienok prevádzky musia byť všetky vnútorné diely zariadenia chránené proti vlhkosti a prachu.

221)

Jednotka vozidla a externé zariadenie GNSS musia spĺňať stupeň ochrany IP 40 a snímač pohybu musí spĺňať stupeň ochrany IP 64 podľa normy IEC 60529:1989 vrátane A1:1999 a A2:2013.

222)

Záznamové zariadenie musí zodpovedať platným technickým požiadavkám ergonomického dizajnu.

223)

Záznamové zariadenie musí byť chránené proti neúmyselnému poškodeniu.

3.26   Označenia

224)

Ak záznamové zariadenie zobrazuje stav počítadla kilometrov a rýchlosť, na displeji sa musia zobraziť tieto údaje:

vedľa čísla udávajúceho vzdialenosť, jednotka merania vzdialenosti označená skratkou „km“,

vedľa čísla udávajúceho rýchlosť, skratka „km/h“.

Záznamové zariadenie sa môže prepnúť tak, aby zobrazovalo rýchlosť v míľach za hodinu; v tomto prípade sa ako jednotka merania rýchlosti zobrazí skratka „mph“. Záznamové zariadenie sa môže prepnúť tak, aby zobrazovalo vzdialenosť v míľach; v tomto prípade sa ako jednotka merania vzdialenosti zobrazí skratka „mi“.

225)

Na každý samostatný komponent záznamového zariadenia musí byť pripevnený popisný štítok s týmito údajmi:

názov a adresa výrobcu zariadenia,

číslo dielu zariadenia a rok výroby zariadenia,

sériové číslo zariadenia,

schvaľovacia značka typu zariadenia.

226)

Ak nie je dostatok miesta pre všetky vyššie uvedené údaje, popisný štítok musí udávať aspoň: názov alebo logo výrobcu a číslo dielu zariadenia.

4   KONŠTRUKČNÉ A FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA TACHOGRAFOVÉ KARTY

4.1   Viditeľné údaje

Predná strana musí obsahovať:

227)

slová „karta vodiča“ alebo „kontrolná karta“ alebo „dielenská karta“ alebo „podniková karta“, vytlačené veľkými písmenami v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, ktorý kartu vydal, podľa typu karty;

228)

názov členského štátu, ktorý kartu vydal (nepovinné);

229)

negatív rozlišovacieho znaku členského štátu, ktorý kartu vydal, v modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými hviezdičkami. Rozlišovacie znaky sú tieto:

B

BG

CZ

CY

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Cyprus

LV

L

LT

M

Lotyšsko

Luxembursko

Litva

Malta

DK

Dánsko

NL

Holandsko

D

EST

Nemecko

Estónsko

A

PL

Rakúsko

Poľsko

GR

Grécko

P

RO

SK

SLO

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

E

Španielsko

FIN

Fínsko

F

HR

H

Francúzsko

Chorvátsko

Maďarsko

S

Švédsko

IRL

Írsko

UK

Spojené kráľovstvo

I

Taliansko

 

 

230)

informácie špecifické pre vydanú kartu, očíslované takto:

 

Karta vodiča

Kontrolná karta

Podniková alebo dielenská karta

1.

Priezvisko vodiča

Názov kontrolného orgánu

Názov podniku alebo dielne

2.

Meno(á) vodiča

Priezvisko kontrolóra

(v prípade potreby)

priezvisko držiteľa karty

(v prípade potreby)

3.

Dátum narodenia vodiča

Meno(á) kontrolóra

(v prípade potreby)

meno(á) držiteľa karty

(v prípade potreby)

4.a

Dátum začiatku platnosti karty

4.b

Dátum skončenia platnosti karty

4.c

Názov vydávajúceho orgánu (môže byť vytlačený na zadnej strane)

4.d

iné číslo, než je číslo v bode 5, na administratívne účely (nepovinné)

5. a

Číslo vodičského preukazu

(k dátumu vydania karty vodiča)

5. b

Číslo karty

6.

Fotografia vodiča

Fotografia kontrolóra (nepovinné)

Fotografia montéra (nepovinné)

7.

Podpis držiteľa (nepovinné)

8.

bydlisko alebo poštová adresa držiteľa (nepovinné).

Poštová adresa kontrolného orgánu

Poštová adresa podniku alebo dielne

231)

forma písania dátumu je „dd/mm/rrrr“ alebo „dd.mm.rrrr“ (deň, mesiac, rok).

zadná strana musí obsahovať:

232)

vysvetlenie k očíslovaným údajom na prednej strane karty;

233)

s výslovným písomným súhlasom držiteľa môžu byť doplnené aj informácie, ktoré sa netýkajú administratívnych záležitosti súvisiacich s kartou; takéto doplnenie nijako nemení používanie modelu ako tachografovej karty.

