31.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/429

z 9. marca 2016

o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vplyv prenosných chorôb zvierat a opatrení potrebných na kontrolu týchto chorôb môže byť ničivý pre jednotlivé zvieratá, populácie zvierat, držiteľov zvierat a hospodárstvo.

(2)

Ako ukázali nedávne skúsenosti, prenosné choroby zvierat môžu mať významný vplyv aj na verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

(3)

Okrem toho možno pozorovať nepriaznivé interaktívne dôsledky, pokiaľ ide o biodiverzitu, zmenu klímy a iné environmentálne aspekty. Zmena klímy môže ovplyvniť výskyt nových chorôb, rozšírenie existujúcich chorôb a geografické rozmiestnenie pôvodcov chorôb a vektorov vrátane tých, ktoré majú vplyv na voľne žijúce živočíchy.

(4)

S cieľom zabezpečiť vysoký štandard zdravia zvierat a verejného zdravia v Únii a racionálny rozvoj odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry a s cieľom zvýšiť produktivitu by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat na úrovni Únie. Uvedené pravidlá sú okrem iného potrebné na to, aby prispeli k dobudovaniu vnútorného trhu a z hľadiska prevencie rozširovania infekčných chorôb. Uvedené pravidlá by mali podľa možnosti zabezpečiť aj to, aby sa udržal súčasný štatút zdravia zvierat v Únii a bolo podporované jeho následné zlepšenie.

(5)

Súčasné právne predpisy Únie v oblasti zdravia zvierat pozostávajú zo súboru vzájomne prepojených a súvisiacich základných aktov, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sa uplatňujú na obchod v rámci Únie, pravidlá týkajúce sa vstupu zvierat a produktov do Únie, eradikácie chorôb, veterinárnych kontrol, nahlasovania chorôb a finančnej podpory v súvislosti s rôznymi živočíšnymi druhmi, chýba však komplexný právny rámec, ktorým by sa stanovili harmonizované zásady v rámci celého odvetvia.

(6)

Finančné pravidlá týkajúce sa podpory cieľov v oblasti zdravia zvierat sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (3) a nie sú súčasťou tohto nariadenia. Okrem toho by sa mali pravidlá upravujúce úradné kontroly opatrení v oblasti zdravia zvierat stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (4) a v smerniciach Rady 89/662/EHS (5), 90/425/EHS (6), 91/496/EHS (7) a 97/78/ES (8) používať na regulovanie úradných kontrol v oblasti zdravia zvierat.

(7)

Toto nariadenie neobsahuje ustanovenia, ktorými sa právne upravujú dobré životné podmienky zvierat. Zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat však spolu súvisia: lepšie zdravie zvierat vedie k lepším životným podmienkam zvierat a naopak. Pri vykonávaní opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb v súlade s týmto nariadením by sa mal zvážiť ich vplyv na dobré životné podmienky zvierat v zmysle článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) s cieľom ušetriť dotknuté zvieratá od akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť. Právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, napríklad nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 (9) a (ES) č. 1099/2009 (10), by sa mali nutne naďalej uplatňovať a správne vykonávať. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by nemali duplikovať pravidlá stanovené v uvedených právnych predpisoch ani sa s nimi prekrývať.

(8)

Cieľom oznámenia Komisie z 19. septembra 2007 o novej stratégii týkajúcej sa zdravia zvierat pre Európsku úniu (2007 – 2013), kde „prevencia je lepšia ako liečba“, je podporovať zdravie zvierat tým, že sa kladie väčší dôraz na preventívne opatrenia, dohľad nad chorobami, kontrolu chorôb a výskum v tejto oblasti, aby sa znížil výskyt chorôb zvierat a minimalizovali následky pri výskytoch ohnísk nákazy. Navrhuje sa v nej prijatie „jednotného a zjednodušeného regulačného rámca týkajúceho sa zdravia zvierat“ v záujme priblíženia sa medzinárodným normám a pri súčasnom zabezpečení pevného odhodlania spĺňať vysoké normy zdravia zvierat.

(9)

Cieľom tohto nariadenia je realizovať záväzky a vízie stanovené v uvedenej stratégii týkajúcej sa zdravia zvierat vrátane zásady „jedno zdravie“ a skonsolidovať právny rámec pre spoločnú politiku Únie v oblasti zdravia zvierat prostredníctvom jednotného, zjednodušeného a flexibilného regulačného rámca pre zdravie zvierat.

(10)

Zvieratá môžu trpieť širokou škálou infekčných alebo neinfekčných chorôb. Mnohé choroby je možné liečiť alebo ovplyvňujú len jednotlivé choré zviera, alebo sa neprenášajú na iné zvieratá alebo ľudí. Na druhej strane prenosné choroby môžu mať väčší vplyv na zdravie zvierat alebo verejné zdravie s účinkami na úrovni populácie. Pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v tomto nariadení by mali byť obmedzené len na tento druhý typ chorôb.

(11)

Pri stanovovaní uvedených pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat je nevyhnutné, aby sa venovala pozornosť prepojeniu medzi zdravím zvierat a verejným zdravím, životným prostredím, bezpečnosťou potravín a krmív, dobrými životnými podmienkami zvierat, potravinovou bezpečnosťou a hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi aspektmi.

(12)

Dohodou o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS), ktorej je Únia zmluvnou stranou, sa upravuje uplatňovanie opatrení potrebných na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat a rastlín tak, aby neviedli k svojvoľnej alebo neoprávnenej diskriminácii medzi členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ak existujú medzinárodné normy, je nutné používať ich ako základ opatrení Únie. Strany dohody o SPS však majú právo stanoviť vlastné príslušné normy za predpokladu, že takéto normy sú založené na vedeckých dôkazoch.

(13)

Pokiaľ ide o zdravie zvierat, dohoda o SPS obsahuje odkazy na normy Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) týkajúce sa podmienok zdravia zvierat pre medzinárodný obchod. Opatrenia Únie v oblasti zdravia zvierat by sa mali v záujme zmiernenia rizika narušenia obchodu zameriavať na dosiahnutie vhodnej úrovne konvergencie s normami OIE.

(14)

Za osobitných okolností, keď je značne ohrozené zdravie zvierat alebo verejné zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, sa v článku 5 ods. 7 dohody o SPS, ktorého výklad pre Úniu sa nachádza v oznámení Komisie z 2. februára 2000 o zásade predbežnej opatrnosti, umožňuje členom tejto dohody prijať predbežné opatrenia na základe dostupných relevantných informácií. Za takýchto okolností je príslušný člen povinný získať dodatočné informácie nevyhnutné na objektívnejšie vyhodnotenie rizika a zodpovedajúcim spôsobom preskúmať opatrenie v primeranej časovej lehote.

(15)

Vyhodnotenie rizika, na základe ktorého sa prijímajú opatrenia podľa tohto nariadenia, by malo byť založené na dostupných vedeckých dôkazoch a vykonané nezávisle, objektívne a transparentne. Takisto je potrebné riadne zohľadniť stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) zriadeného článkom 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (11).

(16)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (12) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa verejného zdravia a zdravia zvierat, pokiaľ ide o určité vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s cieľom predchádzať rizikám, ktoré uvedené produkty predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat, a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca. S cieľom zabrániť akémukoľvek prekrývaniu právnych predpisov Únie by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty v prípade, že nie sú stanovené osobitné pravidlá v nariadení (ES) č. 1069/2009 a existuje riziko pre zdravie zvierat. Napríklad v nariadení (ES) č. 1069/2009 sa právne neupravuje spôsob zaobchádzania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb, a preto sú uvedené otázky riadne pokryté týmto nariadením.

(17)

Okrem toho osobitné pravidlá týkajúce sa prenosných chorôb zvierat vrátane tých, ktoré sú prenosné na ľudí (ďalej len „zoonózy“), sú už stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (13), v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (14) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (15) a osobitné pravidlá týkajúce sa prenosných chorôb u ľudí sú stanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (16). Uvedené akty by mali zostať v platnosti po prijatí tohto nariadenia. S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek prekrývaniu právnych predpisov Únie by sa preto toto nariadenie malo uplatňovať len na zoonózy, a to pokiaľ už nie sú stanovené osobitné pravidlá v uvedených iných aktoch Únie. Okrem toho sa toto nariadenie uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v iných legislatívnych aktoch Únie, ako napríklad v oblasti veterinárnej medicíny a dobrých životných podmienok zvierat.

(18)

Choroby, ktoré sa vyskytujú u zvierat držaných ľuďmi, môžu mať vážny vplyv na odvetvia poľnohospodárstva a akvakultúry, na verejné zdravie, na životné prostredie a na biodiverzitu. Keďže však takéto zvieratá držia ľudia, opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb sa často ľahšie uplatňujú na ne ako na voľne žijúce zvieratá.

(19)

Choroby, ktoré sa vyskytujú pri populáciách voľne žijúcich zvierat, však môžu mať škodlivý vplyv na odvetvia poľnohospodárstva a akvakultúry, na verejné zdravie, na životné prostredie a na biodiverzitu. Preto je vhodné, aby rozsah tohto nariadenia v takýchto prípadoch zahŕňal aj voľne žijúce zvieratá ako potenciálne obete uvedených chorôb aj ako ich vektory. Na účely tohto nariadenia pojem „voľne žijúce zvieratá“ zahŕňa všetky zvieratá, ktoré nedržia ľudia, vrátane túlavých a zdivočených zvierat, aj keď ide o druhy, ktoré sú zvyčajne zdomácnené.

(20)

Choroby zvierat sa neprenášajú len priamym stykom medzi zvieratami alebo medzi zvieratami a ľuďmi. Šíria sa ďalej aj prostredníctvom vodných a vzdušných systémov, vektorov, ako je napríklad hmyz, alebo spermou, oocytmi a embryami používanými pri umelom oplodňovaní, pri darovaní oocytu alebo prenose embrya. Pôvodcovia chorôb sa môžu nachádzať aj v potravinách a iných produktoch živočíšneho pôvodu, ako je koža, kožušina, perie, rohovina a akýkoľvek iný materiál získaný z tela zvieraťa. Okrem toho sa pôvodcovia chorôb môžu šíriť aj prostredníctvom rôznych iných predmetov, akými sú napríklad dopravné vozidlá, vybavenie, krmivo, seno a slama. Preto sa účinné pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat musia vzťahovať na všetky cesty infekcie a všetok materiál, ktorý sa na nich podieľa.

(21)

Choroby zvierat môžu mať škodlivé dôsledky na distribúciu živočíšnych druhov vo voľnej prírode a ovplyvniť tak biodiverzitu. Mikroorganizmy, ktoré spôsobujú takéto choroby zvierat, sa môžu preto považovať za invázny nepôvodný druh v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite. V opatreniach stanovených v tomto nariadení sa zohľadňuje aj biodiverzita, a preto by sa toto nariadenie malo vzťahovať na živočíšne druhy a pôvodcov chorôb vrátane tých, ktoré sú vymedzené ako invázne nepôvodné druhy, ktoré zohrávajú úlohu pri prenose chorôb zahrnutých v tomto nariadení alebo sú nimi postihnuté.

(22)

V právnych predpisoch Únie prijatých pred týmto nariadením sa stanovujú samostatné pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat pre suchozemské zvieratá a vodné živočíchy. V smernici Rady 2006/88/ES (17) sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa vodných živočíchov. Ale vo väčšine prípadov sa hlavné zásady dobrej správy v oblasti zdravia zvierat a správneho chovu zvierat uplatňujú na obidve skupiny živočíšnych druhov. Preto by sa do tohto nariadenia mali zahrnúť suchozemské zvieratá aj vodné živočíchy a uvedené pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat by sa mali podľa potreby zosúladiť. Pokiaľ však ide o niektoré aspekty, najmä registráciu a schvaľovanie zariadení a vysledovateľnosť a premiestňovanie zvierat v rámci Únie, toto nariadenie je v súlade s prístupom prijatým v minulosti, ktorý spočíva v stanovení rôznych súborov pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat pre suchozemské zvieratá a pre vodné živočíchy v dôsledku ich odlišných životných prostredí, z ktorých vyplývajú rôzne požiadavky na ochranu zdravia.

(23)

V právnych predpisoch Únie, ktoré boli prijaté pred týmto nariadením, a najmä v smernici Rady 92/65/EHS (18), sa stanovujú aj základné pravidlá týkajúce sa zdravia iných druhov zvierat, ktoré nie sú právne upravené v iných aktoch Únie, ako sú napríklad plazy, obojživelníky, morské cicavce a iné živočíchy, ktoré nie sú podľa vymedzenia v tomto nariadení vodnými živočíchmi ani suchozemskými zvieratami. Takéto druhy obyčajne nepredstavujú významné zdravotné riziko pre ľudí ani iné zvieratá, a preto sa na ne uplatňuje len zopár pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat, ak vôbec nejaké. S cieľom vyhnúť sa nadbytočnému administratívnemu zaťaženiu a nákladom by toto nariadenie malo byť v súlade s prístupom prijatým v minulosti, ktorý konkrétne spočíva v ustanovení právneho rámca umožňujúceho stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat pre premiestňovanie takýchto zvierat a produktov z nich, ak si to vyžadujú súvisiace riziká.

(24)

Ľudia často držia vo svojich domácnostiach určité zvieratá ako spoločenské zvieratá, ktoré im robia spoločnosť. Držanie takýchto spoločenských zvierat vrátane okrasných vodných živočíchov v domácnostiach, tak v interiéri, ako aj v exteriéri, na čisto súkromné účely predstavuje vo všeobecnosti nižšie zdravotné riziko v porovnaní s inými spôsobmi držania alebo premiestňovania zvierat v širšom meradle, napríklad s tými, ktoré sú bežné v poľnohospodárstve, akvakultúre, útulkoch pre zvieratá a pri doprave zvierat vo všeobecnosti. Preto nie je vhodné, aby sa všeobecné požiadavky týkajúce sa registrácie, vedenia záznamov a premiestňovania v rámci Únie vzťahovali na takéto spoločenské zvieratá, keďže by to predstavovalo neoprávnené administratívne zaťaženie a náklady. Požiadavky na registráciu a vedenie záznamov by sa preto nemali uplatňovať na držiteľov spoločenských zvierat. Okrem toho osobitné pravidlá by mali platiť pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci Únie.

(25)

Niektoré vymedzené skupiny zvierat, pre ktoré existujú v tomto nariadení osobitné pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, sa musia uviesť ako druhy v zozname v prílohe z dôvodu rozmanitosti dotknutej skupiny. Toto je prípad skupiny cicavcov s kopytami klasifikovaných ako kopytníky. Je možné, že zoznam takýchto zvierat bude potrebné v budúcnosti upraviť vzhľadom na zmeny v taxonómii. Z tohto dôvodu by sa s cieľom zohľadniť takéto zmeny mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zoznam kopytníkov uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(26)

Prevencia a kontrola prostredníctvom regulačných opatrení nie je pri všetkých prenosných chorobách zvierat možná ani žiaduca, napríklad ak je choroba príliš rozšírená, ak nie sú k dispozícii diagnostické nástroje alebo ak môže súkromný sektor prijať opatrenia na vlastnú kontrolu choroby. Regulačné opatrenia na prevenciu a kontrolu prenosných chorôb zvierat môžu mať významné hospodárske dôsledky pre relevantné odvetvia a môžu narušiť obchod. Preto je nevyhnutné, aby sa takéto opatrenia uplatňovali, iba ak sú primerané a potrebné, napríklad ak choroba predstavuje významné riziko pre zdravie zvierat či verejné zdravie alebo existuje podozrenie na takéto riziko.

(27)

Okrem toho by sa opatrenia na prevenciu a kontrolu prenosných chorôb zvierat mali v prípade každej choroby „šiť na mieru“, aby sa zohľadnil jej jedinečný epidemiologický profil, jej následky a jej rozšírenie v rámci Únie. Pravidlá prevencie a kontroly, ktoré sa uplatňujú na každú z nich, by preto mali byť špecifické pre danú chorobu.

(28)

Pri prenosných chorobách zvierat sa chorobný stav zvyčajne spája s klinickými alebo patologickými prejavmi infekcie. Na účely tohto nariadenia, ktorého cieľom je kontrolovať šírenie určitých prenosných chorôb a ich eradikácia, by však choroba mala mať širšie vymedzenie s cieľom zahrnúť iných prenášačov pôvodcov choroby.

(29)

Niektoré prenosné choroby zvierat sa nerozširujú ľahko na iné zvieratá alebo ľudí, a teda nespôsobujú rozsiahle hospodárske škody ani významnú ujmu na biodiverzite. Preto nepredstavujú vážne ohrozenie zdravia zvierat ani verejného zdravia v Únii, a teda sa môžu, ak je to žiaduce, riešiť prostredníctvom vnútroštátnych pravidiel.

(30)

V prípade prenosných chorôb zvierat, ktoré síce nepodliehajú opatreniam stanoveným na úrovni Únie, ale majú istý hospodársky význam pre súkromný sektor na miestnej úrovni, súkromný sektor by mal s pomocou príslušných orgánov členských štátov prijať opatrenia na prevenciu alebo kontrolu takýchto chorôb, napríklad prostredníctvom samoregulačných opatrení alebo vypracovaním kódexov dobrých postupov.

(31)

Na rozdiel od prenosných chorôb zvierat opísaných v odôvodneniach 29 a 30 vysoko prenosné choroby zvierat sa môžu ľahko šíriť cez hranice, a ak ide navyše o zoonózy, môžu mať takisto vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Preto by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na vysoko prenosné choroby zvierat a zoonózy.

(32)

Antimikrobiálna rezistencia chápaná ako schopnosť mikroorganizmov prežiť alebo sa rozmnožovať v prítomnosti určitej koncentrácie antimikrobiálneho prostriedku, ktorá zvyčajne stačí na inhibíciu alebo usmrtenie mikroorganizmov rovnakého druhu, sa rozširuje. V opatrení č. 5 podporovanom v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie sa zdôrazňuje preventívna úloha tohto nariadenia, ktoré by malo viesť k očakávanému zníženiu miery používania antibiotík pri zvieratách. Táto odolnosť mikroorganizmov proti antimikrobiálnym látkam, na ktoré predtým reagovali, sťažuje liečbu infekčných chorôb u ľudí a zvierat, takže môže predstavovať hrozbu pre zdravie ľudí alebo zvierat. Z toho dôvodu by sa malo k mikroorganizmom, pri ktorých sa vyvinula odolnosť proti antimikrobiálnym látkam, pristupovať ako k prenosným chorobám, a teda by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. To umožní prijatie opatrení proti organizmom odolným proti antimikrobiálnym látkam, ak je to vhodné a potrebné.

(33)

Nové nebezpečenstvá spojené s určitými chorobami alebo druhmi môžu vznikať najmä v dôsledku zmien v modeloch obchodovania, životnom prostredí, klíme, chove hospodárskych zvierat a tradičných spôsoboch chovu, ale aj ako výsledok spoločenských zmien. Pokrok vo vede môže takisto viesť k novým znalostiam a zvýšenému povedomiu o existujúcich chorobách. Okrem toho choroby a druhy, ktoré sú dôležité dnes, môžu byť v budúcnosti iba okrajové. Preto by rozsah pôsobnosti tohto nariadenia mal byť široký a stanovené pravidlá by sa mali zameriavať na choroby s vysokou mierou relevantnosti pre verejnosť. OIE vypracovala s podporou Európskej komisie štúdiu s názvom Zaraďovanie do zoznamu a kategorizácia prioritných chorôb zvierat vrátane chorôb prenosných na ľudí, ako aj nástroj na takúto činnosť, ktorého cieľom je vytvoriť systém prioritizácie a kategorizácie chorôb. Uvedený nástroj je príkladom systematického prístupu k zberu a posudzovaniu informácií o chorobách zvierat.

(34)

Je nevyhnutné zostaviť harmonizovaný zoznam prenosných chorôb zvierat (ďalej len „choroby zo zoznamu“), ktoré predstavujú riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v Únii bez ohľadu na to, či ide o celú Úniu, alebo len o jej časti. Päť chorôb, ktoré už sú identifikované v tomto nariadení, by sa malo doplniť zoznamom chorôb uvedeným v prílohe. Komisia by mala preskúmavať a meniť uvedenú prílohu podľa súboru kritérií. Preto by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 ZFEÚ akty, ktorými sa mení príloha.

(35)

V budúcnosti sa môžu vyskytnúť objavujúce sa choroby, ktoré môžu predstavovať vážne riziká pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat a výrazne ovplyvniť zdravie, hospodárstvo alebo životné prostredie. Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb v prípade takýchto objavujúcich sa chorôb, aby sa prijímali primerané opatrenia na riešenie možných negatívnych dôsledkov uvedených chorôb, aj keby zatiaľ neboli úplne posúdené z hľadiska ich možného zaradenia do zoznamu. Takéto opatrenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté núdzové opatrenia, a môžu sa naďalej uplatňovať na objavujúce sa choroby, kým sa neprijme rozhodnutie o ich zaradení do zoznamu.

(36)

Choroby zo zoznamu si vyžiadajú rôzne riadiace prístupy. Niektoré vysoko nákazlivé choroby, ktoré sa v súčasnosti v Únii nevyskytujú, si vyžadujú prísne opatrenia na ich bezodkladnú eradikáciu hneď po tom, čo sa vyskytnú. V prípadoch, keď takéto choroby nie sú okamžite eradikované a stanú sa endemickými, bude potrebný dlhodobý povinný eradikačný program. V prípade iných chorôb, ktoré sa už môžu vyskytovať v niektorých častiach Únie, je potrebná ich povinná alebo voliteľná eradikácia. V týchto prípadoch je vhodné, aby sa zaviedli obmedzenia týkajúce sa premiestňovania zvierat a produktov, ako napríklad zákaz premiestňovania z a do postihnutých oblastí alebo jednoducho testovanie dotknutých zvierat alebo produktov pred odoslaním. V iných prípadoch môže byť vhodné iba vykonať program dohľadu nad rozšírením danej choroby bez prijatia ďalších opatrení.

(37)

Mali by sa stanoviť kritériá, aby sa zabezpečilo, že pri rozhodovaní o tom, ktoré z prenosných chorôb zvierat by sa mali zaradiť do zoznamu na účely tohto nariadenia, sa zohľadnia všetky príslušné aspekty.

(38)

Pravidlá stanovené v tomto nariadení pre prevenciu a kontrolu špecifickej prenosnej choroby by sa mali uplatňovať na druhy zvierat, ktoré môžu prenášať danú chorobu tak, že sú na ňu vnímavé, alebo ako vektory. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia je nevyhnutné stanoviť harmonizovaný zoznam druhov, na ktoré sa majú na úrovni Únie vzťahovať opatrenia týkajúce sa špecifických chorôb zo zoznamu (ďalej len „druhy zo zoznamu“), a preto by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie takéhoto zoznamu.

(39)

Proces kategorizácie by sa mal zakladať na vopred vymedzených kritériách, ako je napríklad profil danej choroby zo zoznamu, úroveň jej vplyvu na zdravie zvierat a verejné zdravie, na dobré životné podmienky zvierat a hospodárstvo v Únii, riziko jej šírenia a dostupnosť opatrení na prevenciu a kontrolu uvedenej choroby zo zoznamu. Preto by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie, ktoré choroby zo zoznamu majú podliehať akým pravidlám.

(40)

Takéto pravidlá by sa mali uplatňovať v prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa bežne nevyskytujú v Únii a v súvislosti s ktorými je potrebné okamžite prijať eradikačné opatrenia ihneď po ich zistení, ako napríklad v prípade klasického moru ošípaných, v prípade chorôb zo zoznamu, ktoré je potrebné kontrolovať vo všetkých členských štátoch s cieľom eradikovať ich v celej Únii, kam by mohli patriť choroby, ako napríklad brucelóza, v prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa týkajú niektorých členských štátov a v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich rozšíreniu do častí Únie, ktoré sú úradne bez výskytu alebo ktoré majú eradikačné programy pre uvedenú chorobu zo zoznamu, kam by mohli patriť choroby, ako napríklad infekčná bovinná rinotracheitída, v prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich šíreniu v dôsledku ich zavlečenia do Únie alebo premiestňovania medzi členskými štátmi, kam by mohli patriť choroby, ako napríklad infekčná anémia koní, a v prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými je potrebný dohľad v rámci Únie, kam by mohli patriť choroby ako antrax.

(41)

Profil danej choroby, ako aj s ňou súvisiace riziká a iné okolnosti sa môžu zmeniť. V takýchto prípadoch by vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu mali zahŕňať aj právomoc upraviť kategóriu, do ktorej konkrétna choroba zo zoznamu patrí, a teda aj opatrenia, ktoré sa na ňu vzťahujú.

(42)

Prevádzkovatelia, ktorí pracujú so zvieratami, majú najlepšie predpoklady na pozorovanie a zabezpečenie zdravia zvierat a na monitorovanie produktov, za ktoré sú zodpovední. Preto by mali niesť hlavnú zodpovednosť za vykonávanie opatrení prevencie a kontroly šírenia chorôb medzi zvieratami a za monitorovanie produktov, za ktoré sú zodpovední.

(43)

Biologická bezpečnosť je jeden z kľúčových nástrojov prevencie, ktorý majú prevádzkovatelia a iné osoby pracujúce so zvieratami k dispozícii na účely predchádzania zavlečeniu prenosných chorôb zvierat do populácie zvierat a ich vývoju a šíreniu v rámci i mimo nej. Význam biologickej bezpečnosti sa uznáva aj pri posúdení vplyvu na prijatie tohto nariadenia, v ktorom sa podrobne posudzujú jej možné vplyvy. Prijaté opatrenia biologickej bezpečnosti by mali byť dostatočne pružné, aby vyhovovali typu produkcie a druhom alebo kategóriám príslušných zvierat a zohľadňovali miestne okolnosti a technický vývoj. Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie minimálnych požiadaviek potrebných na jednotné uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti v členských štátoch. Prevádzkovatelia, členské štáty alebo Komisia by však naďalej mali mať možnosť podporovať prevenciu prenosných chorôb prostredníctvom vyšších noriem v oblasti biologickej bezpečnosti, a to vytvorením vlastných príručiek osvedčených postupov. Zatiaľ čo biologická bezpečnosť si môže vyžadovať určité počiatočné investície, výsledné zníženie chorôb zvierat by malo byť pre prevádzkovateľov pozitívnym stimulom.

(44)

Biocídne výrobky, ako sú dezinfekčné prostriedky na veterinárnu hygienu alebo na potravinové a krmivové priestory, insekticídy, repelenty alebo rodenticídy, zohrávajú dôležitú úlohu v stratégiách biologickej bezpečnosti, a to na úrovni hospodárstiev a počas prepravy zvierat. Preto by sa mali považovať za súčasť biologickej bezpečnosti.

(45)

Znalosti o zdraví zvierat vrátane symptómov a následkov chorôb, ako aj možných prostriedkov prevencie vrátane biologickej bezpečnosti, liečby a kontroly sú predpokladom účinného riadenia zdravia zvierat a kľúčom na zabezpečenie včasného diagnostikovania chorôb zvierat. Prevádzkovatelia a odborníci na zvieratá by preto mali podľa potreby získať takéto znalosti. Uvedené znalosti sa môžu získať rôznymi spôsobmi, napríklad formálnym vzdelávaním, ale aj prostredníctvom poľnohospodárskeho poradenského systému existujúceho v odvetví poľnohospodárstva alebo neformálnym vzdelávaním, ku ktorému môžu byť cennými prispievateľmi vnútroštátne poľnohospodárske organizácie a poľnohospodárske organizácie na úrovni Únie aj iné organizácie.

(46)

Veterinárni lekári a odborníci na zdravie vodných živočíchov zohrávajú kľúčovú úlohu vo všetkých aspektoch riadenia zdravia zvierat a v tomto nariadení by sa mali stanoviť všeobecné pravidlá týkajúce sa ich úloh a povinností.

(47)

Veterinárni lekári majú vzdelanie a odbornú kvalifikáciu, ktorá potvrdzuje, že získali znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné okrem iného na diagnostikovanie chorôb a liečbu zvierat. Okrem toho v niektorých členských štátoch existuje z historických dôvodov alebo z dôvodu nedostatku veterinárnych lekárov, ktorí sa zaoberajú chorobami vodných živočíchov, špecializované povolanie – tzv. odborníci na zdravie vodných živočíchov. Uvedení odborníci obyčajne nie sú veterinárni lekári, pôsobia však v oblasti medicíny vodných živočíchov. Týmto nariadením by sa preto malo rešpektovať rozhodnutie tých členských štátov, ktoré uznávajú uvedené povolanie. V uvedených prípadoch by mali mať odborníci na zdravie vodných živočíchov rovnaké zodpovednosti a povinnosti ako veterinárni lekári, pokiaľ ide o špecifickú oblasť ich práce. Tento prístup je v súlade s Kódexom zdravia vodných živočíchov OIE.

(48)

Členské štáty, a najmä ich príslušné orgány zodpovedné za zdravie zvierat patria k hlavným aktérom v oblasti prevencie a kontroly prenosných chorôb zvierat. Príslušný orgán pre zdravie zvierat zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o dohľad nad chorobami, ich eradikáciu, opatrenia na ich kontrolu, pohotovostné plánovanie a zvyšovanie informovanosti o chorobách, pri uľahčovaní premiestňovania zvierat a pri medzinárodnom obchode tým, že vydáva certifikáty zdravia zvierat. S cieľom umožniť výkon svojich úloh podľa tohto nariadenia sú členské štáty závislé od prístupu k primeranej infraštruktúre, primeraným finančným a ľudským zdrojom na celom svojom území vrátane laboratórnej kapacity a vedeckých a iných príslušných odborných znalostí.

(49)

Vzhľadom na obmedzené zdroje príslušné orgány nemôžu vždy vykonávať všetky činnosti, ktoré sa od nich vyžadujú podľa tohto nariadenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné stanoviť právny základ na delegovanie výkonu určitých činností na veterinárnych lekárov, ktorí nie sú úradnými veterinárnymi lekármi. Z rovnakého dôvodu by členské štáty mali mať možnosť povoliť fyzickým alebo právnickým osobám vykonávať určité činnosti za určitých podmienok.

(50)

S cieľom zabezpečiť stanovenie potrebných podmienok na všeobecné uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb v celej Únii by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o delegovanie výkonu iných činností, ktoré príslušné orgány môžu delegovať na iných veterinárnych lekárov ako úradných veterinárnych lekárov.

(51)

Optimálne riadenie zdravia zvierat možno dosiahnuť len v spolupráci s držiteľmi zvierat, prevádzkovateľmi, veterinárnymi lekármi, odborníkmi na zdravie zvierat, inými zainteresovanými stranami a obchodnými partnermi. S cieľom zabezpečiť ich podporu je potrebné organizovať rozhodovacie postupy a uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení jasným, transparentným a inkluzívnym spôsobom.

(52)

Príslušný orgán by takisto mal prijať vhodné opatrenia na informovanie verejnosti, najmä ak existujú primerané dôvody na podozrenie, že zvieratá alebo produkty môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo verejné zdravie, alebo v prípade, že ide o verejný záujem. Dotknuté zvieratá alebo produkty môžu mať v uvedených prípadoch pôvod v Únii alebo do nej mohli vstúpiť z krajín mimo Únie. Produkty, ktoré vstúpili do Únie z krajín mimo Únie, mohli doniesť do Únie osoby cestujúce z krajín mimo Únie vo svojej osobnej batožine. Preto by sa informácie poskytované občanom mali týkať aj rizík súvisiacich s takýmito situáciami.

(53)

S cieľom zabrániť uvoľneniu pôvodcov chorôb z laboratórií, ústavov a iných zariadení, v ktorých sa manipuluje s pôvodcami chorôb, je dôležité, aby uvedené zariadenia prijali vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a opatrenia na zabránenie úniku pôvodcov chorôb. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať počas manipulácie s takýmito pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi alebo počas ich prepravy. Povinnosť uložená v tomto ohľade by sa mala uplatňovať aj na akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je do takejto činnosti zapojená. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných noriem pri manipulácii s vysoko nákazlivými biologickými pôvodcami, vakcínami a inými biologickými produktmi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia v týchto laboratóriách, ústavoch a zariadeniach, a na premiestňovanie pôvodcov chorôb.

(54)

Včasné zistenie chorôb a jasný postup ich nahlasovania a podávania správ o nich sú rozhodujúce z hľadiska efektívnej kontroly chorôb. V záujme účinnej a rýchlej reakcie by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa každé podozrenie na výskyt ohniska určitých chorôb zo zoznamu alebo jeho potvrdenie ihneď nahlásilo príslušnému orgánu.

(55)

Veterinárni lekári sú kľúčovými aktérmi pri šetrení chorôb a dôležitým článkom medzi prevádzkovateľmi a príslušným orgánom. Preto by im dotknutý prevádzkovateľ mal nahlasovať prípady abnormálnej úmrtnosti, iné závažné problémy súvisiace s chorobou alebo prípady výrazného poklesu objemu produkcie s nezistenou príčinou.

(56)

S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné nahlasovanie a objasniť rôzne okolnosti súvisiace s abnormálnou úmrtnosťou a inými príznakmi závažných chorôb by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o kritériá na určenie prípadov výskytu príslušných okolností, s ktorými sa spája nahlasovanie, a na stanovenie pravidiel prípadného ďalšieho šetrenia.

(57)

Pri určitých chorobách zo zoznamu je nevyhnutné, aby členský štát ihneď nahlásil prepuknutie na jeho území Komisii a ostatným členským štátom. Takéto nahlasovanie umožní susediacim alebo iným postihnutým členským štátom prijať opatrenia predbežnej opatrnosti, ak je to vhodné.

(58)

Na druhej strane v prípade niektorých chorôb nie je bezodkladné nahlasovanie a prijatie opatrení nutné. V uvedených prípadoch je zhromažďovanie informácií a podávanie správ o výskyte uvedených chorôb nevyhnutné s cieľom kontrolovať situáciu, pokiaľ ide o dané choroby, a v prípade potreby na prijatie opatrení na prevenciu a kontrolu daných chorôb. Táto požiadavka podávať správy sa môže vzťahovať aj na choroby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť nahlasovania v celej Únii, ale v prípade ktorých sú na realizáciu účinných opatrení na prevenciu a kontrolu príslušných chorôb potrebné dodatočné informácie. S cieľom zabezpečiť, aby sa správne informácie a údaje, ktoré sú potrebné na zabránenie šíreniu každej osobitnej choroby alebo na jej kontrolu, zozbierali v správnom časovom rámci, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o záležitosti, o ktorých je potrebné podať správu.

(59)

Hlavným účelom nahlasovania chorôb a podávania správ o nich je získať spoľahlivé, transparentné a dostupné epidemiologické údaje. Na úrovni Únie by sa mal zriadiť interaktívny počítačový informačný systém na účinný zber a spravovanie údajov o dohľade nad chorobami zo zoznamu, prípadne objavujúcimi sa chorobami alebo patogénmi odolnými proti antimikrobiálnym látkam. Uvedený systém by mal podporovať optimálnu dostupnosť údajov, uľahčenie výmeny údajov a zníženie administratívneho zaťaženia pre príslušné orgány členských štátov prostredníctvom zlúčenia nahlasovania chorôb a podávania správ o nich v rámci Únie a na medzinárodnej úrovni do jedného procesu vykonávaného prostredníctvom databázy OIE. Mal by sa zabezpečiť aj súlad s výmenou informácií podľa smernice 2003/99/ES.

(60)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania pravidiel týkajúcich sa nahlasovania chorôb a podávania správ o nich Únii by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie zoznamu chorôb, na ktoré sa vzťahujú pravidlá nahlasovania a podávania správ Únii stanovené v tomto nariadení, a na stanovenie potrebných postupov, formátov, výmeny údajov a informácií, pokiaľ ide o nahlasovanie chorôb a podávanie správ o nich.

(61)

Dohľad je kľúčovým prvkom stratégie kontroly chorôb. Malo by sa ním zabezpečiť včasné zistenie výskytu prenosných chorôb zvierat a ich efektívne nahlasovanie, čím by sa malo dotknutému odvetviu a príslušnému orgánu umožniť vykonať, pokiaľ je to možné, včasné opatrenia na prevenciu a kontrolu príslušných chorôb a umožniť eradikáciu dotknutej choroby. Okrem toho by mali poskytnúť informácie o štatúte zdravia zvierat v každom členskom štáte a Únii, čím by sa odôvodnilo potvrdenie štatútu bez výskytu choroby a uľahčil obchod s tretími krajinami.

(62)

Prevádzkovatelia svoje zvieratá pravidelne sledujú, a preto sú v najlepšej pozícii spozorovať abnormálnu úmrtnosť alebo iné závažné symptómy choroby. Prevádzkovatelia sú preto základom akéhokoľvek dohľadu a nevyhnutnou súčasťou dohľadu vykonávaného príslušným orgánom.

(63)

Na zabezpečenie úzkej spolupráce a výmeny informácií medzi prevádzkovateľmi a veterinárnymi lekármi alebo odborníkmi na zdravie vodných živočíchov a na doplnenie dohľadu realizovaného prevádzkovateľmi by mali byť zariadenia podľa dotknutého typu produkcie a iných relevantných faktorov predmetom návštev týkajúcich sa zdravia zvierat. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania návštev týkajúcich sa zdravia zvierat by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie minimálnych požiadaviek.

(64)

Je dôležité, aby príslušný orgán mal zavedený systém dohľadu nad chorobami zo zoznamu, ktoré podliehajú dohľadu. To by malo platiť aj v prípade objavujúcich sa chorôb, v prípade ktorých by sa mali posúdiť potenciálne zdravotné riziká dotknutej choroby a zároveň zozbierať epidemiologické údaje na toto posúdenie. S cieľom zabezpečiť najlepšie využitie zdrojov by sa informácie mali zbierať, vymieňať a používať čo najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom.

(65)

Metodika, frekvencia a intenzita dohľadu by sa mali prispôsobiť každej špecifickej chorobe a mal by sa zohľadniť špecifický účel dohľadu, štatút zdravia zvierat v príslušnom pásme a akýkoľvek dodatočný dohľad vykonávaný prevádzkovateľmi. Príslušné činnosti epidemiologického dohľadu môžu zahŕňať činnosti od jednoduchého nahlásenia výskytu alebo podozrenia na výskyt určitej choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby, alebo iných anomálií, ako je napríklad abnormálna úmrtnosť a iné príznaky choroby, a podania správ o tom až po konkrétny a komplexný program dohľadu, ktorý by zvyčajne zahŕňal dodatočné režimy odberu vzoriek a testovania.

