17.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/117


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2299

z 2. novembra 2016,

ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,

keďže:

(1)

Všetky aktíva akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému podliehajú osobitným opatreniam na kontrolu rizika, aby chránili Eurosystém pred rizikom finančnej straty v prípade, ak by sa zábezpeka musela realizovať v dôsledku zlyhania zmluvnej strany. V dôsledku pravidelného prehodnotenia rámca Eurosystému pre kontrolu rizika sa musí za účelom zabezpečenia primeranej ochrany vykonať niekoľko úprav.

(2)

Preto by sa malo usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 2016/65 (ECB/2015/35) (1) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie (EÚ) 2016/65 (ECB/2015/35) sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Oceňovacie zrážky uplatňované na akceptovateľné obchodovateľné aktíva

1.   V súlade s hlavou VI štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), na obchodovateľné aktíva sa uplatňujú oceňovacie zrážky, ako sú vymedzené v článku 97 ods. 2 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), vo výškach ustanovených v tabuľkách 2 a 2a prílohy k tomuto usmerneniu.

2.   Oceňovacia zrážka pre konkrétne aktívum závisí od týchto faktorov:

a)

kategória zrážok, do ktorej je aktívum zaradené, ako je to vymedzené v článku 2;

b)

zostatková splatnosť alebo vážená priemerná životnosť aktíva, ako je to uvedené v článku 3;

c)

kupónová štruktúra aktíva;

d)

stupeň kreditnej kvality, do ktorého je aktívum zaradené.“;

2.

V článku 2 sa písm. b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou, subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry, multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami, ako aj kryté dlhopisy typu jumbo, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP, sa zaraďujú do kategórie zrážok II;

c)

kryté dlhopisy, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP a zároveň nie sú krytými dlhopismi typu jumbo, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP, ostatné kryté dlhopisy a dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami sa zaraďujú do kategórie zrážok III;“;

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva

1.   Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva zahrnuté do kategórií zrážok I až IV sa stanovia na základe:

a)

zaradenia konkrétneho aktíva do stupňa kreditnej kavlity 1, 2 alebo 3;

b)

zostatkovej splatnosti aktíva, ako je to podrobne uvedené v odseku 2;

c)

kupónovej štruktúry aktíva, ako je to podrobne uvedené v odseku 2.

2.   Pre obchodovateľné aktíva zaradené do kategórií zrážok I až IV závisí príslušná oceňovacia zrážka na zostatkovej splatnosti a kupónovej štruktúre tak, ako je to uvedené nižšie.

a)

Pre obchodovateľné aktíva s nulovým kupónom alebo s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou sa príslušné oceňovacie zrážky stanovia na základe tabuľky 2 v prílohe k tomuto usmerneniu. Príslušnou splatnosťou pre stanovenie oceňovacej zrážky je zostatková splatnosť aktíva.

b)

Pre obchodovateľné aktíva s pohyblivým kupónom sa platná oceňovacia zrážka rovná oceňovacej zrážke uplatnenej na obchodovateľné aktíva s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou so zostatkovou splatnosťou od nuly do jedného roka okrem týchto prípadov:

i)

Kupóny s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, sa považujú za kupóny s pevnou úrokovou sadzbou, a príslušná splatnosť pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť, je zostatková splatnosť aktíva.

ii)

Kupóny s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktoré majú ako referenčnú sadzbu index inflácie eurozóny, sa považujú za kupóny s pevnou úrokovou sadzbou, a príslušná splatnosť pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť, je zostatková splatnosť aktíva.

iii)

Kupóny s pohyblivou úrokovou sadzbou so stanovenou najnižšou hodnotou, ktorá sa nerovná nule, a/alebo kupóny s pohyblivou úrokovou sadbou so stanovenou najvyššou hodnotou, sa považujú za kupóny s pevnou úrokovou sadzbou.

c)

Oceňovacia zrážka uplatnená na aktíva, ktoré majú viac ako jeden druh štruktúry kupónu, závisí iba od štruktúry kupónu použitej počas zostávajúcej životnosti aktíva a rovná sa najvyššej zrážke platnej pre obchodovateľné aktíva s rovnakou zostatkovou splatnosťou a stupňom kreditnej kvality. Na tento účel sa môže zohľadniť každý druh štruktúry kupónu použitej počas zostávajúcej životnosti aktíva.

3.   Pre obchodovateľné aktíva zahrnuté do kategórie zrážok V sa oceňovacie zrážky bez ohľadu na kupónovú štruktúru týchto aktív stanovia na základe váženej priemernej životnosti dotknutého aktíva, ako je to podrobne uvedené v odsekoch 4 a 5. Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva v kategórii V sú uvedené v tabuľke 2a v prílohe k tomuto usmerneniu.