234)

Tachografové karty musia byť vytlačené s týmito prevažujúcimi farbami pozadia:

—   karta vodiča: biela,

—   kontrolná karta: modrá,

—   dielenská karta: červená,

—   podniková karta: žltá.

235)

Telo tachografovej karty musí byť vybavené aspoň týmito ochrannými prvkami proti falšovaniu alebo neoprávneným zásahom:

ochranná podtlač s gilošovaným vzorom a írisovou tlačou.

v oblasti fotografie sa ochranná podtlač musí prekrývať s fotografiou.

aspoň jeden dvojfarebný mikrotlačový prúžok.

Image

236)

Po konzultácii s Komisiou môžu členské štáty doplniť farby alebo značenia, ako sú symboly členského štátu a prvky zabezpečenia bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy.

237)

Dočasné karty uvedené v článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 musia byť v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

4.2   Zabezpečenie

Cieľom zabezpečenia systému je ochrana integrity a autenticity údajov vymieňaných medzi kartami a záznamovým zariadením, ochrana integrity a autenticity údajov sťahovaných z kariet, umožnenie určitých zapisovacích operácií na karte len pre záznamové zariadenie, dešifrovanie určitých údajov, vylúčenie akejkoľvek možnosti falšovania údajov uložených na kartách, zabránenie neoprávnenému zásahu a zistenie každého pokusu tohto druhu.

238)

S cieľom dosiahnuť zabezpečenie systému musia tachografové karty spĺňať požiadavky zabezpečenia vymedzené v dodatkoch 10 a 11.

239)

Tachografové karty musia byť čitateľné inými zariadeniami, ako sú napríklad osobné počítače.

4.3   Normy

240)

Tachografové karty musia byť v súlade s týmito normami:

ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti,

ISO/IEC 7816 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi:

Časť 1: Fyzikálne vlastnosti,

Časť 2: Rozmery a umiestnenie kontaktov (ISO/IEC 7816-2: 2007),

Časť 3: Elektronické signály a prenosové protokoly (ISO/IEC 7816-3: 2006),

Časť 4: Organizácia, zabezpečenie a príkazy pre výmenu (ISO/IEC 7816-4: 2013 + Cor. 1: 2014),

Časť 6: Medziodborové dátové prvky pre výmenu (ISO/IEC 7816-6: 2004 + Cor. 1: 2006),

Časť 8: Príkazy pre operácie zabezpečenia (ISO/IEC 7816-8: 2004).

Tachografové karty musia byť skúšané v súlade s normou ISO/IEC 10373-3: 2010 Identifikačné karty. Skúšobné metódy. Časť 3: Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi a súvisiace zariadenia s rozhraním.

4.4   Elektrické špecifikácie a špecifikácie prostredia

241)

Tachografové karty si musia zachovať správnu funkčnosť za všetkých klimatických podmienok bežných na území Spoločenstva a minimálne v rozsahu teplôt od – 25 °C do + 70 °C s príležitostnou špičkou do + 85 °C, pričom „príležitostná“ znamená jednorazovo maximálne 4 hodiny a maximálne 100 krát v priebehu životnosti karty.

242)

Tachografové karty musia správne fungovať v rozsahu vlhkosti od 10 % do 90 %.

243)

Tachografové karty si musia zachovať správnu funkčnosť päť rokov, ak sa používajú v súlade so špecifikáciami prostredia a elektrickými špecifikáciami.

244)

Počas prevádzky musia tachografové karty zodpovedať predpisu EHK R10, týkajúcemu sa elektromagnetickej kompatibility, a musia byť chránené proti elektrostatickým výbojom.

4.5   Uchovávanie údajov

Na účely tohto odseku,

časy sa zaznamenávajú s presnosťou jednej minúty, pokiaľ nie je špecifikované inak,

stav počítadla kilometrov sa zaznamenáva s presnosťou jedného kilometra,

rýchlosť sa zaznamenáva s presnosťou 1 km/h,

polohy (zemepisná šírka a dĺžka) sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach s rozlíšením 1/10 minúty.

Funkcie tachografových kariet, príkazy a logické štruktúry, ktoré slúžia na splnenie požiadaviek na uloženie údajov, sú špecifikované v dodatku 2.

Ak nie je uvedené inak, ukladanie údajov na tachografových kartách musí byť organizované tak, že nové údaje nahradia uložené najstaršie údaje v prípade, že predpokladaná veľkosť pamäte pre osobitné záznamy je vyčerpaná.

245)

Tento odsek špecifikuje minimálnu úložnú kapacitu pre dátové súbory rôznych aplikácií. Tachografové karty musia byť schopné poskytnúť záznamovému zariadeniu informácie o skutočnej úložnej kapacite týchto dátových súborov.

