23.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/635

z 22. apríla 2016,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu (ES) č. 2870/2000, pokiaľ ide o určité referenčné metódy analýzy liehovín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 2870/2000 (2) je uvedený zoznam a opis referenčných metód analýzy liehovín. Niektoré z metód v prílohe k uvedenému nariadeniu, medzi inými metódy stanovenia koncentrácie prchavých kyselín a celkového obsahu cukrov v liehovinách, však doposiaľ neboli opísané.

(2)

Metódy stanovenia koncentrácie prchavých kyselín a celkového obsahu cukrov v určitých liehovinách boli predmetom dvoch medzinárodných validačných štúdií, ktoré boli vykonané v súlade s medzinárodne dohodnutými postupmi, pričom výkonnostné parametre týchto metód boli uznané za prijateľné. Štúdie boli vykonané ako súčasť výskumného projektu v rámci IV. rámcového programu meracích a testovacích noriem (MTN) Európskej komisie. Opis týchto metód by sa preto mal zahrnúť do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2870/2000.

(3)

Nariadením (ES) č. 110/2008 sa stanovujú požiadavky na niektoré kategórie liehovín, ktoré dozrievajú v drevených sudoch a umožňuje takéto dozrievanie aj v prípade iných liehovín. Analýza hlavných zložiek pochádzajúcich z dreva môže pomôcť pri zvážení skutočnosti, či je vzorka v súlade s definíciou zodpovedajúcou príslušnej kategórii liehoviny. Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) uznala analytickú metódu na stanovenie týchto zložiek vo svojom uznesení OIV/OENO 382A/2009. Uznanie tejto metódy je založené na údajoch získaných z medzinárodnej štúdie výkonnosti metódy v prípade rôznych liehovín vykonanej na základe medzinárodne dohodnutých postupov. Táto metóda a jej opis by sa preto mali doplniť do referenčných metód Únie na analýzu liehovín uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2870/2000.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2870/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2870/2000 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2870/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa stanovujú referenčné metódy analýzy liehovín v Spoločenstve (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 20).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2870/2000 sa mení takto:

1.

Obsah sa mení takto:

a)

v bodoch III. 3 a VIII sa termín „(p.m.)“ vypúšťa;

b)

dopĺňa sa tento bod:

„X.

Stanovenie zložiek dreva: furfural, 5-(hydroxymetyl)furfural, 5-metylfurfural, vanilín, syringaldehyd, koniferaldehyd, sinapaldehyd, kyselina galová, kyselina elagová, kyselina vanilová, syringová a skopoletín.“

2.

Do kapitoly III sa dopĺňa táto časť:

„III.3.   STANOVENIE KONCENTRÁCIE PRCHAVÝCH KYSELÍN V LIEHOVINÁCH

1.   Zameranie

Táto metóda bola validovaná medzilaboratórnou štúdiou rumu, brandy, destilátov z výliskov a ovocia na úrovniach v rozsahu od 30 mg/l do 641 mg/l.

2.   Odkazy na normy

ISO 3696: 1987: Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy.

3.   Definície

3.1.   Koncentrácia prchavých kyselín sa vypočíta odčítaním koncentrácie neprchavých kyselín od celkovej kyslosti.

3.2.   Celková kyslosť je súčtom titrovateľných kyselín.

3.3.   Koncentrácia neprchavých kyselín je daná kyslosťou zvyšku, ktorý zostane po odparení liehoviny do sucha.

4.   Princíp

Celková kyslosť a koncentrácia neprchavých kyselín sa stanovujú titráciou alebo potenciometriou.

5.   Reagenty a materiály

Pokiaľ nie je uvedené inak, pri rozbore sa používajú iba reagenty uznávanej analytickej kvality a voda najmenej stupňa 3 podľa normy ISO 3696:1987.

5.1.   0,01 M roztoku hydroxidu sodného (NaOH)

5.2.   Roztok zmesného indikátora:

 

Odvážte 0,1 g indigokarmínu a 0,1 g fenolovej červene.

 

Rozpustite v 40 ml vody a doplňte etanolom na 100 ml.

