11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/347

z 10. marca 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 9,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 sa od emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčných platforiem, dražiteľov a aukčných kontrolórov alebo akýchkoľvek iných osôb konajúcich v ich mene alebo na ich účet vyžaduje, aby zostavili zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, a priebežne ich aktualizovali v súlade s presným formátom.

(2)

Zavedením presného formátu vrátane používania štandardných vzorov by sa malo zjednodušiť jednotné uplatňovanie požiadavky na zostavenie a aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, stanovenej v nariadení (EÚ) č. 596/2014. Malo by sa tým rovnako zabezpečiť, aby príslušné orgány mali informácie potrebné na plnenie úlohy spočívajúcej v ochrane integrity finančných trhov a vyšetrenie možného zneužívania trhu.

(3)

Keďže v rámci jedného subjektu môžu v rovnakom čase existovať viaceré dôverné informácie, v zoznamoch osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mali byť presne určené konkrétne dôverné informácie, ku ktorým mali osoby pracujúce pre emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražiteľov a aukčných kontrolórov prístup (či už ide okrem iného o určitý obchod, projekt, podnikovú alebo finančnú udalosť, uverejnenie účtovnej závierky alebo varovanie o nižšom zisku). Na tento účel by mal byť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, rozdelený do oddielov so samostatným oddielom pre každú dôvernú informáciu. V každom oddiele by mali byť uvedené všetky osoby majúce prístup k rovnakej konkrétnej dôvernej informácii.

(4)

Aby sa zamedzilo viacnásobným zápisom tých istých jednotlivcov do rôznych oddielov zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražitelia a aukční kontrolóri alebo osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sa môžu rozhodnúť pre zostavenie a priebežnú aktualizáciu doplňujúceho oddielu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, označovaného ako oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, ktorý má odlišnú povahu než zvyšné oddiely zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, keďže sa nevytvára na základe existencie konkrétnej dôvernej informácie. V takom prípade by oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, mal zahŕňať len tie osoby, ktoré z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnej platformy, dražiteľa alebo aukčného kontrolóra.

(5)

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal v zásade obsahovať osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu osôb, ktoré majú dôverné informácie. Takéto informácie by mali zahŕňať dátum narodenia, osobnú adresu a prípadne národné identifikačné číslo dotknutých jednotlivcov.

(6)

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal obsahovať aj údaje, ktoré príslušným orgánom môžu pri vyšetrovaní pomôcť rýchlo analyzovať obchodné správanie osôb, ktoré majú dôverné informácie, vytvoriť prepojenia medzi osobami, ktoré majú dôverné informácie, a osobami zapojenými do podozrivého obchodovania a identifikovať kontakty medzi nimi v kritických chvíľach. V tomto ohľade majú zásadný význam telefónne čísla, nakoľko príslušným orgánom umožňujú rýchlo konať a v prípade potreby si vyžiadať záznamy o prenose údajov. Navyše by sa takéto údaje mali poskytnúť na začiatku, aby nebola ohrozená celistvosť vyšetrovania tým, že príslušný orgán sa bude musieť v priebehu vyšetrovania obrátiť na emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnú platformu, dražiteľa, aukčného kontrolóra alebo osobu, ktorá má dôverné informácie, s ďalšími žiadosťami o informácie.

(7)

Na zabezpečenie toho, aby bol zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, sprístupnený príslušnému orgánu na požiadanie čo najskôr a aby sa neohrozilo vyšetrovanie tým, že sa budú musieť získavať informácie od osôb uvedených na zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal byť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, zostavený v elektronickom formáte a bezodkladne aktualizovaný zakaždým, keď sa vyskytnú akékoľvek okolnosti bližšie určené v nariadení (EÚ) č. 596/2014 pre aktualizáciu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

(8)

Používaním konkrétnych elektronických formátov na predkladanie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, ako ich určili príslušné orgány, by sa takisto mala znížiť administratívna záťaž príslušných orgánov, emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčných platforiem, dražiteľov alebo aukčných kontrolórov alebo tých, ktorí konajú v ich mene alebo na ich účet. Elektronické formáty by mali umožniť, aby sa v prípade informácií zahrnutých do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, zachovala ich dôvernosť a aby boli dodržané pravidlá stanovené v právnych predpisoch Únie pre spracovávanie osobných údajov a prenos takýchto údajov.

(9)

Keďže emitenti na rastovom trhu MSP sú však zo zostavovania a priebežnej aktualizácie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, vyňatí, a môžu teda zostavovať a uchovávať dané informácie v inom formáte, než je elektronický formát, ako sa vyžaduje v tomto nariadení od zvyšných emitentov, je nevyhnutné neukladať emitentom na rastovom trhu MSP požiadavku používať elektronický formát na predkladanie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, príslušným orgánom. Podobne je takisto vhodné nevyžadovať predkladanie určitých osobných údajov, ak takéto údaje nie sú uvedeným emitentom dostupné v čase, keď sa zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, vyžiadal. Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, by sa mali v každom prípade predkladať spôsobom, ktorým sa zabezpečí úplnosť, dôvernosť a celistvosť informácií.