246)

Akékoľvek doplnkové údaje, ktoré môžu byť uložené na tachografových kartách, týkajúce sa iných aplikácií, ktoré môžu byť na karte, musia byť uložené v súlade so smernicou 95/46/ES a smernicou 2002/58/ES a v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

247)

Každý hlavný súbor (MF) každej tachografovej karty musí obsahovať najviac päť elementárnych súborov (EF) na riadenie karty, identifikáciu aplikácie a čipu, a dva vyhradené súbory (DF):

DF Tachograph, ktorý obsahuje aplikáciu prístupnú jednotkám vozidla prvej generácie, ktorá je prítomná aj v tachografových kartách prvej generácie,

DF Tachograph_G2, ktorý obsahuje aplikáciu prístupnú len jednotkám vozidla druhej generácie, ktorá je prítomná len v tachografových kartách druhej generácie.

Všetky podrobnosti štruktúry tachografovej karty sú špecifikované v dodatku 2.

4.5.1   Elementárne súbory na identifikáciu a riadenie karty

4.5.2   Identifikácia karty s integrovaným obvodom (IC)

248)

Tachografové karty musia byť schopné uložiť tieto identifikačné údaje inteligentnej karty:

zastavenie času,

sériové číslo karty (vrátane výrobných údajov),

číslo typového schválenia karty,

identifikácia personalizátora karty (ID),

ID zostavovateľa,

identifikátor IC.

4.5.2.1   Identifikácia čipu

249)

Tachografové karty musia byť schopné uložiť tieto identifikačné údaje týkajúce sa integrovaného obvodu (IC):

sériové číslo IC,

výrobné informácie IC.

4.5.2.2   DIR (len v tachografových kartách druhej generácie)

250)

Tachografové karty musia byť schopné uložiť dátové objekty na identifikáciu aplikácie uvedené v dodatku 2.

4.5.2.3   Informácie ATR (podmienené, len v tachografových kartách druhej generácie)

251)

Tachografové karty musia byť schopné uložiť tento dátový objekt s informáciou o rozšírenej dĺžke:

ak tachografová karta podporuje rozšírenú dĺžku polí, dátový objekt s informáciou o rozšírenej dĺžke uvedený v dodatku 2.

4.5.2.4   Informácie o rozšírenej dĺžke (podmienené, len v tachografových kartách druhej generácie)

252)

Tachografové karty musia byť schopné uložiť tieto dátové objekty s informáciami o rozšírenej dĺžke:

ak tachografová karta podporuje rozšírenú dĺžku polí, dátový objekt s informáciami o rozšírenej dĺžke uvedený v dodatku 2.

4.5.3   Karta vodiča

4.5.3.1   Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie)

4.5.3.1.1   Identifikácia aplikácie

253)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.3.1.2   Kľúč a certifikáty

254)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti A.

4.5.3.1.3   Identifikácia karty

255)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty.

4.5.3.1.4   Identifikácia držiteľa karty

256)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

dátum narodenia,

preferovaný jazyk.

4.5.3.1.5   Sťahovanie údajov z karty

257)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa sťahovania z karty:

Dátum a čas posledného sťahovania z karty (na iné účely, než je kontrola).

258)

Karta vodiča musí byť schopná uchovať jeden taký záznam.

4.5.3.1.6   Informácie o vodičskom preukaze

259)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje o vodičskom preukaze:

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu,

číslo vodičského preukazu (k dátumu vydania karty).

4.5.3.1.7   Údaje o udalostiach

Na účely tohto pododseku sa čas musí uložiť s presnosťou jednej sekundy.

260)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa týchto udalostí zistených záznamovým zariadením, zatiaľ čo bola karta vložená:

prekrývanie časov (keď je táto karta príčinou udalosti),

vloženie karty za jazdy (keď je táto karta predmetom udalosti),

nesprávne uzavretá posledná relácia karty (keď je táto karta predmetom udalosti),

prerušenie napájania,

chyba údajov o pohybe,

pokusy o narušenie zabezpečenia.

261)

Karta vodiča musí byť pri daných udalostiach schopná uložiť tieto údaje:

kód udalosti,

dátum a čas začiatku udalosti (alebo vloženia karty, ak udalosť v danom čase trvala),

dátum a čas skončenia udalosti (alebo vybratia karty, ak udalosť v danom čase trvala),

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom udalosť nastala.

Poznámka: pre udalosť „prekrývanie časov“:

dátum a čas začiatku udalosti musí zodpovedať dátumu a času vytiahnutia karty z prechádzajúceho vozidla,

dátum a čas skončenia udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty do súčasného vozidla,

údaje o vozidle musia zodpovedať súčasnému vozidlu, kde udalosť nastala.

Poznámka: pre udalosť „nesprávne uzavretá posledná relácia karty“:

dátum a čas začiatku udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty pri nesprávne uzavretej poslednej relácii karty,

dátum a čas skončenia udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty pri relácii, počas ktorej bola udalosť zistená (súčasná relácia),

údaje o vozidle musia zodpovedať vozidlu, v ktorom bola relácia nesprávne uzavretá.

