18.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/224

zo 17. februára 2016,

ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2, článok 20 písm. c), f), l), m) a n) a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 947/2014 (4) a (EÚ) č. 948/2014 (5) sa zaviedlo súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu na trhu vyplývajúcu najmä zo zákazu, ktorý zaviedlo Rusko na dovoz mliečnych výrobkov z Únie.

(2)

Tieto schémy pomoci na súkromné skladovanie boli predĺžené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 1337/2014 (6), (EÚ) 2015/303 (7) a (EÚ) 2015/1548 (8). V dôsledku toho možno žiadosti o pomoc podávať do 29. februára 2016.

(3)

Rusko 25. júna 2015 predĺžilo zákaz dovozu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s pôvodom v Únii o ďalší rok do 6. augusta 2016.

(4)

Okrem toho bol v roku 2015 celosvetový dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch naďalej slabý, zatiaľ čo ponuka mlieka v hlavných vyvážajúcich regiónoch vzrástla.

(5)

V dôsledku toho sa ceny masla a sušeného odstredeného mlieka v Únii ešte viac zhoršili a tlak na znižovanie cien bude pravdepodobne pokračovať.

(6)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je vhodné zabezpečiť neprerušenú dostupnosť schém pomoci na súkromné skladovania masla a sušeného odstredeného mlieka a predĺžiť ich až do začiatku intervenčného obdobia 30. septembra 2016.

(7)

S cieľom vyhnúť sa prerušeniu možnosti podávania žiadostí v rámci schém by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 947/2014

V článku 5 nariadenia (EÚ) č. 947/2014 sa dátum „29. februára 2016“ nahrádza dátumom „30. septembra 2016“.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 948/2014

V článku 5 nariadenia (EÚ) č. 948/2014 sa dátum „29. februára 2016“ nahrádza dátumom „30. septembra 2016“.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 360, 17.12.2014, s. 15).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 55, 26.2.2015, s. 4).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 242, 18.9.2015, s. 26).