13.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/24

z 8. januára 2016,

ktorým sa ukladajú osobitné podmienky dovozu arašidových orieškov z Brazílie, papriky ročnej (Capsicum annuum) a muškátového orieška z Indie a muškátového orieška z Indonézie a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 669/2009 a (EÚ) č. 884/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 669/2009 (3) sa stanovuje zvýšená miera úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Arašidové oriešky z Brazílie, ako aj paprika ročná (Capsicum annuum) a muškátový oriešok z Indie už podliehajú zvýšenej miere úradných kontrol od januára 2010, pokiaľ ide o prítomnosť aflatoxínov. Od júla 2012 podlieha zvýšenej miere úradných kontrol týkajúcich sa aflatoxínov aj muškátový oriešok z Indonézie.

(2)

Výsledky úradných kontrol vykonaných členskými štátmi podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v súvislosti s uvedenými komoditami poukazujú na pretrvávajúce časté prípady prekračovania najvyšších prípustných množstiev aflatoxínov. Uvedené výsledky svedčia o tom, že dovoz takýchto potravín a krmív predstavuje riziko pre zdravie zvierat a ľudí. Po niekoľkoročnom období zvýšenej frekvencie kontrol na hraniciach Únie nebolo zaznamenané žiadne zlepšenie situácie.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 884/2014 (4) sa ukladajú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi.

(4)

V záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat v Únii je potrebné stanoviť v súvislosti s takýmito potravinami a krmivami z Brazílie, Indie a Indonézie dodatočné záruky. Ku všetkým zásielkam arašidových orieškov z Brazílie, sladkej papriky (Capsicum annuum) z Indie a muškátového orieška z Indie a Indonézie by sa mal priložiť zdravotný certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že z uvedených produktov boli odobrané vzorky, ktoré sa analyzovali na prítomnosť aflatoxínov a o ktorých sa zistilo, že sú v súlade s právnymi predpismi Únie. Výsledky analytických skúšok by sa mali priložiť k zdravotnému certifikátu.

(5)

Okrem oslobodenia zásielok určených súkromným osobám na osobnú spotrebu a použitie je takisto vhodné vylúčiť veľmi malé zásielky určitých krmív a potravín, konkrétne zásielky nepresahujúce hmotnosť 20 kg, napr. na účely komerčných výstav alebo zasielané ako obchodné vzorky. Požiadavka na zdravotný certifikát s priloženými analytickými výsledkami by v prípade takýchto zásielok nebola úmerná nízkemu riziku, aké tieto zásielky predstavujú pre verejné zdravie.

(6)

Turecké a iránske orgány informovali Komisiu o zmene príslušného orgánu, ktorého splnomocnený zástupca je oprávnený podpísať uvedený zdravotný certifikát. Brazílsky orgán je takisto zodpovedný aj za krmivá. Preto by sa tieto zmeny mali zodpovedajúcim spôsobom zaviesť.

(7)

S cieľom znížiť zbytočnú administratívnu záťaž je vhodné stanoviť, že v prípade zásielky, v ktorej balenie pozostáva z niekoľkých malých balení/jednotiek, nie je nevyhnutné, aby sa identifikačné číslo zásielky uvádzalo na každom jednotlivom balení v zásielke, ale stačí ho uviesť na balení zloženom z týchto malých balení/jednotiek.

(8)

Vzhľadom na doterajšie problémy je vhodné špecifikovať, že záznamy v jednotnom vstupnom doklade týkajúce sa ukončenia kontroly dokumentácie s uspokojivým výsledkom sa musia vyplniť predtým, ako sa povolí presun zásielky na určené miesto dovozu.

(9)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 669/2009 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená i), j) a k):

„i)

arašidové oriešky nelúpané a lúpané, arašidové maslo, arašidové oriešky inak upravené alebo konzervované (krmivá a potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Brazílie;

j)

paprika rodu Capsicum a muškátový oriešok, ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Indie;

k)

muškátový oriešok, ktorý pochádza alebo sa zasiela z Indonézie.“

2.

V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Toto nariadenie sa neuplatňuje ani na zásielky krmív a potravín s hrubou hmotnosťou neprevyšujúcou 20 kg.“

3.

V článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a zásobovania potravinami (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MPRP) v prípade krmív a potravín z Brazílie.“

4.

V článku 5 ods. 2 sa písmená d) a e) nahrádzajú takto:

„d)

Ministerstvo zdravotníctva a vzdelávania v oblasti medicíny v prípade potravín z Iránu;

e)

Generálne riaditeľstvo pre potraviny a kontrolu Ministerstva potravinárstva, poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat Tureckej republiky v prípade potravín z Turecka;“

5.

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa písmeno i).

„i)

Ministerstvo poľnohospodárstva v prípade potravín z Indonézie.“

6.

V článku 6 sa dopĺňa táto veta:

„V prípade zásielky, v ktorej balenie pozostáva z niekoľkých malých balení/jednotiek, stačí, aby sa identifikačné číslo zásielky uvádzalo na balení zloženom z týchto malých balení/jednotiek.“

7.

V článku 9 ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Príslušný orgán v určenom mieste vstupu (UMV) povoľuje presun zásielky na určené miesto dovozu (UMD) po priaznivom ukončení kontrol uvedených v odseku 2 a po vyplnení príslušných záznamov v časti II JVD (II.3, II.5, II.8 a II.9).“

8.

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 884/2014 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zásielky krmív a potravín uvedených v článku 1 ods. 1 písm. i), j) a k), ktoré opustili krajinu pôvodu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, možno doviesť do EÚ bez toho, aby bol k nim priložený zdravotný certifikát a výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4).


PRÍLOHA I

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa vypúšťajú tieto záznamy:

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu alebo krajina odoslania

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) pri dovoze

„—

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

10

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

20“

(Potraviny – sušené koreniny)

 


PRÍLOHA II

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 884/2014 sa mení takto:

1.

V poslednom zázname sa slová „Melónové semená (Egusi, Citrullus lanatus) a odvodené produkty“ nahrádzajú slovami „Melónové semená (Egusi, Citrullus spp.) a odvodené produkty“.

2.

Dopĺňajú sa tieto záznamy:

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu alebo krajina odoslania

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) pri dovoze

„—

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

10

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

20“

(Potraviny – sušené koreniny)