19.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/594

z 18. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje vzor štruktúrovaného prieskumu o konečných príjemcoch potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci operačných programov Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 4,

po porade s Výborom pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 223/2014 vyžaduje, aby riadiaci orgán operačného programu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci (ďalej len „OP I“) v rokoch 2017 a 2022 uskutočnil štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch.

(2)

Tento štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch je jedným z nástrojov, ktoré sa majú použiť na hodnotenie fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby („FEAD“). S cieľom zabezpečiť, aby prieskum priniesol kvalitné výsledky a bol užitočný pri hodnotení FEAD, treba stanoviť vzor, ktorý umožní agregáciu údajov na úrovni Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štruktúrovaný prieskum o konečných príjemcoch podľa článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 sa musí uskutočniť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1.


PRÍLOHA

ŠTRUKTÚROVANÝ PRIESKUM O FEAD – OTÁZKY

Meno anketára :

[celé meno anketára; ak rozhovor vedie niekoľko osôb, treba vymenovať všetky]

Miesto :

[adresa, kde sa prieskum uskutočnil]

Organizácia :

[meno partnerskej organizácie, od ktorej konečný príjemca získal pomoc]

Dátum :

[dátum prieskumu vo formáte dd/mm/rrrr]

Čas :

[čas prieskumu vo formáte hh:mm]

A.   OTÁZKY O ROZSAHU POMOCI, KTORÚ PARTNERSKÁ ORGANIZÁCIA POSKYTLA KONEČNÝM PRÍJEMCOM (1)

A1.   Aký druh pomoci z FEAD sa rozdeľuje konečným príjemcom a ako často?

 

Denne

Týždenne

Mesačne

Inak

Potravinové balíčky (2)

 

 

 

(uveďte)

Varené jedlá

 

 

 

(uveďte)

Výrobky rozdávané deťom

 

 

 

(uveďte)

Výrobky rozdávané bezdomovcom

 

 

 

(uveďte)

Iné (uveďte)

[uveďte konkrétny druh]

[uveďte konkrétny druh]

[uveďte konkrétny druh]

[uveďte konkrétny druh a obdobie]


A2.   Aké sprievodné opatrenia sa poskytujú konečným príjemcom, keď dostávajú pomoc z FEAD?

Poradenstvo o príprave a skladovaní potravín, gastronomické kurzy, vzdelávacie aktivity na podporu zdravej výživy alebo odporúčania o tom, ako obmedziť plytvanie potravinami

 

Poradenstvo o osobnej hygiene

 

Nasmerovanie na príslušné služby (napr. sociálne/administratívne)

 

Individuálne školenia a semináre

 

Psychologická a terapeutická podpora

 

Poradenstvo o riadení rozpočtu domácností

 

Iné (uveďte)

[vyplňte rámček]

Žiadne

 


A3.   Poskytuje partnerská organizácia konečným príjemcom aj materiálnu pomoc, ktorá nie je spolufinancovaná z FEAD?

Áno

Nie

 

 


A3a.   Ak áno, akú pomoc poskytuje partnerská organizácia nad rámec pomoci z FEAD?

Potravinové balíčky

 

Varené jedlá

 

Výrobky rozdávané deťom

 

Výrobky rozdávané bezdomovcom

 

Iné výrobky

[uveďte konkrétny druh]

B.   OTÁZKY PRE KONEČNÝCH PRÍJEMCOV

B1.   Ste muž alebo žena?

Muž

Žena

 

 


B2.   Koľko máte rokov?

15 alebo menej

16 – 24

25 – 49

50 – 64

65 alebo viac

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Ste osamelý rodič?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B4.   Akú pomoc ste práve dostali (alebo dostanete)?

 

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

Potravinové balíčky

 

 

 

 

Varené jedlá

 

 

 

 

Výbava pre novorodenca

 

 

 

 

Školské aktovky

 

 

 

 

Písacie potreby, zošity, perá, výtvarné potreby a ostatné vybavenie potrebné v škole (okrem oblečenia)

 

 

 

 

Športové vybavenie (športová obuv, trikot, plavky…)

 

 

 

 

Oblečenie (zimný kabát, obuv, školská uniforma…)

 

 

 

 

Spacie vaky/prikrývky

 

 

 

 

Kuchynské vybavenie (hrnce, panvice, príbory…)

 

 

 

 

Domáca bielizeň (osušky, posteľná bielizeň)

 

 

 

 

Hygienické výrobky (lekárnička, mydlo, zubná kefka, jednorazový holiaci strojček…)

 

 

 

 

Iné výrobky

[vyplňte rámček]


B5.   Kto je príjemcom pomoci?

Vy

Iné osoby vo vašej domácnosti

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

Ak je odpoveď na otázku B5 iba „vy“, preskočte otázku B6.

B6.   Využijú túto pomoc aj iné osoby? Ak áno, koľko ich bude (okrem vás), koľko majú rokov a aké je ich pohlavie?

 

Muž

Žena

5 alebo menej

 

 

6 – 15

 

 

16 – 24

 

 

25 – 49

 

 

50 – 64

 

 

65 alebo viac

 

 

Nechce odpovedať

 

 

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 


B7.   Prišli ste si vyzdvihnúť túto pomoc prvýkrát?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

Ak je odpoveď na otázku B7 „Áno“, „Nechce odpovedať“ alebo „Nevie alebo nerozumie otázke“, prejdite priamo na otázku B9.

