24.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/60


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/445

zo 14. marca 2016

o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 6, a článok 9 ods. 1 a 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 89 ods. 3, článok 178 ods. 1, článok 282 ods. 6, článok 327 ods. 2, článok 380, článok 395 ods. 1, článok 400 ods. 2, článok 415 ods. 3, článok 420 ods. 2, článok 467 ods. 3, článok 468 ods. 3, článok 471 ods. 1, článok 473 ods. 1, článok 478 ods. 3, článok 479 ods. 1 a 4, článok 480 ods. 3, článok 481 ods. 1 a 5, článok 486 ods. 6 a článok 495 ods. 1,

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 650/2014 z 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), a najmä na jeho článok 2 a jeho prílohu II,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (4), a najmä na jeho článok 12 ods. 3, článok 23 ods. 2 a článok 24 ods. 4 a 5,

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad schválený v súlade s článkom 26 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka má právomoc prijímať nariadenia v súlade s článkom 132 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Článok 132 zmluvy a článok 34 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) odkazujúc na článok 25.2 štatútu ESCB zverujú ECB regulačné právomoci v rozsahu potrebnom na plnenie osobitných úloh, ktoré sa týkajú politík prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

(2)

Právo Únie obsahuje v súvislosti s prudenciálnymi požiadavkami na úverové inštitúcie možnosti a právomoci, ktoré môžu príslušné orgány využívať.

(3)

ECB je v zúčastnených členských štátoch v zmysle príslušných právnych predpisov Únie príslušným orgánom na účely uskutočňovania mikroprudenciálnych úloh v rámci jednotného mechanizmu dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 vo vzťahu k úverovým inštitúciám, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s článkom 6 ods. 4 uvedeného nariadenia a s časťou IV a článkom 147 ods. 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5). Preto má všetky právomoci a povinnosti, ktoré majú príslušné orgány podľa práva Únie. Konkrétne má ECB právomoc využívať tieto možnosti a právomoci dostupné v práve Únie.

(4)

ECB uskutočňuje svoje úlohy v oblasti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa politika Únie týkajúca sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávala jednotne a účinne, aby sa jednotný súbor pravidiel pre finančné služby uplatňoval rovnakým spôsobom na úverové inštitúcie vo všetkých dotknutých členských štátoch a aby tieto úverové inštitúcie podliehali dohľadu najvyššej kvality. ECB by pri vykonávaní úloh dohľadu mala v plnom rozsahu zohľadniť rozmanitosť úverových inštitúcií, ich veľkosť a podnikateľské modely, ako aj na systémové prínosy rozmanitosti bankovníctva Únie.

(5)

S cieľom zabezpečiť postupné zbližovanie medzi výškou vlastných zdrojov a prudenciálnymi úpravami uplatňovanými na vymedzenie vlastných zdrojov v celej Únii a na vymedzenie vlastných zdrojov stanovené v práve Únie počas prechodného obdobia by k postupnému zavádzaniu požiadaviek na vlastné zdroje malo dochádzať pozvoľne.

(6)

Jednotné uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie v členských štátoch zúčastnených na jednotnom mechanizme dohľadu je osobitným cieľom nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a je ním poverená ECB.

(7)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013 uplatňuje ECB všetky príslušné právne predpisy Únie a v prípade, keď tieto právne predpisy Únie predstavujú smernice, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto smernice transponujú. Keď sú príslušnými právnymi predpismi Únie nariadenia a keď tieto nariadenia v súčasnosti explicitne poskytujú členským štátom rôzne možnosti a právomoci, mala by ECB uplatňovať aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto možnosti a právomoci využívajú. Takéto vnútroštátne právne predpisy by nemali ovplyvniť bezproblémové fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu, za čo je ECB zodpovedná.

(8)

Takéto možnosti a právomoci nezahŕňajú tie, ktoré sú dostupné len pre príslušné orgány, a ktoré je ECB výlučne oprávnená využívať a podľa potreby by mala využívať.

(9)

Pri využívaní svojich možností a právomocí by mala ECB ako príslušný orgán zohľadňovať všeobecné zásady práva Únie, najmä zásadu rovnakého zaobchádzania, proporcionality, a oprávnené očakávania dohliadaných úverových inštitúcií.