262)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje o šiestich posledných udalostiach každého typu (t. j. 36 udalostí).

4.5.3.1.8   Údaje o poruchách

Na účely tohto pododseku sa čas musí zaznamenať s presnosťou jednej sekundy.

263)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa týchto porúch zistených záznamovým zariadením, zatiaľ čo bola karta vložená:

porucha karty (keď je táto karta predmetom udalosti),

porucha záznamového zariadenia.

264)

Karta vodiča musí byť schopná pri daných poruchách uložiť tieto údaje:

kód poruchy,

dátum a čas začiatku poruchy (alebo vloženia karty, ak porucha v danom čase trvala),

dátum a čas skončenia poruchy (alebo vybratia karty, ak porucha v danom čase trvala),

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom porucha nastala.

265)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje o dvanástich posledných poruchách každého typu (t. j. 24 porúch).

4.5.3.1.9   Údaje o činnosti vodiča

266)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť za každý kalendárny deň používania karty alebo deň, za ktorý vodič manuálne zapísal činnosti, tieto údaje:

dátum,

počítadlo dennej prítomnosti (zvýšené o jeden za každý z týchto kalendárnych dní),

celkovú vzdialenosť prejdenú vodičom počas tohto dňa,

stav vodiča o 00.00 hod.,

vždy, keď vodič zmenil činnosť a/alebo zmenil stav vedenia vozidla, a/alebo vložil alebo vybral svoju kartu:

stav vedenia vozidla (POSÁDKA, JEDEN VODIČ),

slot (VODIČ, DRUHÝ VODIČ),

stav karty (VLOŽENÁ, NEVLOŽENÁ),

činnosť (JAZDA, POHOTOVOSŤ, PRÁCA, PRESTÁVKA/ODPOČINOK).

čas zmeny.

267)

Pamäť karty vodiča musí byť schopná uchovať údaje o činnosti vodiča aspoň 28 dní (priemerná činnosť vodiča je definovaná ako 93 zmien činnosti za deň).

268)

Údaje uvedené v požiadavkách 261, 264 a 266 musia byť uložené spôsobom, ktorý umožní vyvolať činnosti v poradí, v akom nastali, dokonca aj v prípade prekrývania časov.

4.5.3.1.10   Údaje o použitých vozidlách

269)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť za každý kalendárny deň používania karty a za každý časový úsek používania daného vozidla v uvedenom dni (časový úsek používania zahŕňa všetky po sebe idúce cykly vloženia/vytiahnutia karty vo vozidle, z hľadiska tejto karty), tieto údaje:

dátum a čas prvého použitia vozidla (t. j. prvé vloženie karty v tomto časovom úseku použitia vozidla, alebo 00.00, ak časový úsek používania v uvedenom čase trvá),

stav počítadla kilometrov v uvedenom čase,

dátum a čas posledného použitia vozidla (t. j. posledné vytiahnutie karty v tomto časovom úseku použitia vozidla, alebo 23.59, ak časový úsek používania v uvedenom čase trvá),

stav počítadla kilometrov v uvedenom čase,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla.

270)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 84 takých záznamov.

4.5.3.1.11   Miesta, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí

271)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa miest, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí, zapísané vodičom:

dátum a čas zápisu (alebo dátum/čas týkajúci sa zápisu, ak sa zápis vykoná počas postupu manuálneho zápisu),

typ zápisu (začiatok alebo koniec, podmienky zápisu),

zapísaný štát alebo región,

stav počítadla kilometrov.

272)

Pamäť karty vodiča musí byť schopná uchovať aspoň 42 párov takých záznamov.

4.5.3.1.12   Údaje o relácii karty

273)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa vozidla, v ktorom bola otvorená prebiehajúca relácia:

dátum a čas otvorenia relácie (t. j. vloženie karty) s presnosťou jednej sekundy,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie.

4.5.3.1.13   Údaje o kontrolnej činnosti

274)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa kontrolných činností:

dátum a čas kontroly,

číslo kontrolnej karty a jej vydávajúci členský štát,

druh kontroly (zobrazovanie a/alebo tlač a/alebo sťahovanie z jednotky vozidla a/alebo sťahovanie z karty (pozri poznámku)),

stiahnutý časový úsek, v prípade sťahovania,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom sa kontrola uskutočnila.

Poznámka: sťahovanie z karty sa zaznamená len vtedy, keď sa vykonáva cez záznamové zariadenie.

275)

Karta vodiča musí byť schopná uchovať jeden taký záznam.

4.5.3.1.14   Údaje o špecifických podmienkach

276)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa špecifických podmienok zapísaných, zatiaľ čo bola karta vložená (bez ohľadu na slot):

dátum a čas zápisu,

druh špecifickej podmienky.

277)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 56 takých záznamov.