6.   Prístroje a vybavenie

Nepriame laboratórne prístroje, laboratórne sklo triedy A a tieto pomôcky:

6.1.

vodné čerpadlo

6.2.

rotačná vákuová odparka alebo ultrazvukový kúpeľ

6.3.

vybavenie na potenciometrickú titráciu (nepovinné)

7.   Odber vzoriek a vzorky

Vzorky sa pred analýzou skladujú pri izbovej teplote.

8.   Postup

8.1.   Celková kyslosť

8.1.1.   Príprava vzorky

Liehovina sa ožiari ultrazvukom alebo mieša dve minúty vo vákuu s cieľom zbaviť ju v prípade potreby oxidu uhličitého.

8.1.2.   Titrácia

Do 500 ml Erlenmeyerovej banky napipetujte 25 ml liehoviny.

Pridajte asi 200 ml vychladenej prevarenej destilovanej vody (denne čerstvo pripravenej) a 2 – 6 kvapiek zmesného indikátorového roztoku (5.2).

Titrujte s 0,01 M roztoku hydroxidu sodného (5.1), kým sa žltozelené sfarbenie zmení na fialové (ak ide o bezfarebné liehoviny), príp. žltohnedé sfarbenie na červenohnedé (ak ide o liehoviny hnedej farby).

Titráciu možno vykonať aj potenciometriou na pH 7,5.

Objem n1 ml je objemom pridaného 0,01 M roztoku hydroxidu sodného.

8.1.3.   Výpočet

Celková kyslosť (total acidity – TA) vyjadrená v miliekvivalentoch na liter liehoviny sa rovná 0,4 × n1.

Celková kyslosť (TA′) vyjadrená v miligramoch kyseliny octovej na liter liehoviny sa rovná 24 × n1.

8.2.   Koncentrácia neprchavých kyselín

8.2.1.   Príprava vzorky

Odparte 25 ml liehoviny do sucha:

 

napipetujte 25 ml liehoviny do cylindrickej odparovacej nádoby s rovným dnom s priemerom 55 mm. Počas prvej hodiny odparovania je odparovacia nádoba položená na veku kúpeľa s vriacou vodou tak, aby kvapalina nevrela, pretože by to mohlo viesť k stratám vyšpliechaním.

 

Dokončite sušenie vložením odparovacej nádoby do sušiacej piecky s teplotou 105 °C na dve hodiny. Odparovaciu nádobu nechajte vychladnúť v exsikátore.

8.2.2.   Titrácia

Rozpustite zvyšok, ktorý zostal po vyparení, spolu s vychladenou prevarenou destilovanou vodou (denne čerstvo pripravenou), doplňte na objem približne 100 ml a pridajte 2 – 6 kvapiek zmesného indikátorového roztoku (5.2).

Titrujte s 0,01 M roztoku hydroxidu sodného (5.1):

Titráciu možno vykonať aj potenciometriou na pH 7,5.

Objem n2 ml je objemom pridaného 0,01 M roztoku hydroxidu sodného.

8.2.3.   Výpočet

Koncentrácia neprchavých kyselín (fixed acidity – FA) vyjadrená v miliekvivalentoch na liter liehoviny sa rovná 0,4 × n2.

Koncentrácia neprchavých kyselín (FA′ ) vyjadrená v miligramoch kyseliny octovej na liter liehoviny sa rovná 24 × n2.

9.   Výpočet koncentrácie prchavých kyselín

9.1.   Vyjadrenie v miliekvivalentoch na liter:

kde:

TA

=

je celková kyslosť v miliekvivalentoch na liter

FA

=

je koncentrácia neprchavých kyselín v miliekvivalentoch na liter

Koncentrácia prchavých kyselín (volatile acidity – VA) v miliekvivalentoch na liter sa rovná:

TA – FA

9.2.   Vyjadrenie v mg kyseliny octovej na liter:

Ak je:

TA′

=

celková kyslosť v miligramoch kyseliny octovej na liter

FA′

=

koncentrácia neprchavých kyselín v miligramoch kyseliny octovej na liter

Koncentrácia prchavých kyselín (VA) v miligramoch kyseliny octovej na liter sa rovná:

TA′ – FA′

9.3.   Vyjadrenie v gramoch kyseliny octovej na hektoliter čistého 100 % alkoholu sa rovná:Formula

kde A je obsah etanolu na objem liehoviny.