(10)

Pokiaľ ide o oprávnené očakávania dohliadaných úverových inštitúcií, ECB zohľadňuje potrebu umožniť prechodné obdobia v prípadoch, kedy sa využívanie možností a právomocí ECB významne líši od prístupu príslušných vnútroštátnych orgánov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Najmä ak ECB využíva svoje možnosti a právomoci vo vzťahu k prechodným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 575/2013, malo by toto nariadenie stanoviť primerané prechodné obdobia.

(11)

Článok 143 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (6) vyžaduje, aby príslušné orgány uverejnili spôsob využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie vymedzuje určité možnosti a právomoci zverené príslušným orgánom na základe práva Únie, ktoré sa týka prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie a ktoré ECB využíva. Uplatňuje sa výlučne vo vzťahu k úverovým inštitúciám klasifikovaným ako významné v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a s časťou IV a článkom 147 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

KAPITOLA I

VLASTNÉ ZDROJE

Článok 3

Článok 89 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Stanovenie rizikovej váhy a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

Bez toho, aby bol dotknutý článok 90 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účely výpočtu kapitálových požiadaviek v súlade s treťou časťou nariadenia (EÚ) č. 575/2013, úverové inštitúcie uplatňujú rizikovú váhu 1 250 % na väčšiu z týchto hodnôt:

a)

hodnotu kvalifikovaných účastí v spoločnostiach uvedených v článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré presahujú prípustný kapitál úverovej inštitúcie o 15 %; a

b)

celkovú hodnotu kvalifikovaných účastí v spoločnostiach uvedených v článku 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorá presahuje 60 % prípustného kapitálu úverovej inštitúcie.

KAPITOLA II

KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKY

Článok 4

Článok 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Zlyhanie dlžníka

Bez ohľadu na vnútroštátnu úpravu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia uplatňujú úverové inštitúcie štandard „viac než 90 dní po termíne splatnosti“ pre kategórie expozícií uvedené v článku 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 5

Článok 282 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Hedžovacie súbory

V prípade transakcií uvedených v článku 282 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 použijú úverové inštitúcie metódu oceňovania trhovou hodnotou upravenú v článku 274 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 6

Článok 327 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Vzájomné započítavanie

1.   Úverové inštitúcie môžu používať vzájomné započítavanie medzi konvertibilným cenným papierom a kompenzačnou pozíciou v nástroji, ktorý je jeho podkladom, ako to ustanovuje článok 327 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

pred 4. novembrom 2014 príslušný vnútroštátny orgán prijal postup, pri ktorom sa berie do úvahy pravdepodobnosť, že určitý konvertibilný cenný papier sa konvertuje; alebo

b)

pred 4. novembrom 2014 príslušný vnútroštátny orgán požiadal, aby požiadavka na vlastné zdroje pokryla akúkoľvek stratu, ktorú by konverzia mohla spôsobiť.

2.   Prístupy prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uvedené v odseku 1 sa budú naďalej používať, až kým ECB príjme svoj vlastný postup v zmysle článku 327 ods 2. nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 7

Článok 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Oslobodenie od povinnosti

V prípade celosystémového zlyhania v zmysle článku 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré ECB potvrdí tak, že vydá verejné vyhlásenie, sa až do momentu, kedy ECB vydá verejné vyhlásenie, že došlo k náprave situácie, uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

úverové inštitúcie nie sú povinné spĺňať požiadavky na vlastné zdroje ustanovené v článkoch 378 a 379 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b)

na účely kreditného rizika sa nevyrovnanie obchodu protistranou nepovažuje za zlyhanie.

KAPITOLA III

VEĽKÁ MAJETKOVÁ ANGAŽOVANOSŤ

Článok 8

Článok 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Limity veľkej majetkovej angažovanosti

Bez ohľadu na vnútroštátnu úpravu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nesmie byť limit pre hodnotu veľkej majetkovej angažovanosti uvedený v článku 395 ods. 1 prvý a druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 nižší ako 150 miliónov EUR.

Článok 9

Článok 400 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Výnimky

1.   Expozície uvedené v článku 400 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú vyňaté z uplatňovania článku 395 ods. 1 uvedeného nariadenia v rozsahu 80 % nominálnej hodnoty krytých dlhopisov, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Expozície uvedené v článku 400 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú vyňaté z uplatňovania článku 395 ods. 1 uvedeného nariadenia v rozsahu 80 % hodnoty expozície, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia.