(66)

V závislosti od epidemiologického profilu choroby a príslušných rizikových faktorov môže byť potrebné zaviesť špecifický program dohľadu zahŕňajúci vymedzené a štruktúrované činnosti. V takýchto prípadoch je vhodné, aby členské štáty vypracovali cielené programy dohľadu. Ak sú takéto programy relevantné pre celú Úniu, mali by sa stanoviť pravidlá na ich harmonizované uplatňovanie.

(67)

Takéto programy by mali byť v súlade s cieľmi Únie, a preto by sa mali koordinovať na úrovni Únie. Na uvedený účel by sa mali predkladať Komisii. Okrem toho by členské štáty vykonávajúce takéto špecifické programy dohľadu mali tiež podávať Komisii pravidelné správy o výsledkoch týchto programov. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania programov dohľadu by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na zriadenie zoznamu chorôb, na ktoré sa vzťahujú programy dohľadu, a na stanovenie harmonizovaných postupov, formátov, harmonizovanej výmeny údajov a informácií a harmonizovaných kritérií, ktoré by sa používali na vyhodnotenie programov dohľadu.

(68)

Často bude potrebné poskytnúť podrobné informácie o príslušnom rozmere dohľadu v prípade rôznych chorôb, od tých chorôb, v prípade ktorých sa dohľad môže obmedziť na činnosti, ako je napríklad podávanie správ a nahlasovanie, až po choroby, v prípade ktorých je potrebné stanoviť hĺbkový špecifický program dohľadu v celej Únii. Preto by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o formu dohľadu, kritériá na stanovenie relevantnosti choroby, aby podliehala programu dohľadu relevantnému pre Úniu, a na úradné potvrdenie výskytu ohnísk, vymedzenia prípadov dotknutých chorôb a požiadavky na programy dohľadu týkajúce sa ich obsahu, informácií, ktoré sa majú zahrnúť do takýchto programov, a obdobia ich uplatňovania.

(69)

Od členských štátov, ktoré nie sú bez výskytu chorôb zo zoznamu, na ktoré sa vzťahujú eradikačné opatrenia podľa tohto nariadenia, alebo od tých členských štátov, o ktorých nie je známe, že sú bez výskytu uvedených chorôb, by sa malo vyžadovať, aby stanovili povinné eradikačné programy s cieľom eradikovať uvedené choroby, ak je eradikácia v Únii povinná.

(70)

Na druhej strane existujú niektoré choroby, ktoré vzbudzujú obavy Únie, ale v prípade ktorých nie je potrebné od členských štátov vyžadovať, aby eradikovali dotknutú chorobu. Členské štáty by mali mať voľnosť stanoviť pre takéto choroby voliteľné eradikačné programy, ak sa rozhodnú, že eradikácia je pre ne dôležitá. Takého voliteľné eradikačné programy by boli uznané na úrovni Únie a zahŕňali by vykonávanie určitých relevantných opatrení na kontrolu chorôb. Mohli by tiež dotknutým členským štátom umožniť, aby pod podmienkou schválenia Komisiou vyžadovali určité záruky pri prijímaní zvierat z iných členských štátov alebo tretích krajín.

(71)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania programov eradikácie chorôb by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie postupov, pokiaľ ide o predkladanie takýchto programov, ukazovatele výkonnosti a podávanie správ.

(72)

Okrem toho by členský štát mal mať možnosť vyhlásiť celé svoje územie, jeho pásma alebo kompartmenty za oblasti bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu, ktoré podliehajú pravidlám týkajúcim sa povinných alebo voliteľných eradikačných programov, aby boli chránené pred zavlečením takýchto chorôb zo zoznamu z iných častí Únie alebo z tretích krajín či území. Na uvedený účel by sa mal zaviesť jasný harmonizovaný postup vrátane potrebných kritérií na udelenie štatútu bez výskytu choroby. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na uznávanie štatútu bez výskytu choroby v rámci Únie je potrebné, aby bol takýto štatút bez výskytu choroby úradne schválený, a preto by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na schvaľovanie takéhoto štatútu.

(73)

OIE zaviedla koncept kompartmentalizácie v rámci kódexov zdravia suchozemských zvierat a vodných živočíchov (ďalej len „kódexy OIE“). V právnych predpisoch Únie prijatých pred týmto nariadením sa uvedený koncept uznáva iba v súvislosti s konkrétnymi druhmi a chorobami zvierat uvedenými v osobitných právnych predpisoch Únie, konkrétne v súvislosti s vtáčou chrípkou a chorobami vodných živočíchov. V tomto nariadení by sa mala stanoviť možnosť využitia systému kompartmentov v súvislosti s inými druhmi zvierat a chorobami. S cieľom stanoviť podrobné podmienky a pravidlá uznávania a schvaľovania kompartmentov a požiadavky, ktoré sa ich týkajú, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

(74)

Členské štáty by mali zverejniť svoje územia, pásma a kompartmenty bez výskytu chorôb s cieľom informovať obchodných partnerov a uľahčiť obchod.

(75)

S cieľom stanoviť podrobné podmienky uznávania štatútu bez výskytu choroby by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o kritériá a podmienky na získanie takéhoto štatútu, dôkazy potrebné na odôvodnenie potvrdenia o stave bez výskytu choroby, osobitné opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb, v prípade potreby vrátane štatútu bez vakcinácie, obmedzenia, informácie, ktoré sa majú poskytnúť, výnimky a podmienky na udržanie, pozastavenie, zrušenie alebo obnovenie štatútu bez výskytu choroby.

(76)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania postupov na získanie štatútu bez výskytu choroby by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie tých chorôb zo zoznamu, na ktoré sa môže vzťahovať kompartmentalizácia, a na stanovenie podrobných pravidiel týkajúcich sa formátov na podávanie žiadostí a výmeny informácií.

(77)

Prítomnosť úplne neimúnnej populácie zvierat vnímavej na určité choroby zo zoznamu si vyžaduje neustálu informovanosť o týchto chorobách a pripravenosť na ne. Pohotovostné plány sa v minulosti osvedčili ako kľúčový nástroj na úspešnú kontrolu núdzových situácií vzniknutých v súvislosti s výskytom choroby. S cieľom zabezpečiť dostupnosť účinného a efektívneho nástroja na kontrolu núdzových situácií súvisiacich s chorobou, ktorý sa dá pružne prispôsobiť núdzovým situáciám, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie potrebných pravidiel vykonávania pohotovostných plánov.

(78)

Skúsenosti z predchádzajúcich kríz v oblasti zdravia zvierat poukazujú na výhody špecifických, podrobných a rýchlych postupov riadenia núdzových situácií vzniknutých v súvislosti s výskytom choroby. Uvedenými organizačnými postupmi by sa mala zabezpečiť rýchla a účinná reakcia a mala by sa zlepšiť koordinácia úsilia na strane všetkých zúčastnených strán, a najmä príslušných orgánov a zainteresovaných strán. Mali by zahŕňať aj spoluprácu s príslušnými orgánmi susediacich členských štátov a tretích krajín a území, ak je realizovateľná a relevantná.

(79)

Na zabezpečenie použiteľnosti pohotovostných plánov v skutočných núdzových situáciách je nevyhnutné dotknuté systémy použiť a odskúšať ich funkčnosť. Na uvedený účel by príslušné orgány členských štátov mali vykonávať simulačné cvičenia v spolupráci s príslušnými orgánmi susediacich členských štátov a tretích krajín a území, ak je to možné a relevantné.

(80)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania pohotovostných plánov a simulačných cvičení by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie pravidiel praktického vykonávania týchto plánov a cvičení.

(81)

Veterinárne lieky, ako napríklad vakcíny, hyperimúnne séra a antimikrobiálne látky, zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii a kontrole prenosných chorôb zvierat. V posúdení vplyvu prijatia tohto nariadenia sa zdôrazňuje najmä význam vakcín ako nástroja na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat.

(82)

V stratégiách kontroly niektorých prenosných chorôb zvierat sa však vyžaduje zakázať alebo obmedziť používanie určitých veterinárnych liekov, pretože ich použitie by narušilo účinnosť týchto stratégií. Napríklad niektoré veterinárne lieky môžu zakrývať prejavy choroby, znemožniť zistenie pôvodcu choroby alebo sťažiť rýchlu a diferenciálnu diagnostiku, a tým ohroziť správne zistenie choroby.

(83)

Uvedené stratégie kontroly sa však v prípade rôznych chorôb zo zoznamu môžu podstatne líšiť. Preto by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá používania veterinárnych liekov na prevenciu a kontrolu určitých chorôb zo zoznamu a harmonizované kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní, či použiť, alebo nepoužiť vakcíny, hyperimúnne séra a antimikrobiálne látky a akým spôsobom ich použiť. S cieľom zabezpečiť flexibilný prístup a zohľadniť osobitosti rôznych chorôb zo zoznamu a dostupnosť účinnej liečby by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o obmedzenia, zákazy alebo povinnosti používať určité veterinárne lieky v rámci kontroly určitých chorôb zo zoznamu. V naliehavých prípadoch a s cieľom riešiť objavujúce sa riziká s možnými ničivými dôsledkami pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie, hospodárstvo, spoločnosť alebo životné prostredie by malo byť možné prijať opatrenia v tomto ohľade prostredníctvom postupu pre naliehavé prípady.

(84)

Na základe záverov znaleckého posudku týkajúceho sa bánk s vakcínami a/alebo diagnostikami pre závažné choroby zvierat by sa mali podniknúť kroky, aby Únia a členské štáty mali možnosť vytvoriť si zásoby antigénov, vakcín a diagnostických činidiel pre choroby zo zoznamu, ktoré predstavujú vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo verejného zdravia. Zriadením banky Únie pre antigény, vakcíny a diagnostické činidlá by sa podporilo dosiahnutie cieľov Únie v oblasti zdravia zvierat, a to tým, že banka dovolí rýchlu a účinnú reakciu v prípade potreby jej zdrojov, a zriadenie tejto banky by predstavovalo efektívne využitie obmedzených zdrojov.

(85)

S cieľom zabezpečiť takúto rýchlu a účinnú reakciu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zriaďovanie a riadenie takýchto bánk, ako aj bezpečnostné normy a požiadavky na ich prevádzku. V tomto nariadení by sa však nemalo stanoviť prijatie pravidiel financovania opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb vrátane vakcinácie.

(86)

Mali by sa stanoviť kritériá prednostného prístupu k zdrojom bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, aby sa zabezpečila ich účinná distribúcia v núdzových situáciách.

(87)

Z bezpečnostných dôvodov súvisiacich s bioterorizmom a agroterorizmom by sa s určitými podrobnými informáciami o bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami malo zaobchádzať ako s utajovanými skutočnosťami a ich uverejnenie by malo byť zakázané. Pokiaľ ide o rovnaký druh informácií vo vzťahu k národným bankám vakcín, mali by sa rešpektovať ústavné požiadavky rôznych členských štátov, pokiaľ ide o slobodu informácií, pričom sa má zabezpečiť, aby sa s dotknutými informáciami zaobchádzalo ako s utajovanými skutočnosťami.

(88)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky riadenia bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie podrobných pravidiel týkajúcich sa výberu biologických produktov, ktoré sa majú zahrnúť do týchto bánk, a toho, pre ktoré choroby, ako aj podrobných pravidiel týkajúcich sa zásobovania, množstiev, skladovania, dodávania, procedurálnych a technických požiadaviek na vakcíny, antigény a diagnostické činidlá a frekvencie a obsahu informácií predkladaných Komisii.

(89)

V prípade výskytu ohniska choroby zo zoznamu, o ktorej sa predpokladá, že predstavuje vysoké riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v Únii, by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa prijali bezodkladné kontrolné opatrenia na eradikáciu danej choroby v záujme ochrany zdravia zvierat a verejného zdravia.

(90)

Príslušný orgán by mal byť zodpovedný za začatie prvých šetrení na potvrdenie alebo vylúčenie výskytu ohniska vysoko nákazlivej choroby zo zoznamu, o ktorej sa predpokladá, že predstavuje vysoké riziko pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie v Únii.

(91)

Príslušný orgán by mal zaviesť predbežné opatrenia na kontrolu choroby s cieľom zabrániť možnému rozšíreniu choroby zo zoznamu a mal by vykonať epidemiologický prieskum.

(92)

Hneď ako sa choroba zo zoznamu potvrdí, príslušný orgán by mal prijať potrebné opatrenia na kontrolu choroby a v prípade potreby zriadiť aj reštrikčné pásma na účely eradikácie tejto choroby a zabránenia jej ďalšiemu šíreniu.

(93)

Výskyt choroby zo zoznamu pri voľne žijúcich zvieratách môže predstavovať riziko pre verejné zdravie a zdravie držaných zvierat. Preto by sa v prípade potreby mali stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa opatrení na kontrolu a eradikáciu chorôb pri voľne žijúcich zvieratách.

(94)

Môžu nastať prípady, keď malé populácie určitých zvierat, ako sú napríklad vzácne plemená a druhy, môžu byť ohrozené štandardnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade výskytu určitej choroby zo zoznamu. Ochrana takýchto plemien a druhov si môže vyžadovať prijatie upravených opatrení zo strany príslušného orgánu. Takáto úprava by však nemala narušiť celkovú kontrolu danej choroby.

(95)

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré nie sú vysoko nákazlivé a podliehajú povinným pravidlám vyžadujúcim ich eradikáciu, by sa mali vykonať opatrenia na kontrolu chorôb takým spôsobom, aby sa zabránilo rozšíreniu daných chorôb zo zoznamu najmä do neinfikovaných oblastí. Uvedené opatrenia však môžu byť prípadne miernejšie alebo odlišné v porovnaní s tými, ktoré sa uplatňujú na najnebezpečnejšie choroby zo zoznamu. V tomto nariadení by sa preto v súvislosti s uvedenými menej nebezpečnými chorobami mali stanoviť osobitné pravidlá. Takéto opatrenia na kontrolu chorôb by mali vykonať aj členské štáty, ktoré majú zavedený aj voliteľný eradikačný program. V niektorých prípadoch, v závislosti od profilu choroby a epidemiologickej situácie, môže byť eradikácia dlhodobým cieľom, zatiaľ čo krátkodobým cieľom môže byť kontrola choroby. Úroveň a intenzita opatrení na kontrolu choroby by však mali byť primerané a mali by zohľadňovať charakteristiky danej choroby zo zoznamu, jej distribúciu a jej význam pre dotknutý členský štát a Úniu ako celok.

(96)

S cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia, držitelia spoločenských zvierat a príslušné orgány účinne vykonávali opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení, a s ohľadom na osobitosti opatrení na kontrolu konkrétnych chorôb zo zoznamu a súvisiace rizikové faktory by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné opatrenia na kontrolu choroby, ktoré sa majú vykonať, v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu alebo jej potvrdenia v zariadeniach, na iných miestach a v reštrikčných pásmach.

(97)

S cieľom stanoviť možnosť, aby Komisia prijala dočasné osobitné opatrenia na kontrolu chorôb v prípade, že opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení nie sú dostatočné alebo vhodné na riešenie súvisiaceho rizika, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie osobitných opatrení na kontrolu chorôb na určitý obmedzený čas.

(98)

Registrácia určitých zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá alebo zaobchádzajú so zárodočnými produktmi, a určitých prepravcov, ktorí ich prepravujú, je potrebná na to, aby príslušný orgán mohol vykonávať primeraný dohľad a aby sa vykonala prevencia, kontrola a eradikácia prenosných chorôb zvierat.

(99)

S cieľom zabrániť neodôvodnenej administratívnej záťaži a nákladom by členské štáty mali mať možnosť stanoviť s obmedzením výnimky z povinnosti registrácie pre určité typy zariadení, ktoré predstavujú nízke riziko. Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci s cieľom dosiahnuť harmonizovaný prístup k udeľovaniu takýchto výnimiek. Takýto harmonizovaný prístup je osobitne potrebný, aby sa zabránilo tomu, že sa z povinnosti registrácie vylúčia určité typy zariadení. Je to osobitne relevantné nielen vo vzťahu k uvedeným zariadeniam, ktoré predstavujú viac ako zanedbateľné riziko pre zdravie zvierat, ale aj vo vzťahu k zariadeniam, ktoré predstavujú viac ako zanedbateľné riziko pre verejné zdravie. Príkladom takéhoto rizika je držba zvierat, ktoré žijú v úzkom kontakte s ľuďmi alebo v ich blízkosti, napríklad chov psov na úrovni znamenajúcej určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie s hlavným cieľom ich predaja ako spoločenských zvierat do domácností.

(100)

Ak určitý typ zariadenia, kde sa držia suchozemské zvieratá alebo kde sa zaobchádza so zárodočnými produktmi, alebo kde sa takého produkty skladujú, predstavuje osobitné riziko pre zdravie zvierat, malo by takéto zariadenie podliehať schváleniu príslušným orgánom.

(101)

S cieľom zabrániť neodôvodnenému administratívnemu zaťaženiu a nákladom, a to najmä pre podniky, ktoré predstavujú nízke riziko, by sa mala v prípadoch, keď je to možné, uplatniť flexibilita pri príslušných opatreniach, aby sa systém registrácie a schvaľovania mohol prispôsobiť miestnym a regionálnym podmienkam a spôsobom produkcie.

(102)

V niektorých prípadoch je žiaduca alebo potrebná harmonizácia určitých podmienok registrácie alebo schvaľovania v celej Únii. Napríklad zariadenia pre zárodočné produkty a zhromažďovanie by mali spĺňať určité podmienky a mali by byť schválené tak, aby spĺňali medzinárodné normy a aby tak Únia mohla pri obchodovaní poskytnúť tretím krajinám záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat. Takéto podmienky by mali zahŕňať aj požiadavky na špecifickú odbornú prípravu alebo odborné kvalifikácie pre určité veľmi špecifické zariadenia alebo operácie (napr. pre tímy odoberajúce embryá) alebo dokonca povinnosť, aby príslušný orgán vykonával špecifický dohľad. S cieľom stanoviť takéto špecifické podmienky by sa preto mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o uvedené podrobné požiadavky.

(103)

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia by sa mali registrácie a schvaľovania podľa možnosti integrovať do registračného alebo schvaľovacieho systému, ktorý dotknutý členský štát už prípadne zaviedol na iné účely.

(104)

Prevádzkovatelia bezprostredne poznajú zvieratá, o ktoré sa starajú. Preto by mali viesť aktuálne záznamy informácií, ktoré sú relevantné na posúdenie štatútu zdravia zvierat, vysledovateľnosť a epidemiologický prieskum v prípade výskytu choroby zo zoznamu. Uvedené záznamy by mali byť ľahko prístupné príslušnému orgánu.

(105)

S cieľom zabezpečiť dostupnosť aktuálnych informácií o registrovaných zariadeniach a prevádzkovateľoch a schválených zariadeniach by príslušné orgány mali vypracovať a viesť register takýchto zariadení a prevádzkovateľov. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné informácie, ktoré sa majú uvádzať v registri zariadení a prevádzkovateľov.

(106)

Na to, aby bolo zariadenie schválené príslušným orgánom, by malo spĺňať určité požiadavky. Pred udelením schválenia by príslušný orgán mal overiť prostredníctvom návštevy na mieste, či boli splnené všetky požiadavky. V niektorých prípadoch nemôžu byť splnené ihneď všetky podmienky, ale zostávajúce nedostatky nepredstavujú významné riziko pre zdravie zvierat ani pre verejné zdravie. V takýchto prípadoch by príslušný orgán mal mať možnosť udeliť podmienečné schválenie, za ktorým nasleduje ďalšia návšteva na mieste s cieľom overiť, že sa dosiahol pokrok. V uvedených prípadoch by príslušný orgán mal poskytnúť prevádzkovateľom dotknutých zariadení potrebné účinné usmernenie, aby daný prevádzkovateľ pochopil problém a mohol si naplánovať jeho úspešné vyriešenie.

(107)

Účinná vysledovateľnosť je kľúčovým prvkom stratégie na kontrolu chorôb. Mali by sa zaviesť identifikačné a registračné požiadavky špecifické pre rôzne druhy držaných suchozemských zvierat a zárodočné produkty s cieľom uľahčiť účinné uplatňovanie pravidiel prevencie a kontroly chorôb stanovených v tomto nariadení. Okrem toho je dôležité stanoviť možnosť zavedenia systému identifikácie a registrácie druhov, pre ktoré v súčasnosti takéto opatrenia neexistujú, alebo v prípade, že si to vyžadujú meniace sa okolnosti a riziká.

(108)

Pre určité druhy zvierat, v prípade ktorých je dôležitá možnosť sledovať jednotlivé zvieratá alebo skupiny, by sa mali vyžadovať fyzické identifikačné značky. To znamená, aby dané zviera bolo fyzicky označené značkou, štítkom, mikročipom alebo inak identifikované spôsobom, ktorý možno vidieť alebo zistiť na jeho tele alebo v jeho tele a ktorý sa nedá ľahko odstrániť.

(109)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie systému identifikácie a registrácie, ako aj vysledovateľnosť by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa databáz, o podrobné požiadavky na identifikáciu a registráciu pre rôzne druhy zvierat vrátane výnimiek a podmienok na udeľovanie takýchto výnimiek a o doklady.

(110)

Je vhodné znížiť administratívne zaťaženie a náklady a umožniť flexibilitu systému v situáciách, keď možno splniť požiadavky na vysledovateľnosť inými prostriedkami než tými, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Na Komisiu by sa preto mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek na identifikáciu a registráciu.

(111)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na realizáciu systému identifikácie a registrácie, ako aj pre vysledovateľnosť by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby stanovila pravidlá týkajúce sa technických špecifikácií databáz, prostriedkov identifikácie, dokladov a formátov a termínov.

(112)

Dôležitým nástrojom na zabránenie zavlečeniu a šíreniu prenosnej choroby zvierat je využívanie obmedzení týkajúcich sa premiestňovania zvierat a produktov, ktoré môžu danú chorobu prenášať. Obmedzenie premiestňovania zvierat a produktov však môže mať vážny vplyv na hospodárstvo a môže narušiť fungovanie vnútorného trhu. Takéto obmedzenia by sa preto mali uplatňovať len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané súvisiacim rizikám. Tento prístup je v súlade so zásadami stanovenými v dohode o SPS a s medzinárodnými normami OIE.

(113)

Všeobecné požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať na každé premiestňovanie zvierat, ako je zákaz premiestňovania zvierat zo zariadenia s abnormálnou úmrtnosťou alebo zo zariadenia, v ktorom sa vyskytli symptómy choroby s neurčitou príčinou, alebo požiadavky na prevenciu choroby počas prepravy.

(114)

V právnom rámci, ktorý je v súčasnosti stanovený v právnych predpisoch Únie v oblasti zdravia zvierat na premiestňovanie suchozemských zvierat a produktov, sú stanovené harmonizované pravidlá najmä na takéto premiestňovanie medzi členskými štátmi, pričom stanovovanie potrebných požiadaviek na premiestňovanie v rámci ich územia sa ponecháva v právomoci členských štátov. V posúdení vplyvu na prijatie tohto nariadenia sa podrobne porovnáva súčasná situácia s možnosťou, keď by boli na úrovni Únie harmonizované aj pravidlá premiestňovania v rámci členských štátov. Dospelo sa k záveru, že súčasný prístup by sa mal zachovať, pretože úplná harmonizácia všetkých prípadov premiestňovania by bola veľmi zložitá a prínosy, pokiaľ ide o uľahčenie premiestňovania medzi členskými štátmi, neprevažujú nad možným negatívnym vplyvom takejto harmonizácie na schopnosť kontrolovať choroby.

(115)

Na zvieratá premiestňované medzi členskými štátmi by sa mal uplatňovať súbor základných požiadaviek na zdravie zvierat. Zvieratá by sa najmä nemali premiestňovať zo zariadení s abnormálnou úmrtnosťou alebo s príznakmi choroby s neznámou príčinou. Úmrtnosť zvierat, dokonca aj abnormálna, ktorá sa spája s vedeckými postupmi povolenými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ (19) a ktorá nie je infekčného pôvodu súvisiaceho s chorobami zo zoznamu, by však nemala byť dôvodom na zabránenie premiestňovaniu zvierat určených na vedecké účely.

(116)

V tomto nariadení by sa však mala stanoviť flexibilita s cieľom uľahčiť premiestňovanie druhov a kategórií suchozemských zvierat, ktoré predstavujú nízke riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb zo zoznamu medzi členskými štátmi. Okrem toho by sa mali stanoviť ďalšie možnosti výnimiek v prípadoch, keď členské štáty alebo prevádzkovatelia úspešne zaviedli alternatívne opatrenia na zmiernenie rizika, ako je napríklad vysoká úroveň biologickej bezpečnosti a účinné systémy dohľadu.

(117)

Kopytníky a hydina sú skupiny druhov zvierat s veľkým hospodárskym významom, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na premiestňovanie stanoveným v právnych predpisoch Únie, ktoré boli prijaté pred týmto nariadením, konkrétne v smernici Rady 64/432/EHS (20), v smernici Rady 91/68/EHS (21), v smernici Rady 2009/156/ES (22), v smernici Rady 2009/158/ES (23) a čiastočne v smernici 92/65/EHS. Hlavné pravidlá, ktorými sa riadi premiestňovania zvierat uvedených druhov, by sa mali stanoviť v tomto nariadení. Podrobné požiadavky, ktoré v značnej miere závisia od chorôb, ktoré sa môžu prenášať rôznymi druhmi alebo kategóriami zvierat, by mali byť právne upravené v následných aktoch Komisie s prihliadnutím na osobitosti príslušných chorôb, druhov a kategórií zvierat.

(118)

Keďže zhromažďovanie kopytníkov a hydiny predstavuje mimoriadne vysoké riziko choroby, je vhodné obmedziť počet zhromažďovaní, ktoré možno uskutočniť počas jedného premiestňovania medzi členskými štátmi, a stanoviť v tomto nariadení osobitné pravidlá na účely ochrany zdravia dotknutých zvierat a zabránenia šíreniu prenosných chorôb zvierat. Uvedené zhromažďovania by sa bežne uskutočňovali v zariadení schválenom na uvedený účel alebo v prípade, ak to členský štát pôvodu povolí, prvé zhromažďovanie sa uskutoční v jednom dopravnom prostriedku, ako je napríklad nákladné auto, ktorým sa zvieratá zbierajú z rôznych miest v uvedenom členskom štáte.

(119)

V závislosti od chorôb a dotknutých druhov zo zoznamu je potrebné stanoviť osobitné požiadavky na zdravie zvierat pre niektoré iné druhy zvierat ako držané kopytníky a hydina. Pravidlá pre tieto druhy boli stanovené aj v právnom rámci uplatniteľnom pred týmto nariadením, a najmä v smernici 92/65/EHS. V uvedenej smernici sú stanovené osobitné pravidlá premiestňovania druhov zvierat vrátane včiel a čmeliakov, opíc, psov a mačiek, a preto by sa v tomto nariadení mal stanoviť právny základ prijímania delegovaných a vykonávacích aktov stanovujúcich osobitné pravidlá premiestňovania uvedených druhov zvierat.

(120)

Zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré sa zvyčajne používajú na držanie laboratórnych zvierat alebo zvierat zo ZOO, si obyčajne vyžadujú vysokú úroveň biologickej bezpečnosti a priaznivý a riadne kontrolovaný zdravotný štatút a k premiestňovaniu pri nich dochádza v menšej miere alebo iba v rámci uzavretých okruhov uvedených zariadení. Štatút zariadení so špeciálnym režimom, o ktorý si môžu prevádzkovatelia dobrovoľne požiadať, sa prvýkrát zaviedol v smernici 92/65/EHS, v ktorej sa stanovujú pravidlá a požiadavky na schvaľovanie a požiadavky na premiestňovanie týkajúce sa schválených orgánov, ústavov a centier. Takto stanovený systém umožňuje výmenu zvierat medzi uvedenými zariadeniami s obmedzenými požiadavkami na premiestňovanie a zároveň poskytuje zdravotné záruky v rámci okruhu zariadení so špeciálnym režimom. Preto ho prevádzkovatelia všeobecne prijali a používajú ho ako dobrovoľnú možnosť. Z tohto dôvodu je vhodné zachovať v tomto nariadení koncepciu zariadení so špeciálnym režimom a stanoviť aj pravidlá premiestňovania zvierat medzi týmito zariadeniami.

(121)

Na vedecké účely, ako je výskum alebo diagnostické účely, a najmä na tie účely, ktoré sú povolené v súlade so smernicou 2010/63/EÚ, môže byť potrebné premiestňovanie zvierat, ktoré nespĺňajú všeobecné požiadavky na zdravie zvierat stanovené v tomto nariadení a ktoré predstavujú väčšie riziko pre zdravie zvierat. Uvedené druhy premiestňovania by nemali byť týmto nariadením zakázané ani neprimerane obmedzené, čo by mohlo brániť realizácii inak povolených výskumných činností a spomaliť vedecký pokrok. Je však dôležité, aby sa v tomto nariadení stanovili pravidlá na zaručenie bezpečného premiestňovania uvedených zvierat.

(122)

Spôsoby premiestňovania cirkusových zvierat, zvierat držaných v zoologických záhradách, zvierat určených na výstavy a určitých iných zvierat sa často odlišujú od spôsobov premiestňovania iných držaných druhov. Pri prispôsobovaní pravidiel Únie týkajúcich sa premiestňovania zvierat by sa mala venovať osobitná pozornosť takýmto zvieratám, berúc do úvahy špecifické riziká a alternatívne opatrenia na zmiernenie rizika.

(123)

S cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele uvedené v odôvodneniach 112 až 122 tohto nariadenia, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prevenciu chorôb v dopravnej prevádzke, osobitné pravidlá premiestňovania pre určité druhy zvierat a osobitné okolnosti, ako napríklad zhromažďovanie zvierat alebo odmietnuté zásielky, a osobitné požiadavky alebo výnimky týkajúce sa iných druhov premiestňovania, ako je napríklad premiestňovanie na vedecké účely.

(124)

S cieľom zabezpečiť možnosť uplatňovania osobitných pravidiel premiestňovania v prípade, keď nie sú zvyčajné pravidlá premiestňovania dostatočné alebo vhodné na obmedzenie šírenia určitej choroby, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie osobitných pravidiel premiestňovania na obmedzené časové obdobie.

(125)

Premiestňovanie držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi by malo byť v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na takéto premiestňovanie. Zvieratá druhov predstavujúcich zdravotné riziko alebo ktoré majú väčší hospodársky význam, by mal sprevádzať certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán.

(126)

Pokiaľ je to technicky, prakticky a finančne uskutočniteľné, mal by sa využiť technologický vývoj s cieľom znížiť administratívne zaťaženie pre prevádzkovateľov a príslušné orgány, pokiaľ ide o certifikáciu a nahlasovanie prostredníctvom informačných technológií s cieľom nahradiť papierovú dokumentáciu a uľahčiť tak postupy nahlasovania, pričom by sa mali takéto technológie využívať v čo najväčšej miere na viaceré účely.

(127)

Prevádzkovateľ, ktorý premiestňuje zvieratá do iného členského štátu, by mal v prípadoch, keď sa nevyžaduje certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom, vydať čestné vyhlásenie, ktorým potvrdzuje, že zvieratá spĺňajú požiadavky na premiestňovanie stanovené v tomto nariadení.

(128)

S cieľom zabezpečiť, aby sa splnili ciele uvedené v odôvodneniach 125, 126 a 127 tohto nariadenia, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu certifikátov zdravia zvierat, povinnosti súvisiace s informovaním, výnimky z požiadaviek certifikácie zdravia zvierat, osobitné pravidlá certifikácie a povinnosti úradných veterinárnych lekárov vykonávať vhodné kontroly pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat.

(129)

Nahlasovanie premiestňovania zvierat a zárodočných produktov medzi členskými štátmi a v niektorých prípadoch v rámci území jednotlivých členských štátov je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť zvierat a dotknutých zárodočných produktov v prípade, že takého premiestňovanie môže byť spojené s rizikom šírenia prenosných chorôb zvierat. Takéto premiestňovanie by sa preto malo nahlasovať a registrovať prostredníctvom integrovaného počítačového veterinárneho systému („TRACES“). Systém TRACES integruje do jedinej architektúry počítačové systémy stanovené v článku 20 smernice 90/425/EHS a v rozhodnutí Rady 92/438/EHS (24) na základe rozhodnutí Komisie 2003/24/ES (25) a 2004/292/ES (26).

(130)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení, ktoré sa týkajú certifikácie zdravia zvierat a nahlasovania premiestňovania zvierat, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie pravidiel týkajúcich sa vzorov certifikátov zdravia zvierat, čestných vyhlásení, formátov a lehôt na nahlásenie premiestňovania suchozemských zvierat, ako aj vodných živočíchov, zárodočných produktov, a ak je to relevantné, aj produktov živočíšneho pôvodu.

(131)

Osobitný charakter premiestňovania spoločenských zvierat predstavuje riziko pre zdravie zvierat, ktoré je značne odlišné od rizika v prípade iných držaných zvierat. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť menej prísne osobitné pravidlá pre takéto premiestňovania. Takéto menej prísne pravidlá sú však odôvodnené len vtedy, ak spoločenské zviera skutočne sprevádza svojho majiteľa počas jeho premiestňovania alebo počas obmedzeného obdobia potom a ak sa spolu s majiteľom presúva naraz najviac päť spoločenských zvierat uvedených v časti A prílohy I. S cieľom zabezpečiť, aby spoločenské zvieratá nepredstavovali významné riziko šírenia prenosných chorôb zvierat, a s cieľom spresniť výnimočné situácie, v ktorých môže majiteľa sprevádzať viac ako päť spoločenských zvierat alebo keď sa má spoločenské zviera premiestňovať v rámci dlhšieho časového rámca pred premiestňovaním majiteľom alebo po ňom, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa premiestňovania uvedených zvierat. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na splnenie požiadaviek na zdravie zvierat, ktoré sú stanovené v tomto nariadení a ktoré sa týkajú premiestňovania spoločenských zvierat, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie pravidiel týkajúcich sa opatrení prevencie a kontroly chorôb, ktoré sa majú prijať v súvislosti s takýmto premiestňovaním.

(132)

Voľne žijúce zvieratá môžu z rôznych dôvodov predstavovať riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, napríklad ak sú premiestnené do zariadenia alebo z jedného prostredia do iného. Môže byť potrebné prijať vhodné preventívne opatrenia týkajúce sa premiestňovania týchto zvierat s cieľom zabrániť šíreniu prenosných chorôb zvierat. S cieľom zabezpečiť, aby voľne žijúce zvieratá nepredstavovali významné riziko šírenia prenosných chorôb zvierat, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o dodatočné požiadavky týkajúce sa premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat.

(133)

Zárodočné produkty môžu predstavovať podobné riziko šírenia prenosných chorôb zvierat na živé zvieratá. Okrem toho existujú špecifiká pri ich produkcii, ktoré súvisia s vysokými požiadavkami na zdravie plemenných zvierat a ktoré si vyžadujú prísnejšie alebo osobitné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských zvierat. S cieľom zaručiť bezpečné premiestňovanie zárodočných produktov, udržať ich očakávaný vysoký štandard, pokiaľ ide o zdravie, a zohľadniť určité osobitné použitia takýchto produktov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné požiadavky na premiestňovanie zárodočných produktov určitých živočíšnych druhov, o osobitné požiadavky uplatniteľné napríklad na ich premiestňovanie na vedecké účely a o výnimky z povinnosti certifikácie zdravia zvierat.

(134)

Produkty živočíšneho pôvodu môžu predstavovať riziko šírenia prenosných chorôb zvierat. Prostredníctvom požiadaviek na bezpečnosť potravín týkajúcich sa produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie, sa zabezpečujú správne hygienické postupy a znižujú sa riziká, ktoré takéto produkty predstavujú pre zdravie zvierat. Pre niektoré druhy produktov by sa však mali v tomto nariadení stanoviť osobitné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat, akými sú opatrenia na kontrolu chorôb a núdzové opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa produktmi živočíšneho pôvodu nešíria choroby zvierat. S cieľom zaručiť bezpečné premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu v týchto osobitných prípadoch by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel premiestňovania produktov živočíšneho pôvodu v súvislosti s prijatými opatreniami na kontrolu chorôb, o povinnosti týkajúcej sa certifikácie zdravia zvierat a o výnimky z uvedených pravidiel, ak to dovoľuje riziko súvisiace s takýmto premiestňovaním a zavedené opatrenia na zmiernenie rizika.

(135)

Keď členské štáty prijímajú vnútroštátne opatrenia týkajúce sa premiestňovania zvierat a zárodočných produktov alebo sa rozhodnú prijať vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu iných prenosných chorôb zvierat ako chorôb zo zoznamu na svojom území, tieto vnútroštátne opatrenia by nemali odporovať pravidlám týkajúcim sa vnútorného trhu stanoveným v právnych predpisoch Únie. Preto je vhodné, aby sa stanovil rámec pre takéto vnútroštátne opatrenia a aby sa zabezpečilo, že tieto opatrenia nepresahujú limity povolené v rámci práva Únie.

(136)

Registrácia a schvaľovanie zariadení pre akvakultúru sú potrebné na to, aby príslušný orgán mohol vykonávať primeraný dohľad, ako aj na prevenciu, kontrolu a eradikáciu prenosných chorôb zvierat. V smernici 2006/88/ES sa vyžaduje, aby všetky zariadenia, ktoré premiestňujú vodné živočíchy, boli povolené. Uvedený systém povoľovania by sa mal v rámci tohto nariadenia zachovať bez ohľadu na to, že v niektorých úradných jazykoch Únie toto nariadenie používa rôzne pojmy na systém povoľovania v porovnaní s pojmami v smernici 2006/88/ES.

(137)

Pri zabíjaní a spracúvaní živočíchov akvakultúry, ktoré podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb, sa môžu rozširovať prenosné choroby zvierat napríklad ako dôsledok vypúšťania odpadových vôd obsahujúcich patogény zo spracovateľských zariadení. Je preto potrebné udeľovať spracovateľským zariadeniam, ktoré plnia opatrenia na zmiernenie rizika, súhlas na takéto operácie zabíjania a spracúvania. Preto by sa v tomto nariadení malo stanoviť schvaľovanie zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb.

