24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/115


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/795

z 11. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 43 ods. 3 zmluvy sa ustanovuje, že Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania pomoci.

(2)

V článkoch 5 a 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 (1) sa stanovuje výška pomoci Únie na program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a program na podporu konzumácie mlieka v školách, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (2), a ustanovujú sa určité pravidlá o rozsahu pomoci a jej pridelenia členským štátom v prípade programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a stanovuje sa maximálne množstvo výrobkov oprávnených na pomoc v prípade programu na podporu konzumácie mlieka v školách.

(3)

V časti II hlave I kapitole II oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 (3), sa stanovuje nový spoločný rámec pre pomoc Únie pri dodávke ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a čerstvých výrobkov zo sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach (školský program).

(4)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje pomoc Únie na sprievodné vzdelávacie opatrenia na podporu dodávania a distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, ako aj pomoc Únie pokrývajúca určité náklady súvisiace s takýmto dodávaním a distribúciou. S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci Únie na financovanie týchto sprievodných vzdelávacích opatrení a súvisiacich nákladov.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje pomoc Únie na dodávanie a distribúciu konzumného mlieka a jeho bezlaktózových variácií deťom vo vzdelávacích zariadeniach a umožňuje členským štátom, aby stanovili distribúciu určitých mliečnych výrobkov, iných než konzumného mlieka, ako aj výrobkov uvedených v prílohe V k uvedenému nariadeniu. Zatiaľ čo nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 neustanovuje maximálnu výšku súm pomoci Únie pre poľnohospodárske výrobky, obmedzuje pomoc Únie vynaloženú na mliečnu zložku nepoľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe V k danému nariadeniu. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie uvedenej pomoci a s cieľom zabezpečiť pružnosť pri správe školského programu by sa mala stanoviť maximálna úroveň pomoci Únie na túto mliečnu zložku.

(6)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje celková ročná suma pomoci Únie pridelená Únii ako celok a objektívne kritériá na rozdelenie celkovej sumy medzi členské štáty. Pre každý členský štát by sa preto mali ročne stanoviť orientačne pridelené prostriedky. S cieľom umožniť členským štátom s nižším počtom obyvateľov uplatňovať nákladovo efektívny systém by sa mala stanoviť minimálna výška pomoci Únie, na ktorú majú členské štáty nárok. Keďže Chorvátsko pristúpilo k Únii 1. júla 2013, kritérium doterajšieho využívania pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti by sa v jeho prípade nemalo uplatňovať do 1. augusta 2023.

(7)

S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie by sa malo prijať ustanovenie buď o úplnom, alebo čiastočnom prerozdelení orientačne pridelených prostriedkov, o ktoré členské štáty nepožiadali, iným členským štátom – v rámci obmedzení stanovených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 – bez toho, aby prevýšili celkový ročný strop pomoci Únie ustanovený v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali preniesť na Komisiu vykonávacie právomoci týkajúce sa stanovenia maximálnej výšky pomoci Únie pre každú kategóriu súvisiacich nákladov, stanovenia orientačne pridelených prostriedkov pomoci Únie po šesťročnom prechodnom období pre každý členský štát, nového stanovenia orientačne pridelených prostriedkov podľa potreby a na základe posúdenia, opatrení potrebných na prerozdelenie orientačne pridelených prostriedkov medzi členské štáty a stanovenia konečných pridelených prostriedkov pre každý členský štát. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4).

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S cieľom zohľadniť periodicitu školského roka by sa nové pravidlá mali uplatňovať od 1. augusta 2017,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny v nariadení (EÚ) č. 1370/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 sa mení takto:

1.

Články 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„Článok 5

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka do škôl, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.   Pomoc Únie na financovanie sprievodných vzdelávacích opatrení uvedených v článku 23 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 15 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

2.   Celková pomoc Únie na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 10 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci Únie pre každú kategóriu týchto nákladov ako percentuálny podiel z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelených členským štátom alebo ako percentuálny podiel nákladov na dotknuté výrobky.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Výška pomoci Únie na mliečnu zložku výrobkov uvedených v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neprekročí 27 EUR/100 kg.

4.   Pomoc uvedená v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pridelí každému členskému štátu v súlade s týmto odsekom a po zohľadnení kritérií ustanovených v článku 23a ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023 sa orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre každý členský štát stanovujú v prílohe I. Počas uvedeného obdobia sa článok 23a ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neuplatňuje na Chorvátsko.

Od 1. augusta 2023 prijme Komisia vykonávacie akty, ktorými na základe kritérií uvedených v prvom pododseku článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanoví každému členskému štátu orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) uvedeného nariadenia. Každý členský štát však dostane pomoc Únie vo výške najmenej 290 000 EUR na distribúciu ovocia a zeleniny v školách a pomoc Únie vo výške najmenej 193 000 EUR na distribúciu mlieka v školách podľa vymedzenia v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia následne aspoň každé tri roky posúdi, či sú tieto orientačne pridelené prostriedky aj naďalej v súlade s kritériami ustanovenými v článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Ak je to potrebné, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia nové orientačne pridelené prostriedky.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

5.   Ak členský štát nepredložil na daný rok žiadosť o pomoc Únie v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo požiadal iba o časť svojich orientačne pridelených prostriedkov uvedených v odseku 4 tohto článku, Komisia prerozdelí uvedené orientačne pridelené prostriedky alebo ich časť, o ktorú sa nepožiadalo, tým členským štátom, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť viac prostriedkov, než predstavujú ich orientačne pridelené prostriedky.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia potrebné na vykonávanie takéhoto prerozdelenia, ktoré sa zakladá na kritériu uvedenom v článku 23a ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a obmedzuje sa podľa úrovne využívania konečne pridelenej pomoci Únie uvedenej v odseku 6 tohto článku dotknutým členským štátom na školský rok, ktorý sa skončil pred každoročnou žiadosťou o pomoc Únie.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

6.   Na základe žiadostí predložených členskými štátmi v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijme Komisia každý rok vykonávacie akty, ktorými sa stanoví konečné pridelenie pomoci na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a mlieka na školách medzi zúčastnené členské štáty v rámci obmedzení stanovených v článku 23a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom zohľadní presuny uvedené v článku 23a ods. 4 uvedeného nariadenia.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.“

2.

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ PRIDELENIE PROSTRIEDKOV

na obdobie od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023

(podľa článku 5 ods. 4 druhého pododseku)

Členský štát

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské ovocie a zeleninu

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské mlieko

Belgicko

3 367 930

1 650 729

Bulharsko

2 093 779

1 020 451

Česká republika

3 123 230

1 600 707

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Nemecko

19 696 932

9 404 154

Estónsko

439 163

700 309

Írsko

1 757 779

900 398

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

12 932 647

6 302 784

Francúzsko

22 488 086

12 625 577

Chorvátsko

1 360 232

800 354

Taliansko

16 711 302

8 003 535

Cyprus

290 000

500 221

Lotyšsko

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luxembursko

290 000

193 000

Maďarsko

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Holandsko

5 431 641

2 401 061

Rakúsko

2 238 064

1 100 486

Poľsko

11 639 985

10 204 507

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 399 594

Slovinsko

554 020

320 141

Slovensko

1 708 720

900 398

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

2 854 972

8 427 723

Spojené kráľovstvo

19 391 534

9 804 331

Spolu

150 000 000

100 000 000 “

3.

Príloha je číslovaná ako „Príloha II“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. apríla 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).