3.   Expozície úverovej inštitúcie uvedené v článku 400 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 voči spoločnostiam uvedeným v uvedenom ustanovení sú úplne vyňaté z uplatňovania článku 395 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia, ako sú bližšie špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu, a pokiaľ sa na tieto spoločnosti vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (7), alebo s podobnými predpismi platnými v tretej krajine, ako je to bližšie špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Expozície uvedené v článku 400 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú úplne vyňaté z uplatňovania článku 395 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia, ako sú bližšie špecifikované v prílohe II k tomuto nariadeniu.

5.   Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 uvedeného nariadenia, expozície uvedené v článku 400 ods. 2 písm. e) až k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú úplne vyňaté z uplatňovania článku 395 ods. 1 uvedeného nariadenia okrem expozícií uvedených v článku 400 ods. 2 písm. i), ktoré sú vyňaté z pôsobnosti článku 395 ods. 1 do maximálnej povolenej výšky.

6.   Úverové inštitúcie posúdia, či sú splnené podmienky uvedené v článku 400 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ako aj v príslušnej prílohe k tomuto nariadeniu vzťahujúcej sa na konkrétnu expozíciu. ECB môže toto posúdenie kedykoľvek overiť a požiadať úverové inštitúcie, aby predložili na tento účel dokumentáciu uvedenú v príslušnej prílohe k tomuto nariadeniu.

7.   Tento článok sa uplatňuje len v prípadoch, ak členský štát nevyužil možnosť udeliť čiastočne alebo v plnom rozsahu výnimku pre konkrétnu expozíciu, ktorá je upravená v článku 493 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

KAPITOLA IV

LIKVIDITA

Článok 10

Článok 415 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Povinnosť vykazovania

Bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky na vykazovanie, vykazujú úverové inštitúcie v súlade s článkom 415 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Európskej centrálnej banke informácie vyžadované vnútroštátnymi právnymi predpismi na účely zosúladenia monitorovania s existujúcimi vnútroštátnymi normami likvidity, ak už takéto informácie neboli príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnuté.

Článok 11

Článok 420 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článok 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: Záporné toky likvidity

Pri posudzovaní záporných tokov likvidity vyplývajúcich z podsúvahových položiek obchodného financovania, ako sú uvedené v článku 420 ods. 2 a v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013, musia úverové inštitúcie až do určenia konkrétnych záporných peňažných tokov Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 znášať mieru záporného peňažného toku vo výške 5 %, ako je to uvedené v článku 420 ods. 2 uvedeného nariadenia a v článku 23 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61. Príslušné záporné toky sa vykazujú v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (8).

Článok 12

Článok 12 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: Aktíva úrovne 2B

1.   Úverové inštitúcie, ktoré v súlade so svojimi stanovami nemôžu mať z náboženských dôvodov v držbe úročené aktíva, môžu zahrnúť podnikové dlhové cenné papiere ako likvidné aktíva úrovne 2B v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) vrátane bodov ii) a iii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

2.   U úverových inštitúcií uvedených v odseku 1 môže ECB pravidelne preskúmať požiadavku uvedenú v odseku 1 a umožniť výnimku z článku 12 ods. 1 písm. b) body ii) a iii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, ak boli splnené podmienky stanovené článkom 12 ods. 3 uvedeného delegovaného nariadenia.

Článok 13

Článok 24 ods. 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: Záporné peňažné toky zo stabilných retailových vkladov

Úverové inštitúcie vynásobia koeficientom 3 % sumu stabilných retailových vkladov krytých systémom ochrany vkladov, ako je to uvedené v článku 24 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, ak Komisia poskytla svoj predchádzajúci súhlas v súlade s článkom 24 ods. 5 uvedeného delegovaného nariadenia potvrdzujúc, že všetky podmienky článku 24 ods. 4 boli splnené.

KAPITOLA V

PRECHODNÉ USTANOVENIA NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

Článok 14

Článok 467 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Nerealizované straty oceňované v reálnej hodnote

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 úverové inštitúcie zahŕňajú do výpočtu svojich položiek vlastného kapitálu Tier 1 len príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných strát v zmysle článku 467 ods. 1 nariadenia (EÚ) 575/2013 vrátane strát z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“.