(138)

S cieľom zabezpečiť dostupnosť aktuálnych informácií týkajúcich sa registrovaných a schválených zariadení pre verejnosť, by príslušný orgán mal vypracovať a viesť register takýchto zariadení. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zaznamenať do registrov zariadení pre akvakultúru, ako aj požiadavky na vedenie záznamov týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov.

(139)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania pravidiel stanovených v tomto nariadení, ktoré sa týkajú registrácie a schvaľovania zariadení pre akvakultúru a zariadení pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb, vedenia záznamov a registrov zariadení, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie pravidiel týkajúcich sa povinností súvisiacich s informovaním, výnimiek a iných vykonávacích pravidiel v tomto ohľade.

(140)

Keďže vo väčšine prípadov nie je možné jednotlivo identifikovať vodné živočíchy, vedenie záznamov v zariadeniach pre akvakultúru, zariadeniach pre potraviny z vodných živočíchov schválených na kontrolu chorôb a vedenie záznamov prepravcami je základným nástrojom na zabezpečenie vysledovateľnosti vodných živočíchov. Záznamy slúžia aj ako hodnotný nástroj dohľadu nad zdravotnou situáciou v zariadeniach.

(141)

Podobne ako v prípade suchozemských zvierat, je potrebné stanoviť harmonizované pravidlá týkajúce sa premiestňovania vodných živočíchov vrátane pravidiel týkajúcich sa certifikácie zdravia zvierat a nahlasovania premiestňovania.

(142)

V smernici 2006/88/ES sa stanovujú pravidlá týkajúce sa premiestňovania vodných živočíchov, ktoré sa uplatňujú tak na premiestňovanie v rámci členských štátov, ako aj medzi nimi. Hlavným určujúcim faktorom pre pravidlá týkajúce sa premiestňovania vodných živočíchov je zdravotný štatút členského štátu, pásiem a kompartmentov určenia, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu.

(143)

Z rozsahu pôsobnosti smernice 2006/88/ES sú však vylúčené voľne žijúce vodné živočíchy, ktoré sa zbierajú alebo lovia na účely priameho vstupu do potravinového reťazca. Naproti tomu sú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia ponechané, sú však vylúčené z vymedzenia pojmu živočíchy akvakultúry. Pre takéto vodné živočíchy by sa preto mali stanoviť prípadné opatrenia, pričom berúc do úvahy ich primeranosť, takéto opatrenia sú opodstatnené vzhľadom na súvisiace riziko.

(144)

V dôsledku uvedeného by sa mala zásada vysvetlená v odôvodnení 142 uplatňovať aj na premiestňovanie vodných živočíchov, ktoré nepatria do vymedzenia pojmu živočíchy akvakultúry, ale patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Platí to najmä pre vodné živočíchy s neznámym zdravotným štatútom alebo s potvrdeným pozitívnym zdravotným štatútom choroby, a to bez ohľadu na ich konečné použitie. Keďže premiestňovanie živých voľne žijúcich vodných živočíchov s neznámym zdravotným štatútom alebo s potvrdeným pozitívnym zdravotným štatútom choroby, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, môže tiež predstavovať riziko šírenia choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby, rovnaký systém pravidiel by sa mal uplatňovať aj na ne. Patria sem aj tie voľne žijúce vodné živočíchy zberané alebo lovené na ľudskú spotrebu, ktoré sa premiestňujú a dočasne držia pred zabitím.

(145)

Zariadeniam a prevádzkovateľom v odvetví komerčného rybárstva by sa však nemali ukladať neprimerané obmedzenia premiestňovania a zbytočná administratívna záťaž. Preto v prípadoch, keď sú takéto živé voľne žijúce vodné živočíchy určené na ľudskú spotrebu, dané pravidlá by sa mali v zásade uplatňovať len na premiestňovanie živých voľne žijúcich vodných živočíchov, ktoré predstavujú významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb do členských štátov, pásiem alebo kompartmentov, ktoré boli vyhlásené za oblasti bez výskytu určitých chorôb zo zoznamu alebo ktoré podliehajú eradikačným programom v súvislosti s uvedenými chorobami.

(146)

Preto by sa v tomto nariadení mali vykonať určité úpravy a malo by sa viac spružniť s cieľom podporiť členské štáty v ich snahe zlepšiť zdravotný štatút ich populácií vodných živočíchov.

(147)

S cieľom zabezpečiť kontrolu premiestňovania vodných živočíchov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prevenciu chorôb uplatniteľné na prepravu, osobitné pravidlá týkajúce sa premiestňovania určitých kategórií vodných živočíchov na rôzne účely, osobitné požiadavky alebo výnimky týkajúce sa určitých druhov premiestňovania, ako je premiestňovanie na vedecké účely, a dodatočné požiadavky na premiestňovanie voľne žijúcich vodných živočíchov.

(148)

S cieľom zabezpečiť možnosť dočasných výnimiek a osobitných požiadaviek na premiestňovanie vodných živočíchov v prípade, keď nie sú pravidlá týkajúce sa premiestňovania stanovené v tomto nariadení dostatočné alebo vhodné na obmedzenie šírenia konkrétnej choroby zo zoznamu, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie osobitných pravidiel týkajúcich sa premiestňovania alebo výnimiek na obmedzené časové obdobie.

(149)

Akvakultúrna produkcia Únie je veľmi rozmanitá, pokiaľ ide o druhy a systémy produkcie, a táto rozmanitosť rýchlo stúpa. Toto si môže vyžadovať, aby sa na úrovni členského štátu prijali vnútroštátne opatrenia týkajúce sa iných chorôb ako chorôb, ktoré sa v súlade s týmto nariadením považujú za choroby zo zoznamu. Takéto vnútroštátne opatrenia by však mali byť odôvodnené, potrebné a úmerné cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Okrem toho by nemali ovplyvňovať premiestňovanie medzi členskými štátmi, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabránenie zavlečeniu choroby alebo na kontrolu šírenia tejto choroby. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú vplyv na obchod medzi členskými štátmi, by sa mali schvaľovať a pravidelne prehodnocovať na úrovni Únie.

(150)

V súčasnosti sa choroby zo zoznamu týkajú iných druhov zvierat ako tých, ktoré sú v tomto nariadení vymedzené ako druhy suchozemských zvierat a vodných živočíchov, ako napríklad plazov, obojživelníkov, hmyzu a iných iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. Preto nie je vhodné vyžadovať, aby sa všetky ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali na uvedené druhy živočíchov. Ak sa však do zoznamu zaradí choroba, ktorá sa týka iných druhov ako suchozemských zvierat a vodných živočíchov, príslušné požiadavky na zdravie zvierat uvedené v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na uvedené druhy s cieľom zabezpečiť možnosť prijatia vhodných a primeraných opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb.

(151)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo možné stanoviť pravidlá týkajúce sa premiestňovania zvierat, ktoré nie sú v tomto nariadení vymedzené ako suchozemské zvieratá alebo vodné živočíchy, a zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu získaných z takýchto zvierat, by sa mala v prípade, že si to riziko vyžaduje, na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o registráciu a schvaľovanie zariadení, vedenie záznamov a registre, požiadavky na identifikáciu, registráciu a vysledovateľnosť pri premiestňovaní, povinnosti týkajúce sa certifikácie zdravia zvierat, čestného vyhlásenia a nahlasovania premiestňovania zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu získaných z uvedených druhov.

(152)

Kedykoľvek je to potrebné na zabezpečenie jednotných podmienok na plnenie požiadaviek na zdravie zvierat týkajúcich sa uvedených iných druhov zvierat a zárodočných produktov a z nich získaných produktov živočíšneho pôvodu, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie podrobných pravidiel týkajúcich sa uvedených požiadaviek.

(153)

S cieľom zabrániť zavlečeniu chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb do Únie je nevyhnutné, aby sa zaviedli účinné pravidlá týkajúce sa vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu prenášať takéto choroby, do Únie.

(154)

S cieľom zabezpečiť zdravotný štatút Únie sa v tomto nariadení stanovujú ustanovenia týkajúce sa premiestňovania zvierat a produktov v rámci Únie. V snahe neohroziť uvedený štatút je preto vhodné uložiť pre vstup zvierat a produktov do Únie podmienky, ktoré nie sú menej prísne ako požiadavky uplatniteľné na premiestňovanie v rámci Únie.

(155)

S cieľom zabezpečiť, aby zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území spĺňali požiadavky na zdravie zvierat, ktorými sa poskytujú záruky rovnocenné zárukám poskytnutým v právnych predpisoch Únie, je dôležité, aby sa na ne vzťahovali vhodné kontroly zo strany príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia vyvážajúcich do Únie. Ak je to relevantné, mal by sa pred schválením vstupu takýchto zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie overiť zdravotný štatút tretej krajiny alebo územia pôvodu. Preto iba tie tretie krajiny a územia, ktoré môžu preukázať, že spĺňajú normy týkajúce sa zdravia zvierat na vstup zvierat a produktov do Únie, by mali byť oprávnené na ich vývoz do Únie a zapísané do zoznamu na uvedený účel.

(156)

V aktoch Únie prijatých pred dátumom prijatia tohto nariadenia neboli v prípade niektorých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vytvorené zoznamy Únie obsahujúce tretie krajiny a územia, z ktorých je povolený vstup do Únie. Kým sa neprijmú pravidlá podľa tohto nariadenia, malo by sa členským štátom v uvedených prípadoch dovoliť, aby určili, z ktorých krajín a území môžu uvedené zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu vstúpiť na ich územie. Pri určovaní takýchto krajín by členské štáty mali zohľadniť kritériá stanovené v tomto nariadení, ktoré sa týkajú zoznamov Únie obsahujúcich tretie krajiny a územia.

(157)

S cieľom zabezpečiť, aby boli splnené požiadavky na zdravie zvierat požadované na vstup do Únie stanovené v tomto nariadení a aby boli v súlade so zásadami uvedenými v kódexoch zdravia zvierat OIE, by mal všetky zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu vstupujúce do Únie sprevádzať certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu, ktorým sa potvrdzuje, že všetky požiadavky na zdravie zvierat požadované na vstup do Únie sú splnené. Mali by sa však povoliť odchýlky od tohto pravidla pre komodity, ktoré predstavujú nízke riziko pre zdravie zvierat.

(158)

Certifikáty zdravia zvierat môžu stačiť samy, ale certifikácia sa v právnych predpisoch Únie často vyžaduje na iné účely, napríklad na potvrdenie, že sú splnené požiadavky týkajúce sa verejného zdravia alebo dobrých životných podmienok zvierat či produktov. Túto skutočnosť treba zohľadniť. S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a náklady by sa malo povoliť, aby uvedené certifikáty zdravia zvierat obsahovali aj informácie požadované podľa iných právnych predpisov Únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív a dobrých životných podmienok zvierat.

(159)

Choroby sa môžu šíriť aj inak ako prostredníctvom zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov. Môžu sa šíriť napríklad aj prostredníctvom vozidiel, prepravných kontajnerov, sena, slamy, rastlinných produktov, materiálov, ktoré mohli prísť do styku s infikovanými zvieratami a vybavením. V prípade potreby by sa mali prijať opatrenia na zabránenie prenosu chorôb uvedenými prostriedkami.

(160)

S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň podrobností pri požiadavkách na vstup do Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prijatie doplňujúcich pravidiel schvaľovania zariadení v tretích krajinách a územiach a udeľovania výnimiek, požiadavky na zdravie zvierat pri vstupe zásielok z tretích krajín a území do Únie a požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa pôvodcov chorôb, iných materiálov, dopravných prostriedkov a vybavenia, ktorými sa môžu choroby zvierat prenášať.

(161)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania požiadaviek na zdravie zvierat požadovaných pre vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie pravidiel, ktoré sa okrem iného týkajú zoznamu tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, a obsahu a formátu vzorov certifikátov zdravia zvierat.

(162)

Skúsenosti z minulosti ukázali, že pri výskyte ohniska závažnej choroby v členských štátoch alebo v tretích krajinách či na územiach, z ktorých zvieratá alebo produkty vstupujú do Únie, sa musia ihneď prijať opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb s cieľom zabrániť jej zavlečeniu a obmedziť jej rozšírenie. V takejto núdzovej situácii môže ísť o choroby zo zoznamu, objavujúce sa choroby alebo iné nebezpečenstvo pre zdravie zvierat. V uvedenej súvislosti by sa malo jasne uviesť, ktoré opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení sa môžu použiť v prípade výskytu choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby či nebezpečenstva. Vo všetkých takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby sa uvedené opatrenia mohli prijať v krátkom čase a bez akéhokoľvek odkladu. Keďže takýmito opatreniami by sa obmedzilo premiestňovanie v rámci Únie alebo do Únie, mali by sa takéto opatrenia vždy, keď je to možné, vykonávať na úrovni Únie.

(163)

S cieľom zabezpečiť účinnú a rýchlu reakciu na objavujúce sa riziká by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie núdzových opatrení.

(164)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa okrem iného opatrení v súvislosti s objavujúcimi sa chorobami, vytvárania zásob, zásobovania, skladovania, dodávania a iných postupov bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, stanovovania osobitných opatrení na kontrolu chorôb a výnimiek na obmedzené obdobie, osobitných pravidiel premiestňovania suchozemských zvierat a vodných živočíchov na obmedzené obdobie, núdzových opatrení, ako aj zaraďovania tretích krajín a území do zoznamu na účely vstupu do Únie.

(165)

V tomto nariadení sa stanovujú všeobecné a osobitné pravidlá prevencie a kontroly prenosných chorôb zvierat a zabezpečuje harmonizovaný prístup k zdraviu zvierat v celej Únii. Členské štáty by mali mať v niektorých oblastiach, akými sú napríklad všeobecné povinnosti súvisiace so zdravím zvierat, nahlasovanie, dohľad, registrácia a schvaľovanie alebo vysledovateľnosť, možnosť uplatňovať dodatočné či prísnejšie vnútroštátne opatrenia alebo by sa mali v tom podporiť. Takéto vnútroštátne opatrenia by sa však mali povoliť iba vtedy, ak sa nimi neohrozuje dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení v oblasti zdravia zvierat a ak nie sú v rozpore s pravidlami stanovenými v tomto nariadení, a za podmienky, že nebránia premiestňovaniu zvierat a produktov medzi členskými štátmi, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabránenie zavlečeniu choroby alebo na kontrolu jej šírenia.

(166)

Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odôvodnení 165 by sa mal v záujme zníženia administratívneho zaťaženia vzťahovať zjednodušený postup oznamovania. Skúsenosti ukázali, že všeobecný postup oznamovania stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (27), je dôležitým nástrojom na usmerňovanie a skvalitňovanie vnútroštátnych technických predpisov, pokiaľ ide o ich zvýšenú transparentnosť, zrozumiteľnosť a účinnosť, v neharmonizovaných alebo čiastočne harmonizovaných oblastiach. Je preto vhodné, aby sa tento všeobecný postup oznamovania uplatňoval.

(167)

V súčasnosti pravidlá Únie týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v týchto právnych aktoch Európskeho parlamentu a Rady a v nasledujúcich aktoch Komisie prijatých podľa nich sú:

 

smernica 64/432/EHS, smernica Rady 77/391/EHS (28), smernica Rady 78/52/EHS (29), smernica Rady 80/1095/EHS (30), smernica Rady 82/894/EHS (31), smernica Rady 88/407/EHS (32), smernica Rady 89/556/EHS (33), smernica Rady 90/429/EHS (34),

 

smernica 91/68/EHS, rozhodnutie Rady 91/666/EHS (35), smernica Rady 92/35/EHS (36), smernica 92/65/EHS, smernica Rady 92/66/EHS (37), smernica Rady 92/118/EHS (38), smernica Rady 92/119/EHS (39), rozhodnutie Rady 95/410/ES (40), smernica Rady 2000/75/ES (41), rozhodnutie Rady 2000/258/ES (42), smernica Rady 2001/89/ES (43),

 

smernica Rady 2002/60/ES (44), smernica Rady 2002/99/ES (45), smernica Rady 2003/85/ES (46), nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 (47), smernica Rady 2004/68/ES (48), smernica Rady 2005/94/ES (49), smernica 2006/88/ES, smernica Rady 2008/71/ES (50), smernica 2009/156/ES, smernica 2009/158/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (51).

(168)

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, zatiaľ čo pravidlá označovania hovädzieho mäsa zostávajú mimo jeho rozsahu pôsobnosti. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (52), ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, sa stanovujú pravidlá identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a pravidlá označovania hovädzieho mäsa. Malo by sa preto zmeniť s cieľom zrušiť v ňom ustanovenia o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, zatiaľ čo ustanovenia týkajúce sa označovania hovädzieho mäsa budú musieť zostať v platnosti.

(169)

S cieľom zaručiť spoľahlivosť mechanizmov stanovených v existujúcich nariadeniach, ktorými sa zriaďujú systémy identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz, sa v uvedených právnych predpisoch vyžaduje, aby členské štáty vykonávali primerané a účinné kontrolné opatrenia. Takéto primerané a účinné opatrenia úradnej kontroly by sa mali zachovať aj v budúcnosti. Toto nariadenie tvorí súčasť balíka legislatívnych návrhov nazvaného Modernejšie predpisy pre bezpečnejšie potraviny a ako také neobsahuje ustanovenia o úradných kontrolách, keďže tieto pravidlá by mali byť stanovené v rámci navrhovanej horizontálnej legislatívy o úradných kontrolách. Ak by však aj nové navrhované horizontálne pravidlá o úradných kontrolách nenadobudli účinnosť v tom istom čase ako toto nariadenie, existujúce horizontálne pravidlá o úradných kontrolách umožnia Komisii zaručiť rovnocennú úroveň kontroly.

(170)

Pravidlá stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v odôvodnení 167 sa majú nahradiť týmto nariadením a následnými legislatívnymi aktmi Komisie, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia. Uvedené legislatívne akty by sa preto mali zrušiť. S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť a zabrániť právnemu vákuu by však zrušenie v prvom rade malo nadobudnúť účinnosť až po prijatí príslušných delegovaných a vykonávacích aktov podľa tohto nariadenia. Preto je potrebné splnomocniť Komisiu na určenie dátumov, kedy by zrušenie uvedených legislatívnych aktov malo nadobudnúť účinnosť, pričom lehotu by mal stanoviť zákonodarca.

(171)

V záujme zrozumiteľnosti právnych predpisov Únie by sa mali výslovne zrušiť tieto zastarané akty Rady v oblasti zdravia zvierat: rozhodnutie Rady 78/642/EHS (53), smernica Rady 79/110/EHS (54), smernica Rady 81/6/EHS (55), rozhodnutie Rady 89/455/EHS (56), smernica Rady 90/423/EHS (57), rozhodnutie Rady 90/678/EHS (58), smernica Rady 92/36/EHS (59), smernica Rady 98/99/ES (60).

(172)

Požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa nemali uplatňovať, kým Komisia podľa tohto nariadenia neprijme kľúčové delegované a vykonávacie akty, ktorými sa poskytne obdobie 24 mesiacov od prijatia týchto kľúčových aktov do dátumu začatia ich uplatňovania, čím sa členským štátom a prevádzkovateľom umožní, aby sa náležite prispôsobili novým pravidlám. Okrem toho je vhodné poskytnúť Komisii obdobie aspoň 36 mesiacov na vypracovanie nových pravidiel.

(173)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel identifikácie a registrácie zvierat a opatrení na kontrolu chorôb zameraných na určité choroby zvierat a zoonózy, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o dátum ukončenia uplatňovania nariadenia (ES) č. 21/2004 a smerníc 92/66/EHS, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES, 2003/85/ES, 2005/94/ES a 2008/71/ES, pričom lehota v tomto ohľade by sa mala stanoviť v tomto nariadení.

(174)

V súlade s preventívnym prístupom k zdraviu zvierat, ktorý sa podporuje v tomto nariadení, by sa mali naďalej uplatňovať osobitné opatrenia týkajúce sa salmonely, ktoré sa uplatňovali na živé zvieratá odosielané do Fínska a Švédska pred 20. aprílom 2016, a nariadenie (ES) č. 2160/2003 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(175)

Vzhľadom na nedávne prijatie nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je žiaduce umožniť dlhé prechodné obdobie pred tým, ako sa začnú uplatňovať príslušné pravidlá stanovené v tomto nariadení.

(176)

Vykonávacie právomoci stanovené v tomto nariadení by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (61).

(177)

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(178)

Týmto nariadením by sa nemalo vytvoriť neprimerané administratívne zaťaženie pre malé a stredné podniky a toto nariadenie by nemalo mať na ne neprimeraný ekonomický vplyv. Osobitná situácia malých a stredných podnikov sa v tomto nariadení na základe konzultácií so zainteresovanými stranami berie do úvahy. O možnej všeobecnej výnimke z požiadaviek tohto nariadenia pre takéto podniky sa neuvažovalo vzhľadom na ciele verejnej politiky zamerané na ochranu zdravia zvierat a verejného zdravia. Pre takéto podniky by sa však malo stanoviť niekoľko výnimiek, pokiaľ ide o jednotlivé požiadavky uvedené v tomto nariadení s ohľadom na súvisiace riziká.

(179)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat pre zvieratá, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ak sa na ne nevzťahujú osobitné pravidlá stanovené v iných právnych predpisoch Únie, a iný materiál, ktorým sa môžu šíriť prenosné choroby zvierat, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie prostredníctvom spoločného a koordinovaného právneho rámca pre zdravie zvierat, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZFEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

KAPITOLA 1

Predmet úpravy, cieľ, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a cieľ

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí.

Uvedenými pravidlami sa stanovuje:

a)

prioritizácia a kategorizácia chorôb vzbudzujúcich obavy Únie a stanovenie povinností v oblasti zdravia zvierat (časť I: články 1 až 17);

b)

včasné zisťovanie chorôb, ich nahlasovanie a podávanie správ o nich, dohľad a eradikačné programy, ako aj štatút bez výskytu choroby (časť II: články 18 až 42);

c)

informovanosť o chorobách, pripravenosť na ne a ich kontrola (časť III: články 43 až 83);

d)

registrácia a schvaľovanie zariadení a prepravcov, premiestňovanie a vysledovateľnosť zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie (časť IV: články 84 až 228 a časť VI: články 244 až 248 a články 252 až 256);

e)

vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a vývoz takýchto zásielok z Únie (časť V: články 229 až 243 a časť VI: články 244 až 246 a články 252 až 256);

f)

nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny či územia (časť VI: články 244 až 256);

g)

núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie súvisiacej s určitou chorobou (časť VII: články 257 až 262).

2.   Pravidlá uvedené v odseku 1:

a)

majú za cieľ zabezpečiť:

i)

lepšie zdravie zvierat v záujme podpory udržateľnej poľnohospodárskej a akvakultúrnej produkcie v Únii;

ii)

účinné fungovanie vnútorného trhu;

iii)

zníženie nepriaznivých účinkov na zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie, pokiaľ ide o:

určité choroby,

opatrenia prijaté na prevenciu a kontrolu chorôb;

b)

zohľadňujú:

i)

vzťah medzi zdravím zvierat a:

verejným zdravím,

životným prostredím vrátane biodiverzity a cenných genetických zdrojov, ako aj vplyvom zmeny klímy,

bezpečnosťou potravín a krmív,

dobrými životnými podmienkami zvierat vrátane ušetrenia zvierat od akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť,

antimikrobiálnou rezistenciou,

potravinovou bezpečnosťou;

ii)

hospodárske, sociálne, kultúrne a environmentálne dôsledky vyplývajúce z uplatňovania opatrení na kontrolu a prevenciu chorôb;

iii)

príslušné medzinárodné normy.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

držané a voľne žijúce zvieratá;

b)

zárodočné produkty;

c)

produkty živočíšneho pôvodu;

d)

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009;

e)

zariadenia, dopravné prostriedky, vybavenie a všetky ostatné cesty infekcie a materiál, ktorým sa šíria alebo môžu šíriť prenosné choroby zvierat.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na prenosné choroby vrátane zoonóz, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v:

a)

rozhodnutí č. 1082/2013/EÚ;

b)

nariadení (ES) č. 999/2001;

c)

smernici 2003/99/ES;

d)

nariadení (ES) č. 2160/2003.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti častí IV, V a VI

1.   Časť IV hlava I (články 84 až 171) sa uplatňuje na:

a)

suchozemské zvieratá a živočíchy, ktoré nie sú suchozemskými zvieratami, ale ktoré môžu prenášať choroby postihujúce suchozemské zvieratá;

b)

zárodočné produkty suchozemských zvierat;

c)

produkty živočíšneho pôvodu zo suchozemských zvierat.

2.   Časť IV hlava II (články 172 až 226) sa uplatňuje na:

a)

vodné živočíchy a živočíchy, ktoré nie sú vodnými živočíchmi, ale ktoré môžu prenášať choroby postihujúce vodné živočíchy;

b)

produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov.

3.   Časť IV hlava III (články 227 a 228) sa uplatňuje na:

a)

iné zvieratá;

b)

zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu z iných zvierat uvedených v písmene a).

4.   Časti IV a V sa neuplatňujú na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedených v odseku 6 tohto článku ani na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci členského štátu.

5.   Premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré je iné ako nekomerčné premiestňovanie, musí spĺňať požiadavky na zdravie zvierat stanovené v častiach IV a V.

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa úprav, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania častí IV a V na spoločenské zvieratá, najmä s cieľom zohľadniť skutočnosť, že spoločenské zvieratá majú v držbe v domácnostiach držitelia spoločenských zvierat.

6.   Časť VI sa uplatňuje iba na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 245 a 246, pokiaľ ide o maximálny počet zvierat, ktoré môžu sprevádzať svojho majiteľa, a maximálny počet dní medzi premiestnením majiteľa a premiestnením zvieraťa.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„zvieratá“ sú stavovce a bezstavovce;

2.

„suchozemské zvieratá“ sú vtáky, suchozemské cicavce, včely a čmeliaky;

3.

„vodné živočíchy“ sú živočíchy týchto druhov vo všetkých štádiách života vrátane vajíčok, spermií a gamét:

a)

ryby patriace do nadtriedy Agnatha a do tried Chondrichthyes, SarcopterygiiActinopterygii;

b)

vodné mäkkýše patriace do kmeňa Mollusca;

c)

vodné kôrovce patriace do podkmeňa Crustacea;

4.

„iné zvieratá“ sú zvieratá iných druhov ako tie, ktoré patria pod vymedzenie pojmu „suchozemské zvieratá“ alebo „vodné živočíchy“;

5.

„držané zvieratá“ sú zvieratá, ktoré majú ľudia v držbe, vrátane vodných živočíchov, kde ide o živočíchy akvakultúry;

6.

„akvakultúra“ je držba vodných živočíchov, pričom živočíchy zostávajú majetkom jednej alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb počas všetkých štádií chovu až po výlov a vrátane neho, okrem výlovu alebo zberu voľne žijúcich vodných živočíchov na účely ľudskej spotreby, ktoré sa následne dočasne držia pred zabitím bez toho, aby ich kŕmili;

7.

„živočíchy akvakultúry“ sú akékoľvek vodné živočíchy, ktoré sú predmetom akvakultúry;

8.

„voľne žijúce zvieratá“ sú iné zvieratá ako držané zvieratá;

9.

„hydina“ sú vtáky, ktoré sa chovajú alebo držia v zajatí na:

a)

produkciu:

i)

mäsa;

ii)

konzumných vajec;

iii)

iných produktov;

b)

zazverenie pernatej lovnej zveri;

c)

účel šľachtenia vtákov používaných na typy produkcie uvedené v písmenách a) a b);

10.

„vtáky chované v zajatí“ sú iné vtáky ako hydina, ktoré sa držia v zajatí na iné účely, ako sú účely uvedené v bode 9, vrátane tých vtákov, ktoré sa držia na účely predstavení, pretekov, výstav, súťaží, šľachtenia alebo predaja;

11.

„spoločenské zviera“ je držané zviera druhov uvedených v prílohe I, ktoré je v držbe na súkromné nekomerčné účely;

12.

„držiteľ spoločenského zvieraťa“ je fyzická osoba a môže ňou byť aj majiteľ spoločenského zvieraťa, ktorá má v držbe spoločenské zviera;

13.

„majiteľ spoločenského zvieraťa“ je fyzická osoba, ktorá je uvedená ako majiteľ v identifikačnom doklade uvedenom v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c);

14.

„nekomerčné premiestňovanie“ je akékoľvek premiestňovanie spoločenského zvieraťa, ktoré sprevádza svojho majiteľa, pričom toto premiestňovanie:

a)

nemá za cieľ predaj dotknutého spoločenského zvieraťa ani inú formu prevodu jeho vlastníctva a

b)

je súčasťou premiestňovania majiteľa spoločenského zvieraťa:

i)

buď na jeho vlastnú zodpovednosť, alebo

ii)

na zodpovednosť oprávnenej osoby v prípadoch, ak je spoločenské zviera fyzicky oddelené od svojho majiteľa;

15.

„oprávnená osoba“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorú majiteľ spoločenského zvieraťa písomne oprávnil na uskutočnenie nekomerčného premiestňovania spoločenského zvieraťa v mene majiteľa;

16.

„choroba“ je výskyt infekcií a napadnutí pri zvieratách, s klinickými alebo patologickými prejavmi alebo bez nich, ktoré boli spôsobené jedným alebo viacerými pôvodcami chorôb;

17.

„pôvodca choroby“ je patogén prenosný na zvieratá alebo na ľudí, ktorý je schopný spôsobiť chorobu zvierat;

18.

„choroby zo zoznamu“ sú choroby zaradené do zoznamu v súlade s článkom 5 ods. 1;

19.

„profil choroby“ sú kritériá choroby uvedené v článku 7 písm. a);

20.

„druhy zo zoznamu“ sú druhy zvierat alebo skupina druhov zvierat, ktoré sú zaradené do zoznamu v súlade s článkom 8 ods. 2, alebo v prípade objavujúcich sa chorôb druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat, ktoré spĺňajú kritériá týkajúce sa druhov zo zoznamu stanovené v článku 8 ods. 2;

21.

„nebezpečenstvo“ je pôvodca choroby v zvierati či produkte alebo stav zvieraťa či produktu, ktorý môže mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat;

22.

„riziko“ je pravdepodobnosť výskytu a pravdepodobný rozsah biologických a hospodárskych dôsledkov nepriaznivého účinku na zdravie zvierat alebo na verejné zdravie;

23.

„biologická bezpečnosť“ je súbor riadiacich a fyzických opatrení, ktorých cieľom je znížiť riziko zavlečenia, rozvoja a rozšírenia chorôb do, z a v rámci:

a)

populácie zvierat alebo

b)

zariadenia, pásma, kompartmentu, dopravných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného zariadenia, iných priestorov alebo iného miesta;

24.

„prevádzkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zvieratá alebo produkty, a to aj na obmedzené časové obdobie, ale s výnimkou držiteľov spoločenských zvierat a veterinárnych lekárov;

25.

„prepravca“ je prevádzkovateľ, ktorý prepravuje zvieratá na vlastný účet alebo pre tretiu stranu;

26.

„odborník na zvieratá“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pracuje so zvieratami alebo produktmi, iná ako prevádzkovatelia alebo veterinárni lekári;

27.

„zariadenie“ sú akékoľvek priestory, akákoľvek štruktúra alebo v prípade chovu s voľným výbehom akékoľvek prostredie alebo miesto, kde sa dočasne alebo natrvalo držia zvieratá alebo zárodočné produkty, okrem:

a)

domácností, kde sa držia spoločenské zvieratá;

b)

veterinárnych ordinácií alebo kliník;

28.

„zárodočné produkty“ sú:

a)

sperma, oocyty a embryá určené na umelé rozmnožovanie;

b)

násadové vajcia;

29.

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú:

a)

potraviny živočíšneho pôvodu vrátane medu a krvi;

b)

živé lastúrniky, živé ostnatokožce, živé plášťovce a živé morské ulitníky určené na ľudskú spotrebu a

c)

iné zvieratá ako živočíchy uvedené v písmene b), ktoré sú určené na prípravu potrebnú na to, aby sa mohli dodať živé konečnému spotrebiteľovi;

30.

„vedľajšie živočíšne produkty“ sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, okrem zárodočných produktov;

31.

„odvodené produkty“ sú produkty získané prostredníctvom jedného alebo viacerých ošetrení, transformácií alebo krokov spracovania vedľajších živočíšnych produktov;

32.

„produkty“ sú:

a)

zárodočné produkty;

b)

produkty živočíšneho pôvodu;

c)

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty;

33.

„úradná kontrola“ je akákoľvek forma kontroly, ktorú príslušný orgán vykonáva na účel overenia dodržiavania tohto nariadenia;

34.

„zdravotný štatút“ je štatút choroby, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu týkajúce sa konkrétneho druhu zo zoznamu, s ohľadom na:

a)

zviera;

b)

zvieratá v rámci:

i)

epidemiologickej jednotky;

ii)

zariadenia;

iii)

pásma;

iv)

kompartmentu;

v)

členského štátu;

vi)

tretej krajiny alebo územia;

35.

„pásmo“ je:

a)

v prípade suchozemských zvierat oblasť členského štátu, tretej krajiny alebo územia s presným geografickým vymedzením, kde sa nachádza subpopulácia zvierat s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby, ktoré podliehajú príslušnému dohľadu, kontrole chorôb a opatreniam biologickej bezpečnosti;

b)

v prípade vodných živočíchov súvislý hydrologický systém s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby, ktorý tvorí oblasť predstavujúcu jednu z týchto možností:

i)

celé povodie od zdroja vodnej cesty po jej ústie alebo jazero;

ii)

viac ako jedno povodie;

iii)

časť povodia od zdroja vodnej cesty po bariéru, ktorou sa predchádza zavlečeniu špecifickej choroby alebo chorôb;

iv)

časť pobrežnej oblasti s presným geografickým vymedzením;

v)

ústie s presným geografickým vymedzením;

36.

„povodie“ je oblasť alebo kotlina ohraničená prírodnými prvkami, ako sú kopce alebo hory, do ktorej steká všetka odtekajúca voda;

37.

„kompartment“ je subpopulácia zvierat, ktorá sa nachádza v jednom alebo vo viacerých zariadeniach a v prípade vodných živočíchov v jednom alebo vo viacerých zariadeniach pre akvakultúru v rámci spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti s odlišným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o špecifickú chorobu alebo špecifické choroby podliehajúce príslušnému dohľadu, kontrole chorôb a opatreniam biologickej bezpečnosti;

38.

„karanténa“ je držanie zvierat v izolácii bez akéhokoľvek priameho či nepriameho kontaktu so zvieratami mimo epidemiologickej jednotky, aby sa zabezpečilo, že sa jedna alebo viaceré špecifické choroby nerozšíria, kým sa zvieratá v izolácii určený čas pozorujú, a ak je to vhodné, testujú a ošetrujú;

39.

„epidemiologická jednotka“ je skupina zvierat s rovnakou pravdepodobnosťou vystavenia sa pôvodcovi choroby;

40.

„ohnisko choroby“ je úradne potvrdený výskyt choroby zo zoznamu alebo objavujúcej sa choroby pri jednom alebo viacerých zvieratách v zariadení alebo na inom mieste, kde sa zvieratá držia alebo sú umiestnené;

41.

„reštrikčné pásmo“ je pásmo, v ktorom sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa premiestňovania určitých zvierat alebo produktov a iné opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu konkrétnej choroby do oblastí, v ktorých sa neuplatňujú žiadne obmedzenia; reštrikčné pásmo môže prípadne zahŕňať ochranné pásmo a pásmo dohľadu;

42.

„ochranné pásmo“ je pásmo okolo miesta ohniska choroby a vrátane neho, v ktorom sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby z uvedeného pásma;

43.

„pásmo dohľadu“ je pásmo, ktoré je stanovené okolo ochranného pásma a v ktorom sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby z ochranného pásma;

44.

„násadové vajcia“ sú vajcia znesené hydinou alebo vtákmi chovanými v zajatí, ktoré sú určené na inkubáciu;

45.

„kopytníky“ sú zvieratá zaradené do zoznamu v prílohe III;

46.

„zariadenie pre zárodočné produkty“ je:

a)

pokiaľ ide o spermu, zariadenie, kde sa vykonáva odber, produkcia, spracovanie alebo skladovanie spermy;

b)

pokiaľ ide o oocyty a embryá, skupina odborníkov alebo zostava pod dohľadom tímu veterinárneho lekára, ktorá je kompetentná na výkon odberu, produkcie, spracovania a skladovania oocytov a embryí;

c)

pokiaľ ide o násadové vajcia, liaheň;

47.

„liaheň“ je zariadenie, v ktorom sa zberajú, skladujú, inkubujú a liahnu vajcia na dodávku:

a)

násadových vajec;

b)

jednodňových kurčiat alebo čerstvo vyliahnutých vtákov iných druhov;

48.

„zariadenie so špeciálnym režimom“ je akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, ktoré bolo vytvorené dobrovoľne a ktoré bolo schválené na účely premiestňovania, v ktorom sa zvieratá:

a)

držia alebo chovajú na účely výstav, vzdelávania, zachovania druhov alebo výskumu;

b)

sú priestorovo obmedzené a oddelené od okolitého prostredia a

c)

sú podrobené dohľadu nad zdravím zvierat a opatreniam biologickej bezpečnosti;

49.

„zhromažďovanie“ je zhromažďovanie držaných suchozemských zvierat z viac ako jedného zariadenia na kratší čas, než je doba pobytu požadovaná pre dotknutý druh zvierat;

50.

„doba pobytu“ je minimálny čas potrebný na zabezpečenie toho, aby zviera, ktoré bolo umiestnené do zariadenia, nemalo nižší zdravotný štatút, ako je zdravotný štatút zvierat v tomto zariadení;

51.

„TRACES“ je integrovaný počítačový veterinárny systém s jednou architektúrou stanovený v rozhodnutiach 2003/24/ES a 2004/292/ES;

52.

„zariadenie pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb“ je potravinársky podnik schválený v súlade s článkom 179;

53.

„úradný veterinárny lekár“ je veterinárny lekár, ktorého schválil príslušný orgán a ktorý je primerane kvalifikovaný na vykonávanie úradných činností v súlade s týmto nariadením;

54.

„úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území“ je veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území, ktorý zodpovedá úradnému veterinárnemu lekárovi uvedenému v bode 53;

55.

„príslušný orgán“ je ústredný veterinárny orgán členského štátu zodpovedný za organizáciu úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému bola delegovaná táto zodpovednosť;

56.

„príslušný orgán tretej krajiny alebo územia“ je orgán v tretej krajine alebo na území, ktorý zodpovedá príslušným orgánom uvedeným v bode 55.

