23.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/37


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2341

zo 14. decembra 2016

o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 53 a 62 a článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (3) sa viackrát podstatným spôsobom menila (4). Vzhľadom na nové zmeny by sa v záujme prehľadnosti mala uvedená smernica prepracovať.

(2)

Na vnútornom trhu by inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“) mali mať možnosť fungovať v iných členských štátoch za súčasného zabezpečenia vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti členov zamestnaneckých dôchodkových plánov a poberateľov dávok.

(3)

Cieľom tejto smernice je stanoviť minimálnu úroveň harmonizácie, pričom by sa tým nemalo brániť členským štátom, aby zachovali alebo zaviedli ďalšie ustanovenia v záujme ochrany členov zamestnaneckých dôchodkových plánov a poberateľov dávok za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z práva Únie. Táto smernica sa netýka otázok vnútroštátneho sociálneho a pracovného práva, právnych predpisov v daňovej alebo zmluvnej oblasti či primeranosti dôchodkového zabezpečenia v členských štátoch.

(4)

Aby sa uľahčila mobilita pracovníkov medzi členskými štátmi, cieľom tejto smernice je zaručenie dobrého riadenia a správy, poskytovania informácií členom dôchodkového plánu a transparentnosti a bezpečnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

(5)

Spôsob organizácie a regulácie IZDZ sa medzi členskými štátmi výrazne líši. Tak IZDZ, ako aj životné poisťovne spravujú zamestnanecké dôchodkové plány. V prípade IZDZ preto nie je vhodné, aby sa prijal jednotný prístup. Komisia a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (5) by vo svojich činnostiach mali zohľadňovať rôzne zaužívané postupy členských štátov a konať bez toho, aby bolo v súvislosti s organizáciou IZDZ dotknuté vnútroštátne sociálne a pracovné právo.

(6)

Smernica 2003/41/ES predstavovala prvý legislatívny krok na ceste k vnútornému trhu so zamestnaneckými dôchodkovými plánmi organizovanými na úrovni Únie. Skutočný vnútorný trh so zamestnaneckými dôchodkovými plánmi zostáva rozhodujúcim faktorom pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v Únii, ako aj pre riešenie problému starnutia spoločnosti. Uvedená smernica z roku 2003 nebola podstatne zmenená tak, aby zaviedla moderný systém riadenia rizík pre IZDZ. Vhodná regulácia a dohľad na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni sú aj naďalej dôležité pre rozvoj bezpečného a zabezpečeného zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia vo všetkých členských štátoch.

(7)

IZDZ by vo všeobecnosti, ak je to relevantné, mali, brať do úvahy cieľ, ktorým je zabezpečenie medzigeneračnej rovnováhy zamestnaneckých dôchodkových plánov, a to tak, že sa budú zameriavať na spravodlivé rozdelenie rizík a prínosov medzi generáciami v rámci zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

(8)

Je potrebné prijať vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť ďalšie zlepšenie doplnkového súkromného dôchodkového sporenia, akými sú aj zamestnanecké dôchodkové plány. Je to dôležité, pretože systémy sociálneho zabezpečenia sa dostávajú pod rastúci tlak, čo znamená, že sa bude čoraz viac spoliehať na zamestnanecké dôchodky, ako doplnok dávok z iných systémov dôchodkového zabezpečenia. IZDZ zohrávajú dôležitú úlohu v dlhodobom financovaní hospodárstva Únie a pri poskytovaní zabezpečených dôchodkov občanom. Sú dôležitým odvetvím hospodárstva Únie, pričom spravujú aktíva v hodnote 2,5 bilióna EUR v mene približne 75 miliónov členov a poberateľov dávok. Zamestnanecké dôchodky by sa mali zlepšiť, avšak bez toho, aby sa spochybňoval kľúčový význam dôchodkových systémov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o bezpečnú, trvalú a účinnú sociálnu ochranu, ktorá by mala zaručiť slušný životný štandard v starobe a preto by mala byť ústredným bodom cieľa, ktorým je posilnenie európskych sociálnych modelov.

(9)

Zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie je vzhľadom na demografický vývoj v Únii a situáciu národných rozpočtov hodnotným doplnkom dôchodkových systémov sociálneho zabezpečenia. Odolný dôchodkový systém zahrňuje rôznorodú paletu produktov, rozmanitosť inštitúcií, ako aj účinné a efektívne postupy dohľadu.