B8.   Ako často si chodíte vyzdvihnúť túto pomoc?

Denne

Týždenne

Mesačne

Inak

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

 

 


B9.   Viete, kedy budete opäť potrebovať rovnakú pomoc?

Zajtra

Na budúci týždeň

Na budúci mesiac

Inokedy

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

 

 


B10.   Mali ste ťažkosti so získaním tejto pomoci?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B10a.   Ak áno, o aké ťažkosti išlo?

Bolo treba vybaviť nejaký dokument na štátnom, regionálnom alebo miestnom úrade

 

Bolo treba dlho cestovať

 

Psychologické problémy

 

Iné (uveďte)

[vyplňte rámček]

Nechce odpovedať

 

Nevie alebo nerozumie otázke

 


B11.   Znamená pre vás alebo členov vašej domácnosti pomoc poskytnutá z FEAD veľký prínos?

Áno

Čiastočne

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

 


B11a.   Ak „nie“ alebo „čiastočne“, mohli by ste uviesť prečo?

Potravín/výrobkov nie je dostatok

 

Potraviny/výrobky sa rozdávajú príliš zriedkavo

 

Potraviny/výrobky nie sú dosť kvalitné

 

Je potrebný iný druh pomoci (uveďte)

[vyplňte rámček]

Nechce odpovedať

 

Nevie alebo nerozumie otázke

 


B12.   Mohli ste si vy alebo vaša domácnosť pred rokom dovoliť kúpiť potraviny alebo výrobky, ktoré ste práve dostali?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B13.   Dostávate vy alebo členovia vašej domácnosti pomoc od iných organizácií?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B13a.   Ak áno, akú pomoc dostávate od iných organizácií?

 

Áno

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

Potravinové balíčky

 

 

 

Varené jedlá

 

 

 

Výbava pre novorodenca

 

 

 

Školské aktovky

 

 

 

Písacie potreby, zošity, perá, výtvarné potreby a ostatné vybavenie potrebné v škole (okrem oblečenia)

 

 

 

Športové vybavenie (športová obuv, trikot, plavky…)

 

 

 

Oblečenie (zimný kabát, obuv, školská uniforma…)

 

 

 

Spacie vaky/prikrývky

 

 

 

Kuchynské vybavenie (hrnce, panvice, príbory…)

 

 

 

Domáca bielizeň (osušky, posteľná bielizeň)

 

 

 

Hygienické výrobky (lekárnička, mydlo, zubná kefka, jednorazový holiaci strojček…)

 

 

 

Inú

[vyplňte rámček]


B14.   Poskytla vám táto organizácia (dnes alebo v minulosti) poradenstvo alebo usmernenia, a ak áno, aké?

Poradenstvo o príprave a skladovaní potravín, gastronomické kurzy, vzdelávacie aktivity na podporu zdravej výživy alebo odporúčania o tom, ako obmedziť plytvanie potravinami

 

Poradenstvo o osobnej hygiene

 

Nasmerovanie na príslušné služby (napr. sociálne/administratívne)

 

Individuálne školenia a semináre

 

Psychologická a terapeutická podpora

 

Poradenstvo o riadení rozpočtu domácností

 

Iné (uveďte)

[vyplňte rámček]

Nechce odpovedať

 

Nevie alebo nerozumie otázke

 


B15.   Zdali sa vám tieto odporúčania alebo usmernenia prínosné?

Veľmi prínosné

Čiastočne prínosné

Nie veľmi prínosné

Úplne zbytočné

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 

 

 


B16.   Máte príjem z pracovnej činnosti?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B17.   Máte príjem z inej činnosti alebo dostávate nejaké dávky?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B18.   Má niektorý z členov vašej domácnosti príjem z pracovnej činnosti?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B19.   Má niektorý z členov vašej domácnosti príjem z inej činnosti alebo dostáva nejaké dávky?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B20.   Ste občan Slovenskej republiky?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B21.   Ak nie, ste občan inej krajiny EÚ?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B22.   Ste žiadateľ o azyl alebo utečenec?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B23.   Máte kde bývať?

Áno

Nie

Nechce odpovedať

Nevie alebo nerozumie otázke

 

 

 

 


B23a.   Ak máte kde bývať, o aký druh ubytovania ide?

Byt alebo dom vo vlastníctve alebo v prenájme, samostatne alebo s rodinou

 

Spoločné bývanie s priateľmi a inými osobami

 

Ústavné ubytovacie zariadenie na dlhodobý pobyt (domov dôchodcov, ubytovňa pre osamelé matky alebo žiadateľov o azyl)

 

Sociálna ubytovňa

 

Rozpadnutý dom alebo geto

 

Mobilný dom/príves

 

Utečenecký tábor

 

Iné (uveďte)

[vyplňte rámček]

Nechce odpovedať

 

Nevie alebo nerozumie otázke

 


(1)  Otázky sa týkajú pomoci poskytovanej na distribučnom mieste, kde sa uskutočnili rozhovory.

(2)  Čo sa má chápať ako potravinový balíček, môže definovať partnerská organizácia/prevádzka/riadiaci orgán. Veľkosť ani obsah balíčkov nemusia byť štandardizované.