KAPITOLA 2

Choroby zo zoznamu, objavujúce sa choroby a druhy zo zoznamu

Článok 5

Zaraďovanie chorôb do zoznamu

1.   Pravidlá prevencie a kontroly chorôb vzťahujúce sa na konkrétne choroby, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa uplatňujú na:

a)

tieto choroby zo zoznamu:

i)

slintačku a krívačku;

ii)

klasický mor ošípaných;

iii)

africký mor ošípaných;

iv)

vysokopatogénnu aviárnu influenzu;

v)

africký mor koní a

b)

choroby zo zoznamu uvedené v zozname v prílohe II.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa zmien zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku.

3.   Choroba sa zaradí do zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku, ak bola posúdená v súlade s článkom 7 a spĺňa:

a)

všetky tieto kritériá:

i)

z vedeckých dôkazov vyplýva, že choroba je prenosná;

ii)

v Únii buď existujú druhy zvierat, ktoré sú vnímavé na chorobu, alebo v nej existujú vektory a rezervoáre tejto choroby;

iii)

choroba má negatívne účinky na zdravie zvierat alebo predstavuje riziko pre verejné zdravie vzhľadom na svoj zoonotický charakter;

iv)

na chorobu sú k dispozícii diagnostické nástroje a

v)

opatrenia na zmiernenie rizika a podľa potreby dohľad nad chorobou sú účinné a primerané rizikám, ktoré choroba predstavuje pre Úniu, a

b)

aspoň jedno z týchto kritérií:

i)

choroba má alebo by mohla mať závažné nepriaznivé účinky na zdravie zvierat v Únii alebo predstavuje alebo by mohla predstavovať významné riziko pre verejné zdravie vzhľadom na svoj zoonotický charakter;

ii)

u pôvodcu choroby sa vyvinula odolnosť proti liečbe, čo predstavuje významné nebezpečenstvo pre verejné zdravie a/alebo zdravie zvierat v Únii;

iii)

choroba má alebo by mohla mať závažné negatívne hospodárske dôsledky s dosahom na poľnohospodársku alebo akvakultúrnu produkciu v Únii;

iv)

choroba má potenciál spôsobiť krízu alebo pôvodca choroby by sa dal použiť na účely bioterorizmu, alebo

v)

choroba má alebo by mohla mať významný negatívny vplyv na životné prostredie vrátane biodiverzity Únie.

4.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa vyradenia choroby zo zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku, keď táto choroba už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3 tohto článku.

5.   Komisia preskúma zaradenie každej choroby do zoznamu vzhľadom na najnovšie dostupné významné vedecké údaje.

Článok 6

Objavujúce sa choroby

1.   Pravidlá prevencie a kontroly chorôb sa uplatňujú na objavujúce sa choroby, ako sa stanovuje v tomto nariadení.

2.   Choroba, ktorá je iná ako choroba zo zoznamu, sa považuje za objavujúcu sa chorobu (ďalej len „objavujúca sa choroba“), ak má potenciál spĺňať kritériá zaradenia chorôb do zoznamu stanovené v článku 5 ods. 3 a:

a)

vznikla vývojom alebo zmenou existujúceho pôvodcu choroby;

b)

je známou chorobou, ktorá sa rozširuje do novej geografickej oblasti alebo na nový druh alebo na novú populáciu;

c)

je prvýkrát diagnostikovaná v Únii alebo

d)

spôsobuje ju neidentifikovaný alebo v minulosti neidentifikovaný pôvodca choroby.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia týkajúce sa objavujúcej sa choroby, ktorá spĺňa kritériá stanovené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby, ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

5.   Akákoľvek povinnosť pre prevádzkovateľov stanovená v tomto nariadení v súvislosti s objavujúcou sa chorobou sa uplatňuje iba vtedy, ak Komisia prijala pre uvedenú chorobu vykonávací akt v súlade s odsekom 3 tohto článku alebo ak sa na chorobu vzťahuje pohotovostný plán v súlade s článkom 43.

Článok 7

Posudzovacie parametre zaraďovania chorôb do zoznamu

Komisia pri rozhodovaní, či choroba spĺňa podmienky vyžadujúce si jej zaradenie do zoznamu v súlade s článkom 5 ods. 2, použije tieto posudzovacie parametre:

a)

profil choroby, ktorý zahŕňa:

i)

druhy zvierat, ktorých sa choroba týka;

ii)

chorobnosť a úmrtnosť súvisiacu s chorobou v populáciách zvierat;

iii)

zoonotický charakter choroby;

iv)

odolnosť proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie;

v)

pretrvávanie choroby v populácii zvierat alebo v životnom prostredí;

vi)

cesty a rýchlosť prenosu choroby medzi zvieratami a prípadne medzi zvieratami a ľuďmi;

vii)

absenciu alebo výskyt a rozšírenie choroby v Únii a prípadne riziko jej zavlečenia do Únie, ak sa choroba v Únii nevyskytuje;

viii)

existenciu nástrojov na diagnózu a kontrolu choroby;

b)

vplyv choroby na:

i)

poľnohospodársku a akvakultúrnu produkciu a iné oblasti hospodárstva, pokiaľ ide o:

úroveň výskytu choroby v Únii,

stratu produkcie v dôsledku choroby,

ďalšie straty;

ii)

zdravie ľudí, pokiaľ ide o:

prenosnosť medzi zvieratami a ľuďmi,

prenosnosť medzi ľuďmi,

závažnosť foriem choroby u ľudí,

dostupnosť účinnej prevencie alebo liečby u ľudí;

iii)

dobré životné podmienky zvierat;

iv)

biodiverzitu a životné prostredie;

c)

jej potenciál spôsobiť krízovú situáciu a jej potenciálne využitie v oblasti bioterorizmu;

d)

uskutočniteľnosť, dostupnosť a účinnosť týchto opatrení na prevenciu a kontrolu choroby:

i)

diagnostických nástrojov a kapacít;

ii)

vakcinácie;

iii)

liečby;

iv)

opatrení biologickej bezpečnosti;

v)

obmedzení premiestňovania zvierat a produktov;

vi)

usmrtenia zvierat;

vii)

likvidácie tiel zvierat a iných príslušných vedľajších živočíšnych produktov;

e)

vplyv opatrení na prevenciu a kontrolu choroby, pokiaľ ide o:

i)

priame a nepriame náklady vzniknuté postihnutým odvetviam a hospodárstvu ako celku;

ii)

ich prijatie spoločnosťou;

iii)

dobré životné podmienky postihnutých subpopulácií držaných a voľne žijúcich zvierat;

iv)

životné prostredie a biodiverzitu.

Článok 8

Zaraďovanie druhov do zoznamu

1.   Pravidlá týkajúce sa konkrétnych chorôb zo zoznamu stanovené v tomto nariadení a pravidlá prijaté podľa tohto nariadenia sa uplatňujú na druhy zo zoznamu.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zostaví zoznam druhov uvedený v odseku 1 tohto článku, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Uvedený zoznam zahŕňa tie druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat, ktoré predstavujú značné riziko šírenia špecifických chorôb zo zoznamu, a to na základe týchto kritérií:

a)

vnímavosť rizikovej populácie zvierat;

b)

dĺžka inkubačnej doby a infekčnej periódy pri dotknutých zvieratách;

c)

schopnosť uvedených zvierat prenášať uvedené špecifické choroby.

3.   Druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat sa doplnia do zoznamu, ak sú postihnuté alebo ak predstavujú riziko šírenia špecifickej choroby zo zoznamu, pretože:

a)

sú vnímavé na špecifickú chorobu zo zoznamu alebo z vedeckých dôkazov vyplýva pravdepodobnosť takejto vnímavosti, alebo

b)

patria medzi druhy vektorov alebo rezervoáre uvedenej choroby alebo z vedeckých dôkazov vyplýva pravdepodobnosť takejto ich úlohy.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vyradí druhy zvierat alebo skupiny druhov zvierat zo zoznamu, ak:

a)

bola zo zoznamu chorôb vyradená príslušná choroba, v súvislosti s ktorou bol dotknutý druh zvierat alebo skupina druhov zvierat zaradené do zoznamu, alebo

b)

z vedeckých dôkazov vyplýva, že dotknutý druh alebo skupina druhov už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 9

Pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sa majú uplatňovať na rozličné kategórie chorôb zo zoznamu

1.   Pravidlá prevencie a kontroly chorôb sa uplatňujú na choroby zo zoznamu takto:

a)

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa bežne nevyskytujú v Únii a v súvislosti s ktorými sa musia hneď po ich zistení prijať eradikačné opatrenia, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i)

pravidlá týkajúce sa informovanosti o chorobách a pripravenosti na ne stanovené v časti III hlave I (články 43 až 52);

ii)

opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v časti III hlave II kapitole 1 (články 53 až 71) a

iii)

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 1.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa vhodnosti uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmene b) a podľa potreby aj v písmenách d) a e).

b)

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa musia kontrolovať vo všetkých členských štátoch s cieľom eradikovať ich v rámci Únii, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i)

pravidlá týkajúce sa povinných eradikačných programov stanovené v článku 31 ods. 1;

ii)

pravidlá týkajúce sa členských štátov a pásiem bez výskytu choroby stanovené v článku 36;

iii)

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 2 a

iv)

opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 72 až 75, článkoch 77 až 79 a článkoch 81 a 83.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa potreby uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmenách d) a e).

c)

V prípade chorôb zo zoznamu, ktoré sa týkajú niektorých členských štátov a v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich rozšíreniu do častí Únie, ktoré sú úradne bez výskytu týchto chorôb alebo v ktorých sú pre dotknutú chorobu zo zoznamu zavedené eradikačné programy, sa uplatňujú podľa potreby tieto pravidlá:

i)

pravidlá týkajúce sa voliteľnej eradikácie stanovené v článku 31 ods. 2;

ii)

pravidlá týkajúce sa členských štátov a pásiem bez výskytu choroby stanovené v článku 36;

iii)

pravidlá týkajúce sa kompartmentalizácie stanovené v článku 37 ods. 2 a

iv)

pravidlá týkajúce sa opatrení na kontrolu chorôb stanovené v článkoch 76, 77, 78, 80, 82 a 83.

V prípade uvedených chorôb zo zoznamu sa podľa potreby uplatňujú aj opatrenia uvedené v písmenách d) a e).

d)

V prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými sú potrebné opatrenia na zabránenie ich šíreniu v dôsledku ich vstupu do Únie alebo premiestňovania medzi členskými štátmi, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i)

pravidlá týkajúce sa premiestňovania v rámci Únie stanovené v hlave I kapitolách 3 až 6 (články 124 až 169), časti IV hlave II kapitolách 2 a 3 (články 191 až 225) a časti VI kapitolách 2 a 3 (články 247 až 251) a

ii)

pravidlá týkajúce sa vstupu do Únie a vývozu z Únie stanovené v časti V (články 229 až 243).

Choroby zo zoznamu uvedené v písmenách a), b) a c) sa považujú aj za choroby zo zoznamu podľa tohto písmena, ako aj za choroby zo zoznamu uvedené v písmene e), ak riziko, ktoré predstavuje daná choroba, možno účinne a primerane zmierniť prostredníctvom opatrení týkajúcich sa premiestňovania zvierat a produktov.

e)

V prípade chorôb zo zoznamu, v súvislosti s ktorými je potrebný dohľad v rámci Únie, sa podľa potreby uplatňujú tieto pravidlá:

i)

pravidlá týkajúce sa nahlasovania a podávania správ stanovené v časti II kapitole 1 (články 18 až 23) a

ii)

pravidlá týkajúce sa dohľadu stanovené v časti II kapitole 2 (články 24 až 30).

Choroby zo zoznamu uvedené v písmenách a), b) a c) sa považujú tiež za choroby zo zoznamu podľa tohto písmena.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne o uplatňovaní pravidiel prevencie a kontroly chorôb uvedených v odseku 1 na príslušné choroby zo zoznamu na základe kritérií uvedených v prílohe IV pri zohľadnení najnovších dostupných významných vedeckých údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraví uplatňovanie pravidiel prevencie a kontroly chorôb uvedených v odseku 2 na príslušné choroby zo zoznamu, ak daná choroba už nespĺňa kritériá stanovené v príslušnom oddiele prílohy IV pri zohľadnení najnovších dostupných významných vedeckých údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu predstavujúcej objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

KAPITOLA 3

Povinnosti súvisiace so zdravím zvierat

Oddiel 1

Prevádzkovatelia, odborníci na zvieratá a držitelia spoločenských zvierat

Článok 10

Povinnosti súvisiace so zdravím zvierat a opatrenia biologickej bezpečnosti

1.   Prevádzkovatelia:

a)

zodpovedajú v prípade držaných zvierat a produktov, za ktoré sú zodpovední, za:

i)

zdravie držaných zvierat;

ii)

obozretné a zodpovedné používanie veterinárnych liekov bez toho, aby bola dotknutá úloha a zodpovednosť veterinárnych lekárov;

iii)

minimalizáciu rizika šírenia chorôb;

iv)

správny chov zvierat;

b)

podľa potreby prijmú takéto opatrenia biologickej bezpečnosti týkajúce sa držaných zvierat a produktov, za ktoré sú zodpovední, a ako sú potrebné pre:

i)

druhy a kategórie držaných zvierat a produktov;

ii)

typ produkcie a

iii)

súvisiace riziká pri zohľadnení:

zemepisnej polohy a klimatických podmienok a

miestnych okolností a praxe;

c)

ak je to vhodné, majú povinnosť prijímať opatrenia biologickej bezpečnosti týkajúce sa voľne žijúcich zvierat.

2.   Odborníci na zvieratá majú povinnosť minimalizovať pri práci so zvieratami a produktmi riziko šírenia chorôb.

3.   Odsek 1 písm. a) sa uplatňuje aj na držiteľov spoločenských zvierat.

4.   Opatrenia biologickej bezpečnosti uvedené v odseku 1 písm. b) sa vykonávajú podľa potreby prostredníctvom:

a)

opatrení fyzickej ochrany, čo môže zahŕňať:

i)

podľa vhodnosti uzatvorenie, oplotenie, zastrešenie, ochranu sieťkou;

ii)

čistenie, dezinfekciu a kontrolu hmyzu a hlodavcov;

iii)

v prípade vodných živočíchov podľa potreby:

opatrenia týkajúce sa zásobovania vodou a jej vypúšťania,

prírodné alebo umelé prekážky okolitých vodných tokov, ktoré zabránia vodným živočíchom dostať sa do dotknutého zariadenia alebo ho opustiť, vrátane ochranných opatrení pred záplavami alebo prenikaním vody z okolitých vodných tokov;

b)

riadiacich opatrení, čo môže zahŕňať:

i)

postupy týkajúce sa vstupu do zariadenia a odchodu z neho pre zvieratá, produkty, vozidlá a osoby;

ii)

postupy používania vybavenia;

iii)

podmienky premiestňovania na základe súvisiacich rizík;

iv)

podmienky dovezenia zvierat alebo produktov do zariadenia;

v)

karanténu, izoláciu alebo oddelenie najnovšie dovezených alebo chorých zvierat;

vi)

systém bezpečnej likvidácie mŕtvych zvierat a iných vedľajších živočíšnych produktov.

5.   Prevádzkovatelia, odborníci na zvieratá a držitelia spoločenských zvierat majú povinnosť spolupracovať pri uplatňovaní opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení s príslušným orgánom a veterinárnymi lekármi.

6.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť minimálne požiadavky nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku.

Takéto vykonávacie akty musia odrážať záležitosti uvedené v odseku 1 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 11

Vedomosti o zdraví zvierat

1.   Prevádzkovatelia a odborníci na zvieratá majú mať primerané vedomosti o:

a)

chorobách zvierat vrátane tých, ktoré sú prenosné na ľudí;

b)

zásadách biologickej bezpečnosti;

c)

vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a ľudským zdravím;

d)

správnych postupoch chovu druhov zvierat, ktoré sú v ich starostlivosti;

e)

odolnosti proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie a o jej dôsledkoch.

2.   Obsah a úroveň vedomostí požadovaných v súlade s odsekom 1 závisí od:

a)

druhov a kategórií držaných zvierat alebo produktov, za ktoré sú dotknutí prevádzkovatelia a odborníci na zvieratá zodpovední, a od povahy práce s uvedenými zvieratami alebo produktmi;

b)

typu produkcie;

c)

vykonávaných úloh.

3.   Vedomosti stanovené v odseku 1 sa získajú jedným z týchto spôsobov:

a)

odbornou praxou alebo odborným vzdelávaním;

b)

prostredníctvom existujúcich programov v sektoroch poľnohospodárstva alebo akvakultúry, ktoré sú relevantné pre zdravie zvierat;

c)

formálnym vzdelávaním;

d)

ďalšou praxou alebo iným odborným vzdelávaním, ktorých výsledkom je rovnaká úroveň vedomostí ako v písmenách a), b) alebo c).

4.   Prevádzkovatelia, ktorí predávajú alebo inak prevádzajú vlastníctvo budúcich spoločenských zvierat, poskytnú budúcemu držiteľovi spoločenského zvieraťa základné informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1, a to podľa relevantnosti pre dané spoločenské zviera.

Oddiel 2

Veterinárni lekári a odborníci na zdravie vodných živočíchov

Článok 12

Zodpovednosti veterinárnych lekárov a odborníkov na zdravie vodných živočíchov

1.   Veterinárni lekári v priebehu svojich činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

a)

prijímajú všetky primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo zavlečeniu, rozvoju a šíreniu chorôb;

b)

prijímajú kroky na zabezpečenie včasného zistenia chorôb vykonaním náležitej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky na ich vylúčenie alebo potvrdenie;

c)

zohrávajú aktívnu úlohu pri:

i)

zvyšovaní povedomia o zdraví zvierat a vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a ľudským zdravím;

ii)

prevencii chorôb;

iii)

včasnom zisťovaní chorôb a pri rýchlej reakcii na ne;

iv)

zvyšovaní povedomia o odolnosti proti liečbe vrátane antimikrobiálnej rezistencie a o jej dôsledkoch;

d)

spolupracujú s príslušným orgánom, prevádzkovateľmi, odborníkmi na zdravie zvierat a držiteľmi spoločenských zvierat pri uplatňovaní opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení.

2.   Odborníci na zdravie vodných živočíchov môžu vykonávať činnosti týkajúce sa vodných živočíchov, ktoré sú podľa tohto nariadenia pridelené veterinárnym lekárom, ak ich na takéto činnosti oprávni dotknutý členský štát podľa vnútroštátneho práva. V uvedenom prípade sa na uvedených odborníkov na zdravie vodných živočíchov uplatňuje odsek 1.

3.   Veterinárni lekári a odborníci na zdravie vodných živočíchov musia udržiavať a rozvíjať svoje odborné schopnosti týkajúce sa ich oblastí činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Oddiel 3

Členské štáty

Článok 13

Zodpovednosti členských štátov

1.   V záujme zabezpečenia spôsobilosti príslušného orgánu pre zdravie zvierat prijímať potrebné a vhodné opatrenia a vykonávať činnosti požadované podľa tohto nariadenia každý členský štát zabezpečí na primeranej administratívnej úrovni, aby mal príslušný orgán:

a)

kvalifikovaný personál, zariadenia, vybavenie, finančné zdroje a účinnú organizáciu pokrývajúcu celé územie členského štátu;

b)

prístup do laboratórií s kvalifikovaným personálom, zariadeniami, vybavením a finančnými zdrojmi potrebnými na zabezpečenie rýchlej a presnej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb;

c)

dostatočne kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní činností uvedených v článku 12.

2.   Členské štáty podnecujú prevádzkovateľov a odborníkov na zdravie zvierat, aby nadobudli, udržiavali si a rozvíjali primerané vedomosti o zdraví zvierat stanovené v článku 11, a to prostredníctvom príslušných programov v odvetví poľnohospodárstva alebo akvakultúry alebo prostredníctvom formálneho vzdelávania.

Článok 14

Delegovanie úradných činností zo strany príslušného orgánu

1.   Príslušný orgán môže na veterinárnych lekárov, ktorí nie sú úradnými veterinárnymi lekármi, delegovať jednu alebo viaceré z týchto činností:

a)

praktické uplatňovanie opatrení v rámci eradikačných programov podľa článku 32;

b)

podporu príslušného orgánu pri vykonávaní dohľadu podľa článku 26 alebo v súvislosti s programami dohľadu podľa článku 28;

c)

činnosti súvisiace s:

i)

informovanosťou o chorobách, s pripravenosťou na ne a s ich kontrolou podľa časti III, pokiaľ ide o:

odber vzoriek a vykonávanie šetrení a epidemiologických prieskumov v rámci článku 54, článku 55 ods. 1 písm. b) až g) a článkov 57, 73, 74, 79 a 80 v prípade podozrenia na výskyt choroby a o akékoľvek vykonávacie a delegované akty prijaté podľa uvedených článkov,

vykonávanie činností v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb v prípade výskytu ohniska choroby, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 61, článku 65 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i), článku 70 ods. 1, článkoch 79 a 80 a článku 81 ods. 1 a 2, a o akékoľvek vykonávacie a delegované akty prijaté podľa uvedených článkov,

vykonanie núdzovej vakcinácie v súlade s článkom 69;

ii)

registráciou, schvaľovaním, vysledovateľnosťou a premiestňovaním podľa časti IV;

iii)

vydaním a vyplnením identifikačných dokladov pre spoločenské zvieratá, ako sa stanovuje v článku 247 písm. c), článku 248 ods. 2 písm. c), článku 249 ods. 1 písm. c) a článku 250 ods. 2 písm. c);

iv)

uplatňovaním a používaním spôsobov identifikácie uvedených v článku 252 ods. 1 písm. a) bode ii).

2.   Členské štáty môžu oprávniť fyzické alebo právnické osoby, aby vykonávali činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iv) v prípade osobitne určených úloh, na ktoré majú tieto osoby dostatočné špecifické vedomosti. V takom prípade sa na tieto osoby uplatňuje odsek 1 tohto článku a povinnosti stanovené v článku 12.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ďalších činností, ktoré možno delegovať na veterinárnych lekárov, popri činnostiach, ktoré sú stanovené v odseku 1, a podľa potreby stanoviť okolnosti a podmienky potrebné na takéto delegovanie.

Komisia pri prijímaní uvedených delegovaných aktov zohľadňuje povahu uvedených činností a príslušné medzinárodné normy.

Článok 15

Informácie pre verejnosť

Ak existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že zvieratá alebo produkty, ktoré pochádzajú z Únie alebo vstupujú do Únie z krajín mimo Únie, môžu predstavovať riziko, príslušný orgán prijme primerané opatrenia na informovanie verejnosti o charaktere rizika a o opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať na zabránenie uvedenému riziku alebo na jeho kontrolu s ohľadom na povahu, závažnosť a rozsah tohto rizika, ako aj na verejný záujem o informovanosť.

Oddiel 4

Laboratóriá, zariadenia a iné fyzické a právnické osoby, ktoré manipulujú s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi

Článok 16

Povinnosti laboratórií, zariadení a ďalších aktérov manipulujúcich s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi

1.   Laboratóriá, zariadenia a iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré manipulujú s pôvodcami chorôb na účely výskumu, vzdelávania, diagnostiky alebo výroby vakcín a iných biologických produktov, zohľadňujú akékoľvek relevantné medzinárodné normy:

a)

prijmú vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a opatrenia na zabránenie úniku pôvodcov chorôb a ich následnému styku so zvieratami mimo laboratória alebo iného zariadenia, kde sa manipuluje s pôvodcami chorôb na uvedené účely;

b)

zabezpečia, aby premiestňovaním pôvodcov chorôb, vakcín a iných biologických produktov medzi laboratóriami alebo inými zariadeniami nevzniklo riziko šírenia chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa bezpečnostných opatrení zameraných na prevenciu a kontrolu chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb pre laboratóriá, zariadenia a iné fyzické alebo právnické osoby manipulujúce s pôvodcami chorôb, vakcínami a inými biologickými produktmi v súvislosti s:

a)

opatreniami biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a opatreniami na zabránenie úniku pôvodcov chorôb;

b)

požiadavkami na premiestňovanie pôvodcov chorôb, vakcín a iných biologických produktov.

Článok 17

Laboratóriá pre zdravie zvierat

1.   Úradné laboratóriá pre zdravie zvierat, ktoré pozostávajú z referenčných laboratórií Únie, národných referenčných laboratórií a z úradných laboratórií pre zdravie zvierat, pri plnení svojich úloh a povinností spolupracujú v rámci siete laboratórií Únie pre zdravie zvierat.

2.   Laboratóriá uvedené v odseku 1, koordinované referenčnými laboratóriami Únie, spolupracujú na tom, aby zabezpečili, že dohľad nad chorobami, ich nahlasovanie a podávanie správ o nich, eradikačné programy, vymedzenie štatútu bez výskytu choroby a premiestňovanie zvierat a produktov v rámci Únie, ich vstup do Únie a vývoz do tretích krajín alebo území stanovené v tomto nariadení sú založené na najmodernejších, dôkladných a spoľahlivých laboratórnych analýzach, testoch a diagnostikách.

3.   Výsledky a správy poskytnuté úradnými laboratóriami podliehajú zásade služobného tajomstva a zásade dôvernosti a oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu, ktorý laboratóriá vymenoval, a to nezávisle od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá požiadala o laboratórne analýzy, testy alebo diagnostiky.

4.   V prípade, že úradné laboratórium v jednom členskom štáte vykonáva diagnostické analýzy na vzorkách zo zvierat, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, uvedené úradné laboratórium oznámi príslušnému orgánu členského štátu, z ktorého pochádzajú vzorky:

a)

ihneď všetky výsledky, ktoré naznačujú podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo z ktorých vyplýva jej zistenie;

b)

bez zbytočného odkladu všetky výsledky, ktoré naznačujú podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. e), inú ako chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), alebo z ktorých vyplýva jej zistenie.

ČASŤ II

NAHLASOVANIE CHORÔB A PODÁVANIE SPRÁV O NICH, DOHĽAD, ERADIKAČNÉ PROGRAMY, ŠTATÚT BEZ VÝSKYTU CHOROBY

KAPITOLA 1

Nahlasovanie chorôb a podávanie správ o nich

Článok 18

Nahlasovanie v rámci členských štátov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a iné príslušné fyzické alebo právnické osoby:

a)

ihneď nahlásili príslušnému orgánu, ak existujú akékoľvek dôvody na podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) u zvierat alebo ak sa takáto choroba zistí u zvierat;

b)

čo najskôr, ako je to možné, nahlásili príslušnému orgánu, ak existujú akékoľvek dôvody na podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. e), inej ako choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), u zvierat alebo ak sa takáto choroba zistí u zvierat;

c)

nahlásili veterinárnemu lekárovi abnormálnu úmrtnosť a iné príznaky vážnej choroby alebo významné zníženie produktivity s neznámou príčinou na účely ďalšieho šetrenia vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie, ak si to vyžaduje situácia.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že nahlasovanie stanovené v odseku 1 písm. c) možno adresovať príslušnému orgánu.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

kritérií na určenie toho, či sa vyskytli okolnosti vyžadujúce si nahlasovanie uvedené v odseku 1 písm. c);

b)

podrobných pravidiel ďalšieho šetrenia stanoveného v odseku 1 písm. c).

Článok 19

Nahlasovanie Únii

1.   Členské štáty ihneď hlásia Komisii a ostatným členským štátom výskyt akéhokoľvek ohniska chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), ktoré treba ihneď nahlasovať, aby sa zabezpečilo včasné vykonanie potrebných opatrení na riadenie rizík s ohľadom na profil choroby.

2.   Nahlasovanie stanovené v odseku 1 obsahuje tieto informácie o ohnisku choroby:

a)

pôvodcu choroby, prípadne aj podtyp;

b)

príslušné dátumy, najmä dátumy vzniku podozrenia na výskyt ohniska choroby a jeho potvrdenia;

c)

typ a miesto ohniska choroby;

d)

akékoľvek súvisiace ohniská choroby;

e)

zvieratá dotknuté ohniskom choroby;

f)

akékoľvek prijaté opatrenia na kontrolu choroby v súvislosti s výskytom jej ohniska;

g)

možný alebo známy pôvod choroby zo zoznamu;

h)

použité diagnostické metódy.

Článok 20

Podávanie správ Únii

1.   Členské štáty podávajú Komisii a ostatným členským štátom správy o chorobách zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), v prípade ktorých:

a)

sa nevyžaduje bezodkladné nahlasovanie výskytu ohnísk choroby podľa článku 19 ods. 1;

b)

sa vyžaduje bezodkladné nahlasovanie výskytu ohniska choroby podľa článku 19 ods. 1, ale vyžaduje sa podať Komisii a ostatným členským štátom aj dodatočné informácie o:

i)

dohľade v súlade s pravidlami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 30;

ii)

eradikačnom programe v súlade s pravidlami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 35.

2.   Správy stanovené v odseku 1 obsahujú informácie o:

a)

zistení chorôb zo zoznamu uvedených v odseku 1;

b)

výsledkoch dohľadu, keď sa to vyžaduje podľa pravidiel prijatých v súlade s článkom 29 písm. d) bodom ii) alebo článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom ii);

c)

výsledkoch programov dohľadu, keď sa to vyžaduje v súlade s článkom 28 ods. 3 a pravidiel prijatých v súlade s článkom 29 písm. d) bodom ii) alebo článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom ii);

d)

eradikačných programoch, keď sa to vyžaduje podľa článku 34 a pravidiel stanovených vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 35.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení doplňujúcich požiadavky odseku 2 a podávania správ o iných skutočnostiach týkajúcich sa dohľadu a eradikačných programov, ak je to potrebné na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel prevencie a pravidiel kontroly chorôb stanovených v tomto nariadení.

Článok 21

Regióny pre nahlasovanie a podávanie správ

Členské štáty stanovia regióny pre nahlasovanie a podávanie správ na účely nahlasovania a podávania správ podľa článkov 19 a 20.

Článok 22

Počítačový informačný systém na nahlasovanie chorôb Únii a podávanie správ o chorobách Únii

Komisia zriadi a spravuje počítačový informačný systém na prevádzku mechanizmov a nástrojov na plnenie požiadaviek týkajúcich sa nahlasovania a podávania správ stanovených v článkoch 19, 20 a 21.

Článok 23

Vykonávacie právomoci týkajúce sa nahlasovania a podávania správ Únii a počítačového informačného systému

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa požiadaviek na nahlasovanie a podávanie správ, ako aj počítačového informačného systému, ktoré sú stanovené v článkoch 19 až 22, pokiaľ ide o:

a)

tie choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. e), ktoré majú byť predmetom bezodkladného nahlásenia členskými štátmi, ako aj o potrebné opatrenia týkajúce sa nahlásenia v súlade s článkom 19;

b)

informácie, ktoré majú členské štáty poskytnúť v rámci podávania správ stanoveného v článku 20;

c)

postupy na zriadenie a používanie počítačového informačného systému stanoveného v článku 22 a prechodné opatrenia na migráciu údajov a informácií z existujúcich systémov do nového systému a jeho plnú funkčnosť;

d)

formát a štruktúru údajov, ktoré sa majú ukladať do počítačového informačného systému stanoveného v článku 22;

e)

lehoty a frekvenciu nahlasovania a podávania správ stanovených v článkoch 19 a 20, ktoré sa majú uskutočňovať v čase a vo frekvencii, ktorými sa zabezpečí transparentnosť a včasné uplatnenie nevyhnutných opatrení na riadenie rizík, a to na základe profilu choroby a typu ohniska choroby;

f)

zaradenie regiónov pre nahlasovanie a podávanie správ stanovených v článku 21 do zoznamu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 2

Dohľad

Článok 24

Povinnosť prevádzkovateľov vykonávať dohľad

Na účely zisťovania výskytu chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb sú prevádzkovatelia povinní:

a)

sledovať zdravotný stav a správanie zvierat, za ktoré sú zodpovední;

b)

všímať si akékoľvek zmeny v normálnych produkčných parametroch zariadení, zvierat alebo zárodočných produktov, za ktoré sú zodpovední, ktoré môžu viesť k podozreniu, že ich spôsobila choroba zo zoznamu alebo objavujúca sa choroba;

c)

všímať si abnormálnu úmrtnosť a iné príznaky vážnej choroby pri zvieratách, za ktoré sú zodpovední.

Článok 25

Návštevy týkajúce sa zdravia zvierat

1.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby v zariadeniach, za ktoré sú zodpovední, vykonával veterinárny lekár návštevy týkajúce sa zdravia zvierat, ak je to vzhľadom na riziká, ktoré dané zariadenie predstavuje, vhodné, s ohľadom na:

a)

typ zariadenia;

b)

druhy a kategórie zvierat držaných v zariadení;

c)

epidemiologickú situáciu v pásme alebo regióne, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby, na ktoré sú zvieratá v zariadení vnímavé;

d)

akýkoľvek iný príslušný dohľad alebo úradné kontroly, ktorým podliehajú držané zvieratá a typ zariadenia.

Frekvencia takýchto návštev týkajúcich sa zdravia zvierat zodpovedá rizikám, ktoré dotknuté zariadenie predstavuje.

Môžu sa kombinovať s návštevami na iné účely.

2.   Návštevy týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v odseku 1 sa vykonávajú na účely prevencie chorôb najmä prostredníctvom:

a)

poskytovania poradenstva dotknutému prevádzkovateľovi v oblasti biologickej bezpečnosti a v iných záležitostiach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré majú význam pre typ zariadenia a druhy a kategórie zvierat držaných v zariadení;

b)

zisťovania akýchkoľvek príznakov naznačujúcich výskyt chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb a informácií o týchto príznakoch.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť minimálne požiadavky nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 26

Povinnosť príslušného orgánu vykonávať dohľad

1.   Príslušný orgán vykonáva dohľad s cieľom zistiť výskyt chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), ako aj relevantné objavujúce sa choroby.

2.   Dohľad sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zabezpečilo včasné zistenie výskytu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e) a objavujúcich sa chorôb prostredníctvom zberu, porovnávania a analyzovania príslušných informácií o stave choroby.

3.   Príslušný orgán vždy, keď je to možné a vhodné, využíva výsledky dohľadu vykonávaného prevádzkovateľmi v súlade s článkom 24 a informácie získané počas návštev týkajúcich sa zdravia zvierat v súlade s článkom 25.

4.   Príslušný orgán zabezpečí, aby dohľad spĺňal požiadavky stanovené v článku 27 a v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 29 písm. a).

5.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa informácie získané prostredníctvom dohľadu stanoveného v odseku 1 zbierali a využívali účinným a efektívnym spôsobom.

Článok 27

Metodika, frekvencia a intenzita dohľadu

Štruktúra dohľadu, jeho prostriedky, diagnostické metódy, frekvencia, intenzita, cieľová populácia zvierat a spôsoby odberu vzoriek pri dohľade stanovenom v článku 26 musia byť vhodné a primerané cieľom dohľadu, pričom sa zohľadňuje:

a)

profil choroby;

b)

súvisiace rizikové faktory;

c)

zdravotný štatút v:

i)

členskom štáte, jeho pásme alebo kompartmente, ktorý je predmetom dohľadu;

ii)

členských štátoch a tretích krajinách alebo na územiach, ktoré buď susedia s uvedeným členským štátom, jeho pásmom alebo kompartmentom, alebo z ktorých zvieratá a produkty vstupujú do uvedeného členského štátu, jeho pásma alebo kompartmentu;

d)

dohľad vykonávaný prevádzkovateľmi v súlade s článkom 24 vrátane návštev týkajúcich sa zdravia zvierat uvedených v článku 25 alebo dohľad vykonávaný inými verejnými orgánmi.

Článok 28

Programy dohľadu Únie

1.   Príslušný orgán vykonáva dohľad stanovený v článku 26 ods. 1 v rámci programu dohľadu, keď je choroba relevantná pre Úniu v súlade s článkom 29 písm. c).

2.   Členské štáty, ktoré zavádzajú program dohľadu v súlade s odsekom 1, ho predložia Komisii.

3.   Členské štáty, ktoré vykonávajú program dohľadu v súlade s odsekom 1, podávajú Komisii pravidelné správy o výsledkoch vykonávania uvedeného programu dohľadu.

Článok 29

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

štruktúry dohľadu, jeho prostriedkov, diagnostických metód, frekvencie, intenzity, cieľovej populácie zvierat a spôsobov odberu vzoriek podľa článku 27;

b)

kritérií pre úradné potvrdenie a vymedzenia prípadov chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e), prípadne objavujúcich sa chorôb;

c)

kritérií použitých na stanovenie relevantnosti choroby, aby podliehala programu dohľadu relevantnému pre Úniu na účely článku 30 ods. 1 písm. a), a to pri zohľadnení profilu choroby a súvisiacich rizikových faktorov;

d)

požiadaviek na programy dohľadu stanovené v článku 28 ods. 1, pokiaľ ide o:

i)

obsah programov dohľadu;

ii)

informácie, ktoré sa majú uviesť pri predkladaní programov dohľadu v súlade s článkom 28 ods. 2 a pravidelných správ v súlade s článkom 28 ods. 3;

iii)

obdobie uplatňovania programov dohľadu.

Článok 30

Vykonávacie právomoci

1.   Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia stanoví požiadavky týkajúce sa dohľadu a programov dohľadu stanovených v článkoch 26 a 28 a pravidlách prijatých podľa článku 29, pokiaľ ide o:

a)

stanovenie, ktoré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. e) majú podliehať programom dohľadu v súlade s článkom 28, vrátane stanovenia geografického rozsahu pôsobnosti takýchto programov;

b)

formát a postupy:

i)

predkladania uvedených programov dohľadu pre informáciu Komisii a iným členským štátom;

ii)

podávania správ Komisii o výsledkoch dohľadu.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť kritériá, ktoré sa použijú pri hodnotení programov dohľadu uvedených v článku 28.

3.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 3

Eradikačné programy

Článok 31

Povinné a voliteľné eradikačné programy

1.   Členské štáty, ktoré nie sú bez výskytu alebo o nich nie je známe, že by boli bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) v rámci ich územia alebo v ich pásmach či kompartmentoch:

a)

zriadia program eradikácie uvedenej choroby zo zoznamu alebo preukázania stavu bez jej výskytu, ktorý sa má vykonať v populáciách zvierat, ktorých sa uvedená choroba týka, a v príslušných častiach ich územia alebo v ich príslušných pásmach či kompartmentoch (ďalej len „povinný eradikačný program“), ktorý sa uplatňuje dovtedy, kým nie sú splnené podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby na území dotknutého členského štátu alebo jeho pásma podľa článku 36 ods. 1 alebo kompartmentu podľa článku 37 ods. 2;

b)

predložia Komisii návrh povinného eradikačného programu na schválenie.