2.   Na účely odseku 1 je príslušnou percentuálnou hodnotou:

a)

60 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016; a

b)

80 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú vyššie príslušné percentuálne hodnoty ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

Článok 15

Článok 468 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Nerealizované zisky oceňované v reálnej hodnote

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 úverové inštitúcie vyradia z výpočtu svojich položiek vlastného kapitálu Tier 1 príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v zmysle článku 468 ods. 1 nariadenia (EÚ) 575/2013 vrátane ziskov z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“.

2.   Na účely odseku 1 je príslušnou percentuálnou hodnotou:

a)

40 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016; a

b)

20 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne prepisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú príslušné percentuálne hodnoty, ktoré sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

Článok 16

Článok 471 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Výnimky z odpočítavania kapitálových podielov v poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 majú úverové inštitúcie dovolené neodpočítavať kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 471 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Od 1. januára 2019 sú úverové inštitúcie povinné odpočítavať kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1.

3.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté príslušným orgánom na základe článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 17

Článok 473 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Zavedenie zmien medzinárodného účtovného štandardu 19

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 môžu úverové inštitúcie doplniť svoj vlastný kapitál Tier 1 o sumu v zmysle článku 473 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vynásobenú koeficientom, ktorý je:

a)

0,6 v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

0,4 v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

0,2 v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

2.   Týmto článkom nie sú dotknuté predchádzajúce rozhodnutia príslušných vnútroštátnych orgánov ani vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto rozhodnutia alebo tieto vnútroštátne predpisy neoprávňujú inštitúcie zahrnúť do ich vlastného kapitálu Tier 1 sumu uvedenú v odseku 1.

Článok 18

Článok 478 ods. 3 písm. a), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Príslušné percentuálne hodnoty pre odpočet z položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

1.   Príslušnou percentuálnou hodnotou na účely článku 478 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je:

a)

60 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

80 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

100 % od 1. januára 2018.

2.   Tento článok sa neuplatňuje na odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú percentuálne hodnoty, ktoré sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 19

Článok 478 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Príslušné percentuálne hodnoty pre odpočet významných investícií v subjektoch verejného sektora a odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou, z položiek vlastného kapitálu Tier 1

1.   Príslušnou percentuálnou hodnotou v súvislosti s článkom 469 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je na účely článku 478 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

a)

60 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

80 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

100 % od 1. januára 2018.

2.   Príslušnou percentuálnou hodnotou na účely článku 478 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je:

a)

60 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

80 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

100 % od 1. januára 2018.

3.   Odchylne od odseku 2, príslušnou percentuálnou hodnotou v prípadoch, kedy podľa článku 478 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vnútroštátne právne predpisy ustanovujú desaťročnú lehotu na postupný prechod, je:

a)

40 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

60 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

80 % v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018;

d)

100 % od 1. januára 2019.

4.   Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na úverové inštitúcie, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia povinné riadiť sa reštrukturalizačnými plánmi schválenými Komisiou.

5.   Ak úverovú inštitúciu, ktorá spadá pod ustanovenie odseku 4, získa iná úverová inštitúcia alebo sa takáto úverová inštitúcia splynie/zlúči s inou úverovou inštitúciou, kým sa ešte reštrukturalizačný plán uskutočňuje bez zmien týkajúcich sa prudenciálneho zaobchádzania s odloženými daňovými pohľadávkami, výnimka v odseku 4 sa uplatňuje na nadobúdajúcu úverovú inštitúciu, na novú úverovú inštitúciu vzniknutú splynutím/zlúčením alebo na úverovú inštitúciu, ktorá do seba začlenila pôvodnú úverovú inštitúciu v rovnakom rozsahu, ako sa uplatňovala na nadobudnutú, splynutú/zlúčenú alebo začlenenú úverovú inštitúciu.

6.   ECB môže v roku 2020 preskúmať uplatňovanie odsekov 4 a 5 na základe monitorovania situácie týchto úverových inštitúcií.

7.   V prípade neočakávaného zvýšenia dopadu odpočtov upravených v odsekoch 2 a 3, ktoré ECB posúdi ako podstatné, bude úverovým inštitúciám umožnené neuplatniť odsek 2 alebo 3.