(10)

Členské štáty by mali chrániť pracujúcich pred chudobou v starobe a propagovať doplnkové dôchodkové plány prepojené s pracovnými zmluvami ako doplnkové krytie verejných dôchodkov.

(11)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov, slobodu podnikania, vlastnícke právo, právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie a právo na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov predovšetkým zabezpečovaním vyššej úrovne transparentnosti dôchodkového zabezpečenia, informovaného finančného plánovania osobných finančných rezerv a odchodu do dôchodku, ako aj uľahčením cezhraničnej aktivity IZDZ a cezhraničných prevodov dôchodkových plánov. Táto smernica sa má uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(12)

Uľahčenie cezhraničnej činnosti inštitúcií IZDZ a cezhraničného prevodu dôchodkových plánov objasnením príslušných postupov a odstránením zbytočných prekážok by mohlo mať predovšetkým pozitívny vplyv na dotknuté podniky a ich zamestnancov bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte pracujú, a to prostredníctvom centralizácie riadenia poskytovaných dôchodkových služieb.

(13)

Cezhraničná činnosť IZDZ by nemala byť v rozpore s vnútroštátnym sociálnym a pracovným právom vzťahujúcim sa na oblasť zamestnaneckých dôchodkových plánov hostiteľského členského štátu, ktoré sa uplatňuje na vzťah medzi podnikom, ktorý ponúka dôchodkový plán (ďalej len „prispievajúci podnik“) a členmi a poberateľmi dávok. Cezhraničná činnosť a cezhraničný prevod dôchodkových plánov sú odlišné a mali by sa riadiť rozličnými ustanoveniami. V prípade, že cezhraničný prevod dôchodkového plánu vedie k cezhraničnej činnosti, mali by sa uplatňovať ustanovenia pre cezhraničnú činnosť.

(14)

Ak prispievajúci podnik a IZDZ sídlia v tom istom členskom štáte, potom samotná skutočnosť, že členovia dôchodkového plánu alebo poberatelia dávok z dôchodkového plánu majú bydlisko v inom členskom štáte, nepredstavuje cezhraničnú činnosť.

(15)

Členské štáty by mali zohľadňovať potrebu chrániť dôchodkové práva pracovníkov, ktorí boli dočasne vyslaní na prácu do iného členského štátu.

(16)

Napriek tomu, že smernica 2003/41/ES nadobudla účinnosť, cezhraničná činnosť sa obmedzila z dôvodu rozdielov vo vnútroštátnom sociálnom a pracovnom práve. Navyše pretrvávajú dôležité prekážky obozretnosti, z dôvodu ktorých je prevádzkovanie cezhraničných dôchodkových plánov pre IZDZ príliš drahé. Okrem toho je potrebné zlepšiť súčasnú minimálnu úroveň ochrany členov a poberateľov dávok. Je to o to dôležitejšie, nakoľko dlhovekosť a trhové riziká sú vo zvýšenej miere znášané členmi a poberateľmi dávok než IZDZ alebo prispievajúcim podnikom. Okrem toho je potrebné posilniť súčasnú minimálnu úroveň informovanosti členov a poberateľov dávok.

(17)

Pravidlá obozretnosti stanovené v tejto smernici sú určené na zaručenie vysokého stupňa bezpečnosti pre všetkých budúcich dôchodcov zavedením prísnych štandardov dohľadu a na pripravenie zdravého, obozretného a efektívneho spravovania zamestnaneckých dôchodkových plánov.

(18)

IZDZ by mali byť úplne oddelené od každého prispievajúceho podniku a mali by fungovať na fondovom princípe na účel, ktorým je poskytovanie dôchodkov. IZDZ, ktoré fungujú na tento jediný účel by mali mať slobodu poskytovania služieb a slobodu investovania, podliehajúc iba koordinovaným požiadavkám obozretnosti, bez ohľadu na to, či sa takéto IZDZ považujú za právne subjekty.

(19)

V súlade so zásadou subsidiarity by si členské štáty mali ponechať plnú zodpovednosť za organizovanie svojich dôchodkových plánov aj za rozhodovanie o úlohe každého z troch pilierov dôchodkového systému v jednotlivých členských štátoch. V súvislosti s druhým pilierom by si mali tiež ponechať plnú zodpovednosť za úlohu a funkcie rôznych inštitúcií, ktoré poskytujú zamestnanecké dôchodky, ako sú celoodvetvové dôchodkové fondy jednotlivých odvetví priemyslu, dôchodkové fondy spoločností a životné poisťovne. Zámerom tejto smernice nie je spochybniť túto výsadu členských štátov, ale skôr ich nabádať na budovanie primeraného, bezpečného a udržateľného zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a na uľahčenie cezhraničnej činnosti.