2.   Členské štáty, ktoré nie sú bez výskytu alebo o nich nie je známe, že by boli bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), a ktoré sa rozhodnú zriadiť program eradikácie uvedenej choroby zo zoznamu, ktorý sa má vykonať v dotknutých populáciách zvierat a v príslušných častiach ich územia alebo pásmach či kompartmentoch (ďalej len „voliteľný eradikačný program“), predložia návrh tohto programu Komisii na schválenie, ak dotknutý členský štát žiada o uznanie v rámci Únie, pokiaľ ide o záruky týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s danou chorobou pre premiestňovanie zvierat alebo produktov.

Takýto voliteľný eradikačný program sa uplatňuje dovtedy, kým:

a)

nie sú splnené podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby na území dotknutého členského štátu alebo v jeho pásme, ako sa stanovuje v článku 36 ods. 1, alebo v kompartmente, ako sa stanovuje v článku 37 ods. 2, alebo

b)

sa nestanoví, že podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby sa nedajú splniť a uvedený program už neplní svoj účel, alebo

c)

dotknutý členský štát program nezruší.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schvaľuje:

a)

návrhy povinných eradikačných programov, ktoré jej boli predložené na schválenie v súlade s odsekom 1;

b)

návrhy voliteľných eradikačných programov, ktoré jej boli predložené na schválenie v súlade s odsekom 2,

ak sú splnené podmienky uvedené v tejto kapitole.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu, ktorá predstavuje riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty stanovené v odseku 3 písm. a) tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

Komisia môže z riadne opodstatnených dôvodov prostredníctvom vykonávacích aktov schváliť zmenu eradikačných programov schválených v súlade s odsekom 3 písm. a) a b) tohto článku, ktorú navrhol dotknutý členský štát, alebo zrušiť schválenie takýchto eradikačných programov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.   V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

stratégií kontroly chorôb, čiastkových a konečných cieľov pre konkrétne choroby a období uplatňovania eradikačných programov;

b)

výnimiek z požiadavky na predkladanie eradikačných programov na schválenie, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. b) tohto článku a jeho odseku 2, ak takéto schválenie nie je potrebné vzhľadom na prijatie pravidiel týkajúcich sa týchto programov v súlade s článkom 32 ods. 2 a článkom 35;

c)

informácií, ktoré majú členské štáty poskytovať Komisii a ostatným členským štátom o výnimkách z požiadavky týkajúcej sa schvaľovania eradikačných programov, ktoré sú stanovené v písmene b) tohto odseku.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo ukončujú pravidlá prijaté podľa písmena b) tohto odseku.

Článok 32

Opatrenia v rámci povinných a voliteľných eradikačných programov

1.   Eradikačné programy pozostávajú aspoň z týchto opatrení:

a)

opatrení na kontrolu choroby v záujme eradikácie pôvodcu choroby v zariadeniach, kompartmentoch a pásmach, v ktorých sa choroba vyskytuje, a na zabránenie opakovanej infekcii;

b)

dohľadu, ktorý sa má vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v článkoch 26 až 30 s cieľom preukázať:

i)

účinnosť opatrení na kontrolu choroby stanovených v písmene a);

ii)

stav bez výskytu choroby zo zoznamu;

c)

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v prípade pozitívnych výsledkov dohľadu.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa týchto prvkov s cieľom zabezpečiť účinnosť eradikačných programov:

a)

opatrení na kontrolu choroby podľa odseku 1 písm. a);

b)

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať, aby sa zabránilo opakovanej infekcii cieľovej populácie zvierat predmetnou chorobou v zariadeniach, pásmach a v kompartmentoch;

c)

štruktúry dohľadu, jeho prostriedkov, diagnostických metód, frekvencie, intenzity, cieľovej populácie zvierat a spôsobov odberu vzoriek;

d)

opatrení na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v prípade pozitívnych výsledkov dohľadu pre chorobu zo zoznamu podľa odseku 1 písm. c);

e)

kritérií vakcinácie, ak je potrebná a vhodná v prípade danej choroby alebo druhu.

Článok 33

Obsah povinných a voliteľných eradikačných programov predkladaných Komisii na schválenie

Členské štáty uvedú v žiadostiach o schválenie povinných a voliteľných eradikačných programov predkladaných Komisii v súlade s článkom 31 ods. 1 a 2 tieto informácie:

a)

opis epidemiologickej situácie choroby zo zoznamu, na ktorú sa vzťahuje daný povinný alebo voliteľný eradikačný program;

b)

opis a vymedzenie geografickej a administratívnej oblasti alebo kompartmentu, na ktoré sa vzťahuje daný eradikačný program;

c)

opis opatrení na kontrolu choroby v rámci eradikačného programu podľa článku 32 ods. 1 a pravidiel prijatých podľa článku 32 ods. 2;

d)

opis organizácie, dohľadu a úloh strán zapojených do eradikačného programu;

e)

odhadovanú dĺžku trvania eradikačného programu;

f)

čiastkové ciele a stratégie kontroly choroby pri vykonávaní eradikačného programu.

Článok 34

Podávanie správ

Členské štáty, ktoré vykonávajú eradikačné programy, predkladajú Komisii:

a)

správy umožňujúce Komisii monitorovať dosahovanie čiastkových cieľov prebiehajúcich eradikačných programov uvedených v článku 33 písm. f);

b)

záverečnú správu po ukončení daného eradikačného programu.

Článok 35

Vykonávacie právomoci

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa požiadaviek na informácie, formát a postupy stanovené v článkoch 31 až 34, pokiaľ ide o:

a)

predkladanie návrhov povinných a voliteľných eradikačných programov na schválenie;

b)

ukazovateľov výkonnosti;

c)

podávanie správ Komisii a iným členským štátom o výsledkoch vykonávania povinných alebo voliteľných eradikačných programov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 4

Štatút bez výskytu choroby

Článok 36

Členské štáty a pásma bez výskytu choroby

1.   Členský štát môže požiadať Komisiu o schválenie štatútu bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c) pre jeden alebo viaceré príslušné druhy zvierat na celom svojom území alebo v jednom či vo viacerých jeho pásmach za predpokladu, že je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

a)

žiadny druh zaradený do zoznamu v súvislosti s chorobou, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o štatút bez výskytu choroby, sa nenachádza nikde na území dotknutého členského štátu ani v príslušnom pásme či pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

b)

podľa kritérií uvedených v článku 39 písm. a) bode ii) je známe, že pôvodca choroby nie je schopný prežiť nikde na území členského štátu ani v príslušnom pásme alebo pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

c)

v prípade chorôb zo zoznamu prenášaných iba vektormi nie je žiaden z vektorov prítomný alebo sú podľa kritérií uvedených v článku 39 písm. a) bode ii) o príslušných vektoroch známe, že nie sú schopné prežiť nikde na území členského štátu ani v príslušnom pásme či pásmach, na ktoré sa vzťahuje žiadosť;

d)

stav bez výskytu choroby zo zoznamu bol preukázaný:

i)

eradikačným programom v súlade s pravidlami stanovenými v článku 32 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa odseku 2 uvedeného článku alebo

ii)

historickými údajmi a údajmi z dohľadu.

2.   Žiadosti členských štátov o štatút bez výskytu choroby musia obsahovať dôkazy preukazujúce splnenie podmienok na získanie štatútu bez výskytu choroby, ktoré sú stanovené v odseku 1.

3.   Členský štát môže v určitých špecifických prípadoch požiadať Komisiu o schválenie štatútu bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), a najmä o schválenie štatútu bez vakcinácie na celom svojom území alebo v jednom či vo viacerých jeho pásmach za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

stav bez výskytu choroby zo zoznamu bol preukázaný:

i)

eradikačným programom v súlade s pravidlami stanovenými v článku 32 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa odseku 2 uvedeného článku alebo

ii)

historickými údajmi a údajmi z dohľadu;

b)

bolo preukázané, že vakcinácia proti chorobe by znamenala náklady presahujúce náklady, ktoré vyplývajú z udržania stavu bez výskytu choroby bez vakcinácie.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli, s výhradou prípadných zmien, žiadosti členských štátov o štatút bez výskytu choroby alebo o štatút bez vakcinácie, ak sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 a v náležitom prípade v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 37

Kompartmenty

1.   Členský štát môže požiadať Komisiu o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) a o ochranu štatútu takéhoto kompartmentu bez výskytu choroby v prípade výskytu ohnísk jednej alebo viacerých z uvedených chorôb zo zoznamu na jeho území za predpokladu, že:

a)

zavlečeniu choroby alebo chorôb zo zoznamu, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, je možné účinne zabrániť na úrovni kompartmentu vzhľadom na profil choroby;

b)

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, podlieha jednému spoločnému systému riadenia biologickej bezpečnosti vytvorenému na zabezpečenie štatútu bez výskytu choroby pre všetky zariadenia, ktoré sú jeho súčasťou, a

c)

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, schválil príslušný orgán na účely premiestňovania zvierat a produktov z neho v súlade s:

i)

článkami 99 a 100 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá a produkty z nich;

ii)

článkami 183 a 184 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry a produkty z nich.

2.   Členský štát môže požiadať Komisiu o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c) za predpokladu, že:

a)

zavlečeniu choroby alebo chorôb zo zoznamu, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, je možné účinne zabrániť na úrovni kompartmentu vzhľadom na profil choroby;

b)

je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

i)

podmienky stanovené v článku 36 ods. 1 sú splnené;

ii)

zariadenia kompartmentu, ktorého sa žiadosť týka, začali alebo obnovili svoje činnosti a zriadili si spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti vytvorený na zabezpečenie stavu tohto kompartmentu bez výskytu choroby;

c)

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, podlieha jednému spoločnému systému riadenia biologickej bezpečnosti vytvorenému na zabezpečenie štatútu bez výskytu choroby pre všetky zariadenia, ktoré sú jeho súčasťou, a

d)

kompartment, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, schválil príslušný orgán na účely premiestňovania zvierat a produktov z neho v súlade s:

i)

článkami 99 a 100 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá a produkty z nich;

ii)

článkami 183 a 184 v prípade kompartmentov, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry a produkty z nich.

3.   Žiadosti členských štátov o uznanie štatútu kompartmentov bez výskytu choroby v súlade s odsekmi 1 a 2 musia obsahovať dôkazy preukazujúce splnenie podmienok stanovených v uvedených odsekoch.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

uzná, s výhradou prípadných zmien, štatút kompartmentov bez výskytu choroby, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 2 a v odseku 3;

b)

určí, pre ktoré z chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) sa môžu stanoviť kompartmenty bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení doplňujúcich ustanovenia tohto článku, pokiaľ ide o:

a)

požiadavky na uznávanie štatútu kompartmentov bez výskytu choroby podľa odsekov 1 a 2 tohto článku na základe profilu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) týkajúce sa prinajmenšom:

i)

výsledkov dohľadu a iných dôkazov potrebných na odôvodnenie stavu bez výskytu choroby;

ii)

opatrení biologickej bezpečnosti;

b)

podrobné pravidlá schvaľovania štatútu kompartmentov bez výskytu choroby podľa odsekov 1 a 2 príslušným orgánom a

c)

pravidlá týkajúce sa kompartmentov, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu.

Článok 38

Zoznamy členských štátov, pásiem alebo kompartmentov bez výskytu chorôb

Každý členský štát v uplatniteľnom prípade vypracuje a vedie aktualizovaný zoznam svojho územia alebo svojich pásiem so štatútom bez výskytu choroby podľa článku 36 ods. 1 a 3 a svojich kompartmentov so štatútom bez výskytu choroby podľa článku 37 ods. 1 a 2.

Členské štáty sprístupnia uvedené zoznamy verejnosti. Komisia pomáha členským štátom pri sprístupňovaní informácií obsiahnutých v uvedených zoznamoch verejnosti tak, že na svojich internetových stránkach uvádza odkazy na internetové informačné stránky členských štátov.

Článok 39

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o štatút členských štátov a pásiem bez výskytu choroby

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných pravidiel na udelenie štatútu členských štátov a ich pásiem bez výskytu choroby na základe rôznych profilov chorôb, ktoré sa týkajú:

i)

kritérií, ktoré sa majú použiť na zdôvodnenie tvrdení členských štátov, že žiadne druhy zo zoznamu sa nenachádzajú ani nie sú schopné prežiť na ich území, a dôkazov požadovaných na zdôvodnenie takýchto tvrdení stanovených v článku 36 ods. 1 písm. a);

ii)

kritérií, ktoré sa majú použiť, a dôkazov požadovaných na zdôvodnenie tvrdenia, že pôvodca choroby alebo vektor nie je schopný prežiť, stanovených v článku 36 ods. 1 písm. b) a c);

iii)

kritérií, ktoré sa majú použiť, a podmienok, ktoré sa majú uplatniť na určenie stavu bez výskytu danej choroby, stanovených v článku 36 ods. 1 písm. d);

iv)

výsledkov dohľadu a iných dôkazov potrebných na odôvodnenie stavu bez výskytu choroby;

v)

opatrení biologickej bezpečnosti;

vi)

obmedzení a podmienok vakcinácie v členských štátoch a ich pásmach bez výskytu choroby;

vii)

zriadenia pásiem oddeľujúcich pásma bez výskytu choroby alebo pásma v rámci eradikačného programu od reštrikčných pásiem (ďalej len „nárazníkové pásma“);

viii)

pásiem, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu;

b)

výnimiek z požiadavky na schválenie štatútu bez výskytu choroby zo strany Komisie, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a c), ako sa stanovuje v článku 36 ods. 1, ak takéto schválenie nie je potrebné vzhľadom na skutočnosť, že podrobné pravidlá týkajúce sa stavu bez výskytu choroby už boli stanovené v pravidlách prijatých podľa písmena a) tohto článku;

c)

informácií, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom na zdôvodnenie vyhlásení štatútu bez výskytu choroby bez prijatia vykonávacieho aktu v súlade s článkom 36 ods. 4, ako sa stanovuje v písmene b) tohto článku.

Článok 40

Vykonávacie právomoci

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom na zdôvodnenie vyhlásení štatútu území, pásiem a kompartmentov bez výskytu choroby v súlade s článkami 36 až 39, a formátu a postupov týkajúcich sa:

a)

žiadostí o uznanie štatútu bez výskytu choroby pre celé územie dotknutého členského štátu alebo pre jeho pásma či kompartmenty;

b)

výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o členských štátoch alebo ich pásmach a kompartmentoch bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 41

Udržanie štatútu bez výskytu choroby

1.   Členské štáty si udržia štatút bez výskytu choroby pre svoje územia alebo pásma, alebo kompartmenty iba vtedy, ak:

a)

naďalej spĺňajú podmienky na udelenie štatútu bez výskytu choroby stanovené v článku 36 ods. 1 a článku 37 ods. 1 a 2 a dodržia pravidlá stanovené podľa odseku 3 tohto článku a článku 39;

b)

sa vykonáva dohľad s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 27 na účely overenia, či dotknuté územie, pásmo alebo dotknutý kompartment je naďalej bez výskytu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou mu bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby;

c)

sa uplatňujú obmedzenia na premiestňovanie zvierat, prípadne aj z nich získaných produktov, patriacich k druhom zo zoznamu v súvislosti s chorobou zo zoznamu, pre ktorú bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby, na dotknuté územie, do dotknutého pásma alebo kompartmentu, a to v súlade s pravidlami stanovenými v častiach IV a V;

d)

sa uplatňujú iné opatrenia biologickej bezpečnosti, aby sa zabránilo zavlečeniu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby.

2.   Členský štát ihneď informuje Komisiu, ak už nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 na udržanie štatútu bez výskytu choroby.

3.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa týchto podmienok na udržanie štatútu bez výskytu choroby:

a)

dohľadu stanoveného v odseku 1 písm. b);

b)

opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v odseku 1 písm. d).

Článok 42

Pozastavenie, zrušenie a obnovenie štatútu bez výskytu choroby

1.   Ak sa členský štát dozvie alebo má dôvod na podozrenie, že niektorá z podmienok na udržanie štatútu členského štátu alebo jeho pásma či kompartmentu bez výskytu choroby bola porušená, tento členský štát ihneď:

a)

podľa potreby v závislosti od rizika pozastaví alebo obmedzí premiestňovanie druhov zo zoznamu príslušných pre chorobu zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby, do iných členských štátov, pásiem alebo kompartmentov s vyšším zdravotným štatútom, pokiaľ ide o danú chorobu zo zoznamu;

b)

podľa potreby uplatní opatrenia na kontrolu choroby stanovené v časti III hlave II, ak je to potrebné na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou bol schválený alebo uznaný štatút bez výskytu choroby.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 sa zrušia, ak sa ďalším šetrením potvrdí, že:

a)

nedošlo k porušeniu, na ktoré bolo podozrenie, alebo

b)

porušenie, na ktoré bolo podozrenie, nemalo významný vplyv a dotknutý členský štát môže poskytnúť záruky, že podmienky na udržanie jeho štatútu bez výskytu choroby sú znovu splnené.

3.   Dotknutý členský štát ihneď informuje Komisiu, ak sa ďalším šetrením z jeho strany potvrdí výskyt choroby zo zoznamu, v súvislosti s ktorou získal štatút bez výskytu choroby, alebo iné závažné porušenia podmienok na udržanie štatútu bez výskytu choroby uvedených v článku 41 ods. 1, alebo ak je vysoko pravdepodobné, že sa uvedené skutočnosti vyskytli.

4.   Komisia bez zbytočného odkladu zruší prostredníctvom vykonávacích aktov schválenie štatútu členského štátu alebo pásma bez výskytu choroby udeleného v súlade s článkom 36 ods. 4 alebo uznanie štatútu kompartmentu bez výskytu choroby udelené v súlade s článkom 37 ods. 4 po získaní informácií uvedených v odseku 3 od dotknutého členského štátu, že už nie sú splnené podmienky na udržanie štatútu bez výskytu choroby.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

5.   Z riadne odôvodnených vážnych a mimoriadne naliehavých dôvodov, keď sa choroba zo zoznamu uvedená v odseku 3 tohto článku rýchlo šíri a existuje riziko veľmi významného vplyvu na zdravie zvierat alebo verejné zdravie, hospodárstvo či spoločnosť, Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom stanoveným v článku 266 ods. 3.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa ustanovení dopĺňajúcich pravidlá pozastavenia, zrušenia a obnovenia štatútu bez výskytu choroby stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

ČASŤ III

INFORMOVANOSŤ O CHOROBÁCH, PRIPRAVENOSŤ NA NE A ICH KONTROLA

HLAVA I

INFORMOVANOSŤ O CHOROBÁCH A PRIPRAVENOSŤ NA NE

KAPITOLA 1

Pohotovostné plány a simulačné cvičenia

Článok 43

Pohotovostné plány

1.   Po primeranej konzultácii s odborníkmi a príslušnými zainteresovanými stranami členské štáty vypracujú a aktualizujú pohotovostné plány a v prípade potreby podrobné príručky s pokynmi stanovujúce opatrenia, ktoré sa majú prijať v dotknutom členskom štáte, ak sa vyskytne choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo prípadne objavujúca sa choroba, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň informovanosti o chorobách a pripravenosti a schopnosti rýchlej reakcie na ne.

2.   Uvedené pohotovostné plány, prípadne podrobné príručky s pokynmi zahŕňajú aspoň tieto záležitosti:

a)

vytvorenie reťazca vydávania pokynov v rámci príslušného orgánu a spolu s inými verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť rýchly a účinný proces rozhodovania na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni;

b)

rámec spolupráce medzi príslušným orgánom a inými zúčastnenými verejnými orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia prijímali koherentným a koordinovaným spôsobom;

c)

prístup k:

i)

zariadeniam;

ii)

laboratóriám;

iii)

vybaveniu;

iv)

personálu;

v)

núdzovým fondom;

vi)

všetkým ostatným vhodným materiálom a zdrojom potrebným na rýchlu a efektívnu eradikáciu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo objavujúcich sa chorôb;

d)

dostupnosť nasledujúcich centier a skupín s potrebnými odbornými znalosťami na pomoc príslušnému orgánu:

i)

funkčného ústredného centra na kontrolu chorôb;

ii)

vhodných regionálnych a miestnych centier na kontrolu chorôb podľa administratívnej a geografickej situácie v dotknutom členskom štáte;

iii)

funkčných skupín odborníkov;

e)

vykonávanie opatrení na kontrolu chorôb stanovených v hlave II kapitole 1, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) a objavujúce sa choroby;

f)

prípadné ustanovenia o núdzovej vakcinácii;

g)

zásady geografického vymedzenia reštrikčných pásiem zriadených príslušným orgánom v súlade s článkom 64 ods. 1;

h)

prípadnú koordináciu so susednými členskými štátmi a susednými tretími krajinami a územiami.

Článok 44

Vykonávacie právomoci v súvislosti s pohotovostnými plánmi

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné opatrenia týkajúce sa vykonávania pohotovostných plánov stanovených v článku 43 ods. 1 v členských štátoch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 45

Simulačné cvičenia

1.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa simulačné cvičenia týkajúce sa pohotovostných plánov stanovených v článku 43 ods. 1 uskutočňovali pravidelne alebo v primeraných intervaloch s cieľom:

a)

zabezpečiť vysokú úroveň informovanosti o chorobách, pripravenosti a schopnosti rýchlej reakcie na ne v dotknutom členskom štáte;

b)

overiť funkčnosť uvedených pohotovostných plánov.

2.   Ak je to prakticky možné a primerané, simulačné cvičenia sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi susedných členských štátov a susedných tretích krajín a území.

3.   Členské štáty na požiadanie sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom správu o hlavných výsledkoch simulačných cvičení, ktoré uskutočnili.

4.   Ak je to vhodné a potrebné, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá praktickej realizácie simulačných cvičení v členských štátoch, pokiaľ ide o:

a)

frekvenciu simulačných cvičení;

b)

simulačné cvičenia týkajúce sa viac než jednej choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 2

Používanie veterinárnych liekov na prevenciu a kontrolu chorôb

Článok 46

Používanie veterinárnych liekov na prevenciu a kontrolu chorôb

1.   Členské štáty môžu prijať opatrenia týkajúce sa používania veterinárnych liekov v prípade chorôb zo zoznamu na zabezpečenie najúčinnejšej prevencie alebo kontroly týchto chorôb za predpokladu, že takéto opatrenia sú vhodné alebo potrebné.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať:

a)

zákazy a obmedzenia používania veterinárnych liekov;

b)

povinné používanie veterinárnych liekov.

2.   Pri určovaní, či použiť, alebo nepoužiť veterinárne lieky ako súčasť opatrení na prevenciu a kontrolu konkrétnej choroby zo zoznamu a akým spôsobom, členské štáty zohľadnia tieto kritériá:

a)

profil choroby;

b)

distribúciu choroby zo zoznamu:

i)

v dotknutom členskom štáte;

ii)

v Únii;

iii)

podľa potreby v susedných tretích krajinách a na susedných územiach;

iv)

v tretích krajinách a na územiach, z ktorých sa zvieratá a produkty dovážajú do Únie;

c)

dostupnosť a účinnosť daných veterinárnych liekov a s nimi súvisiace riziká;

d)

dostupnosť diagnostických testov na zisťovanie infekcie u zvierat liečených dotknutými veterinárnymi liekmi;

e)

vplyv používania dotknutými veterinárnych liekov na hospodárstvo, spoločnosť, životné podmienky zvierat a životné prostredie v porovnaní s inými dostupnými stratégiami prevencie a kontroly chorôb.

3.   Členské štáty prijmú vhodné preventívne opatrenia týkajúce sa používania veterinárnych liekov na vedecké štúdie alebo na účely ich vývoja a testovania v kontrolovaných podmienkach v záujme ochrany zdravia zvierat a verejného zdravia.

Článok 47

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o používanie veterinárnych liekov

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré môžu predstavovať takéto vhodné a potrebné opatrenia stanovené v článku 46, pokiaľ ide o:

a)

zákazy a obmedzenia používania veterinárnych liekov;

b)

osobitné podmienky používania veterinárnych liekov v prípade konkrétnej choroby zo zoznamu;

c)

opatrenia na zmiernenie rizika, aby sa predišlo šíreniu chorôb zo zoznamu prostredníctvom zvierat liečených veterinárnymi liekmi alebo prostredníctvom produktov získaných z takýchto zvierat;

d)

dohľad v súvislosti s konkrétnymi chorobami zo zoznamu po použití vakcín a iných veterinárnych liekov.

2.   Pri stanovovaní pravidiel stanovených v odseku 1 tohto článku zohľadňuje Komisia kritériá stanovené v článku 46 ods. 2.

3.   Ak si to v prípade objavujúcich sa rizík vyžadujú vážne a naliehavé dôvody, na pravidlá prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 265.

KAPITOLA 3

Banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

Článok 48

Zriadenie bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.   V súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorých nie je zakázaná vakcinácia na základe delegovaného aktu prijatého podľa článku 47, môže Komisia zriadiť a zodpovedať za riadenie bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami na uskladnenie a obnovu zásob jedného alebo viacerých z týchto biologických produktov:

a)

antigénov;

b)

vakcín;

c)

zásob inokula vakcín;

d)

diagnostických činidiel.

2.   Komisia zabezpečí, aby banka Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami stanovená v odseku 1:

a)

uskladňovala dostatočné zásoby vhodného typu antigénov, vakcín, inokula vakcín a diagnostických činidiel pre danú chorobu zo zoznamu s ohľadom na potreby členských štátov, ktoré sa odhadujú v súvislosti s pohotovostnými plánmi stanovenými v článku 43 ods. 1;

b)

bola pravidelne zásobovaná antigénmi, vakcínami, inokulom vakcín a diagnostickými činidlami a aby sa zásoby týchto produktov včas obnovovali;

c)

bola udržiavaná a premiestňovaná v súlade s vhodnými požiadavkami biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a na zabránenie úniku pôvodcov chorôb stanovenými v článku 16 ods. 1 a v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 16 ods. 2.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

riadenia, skladovania a obnovy zásob bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, ako sa stanovuje v odsekoch 1 a 2 tohto článku;

b)

požiadaviek biologickej bezpečnosti, biologickej ochrany a požiadaviek na zabránenie úniku pôvodcov chorôb pri prevádzke uvedených bánk, rešpektujúc požiadavky stanovené v článku 16 ods. 1 a zohľadňujúc delegované akty prijaté podľa článku 16 ods. 2.

Článok 49

Prístup k bankám Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.   Komisia na požiadanie zabezpečí dodanie biologických produktov uvedených v článku 48 ods. 1 z bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, ak sú k dispozícii zásoby, a to:

a)

v prvom rade členským štátom a

b)

tretím krajinám alebo územiam za predpokladu, že takéto dodanie je určené predovšetkým na zabránenie rozšíreniu choroby do Únie.

2.   V prípade obmedzenej dostupnosti zásob Komisia udeľuje prístup k zásobám, ktoré sa majú dodať podľa odseku 1 podľa priorít na základe:

a)

okolností choroby, za akých sa žiadosť podáva;

b)

existencie národnej banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami v žiadajúcom členskom štáte alebo v žiadajúcej tretej krajine či na žiadajúcom území;

c)

existencie opatrení Únie na povinnú vakcináciu stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47.

Článok 50

Vykonávacie právomoci týkajúce sa bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá pre banky Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, v ktorých sa pre biologické produkty uvedené v článku 48 ods. 1 bližšie určí:

a)

ktoré z uvedených biologických produktov majú byť obsiahnuté v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a na ktoré choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) majú byť určené;

b)

typy uvedených biologických produktov, ktoré majú byť obsiahnuté v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a v akých množstvách pre každú konkrétnu chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), pre ktorú daná banka existuje;

c)

požiadavky týkajúce sa zásobovania, uskladňovania a obnovy zásob uvedených biologických produktov;

d)

dodávky uvedených biologických produktov z bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami do členských štátov a tretích krajín a území;

e)

procedurálne a technické požiadavky na umiestnenie uvedených biologických produktov do bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami a na žiadosť o prístup k nim.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), ktorá predstavuje riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom stanoveným v článku 266 ods. 3.

Článok 51

Dôvernosť informácií týkajúcich sa bánk Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

S informáciami o množstvách a podtypoch biologických produktov uvedených v článku 48 ods. 1, ktoré sú uskladnené v bankách Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, Komisia zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami a neuverejňuje ich.

Článok 52

Národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami

1.   Členské štáty, ktoré zriadili národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami pre choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), pre ktoré existujú banky Únie s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami, zabezpečia, aby ich národné banky s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami spĺňali požiadavky na biologickú bezpečnosť, biologickú ochranu a na zabránenie úniku pôvodcov chorôb stanovené v článku 16 ods. 1 písm. a) a v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 16 ods. 2 a článkom 48 ods. 3 písm. b).

2.   Členské štáty poskytnú Komisii aktuálne informácie o:

a)

existencii alebo zriadení národných bánk s antigénmi, vakcínami a diagnostickými činidlami uvedených v odseku 1;

b)

typoch antigénov, vakcín, zásob inokula vakcín a diagnostických činidiel a o ich množstvách držaných v takýchto bankách;

c)

akýchkoľvek zmenách v prevádzke takýchto bánk.

S uvedenými informáciami Komisia zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami a neuverejňuje ich.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá spresňujúce obsah, frekvenciu a formát predkladania informácií stanovených v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

HLAVA II

OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB

KAPITOLA 1

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a)

Oddiel 1

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu pri držaných zvieratách

Článok 53

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných dotknutých fyzických a právnických osôb

1.   V prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách členské štáty okrem dodržania povinnosti nahlasovania stanovenej v článku 18 ods. 1 a kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu choroby v súlade s článkom 54 ods. 1 a článkom 55 ods. 1, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné príslušné dotknuté fyzické a právnické osoby prijali vhodné opatrenia na kontrolu choroby stanovené v článku 55 ods. 1 písm. c), d) a e) s cieľom zabrániť rozšíreniu uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutých zvierat, zariadení a miest, za ktoré sú zodpovední, na ostatné nepostihnuté zvieratá alebo na ľudí.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na doplnenie opatrení na kontrolu chorôb, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 54

Šetrenie zo strany príslušného orgánu v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu

1.   Príslušný orgán v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách bezodkladne vykoná šetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt uvedenej choroby zo zoznamu.

2.   Na účely šetrenia stanoveného v odseku 1 príslušný orgán v prípade potreby zabezpečí, aby:

a)

úradní veterinárni lekári vykonali klinické vyšetrenie reprezentatívnej vzorky držaných zvierat druhov zo zoznamu v súvislosti s danou chorobou zo zoznamu;

b)

úradní veterinárni lekári odobrali vhodné vzorky z uvedených držaných zvierat druhov zo zoznamu a ďalšie vzorky na vyšetrenie v laboratóriách, ktoré na daný účel určil príslušný orgán;

c)

sa v takýchto určených laboratóriách vykonali vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie výskytu danej choroby zo zoznamu.

3.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá šetrení zo strany príslušných orgánov, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 55

Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb zo strany príslušných orgánov

1.   Príslušný orgán v prípade, že má podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, vykonáva nasledujúce predbežné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v článku 54 ods. 1 a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 61 ods. 1:

a)

dá dotknuté zariadenie, potravinársky a krmivársky podnik alebo prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo akékoľvek iné miesto, kde je podozrenie na výskyt choroby, vrátane miest, z ktorých môže choroba, na ktorú je podozrenie, pochádzať, pod úradný dohľad;

b)

zostaví inventár:

i)

držaných zvierat v dotknutom zariadení, potravinárskom a krmivárskom podniku alebo v prevádzkarni na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akomkoľvek inom mieste;

ii)

produktov v uvedenom zariadení, potravinárskom a krmivárskom podniku alebo v prevádzkarni na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akomkoľvek inom mieste, kde je to relevantné z hľadiska šírenia danej choroby zo zoznamu;

c)

zabezpečí, aby sa uplatňovali vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie rozšíreniu pôvodcu uvedenej choroby zo zoznamu na iné zvieratá alebo na ľudí;

d)

ak je to potrebné na zabránenie ďalšiemu šíreniu pôvodcu choroby, zabezpečí, aby sa držané zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu udržiavali v izolácii a zabránilo sa ich kontaktu s voľne žijúcimi živočíchmi;

e)

obmedzuje premiestňovanie držaných zvierat, produktov a v prípade potreby ľudí, vozidiel a akéhokoľvek materiálu alebo iných prostriedkov, ktorými by sa pôvodca choroby mohol rozšíriť do alebo zo zariadenia, potravinárskych a krmivárskych podnikových zariadení alebo prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo akéhokoľvek iného miesta, kde je podozrenie na výskyt danej choroby zo zoznamu, a to v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie jej šíreniu;

f)

prijíma akékoľvek iné potrebné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na opatrenia na kontrolu choroby stanovené v oddiele 4 tejto kapitoly, ktoré sa týkajú:

i)

uplatňovania šetrenia príslušným orgánom stanoveného v článku 54 ods. 1 a opatrení na kontrolu choroby stanovených v písmenách a) až d) tohto odseku na ďalšie zariadenia, potravinárske a krmivárske podniky alebo prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akékoľvek iné miesto;

ii)

zriaďovania akýchkoľvek dočasných reštrikčných pásiem, ktoré sú vhodné vzhľadom na profil choroby;

g)

iniciuje epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich tie pravidlá, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o špecifické a podrobné opatrenia na kontrolu choroby, ktoré sa majú prijať v závislosti od choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) na základe súvisiacich rizík pre:

a)

dotknuté druhy alebo kategórie zvierat;

b)

dotknutý typ produkcie.

Článok 56

Revízia a rozšírenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb

Opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1:

a)

v prípade potreby príslušný orgán preskúma po zisteniach zo/z:

i)

šetrenia stanoveného v článku 54 ods. 1;

ii)

epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

b)

sa v prípade potreby ďalej rozšíria na iné miesta uvedené v článku 55 ods. 1 písm. a).

Oddiel 2

Epidemiologický prieskum

Článok 57

Epidemiologický prieskum

1.   V prípade potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) u zvierat príslušný orgán vykoná epidemiologický prieskum.

2.   Epidemiologický prieskum stanovený v odseku 1 sa zameria na:

a)

identifikovanie pravdepodobného pôvodu danej choroby zo zoznamu a spôsobov jej šírenia;

b)

výpočet pravdepodobnej dĺžky obdobia výskytu choroby zo zoznamu;

c)

identifikovanie zariadení a ich epidemiologických jednotiek, potravinárskych a krmivárskych podnikov alebo prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest, kde mohli byť zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre chorobu zo zoznamu, na ktorú je podozrenie, infikované, napadnuté alebo kontaminované;

d)

získavanie informácií o premiestňovaní držaných zvierat, osôb, produktov, vozidiel, akéhokoľvek materiálu alebo iných prostriedkov, ktorými sa pôvodca choroby mohol rozšíriť počas príslušného obdobia, ktoré predchádzalo nahláseniu o podozrení na chorobu zo zoznamu alebo jej potvrdeniu;

e)

získavanie informácií o pravdepodobnom rozšírení choroby zo zoznamu do okolitého prostredia vrátane výskytu a distribúcie vektorov choroby.

Oddiel 3

Potvrdenie choroby pri držaných zvieratách

Článok 58

Úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán zakladá úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) na týchto informáciách:

a)

výsledkoch klinických a laboratórnych vyšetrení stanovených v článku 54 ods. 2;

b)

predbežných alebo konečných výsledkoch epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

c)

ďalších dostupných epidemiologických údajoch.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na účely úradného potvrdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 59

Zrušenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb v prípade vylúčenia výskytu choroby zo zoznamu

Príslušný orgán naďalej uplatňuje predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1 a článku 56, až kým sa nevylúči výskyt daných chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) na základe informácií uvedených v článku 58 ods. 1 alebo pravidiel prijatých podľa článku 58 ods. 2.

Oddiel 4

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade potvrdenia choroby pri držaných zvieratách

Článok 60

Okamžité opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 58 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, príslušný orgán ihneď:

a)

vyhlási postihnuté zariadenie, potravinársky alebo krmivársky podnik, prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iné miesto za úradne infikované uvedenou chorobou zo zoznamu;

b)

stanoví reštrikčné pásmo vhodné v prípade uvedenej choroby zo zoznamu;

c)

realizuje pohotovostný plán stanovený v článku 43 ods. 1, aby zabezpečil úplnú koordináciu opatrení na kontrolu choroby.

Článok 61

Postihnuté zariadenia a iné miesta

1.   V prípade výskytu ohniska choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách príslušný orgán ihneď prijme jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení na kontrolu chorôb, a to s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, do zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na akékoľvek iné miesto uvedené v článku 60 písm. a), s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu uvedenej choroby zo zoznamu:

a)

stanovenie obmedzení premiestňovania osôb, zvierat, produktov, vozidiel alebo akéhokoľvek iného materiálu alebo látky, ktoré môžu byť kontaminované a prispieť k šíreniu choroby zo zoznamu;

b)

usmrtenie a likvidácia alebo zabitie zvierat, ktoré môžu byť kontaminované alebo prispieť k šíreniu choroby zo zoznamu;

c)

zničenie, spracovanie, transformácia alebo ošetrenie produktov, krmiva alebo akýchkoľvek iných látok alebo podľa potreby ošetrenie vybavenia, dopravných prostriedkov, rastlín alebo rastlinných produktov alebo vody, ktoré môžu byť kontaminované, aby sa zabezpečilo zničenie akéhokoľvek pôvodcu choroby alebo vektora choroby;

d)

vakcinácia alebo liečba držaných zvierat inými veterinárnymi liekmi v súlade s článkom 46 ods. 1 a článkom 69 a so všetkými delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47;

e)

izolácia, karanténa alebo liečba zvierat a ošetrenie produktov, ktoré sú pravdepodobne kontaminované a prispievajú k šíreniu choroby zo zoznamu;

f)

čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré sa majú uplatňovať na postihnuté zariadenie, potravinársky alebo krmivársky podnik, prevádzkareň na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na iné miesta, aby sa minimalizovalo riziko šírenia danej choroby zo zoznamu;

g)

odobranie dostatočného počtu vhodných vzoriek potrebných na dokončenie epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1;

h)

laboratórne vyšetrovanie vzoriek;

i)

akékoľvek iné vhodné opatrenia.

