18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/766

z 13. mája 2016,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2016/72 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2016.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Európskej únie alebo zaregistrovanými v Európskej únii vyčerpala strednodobá kvóta pridelená na obdobie do 1. júla 2016.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie do 30. júna 2016 cielené rybolovné činnosti.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členským štátom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 vrátane sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členských štátov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v daných členských štátoch sa odo dňa uvedeného v danej prílohe do 30. júna 2016 zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/72 z 22. januára 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/104 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

01/TQ72

Členský štát

Európska únia (všetky členské štáty)

Populácia

RED/N3M

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

oblasť NAFO 3M

Zákaz platný od

23.2.2016 – 30.6.2016