(20)

Vzhľadom na potrebu ďalšieho zlepšenia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia by Komisia mala na úrovni Únie vytvoriť významnú pridanú hodnotu tým, že podnikne ďalšie kroky na podporu spolupráce členských štátov so sociálnymi partnermi pri zlepšovaní dôchodkových plánov druhého piliera a že vytvorí expertnú skupinu na vysokej úrovni na posilnenie dôchodkových úspor druhého piliera v členských štátoch, vrátane výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi, najmä čo sa týka cezhraničnej činnosti.

(21)

Vnútroštátne predpisy týkajúce sa účasti samostatne zárobkovo činných osôb v IZDZ sú odlišné. V niektorých členských štátoch IZDZ môžu fungovať na základe dohôd s odvetvovými zväzmi, ktorých členovia konajú z pozície samostatne zárobkovo činných osôb alebo priamo so samostatne zárobkovo činnými osobami a zamestnancami. V niektorých členských štátoch sa samostatne zárobkovo činná osoba môže stať aj členom IZDZ, ak táto samostatne zárobkovo činná osoba koná ako zamestnávateľ alebo poskytuje podniku profesionálne služby. V niektorých členských štátoch sa samostatne zárobkovo činné osoby nemôžu prihlásiť do IZDZ, ak nie sú splnené určité požiadavky vrátane požiadaviek, ktoré ukladá sociálne a pracovné právo.

(22)

Inštitúcie spravujúce systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sú už koordinované na úrovni Únie, by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Mala by sa však vziať do úvahy osobitosť IZDZ, ktoré v jednom členskom štáte spravujú systémy sociálneho zabezpečenia aj zamestnaneckých dôchodkových plánov.

(23)

Táto smernica sa nevzťahuje na inštitúcie fungujúce na zásade kapitálového financovania v rámci povinných systémov sociálneho zabezpečenia.

(24)

Finančné inštitúcie, ktoré už využívajú právny rámec Únie, by sa vo všeobecnosti mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Takéto inštitúcie môžu však v niektorých prípadoch ponúkať služby v súvislosti so zamestnaneckými dôchodkami, preto je dôležité, aby sa zabezpečilo, že táto smernica nepovedie k narušeniu hospodárskej súťaže. Takýmto narušeniam možno predísť tak, že sa uplatnia požiadavky obozretnosti tejto smernice na podnikanie životných poisťovní v oblasti zamestnaneckých dôchodkov v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. a) bodom i) až iii) a s článkom 2 ods. 3 písm. b) bodmi ii) až iv) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (6). Komisia by mala takisto starostlivo monitorovať situáciu na trhu zamestnaneckých dôchodkov a posudzovať možnosť rozšírenia dobrovoľného uplatňovania tejto smernice na ostatné regulované finančné inštitúcie.

(25)

IZDZ sa zameriavajú na to, aby zaručili finančnú istotu v dôchodku, preto by dôchodkové dávky, ktoré vyplácajú, mali mať vo všeobecnosti formu doživotných platieb, platieb, ktoré sa majú vyplácať dočasne, jednorazových platieb alebo akúkoľvek kombináciu uvedených platieb.

(26)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím nedostali do rizika chudoby a mohli mať slušnú životnú úroveň. Dôležitým aspektom boja proti chudobe a neistote medzi staršími ľuďmi je primerané pokrytie biometrických rizík v ustanoveniach o zamestnaneckých dôchodkoch. Pri stanovovaní dôchodkového plánu by zamestnávatelia a zamestnanci alebo ich príslušní zástupcovia mali zvážiť možnosť dôchodkového plánu vrátane zabezpečenia pokrytia rizika dlhovekosti a rizík zdravotného postihnutia z povolania, ako aj zabezpečenia pozostalých rodinných príslušníkov.

(27)

Poskytnutie možnosti členským štátom na vylúčenie z rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych vykonávacích predpisov IZDZ, ktoré prevádzkujú dôchodkové plány, ktoré majú spolu celkovo menej než 100 členov, môže v uvedených členských štátoch uľahčiť dohľad bez toho, aby sa narušilo riadne fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti. Týmto by sa však nemalo porušiť právo takýchto IZDZ na vymenovanie investičných správcov zriadených a riadne oprávnených v inom členskom štáte na spravovanie ich investičného portfólia, a uschovávateľov alebo depozitárov zriadených a riadne oprávnených v inom členskom štáte na úschovu ich aktív. Členské štáty by mali v každom prípade uplatňovať určité ustanovenia týkajúce sa investičných pravidiel a systému riadenia a správy na tie IZDZ, ktoré prevádzkujú dôchodkové plány, ktoré majú celkovo viac než 15 členov.