10.   Pracovné charakteristiky metódy (presnosť)

10.1.   Štatistické výsledky medzilaboratórnej porovnávacej skúšky

Ďalej uvedené údaje boli získané z medzinárodnej porovnávacej štúdie metódy, ktorá sa uskutočnila podľa medzinárodne odsúhlasených postupov [1], [2].

Rok vykonania medzilaboratórnej porovnávacej skúšky

2000

Počet laboratórií

18

Počet vzoriek

6


Vzorky

A

B

C

D

E

F

Počet laboratórií, ktoré zostali po vylúčení tých, v ktorých sa namerali odľahlé hodnoty

16

18

18

14

18

18

Počet laboratórií s odľahlými hodnotami

2

 

 

4

 

 

Počet akceptovaných výsledkov

32

36

36

28

36

36

Stredná hodnota

Formula

[v mg/l]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr[v mg/l]

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDr [v %]

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

23

10

42

10

19

24

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

Limit reprodukovateľnosti R [v mg/l]

24

23

70

13

38

68

Typy vzoriek:

A

slivka; rozdelená úroveň*

B

rum I; slepé duplikáty

C

rum II; rozdelená úroveň*

D

slivovica; slepé duplikáty

E

brandy; slepé duplikáty

F

destilát z výliskov; slepé duplikáty

[1]

‚Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies‘, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

[2]

Horwitz, W. (1982) ‚Analytical Chemistry 54, 67A-76A‘.“

3.

Vkladá sa táto kapitola VIII:

„VIII.   CELKOVÝ OBSAH CUKROV

1.   Zameranie

Na stanovenie celkového obsahu cukrov (vyjadrený ako invertný cukor) v liehovinách, s výnimkou likérov obsahujúcich vajcia a mliečne výrobky, sa používa metóda HPLC-RI.

Metóda bola validovaná medzilaboratórnou štúdiou likéru pastis, destilovaného anízu, čerešňového likéru a krémového likéru z (nasleduje názov použitého ovocia alebo použitej suroviny), krémového likéru z čiernych ríbezlí na úrovniach v rozsahu od 10,86 g/l do 509,7 g/l. Lineárnosť odozvy prístroja však bola dokázaná v prípade rozsahu koncentrácie od 2,5 g/l do 20,0 g/l.

Táto metóda nie je určená na stanovenie nízkych úrovní obsahu cukrov.

2.   Odkazy na normy

ISO 3696:1987: Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy.

3.   Princíp

Vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou sa analyzujú roztoky cukru s cieľom stanoviť koncentrácie glukózy, fruktózy, sacharózy, maltózy a laktózy v nich.

Táto metóda využíva alkylamínovú stacionárnu fázu a diferenciálnu refraktometriu a uvádza sa ako príklad. Možné by malo byť aj použitie meniča aniónov ako stacionárnej fázy.

4.   Reagenty a materiály

4.1.   Glukóza (CAS č. 50-99-7) s čistotou najmenej 99 %.

4.2.   Fruktóza (CAS č. 57-48-7) s čistotou najmenej 99 %.

4.3.   Sacharóza (CAS č. 57-50-1) s čistotou najmenej 99 %.

4.4.   Laktóza (CAS č. 5965-66-2) s čistotou najmenej 99 %.

4.5.   Maltóza, monohydrát (CAS č. 6363-53-7) s čistotou najmenej 99 %.

4.6.   Čistý acetonitril (CAS 75-05-8) na analýzu HPLC.

4.7.   Destilovaná alebo demineralizovaná voda, najlepšie mikrofiltrovaná.

4.8.   Rozpúšťadlá (príklad)

Elučné rozpúšťadlo je zložené:

 

zo 75 objemových častí acetonitrilu (4.6),

 

z 25 objemových častí acetonitrilu (4.7).

Pred odplynením nechajte 5 až 10 minút prúdiť hélium malým prietokom.

Ak použitá voda nebola mikrofiltrovaná, rozpúšťadlo by sa malo filtrovať filtrom na organické rozpúšťadlá s veľkosťou pórov ≤ 0,45 μm.