4.   Vážená priemerná životnosť nadriadenej tranže cenného papiera krytého aktívami sa vypočíta ako očakávaný vážený priemerný čas zostávajúci do splatenia pre túto tranžu. V súvislosti s ponechanými mobilizovanými cennými papiermi krytými aktívami sa pri výpočte váženej priemernej životnosti počíta s tým, že sa kúpne opcie emitenta neuplatnia.

5.   Na účely odseku 4 sa pod „ponechanými mobilizovanými cennými papiermi krytými aktívami“ rozumejú cenné papiere kryté aktívami, ktoré zmluvná strana, ktorá je pôvodcom cenného papiera krytého aktívami alebo subjekty s úzkymi väzbami s pôvodcom, používajú v percentuálnom vyjadrení vyššom ako 75 % z nesplatenej nominálnej hodnoty. Úzke väzby sa určia v súlade s článkom 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

4.

V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Na neobchodovateľné retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 36,5 %.“;

5.

V článku 5 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Každá podkladová úverová pohľadávka v súbore neobchodovateľného dlhového nástroja krytého akceptovateľnými úverovými pohľadávkami podlieha zrážke na individuálnej úrovni podľa pravidiel ustanovených v odsekoch 1 až 4. Súhrnná hodnota podkladových úverových pohľadávok zahrnutých do skupiny aktív po uplatnení oceňovacích zrážok sa vždy rovná nesplatenej výške istiny neobchodovateľného dlhového nástroja krytého akceptovateľnými úverovými pohľadávkami alebo je vyššia ako uvedená nesplatená výška istiny. Ak je súhrnná hodnota nižšia ako prahová hodnota podľa predchádzajúcej vety, neobchodovateľný dlhový nástroj krytý akceptovateľnými úverovými pohľadávkami sa považuje za neakceptovateľný.“;

6.

Príloha k usmerneniu (EÚ) č. 2016/65 (ECB/2015/35) sa nahrádza prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto usmernením a uplatňujú ich od 1. januára 2017. Najneskôr do 5. decembra 2016 informujú ECB o textoch a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. novembra 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 30).


PRÍLOHA

Príloha k usmerneniu (EÚ) č. 2016/65 (ECB/2015/35) sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Tabuľka 1

Kategórie zrážok pre akceptovateľné obchodovateľné aktíva založené na druhu emitenta a/alebo druhu aktíva

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kategória V

dlhové nástroje vydané ústrednou štátnou správou

dlhové certifikáty ECB

dlhové certifikáty vydané národnými centrálnymi bankami pred dňom prijatia eura v príslušnom členskom štáte

dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou

dlhové nástroje vydané subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry

dlhové nástroje vydané multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami

kryté dlhopisy typu Jumbo, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP

kryté dlhopisy, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP, okrem krytých dlhopisov typu Jumbo, ktoré sú v súlade so smernicou o PKIPCP

ostatné kryté dlhopisy

dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami a korporáciami v sektore verejnej správy

nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami

nezabezpečené dlhové nástroje vydané finančnými spoločnosťami okrem úverových inštitúcií

cenné papiere kryté aktívami


Tabuľka 2

Výšky oceňovacích zrážok uplatňované na akceptovateľné obchodovateľné aktíva v kategóriách zrážok I až IV

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (*1)

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Stupne 1 a 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (*1)

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Stupeň 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10, ∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabuľka 2a

Výšky oceňovacích zrážok uplatňované na akceptovateľné obchodovateľné aktíva v kategórii zrážok V

 

 

Kategória V

Kreditná kvalita

Vážená priemerná životnosť (*2)

Oceňovacia zrážka

Stupne 1 a 2 (AAA až A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10, ∞)

20,0


Tabuľka 3

Výšky oceňovacích zrážok uplatňované na akceptovateľné úverové pohľadávky s pevnými úrokovými platbami

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (*3)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej NCB

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupne 1 a 2 (AAA až A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (*3)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej NCB

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupeň 3 (BBB+ až BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10, ∞)

40,0

63,0


(*1)  T. j. [0-1) je zostatková splatnosť do jedného roka, [1-3) je zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky, atď.

(*2)  T. j. [0-1) je vážená priemerná životnosť do jedného roka, [1-3) je vážená priemerná životnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky, atď.

(*3)  T. j. [0-1) je zostatková splatnosť do jedného roka, [1-3) je zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky, atď.“.