(28)

Inštitúcie ako „Unterstützungskassen“ v Nemecku, kde členovia nemajú zákonné práva na dávky v určitej výške a kde sú ich záujmy chránené povinným zákonným poistením proti platobnej neschopnosti, by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(29)

V záujme ochrany členov a poberateľov dávok by IZDZ mali obmedziť svoje činnosti na tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a na tie, ktoré z nich vyplývajú.

(30)

V prípade konkurzu prispievajúceho podniku členom hrozí strata práce aj získaných dôchodkových práv. Preto je potrebné zabezpečiť jasné oddelenie medzi prispievajúcim podnikom a IZDZ a stanovenie minimálnych štandardov obozretnosti na ochranu členov. Prístup IZDZ k plánom ochrany dôchodkov alebo podobným mechanizmom, ktoré chránia nadobudnuté nároky členov a poberateľov dávok proti riziku zlyhania prispievajúceho podniku, by sa mal vziať do úvahy pri stanovovaní takýchto štandardov.

(31)

Fungovanie a dohľad nad IZDZ v jednotlivých členských štátoch sa výrazne líšia. V niektorých členských štátoch sa dohľad môže vykonávať nielen nad samotnou IZDZ, ale aj nad subjektmi alebo spoločnosťami, ktoré sú oprávnené spravovať takéto IZDZ. Členské štáty by mali mať možnosť zohľadňovať takúto osobitosť, ak sú účinne splnené požiadavky stanovené v tejto smernici. Členské štáty by mali takisto mať možnosť umožniť poisťovniam a iným finančným subjektom spravovať IZDZ.

(32)

IZDZ sú dôchodkové inštitúcie so sociálnym poslaním, ktoré poskytujú finančné služby. Zodpovedajú za poskytovanie zamestnaneckých dôchodkov, a preto by mali spĺňať určité minimálne štandardy obozretnosti vzhľadom na svoje činnosti a podmienky fungovania, pri zohľadnení vnútroštátnych pravidiel a tradícií. K takýmto inštitúciám by sa však nemalo pristupovať len ako k poskytovateľom finančných služieb. Hlavnými zásadami tejto smernice by malo byť primerané uznanie a podpora ich sociálnej funkcie a trojstranného vzťahu medzi zamestnancom, zamestnávateľom a IZDZ.

(33)

Ak IZDZ v súlade s vnútroštátnym právom spravujú dôchodkové fondy, ktoré nemajú právnu subjektivitu a skladajú sa z dôchodkových plánov jednotlivých členov, ktorých aktíva sú oddelené od aktív inštitúcie IZDZ, potom by členské štáty mali mať možnosť považovať každý dôchodkový fond za samostatný dôchodkový plán v zmysle tejto smernice.

(34)

Vzhľadom na veľký počet IZDZ v niektorých členských štátoch, že je potrebné nájsť pragmatické riešenie, vo vzťahu k poskytovaniu predchádzajúceho povolenia IZDZ. Ak však IORP chce spravovať dôchodkový plán v inom členskom štáte, malo by byť vyžadované predchádzajúce povolenie, ktoré udeľuje príslušný orgán v domovskom členskom štáte.

(35)

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne sociálne a pracovné právo týkajúce sa organizovania dôchodkových systémov vrátane povinného členstva a výsledkov dohôd kolektívneho vyjednávania, IZDZ by mali mať možnosť poskytovať služby v iných členských štátoch na základe povolenia, ktoré vydáva príslušný orgán domovského členského štátu IZDZ. IZDZ by mali mať povolené prijímať príspevky od podnikov nachádzajúcich sa v ktoromkoľvek členskom štáte a prevádzkovať dôchodkové plány, ktoré majú členov vo viacerých členských štátoch. Toto by potenciálne viedlo k výrazným úsporám z rozsahu pre takéto IZDZ, k zvýšeniu konkurencieschopnosti priemyslu Únie a uľahčeniu mobility pracovných síl.