8.   Ak sa neuplatňujú odseky 2 a 3, úverové inštitúcie môžu uplatniť vnútroštátne právne predpisy.

9.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú percentuálne hodnoty, ktoré sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 20

Článok 479 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 je príslušná percentuálna hodnota položiek uvedených v článku 479 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré by podľa vnútroštátnych opatrení implementujúcich článok 65 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES (9) boli kvalifikované ako konsolidované rezervné zdroje, kvalifikovaná ako konsolidovaný vlastný kapitál Tier 1 podľa ďalej stanovených percentuálnych hodnôt.

2.   Na účely odseku 1 je príslušnou percentuálnou hodnotou:

a)

40 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016; a

b)

20 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú percentuálne hodnoty, ktoré sú nižšie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

Článok 21

Článok 480 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 do konsolidovaných vlastných zdrojov

1.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017, ako je to uvedené v článku 480 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je hodnota príslušného koeficientu podľa článku 480 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

0,6 v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016; a

b)

0,8 v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú koeficienty, ktoré sú vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 22

Článok 481 ods. 1 a 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Dodatočné filtre a odpočty

1.   Ak sú splnené podmienky článku 481 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 na účely uplatnenia filtrov a odpočtov, ktoré sa požaduje podľa vnútroštátnych transpozičných opatrení a v zmysle uvedeného ustanovenia príslušnou percentuálnou hodnotou:

a)

40 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016; a

b)

20 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2.   Počas obdobia od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 uplatňujú úverové inštitúcie postupy upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi na zostávajúcu sumu po tom, ako bol v súlade s odsekom 1 uplatnený filter alebo odpočet.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto predpisy stanovujú prísnejšie požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 23

Článok 486 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Obmedzenia zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

1.   Príslušnými percentuálnymi hodnotami na účely článku 486 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú:

a)

60 % v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016;

b)

50 % v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017;

c)

40 % v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018;

d)

30 % v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019;

e)

20 % v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020;

f)

10 % v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

2.   Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy platné pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ak tieto právne predpisy stanovujú percentuálne hodnoty, ktoré sú nižšie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 24

Článok 495 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami v rámci prístupu založeného na interných ratingoch (IRB)

Kategórie kapitálových expozícií, ktoré majú nárok na vyňatie z prístupu IRB v súlade s článkom 495 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zahŕňajú do 31. decembra 2017 len tie kategórie kapitálových expozícií, ktoré boli k 31. decembru 2013 vyňaté z prístupu IRB v súlade s článkom 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1556 (10).

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.

2.   Článok 4 sa uplatňuje od 31. decembra 2016 a článok 13 sa uplatňuje od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. marca 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 185, 25.6.2014, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 z 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1556 z 11. júna 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami v rámci prístupu IRB (Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2015, s. 9).


PRÍLOHA I

Podmienky pre posúdenie výnimiek z limitu veľkej majetkovej angažovanosti v súlade s článkom 400 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a s článkom 9 ods. 3 tohto nariadenia

1.

Táto príloha sa uplatňuje na výnimky z limitu veľkej majetkovej angažovanosti podľa článku 9 ods. 3 tohto nariadenia. Na účely článku 9 ods. 3 sa tretie krajiny uvedené v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/908/EÚ (1) považujú za rovnocenné.

2.

Úverové inštitúcie musia pri posudzovaní, či expozícia uvedená v článku 400 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 spĺňa podmienky pre vyňatie z limitu veľkej majetkovej angažovanosti, zohľadniť v súlade s článkom 400 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ďalej uvedené kritériá.

a)

Na účely posúdenia, či osobitná povaha expozície, protistrany alebo vzťahu medzi úverovou inštitúciou a protistranou vylučujú alebo obmedzujú riziko expozície, ako je to uvedené v článku 400 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia úverové inštitúcie prihliadať na to, či:

i)

sú splnené podmienky ustanovené v článku 133 ods. 6 písm. b), c) a e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a konkrétne, či sa na protistranu vzťahujú rovnaké postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika ako na úverovú inštitúciu a či sú IT systémy integrované alebo aspoň plne zosúladené. Navyše musia prihliadať na to, či v súčasnosti neexistujú a ani sa nepredpokladajú žiadne významné vecné alebo právne prekážky brániace okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov úverovej inštitúcii protistranou, okrem prípadov ozdravenia alebo riešenia krízových situácií, kedy sa požaduje, aby sa implementovali obmedzenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (2);