4.9.   Absolútny etanol (CAS 64-17-5).

4.10.   Roztok etanolu (5 % obj.).

4.11.   Príprava zásobného štandardného roztoku (20 g/l)

Odvážte 2 g z každého cukru, ktorý sa má analyzovať (4.1. až 4.5.), a preneste ich bez straty do 100 ml odmernej banky. (pozn.: 2,11 g monohydrátu maltózy zodpovedá 2 g maltózy).

Doplňte do 100 ml roztokom 5 % obj. etanolu (4.10), pretrepte a skladujte pri teplote okolo + 4 °C. Nový zásobný roztok pripravujte raz týždenne.

4.12.   Príprava pracovných štandardných roztokov (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 a 20,0 g/l)

Zásobný roztok 20g/l (4.11) zrieďte v roztoku 5 % obj. etanolu (4.10), aby ste získali päť pracovných štandardných roztokov 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 a 20,0 g/l. Filtrujte filtrom s veľkosťou pórov ≤ 0,45 μm (5.3.).

5.   Prístroje a vybavenie

5.1.   HPLC systém umožňujúci dosiahnuť úplné rozlíšenie všetkých cukrov.

5.1.1.   Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf so šesťcestným vstrekovacím ventilom vybavený 10 μl slučkou alebo akýmkoľvek iným zariadením, automatickým či manuálnym, umožňujúci spoľahlivé vstrekovanie mikroobjemov.

5.1.2.   Čerpací systém umožňujúci dosiahnuť a udržiavať konštantnú alebo naprogramovanú rýchlosť prietoku s veľkou presnosťou.

5.1.3.   Diferenciálny refraktometer.

5.1.4.   Počítačový integrátor alebo zapisovač, ktorého výkon je kompatibilný so zvyškom zostavy.

5.1.5.   Predkolóna:

odporúča sa spojiť analytickú kolónu s vhodnou predkolónou.

5.1.6.   Kolóna (príklad):

Materiál:

nehrdzavejúca oceľ alebo sklo.

Vnútorný priemer:

2 až 5 mm.

Dĺžka:

100 až 250 mm (v závislosti od veľkosti častíc v balení), napríklad 250 mm v prípade častíc s priemerom 5 μm.

Stacionárna fáza:

alkylamínové funkčné skupiny viazané na oxid kremičitý s maximálnou veľkosťou častíc 5 μm.

5.1.7.   Chromatografické podmienky (príklad).

 

Elučné rozpúšťadlo (4.8.), prietoková rýchlosť: 1 ml/min.

 

Detekcia: diferenciálnym refraktometrom.

Aby ste sa uistili, že je detektor dokonale stabilný, mali by ste ho zapnúť niekoľko hodín pred použitím. Referenčná kyveta sa musí naplniť elučným rozpúšťadlom.

5.2.   Analytické váhy s presnosťou na 0,1 mg.

5.3.   Filtračná zostava pre malé objemy s použitím 0,45 μm mikromembrány.

6.   Skladovanie vzoriek

Po doručení sa vzorky pred analýzou skladujú pri izbovej teplote.

7.   Postup

7.1.   ČASŤ A: Príprava vzorky

7.1.1.   Vzorku pretrepte.

7.1.2.   Vzorku filtrujte filtrom s veľkosťou pórov ≤ 0,45 μm (5.3).

7.2.   ČASŤ B: HPLC

7.2.1.   Stanovenie

Nadávkujte 10 μl štandardných roztokov (4.12.) a vzoriek (7.1.2.). Analyzujte za vhodných chromatografických podmienok, napr. tých, ktoré sú opísané vyššie.

7.2.2.   Ak by niektorý z píkov dosiahol väčšiu plochu (alebo výšku) ako zodpovedajúci pík štandardného roztoku s najvyššou koncentráciou, mala by sa vzorka zriediť destilovanou vodou a znovu analyzovať.

8.   Výpočet

Porovnajte dva chromatogramy – jeden zo štandardného roztoku a jeden z liehoviny. Identifikujte píky podľa ich retenčných časov. Zmerajte ich plochy (alebo výšky) na výpočet koncentrácie metódou externého štandardu. Zohľadnite každé zriedenie vzorky.