4.5.3.2   Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie)

4.5.3.2.1   Identifikácia aplikácie

278)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.3.2.2   Kľúče a certifikáty

279)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti B.

4.5.3.2.3   Identifikácia karty

280)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty.

4.5.3.2.4   Identifikácia držiteľa karty

281)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

dátum narodenia,

preferovaný jazyk.

4.5.3.2.5   Sťahovanie údajov z karty

282)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa sťahovania z karty:

Dátum a čas posledného sťahovania z karty (na iné účely, než je kontrola).

283)

Karta vodiča musí byť schopná uchovať jeden taký záznam.

4.5.3.2.6   Informácie o vodičskom preukaze

284)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje o vodičskom preukaze:

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu,

číslo vodičského preukazu (k dátumu vydania karty).

4.5.3.2.7   Údaje o udalostiach

Na účely tohto pododseku sa čas musí uložiť s presnosťou jednej sekundy.

285)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa týchto udalostí zistených záznamovým zariadením, zatiaľ čo bola karta vložená:

prekrývanie časov (keď je táto karta príčinou udalosti),

vloženie karty za jazdy (keď je táto karta predmetom udalosti),

nesprávne uzavretá posledná relácia karty (keď je táto karta predmetom udalosti),

prerušenie napájania,

chyba komunikácie s diaľkovým komunikačným zariadením,

udalosť „chýbajúce informácie o polohe z prijímača GNSS“,

chyba komunikácie s externým zariadením GNSS

chyba údajov o pohybe,

nesúlad údajov o pohybe vozidla,

pokusy o narušenie zabezpečenia,

časový konflikt.

286)

Karta vodiča musí byť pri daných udalostiach schopná uložiť tieto údaje:

kód udalosti,

dátum a čas začiatku udalosti (alebo vloženia karty, ak udalosť v danom čase trvala),

dátum a čas skončenia udalosti (alebo vybratia karty, ak udalosť v danom čase trvala),

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom udalosť nastala.

Poznámka: pre udalosť „prekrývanie časov“:

dátum a čas začiatku udalosti musí zodpovedať dátumu a času vytiahnutia karty z prechádzajúceho vozidla,

dátum a čas skončenia udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty do súčasného vozidla,

údaje o vozidle musia zodpovedať súčasnému vozidlu, kde udalosť nastala.

Poznámka: pre udalosť „nesprávne uzavretá posledná relácia karty“:

dátum a čas začiatku udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty pri nesprávne uzavretej poslednej relácii karty,

dátum a čas skončenia udalosti musí zodpovedať dátumu a času vloženia karty pri relácii, počas ktorej bola udalosť zistená (súčasná relácia),

údaje o vozidle musia zodpovedať vozidlu, v ktorom bola relácia nesprávne uzavretá.

287)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje o šiestich posledných udalostiach každého typu (t. j. 66 udalostí).

4.5.3.2.8   Údaje o poruchách

Na účely tohto pododseku sa čas musí zaznamenať s presnosťou jednej sekundy.

288)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa týchto porúch zistených záznamovým zariadením, zatiaľ čo bola karta vložená:

porucha karty (keď je táto karta predmetom udalosti),

porucha záznamového zariadenia.

289)

Karta vodiča musí byť schopná pri daných poruchách uložiť tieto údaje:

kód poruchy,

dátum a čas začiatku poruchy (alebo vloženia karty, ak porucha v danom čase trvala),

dátum a čas skončenia poruchy (alebo vybratia karty, ak porucha v danom čase trvala),

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom porucha nastala.

290)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje o dvanástich posledných poruchách každého typu (t. j. 24 porúch).

4.5.3.2.9   Údaje o činnosti vodiča

291)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť za každý kalendárny deň používania karty alebo deň, za ktorý vodič manuálne zapísal činnosti, tieto údaje:

dátum,

počítadlo dennej prítomnosti (zvýšené o jeden za každý z týchto kalendárnych dní),

celkovú vzdialenosť prejdenú vodičom počas tohto dňa,

stav vodiča o 00.00 hod.,

vždy, keď vodič zmenil činnosť a/alebo zmenil stav vedenia vozidla, a/alebo vložil alebo vybral svoju kartu:

stav vedenia vozidla (POSÁDKA, JEDEN VODIČ)

slot (VODIČ, DRUHÝ VODIČ),

stav karty (VLOŽENÁ, NEVLOŽENÁ),

činnosť (VEDENIE, POHOTOVOSŤ, PRÁCA, PRESTÁVKA/ODPOČINOK).

čas zmeny.

292)

Pamäť karty vodiča musí byť schopná uchovať údaje o činnosti vodiča aspoň 28 dní (priemerná činnosť vodiča je definovaná ako 93 zmien činnosti za deň).

293)

Údaje uvedené v požiadavkách 286, 289 a 291 musia byť uložené spôsobom, ktorý umožní vyvolať činnosti v poradí, v akom nastali, dokonca aj v prípade prekrývania časov.