2.   Pri určovaní, ktoré z opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 je vhodné prijať, príslušný orgán zohľadní:

a)

profil choroby;

b)

typ produkcie a epidemiologické jednotky v rámci postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta.

3.   Príslušný orgán povolí obnovu populácie dotknutého zariadenia alebo akéhokoľvek iného miesta len vtedy, ak:

a)

boli úspešne dokončené všetky vhodné opatrenia na kontrolu chorôb a laboratórne vyšetrovanie stanovené v odseku 1;

b)

uplynulo dostatočné časové obdobie na zabránenie opätovnej kontaminácii postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta chorobou zo zoznamu, ktorá spôsobila ohnisko choroby uvedené v odseku 1.

Článok 62

Epidemiologicky prepojené zariadenia a miesta

1.   Príslušný orgán rozšíri opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 61 ods. 1 na ďalšie zariadenia, ich epidemiologické jednotky, potravinárske alebo krmivárske podniky alebo prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, alebo akékoľvek iné miesto alebo dopravné prostriedky, kde epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1 alebo výsledky klinických alebo laboratórnych vyšetrení, alebo iné epidemiologické údaje poskytujú dôvod na podozrenie zo šírenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa prijali takéto opatrenia, do uvedených zariadení, z nich alebo prostredníctvom nich.

2.   Ak epidemiologický prieskum stanovený v článku 57 ods. 1 ukazuje, že pravdepodobným pôvodom choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) je iný členský štát, alebo je pravdepodobné, že choroba zo zoznamu sa rozšírila do iného členského štátu, príslušný orgán bezodkladne informuje uvedený členský štát a Komisiu.

3.   Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2, príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú pri ďalšom epidemiologickom prieskume a pri uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb.

Článok 63

Delegovanie právomoci v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb v postihnutých a epidemiologicky prepojených zariadeniach a iných miestach

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má príslušný orgán prijať v súlade s článkami 61 a 62 v postihnutých a epidemiologicky prepojených zariadeniach, potravinárskych alebo krmivárskych podnikoch alebo v prevádzkarňach na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a na iných miestach v súvislosti s akoukoľvek chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. a), vrátane pravidiel výberu opatrení na kontrolu chorôb uvedených v článku 61 ods. 1, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu ku každej chorobe zo zoznamu.

Uvedené podrobné pravidlá sa týkajú:

a)

podmienok a požiadaviek týkajúcich sa opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 61 ods. 1 písm. a) až e);

b)

postupov na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo iných potrebných opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v článku 61 ods. 1 písm. f), pričom sa v prípade potreby bližšie spresní použitie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

c)

podmienok a požiadaviek na odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie stanovené v článku 61 ods. 1 písm. g) a h);

d)

podrobných podmienok a požiadaviek na obnovu populácie stanovených v článku 61 ods. 3;

e)

vykonávania potrebných opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 62 v epidemiologicky prepojených zariadeniach, iných miestach a dopravných prostriedkoch.

Článok 64

Zriadenie reštrikčných pásiem príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán zriadi reštrikčné pásmo uvedené v článku 60 písm. b) v okolí postihnutého zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iného miesta, kde sa vyskytlo ohnisko choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri držaných zvieratách, v prípade potreby s ohľadom na:

a)

profil choroby;

b)

geografickú situáciu reštrikčných pásiem;

c)

ekologické a hydrologické faktory reštrikčných pásiem;

d)

meteorologické podmienky;

e)

prítomnosť, distribúciu a typ vektorov v reštrikčnom pásme;

f)

výsledky epidemiologického prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1 a iné uskutočnené štúdie a epidemiologické údaje;

g)

výsledky laboratórnych testov;

h)

uplatnené opatrenia na kontrolu chorôb;

i)

iné relevantné epidemiologické faktory.

Do reštrikčného pásma podľa potreby patrí ochranné pásmo a pásmo dohľadu vymedzenej veľkosti a konfigurácie.

2.   Príslušný orgán nepretržite posudzuje a preskúmava situáciu, a ak je to vhodné, v záujme zabránenia šíreniu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a):

a)

upraví hranice reštrikčného pásma;

b)

zriadi ďalšie reštrikčné pásma.

3.   V prípade, ak sa reštrikčné pásma stanovené v odseku 1 nachádzajú na území viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány uvedených členských štátov spolupracujú pri zriaďovaní reštrikčných pásiem.

4.   V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na zriaďovanie a úpravu reštrikčných pásiem vrátane ochranných pásiem alebo pásiem dohľadu.

Článok 65

Opatrenia na kontrolu chorôb v reštrikčnom pásme

1.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí v dotknutom reštrikčnom pásme prijalo jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení na kontrolu chorôb s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a):

a)

identifikácia zariadení, potravinárskych alebo krmivárskych podnikov, prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest s držanými zvieratami druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu;

b)

návštevy zariadení, potravinárskych alebo krmivárskych podnikov, prevádzkarní na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo iných miest, kde sa držia zvieratá druhov zo zoznamu príslušných pre danú chorobu zo zoznamu, a v prípade potreby vyšetrenia, odbery vzoriek a laboratórne vyšetrovanie odobraných vzoriek;

c)

stanovenie podmienok premiestňovania osôb, zvierat, produktov, krmív, vozidiel a akéhokoľvek iného materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované alebo môžu prispieť k šíreniu uvedenej choroby zo zoznamu v rámci reštrikčných pásiem a z nich, a podmienky prepravy cez reštrikčné pásma;

d)

požiadavky biologickej bezpečnosti pre:

i)

produkciu, spracovanie a distribúciu produktov živočíšneho pôvodu;

ii)

zber a likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov;

iii)

odber a skladovanie zárodočných produktov a manipuláciu s nimi;

e)

vakcinácia a liečba držaných zvierat inými veterinárnymi liekmi v súlade s článkom 46 ods. 1 a so všetkými delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47;

f)

čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti;

g)

určenie, prípadne schválenie potravinárskeho zariadenia na účely zabitia zvierat alebo ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z reštrikčného pásma;

h)

požiadavky na identifikáciu a vysledovateľnosť v súvislosti s premiestňovaním zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu;

i)

iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti a opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom minimalizovať riziká šírenia danej choroby zo zoznamu.

2.   Príslušný orgán:

a)

prijme všetky potrebné opatrenia, aby v plnej miere informoval osoby v reštrikčnom pásme o platných obmedzeniach a o povahe opatrení na kontrolu chorôb;

b)

uloží prevádzkovateľom povinnosti potrebné na zabránenie ďalšiemu šíreniu danej choroby zo zoznamu.

3.   Pri určovaní, ktoré z opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 sa majú prijať, príslušný orgán zohľadní:

a)

profil choroby;

b)

typy produkcie;

c)

uskutočniteľnosť, dostupnosť a účinnosť uvedených opatrení na kontrolu chorôb.

Článok 66

Povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa premiestňovania v reštrikčných pásmach

1.   V reštrikčných pásmach stanovených v článku 64 ods. 1 prevádzkovatelia premiestňujú držané zvieratá a produkty len na základe povolenia príslušného orgánu a v súlade s pokynmi tohto orgánu.

2.   Prevádzkovatelia, ktorí držia zvieratá a produkty v reštrikčnom pásme stanovenom v článku 64 ods. 1, nahlásia príslušnému orgánu plánované premiestňovanie držaných zvierat a produktov v rámci daného reštrikčného pásma alebo mimo neho. Len čo príslušný orgán uloží povinnosti nahlasovania v súlade s článkom 65 ods. 2 písm. b), dotknutí prevádzkovatelia nahlasujú skutočnosti v súlade s týmito povinnosťami.

Článok 67

Delegovanie právomocí, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb v reštrikčných pásmach

V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať v reštrikčných pásmach stanovených v článku 65 ods. 1 v prípade každej choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), vrátane pravidiel výberu opatrení na kontrolu chorôb uvedených v článku 65 ods. 1, ktoré sa majú uplatňovať v prípade každej choroby zo zoznamu.

Uvedené podrobné pravidlá sa týkajú:

a)

podmienok a požiadaviek týkajúcich sa opatrení na kontrolu chorôb stanovených v článku 65 ods. 1 písm. a), c), d), e), g), h) a i);

b)

postupov na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo iných potrebných opatrení biologickej bezpečnosti stanovených v článku 65 ods. 1 písm. f), pričom sa v prípade potreby bližšie spresní použitie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

c)

dohľadu, ktorý je potrebné vykonať následne po uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb a po laboratórnych vyšetreniach stanovených v článku 65 ods. 1 písm. b);

d)

iných osobitných opatrení na kontrolu chorôb s cieľom obmedziť šírenie konkrétnych chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a).

Článok 68

Zachovávanie opatrení na kontrolu chorôb v reštrikčných pásmach a delegované akty

1.   Príslušný orgán pokračuje v uplatňovaní opatrení na kontrolu chorôb stanovených v tomto oddiele, až kým sa nesplnia tieto podmienky:

a)

vykonali sa opatrenia na kontrolu chorôb vhodné v prípade choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili obmedzenia;

b)

vykonalo sa konečné čistenie, dezinfekcia, kontrola hmyzu a hlodavcov alebo iné potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti vhodné pre:

i)

chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili opatrenia na kontrolu chorôb;

ii)

postihnuté druhy držaných zvierat;

iii)

typ produkcie;

c)

v reštrikčnom pásme sa vykonával primeraný dohľad, ktorý je vhodný pre chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a), v prípade ktorej sa uplatnili opatrenia na kontrolu chorôb, a pre dotknutý typ zariadenia alebo miesta, a ktorý odôvodňuje eradikáciu uvedenej choroby zo zoznamu.

2.   V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán podľa odseku 1 v súvislosti s:

a)

konečnými postupmi na čistenie, dezinfekciu, kontrolu hmyzu a hlodavcov alebo s inými potrebnými opatreniami biologickej bezpečnosti a prípadne použitím biocídnych výrobkov na uvedené účely;

b)

štruktúrou dohľadu, jeho prostriedkami, metódami, frekvenciou, intenzitou, cielenou populáciou zvierat a spôsobmi odberu vzoriek pri dohľade s cieľom obnovenia štatútu bez výskytu choroby po výskyte ohniska choroby;

c)

obnovou populácie dotknutého reštrikčného pásma po ukončení opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 tohto článku, pričom sa zohľadnia podmienky na obnovu populácie stanovené v článku 61 ods. 3.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré má prijať príslušný orgán podľa odseku 1 v súvislosti s inými opatreniami na kontrolu chorôb potrebnými na obnovenie štatútu bez výskytu choroby.

Článok 69

Núdzová vakcinácia

1.   Ak je to potrebné z hľadiska účinnej kontroly choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ktorou sa uplatňujú opatrenia na kontrolu chorôb, príslušný orgán môže:

a)

vypracovať plán vakcinácie;

b)

zriadiť pásma vakcinácie.

2.   Príslušný orgán pri rozhodovaní o pláne vakcinácie a o zriadení pásiem vakcinácie stanovených v odseku 1 zohľadní:

a)

požiadavky na núdzovú vakcináciu stanovenú v pohotovostných plánoch stanovených v článku 43;

b)

požiadavky na používanie vakcín stanovené v článku 46 ods. 1 a vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 47.

3.   Pásma vakcinácie stanovené v odseku 1 písm. b) tohto článku musia byť v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa opatrení na zmiernenie rizika, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zo zoznamu, a dohľadu, ako je stanovené vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. c) a d).

Oddiel 5

Voľne Žijúce Zvieratá

Článok 70

Voľne žijúce zvieratá

1.   Ak príslušný orgán postihnutého členského štátu má podozrenie na výskyt choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a) pri voľne žijúcich zvieratách alebo tento výskyt choroby úradne potvrdí, tento príslušný orgán:

a)

vykoná, ak je to potrebné v prípade danej konkrétnej choroby zo zoznamu, dohľad nad populáciou voľne žijúcich zvierat;

b)

prijme potrebné opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb.

2.   Opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb stanovené v odseku 1 písm. b) tohto článku môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a zohľadnia profil choroby a postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu choroby na zvieratá a ľudí.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

kritérií a postupov dohľadu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku v prípade úradného potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), a to v súlade s článkom 27;

b)

podrobných pravidiel doplňujúcich opatrenia na prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať podľa odseku 1 písm. b) tohto článku v prípade úradného potvrdenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a).

Pri prijímaní uvedených delegovaných aktov Komisia zohľadní profil choroby a druhy zo zoznamu príslušné pre chorobu zo zoznamu uvedenú v odseku 1 tohto článku.

Oddiel 6

Dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb členskými štátmi, koordinácia komisiou a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb

Článok 71

Dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, koordinácia opatrení a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb týkajúce sa oddielov 1 až 5 (články 53 až 70)

1.   Členské štáty môžu prijať dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb okrem opatrení, ktoré sú stanovené v článku 55, článku 61 ods. 1, článku 62, článku 65 ods. 1 a 2 a článku 68 ods. 1 a v akýchkoľvek delegovaných aktoch prijatých podľa článku 63, článku 67 a článku 68 ods. 2, za predpokladu, že takéto opatrenia rešpektujú pravidlá stanovené v tomto nariadení a sú potrebné a primerané na kontrolu šírenia choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. a), pričom zohľadnia:

a)

špecifické epidemiologické okolnosti;

b)

dotknutý typ zariadení, iných miest a produkcie;

c)

dotknuté druhy a kategórie zvierat;

d)

hospodárske alebo sociálne podmienky.

2.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o:

a)

opatreniach na kontrolu chorôb, ktoré prijal ich príslušný orgán podľa článkov 58, 59, 61, 62, 64 a 65, článku 68 ods. 1, článku 69 a podľa článku 70 ods. 1 a 2 a akýchkoľvek delegovaných aktov prijatých podľa článkov 63 a 67 a článku 68 ods. 2 a článku 70 ods. 3;

b)

všetkých dodatočných opatreniach na kontrolu chorôb, ktoré prijali podľa odseku 1.

3.   Komisia preskúma situáciu v súvislosti s chorobami a opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal príslušný orgán, a všetky dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal dotknutý členský štát, v súlade s touto kapitolou a môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné opatrenia na kontrolu chorôb na obmedzené časové obdobie za podmienok, ktoré zodpovedajú epidemiologickej situácii v prípade, ak:

a)

sa uvedené opatrenia na kontrolu chorôb nepovažujú za vhodné z hľadiska epidemiologickej situácie;

b)

sa choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. a) šíri napriek opatreniam na kontrolu chorôb prijatým v súlade s touto kapitolou.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

4.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby, ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

KAPITOLA 2

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) a c)

Oddiel 1

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade podozrenia na chorobu pri držaných zvieratách

Článok 72

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných dotknutých fyzických a právnických osôb v súvislosti s chorobami zo zoznamu uvedenými v článku 9 ods. 1 písm. b)

1.   Členské štáty v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách okrem dodržania povinnosti nahlasovania stanovenej v článku 18 ods. 1 a kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu chorôb v súlade s článkom 74 ods. 1, prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné príslušné dotknuté fyzické a právnické osoby prijali opatrenia na kontrolu chorôb uvedené v článku 74 ods. 1 písm. a) a v akýchkoľvek delegovaných aktoch prijatých podľa článku 74 ods. 4 s cieľom zabrániť rozšíreniu uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutých zvierat, zariadení a iných miest, za ktoré sú zodpovední, na iné nepostihnuté zvieratá alebo na ľudí.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel na doplnenie opatrení na kontrolu chorôb, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 73

Šetrenie príslušným orgánom v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b)

1.   Príslušný orgán v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách bezodkladne vykoná šetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči výskyt uvedenej choroby zo zoznamu.

2.   Na účely šetrenia stanoveného v odseku 1 príslušný orgán zabezpečí, aby:

a)

úradní veterinárni lekári vykonali klinické vyšetrenie reprezentatívnej vzorky držaných zvierat druhov zo zoznamu na danú chorobu zo zoznamu;

b)

úradní veterinárni lekári odobrali vhodné vzorky uvedených držaných zvierat druhov zo zoznamu a ďalšie vzorky na laboratórne vyšetrenie v laboratóriách, ktoré na tento účel určil príslušný orgán;

c)

sa v takýchto určených laboratóriách vykonali vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti danej choroby zo zoznamu.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá šetrenia stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 74

Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) zo strany príslušného orgánu

1.   Príslušný orgán v prípade, že má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách, vykonáva nasledujúce predbežné opatrenia na kontrolu choroby s ohľadom na vnútroštátne požiadavky týkajúce sa získania prístupu do súkromných obydlí, kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v článku 73 ods. 1 a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 79:

a)

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb s cieľom obmedziť šírenie uvedenej choroby zo zoznamu z postihnutého územia, zariadenia, potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku, prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo z iného miesta;

b)

v prípade potreby iniciuje epidemiologický prieskum, pričom zohľadní pravidlá týkajúce sa takéhoto prieskumu stanoveného v článku 57 ods. 1.

2.   Okrem opatrení uvedených v odseku 1 môže príslušný orgán v prípadoch uvedených v danom odseku prijať dodatočné predbežné opatrenia na kontrolu chorôb pod podmienkou, že tieto opatrenia rešpektujú ustanovenia tohto nariadenia a sú v súlade s právom Únie.

3.   Predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v odsekoch 1 a 2 musia zodpovedať a byť primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, pričom sa v nich zohľadní:

a)

profil choroby;

b)

postihnuté držané zvieratá;

c)

zdravotný štatút členského štátu, pásma, kompartmentu alebo zariadenia, v ktorom existuje podozrenie na chorobu zo zoznamu;

d)

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 55 ods. 1 a článku 56 a v akomkoľvek delegovanom akte prijatom podľa článku 55 ods. 2.

4.   V súlade s článkom 264 Komisia prijme delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b), ktoré dopĺňajú pravidlá stanovené v odseku 1 tohto článku, pričom zohľadňuje okolnosti uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o:

a)

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, ako je stanovené v odseku 1 písm. a);

b)

uplatňovanie predbežných opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 písm. a) na iné zariadenia, ich epidemiologické jednotky, potravinárske alebo krmivárske podniky a prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo na iné miesta;

c)

zriadenie dočasných reštrikčných pásiem, ktoré sú vhodné z dôvodu profilu choroby.

Článok 75

Preskúmanie a rozšírenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b)

Opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 74 ods. 1:

a)

preskúma príslušný orgán podľa potreby vzhľadom na zistenia šetrenia stanoveného v článku 73 ods. 1 a podľa potreby vzhľadom na epidemiologický prieskum stanovený v článku 74 ods. 1 písm. b);

b)

sa v prípade potreby ďalej rozšíria na iné miesta, ako sa uvádza v článku 74 ods. 4 písm. b).

Článok 76

Povinnosti prevádzkovateľov a iných príslušných fyzických a právnických osôb a opatrenia, ktoré má prijať príslušný orgán v prípade podozrenia na choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c)

1.   V prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) v členskom štáte, ktorý sa rozhodol pre eradikačný program vzťahujúci sa na príslušné časti jeho územia alebo jeho pásiem či kompartmentov, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 2, uvedený členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a iné dotknuté príslušné fyzické a právnické osoby prijali vhodné opatrenia stanovené v článku 72 ods. 1, kým príslušný orgán neprijme akékoľvek opatrenia na kontrolu chorôb v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Príslušný orgán členského štátu, ktorý sa rozhodol pre eradikáciu choroby zo zoznamu uvedenej v odseku 1, v prípade, že má podozrenie na danú chorobu pri držaných zvieratách:

a)

bezodkladne vykoná šetrenie s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť výskyt danej choroby zo zoznamu v súlade s článkom 73 ods. 1 a 2;

b)

kým nemá k dispozícii výsledky šetrenia stanoveného v písmene a) a kým sa nevykonajú opatrenia na kontrolu choroby v súlade s článkom 80 ods. 1, vykoná predbežné opatrenia na kontrolu choroby stanovené v článku 74 ods. 1 a 2.

3.   Príslušný orgán preskúma a rozšíri predbežné opatrenia na kontrolu choroby uvedené v odseku 2 písm. b) v súlade s článkom 75.

4.   Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú aj na členské štáty alebo pásma, ktoré získali štatút bez výskytu choroby, s cieľom udržať tento štatút v súlade s článkom 36 alebo na kompartmenty v súlade s článkom 37 ods. 2.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel doplňujúcich pravidlá pre:

a)

opatrenia na kontrolu chorôb podľa odseku 1;

b)

šetrenie stanovené v odseku 2 písm. a);

c)

predbežné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sa majú prijať na zabránenie šíreniu choroby zo zoznamu, ako je stanovené v odseku 2 písm. b).

Oddiel 2

Potvrdenie choroby pri držaných zvieratách

Článok 77

Úradné potvrdenie choroby príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán založí úradné potvrdenie choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) na týchto informáciách:

a)

na výsledkoch klinických a laboratórnych vyšetrení stanovených v článku 73 ods. 2;

b)

podľa potreby na epidemiologickom prieskume stanovenom v článku 74 ods. 1 písm. b);

c)

na ďalších dostupných epidemiologických údajoch.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré sa majú splniť na účely úradného potvrdenia uvedeného v odseku 1.

Článok 78

Zrušenie predbežných opatrení na kontrolu chorôb v prípade vylúčenia výskytu choroby

Príslušný orgán naďalej uplatňuje predbežné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v článku 74 ods. 1, článku 75 a článku 76 ods. 2 písm. b), až kým sa výskyt daných chorôb zo zoznamu nevylúči v súlade s článkom 77 ods. 1 a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 77 ods. 2.

Oddiel 3

Opatrenia na kontrolu chorôb v prípade potvrdenia choroby pri držaných zvieratách

Článok 79

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) zo strany príslušného orgánu

V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri držaných zvieratách, príslušný orgán v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente podľa toho, čo je relevantné v prípade tohto ohniska choroby:

a)

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v povinnom eradikačnom programe stanovenom v článku 31 ods. 1 pre danú chorobu zo zoznamu, alebo

b)

ak členský štát alebo pásmo získali štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo ak ho získal kompartment v súlade s článkom 37:

i)

prijme jedno alebo viaceré opatrenia stanovené v článkoch 53 až 69 primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a

ii)

v prípade potreby iniciuje povinný eradikačný program uvedenej choroby zo zoznamu.

Článok 80

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) prijímané príslušným orgánom

1.   V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri držaných zvieratách v členskom štáte, ktorý sa rozhodol pre eradikačný program vzťahujúci sa na príslušné časti jeho územia alebo jeho pásiem či kompartmentov, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 2, podľa toho, čo je relevantné v prípade danej choroby zo zoznamu alebo daného ohniska choroby, príslušný orgán uplatní opatrenia na kontrolu choroby stanovené vo voliteľnom eradikačnom programe.

2.   Príslušný orgán môže prijať okrem opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 dodatočné opatrenia na kontrolu choroby, ktoré môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a sú primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a zohľadní sa v nich:

a)

profil choroby;

b)

postihnuté držané zvieratá;

c)

hospodárske a sociálne vplyvy.

3.   V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby v súlade s článkom 77 ods. 1, pokiaľ ide o chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri držaných zvieratách v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente, ktorý získal štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo článkom 37, a s cieľom udržať tento štatút príslušný orgán prijme jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69. Uvedené opatrenia musia byť primerané riziku, ktoré predstavuje choroba zo zoznamu, pričom sa v nich zohľadní:

a)

profil choroby;

b)

postihnuté držané zvieratá;

c)

hospodárske a sociálne vplyvy.

Oddiel 4

Voľne žijúce zvieratá

Článok 81

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) pri voľne žijúcich zvieratách

V prípade, že príslušný orgán postihnutého členského štátu má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) pri voľne žijúcich zvieratách alebo úradne potvrdí ohnisko tejto choroby, tento príslušný orgán v rámci svojho územia alebo v dotknutej oblasti či pásme podľa toho, čo je relevantné pre toto ohnisko choroby:

a)

uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v povinnom eradikačnom programe stanovenom v článku 30 ods. 1 pre danú chorobu zo zoznamu alebo

b)

iniciuje povinný eradikačný program, ak sa eradikačný program stanovený v článku 31 ods. 1 pre uvedenú chorobu zo zoznamu ešte neuplatnil z dôvodu predchádzajúcej absencie uvedenej choroby alebo z dôvodu stavu bez výskytu uvedenej choroby a ak sú na kontrolu uvedenej choroby a na zabránenie jej šíreniu potrebné opatrenia pre voľne žijúce zvieratá.

Článok 82

Opatrenia na kontrolu chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách

1.   V prípade, že príslušný orgán má podozrenie na chorobu zo zoznamu uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách alebo túto chorobu pri voľne žijúcich zvieratách úradne potvrdí a postihnutý členský štát sa rozhodne pre eradikáciu tejto choroby, a za predpokladu, že vo voliteľnom eradikačnom programe stanovenom v článku 31 ods. 2 sa pre túto chorobu zo zoznamu predpokladajú opatrenia pre voľne žijúce zvieratá, príslušný orgán uplatňuje opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto voliteľnom eradikačnom programe, a to v rámci územia dotknutého členského štátu, oblasti alebo pásma podľa toho, čo je relevantné pre toto podozrenie alebo úradné potvrdenie.

2.   Príslušný orgán môže prijať okrem opatrení na kontrolu chorôb stanovených v odseku 1 dodatočné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré môžu zahŕňať jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69 a sú primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba zo zoznamu, a zohľadní sa v nich:

a)

profil choroby;

b)

postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu chorôb na zvieratá a na ľudí a

c)

hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.

3.   V prípade úradného potvrdenia ohniska choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. c) pri voľne žijúcich zvieratách v členskom štáte, pásme alebo v kompartmente, ktorý získal štatút bez výskytu choroby v súlade s článkom 36 alebo článkom 37, a s cieľom udržať tento štatút príslušný orgán prijme jedno alebo viaceré z opatrení stanovených v článkoch 53 až 69. Uvedené opatrenia musia byť primerané riziku, ktoré predstavuje daná choroba, pričom sa v nich zohľadní:

a)

profil choroby;

b)

postihnuté voľne žijúce zvieratá a riziko prenosu chorôb na zvieratá a na ľudí;

c)

relevantnosť výskytu choroby pri voľne žijúcich zvieratách v súvislosti so zdravotným štatútom držaných zvierat a

d)

hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.

Oddiel 5

Koordinácia zo strany komisie a dočasné osobitné pravidlá na kontrolu chorôb

Článok 83

Koordinácia opatrení zo strany Komisie a dočasné osobitné pravidlá týkajúce sa oddielov 1 až 4

1.   Členské štáty informujú Komisiu o:

a)

opatreniach na kontrolu chorôb prijatých ich príslušnými orgánmi v súlade s článkom 77 ods. 1, článkami 78, 79 a 81 a akýmikoľvek delegovanými aktmi prijatými podľa článku 77 ods. 2 v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. b);

b)

opatreniach na kontrolu chorôb prijatých ich príslušnými orgánmi v súlade s článkom 77 ods. 1, článkom 78, článkom 80 ods. 1 a článkom 82 a akýmikoľvek delegovanými aktmi prijatými podľa článku 77 ods. 2 v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. c).

2.   Komisia preskúma situáciu v súvislosti s chorobou a opatrenia na kontrolu chorôb prijaté príslušným orgánom v súlade s touto kapitolou a môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá pre opatrenia na kontrolu chorôb na obmedzené časové obdobie v súvislosti s chorobou zo zoznamu uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c) za podmienok, ktoré sú vhodné vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ak:

a)

sa uvedené opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijal dotknutý príslušný orgán, nepovažujú za vhodné z hľadiska epidemiologickej situácie;

b)

sa uvedená choroba zo zoznamu šíri napriek opatreniam na kontrolu chorôb prijatým v súlade s touto kapitolou, ak je to relevantné.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

3.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. b) alebo c), ktorá predstavuje objavujúce sa riziko s veľmi významným vplyvom, okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

ČASŤ IV

REGISTRÁCIA, SCHVAĽOVANIE, VYSLEDOVATEĽNOSŤ A PREMIESTŇOVANIE

HLAVA I

SUCHOZEMSKÉ ZVIERATÁ, ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZO SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT

KAPITOLA 1

Registrácia, schvaľovanie, vedenie záznamov a registre

Oddiel 1

Registrácia zariadení a určitých typov prevádzkovateľov

Článok 84

Povinnosť prevádzkovateľov registrovať zariadenia

1.   Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá alebo v ktorých sa zbierajú, produkujú, spracúvajú alebo skladujú zárodočné produkty, na účely registrácie svojich zariadení v súlade s článkom 93 pred začatím takýchto činností:

a)

informujú príslušný orgán o každom takomto zariadení, za ktoré sú zodpovední;

b)

poskytnú príslušnému orgánu informácie o:

i)

názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;

ii)

umiestnení zariadenia a poskytnú aj opis svojho zariadenia;

iii)

kategóriách, druhoch a počte alebo množstve držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov, ktoré majú v úmysle držať v zariadení, a o kapacite zariadenia;

iv)

type zariadenia a

v)

akýchkoľvek ďalších aspektoch zariadenia, ktoré sú relevantné na účely určovania rizika, ktoré predstavuje.

2.   Prevádzkovatelia zariadení uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a)

každej zmene v dotknutom zariadení týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. b);

b)

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom alebo zariadením.

3.   Od zariadení, ktoré podliehajú schvaľovaniu v súlade s článkom 94 ods. 1, sa nevyžaduje, aby poskytovali informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 85

Výnimky z povinnosti prevádzkovateľov registrovať zariadenia

Odchylne od článku 84 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie zariadení, ktoré predstavujú len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 86 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 86

Vykonávacie právomoci týkajúce sa povinnosti prevádzkovateľov registrovať zariadenia

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť na účely registrácie zariadení podľa článku 84 ods. 1, vrátane lehôt, v rámci ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov zariadení, ktoré môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 85 na základe:

a)

druhov, kategórií a počtu držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov v dotknutom zariadení a kapacity tohto zariadenia;

b)

typu zariadenia a

c)

premiestňovania držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov do zariadenia a zo zariadenia.

3.   Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 87

Povinnosť registrácie prepravcov držaných kopytníkov a delegované akty

1.   Prepravcovia držaných kopytníkov, ktorí prepravujú tieto zvieratá medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou, na účely registrácie v súlade s článkom 93 pred začatím takýchto činností:

a)

informujú príslušný orgán o svojej činnosti;

b)

poskytnú uvedenému príslušnému orgánu informácie o:

i)

názve a adrese dotknutého prepravcu;

ii)

kategóriách, druhoch a počte držaných kopytníkov, pre ktoré sa plánuje preprava;

iii)

type prepravy;

iv)

dopravných prostriedkoch.

2.   Prepravcovia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a)

každej zmene týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. b);

b)

každom ukončení prepravnej činnosti.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia pravidiel stanovených v odseku 1 tohto článku, vyžadujúcich, aby iné typy prepravcov, ktorých prepravná činnosť predstavuje špecifické a významné riziká pre určité druhy alebo kategórie zvierat, poskytovali primerané informácie na účely registrácie svojej činnosti.

Článok 88

Výnimky z povinnosti registrácie prepravcov držaných kopytníkov

Odchylne od článku 87 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie prepravcov, ktorých prepravná činnosť predstavuje len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 89 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 89

Vykonávacie právomoci týkajúce sa registračnej povinnosti prepravcov

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prepravcovia poskytnúť na účely registrácie svojej činnosti podľa článku 87 ods. 1 a 3, vrátane lehôt, v rámci ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov prepravcov, ktoré môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 88 na základe:

a)

vzdialeností, na ktoré prepravujú dané kopytníky, a

b)

kategórií, druhov a počtu kopytníkov, ktoré prepravujú.

3.   Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 90

Povinnosť registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie bez ohľadu na zariadenie

1.   Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia, vrátane prevádzkovateľov, ktorí zvieratá kupujú a predávajú, poskytnú príslušnému orgánu na účely registrácie v súlade s článkom 93 pred začatím svojich činností informácie o:

a)

názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;

b)

druhoch a kategóriách držaných kopytníkov a hydiny, na ktoré sa vzťahuje ich činnosť.

2.   Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a)

každej zmene týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1;

b)

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom.

Článok 91

Výnimky z povinnosti registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

Odchylne od článku 90 ods. 1 môžu členské štáty oslobodiť určité kategórie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie, ktoré predstavujú len zanedbateľné riziko, od požiadavky registrácie, ako sa stanovuje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 92 ods. 2. Členské štáty informujú Komisiu o takýchto výnimkách.

Článok 92

Vykonávacie právomoci týkajúce sa povinnosti registrácie prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť na účely registrácie podľa článku 90 ods. 1, vrátane lehôt, do ktorých sa takéto informácie majú poskytnúť.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa typov prevádzkovateľov, ktorých môžu členské štáty oslobodiť od požiadavky registrácie v súlade s článkom 91 pod podmienkou, že činnosť takýchto prevádzkovateľov predstavuje len zanedbateľné riziko, a na základe druhov, kategórií a počtu držaných suchozemských zvierat, na ktoré sa ich činnosť vzťahuje.

3.   Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 93

Povinnosť príslušného orgánu týkajúca sa registrácie

Príslušný orgán zaregistruje:

a)

zariadenia do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prevádzkovateľ poskytol informácie požadované v súlade s článkom 84 ods. 1;

b)

prepravcov do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prepravca poskytol informácie požadované v súlade s článkom 87 ods. 1 a 3;

c)

prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie bez ohľadu na zariadenie do registra stanoveného v článku 101 ods. 1, ak dotknutý prevádzkovateľ poskytol informácie požadované v súlade s článkom 90 ods. 1.

Príslušný orgán pridelí každému zariadeniu, prepravcovi a prevádzkovateľovi, ktorí sa uvádzajú v prvom odseku písmenách a) až c), jedinečné registračné číslo.

Oddiel 2

Schvaľovanie určitých typov zariadení

Článok 94

Schvaľovanie určitých zariadení a delegované akty

1.   Prevádzkovatelia nasledujúcich typov zariadení požiadajú príslušný orgán o schválenie v súlade s článkom 96 ods. 1 a nezačnú svoje činnosti, kým ich zariadenie nie je schválené v súlade s článkom 97 ods. 1:

a)

zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny, z ktorých sa uvedené zvieratá premiestňujú do iného členského štátu alebo ktoré prijímajú zvieratá z iného členského štátu;

b)

zariadení pre zárodočné produkty pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone, z ktorých sa zárodočné produkty uvedených zvierat premiestňujú do iného členského štátu;

c)

liahní, z ktorých sa násadové vajcia alebo hydina premiestňujú do iného členského štátu;

d)

zariadení, kde sa drží hydina, z ktorých sa hydina určená na iné účely ako zabitie alebo násadové vajcia premiestňujú do iného členského štátu;

e)

akéhokoľvek iného typu zariadenia pre držané suchozemské zvieratá, ktoré predstavuje významné riziko a pri ktorom sa vyžaduje, aby bolo schválené v súlade s pravidlami stanovenými v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 písm. b).

2.   Prevádzkovatelia ukončia činnosť v zariadení uvedenom v odseku 1, ak:

a)

príslušný orgán zruší alebo pozastaví svoje schválenie v súlade s článkom 100 ods. 2 alebo

b)

v prípade podmienečného schválenia, ktoré bolo udelené v súlade s článkom 99 ods. 3, dané zariadenie nesplní zatiaľ nesplnené požiadavky uvedené v článku 99 ods. 3 a nezíska konečné schválenie v súlade s článkom 97 ods. 1.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

výnimiek z požiadavky pre prevádzkovateľov typov zariadení uvedených v odseku 1 písm. a) až d), aby požiadali príslušný orgán o schválenie, ak uvedené zariadenia predstavujú zanedbateľné riziko;

b)

typov zariadení, ktoré musia byť schválené v súlade s odsekom 1 písm. e);

c)

osobitných pravidiel na ukončenie činností pre zariadenia pre zárodočné produkty uvedené v odseku 1 písm. b).

4.   Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 3 vychádza z týchto kritérií:

a)

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov v zariadení;

b)

počtu druhov a počtu držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov držaných v zariadení;

c)

typu zariadenia a typu produkcie a

d)

premiestňovania držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov do uvedených typov zariadení a z nich.

Článok 95

Schvaľovanie štatútu zariadení so špeciálnym režimom

Prevádzkovatelia zariadení, ktorí si želajú získať štatút zariadenia so špeciálnym režimom:

a)

sa obrátia na príslušný orgán so žiadosťou o schválenie v súlade s článkom 96 ods. 1;

b)

premiestnia držané zvieratá do svojho zariadenia alebo z neho v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 137 ods. 1 a vo všetkých delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 137 ods. 2 až po tom, ako príslušný orgán udelí ich zariadeniu uvedený štatút v súlade s článkami 97 a 99.

Článok 96

Povinnosť prevádzkovateľov poskytnúť informácie s cieľom získať schválenie a vykonávacie akty

1.   Prevádzkovatelia na účely svojej žiadosti o schválenie ich zariadenia stanovenej v článku 94 ods. 1 a článku 95 písm. a) poskytnú príslušnému orgánu tieto informácie:

a)

názov a adresu dotknutého prevádzkovateľa;

b)

umiestnenie dotknutého zariadenia a opis svojho zariadenia;

c)

kategórie, druhy a počet držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov na schválenie, ktoré sa držia v zariadení;

d)

typ zariadenia;

e)

iné aspekty zariadenia súvisiace s jeho špecifickosťou, ktorá je relevantná pri určovaní možného rizika, ktoré predstavuje.