Konečným výsledkom je suma sacharózy, maltózy, laktózy, glukózy a fruktózy vyjadrená ako invertný cukor v gramoch/L.

Invertný cukor sa vypočíta ako suma všetkých prítomných monosacharidov a redukujúcich disacharidov plus stechiometrické množstvo glukózy a fruktózy vypočítané z prítomnej sacharózy.

Invertný cukor (g/l)

=

glukóza (g/l) + fruktóza (g/l) + maltóza (g/l) + laktóza (g/l) + (sacharóza (g/l) × 1,05)

1,05

=

(molekulová hmotnosť fruktózy + molekulová hmotnosť glukózy)/molekulová hmotnosť sacharózy

9.   Pracovné charakteristiky metódy (presnosť)

9.1.   Štatistické výsledky medzilaboratórnej porovnávacej skúšky

Ďalej uvedené údaje boli získané z medzinárodnej porovnávacej štúdie metódy, ktorá bola vypracovaná podľa medzinárodne odsúhlasených postupov [1], [2].

Rok vykonania medzilaboratórnej porovnávacej skúšky

2000

Počet laboratórií

24

Počet vzoriek

8

[1]

‚Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies‘ Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

[2]

Horwitz, W. (1982) ‚Analytical Chemistry 54, 67A-76A‘.

Tabuľka 1

Fruktóza, glukóza, maltóza

Analyt

Fruktóza

Glukóza

Maltóza

Vzorky (× 2)

Krémový likér z čiernych ríbezlí

Štandard (50 g/l)

Liehoviny s anízovou príchuťou

Krémový likér z čiernych ríbezlí

Štandard (50 g/l)

Liehoviny s anízovou príchuťou

Štandard (10 g/l)

Stredná hodnota [v g/l]

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Počet laboratórií bez odľahlých hodnôt

21

22

21

23

19

21

22

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v g/l]

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Limit opakovateľnosti r [v g/l]

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v g/l]

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


Tabuľka 2

Sacharóza

Analyt

Sacharóza

Vzorky

Pastis

Ouzo

Čerešňový likér

Krémový likér z mäty

Krémový likér z čiernych ríbezlí

Štandard (100 g/l)

Stredná hodnota [v g/l]

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Počet laboratórií bez odľahlých hodnôt

19

19

20

18

18

18

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v g/l]

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Limit opakovateľnosti r [v g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v g/l]

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


Tabuľka 3

Celkový obsah cukrov

(Poznámka: tieto údaje boli vypočítané pre celkový obsah cukrov, nie pre invertný cukor podľa oddielu 8.)


Vzorky

Pastis

Ouzo

Liehoviny s anízovou príchuťou

Čerešňový likér

Krémový likér z mäty

Krémový likér z čiernych ríbezlí

Štandard (220 g/l)

Stredná hodnota [v g/l]

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

Počet laboratórií bez odľahlých hodnôt

20

19

20

20

18

18

19

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v g/l]

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Limit opakovateľnosti r [v g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v g/l]

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4.

Dopĺňa sa táto kapitola X:

„X.   STANOVENIE TÝCHTO ZLOŽIEK DREVA V LIEHOVINÁCH VYSOKOÚČINNOU KVAPALINOVOU CHROMATOGRAFIOU (HPLC): FURFURAL, 5-(HYDROXYMETYL)FURFURAL, 5-METYLFURFURL, VANILÍN, SYRINGALDEHYD, KONIFERALDEHYD, SINAPALDEHYD, KYSELINA GALOVÁ, KYSELINA ELAGOVÁ, KYSELINA VANILOVÁ, KYSELINA SYRINGOVÁ A SKOPOLETÍN

1.   Zameranie

Táto metóda je vhodná na stanovenie furfuralu, 5-(hydroxymetyl)furfuralu, 5-metylfurfuralu, vanilínu, syringaldehydu, koniferaldehydu, sinapaldehydu, kyseliny galovej, kyselina elagovej, kyseliny vanilovej, kyseliny syringovej a skopoletínu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou.

2.   Odkazy na normy

Analytická metóda uznaná Valným zhromaždením Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) a uverejnená OIV pod referenčným číslom OIV-MA-BS-16: R2009.

