6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/4

z 5. januára 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o základné požiadavky ochrany životného prostredia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 sa požaduje, aby výrobky, súčasti a zariadenia spĺňali požiadavky ochrany životného prostredia uvedené v zväzku I a II prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagsky dohovor“) platného od 17. novembra 2011 s výnimkou dodatkov k uvedenej prílohe.

(2)

Zväzky I a II prílohy 16 k Chicagskému dohovoru boli v roku 2014 zmenené, pričom sa zaviedli nové hlukové normy.

(3)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku vydanom Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, súčasti a zariadenia spĺňajú požiadavky ochrany životného prostredia, ktoré obsahuje zmena 11-B k zväzku I a zmena 8 k zväzku II prílohy 16 k Chicagskému dohovoru platného k 1. januáru 2015, s výnimkou dodatkov k prílohe 16.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 13.3.2008, s. 1.