4.5.3.2.10   Údaje o použitých vozidlách

294)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť za každý kalendárny deň používania karty a za každý časový úsek používania daného vozidla v uvedenom dni (časový úsek používania zahŕňa všetky po sebe idúce cykly vloženia/vytiahnutia karty vo vozidle, z hľadiska tejto karty), tieto údaje:

dátum a čas prvého použitia vozidla (t. j. prvé vloženie karty v tomto časovom úseku použitia vozidla, alebo 00.00, ak časový úsek používania v uvedenom čase trvá),

stav počítadla kilometrov v čase prvého použitia,

dátum a čas posledného použitia vozidla (t. j. posledné vytiahnutie karty v tomto časovom úseku použitia vozidla, alebo 23.59, ak časový úsek používania v uvedenom čase trvá),

stav počítadla kilometrov v čase posledného použitia,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla,

VIN vozidla.

295)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 84 takých záznamov.

4.5.3.2.11   Miesta a polohy, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí

296)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa miest, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí, zapísané vodičom:

dátum a čas zápisu (alebo dátum/čas týkajúci sa zápisu, ak sa zápis vykoná počas postupu manuálneho zápisu),

typ zápisu (začiatok alebo koniec, podmienky zápisu),

zapísaný štát alebo región,

stav počítadla kilometrov,

poloha vozidla,

presnosť GNSS, dátum a čas, keď bola poloha určená.

297)

Pamäť karty vodiča musí byť schopná uchovať aspoň 84 párov takých záznamov.

4.5.3.2.12   Údaje o relácii karty

298)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť údaje týkajúce sa vozidla, v ktorom bola otvorená prebiehajúca relácia:

dátum a čas otvorenia relácie (t. j. vloženie karty) s presnosťou jednej sekundy,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie.

4.5.3.2.13   Údaje o kontrolnej činnosti

299)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa kontrolných činností:

dátum a čas kontroly,

číslo kontrolnej karty a jej vydávajúci členský štát,

druh kontroly (zobrazovanie a/alebo tlač a/alebo sťahovanie z jednotky vozidla a/alebo sťahovanie z karty (pozri poznámku)),

stiahnutý časový úsek, v prípade sťahovania,

evidenčné číslo vozidla a členský štát evidencie vozidla, v ktorom sa kontrola uskutočnila.

Poznámka: Z požiadaviek na zabezpečenie vyplýva, že sťahovanie z karty sa zaznamená len vtedy, keď sa vykonáva cez záznamové zariadenie.

300)

Karta vodiča musí byť schopná uchovať jeden taký záznam.

4.5.3.2.14   Údaje o špecifických podmienkach

301)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa špecifických podmienok zapísaných, zatiaľ čo bola karta vložená (bez ohľadu na slot):

dátum a čas zápisu,

druh špecifickej podmienky.

302)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 56 takých záznamov.

4.5.3.2.15   Údaje o použitých jednotkách vozidla

303)

Karta vodiča zariadenie musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa rôznych jednotiek vozidla, v ktorých bola karta použitá:

dátum a čas začiatku časového úseku používania jednotky vozidla (t. j. prvé vloženie karty do jednotky vozidla za daný časový úsek),

výrobca jednotky vozidla,

typ jednotky vozidla,

číslo verzie softvéru použitého v jednotke vozidla.

304)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 84 takých záznamov.

4.5.3.2.16   Údaje o miestach počas troch hodín nepretržitej jazdy

305)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť tieto údaje o polohe vozidla, keď nepretržitý čas jazdy vodiča dosiahne násobok troch hodín:

dátum a čas, keď nepretržitý čas jazdy držiteľa karty dosiahne násobok troch hodín,

polohu vozidla,

presnosť GNSS, dátum a čas, keď bola poloha určená.

306)

Karta vodiča musí byť schopná uložiť aspoň 252 takých záznamov.

4.5.4   Dielenská karta

4.5.4.1   Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie)

4.5.4.1.1   Identifikácia aplikácie

307)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.4.1.2   Kľúče a certifikáty

308)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti A.

309)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť osobné identifikačné číslo (PIN kód).

4.5.4.1.3   Identifikácia karty

310)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty.

4.5.4.1.4   Identifikácia držiteľa karty

311)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

názov dielne,

adresu dielne,

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

preferovaný jazyk.

4.5.4.1.5   Sťahovanie údajov z karty

312)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy o sťahovaní údajov z karty rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.1.6   Údaje o kalibrácii a úprave času

313)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať záznamy o kalibrácii a/alebo úprave času, ktoré sa vykonávali, keď bola karta vložená v záznamovom zariadení.