2.   Prevádzkovatelia zariadení uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a)

každej zmene v zariadeniach týkajúcej sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c);

b)

každom ukončení činnosti dotknutým prevádzkovateľom alebo zariadením.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú prevádzkovatelia poskytnúť v žiadosti o schválenie svojho zariadenia v súlade s odsekom 1, a lehôt, v rámci ktorých sa informácie uvedené v odseku 1 a odseku 2 písm. b) majú poskytnúť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 97

Schvaľovanie zariadení, podmienky ich schválenia a delegované akty

1.   Príslušné orgány schvália zariadenia podľa článku 94 ods. 1 a článku 95 písm. a), len ak takéto zariadenia:

a)

spĺňajú v prípade potreby tieto požiadavky, pokiaľ ide o:

i)

karanténu, izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. b) a v pravidlách prijatých podľa článku 10 ods. 2;

ii)

požiadavky na dohľad stanovené v článku 24 a podľa potreby v súvislosti s dotknutým typom zariadenia a súvisiacim rizikom v článku 25;

iii)

vedenie záznamov stanovené v článkoch 102 a 103 a akékoľvek pravidlá prijaté podľa článkov 106 a 107;

b)

majú zariadenia a vybavenie, ktoré:

i)

sú primerané na zmiernenie rizika zavlečenia a šírenia chorôb na prijateľnú úroveň s ohľadom na dotknutý typ zariadenia;

ii)

majú kapacitu zodpovedajúcu dotknutému počtu držaných suchozemských zvierat alebo dotknutému objemu zárodočných produktov;

c)

nepredstavujú neprijateľné riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb, s ohľadom na zavedené opatrenia na zmiernenie rizika;

d)

majú primerane vyškolený personál na činnosť dotknutého zariadenia;

e)

majú zavedený systém, ktorý dotknutému prevádzkovateľovi umožňuje preukázať príslušnému orgánu, že spĺňa požiadavky uvedené v písmenách a) až d).

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

karantény, izolácie a iných opatrení biologickej bezpečnosti uvedených v odseku 1 písm. a) bode i);

b)

dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. a) bode ii);

c)

zariadení a vybavenia uvedených v odseku 1 písm. b);

d)

povinností, kompetencie a špecializovanej odbornej prípravy personálu a veterinárnych lekárov stanovených v odseku 1 písm. d) na činnosť zariadení pre zárodočné produkty a zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny;

e)

potrebného dohľadu príslušného orgánu nad zariadeniami pre zárodočné produkty a nad zariadeniami na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny.

3.   Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať podľa odseku 2, vychádza z týchto skutočností:

a)

rizík, ktoré predstavuje každý typ zariadenia;

b)

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat, ktorých sa schválenie týka;

c)

dotknutého typu produkcie;

d)

typických spôsobov premiestňovania pre typ zariadenia a druhy a kategórie zvierat držané v týchto zariadeniach.

Článok 98

Rozsah schválenia zariadení

Príslušný orgán v schválení zariadenia udelenom podľa článku 97 ods. 1 na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 94 ods. 1 alebo s článkom 95 písm. a) výslovne uvedie:

a)

na ktoré typy zariadení uvedené v článku 94 ods. 1, článku 95 a v pravidlách prijatých podľa článku 94 ods. 3 písm. b) sa schválenie vzťahuje;

b)

na ktoré druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov týchto druhov sa schválenie vzťahuje.

Článok 99

Postupy udelenia schválenia príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán stanoví postupy pre prevádzkovateľov, ktoré majú dodržiavať pri podávaní žiadosti o schválenie svojich zariadení v súlade s článkom 94 ods. 1, článkom 95 alebo s článkom 96 ods. 1.

2.   Po prijatí žiadosti prevádzkovateľa o schválenie príslušný orgán v súlade s článkom 94 ods. 1 alebo s článkom 95 písm. a) vykoná návštevu na mieste.

3.   Ak sú splnené požiadavky uvedené v článku 97 a odsekoch 1 a 2 tohto článku, príslušný orgán udelí schválenie.

4.   Ak zariadenie nespĺňa všetky požiadavky na schválenie uvedené v článku 97, príslušný orgán môže zariadenie podmienečne schváliť, ak sa na základe žiadosti dotknutého prevádzkovateľa a následnej návštevy na mieste podľa odseku 2 tohto článku zdá, že zariadenie spĺňa všetky hlavné požiadavky, ktoré poskytujú dostatočné záruky na to, že toto zariadenie nepredstavuje významné riziko.

5.   Ak príslušný orgán udelil podmienečné schválenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, tento príslušný orgán udelí úplné schválenie iba v tom prípade, ak z ďalšej návštevy zariadenia na mieste uskutočnenej v rámci troch mesiacov od dátumu udelenia podmienečného schválenia alebo z dokumentácie poskytnutej prevádzkovateľom v rámci troch mesiacov od tohto dátumu vyplynie, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky na schválenie stanovené v článku 97 ods. 1 a dodržiava pravidlá prijaté podľa článku 97 ods. 2.

Ak z návštevy na mieste alebo z dokumentácie uvedenej v prvom pododseku vyplynie, že sa dosiahol jasný pokrok, ale zariadenie ešte stále nespĺňa všetky uvedené požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie sa však nesmie udeliť na celkové obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.

Článok 100

Preskúmanie, pozastavenie a zrušenie schválení príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán priebežne preskúmava schválenia zariadení udelené v súlade s článkami 97 a 99, a to s primeranou frekvenciou zvolenou na základe súvisiaceho rizika.

2.   Ak príslušný orgán zistí vážne nedostatky v zariadení, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami stanovenými v článku 97 ods. 1 a pravidlami prijatými podľa článku 97 ods. 2 a prevádzkovateľ tohto zariadenia nie je schopný poskytnúť primerané záruky, že uvedené nedostatky sa odstránia, príslušný orgán začne postupy na zrušenie schválenia zariadenia.

Príslušný orgán však môže iba pozastaviť, a nie zrušiť schválenie zariadenia, ak prevádzkovateľ môže zaručiť, že uvedené nedostatky odstráni v rámci primeraného časového obdobia.

3.   Schválenie sa po zrušení alebo pozastavení v súlade s odsekom 2 znovu udelí alebo obnoví iba v prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že zariadenie v plnej miere spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia zodpovedajúce danému typu zariadenia.

Oddiel 3

Registre príslušných orgánov

Článok 101

Registre vedené príslušným orgánom

1.   Každý príslušný orgán vytvorí a aktualizuje registre:

a)

všetkých zariadení a prevádzkovateľov registrovaných podľa článku 93;

b)

všetkých zariadení schválených v súlade s článkami 97 a 99.

Každý príslušný orgán sprístupní registre uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) Komisii a príslušným orgánom iných členských štátov v takom rozsahu, v akom sú v nich obsiahnuté informácie relevantné na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi.

Každý príslušný orgán sprístupní register schválených zariadení uvedený v prvom pododseku písm. b) verejnosti v takom rozsahu, v akom sú v ňom obsiahnuté informácie relevantné na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi.

2.   Ak je to vhodné a relevantné, príslušný orgán môže kombinovať registráciu uvedenú v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a schválenia uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) s registráciou na iné účely.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných informácií, ktoré majú byť uvedené v registroch stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), a dostupnosti registra stanoveného v odseku 1 prvom pododseku písm. b) pre verejnosť.

Oddiel 4

Vedenie záznamov

Článok 102

Povinnosti prevádzkovateľov iných zariadení ako zariadení pre zárodočné produkty týkajúce sa vedenia záznamov

1.   Prevádzkovatelia zariadení, ktoré podliehajú požiadavke registrácie v súlade s článkom 93 alebo schváleniu v súlade s článkom 97 ods. 1, vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a)

druhy, kategórie, počet a prípadne identifikáciu držaných suchozemských zvierat v ich zariadení;

b)

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat do ich zariadenia a z ich zariadenia, pričom sa podľa potreby uvedie:

i)

ich miesto pôvodu alebo určenia;

ii)

dátum takéhoto premiestňovania;

c)

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať držané suchozemské zvieratá prichádzajúce do ich zariadenia alebo odchádzajúce z ich zariadenia v súlade s článkom 112 písm. b), článkom 113 ods. 1 písm. b), článkom 114 ods. 1 písm. c), článkom 115 písm. b), článkom 117 písm. b), článkom 143 ods. 1 a 2, článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120 a článku 144 ods. 1 písm. b) a c);

d)

úmrtnosť držaných suchozemských zvierat v ich zariadení;

e)

opatrenia biologickej bezpečnosti, dohľad, liečba, výsledky vyšetrení a iné relevantné informácie, podľa potreby vzhľadom na:

i)

druhy a kategórie suchozemských zvierat držaných v zariadení;

ii)

typ produkcie;

iii)

typ a veľkosť zariadenia;

f)

výsledky všetkých návštev týkajúcich sa zdravia zvierat vyžadovaných v súlade s článkom 25 ods. 1.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.   Zariadenia, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.

3.   Prevádzkovatelia zariadení vedú záznamy stanovené v odsekoch 1 a 2 o svojom dotknutom zariadení a:

a)

na žiadosť ich ihneď sprístupnia príslušnému orgánu;

b)

uchovávajú ich minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

4.   Odchylne od odseku 3 možno oslobodiť prevádzkovateľov od povinnosti viesť záznamy o niektorých alebo o všetkých záležitostiach stanovených v odseku 1, keď dotknutý prevádzkovateľ:

a)

má prístup k počítačovej databáze uvedenej v článku 109 pre príslušné druhy a databáza už obsahuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do záznamov, a

b)

zabezpečuje vkladanie aktuálnych informácií priamo do uvedenej počítačovej databázy.

Článok 103

Povinnosti vedenia záznamov v prípade zariadení pre zárodočné produkty

1.   Prevádzkovatelia zariadení pre zárodočné produkty vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a)

plemeno, vek, identifikáciu a zdravotný štatút darcovských zvierat používaných na produkciu zárodočných produktov;

b)

čas a miesto odberu a spracovanie a uskladnenie odobraných, vyprodukovaných alebo spracovaných zárodočných produktov;

c)

identifikáciu zárodočných produktov spolu s podrobnosťami o ich mieste určenia, ak je známe;

d)

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať zárodočné produkty pri vstupe do daného zariadenia alebo pri výstupe z neho v súlade s článkom 162 a článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 162 ods. 3 a 4;

e)

podľa potreby výsledky klinických a laboratórnych testov;

f)

použité laboratórne techniky.

2.   Zariadenia, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.

3.   Prevádzkovatelia zariadení pre zárodočné produkty vedú záznamy o priestoroch ich zariadenia stanovené v odsekoch 1 a 2 a:

a)

na žiadosť ich ihneď sprístupnia príslušnému orgánu;

b)

uchovávajú ich minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 104

Povinnosti vedenia záznamov v prípade prepravcov

1.   Prepravcovia vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a)

zariadenia, ktoré navštívili;

b)

kategórie, druhy a počet držaných suchozemských zvierat, ktoré prepravili;

c)

čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu a deratizáciu použitého dopravného prostriedku;

d)

podrobnosti o sprievodných dokladoch pre dotknuté zvieratá vrátane čísel ich dokladov.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.   Prepravcov, ktorí predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy obsahujúce všetky informácie uvedené v odseku 1 alebo niektoré z nich.

3.   Prepravcovia vedú záznamy stanovené v odsekoch 1 a 2:

a)

takým spôsobom, aby mohli byť na požiadanie ihneď sprístupnené príslušnému orgánu;

b)

minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 105

Povinnosti vedenia záznamov pre prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie

1.   Prevádzkovatelia vykonávajúci zhromažďovanie, ktorí podliehajú požiadavke registrácie stanovenej v článku 93, vedú a udržiavajú záznamy obsahujúce prinajmenšom tieto informácie:

a)

druhy, kategórie, počet a identifikáciu držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední;

b)

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední, pričom sa podľa potreby uvedie:

i)

ich miesto pôvodu a určenia;

ii)

dátum takéhoto premiestňovania;

c)

požadované doklady, ktoré majú sprevádzať držané suchozemské zvieratá, ktoré sa premiestňujú s ich zodpovednosťou, v súlade s článkom 112 písm. b), článkom 113 ods. 1 písm. b), článkom 114 ods. 1 písm. c), článkom 115 písm. b), článkom 117 písm. b), článkom 143 ods. 1 a 2, článkom 164 ods. 2 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120 a článku 144 ods. 1 písm. b) a c);

d)

úmrtnosť držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední, a

e)

opatrenia biologickej bezpečnosti, dohľad, liečba, výsledky vyšetrení a iné relevantné informácie podľa potreby vzhľadom na druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat, za ktoré sú zodpovední.

Záznamy sa musia viesť a udržiavať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

2.   Prevádzkovateľov, ktorých činnosti predstavujú nízke riziko šírenia chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, môže dotknutý členský štát oslobodiť od požiadavky viesť záznamy o všetkých informáciách uvedených v odseku 1 alebo o niektorých z nich.

3.   Prevádzkovatelia:

a)

na žiadosť sprístupnia záznamy uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu;

b)

uchovávajú uvedené záznamy minimálne počas obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

Článok 106

Delegovanie právomocí týkajúce sa vedenia záznamov

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktoré dopĺňajú požiadavky na vedenie záznamov stanovené v článkoch 102, 103, 104 a 105, pokiaľ ide o:

a)

ďalšie informácie, ktoré sa majú zaznamenať popri informáciách, ktoré sú stanovené v článku 102 ods. 1, článku 103 ods. 1, článku 104 ods. 1 a článku 105 ods. 1;

b)

ďalšie požiadavky na vedenie záznamov v prípade zárodočných produktov, ktoré sa odoberú, vyprodukujú alebo spracujú v zariadeniach pre zárodočné produkty po tom, ako uvedené zariadenia skončili svoje činnosti.

2.   Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto skutočností:

a)

rizík, ktoré predstavuje každý typ zariadenia alebo činnosti;

b)

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov, ktoré sú v dotknutom zariadení alebo ktoré sa prepravujú do tohto zariadenia alebo z neho;

c)

typu produkcie v zariadení alebo typu činnosti;

d)

typických spôsobov premiestňovania a kategórií dotknutých zvierat;

e)

počtu držaných suchozemských zvierat alebo objemu zárodočných produktov, za ktoré je dotknutý prevádzkovateľ zodpovedný.

Článok 107

Vykonávacie právomoci týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na vedenie záznamov

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa typov zariadení a prevádzkovateľov, ktorých môžu členské štáty oslobodiť od požiadaviek na vedenie záznamov stanovených v článkoch 102, 103, 104 a 105, pokiaľ ide o:

a)

zariadenia, v ktorých sa drží malý počet držaných suchozemských zvierat alebo malý objem či počet zárodočných produktov, alebo prevádzkovateľov, ktorí manipulujú s malým počtom držaných suchozemských zvierat alebo s malým objemom či počtom zárodočných produktov alebo ktorí prepravujú malý počet držaných suchozemských zvierat alebo malý objem či počet zárodočných produktov;

b)

druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat alebo zárodočných produktov.

Komisia pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov vychádza z kritérií stanovených v článku 106 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 2

Požiadavky na vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a zárodočných produktov

Oddiel 1

Držané suchozemské zvieratá

Článok 108

Zodpovednosť členských štátov za vytvorenie systému identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat

1.   Členské štáty majú zavedený systém identifikácie a registrácie tých druhov držaných suchozemských zvierat, pre ktoré sa takýto systém vyžaduje v tomto nariadení a v akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa neho. Takýto systém v prípade potreby stanovuje zaznamenávanie premiestňovania takýchto zvierat.

2.   Členské štáty pri vytváraní systému uvedeného v odseku 1 zohľadňujú:

a)

dotknuté druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat;

b)

riziko, ktoré predstavujú uvedené druhy alebo kategórie.

3.   Systém stanovený v odseku 1 zahŕňa tieto prvky:

a)

prostriedky na identifikáciu držaných suchozemských zvierat jednotlivo alebo v skupinách;

b)

identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a iné doklady na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat uvedené v článku 110;

c)

aktuálne záznamy v zariadeniach stanovené v článku 102 ods. 1 písm. a) a b);

d)

počítačovú databázu držaných suchozemských zvierat stanovenú v článku 109 ods. 1.

4.   Systém stanovený v odseku 1 je navrhnutý takým spôsobom, aby:

a)

zabezpečoval efektívne uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b)

uľahčoval vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie;

c)

zabezpečoval efektívnu interoperabilitu, integráciu a zlučiteľnosť prvkov uvedeného systému;

d)

zabezpečoval, aby systém bol do vhodnej miery prispôsobený:

i)

počítačovému informačnému systému na nahlasovanie a podávanie správ v rámci Únie stanovenému v článku 22;

ii)

systému TRACES;

e)

zabezpečoval jednotný prístup v prípade rôznych druhov zvierat, na ktoré sa systém vzťahuje.

5.   Členské štáty môžu v prípade potreby:

a)

využívať celý systém alebo časť systému stanoveného v odseku 1 na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 4 písm. a) a b);

b)

integrovať identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a iné doklady uvedené v článku 110 s certifikátmi zdravia zvierat alebo s čestným vyhlásením, ktoré sú stanovené v článku 143 ods. 1 a 2 a článku 151 ods. 1 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. b) a c) a článku 151 ods. 3 a 4;

c)

určiť iný orgán alebo poveriť iný orgán alebo fyzickú osobu, aby zabezpečili uplatňovanie systému identifikácie a registrácie stanoveného v odseku 1 tohto článku v praxi vrátane vydávania identifikačných dokladov a vypracovania vzorov, ako sa stanovuje v článku 110 ods. 1 písm. a), b) a c).

Článok 109

Povinnosť členských štátov vytvoriť a udržiavať počítačovú databázu držaných suchozemských zvierat

1.   Členské štáty vytvoria a udržujú počítačovú databázu na zaznamenávanie prinajmenšom:

a)

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka:

i)

ich individuálnej identifikácie podľa článku 112 písm. a);

ii)

zariadení, v ktorých sú držané;

iii)

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

b)

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov oviec a kôz:

i)

informácií o ich identifikácii podľa článku 113 ods. 1 písm. a) a počtu zvierat v zariadeniach, v ktorých sú držané;

ii)

zariadení, v ktorých sú držané;

iii)

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

c)

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat druhov ošípaných:

i)

informácií o ich identifikácii podľa článku 115 a počtu zvierat v zariadeniach, v ktorých sú držané;

ii)

zariadení, v ktorých sú držané;

iii)

ich premiestňovania do uvedených zariadení a z nich;

d)

týchto informácií týkajúcich sa držaných zvierat koňovitých:

i)

ich jedinečného kódu stanoveného v článku 114;

ii)

metódy identifikácie stanovenej v článku 114 ods. 1 písm. b), ktorou sa v prípade potreby spája dotknuté zviera s identifikačným dokladom uvedeným v bode iii);

iii)

príslušných identifikačných údajov z identifikačného dokladu podľa článku 114 ods. 1 písm. c), ako sa určuje v pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120;

iv)

zariadení, v ktorých sa uvedené zvieratá zvyčajne držia;

e)

informácií týkajúcich sa držaných suchozemských zvierat iných druhov ako tých, ktoré sú uvedené v písmenách a), b), c) a d) tohto odseku, keď je to stanovené v pravidlách prijatých podľa odseku 2.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa zaznamenávania informácií týkajúcich sa iných druhov zvierat ako druhov, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a), b), c) a d) tohto článku, do počítačovej databázy stanovenej v uvedenom odseku, ak je to potrebné z dôvodu špecifických a významných rizík, ktoré uvedené druhy predstavujú, s cieľom:

a)

zabezpečiť účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu chorôb a opatrení na kontrolu stanovených v tomto nariadení;

b)

uľahčovať vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat, ich premiestňovania medzi členskými štátmi a ich vstupu do Únie.

Článok 110

Povinnosť príslušného orgánu v súvislosti s identifikačnými dokladmi, sprievodnými dokladmi pri premiestňovaní a inými dokladmi na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat

1.   Každý príslušný orgán:

a)

vydá identifikačné doklady v súvislosti s držanými suchozemskými zvieratami, ak sa uvedené doklady vyžadujú podľa článku 114 ods. 1 písm. c) a článku 117 písm. b) a pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120;

b)

vydá identifikačné doklady v súvislosti s hovädzím dobytkom požadované podľa článku 112 písm. b) okrem prípadov, keď si členské štáty vymenia elektronické údaje s inými členskými štátmi v rámci elektronického systému na výmenu informácií od dátumu, keď Komisia uzná plnú funkčnosť uvedeného systému;

c)

vypracuje vzory sprievodných dokladov pri premiestňovaní a iných dokladov na identifikáciu a vysledovanie držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článku 113 ods. 1 písm. b), článku 115 písm. b), článku 117 písm. b) a pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120.

2.   Odsekom 1 písm. b) nie sú dotknuté práva členských štátov prijať vnútroštátne pravidlá týkajúce sa vydávania pasov pre zvieratá, ktoré sa nemajú premiestňovať medzi členskými štátmi.

Článok 111

Verejná dostupnosť informácií o prostriedkoch identifikácie

Každý príslušný orgán informuje Komisiu a sprístupňuje verejnosti informácie o:

a)

kontaktných miestach pre počítačové databázy zriadené členskými štátmi v súlade s článkom 109 ods. 1;

b)

orgánoch alebo subjektoch zodpovedných za vydávanie identifikačných dokladov, sprievodných dokladov pri premiestňovaní a iných dokladov v súlade s článkom 110 s ohľadom na článok 108 ods. 5 písm. c);

c)

prostriedkoch identifikácie, ktoré sa majú použiť pre všetky druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat v súlade s článkom 112 písm. a) a článkom 113 ods. 1 písm. a), článkom 114 ods. 1, článkom 115 písm. a), článkom 117 písm. a) a s akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120;

d)

určenom formáte na vydávanie identifikačných dokladov a iných dokladov uvedených v článku 110.

Článok 112

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka

Prevádzkovatelia, ktorí držia zvieratá druhov hovädzieho dobytka:

a)

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá boli individuálne identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b)

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá mali pri premiestňovaní medzi členskými štátmi od príslušného orgánu alebo určeného alebo povereného orgánu identifikačný doklad o pôvode, a to okrem prípadov, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 110 ods. 1 písm. b);

c)

zabezpečia, aby identifikačný doklad:

i)

viedol, správne vyplnil a aktualizoval dotknutý prevádzkovateľ a

ii)

sprevádzal uvedené držané suchozemské zvieratá pri premiestňovaní, ak sa takýto doklad požaduje podľa písmena b);

d)

postupujú informácie o premiestňovaní uvedených držaných zvierat z dotknutého zariadenia a do neho a o všetkých narodeniach a úhynoch v tomto zariadení do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 113

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou držaných zvierat druhov oviec a kôz

1.   Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá druhov oviec a kôz:

a)

zabezpečia, aby každé uvedené držané zviera bolo identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b)

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá sprevádzal pri premiestňovaní zo zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnený sprievodný doklad pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán v súlade s článkom 110;

c)

postupujú informácie o premiestňovaní uvedených držaných zvierat zo zariadenia a do neho do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

2.   Členské štáty môžu oslobodiť prevádzkovateľov od požiadavky zabezpečiť, aby držané zvieratá druhov oviec a kôz sprevádzali pri premiestňovaní v rámci ich územia sprievodné doklady pri premiestňovaní, za predpokladu, že:

a)

informácie obsiahnuté v príslušnom sprievodnom doklade pri premiestňovaní sú uvedené v počítačovej databáze stanovenej v článku 109 ods. 1;

b)

systém identifikácie a registrácie držaných zvierat druhov oviec a kôz poskytuje rovnocennú úroveň vysledovateľnosti ako sprievodné doklady pri premiestňovaní.

Článok 114

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou a registráciou držaných zvierat koňovitých

1.   Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá koňovité, zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá individuálne identifikované:

a)

jedinečným kódom, ktorý je zaznamenaný v počítačovej databáze stanovenej v článku 109 ods. 1;

b)

fyzickou identifikačnou značkou alebo inou metódou, ktorá jednoznačne spája držané zviera s identifikačným dokladom stanoveným v písmene c) tohto odseku, ktorý vydal príslušný orgán v súlade s článkom 110;

c)

správne vyplneným jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života.

2.   Prevádzkovatelia držaných zvierat koňovitých zabezpečia, aby sa informácie o uvedených zvieratách postúpili do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 115

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou a registráciou držaných zvierat druhov ošípaných

Prevádzkovatelia, ktorí držia držané zvieratá druhov ošípaných:

a)

zabezpečia, aby každé uvedené držané zviera bolo identifikované fyzickou identifikačnou značkou;

b)

zabezpečia, aby uvedené držané zvieratá sprevádzal pri premiestňovaní zo zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnený sprievodný doklad pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán v súlade s článkom 110 ods. 1 písm. b);

c)

postupujú informácie týkajúce sa zariadenia, kde sa uvedené zvieratá držia, do počítačovej databázy stanovenej v článku 109 ods. 1.

Článok 116

Výnimky týkajúce sa premiestňovania držaných zvierat druhov ošípaných

Odchylne od článku 115 písm. b) môžu členské štáty oslobodiť prevádzkovateľov od požiadavky zabezpečiť, aby držané zvieratá druhov ošípaných sprevádzali pri premiestňovaní v rámci dotknutého členského štátu správne vyplnené sprievodné doklady pri premiestňovaní podľa vzoru, ktorý vypracoval príslušný orgán, za predpokladu, že:

a)

informácie uvedené v takýchto sprievodných dokladoch pri premiestňovaní sú uvedené v počítačovej databáze, ktorú vytvoril uvedený členský štát v súlade s článkom 109 ods. 1;

b)

systém identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat druhov ošípaných poskytuje rovnocennú úroveň vysledovateľnosti, akú poskytujú takéto sprievodné doklady pri premiestňovaní.

Článok 117

Povinnosť prevádzkovateľov v súvislosti s identifikáciou iných držaných suchozemských zvierat ako zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby držané suchozemské zvieratá iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých spĺňali nasledujúce požiadavky, ak sa to vyžaduje v pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120:

a)

boli identifikované buď individuálne, alebo v skupinách;

b)

ich sprevádzali správne vyplnené a aktualizované identifikačné doklady, sprievodné doklady pri premiestňovaní a ďalšie doklady na identifikáciu a vysledovanie zvierat, ak je to vhodné pre daný druh.

Článok 118

Delegovanie právomocí týkajúcich sa identifikácie a registrácie

1.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných požiadaviek na prostriedky a metódy identifikácie držaných suchozemských zvierat stanovené v článku 112 písm. a), článku 113 ods. 1 písm. a), článku 114 ods. 1, článku 115 písm. a) a článku 117 písm. a) vrátane ich uplatňovania a používania;

b)

pravidiel, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zahrnúť do:

i)

počítačových databáz stanovených v článku 109 ods. 1 písm. a) až d);

ii)

identifikačných dokladov a sprievodných dokladov pri premiestňovaní stanovených v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c) a článku 115 písm. b);

c)

pravidiel, pokiaľ ide o výmenu elektronických údajov medzi počítačovými databázami členských štátov, ako sa uvádza v článku 110 ods. 1 písm. b).

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných požiadaviek na alternatívne prostriedky a metódy identifikácie k metódam a prostriedkom uvedeným v odseku 1 písm. a) tohto článku, ako aj výnimiek a osobitných ustanovení pre určité kategórie zvierat alebo okolností a podmienok takýchto výnimiek;

b)

osobitných ustanovení o identifikačných dokladoch a sprievodných dokladoch pri premiestňovaní stanovených v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b), ktoré majú sprevádzať zvieratá pri premiestňovaní;

c)

v prípade potreby podrobných požiadaviek na identifikáciu a registráciu držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú dotknuté druhy, s cieľom:

i)

zabezpečiť účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

ii)

uľahčiť vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat a ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie;

d)

pravidiel, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zahrnúť do:

i)

počítačových databáz stanovených v článku 109 ods. 1 písm. e);

ii)

identifikačných dokladov a sprievodných dokladov pri premiestňovaní stanovených v článku 117 písm. b);

e)

pravidiel identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat uvedených v článkoch 112 až 117 po ich vstupe do Únie.

3.   Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku, vychádza z dôvodov stanovených v článku 119 ods. 2.

Článok 119

Delegovanie právomocí týkajúcich sa výnimiek z požiadaviek na vysledovateľnosť

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek pre prevádzkovateľov, ktoré ich oslobodzujú od požiadaviek identifikácie a registrácie stanovených v článkoch 112, 113, 114 a 115:

a)

v prípadoch, keď jeden alebo viaceré z prvkov uvedených v článku 108 ods. 3 nie sú potrebné na to, aby sa splnili požiadavky stanovené v článku 108 ods. 4 písm. a) a b), a

b)

keď iné opatrenia vysledovateľnosti zavedené v členských štátoch zaručujú, že úroveň vysledovateľnosti príslušných zvierat nie je ohrozená,

ako aj prechodných opatrení vyžadovaných na uplatňovanie takýchto výnimiek v praxi.

2.   Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto dôvodov:

a)

dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

b)

existujúcich rizík v prípade uvedených držaných suchozemských zvierat;

c)

počtu zvierat v dotknutom zariadení;

d)

typu produkcie v zariadeniach, v ktorých sa držia uvedené suchozemské zvieratá;

e)

spôsobov premiestňovania dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

f)

dôvodov týkajúcich sa ochrany a zachovania dotknutých druhov držaných suchozemských zvierat;

g)

fungovania ďalších prvkov vysledovateľnosti v systéme identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat uvedenom v článku 108 ods. 3.

Článok 120

Vykonávacie právomoci týkajúce sa vysledovateľnosti držaných suchozemských zvierat

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa:

a)

jednotného prístupu k údajom v počítačových databázach a technických špecifikácií a prevádzkových pravidiel pre počítačové databázy uvedené v článku 109 ods. 1 písm. a) až d);

b)

technickej stránky podmienok a spôsobov výmeny elektronických údajov medzi počítačovými databázami členských štátov a uznania plnej funkčnosti systémov na výmenu informácií uvedených v článku 110 ods. 1 písm. b).

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá týkajúce sa:

a)

jednotného uplatňovania systému identifikácie a registrácie stanoveného v článku 108 ods. 1 na rôzne druhy alebo kategórie držaných suchozemských zvierat, aby sa zabezpečilo jeho efektívne fungovanie;

b)

jednotného uplatňovania článku 108 ods. 5 písm. c), pokiaľ ide o poverené orgány alebo fyzické osoby, ako sa uvádza v článku 108 ods. 5, a podmienok ich určovania;

c)

technických špecifikácií a postupov, formátov a dizajnu, prevádzkových pravidiel pre prostriedky a metódy identifikácie vrátane:

i)

lehôt uplatňovania prostriedkov a metód identifikácie;

ii)

odstraňovania, úpravy a nahrádzania prostriedkov a metód identifikácie a termínov pre takéto činnosti a

iii)

konfigurácie identifikačného kódu;

d)

technických špecifikácií, formátov a prevádzkových pravidiel pre identifikačné doklady a sprievodné doklady pri premiestňovaní stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b);

e)

jednotného prístupu k údajom v počítačových databázach a technických špecifikácií a prevádzkových pravidiel pre počítačové databázy uvedené v článku 109 ods. 1 písm. e);

f)

lehôt, povinností a postupov, pokiaľ ide o postupovanie informácií zo strany prevádzkovateľov alebo iných fyzických alebo právnických osôb a o registráciu držaných suchozemských zvierat do počítačových databáz;

g)

podľa potreby usmernení a postupov pre elektronickú identifikáciu zvierat;

h)

praktického uplatňovania výnimiek z požiadaviek identifikácie a registrácie stanovených v pravidlách prijatých podľa článku 119 ods. 1.

3.   Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Oddiel 2

Zárodočné produkty

Článok 121

Požiadavky na vysledovateľnosť týkajúce sa zárodočných produktov držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých

1.   Prevádzkovatelia, ktorí produkujú, spracúvajú alebo skladujú zárodočné produkty, označujú zárodočné produkty držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých takým spôsobom, aby mohli byť jasne vysledovateľné k:

a)

darcovským zvieratám;

b)

dátumu odberu a

c)

zariadeniam pre zárodočné produkty, kde boli odobrané, vyprodukované, spracované a uskladnené.

2.   Označenie stanovené v odseku 1 je navrhnuté takým spôsobom, aby:

a)

sa zabezpečilo účinné uplatňovanie opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b)

sa zabezpečila vysledovateľnosť zárodočných produktov, ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj ich vstupu do Únie.

Článok 122

Delegovanie právomoci týkajúcej sa požiadavky na vysledovateľnosť zárodočných produktov

1.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa požiadaviek na vysledovateľnosť zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v článku 121.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na vysledovateľnosť zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat iných druhov ako druhov hovädzieho dobytka, kôz, oviec, ošípaných a koňovitých, ak je to potrebné na:

a)

zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení;

b)

vysledovateľnosť uvedených zárodočných produktov, ich premiestňovania v rámci členských štátov a medzi nimi a ich vstupu do Únie.

3.   Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 1 vychádza z týchto skutočností:

a)

druhov držaných suchozemských zvierat, z ktorých zárodočné produkty pochádzajú;

b)

zdravotného štatútu darcovských zvierat;

c)

rizika súvisiaceho s takýmito zárodočnými produktmi;

d)

typu zárodočných produktov;

e)

typu odberu, produkcie, spracovania alebo skladovania zárodočných produktov;

f)

spôsobov premiestňovania dotknutých druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov;

g)

dôvodov týkajúcich sa ochrany a zachovania druhov držaných suchozemských zvierat;

h)

iných prvkov, ktoré môžu prispieť k vysledovateľnosti zárodočných produktov.

Článok 123

Vykonávacie právomoci týkajúce sa požiadavky na vysledovateľnosť zárodočných produktov

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

technické požiadavky a špecifikácie označenia stanoveného v článku 121 ods. 1;

b)

prevádzkové požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 122 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 3

Premiestňovanie držaných suchozemských zvierat v rámci Únie

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie

Článok 124

Všeobecné požiadavky na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat

1.   Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby premiestňovanie držaných suchozemských zvierat neohrozilo zdravotný štatút na mieste určenia, pokiaľ ide o:

a)

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

b)

objavujúce sa choroby.

2.   Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá zo svojich zariadení a prijímajú takéto zvieratá iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a)

pochádzajú zo zariadení, ktoré:

i)

dotknutý príslušný orgán zaregistroval v súlade s článkom 93 alebo

ii)

príslušný orgán schválil v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 98, ak sa to vyžaduje podľa článku 94 ods. 1 alebo článku 95, alebo

iii)

získali výnimku z požiadavky registrácie stanovenej v článku 84;

b)

spĺňajú požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie stanovené v článkoch 112, 113, 114, 115 a 117 a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120.

Článok 125

Opatrenia na prevenciu chorôb v súvislosti s prepravou

1.   Prevádzkovatelia prijmú primerané a potrebné preventívne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že:

a)

zdravotný štatút držaných suchozemských zvierat nie je počas prepravy ohrozený;

b)

činnosti spojené s prepravou držaných suchozemských zvierat nespôsobujú potenciálne šírenie chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na ľudí a zvieratá;

c)

sa vykoná čistenie a dezinfekcia vybavenia a dopravných prostriedkov, ako aj kontrola hmyzu a hlodavcov v súvislosti s vybavením a dopravnými prostriedkami a prijmú sa ďalšie primerané opatrenia biologickej bezpečnosti zodpovedajúce rizikám súvisiacim s dotknutými činnosťami spojenými s prepravou.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

podmienok a požiadaviek na čistenie a dezinfekciu vybavenia a dopravných prostriedkov a kontrolu hmyzu a hlodavcov v súvislosti s vybavením a dopravnými prostriedkami a podmienok a požiadaviek na používanie biocídnych výrobkov na uvedené účely;

b)

ďalších primeraných opatrení biologickej bezpečnosti, ako je stanovené v odseku 1 písm. c) tohto článku.

Oddiel 2

Premiestňovanie medzi členskými štátmi

Článok 126

Všeobecné požiadavky týkajúce sa premiestňovania držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a)

nemajú žiadne symptómy choroby;

b)

pochádzajú z registrovaného alebo schváleného zariadenia:

i)

bez výskytu abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou;

ii)

na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia premiestňovania, ktoré majú vplyv na druhy, ktoré sa majú premiestniť, v súlade s pravidlami stanovenými v článku 55 ods. 1, článku 61 ods. 1 písm. a), článku 62, článku 65 ods. 1 písm. c), článku 74 ods. 1 a v článku 79 a s pravidlami prijatými podľa článku 55 ods. 2, článkov 63 a 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2 alebo s núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, ak neboli udelené výnimky z obmedzení premiestňovania v súlade s uvedenými pravidlami;

iii)

ktoré sa nenachádza v reštrikčnom pásme v súlade s pravidlami stanovenými v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článkoch 64 a 65, článku 74 ods. 1, článku 79 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 67, článku 71 ods. 3, článku 74 ods. 4 a článku 83 ods. 2 alebo s núdzovými opatreniami stanovenými v článkoch 257 a 258 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 259, ak neboli udelené výnimky v súlade s uvedenými pravidlami;

c)

neboli v kontakte s držanými suchozemskými zvieratami, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia premiestňovania uvedené v písmene a) bodoch ii) a iii), alebo s držanými suchozemskými zvieratami druhov zo zoznamu s nižším zdravotným štatútom počas primeraného časového obdobia pred dátumom plánovaného premiestnenia do iného členského štátu, čím sa minimalizuje možnosť rozšírenia choroby, pričom sa zohľadňujú tieto skutočnosti:

i)

inkubačná doba a cesty prenosu daných chorôb zo zoznamu a objavujúcich sa chorôb;

ii)

dotknutý typ zariadenia;

iii)

druh a kategória držaných suchozemských zvierat, ktoré sa premiestňujú;

iv)

iné epidemiologické faktory;

d)

spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v oddieloch 3 až 8 (články 130 až 154).

2.   Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa držané suchozemské zvieratá premiestňované do iného členského štátu zasielali priamo na ich miesto určenia v inom členskom štáte okrem prípadov, keď je potrebné zastaviť na mieste odpočinku z dôvodu dodržania dobrých životných podmienok zvierat.

Článok 127

Povinnosti prevádzkovateľov v mieste určenia

1.   Prevádzkovatelia zariadení a bitúnkov, ktorí prijímajú držané suchozemské zvieratá z iného členského štátu:

a)

skontrolujú, či:

i)

sú prítomné prostriedky alebo metódy identifikácie stanovené v článku 112 písm. a), článku 113 ods. 1 písm. a), článku 114 ods. 1 písm. a) a b), článku 115 písm. a) a článku 117 písm. a) a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120;

ii)

sú prítomné identifikačné doklady stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 117 písm. b) a pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120 a či sú správne vyplnené;

b)

skontrolujú, či sú prítomné certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 143 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. b) a c) alebo čestné vyhlásenia stanovené v článku 151 a pravidlách prijatých podľa článku 151 ods. 3) a 4);

c)

po kontrole prijatých držaných suchozemských zvierat informujú príslušný orgán miesta určenia o akejkoľvek nezrovnalosti, pokiaľ ide o:

i)

prijaté držané suchozemské zvieratá;

ii)

prostriedky alebo metódy identifikácie uvedené v písmene a) bode i);

iii)

doklady uvedené v písmene a) bode ii) a písmene b).