ii)

sú navrhované expozície v rámci skupiny odôvodnené štruktúrou financovania skupiny;

iii)

sú postupy, v rámci ktorých sa rozhoduje o schválení expozície voči protistrane v rámci skupiny, ako aj postupy monitorovania a hodnotenia, uplatniteľné na takéto expozície, na individuálnej a v prípade potreby na konsolidovanej úrovni, podobné ako postupy, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie úverov tretím osobám;

iv)

v prípade potreby postupy úverovej inštitúcie pre riadenie rizík, IT systém a interné vykazovanie umožňujú, aby úverová inštitúcia priebežne kontrolovala a zabezpečovala zosúladenie veľkej majetkovej angažovanosti voči spoločnostiam v rámci skupiny so svojou stratégiou v oblasti rizika na úrovni právneho subjektu a na konsolidovanej úrovni.

b)

Na účely posúdenia, či sa akékoľvek zostávajúce riziko koncentrácie môže riešiť inými, rovnako účinnými prostriedkami, ako sú napríklad opatrenia, postupy a mechanizmy stanovené v článku 81 smernice 2013/36/EÚ, ako to ustanovuje článok 400 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia úverové inštitúcie prihliadať na to, či:

i)

má úverová inštitúcia v prípade potreby spoľahlivé procesy, postupy a kontrolné mechanizmy na individuálnej aj na konsolidovanej úrovni na zabezpečenie toho, aby použitie výnimky neviedlo k riziku koncentrácie, ktorá nie je v súlade s jej stratégiou v oblasti rizika a je v rozpore so zásadami zdravého interného riadenia likvidity v rámci skupiny;

ii)

úverová inštitúcia formálne posúdila riziko koncentrácie vyplývajúce z expozícií v rámci skupiny v rámci jej celkového posúdenia rizika;

iii)

má úverová inštitúcia rámec pre kontrolu rizika na úrovni právneho subjektu a v prípade potreby na konsolidovanej úrovni, ktorý primerane monitoruje navrhované expozície;

iv)

bolo alebo bude vznikajúce riziko koncentrácie jasne identifikované pri internom procese posudzovania kapitálovej primeranosti (ICAAP) úverovej inštitúcie a bude aktívne riadené. Opatrenia, postupy a mechanizmy pre riadenie rizika koncentrácie sa posúdia v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu;

v)

je preukázané, že riadenie rizika koncentrácie je v súlade s plánom skupiny na ozdravenie.

3.

Na účely overenia, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a 2, môže Európska centrálna banka požiadať úverové inštitúcie o predloženie ďalej uvedenej dokumentácie.

a)

List podpísaný osobou oprávnenou konať za úverovú inštitúciu a schválený jej riadiacim orgánom, ktorý obsahuje vyjadrenie, že úverová inštitúcia spĺňa všetky podmienky pre udelenie výnimky uvedené v článku 400 ods. 2 písm. c) a v článku 400 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

b)

Právne stanovisko vydané buď externou nezávislou treťou stranou alebo interným právnym oddelením a schválené riadiacim orgánom, ktoré dokazuje, že nie sú žiadne prekážky, ktoré by zabránili včasnému splateniu expozícií protistranou úverovej inštitúcii, ktoré vyplývajú buď z platných predpisov vrátane daňových predpisov alebo zo záväzných dohôd.

c)

Stanovisko podpísané osobou oprávnenou konať za inštitúciu a schválené jej riadiacim orgánom, v ktorom sa uvádza, že:

i)

neexistujú praktické prekážky, ktoré by bránili včasnému splateniu expozícií protistranou úverovej inštitúcii;

ii)

expozície v rámci skupiny sú odôvodnené štruktúrou financovania skupiny;

iii)

postupy, v rámci ktorých sa rozhoduje o schválení expozície voči protistrane v rámci skupiny, ako aj postupy monitorovania a hodnotenia uplatniteľné na takéto expozície, tak na úrovni právneho subjektu, ako aj na konsolidovanej úrovni, sú podobné ako postupy, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie úverov tretím osobám;

iv)

riziko koncentrácie vyplývajúce z expozícií v rámci skupiny bolo posúdené v rámci celkového posúdenia rizika úverovej inštitúcie.