314)

Každý záznam o kalibrácii musí byť schopný uchovať tieto údaje:

účel kalibrácie (aktivácia, prvá montáž, montáž, pravidelná inšpekcia),

identifikácia vozidla,

aktualizované alebo potvrdené parametre (w, k, l, rozmer pneumatík, nastavenia obmedzovača rýchlosti, počítadlo kilometrov (nové a staré hodnoty), dátum a čas (nové a staré hodnoty)),

identifikácia záznamového zariadenia (číslo dielu VU, sériové číslo VU, sériové číslo snímača pohybu).

315)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 88 takýchto záznamov.

316)

Dielenská karta musí mať počítadlo udávajúce celkový počet kalibrácií vykonaných s kartou.

317)

Dielenská karta musí mať počítadlo udávajúce počet kalibrácií vykonaných od jej posledného stiahnutia.

4.5.4.1.7   Údaje o udalostiach a poruchách

318)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o udalostiach a poruchách rovnako ako karta vodiča.

319)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje o posledných troch udalostiach každého typu (t. j. 18 udalostí) a posledných šiestich poruchách každého typu (t. j. 12 porúch).

4.5.4.1.8   Údaje o činnosti vodiča

320)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje o činnosti vodiča rovnako ako karta vodiča.

321)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať údaje o činnosti vodiča za aspoň jeden deň priemernej činnosti vodiča.

4.5.4.1.9   Údaje o použitých vozidlách

322)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o použitých vozidlách rovnako ako karta vodiča.

323)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 4 takéto záznamy.

4.5.4.1.10   Údaje o začiatku a/alebo konci denného pracovného času

324)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o začiatku a/alebo konci denného pracovného času rovnako ako karta vodiča.

325)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať aspoň tri páry takých záznamov.

4.5.4.1.11   Údaje o relácii karty

326)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznam údajov o relácii karty rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.1.12   Údaje o kontrolnej činnosti

327)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznam údajov o kontrolnej činnosti rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.1.13   Údaje o špecifických podmienkach

328)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje relevantné pre špecifické podmienky rovnako ako karta vodiča.

329)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 2 takéto záznamy.

4.5.4.2   Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie)

4.5.4.2.1   Identifikácia aplikácie

330)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.4.2.2   Kľúče a certifikáty

331)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti B.

332)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť osobné identifikačné číslo (PIN kód).

4.5.4.2.3   Identifikácia karty

333)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty.

4.5.4.2.4   Identifikácia držiteľa karty

334)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

názov dielne,

adresu dielne,

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

preferovaný jazyk.

4.5.4.2.5   Sťahovanie údajov z karty

335)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy o sťahovaní údajov z karty rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.2.6   Údaje o kalibrácii a úprave času

336)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať záznamy o kalibrácii a/alebo úprave času, ktoré sa vykonávali, keď bola karta vložená v záznamovom zariadení.

337)

Každý záznam o kalibrácii musí byť schopný uchovať tieto údaje:

účel kalibrácie (aktivácia, prvá montáž, montáž, pravidelná inšpekcia),

identifikácia vozidla,

aktualizované alebo potvrdené parametre (w, k, l, rozmer pneumatík, nastavenia obmedzovača rýchlosti, počítadlo kilometrov (nové a staré hodnoty), dátum a čas (nové a staré hodnoty),

Identifikácia záznamového zariadenia (číslo dielu VU, sériové číslo VU, sériové číslo snímača pohybu, sériové číslo diaľkového komunikačného zariadenia a sériové číslo externého zariadenia GNSS v prípade potreby),

druhy plomb a identifikátory všetkých používaných plomb,

schopnosť VU použiť tachografové karty prvej generácie (aktivovaná alebo nie).

338)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 88 takýchto záznamov.

339)

Dielenská karta musí mať počítadlo udávajúce celkový počet kalibrácií vykonaných s kartou.

340)

Dielenská karta musí mať počítadlo udávajúce počet kalibrácií vykonaných od jej posledného stiahnutia.

4.5.4.2.7   Údaje o udalostiach a poruchách

341)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o udalostiach a poruchách rovnako ako karta vodiča.

342)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje o posledných troch udalostiach každého typu (t. j. 33 udalostí) a posledných šiestich poruchách každého typu (t. j. 12 porúch).

4.5.4.2.8   Údaje o činnosti vodiča

343)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje o činnosti vodiča rovnako ako karta vodiča.

344)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať údaje o činnosti vodiča za aspoň jeden deň priemernej činnosti vodiča.

4.5.4.2.9   Údaje o použitých vozidlách

345)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o použitých vozidlách rovnako ako karta vodiča.

346)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 4 takéto záznamy.

4.5.4.2.10   Údaje o začiatku a/alebo konci denného pracovného času

347)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznamy údajov o začiatku a/alebo konci denného pracovného času rovnako ako karta vodiča.

348)

Dielenská karta musí byť schopná uchovať aspoň tri páry takých záznamov.