2.   V prípade akejkoľvek nezrovnalosti uvedenej v odseku 1 písm. c) prevádzkovateľ izoluje zvieratá, ktorých sa nezrovnalosť týka, kým o nich príslušný orgán miesta určenia nerozhodne.

Článok 128

Zákaz premiestňovania držaných suchozemských zvierat na účely eradikácie choroby mimo územia členského štátu

Prevádzkovatelia nesmú premiestňovať držané suchozemské zvieratá, ktoré sú určené na zabitie na účely eradikácie choroby ako súčasť eradikačného programu stanoveného v článku 31 ods. 1 alebo 2, do iného členského štátu okrem prípadu, ak členský štát určenia a podľa potreby členský štát tranzitu premiestnenie vopred nepovolia.

Článok 129

Všeobecné požiadavky uplatniteľné na prevádzkovateľov v súvislosti s premiestňovaním držaných suchozemských zvierat prechádzajúcich cez členské štáty, ale určených na vývoz z Únie do tretích krajín alebo území

Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby držané suchozemské zvieratá určené na vývoz do tretej krajiny alebo na územie, ktoré prechádzajú cez územie iného členského štátu, spĺňali požiadavky stanovené v článkoch 124, 125, 126 a 128.

Oddiel 3

Špecifické požiadavky v súvislosti s premiestňovaním kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Článok 130

Premiestňovanie držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Prevádzkovatelia premiestňujú držané kopytníky a hydinu zo zariadenia v jednom členskom štáte do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá spĺňajú nasledujúce podmienky, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d):

a)

v čase premiestňovania nevykazujú žiadne klinické symptómy alebo príznaky chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d);

b)

vzťahuje sa na ne doba pobytu, ktorá je primeraná uvedeným chorobám zo zoznamu s ohľadom na druh a kategóriu držaných kopytníkov a hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

c)

počas obdobia, ktoré je primerané uvedeným chorobám zo zoznamu a druhu a kategórii kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť, sa do zariadenia pôvodu neumiestnili žiadne držané kopytníky ani hydina v prípade, keď je požiadavka v tomto zmysle stanovená v pravidlách prijatých v súlade s článkom 131 alebo článkom 135;

d)

predpokladá sa, že nepredstavujú významné riziko, pokiaľ ide o šírenie uvedených chorôb zo zoznamu v mieste určenia, na základe:

i)

zdravotného štatútu týkajúceho sa príslušných chorôb v prípade druhov alebo kategórií držaných kopytníkov a hydiny, ktoré sa premiestňujú, vzhľadom na zdravotný štatút na mieste určenia;

ii)

výsledkov laboratórnych alebo iných vyšetrení potrebných na poskytnutie záruk týkajúcich sa zdravotného štatútu požadovaného na účely daného premiestnenia;

iii)

uplatnenia vakcinácie alebo iných opatrení na prevenciu chorôb alebo zmiernenie rizika súvisiaceho s chorobami, ktorých cieľom je obmedziť rozšírenie príslušnej choroby do miest určenia alebo tranzitu.

Článok 131

Delegovanie právomocí v súvislosti s premiestňovaním držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

1.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

dĺžok pobytu uvedených v článku 130 písm. b);

b)

obdobia potrebného na obmedzenie umiestňovania držaných kopytníkov alebo hydiny do zariadení pred ich premiestnením stanovené v článku 130 písm. c);

c)

doplňujúcich požiadaviek na zabezpečenie toho, aby držané kopytníky a hydina nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), ako sa stanovuje v článku 130 písm. d);

d)

ďalších potrebných opatrení na zmiernenie rizika, ktorými sa dopĺňajú požiadavky stanovené v článku 130.

2.   Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1, vychádza z týchto dôvodov:

a)

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) relevantných pre druhy zo zoznamu alebo kategóriu držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

b)

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v zariadeniach, kompartmentoch, pásmach a v členských štátoch pôvodu a určenia;

c)

dotknutého typu zariadenia a typu produkcie v miestach pôvodu a určenia;

d)

dotknutého typu premiestnenia;

e)

druhov a kategórií držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

f)

veku držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú premiestniť;

g)

iných epidemiologických faktorov.

Článok 132

Držané kopytníky a hydina premiestňované do iného členského štátu a určené na zabitie

1.   Prevádzkovatelia bitúnkov, ktorí prijímajú držané kopytníky a hydinu z iného členského štátu, zabijú uvedené zvieratá čo najskôr po ich príchode a najneskôr v lehote, ktorá sa má stanoviť v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa času zabitia stanoveného v odseku 1 tohto článku.

Oddiel 4

Zhromažďovanie týkajúce sa držaných kopytníkov a hydiny

Článok 133

Výnimka týkajúca sa zhromažďovania

1.   Odchylne od článku 126 ods. 2 môžu prevádzkovatelia podrobiť držané kopytníky a hydinu maximálne trom zhromažďovaniam počas premiestňovania z členského štátu pôvodu do iného členského štátu.

2.   Zhromažďovanie stanovené v odseku 1 tohto článku sa môže uskutočňovať iba v zariadení schválenom na uvedený účel v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 99 ods. 3 a 4.

Členský štát pôvodu však môže povoliť, aby sa zhromažďovanie na jeho území uskutočnilo v dopravnom prostriedku, ktorým sa držané kopytníky alebo hydina zbierajú priamo z ich zariadení pôvodu, za predpokladu, že uvedené zvieratá nie sú počas uvedeného zhromažďovania opäť vyložené pred:

a)

príchodom do zariadenia alebo na konečné miesto určenia alebo

b)

nasledujúcim zhromažďovaním v zariadení schválenom na uvedený účel v súlade s článkom 97 ods. 1 a článkom 99 ods. 4 a 5.

Článok 134

Požiadavky v súvislosti s prevenciou chorôb týkajúce sa zhromažďovania

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zhromažďovanie, zabezpečia, aby:

a)

zhromaždené držané kopytníky a hydina mali rovnaký zdravotný štatút; ak nemajú rovnaký zdravotný štatút, aby sa na všetky zhromaždené zvieratá vzťahoval nižší zdravotný štatút;

b)

sa držané kopytníky a hydina zhromaždili a boli premiestnené na ich konečné miesto určenia v inom členskom štáte čo najskôr po odchode zo svojho zariadenia pôvodu a najneskôr v lehote, ktorá sa stanoví v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 135 písm. c);

c)

sa prijali potrebné opatrenia biologickej bezpečnosti na zaručenie toho, aby zhromaždené držané kopytníky a hydina:

i)

neprišli do kontaktu s držanými kopytníkmi ani hydinou s nižším zdravotným štatútom;

ii)

nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na držané kopytníky alebo hydinu na mieste, kde sa zhromažďovanie uskutočňuje;

d)

držané kopytníky a hydina boli identifikované, ak sa to vyžaduje podľa tohto nariadenia, a aby ich sprevádzali tieto doklady:

i)

identifikačné doklady a sprievodné doklady pri premiestňovaní, ak je to stanovené v článku 112 písm. b), článku 113 ods. 1 písm. b), článku 114 ods. 1 písm. c), článku 115 písm. b) a článku 117 písm. b) a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článkov 118 a 120, pokiaľ nie sú stanovené výnimky v súlade s článkom 113 ods. 2 a článkom 119;

ii)

certifikáty zdravia zvierat, ak je to stanovené v článku 143 a článku 144 ods. 1 písm. c), pokiaľ nie sú stanovené výnimky v pravidlách prijatých podľa článku 144 ods. 1 písm. a);

iii)

čestné vyhlásenie, ak je to stanovené v článku 151.

Článok 135

Delegovanie právomocí týkajúce sa zhromažďovania

Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

osobitných pravidiel zhromažďovania, ak sú okrem opatrení, ktoré sú stanovené v článku 134 písm. b) a c), zavedené aj iné opatrenia na zmiernenie rizika;

b)

kritérií, na základe ktorých môžu členské štáty pôvodu povoliť, aby sa zhromažďovanie uskutočnilo v dopravných prostriedkoch, ako sa stanovuje v článku 133 ods. 2 druhom pododseku;

c)

lehoty medzi časom odchodu držaných kopytníkov alebo hydiny z ich zariadenia pôvodu a časom ich odchodu zo zhromažďovania na ich konečné miesto určenia v inom členskom štáte, ako je uvedené v článku 134 písm. b);

d)

podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti stanovené v článku 134 písm. c).

Oddiel 5

Premiestňovanie iných držaných suchozemských zvierat ako držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov

Článok 136

Premiestňovanie iných držaných suchozemských zvierat ako držaných kopytníkov a hydiny do iných členských štátov a delegované akty

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú iné držané suchozemské zvieratá ako držané kopytníky alebo hydinu zo zariadenia v jednom členskom štáte do iného členského štátu iba vtedy, ak dané zvieratá nepredstavujú významné riziko, pokiaľ ide o šírenie chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) na mieste určenia.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby iné držané suchozemské zvieratá ako držané kopytníky alebo hydina nepredstavovali významné riziko šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) stanovené v odseku 1 tohto článku.

3.   Komisia pri stanovovaní podrobných pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2, vychádza z týchto dôvodov:

a)

chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), ktoré sú relevantné pre druh alebo kategóriu držaných suchozemských zvierat zo zoznamu, ktoré sa majú premiestniť;

b)

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v zariadeniach, kompartmentoch, pásmach a členských štátoch pôvodu a na mieste určenia;

c)

typov zariadenia a typov produkcie na mieste pôvodu a na mieste určenia;

d)

typov premiestňovania, pokiaľ ide o konečné použitie zvierat na mieste určenia;

e)

druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat, ktoré sa majú premiestniť;

f)

veku držaných suchozemských zvierat, ktoré sa majú premiestniť;

g)

iných epidemiologických faktorov.

Oddiel 6

Výnimky z opatrení na zmiernenie rizika a dopĺňanie týchto opatrení v súvislosti s premiestňovaním držaných suchozemských zvierat

Článok 137

Držané suchozemské zvieratá určené do zariadení so špeciálnym režimom a delegované akty

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú držané suchozemské zvieratá do zariadenia so špeciálnym režimom, len ak dané zvieratá spĺňajú tieto podmienky:

a)

pochádzajú z iného zariadenia so špeciálnym režimom;

b)

nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) pre druhy zo zoznamu alebo kategórie zvierat v zariadení určenia so špeciálnym režimom okrem prípadov, keď je dané premiestňovanie povolené na vedecké účely.

2.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných pravidiel premiestňovania držaných suchozemských zvierat do zariadení so špeciálnym režimom popri pravidlách, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku;

b)

osobitných pravidiel premiestňovania držaných suchozemských zvierat do zariadení so špeciálnym režimom, keď zavedené opatrenia na zmiernenie rizika zaručujú, že takéto premiestňovanie nepredstavuje významné riziko pre zdravie držaných suchozemských zvierat v rámci uvedeného zariadenia so špeciálnym režimom a okolitých zariadení.

Článok 138

Premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na vedecké účely a delegované akty

1.   Príslušný orgán miesta určenia môže na základe dohody s príslušným orgánom miesta pôvodu povoliť premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na územie členského štátu určenia na vedecké účely, ak toto premiestňovanie nespĺňa požiadavky oddielov 1 až 5 (články 124 až 136) s výnimkou článkov 124 a 125, článku 126 ods. 1 písm. b) bodu ii) a článku 127.

2.   Príslušný orgán miesta určenia udelí výnimky stanovené v odseku 1 iba za týchto podmienok:

a)

príslušné orgány miesta určenia a miesta pôvodu:

i)

sa dohodli na podmienkach takéhoto premiestňovania;

ii)

zabezpečia zavedenie potrebných opatrení na zmiernenie rizika, aby uvedené premiestňovanie neohrozovalo zdravotný štatút počas tranzitu a v miestach určenia, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d), a

iii)

v prípade potreby oznámili príslušným orgánom členských štátov tranzitu udelenú výnimku a podmienky, za akých je udelená, a

b)

uvedené premiestňovanie uvedených zvierat sa uskutočňuje pod dohľadom príslušných orgánov miest pôvodu a určenia a podľa potreby aj príslušných orgánov členských štátov tranzitu.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušnými orgánmi, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 139

Výnimky týkajúce sa rekreačného využívania, športových a kultúrnych podujatí, práce v blízkosti hraníc a pasenia

1.   Príslušný orgán miesta určenia môže udeliť výnimky z požiadaviek oddielov 2 až 5 (články 126 až 136) s výnimkou článku 126 ods. 1 písm. a), b) a c) a článkov 127 a 128 v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat v rámci Únie medzi členskými štátmi, ak sa takéto premiestňovanie uskutočňuje na účely:

a)

rekreačného využitia v blízkosti hraníc;

b)

výstav a športových, kultúrnych a podobných podujatí organizovaných v blízkosti hraníc;

c)

pasenia držaných suchozemských zvierat na pastvinách, ktoré členské štáty využívajú spoločne, alebo

d)

práce držaných suchozemských zvierat v blízkosti hraníc členských štátov.

2.   Výnimky udeľované príslušným orgánom miesta určenia v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat na účely stanovené v odseku 1 sa dohodnú medzi členskými štátmi pôvodu a určenia a prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť, aby takéto premiestňovanie nepredstavovalo významné riziko.

3.   Členské štáty uvedené v odseku 2 informujú Komisiu o udelení výnimiek stanovených v odseku 1.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel udeľovania výnimiek príslušným orgánom miesta určenia, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 140

Delegovanie právomoci týkajúcej sa cirkusov, výstav, športových podujatí a rekreačného využitia, zoologických záhrad, obchodov so spoločenskými zvieratami, útulkov pre zvieratá a veľkoobchodov

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

špecifických požiadaviek dopĺňajúcich pravidlá stanovené v oddieloch 2 až 5 (články 126 až 136) na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat na tieto účely:

i)

cirkusy, zoologické záhrady, obchody so spoločenskými zvieratami, útulky pre zvieratá a veľkoobchody;

ii)

výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia;

b)

výnimiek z oddielov 2 až 5 (články 126 až 136) okrem článku 126 ods. 1 písm. a), b) a c) a článkov 127 a 128 pre premiestňovanie držaných suchozemských zvierat uvedené v písmene a) tohto článku.

Článok 141

Vykonávacia právomoc prijímať dočasné pravidlá premiestňovania konkrétnych druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť dočasné pravidlá, ktoré sú dodatočnými alebo alternatívnymi k pravidlám stanoveným v tejto kapitole, na premiestňovanie konkrétnych druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat, ak:

a)

požiadavky týkajúce sa premiestňovania stanovené v článku 130, článku 132 ods. 1, článkoch 133 a 134, článku 136 ods. 1, článku 137 ods. 1, článku 138 ods. 1 a 2 a článku 139 a pravidlách prijatých podľa článku 131 ods. 1, článku 132 ods. 2, článku 135, článku 136 ods. 2, článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3, článku 139 ods. 4 a článku 140 účinne nezmierňujú riziká, ktoré predstavuje premiestňovanie takýchto zvierat, alebo

b)

sa choroba zo zoznamu uvedená v článku 9 ods. 1 písm. d) podľa všetkého šíri napriek požiadavkám na premiestňovanie stanoveným v súlade s oddielmi 1 až 6 (články 124 až 142).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

2.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa chorôb, ktoré predstavujú riziko s veľmi významným vplyvom, a s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 142 okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 266 ods. 3.

Článok 142

Skutočnosti potrebné zohľadniť pri prijímaní delegovaných a vykonávacích aktov stanovených v tomto oddiele

Komisia pri stanovovaní pravidiel, ktoré sa majú stanoviť v delegovaných a vykonávacích aktoch uvedených v článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 3 a článku 139 ods. 4 a článkoch 140 a 141, vychádza z týchto skutočností:

a)

rizík súvisiacich s premiestňovaním uvedeným v uvedených ustanoveniach;

b)

zdravotného štatútu, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

c)

druhov zvierat zo zoznamu v prípade chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d);

d)

opatrení biologickej bezpečnosti zavedených v miestach pôvodu, tranzitu a určenia;

e)

akýchkoľvek špecifických podmienok v zariadeniach, za akých sa držané suchozemské zvieratá držia;

f)

špecifických spôsobov premiestňovania pre typ zariadenia a druh a kategóriu príslušných držaných suchozemských zvierat;

g)

iných epidemiologických faktorov.

Oddiel 7

Certifikácia zdravia zvierat

Článok 143

Povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť sprevádzanie zvierat certifikátom zdravia zvierat

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú nasledujúce druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat do iného členského štátu iba v prípade, ak dotknuté zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 149 ods. 1:

a)

kopytníky;

b)

hydina;

c)

iné držané suchozemské zvieratá ako kopytníky a hydina, určené do zariadenia so špeciálnym režimom;

d)

iné držané suchozemské zvieratá ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku, ak sa to vyžaduje v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 144 ods. 1 písm. c).

2.   V prípadoch, ak držané suchozemské zvieratá môžu opustiť reštrikčné pásmo stanovené v článku 55 ods. 1 písm. f) bode ii), článku 56 a článku 64 ods. 1 a podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb stanoveným v článku 55 ods. 1, článku 65 ods. 1, článku 74 ods. 1,článku 79 alebo článku 80, alebo v pravidlách prijatých podľa článku 55 ods. 2, článku 67, článku 71 ods. 3 a článku 74 ods. 4, článku 83 ods. 3 alebo článku 259 a ak dané zvieratá patria k druhom, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia na kontrolu chorôb, prevádzkovatelia premiestňujú takéto držané suchozemské zvieratá v rámci členského štátu alebo z jedného členského štátu do iného členského štátu iba v tom prípade, ak premiestňované zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu v súlade s článkom 149 ods. 1.

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat v rámci daného členského štátu sa takýto certifikát nemusí vydať, ak sa uvedený orgán domnieva, že zavedený alternatívny systém zabezpečuje, že zásielka takýchto zvierat je vysledovateľná a tieto zvieratá spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat v prípade takéhoto premiestňovania.

3.   Prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby certifikát zdravia zvierat uvedený v odseku 1 tohto článku sprevádzal držané suchozemské zvieratá z ich miesta pôvodu na ich konečné miesto určenia, ak nie sú v pravidlách prijatých podľa článku 147 stanovené špecifické opatrenia.

Článok 144

Delegovanie právomocí týkajúcich sa povinnosti prevádzkovateľov zabezpečiť sprevádzanie zvierat certifikátom zdravia zvierat

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

výnimiek z požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat stanovených v článku 143 ods. 1, pokiaľ ide o premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ktoré nepredstavujú významné riziko šírenia chorôb v dôsledku:

i)

druhov alebo kategórií držaných suchozemských zvierat, ktoré sú premiestňované, a chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d), v súvislosti s ktorými sú druhmi zo zoznamu;

ii)

metód držania a typu produkcie uvedených druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat;

iii)

plánovaného použitia držaných suchozemských zvierat alebo

iv)

miesta určenia držaných suchozemských zvierat vrátane tých prípadov, keď ich miesto určenia je v tom istom členskom štáte ako ich miesto pôvodu, ale prechádzajú cez iný členský štát do ich miesta určenia;

b)

osobitných pravidiel certifikácie zdravia zvierat stanovených v článku 143 ods. 1 v prípade, že sa prijímajú špecifické opatrenia na zmiernenie rizika týkajúce sa dohľadu alebo biologickej bezpečnosti s ohľadom na skutočnosti stanovené v odseku 2 tohto článku, ktoré zabezpečujú:

i)

vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat, ktoré sa premiestňujú;

ii)

aby premiestňované držané suchozemské zvieratá spĺňali požadované požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142);

c)

požiadavky na certifikáciu zdravia zvierat pri premiestňovaní iných druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat ako tých, ktoré sú uvedené v článku 143 ods. 1 písm. a), b) a c), v prípadoch, keď je certifikácia zdravia zvierat nutná na zabezpečenie toho, aby bolo príslušné premiestňovanie v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

2.   Komisia pri stanovovaní osobitných pravidiel stanovených v odseku 1 písm. b) zohľadní tieto skutočnosti:

a)

posúdenie biologickej bezpečnosti, ktorú zaviedli prevádzkovatelia podľa článku 10 ods. 1 písm. b) a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 10 ods. 6, príslušným orgánom;

b)

schopnosť príslušného orgánu prijať podľa potreby nevyhnutné a primerané opatrenia a vykonávať činnosti vyžadované podľa tohto nariadenia, ako je stanovené v článku 13 ods. 1;

c)

úroveň základných vedomostí o zdraví zvierat podľa článku 11 a podnecovanie na ich získanie stanovené v článku 13 ods. 2;

d)

uskutočňovanie návštev týkajúcich sa zdravia zvierat podľa článku 25 alebo iný zavedený príslušný dohľad alebo úradné kontroly;

e)

vykonávanie povinností príslušným orgánom v rámci systému nahlasovania a podávania správ Únie podľa článkov 19 až 22 a pravidiel prijatých podľa článku 20 ods. 3 a článku 23;

f)

uplatňovanie dohľadu podľa článku 26 a programov dohľadu podľa článku 28 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článkov 29 a 30.

3.   Komisia zohľadní skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) pri stanovovaní požiadaviek na certifikáciu zdravia zvierat stanovených v odseku 1 písm. c).

Článok 145

Obsah certifikátov zdravia zvierat

1.   Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 143 obsahuje tieto informácie:

a)

zariadenie alebo miesto pôvodu, zariadenie alebo miesto určenia a v prípade potreby zariadenia na zhromažďovanie alebo odpočinok dotknutých držaných suchozemských zvierat;

b)

dopravný prostriedok a prepravcu;

c)

opis držaných suchozemských zvierat;

d)

počet držaných suchozemských zvierat;

e)

identifikáciu a registráciu držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článkov 112, 113, 114, 115 a 117 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článkov 118 a 120, pokiaľ nie sú stanovené výnimky v súlade s článkom 119, a

f)

informácie potrebné na preukázanie toho, že držané suchozemské zvieratá spĺňajú príslušné požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

2.   Certifikát zdravia zvierat môže zahŕňať ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú podľa iných právnych predpisov Únie.

Článok 146

Delegovanie právomocí a vykonávacie akty týkajúce sa obsahu certifikátov zdravia zvierat

1.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných pravidiel týkajúcich sa obsahu certifikátov zdravia zvierat stanovených v článku 145 ods. 1 pre rôzne druhy a kategórie držaných suchozemských zvierat a pre konkrétne typy premiestňovania stanovené v pravidlách prijatých podľa článku 147;

b)

dodatočných informácií, ktoré má obsahovať certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 145 ods. 1.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá pre vzory certifikátov zdravia zvierat. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Článok 147

Delegovanie právomocí týkajúcich sa konkrétnych typov premiestňovania držaných suchozemských zvierat

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa špecifických opatrení, ktorými sa uplatňuje výnimka z povinnosti prevádzkovateľov zabezpečiť, aby zvieratá sprevádzal certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 143 a v pravidlách prijatých podľa článku 144, alebo ktorými sa dopĺňa uvedená povinnosť, a to v prípade týchto typov premiestňovania držaných suchozemských zvierat:

a)

premiestňovanie držaných kopytníkov a hydiny, ktoré prechádzajú zhromažďovaním stanoveným v článku 133 pred tým, ako sa dostanú na konečné miesto určenia;

b)

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, pri ktorých sa vyžaduje, aby sa vrátili na miesto pôvodu alebo premiestnili na iné miesto určenia z jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

i)

ich plánovaná cesta bola nečakane prerušená z dôvodov súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat;

ii)

nepredvídané nehody alebo udalosti počas cesty;

iii)

boli zamietnuté v mieste určenia v členskom štáte alebo na vonkajších hraniciach Únie;

iv)

boli zamietnuté v mieste zhromažďovania alebo odpočinku;

v)

boli zamietnuté v tretej krajine alebo na území;

c)

premiestňovanie držaných suchozemských zvierat určených na výstavy a športové, kultúrne a podobné podujatia a ich následný návrat do miesta pôvodu.

Článok 148

Povinnosti prevádzkovateľov spolupracovať s príslušným orgánom na účely certifikácie zdravia zvierat

Prevádzkovatelia:

a)

poskytujú príslušnému orgánu pred plánovaným premiestnením všetky informácie potrebné na vyplnenie certifikátu zdravia zvierat stanoveného v článku 143 ods. 1 a 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 146 ods. 1 alebo článku 147;

b)

v prípade potreby zabezpečia, aby sa dané držané suchozemské zvieratá podrobili dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontrole podľa článku 149 ods. 3.

Článok 149

Zodpovednosť príslušného orgánu za certifikáciu zdravia zvierat

1.   Príslušný orgán vydá na žiadosť prevádzkovateľa certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ak sa to vyžaduje podľa článku 143 alebo podľa delegovaných aktov prijatých podľa článku 144 ods. 1, za predpokladu, že boli splnené tieto požiadavky týkajúce sa premiestňovania:

a)

požiadavky stanovené v článku 124, článku 125 ods. 1, článkoch 126, 128, 129, 130, 133 a 134, článku 136 ods. 1, článku 137 ods. 1, článku 138 a článku 139;

b)

požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 125 ods. 2 a článku 131 ods. 1, článku 135, článku 136 ods. 2, článku 137 ods. 2, článku 138 ods. 4, článku 139 ods. 4 a článku 140;

c)

požiadavky stanovené vo vykonávacích aktov prijatých podľa článku 141.

2.   Certifikáty zdravia zvierat:

a)

overí, opečiatkuje a podpíše úradný veterinárny lekár;

b)

zostávajú v platnosti počas obdobia stanoveného v pravidlách prijatých podľa odseku 4 písm. c), počas ktorého držané suchozemské zvieratá, na ktoré sa certifikáty vzťahujú, naďalej spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sú v nich uvedené.

3.   Úradný veterinárny lekár pred podpísaním certifikátu zdravia zvierat overí prostredníctvom dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly stanovenej v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 4, či držané suchozemské zvieratá, na ktoré sa certifikát vzťahuje, spĺňajú požiadavky tejto kapitoly.

4.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

typov dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly a vyšetrení v súvislosti s rôznymi druhmi a kategóriami držaných suchozemských zvierat, ktoré musí vykonať úradný veterinárny lekár v súlade s odsekom 3 s cieľom overiť súlad s požiadavkami tejto kapitoly;

b)

lehôt na vykonanie takýchto dokladových, identifikačných a fyzických kontrol a vyšetrení a na vydanie certifikátov zdravia zvierat úradným veterinárnym lekárom pred premiestnením zásielok držaných suchozemských zvierat;

c)

trvania platnosti certifikátov zdravia zvierat.

Článok 150

Elektronické certifikáty zdravia zvierat

Sprievodné certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 149 ods. 1 možno nahradiť elektronickými certifikátmi zdravia zvierat, ktoré sa vytvoria, spracujú a postúpia prostredníctvom systému TRACES, ak:

a)

takéto elektronické certifikáty zdravia zvierat obsahujú všetky informácie, ktoré musí obsahovať vzor certifikátu zdravia zvierat v súlade s článkom 145 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 146;

b)

je zabezpečená vysledovateľnosť daných držaných suchozemských zvierat a prepojenie medzi uvedenými zvieratami a elektronickým certifikátom zdravia zvierat;

c)

príslušné orgány členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia majú možnosť prístupu k elektronickým dokladom v každom okamihu počas prepravy.

Článok 151

Čestné vyhlásenie prevádzkovateľov v prípade premiestňovania do iných členských štátov

1.   Prevádzkovatelia v mieste pôvodu vydajú čestné vyhlásenie v prípade premiestňovania držaných suchozemských zvierat z ich miesta pôvodu v jednom členskom štáte na ich miesto určenia v inom členskom štáte a zabezpečia, aby toto čestné vyhlásenie sprevádzalo takéto zvieratá v prípadoch, ak sa nevyžaduje, aby ich sprevádzal certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 143 ods. 1 a 2.

2.   Čestné vyhlásenie stanovené v odseku 1 obsahuje nasledujúce informácie týkajúce sa daných držaných suchozemských zvierat:

a)

ich miesto pôvodu, ich miesto určenia, a ak je to relevantné, všetky miesta zhromažďovania alebo odpočinku;

b)

dopravný prostriedok a prepravcu;

c)

opis držaných suchozemských zvierat, ich druh, kategóriu a množstvo;

d)

identifikáciu a registráciu, ak sa vyžaduje v súlade s článkami 112, 113, 114 a 115, článkom 117 písm. a) a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článkov 118 a 120;

e)

informácie potrebné na preukázanie toho, že dané držané suchozemské zvieratá spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovené v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142).

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

podrobných pravidiel, pokiaľ ide o obsah čestného vyhlásenia stanovený v odseku 2 tohto článku v prípade rôznych druhov a kategórií zvierat;

b)

informácií, ktoré má čestné vyhlásenie obsahovať navyše, okrem informácií stanovených v odseku 2 tohto článku.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o vzory čestných vyhlásení stanovených v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

Oddiel 8

Nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Článok 152

Povinnosť prevádzkovateľov týkajúca sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat do iných členských štátov

Prevádzkovatelia okrem prepravcov vopred nahlasujú príslušnému orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu plánované premiestňovanie držaných suchozemských zvierat z uvedeného členského štátu do iného členského štátu, ak:

a)

zvieratá musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom členského štátu pôvodu v súlade s článkami 149 a 150 a akýmikoľvek pravidlami prijatými podľa článku 149 ods. 4;

b)

zvieratá musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat pre držané suchozemské zvieratá v prípadoch, keď sa premiestňujú z reštrikčného pásma a podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb, ako je uvedené v článku 143 ods. 2;

c)

je zvieratám udelená výnimka z požiadavky certifikácie zdravia zvierat stanovená v článku 144 ods. 1 písm. a) alebo sa na ne vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v článku 144 ods. 1 písm. b);

d)

sa nahlasovanie vyžaduje v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa článku 154 ods. 1.

Na účely prvého odseku tohto článku prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu svojho členského štátu pôvodu všetky informácie potrebné na to, aby príslušný orgán mohol nahlásiť premiestňovanie držaných suchozemských zvierat príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 153 ods. 1.

Článok 153

Zodpovednosť príslušného orgánu za nahlasovanie premiestňovania do iných členských štátov

1.   Príslušný orgán členského štátu pôvodu nahlasuje príslušnému orgánu členského štátu určenia premiestňovanie držaných suchozemských zvierat, ako je uvedené v článku 152.

2.   Nahlasovanie uvedené v odseku 1 sa vykoná pred daným premiestnením a vždy, keď je to možné, prostredníctvom systému TRACES.

3.   Členské štáty určia regióny na spravovanie nahlasovaní o premiestňovaní podľa odseku 1.

4.   Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán členského štátu pôvodu povoliť dotknutému prevádzkovateľovi, aby čiastočne alebo úplne nahlásil premiestňovanie držaných suchozemských zvierat prostredníctvom systému TRACES príslušnému orgánu členského štátu určenia.

Článok 154

Delegovanie právomoci a vykonávacie akty týkajúce sa nahlasovania premiestňovania prevádzkovateľmi a príslušným orgánom

1.   Komisia v súlade s článkom 264 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)

požiadavky, aby prevádzkovatelia nahlasovali vopred premiestňovanie držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi v súlade s článkom 152 v prípade iných druhov a kategórií zvierat ako tých, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b) uvedeného článku, ak je vysledovateľnosť takéhoto premiestňovania uvedených druhov alebo kategórií potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v oddieloch 1 až 6 (články 124 až 142);

b)

informácií potrebných na nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat podľa článkov 152 a 153;

c)

postupov v núdzových situáciách na nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat v prípade výpadkov elektrickej energie a iných porúch systému TRACES;

d)

požiadaviek na určenie regiónov zo strany členských štátov na spravovanie nahlásení o premiestňovaní podľa článku 153 ods. 3.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)

bližších informácií týkajúcich sa nahlasovania premiestňovania držaných suchozemských zvierat zo strany:

i)

prevádzkovateľov príslušnému orgánu ich členského štátu pôvodu v súlade s článkom 152;

ii)

príslušného orgánu členského štátu pôvodu členskému štátu určenia v súlade s článkom 153;

b)

lehôt na:

i)

poskytnutie potrebných informácií uvedených v článku 152 zo strany prevádzkovateľa príslušnému orgánu členského štátu pôvodu;

ii)

nahlasovanie premiestňovania držaných suchozemských zvierat zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 153 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 4

Premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat

Článok 155

Voľne žijúce suchozemské zvieratá

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú voľne žijúce zvieratá z biotopu v jednom členskom štáte do biotopu alebo zariadenia v inom členskom štáte iba v tom prípade, ak:

a)

sa premiestňovanie daných voľne žijúcich zvierat z ich biotopu vykonáva takým spôsobom, že nepredstavujú významné riziko z hľadiska šírenia chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúcich sa chorôb počas cesty alebo v mieste určenia;

b)

voľne žijúce zvieratá nepochádzajú z biotopu v reštrikčnom pásme podliehajúcom obmedzeniam premiestňovania, ktoré sa týkajú druhu zvierat, ku ktorému patria z dôvodu výskytu choroby zo zoznamu uvedenej v článku 9 ods. 1 písm. d) alebo objavujúcej sa choroby, ako sa stanovuje v článku 70 ods. 2 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 70 ods. 3 písm. b), článku 71 ods. 3 a článku 83 ods. 3, alebo núdzovým opatreniam stanoveným v článkoch 257 a 258 a akýchkoľvek pravidlách prijatých podľa článku 259, pokiaľ neboli udelené výnimky v súlade s uvedenými pravidlami;

c)

voľne žijúce zvieratá sprevádza certifikát zdravia zvierat alebo iné doklady, ak je certifikácia zdravia zvierat potrebná na zabezpečenie súladu s požiadavkami na zdravie zvierat pri premiestňovaní stanovenými v písmenách a) a b) tohto odseku a pravidlách prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) a d);

d)

premiestňovanie nahlásil príslušný orgán členského štátu pôvodu príslušnému orgánu členského štátu určenia, ak sa na základe pravidiel prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) vyžaduje certifikát zdravia zvierat, a

e)

príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia sa dohodli na takomto premiestňovaní.

2.   Ak sa na základe pravidiel prijatých podľa článku 156 ods. 1 písm. c) vyžaduje certifikácia zdravia zvierat, na premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 145 a 148, článku 149 ods. 1, 2 a 3, článku 150 a pravidlách prijatých podľa článkov 146 a 147 a článku 149 ods. 4.

3.   Ak sa v súlade s odsekom 1 písm. d) tohto článku vyžaduje nahlasovanie premiestňovania, na premiestňovanie voľne žijúcich suchozemských zvierat sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 152 a 153 a delegovaných aktoch prijatých podľa článku 154 ods. 1.

Článok 156

Splnomocnenia týkajúce sa premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 264 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

požiadaviek na zdravie zvierat pri premiestňovaní voľne žijúcich suchozemských zvierat stanovených v článku 155 ods. 1 písm. a) a b);

b)

požiadaviek na zdravie zvierat pri umiestňovaní voľne žijúcich suchozemských zvierat do zariadení v prípade ich premiestňovania z voľnej prírody;

c)

typov premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat, v prípade ktorých, alebo situácií, v ktorých takéto premiestňovanie musí sprevádzať certifikát zdravia zvierat alebo iný doklad, a požiadaviek týkajúcich sa obsahu takýchto certifikátov alebo iných dokladov;

d)

nahlasovania zo strany príslušného orgánu členského štátu pôvodu príslušnému orgánu členského štátu určenia v prípade premiestňovania voľne žijúcich suchozemských zvierat medzi členskými štátmi a informácií, ktoré sa majú uviesť v takomto nahlasovaní.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, ktorými sa bližšie určia požiadavky stanovené v článku 155 a v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o:

a)

vzory certifikátov zdravia zvierat a iných dokladov, ktoré musia sprevádzať voľne žijúce suchozemské zvieratá pri premiestňovaní, keď je to stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 1 písm. c) tohto článku;

b)

bližšie informácie o nahlasovaní, ktoré má poskytnúť príslušný orgán členského štátu pôvodu a lehoty na takéto nahlasovanie, keď je to stanovené v pravidlách prijatých podľa odseku 1 písm. d) tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 266 ods. 2.

KAPITOLA 5

Premiestňovanie zárodočných produktov v rámci Únie

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 157

Všeobecné požiadavky týkajúce sa premiestňovania zárodočných produktov

1.   Prevádzkovatelia prijmú vhodné preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby premiestňovanie zárodočných produktov neohrozovalo zdravotný štatút držaných suchozemských zvierat v mieste určenia, pokiaľ ide o:

a)

choroby zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d);

b)

objavujúce sa choroby.

2.   Prevádzkovatelia premiestňujú zárodočné produkty zo svojich zariadení a prijmú takéto zárodočné produkty iba v prípade, ak dané produkty spĺňajú tieto podmienky:

a)

pochádzajú zo zariadení, ktoré:

i)

príslušný orgán zapísal do registra zariadení v súlade s článkom 93 prvým odsekom písm. a) a členský štát pôvodu neudelil žiadnu výnimku v súlade s článkom 85;

ii)

schválil príslušný orgán v súlade s článkom 97 ods. 1, keď sa takéto schválenie vyžaduje na základe článku 94 ods. 1 alebo článku 95;

b)

spĺňajú požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti podľa článku 121 ods. 1 a akýchkoľvek pravidiel prijatých podľa článku 122 ods. 1.

3.   Prevádzkovatelia majú povinnosť spĺňať požiadavky uvedené v článku 125 v súvislosti s prepravou zárodočných produktov držaných suchozemských zvierat.

4.   Prevádzkovatelia nepremiestnia zárodočné produkty zo zariadenia v jednom členskom štáte do zariadenia v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný orgán členského štátu určenia nevydá výslovné povolenie na takéto premiestnenie, ak sa v prípade uvedených zárodočných produktov vyžaduje, aby boli zničené na účely eradikácie chorôb ako súčasť eradikačného programu stanoveného v článku 31 ods. 1 alebo 2.

Článok 158

Povinnosti prevádzkovateľov v mieste určenia

1.   Prevádzkovatelia zariadení v mieste určenia, ktorí prijímajú zárodočné produkty zo zariadenia v inom členskom štáte:

a)

overia prítomnosť:

i)

označení v súlade s článkom 121 a pravidlami prijatými podľa článku 122;

ii)