3.   Princíp

Stanovenie pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s detekciou ultrafialovou spektrometriou pri rôznych vlnových dĺžkach a spektrofluorimetriou.

4.   Reagenty

Všetky reagenty musia byť analyticky čisté. Voda musí byť destilovaná alebo aspoň ekvivalentnej čistoty. Vhodnejšie je používať mikrofiltrovanú vodu s odporom 18,2 M Ω.cm.

4.1.   96 % obj. etanolu.

4.2.   Metanol HPLC kvality (rozpúšťadlo B).

4.3.   Kyselina octová zriedená na 0,5 % obj. (rozpúšťadlo A).

4.4.   Mobilné fázy: (uvádzané len ako príklad).

Rozpúšťadlo A (0,5 % kyselina octová) a rozpúšťadlo B (čistý metanol). Prefiltrujte cez membránu (pórovitosť 0,45 μm). V prípade potreby odplyňte v ultrazvukovom kúpeli.

4.5.   Referenčné štandardy minimálnej čistoty 99 %: furfural, 5-(hydroxymetyl)furfural, 5-metylfurfural, vanilín, syringaldehyd, koniferaldehyd, sinapaldehyd, kyselina galová, kyselina elagová, kyselina vanilová, kyselina syringová a skopoletín.

4.6.   Referenčný roztok: štandardné látky sa rozpustia v 50 % obj. roztoku vody a etanolu. Konečné koncentrácie v referenčnom roztoku by mali byť v poradí:

furfural: 5 mg/l; 5-(hydroxymetyl)furfural: 10 mg/l; 5-metylfurfural 2 mg/l; vanilín 5 mg/l; syringaldehyd: 10 mg/l; koniferaldehyd: 5 mg/l; sinapaldehyd: 5 mg/l; kyselina galová: 10 mg/L; kyselina elagová: 10 mg/l; kyselina vanilová: 5 mg/L; kyselina syringová: 5 mg/L; skopoletín: 0,5 mg/L.

5.   Prístroje

Bežné laboratórne prístroje.

5.1.   Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf, ktorý je schopný prevádzky v režime s binárnym gradientom a je vybavený:

5.1.1.

spektrometrickým detektorom schopným merať pri vlnových dĺžkach od 260 do 340 nm. Vhodnejšie je však pracovať s detektorom s diódovým poľom pre viacero vlnových dĺžok alebo podobným, aby bolo možné potvrdiť čistotu píkov.

5.1.2.

Spektrofluorimetrický detektor – vlnová dĺžka excitácie: 354 nm, emisná vlnová dĺžka: 446 nm (na stopovú analýzu skopoletínu, ktorá je možná aj spektrometriou pri 313 nm).

5.1.3.

Dávkovacie zariadenie schopné aplikovať 10 alebo 20 μl (napríklad) testovanej vzorky.

5.1.4.

Kolóna s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou, typ RP C18, maximálna veľkosť častíc 5 μm.

5.2.   Injekčné striekačky pre HPLC.

5.3.   Zariadenie na membránovú filtráciu malých objemov.

5.4.   Počítačový integrátor alebo zapisovač, ktorého výkon je kompatibilný s celým prístrojovým vybavením, a ktorý má hlavne viacero snímacích kanálov.

6.   Postup

6.1.   Príprava dávkovacieho roztoku

Referenčný roztok a liehovina sa v prípade potreby prefiltrujú cez membránu s maximálnym priemerom pórov 0,45 μm.

6.2.   Prevádzkové podmienky chromatografie: vykonajte analýzu pri teplote okolitého prostredia pomocou prístrojov opísaných v bode 5.1 a použitím mobilnej fázy (4.4) s prietokom približne 0,6 ml za minútu podľa uvedeného gradientu (uvádzaného len ako príklad)

Čas: 0 min. 50 min. 70 min. 90 min.

rozpúšťadlo A (voda – kyselina): 100 % 60 % 100 % 100 %

rozpúšťadlo B (metanol): 0 % 40 % 0 % 0 %

Nezabudnite, že v určitých prípadoch by sa mal tento gradient upraviť, aby sa predišlo koelúciám.