(36)

Výkon práva IZDZ so sídlom v jednom členskom štáte spravovať zamestnanecký dôchodkový plán, ktorý bol zmluvne uzatvorený v inom členskom štáte, by mal plne rešpektovať ustanovenia sociálneho a pracovného práva platného v hostiteľskom členskom štáte, ak ide o zamestnanecké dôchodkové plány, napríklad definovanie a výplata dôchodkových dávok a podmienky prevoditeľnosti dôchodkových práv. Mal by sa objasniť rozsah pôsobnosti pravidiel obozretnosti, aby sa zabezpečila právna istota cezhraničných činností IZDZ.

(37)

IZDZ by mali mať možnosť cezhranične prevádzať dôchodkové plány do iných IZDZ v rámci Únie, aby sa uľahčila organizácia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na úrovni Únie. Prevody by mali podliehať povoleniu príslušného orgánu domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ potom, ako uvedený príslušný orgán získal súhlas príslušného orgánu domovského členského štátu IZDZ, ktorá prevádza dôchodkový plán. Prevod a jeho podmienky by mala vopred schvaľovať väčšina členov a poberateľov dávok, prípadne väčšina ich zástupcov, ako napríklad správcovia plánu založeného na truste.

(38)

V prípade prevodu časti dôchodkového plánu by sa mala zabezpečiť životaschopnosť prevedenej časti a zostávajúcej časti dôchodkového plánu a práva všetkých členov a poberateľov dávok by sa mali primerane chrániť po prevode tým, že sa vyžaduje, aby prevádzajúca aj prijímajúca IZDZ mali dostatočné a primerané aktíva na technické rezervy na prevedenú a zostávajúcu časť plánu.

(39)

V záujme uľahčenia koordinácie postupov dohľadu EIOPA môže požadovať informácie od príslušných orgánov v súlade s právomocami, ktoré boli na neho prenesené nariadením (EÚ) č. 1094/2010. Okrem toho v prípade úplného alebo čiastočného cezhraničného prevodu dôchodkového plánu, ak neexistuje dohoda medzi dotknutými príslušnými orgánmi EIOPA by mal mať možnosť zabezpečiť mediáciu.

(40)

Obozretný výpočet poistných rezerv je základnou podmienkou na zabezpečenie splnenia povinností vyplácať dôchodky tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska. Technické rezervy by sa mali vypočítať podľa uznávaných metód poistnej matematiky a mal by ich overovať poistný matematik alebo iný odborník v uvedenej oblasti. Najvyššie úrokové sadzby by sa mali zvoliť obozretne podľa príslušných vnútroštátnych pravidiel. Minimálna výška technických rezerv by mala stačiť na pokračujúce vyplácanie dôchodkov, ktoré sa už vyplácajú poberateľom dávok, a mali by sa do nej premietnuť aj záväzky vznikajúce z nadobudnutých dôchodkových práv členov. Poistno-matematickú funkciu by mali vykonávať osoby, ktoré majú znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky primerané veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v činnosti IZDZ a ktoré sú schopné preukázať svoje náležité skúsenosti zodpovedajúce platným odborným kvalifikáciám alebo iným normám.

(41)

Riziká, ktoré IZDZ pokrývajú, sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Domovské členské štáty by preto mali mať možnosť výpočtu technických rezerv podľa ďalších a podrobnejších pravidiel než sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

(42)

Dostatočné a primerané aktíva na pokrytie poistných rezerv by sa mali požadovať na ochranu záujmov členov dôchodkového plánu a poberateľov dávok z dôchodkového plánu, ak sa sponzorujúci subjekt stane insolventným.

(43)

V záujme podpory rovnakých podmienok pre domáce a cezhraničné IZDZ by členské štáty mali brať do úvahy požiadavky na financovanie domácich aj cezhraničných IZDZ.

(44)

V mnohých prípadoch by to mohol byť prispievajúci podnik, a nie IZDZ samotná, ktorý by pokryl biometrické riziko alebo zaručil určité dávky alebo investičné plnenie. V niektorých prípadoch je to však samotná IZDZ, ktorá poskytuje takéto pokrytie alebo záruky, a záväzky prispievajúceho podniku sa vo všeobecnosti vyčerpajú platením potrebných príspevkov. Za uvedených okolností by príslušná IZDZ mala mať vlastné zdroje založené na hodnote technických rezerv a rizikového kapitálu.

(45)

IZDZ sú investori s veľmi dlhým investičným horizontom. Aktíva, ktoré vlastnia IZDZ sa vo všeobecnosti nemôžu umoriť na iný účel ako na poskytovanie dôchodkov. Ďalej na to, aby IZDZ primerane chránili práva členov a poberateľov dávok, mali by si zvoliť také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a trvaniu ich záväzkov. Preto sa vyžaduje efektívny dohľad ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje IZDZ dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najefektívnejšej investičnej politike a ktorý ich zaväzuje konať obozretne. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry členov jednotlivých IZDZ.

