15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/576

zo 14. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „rafoxanid“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky, ktoré vypracoval Výbor pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

V článku 17 nariadenia (ES) č. 470/2009 sa vyžaduje, aby sa nariadením stanovil maximálny limit rezíduí (ďalej len „MRL“) pre farmakologicky účinné látky, ktoré sa majú používať vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove zvierat v Únii.

(2)

V tabuľke I prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 (2) sú uvedené farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia z hľadiska MRL v potravinách živočíšneho pôvodu.

(3)

Rafoxanid je aktuálne v tejto tabuľke uvedený ako látka, ktorá sa môže používať v prípade hovädzieho dobytka a oviec, pokiaľ ide o svalovinu, tuk, pečeň, obličky a mlieko. Platnosť dočasných MRL pre túto látku v mlieku hovädzieho dobytka a oviec sa skončila 31. decembra 2015.

(4)

Európskej agentúre pre lieky (ďalej len „EMA“) bola predložená žiadosť o predĺženie platnosti dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec.

(5)

EMA na základe stanoviska Výboru pre lieky na veterinárne použitie usúdila, že predĺženie platnosti existujúceho dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec by umožnilo dokončiť prebiehajúce vedecké štúdie, a preto odporučila predĺžiť jeho platnosť do 31. decembra 2017.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 37/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Vzhľadom na to, že platnosť dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec sa skončila 31. decembra 2015 a s cieľom chrániť legitímne nároky trhových subjektov, pokiaľ ide o používanie tejto látky, by predĺženie platnosti dočasného MRL malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2016.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1).


PRÍLOHA

V tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa zápis týkajúci sa látky „rafoxanid“ nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia (podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Rafoxanid

rafoxanid

hovädzí dobytok

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

svalovina

tuk

pečeň

obličky

ŽIADNE

antiparazitické látky/látky proti endoparazitom“

ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

pečeň

obličky

hovädzí dobytok, ovce

10 μg/kg

mlieko

Platnosť dočasného MRL sa skončí 31. decembra 2017.