6.3.   Stanovenie

6.3.1.   Nadávkujte po jednom referenčné štandardy a potom zmiešajte.

Prispôsobte prevádzkové podmienky tak, aby sa rozlišovacie faktory píkov všetkých zložiek rovnali najmenej 1.

6.3.2.   Nadávkujte vzorku pripravenú podľa bodu 6.1.

6.3.3.   Zmerajte plochu píkov v referenčnom roztoku a v liehovine a vypočítajte koncentrácie.

7.   Vyjadrenie výsledkov

Koncentráciu každej zložky vyjadrite v mg/l.

8.   Pracovné charakteristiky metódy (presnosť)

Tieto údaje boli získané z medzinárodnej štúdie spoľahlivosti metód na rozličných liehovinách z roku 2009, vykonanej podľa medzinárodne odsúhlasených postupov [1], [2].

8.1.   Furfural

Analyt

Furfural

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

15

15

15

15

15

15

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

14

12

13

14

13

13

Stredná hodnota [v mg/l]

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

8

15

5

13

3

5

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2.   5-(hydroxymetyl)furfural

Analyt

5-(hydroxymetyl)furfural

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

16

16

16

16

16

16

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

14

14

14

14

14

14

Stredná hodnota [v mg/l]

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

8

9

5

13

7

9

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3.   5-metylfurfural

Analyt

5-metylfurfural

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

11

11

11

11

11

11

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

11

11

8

11

10

11

Stredná hodnota [v mg/l]

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

35

18

22

39

12

35

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4.   Vanilín

Analyt

Vanilín

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

16

15

16

16

16

16

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

16

15

16

16

16

16

Stredná hodnota [v mg/l]

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

19

25

15

22

13

16

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5.   Syringaldehyd

Analyt

Syringaldehyd

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

16

15

16

16

16

16

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

13

13

13

12

14

13

Stredná hodnota [v mg/l]

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

8

33

5

6

4

4

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6.   Koniferaldehyd

Analyt

Koniferaldehyd

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

13

12

13

12

13

13

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

12

12

13

12

13

13

Stredná hodnota [v mg/l]

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

23

27

21

23

8

19

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7.   Sinapaldehyd

Analyt

Sinapaldehyd

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

14

14

14

14

15

14

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

14

13

12

13

13

12

Stredná hodnota [v mg/l]

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

31

27

46

13

10

73

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8.   Kyselina galová

Analyt

Kyselina galová

Vzorka

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

16

15

16

16

16

16

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

15

14

16

16

16

16

Stredná hodnota [v mg/l]

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

36

47

31

53

30

35

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9.   Kyselina elagová

Analyt

Kyselina elagová

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

7

7

7

7

7

7

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

7

7

7

7

7

6

Stredná hodnota [v mg/l]

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

44

43

42

39

39

40

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10.   Kyselina vanilová

Analyt

Kyselina vanilová

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

15

15

15

15

15

15

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

12

11

14

14

15

14

Stredná hodnota [v mg/l]

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

28

20

35

31

51

26

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11.   Kyselina syringová

Analyt

Kyselina syringová

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

16

15

16

16

16

16

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

16

15

15

15

16

15

Stredná hodnota [v mg/l]

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

19

29

11

18

13

14

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12.   Skopoletín

Analyt

Skopoletín

Vzorky

Whisky

Brandy

Rum

Koňak 1

Bourbon

Koňak 2

Počet zúčastnených laboratórií

10

10

10

10

10

10

Počet akceptovaných výsledkov (laboratórií)

9

8

9

8

8

8

Stredná hodnota [v mg/l]

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Štandardná odchýlka opakovateľnosti sr [v mg/l]

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Relatívna štandardná odchýlka opakovateľnosti RSDR [v %]

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Limit opakovateľnosti r [v mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,007

0,002

0,005

0,004

0,015

0,011

Štandardná odchýlka reprodukovateľnosti sR [v mg/l]

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

Relatívna štandardná odchýlka reprodukovateľnosti RSDR [v %]

15

16

23

17

15

15

Limit reprodukovateľnosti R [v g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

[1]

‚Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies‘, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

[2]

Horwitz, W. (1982) ‚Analytical Chemistry 54, 67A-76A‘.“


(*)  ako rozdelené úrovne

(**)  ako rozdelené úrovne“