d)

Dokumentácia podpísaná osobou oprávnenou konať za inštitúciu a schválená jej riadiacim orgánom, ktorá preukazuje, že postupy úverovej inštitúcie pre hodnotenie, meranie a kontrolu rizika sú rovnaké ako postupy protistrany, a že postupy úverovej inštitúcie pre riadenie rizika, IT systém a interné vykazovanie umožňujú riadiacemu orgánu priebežne monitorovať úroveň veľkej majetkovej angažovanosti a jej kompatibilitu so stratégiou úverovej inštitúcie v oblasti rizika na úrovni právneho subjektu a v prípade potreby na konsolidovanej úrovni, a so zásadami zdravého interného riadenia likvidity v rámci skupiny.

e)

Dokumentácia, ktorá preukazuje, že interný proces posudzovania kapitálovej primeranosti (ICAAP) jasne identifikuje riziko koncentrácie vyplývajúce z veľkých expozícií v rámci skupiny a že riziko je aktívne riadené.

f)

Dokumentácia, ktorá preukazuje, že riadenie rizika koncentrácie je v súlade s plánom skupiny na ozdravenie.


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/908/EÚ z 12. decembra 2014 o rovnocennosti požiadaviek určitých tretích krajín a území v oblasti prudenciálneho dohľadu a regulácie na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 155).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).


PRÍLOHA II

Podmienky pre posúdenie výnimiek z limitu veľkej majetkovej angažovanosti v súlade s článkom 400 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a s článkom 9 ods. 4 tohto nariadenia

1.

Úverové inštitúcie musia pri posudzovaní, či expozícia uvedená v článku 400 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 spĺňa podmienky pre vyňatie z limitu veľkej majetkovej angažovanosti, zohľadniť v súlade s článkom 400 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ďalej uvedené kritériá.

a)

Na účely posúdenia, či osobitná povaha expozície, regionálneho alebo centrálneho orgánu, alebo vzťahu medzi úverovou inštitúciou a regionálnym alebo centrálnym orgánom vylučujú alebo obmedzujú riziko expozície, ako je to uvedené v článku 400 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia úverové inštitúcie prihliadať na to, či:

i)

v súčasnosti existujú alebo sa predpokladajú významné praktické alebo právne prekážky brániace včasnému splateniu expozície protistranou úverovej inštitúcii, ktoré by boli iné ako v prípade ozdravenia alebo riešenia krízovej situácie, kedy sa požaduje, aby sa implementovali obmedzenia uvedené v smernici 2014/59/EÚ;

ii)

navrhované expozície sú v súlade s bežnou obchodnou činnosťou úverovej inštitúcie a jej obchodným modelom, alebo sú odôvodnené štruktúrou financovania siete;

iii)

postupy, v rámci ktorých sa rozhoduje o schválení expozície voči ústrednému orgánu úverovej inštitúcie, ako aj postupy monitorovania a hodnotenia uplatniteľné na takéto expozície, na individuálnej a v prípade potreby na konsolidovanej úrovni, sú podobné ako postupy, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie úverov tretím osobám;

iv)

postupy úverovej inštitúcie pre riadenie rizík, IT systém a interné vykazovanie umožňujú, aby úverová inštitúcia priebežne kontrolovala a zabezpečovala zosúladenie veľkej majetkovej angažovanosti voči svojmu regionálnemu alebo ústrednému orgánu so stratégiou v oblasti rizika.

b)

Na účely posúdenia, či sa akékoľvek zostávajúce riziko koncentrácie môže riešiť inými, rovnako účinnými prostriedkami, ako sú napríklad opatrenia, postupy a mechanizmy stanovené v článku 81 smernice 2013/36/EÚ, ako to ustanovuje článok 400 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musia úverové inštitúcie prihliadať na to, či:

i)

má úverová inštitúcia v prípade potreby spoľahlivé procesy, postupy a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby použitie výnimky neviedlo k riziku koncentrácie, ktorá nie je v súlade s jej stratégiou v oblasti rizika;

ii)

úverová inštitúcia formálne posúdila riziko koncentrácie vyplývajúce z expozícií voči jej regionálnemu alebo ústrednému orgánu v rámci jej celkového posúdenia rizika;

iii)

má úverová inštitúcia rámec pre kontrolu rizika, ktorý primerane monitoruje navrhované expozície;

iv)

bolo alebo bude vznikajúce riziko koncentrácie jasne identifikované pri internom procese posudzovania kapitálovej primeranosti (ICAAP) úverovej inštitúcie a bude aktívne riadené. Opatrenia, postupy a mechanizmy pre riadenie rizika koncentrácie sa posúdia v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

2.