4.5.4.2.11   Údaje o relácii karty

349)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznam údajov o relácii karty rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.2.12   Údaje o kontrolnej činnosti

350)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť záznam údajov o kontrolnej činnosti rovnako ako karta vodiča.

4.5.4.2.13   Údaje o použitých jednotkách vozidla

351)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa rôznych jednotiek vozidla, v ktorých bola karta použitá:

dátum a čas začiatku časového úseku používania jednotky vozidla (t. j. prvé vloženie karty do jednotky vozidla za daný časový úsek),

výrobca jednotky vozidla,

typ jednotky vozidla,

číslo verzie softvéru použitého v jednotke vozidla.

352)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 4 takéto záznamy.

4.5.4.2.14   Údaje o miestach počas troch hodín nepretržitej jazdy

353)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť tieto údaje týkajúce sa polohy vozidla, keď nepretržitý čas jazdy vodiča dosiahne násobok troch hodín:

dátum a čas, keď nepretržitý čas jazdy držiteľa karty dosiahne násobok troch hodín,

polohu vozidla,

presnosť GNSS, dátum a čas, keď bola poloha určená.

354)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 18 takýchto záznamov.

4.5.4.2.15   Údaje o špecifických podmienkach

355)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť údaje relevantné pre špecifické podmienky rovnako ako karta vodiča.

356)

Dielenská karta musí byť schopná uložiť aspoň 2 takéto záznamy.

4.5.5   Kontrolná karta

4.5.5.1   Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie)

4.5.5.1.1   Identifikácia aplikácie

357)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.5.1.2   Kľúče a certifikáty

358)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti A.

4.5.5.1.3   Identifikácia karty

359)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty (prípadný dátum skončenia platnosti).

4.5.5.1.4   Identifikácia držiteľa karty

360)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

názov kontrolného orgánu,

adresu kontrolného orgánu,

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

preferovaný jazyk.

4.5.5.1.5   Údaje o kontrolnej činnosti

361)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto údaje o kontrolnej činnosti:

dátum a čas kontroly,

typ kontroly (zobrazovanie a/alebo tlač a/alebo sťahovanie z VU a/alebo sťahovanie z karty a/alebo kontrola kalibrácie pri cestnej kontrole ),

(prípadne) stiahnutý časový úsek,

evidenčné číslo vozidla a orgán členského štátu, ktorý kontrolované vozidlo zaevidoval,

číslo karty a členský štát, ktorý vydal kontrolovanú kartu vodiča.

362)

Kontrolná karta musí byť schopná uchovať aspoň 230 takých záznamov.

4.5.5.2   Aplikácia tachografu druhej generácie (neprístupné jednotke vozidla prvej generácie)

4.5.5.2.1   Identifikácia aplikácie

363)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.5.2.2   Kľúče a certifikáty

364)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti B.

4.5.5.2.3   Identifikácia karty

365)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty (prípadný dátum skončenia platnosti).

4.5.5.2.4   Identifikácia držiteľa karty

366)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

názov kontrolného orgánu,

adresu kontrolného orgánu,

priezvisko držiteľa,

meno(á) držiteľa,

preferovaný jazyk.

4.5.5.2.5   Údaje o kontrolnej činnosti

367)

Kontrolná karta musí byť schopná uložiť tieto údaje o kontrolnej činnosti:

dátum a čas kontroly,

typ kontroly (zobrazovanie a/alebo tlač a/alebo sťahovanie z VU a/alebo sťahovanie z karty a/alebo kontroly kalibrácie pri cestnej kontrole),

(prípadne) stiahnutý časový úsek,

evidenčné číslo vozidla a orgán členského štátu, ktorý kontrolované vozidlo zaevidoval,

číslo karty a členský štát, ktorý vydal kontrolovanú kartu vodiča.

368)

Kontrolná karta musí byť schopná uchovať aspoň 230 takých záznamov.

4.5.6   Podniková karta

4.5.6.1   Aplikácia tachografu (prístupné pre jednotky vozidla prvej a druhej generácie)

4.5.6.1.1   Identifikácia aplikácie

369)

Podniková karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje o aplikácii:

identifikácia aplikácie tachografu,

identifikácia typu tachografovej karty.

4.5.6.1.2   Kľúče a certifikáty

370)

Podniková karta musí byť schopná uložiť niekoľko šifrovacích kľúčov a certifikátov, ako je uvedené v dodatku 11 časti A.

4.5.6.1.3   Identifikácia karty

371)

Podniková karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje karty:

číslo karty,

vydávajúci členský štát, názov vydávajúceho orgánu, dátum vydania,

dátum začiatku platnosti karty, dátum skončenia platnosti karty (prípadný dátum skončenia platnosti).

4.5.6.1.4   Identifikácia držiteľa karty

372)

Podniková karta musí byť schopná uložiť tieto identifikačné údaje držiteľa karty:

názov podniku,