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(11)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2) o stanovisko.

(12)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmu:

 

„elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových a optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov.

Článok 2

Formát pre zostavovanie a aktualizáciu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie

1.   Emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražitelia a aukční kontrolóri alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet musia zabezpečiť, aby ich zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, bol rozdelený do samostatných oddielov týkajúcich sa rôznych dôverných informácií. Pri zistení nových dôverných informácií v zmysle vymedzenia v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 sa do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, doplnia nové oddiely.

Každý oddiel zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, zahŕňa len údaje o jednotlivcoch, ktorí majú prístup k dôverným informáciám relevantným pre daný oddiel.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 môžu do svojho zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, vložiť doplňujúci oddiel s údajmi o jednotlivcoch, ktorí majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám („stále osoby, ktoré majú dôverné informácie“).

Údaje o stálych osobách, ktoré majú dôverné informácie, zahrnuté do doplňujúceho oddielu uvedeného v prvom pododseku, nesmú byť zahrnuté v ostatných oddieloch zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, uvedeného v odseku 1.

3.   Osoby uvedené v odseku 1 musia zostaviť a priebežne aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, v elektronickom formáte v súlade so vzorom 1 prílohy I.

Ak zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, obsahuje doplňujúci oddiel uvedený v odseku 2, osoby uvedené v odseku 1 musia zostaviť a priebežne aktualizovať uvedený oddiel v elektronickom formáte v súlade so vzorom 2 prílohy I.

4.   Elektronické formáty uvedené v odseku 3 vždy zabezpečujú:

a)

dôvernosť zahrnutých informácií zabezpečením obmedzenia prístupu k zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, len na jasne určené osoby v rámci emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnej platformy, dražiteľa a aukčného kontrolóra alebo akejkoľvek osoby konajúcej v ich mene alebo na ich účet, ktoré potrebujú tento prístup z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície;

b)

správnosť informácií obsiahnutých v zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie;

c)

prístup k predchádzajúcim verziám zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, a ich vyhľadávanie.

5.   Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, uvedený v odseku 3 sa predkladá pomocou elektronických prostriedkov, ktoré spresnil príslušný orgán. Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle elektronické prostriedky, ktoré sa majú používať. Uvedené elektronické prostriedky musia zabezpečiť, aby sa počas prenosu zachovala úplnosť, celistvosť a dôvernosť informácií.

Článok 3

Emitenti na rastovom trhu MSP

Na účely článku 18 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitent, ktorého finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, poskytne príslušnému orgánu na jeho žiadosť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade so vzorom prílohy II a vo formáte, ktorým sa zabezpečuje zachovanie úplnosti, celistvosti a dôvernosti informácií počas prenosu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

VZOR 1

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie: oddiel týkajúci sa [názov dôverných informácií špecifických pre obchod alebo založených na udalosti]

Dátum a čas (vytvorenia tohto oddielu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, t. j. kedy boli tieto dôverné informácie zistené): [ rrrr-mm-dd; hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum a čas (posledná aktualizácia): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Získaný prístup (dátum a čas, kedy určitá osoba získala prístup k dôverným informáciám)

Ukončený prístup (dátum a čas, kedy bol v prípade určitej osoby ukončený prístup k dôverným informáciám)

Dátum narodenia

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

Úplná súkromná adresa: ulica; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisnými kvótami/aukčnej platformy/dražiteľa/aukčného kontrolóra alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[Číslo a/alebo text]

[Čísla (bez medzery)]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]

VZOR 2

Oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, zo zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie

Dátum a čas (vytvorenia oddielu pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie) [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum a čas (posledná aktualizácia): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Zahrnutá

(dátum a čas, kedy bola určitá osoba zahrnutá do oddielu pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie)

Dátum narodenia

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

Úplná súkromná adresa

(ulica; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisnými kvótami/aukčnej platformy/dražiteľa/aukčného kontrolóra alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[Číslo a/alebo text]

[Čísla (bez medzery)]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]


PRÍLOHA II

Vzor pre zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý majú predkladať emitenti finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na rastových trhoch pre MSP

Dátum a čas (vytvorenia) [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Získaný prístup (dátum a čas, kedy určitá osoba získala prístup k dôverným informáciám)

Ukončený prístup (dátum a čas, kedy bol v prípade určitej osoby ukončený prístup k dôverným informáciám)

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Alebo v opačnom prípade dátum narodenia

Úplná súkromná adresa (názov ulice; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

(ak je k dispozícii v čase žiadosti príslušného orgánu)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

(ak sú k dispozícii v čase žiadosti príslušného orgánu)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/alebo text alebo rrrr-mm-dd v prípade dátumu narodenia]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]

[Čísla (bez medzery)]