Okrem podmienok stanovených v odseku 1 musia úverové inštitúcie na účely posúdenia, či regionálny alebo ústredný orgán, s ktorým je úverová inštitúcia spojená v sieti, je zodpovedný za peňažné zúčtovanie, ako je uvedené v článku 400 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zohľadniť, či stanovy alebo spoločenská zmluva regionálneho alebo ústredného orgánu výslovne obsahujú takéto zodpovednosti, okrem iného:

a)

trhové financovanie pre celú sieť;

b)

zúčtovanie likvidity v rámci siete v rozsahu vymedzenom v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

poskytnutie likvidity pridruženým úverovým inštitúciám;

d)

absorbovanie prebytočnej likvidity pridružených úverových inštitúcií.

3.

Na účely overenia, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a 2, môže Európska centrálna banka požiadať úverové inštitúcie o predloženie ďalej uvedenej dokumentácie.

a)

List podpísaný osobou oprávnenou konať za inštitúciu a schválený jej riadiacim orgánom, ktorý obsahuje vyjadrenie, že úverová inštitúcia spĺňa všetky podmienky pre udelenie výnimky upravené v článku 400 ods. 2 písm. d) a v článku 400 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

b)

Právne stanovisko vydané buď externou nezávislou treťou stranou alebo interným právnym oddelením a schválené riadiacim orgánom, ktoré dokazuje, že nie sú žiadne prekážky, ktoré by zabránili včasnému splateniu expozícií regionálnym alebo centrálnym orgánom úverovej inštitúcii, ktoré vyplývajú buď z platných predpisov vrátane daňových predpisov alebo zo záväzných dohôd.

c)

Stanovisko podpísané osobou oprávnenou konať za inštitúciu a schválené jej riadiacim orgánom, v ktorom sa uvádza, že:

i)

neexistujú praktické prekážky včasného splatenia expozícií regionálnym alebo centrálnym orgánom úverovej inštitúcii;

ii)

expozície regionálnych alebo centrálnych orgánov sú odôvodnené štruktúrou financovania siete;

iii)

postupy, v rámci ktorých sa rozhoduje o schválení expozície voči regionálnemu alebo centrálnemu orgánu, ako aj postupy monitorovania a hodnotenia uplatniteľné na takéto expozície, tak na úrovni právneho subjektu, ako aj na konsolidovanej úrovni, sú podobné ako postupy, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie úverov tretím osobám;

iv)

riziko koncentrácie vyplývajúce z expozícií voči regionálnemu alebo centrálnemu orgánu bolo posúdené v rámci celkového posúdenia rizika úverovej inštitúcie.

d)

Dokumentácia podpísaná osobou oprávnenou konať za inštitúciu a schválená jej riadiacim orgánom, ktorá preukazuje, že postupy úverovej inštitúcie pre hodnotenie, meranie a kontrolu rizika sú rovnaké ako postupy regionálneho alebo centrálneho orgánu, a že postupy úverovej inštitúcie pre riadenie rizika, IT systém a interné vykazovanie umožňujú riadiacemu orgánu priebežne monitorovať úroveň veľkej majetkovej angažovanosti a jej kompatibilitu so stratégiou úverovej inštitúcie v oblasti rizika na úrovni právneho subjektu a v prípade potreby na konsolidovanej úrovni, a so zásadami zdravého interného riadenia likvidity v rámci siete.

e)

Dokumentácia, ktorá preukazuje, že interný proces posudzovania kapitálovej primeranosti (ICAAP) jasne identifikuje riziko koncentrácie vyplývajúce z veľkej majetkovej angažovanosti voči regionálnemu alebo centrálnemu orgánu a že riziko je aktívne riadené.

f)

Dokumentácia, ktorá preukazuje, že riadenie rizika koncentrácie je v súlade so plánom siete na ozdravenie.