(46)

Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby IZDZ fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku.

(47)

Metódy a prax dohľadu sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Členské štáty by preto mali dostať určitú voľnosť, čo sa týka presných pravidiel investovania, ktoré chcú uložiť IZDZ nachádzajúcim sa na ich území. Uvedené pravidlá by však nemali obmedzovať voľný pohyb kapitálu, ak to nie je odôvodnené z dôvodov obozretnosti.

(48)

Táto smernica by mala IZDZ zabezpečiť primeranú úroveň slobody investovania. IZDZ ako investori s veľmi dlhým investičným horizontom s nízkymi rizikami likvidity majú možnosť investovať do nelikvidných aktív ako akcie a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v multilaterálnych obchodných systémoch (ďalej len „MTF“) alebo organizovaných obchodných systémoch (ďalej len „OTF“) v rámci limitov obozretnosti. Môžu tiež využívať výhody medzinárodnej diverzifikácie. Investovanie do akcií v iných menách, než sú meny, v ktorých majú záväzky, a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v MTF alebo OTF by sa preto nemalo obmedzovať z iných než dôvodov obozretnosti, a to v súlade so zásadou obozretnosti na ochranu záujmov členov a poberateľov dávok.

(49)

Chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov.

(50)

IZDZ by mali mať možnosť investovať v iných členských štátoch v súlade s pravidlami stanovenými v ich domovských členských štátoch v záujme zníženia nákladov na cezhraničnú činnosť. Preto by hostiteľské členské štáty nemali stanovovať dodatočné investičné požiadavky na IZDZ nachádzajúce sa v iných členských štátoch.

(51)

Jednotlivci musia mať jasný prehľad o svojich dôchodkových právach vyplývajúcich z povinných a zamestnaneckých dôchodkových plánov, najmä ak tieto práva nadobudli vo viac ako jednom členskom štáte. Uvedený prehľad možno dosiahnuť vytvorením služieb na sledovanie dôchodkov v rámci Únie podobných tým, ktoré sa už zriadili v členských štátoch v nadväznosti na bielu knihu Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky, ktorá podporuje rozvoj takýchto služieb.

(52)

Niektoré riziká nemožno zmenšiť kvantitatívnymi požiadavkami premietnutými do technických rezerv a finančných požiadaviek, možno ich však vhodne riešiť požiadavkami na riadenie a správu. Na primerané riadenie rizika a ochranu členov a poberateľov dávok je preto veľmi dôležité, aby sa zabezpečil účinný systém riadenia a správy. Takéto systémy by mali byť primerané veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti činností IZDZ.

(53)

Politiky odmeňovania, ktoré podnecujú nadmerne rizikové správanie, môžu narušiť správne a účinné riadenie rizík IZDZ. Zásady a požiadavky na zverejňovanie politík odmeňovania, ktoré sa vzťahujú na iné druhy finančných inštitúcií Únie, by sa mali uplatňovať aj na IZDZ, pričom by sa však mala zohľadniť konkrétna štruktúra správy uvedených IZDZ v porovnaní s inými finančnými inštitúciami, ako aj potreba zohľadniť veľkosť, charakter, rozsah a zložitosť činností IZDZ.

(54)

Kľúčovou funkciou je schopnosť plniť konkrétne úlohy riadenia a správy. IZDZ by mali mať dostatočnú kapacitu na vykonávanie funkcie riadenia rizík, funkcie vnútorného auditu a ak je to relevantné aj poistno-matematickej funkcie. Ak sa v tejto smernici nestanovuje inak, identifikácia konkrétnej kľúčovej funkcie by nemala brániť tomu, aby sa IZDZ slobodne rozhodla, ako bude uvedenú kľúčovú funkciu organizovať v praxi. Nemalo by to však viesť k neprimerane zaťažujúcim požiadavkám, pretože by sa mala zohľadniť veľkosť, povaha, rozsah a zložitosť činností IZDZ.

(55)

Osoby, ktoré skutočne riadia IZDZ, by mali byť kolektívne spôsobilé a vhodné, a osoby, ktoré vykonávajú kľúčové funkcie, by mali mať primeranú odbornú spôsobilosť a skúsenosti a ak je to relevantné primeranú odbornú kvalifikáciu. Len na osoby zastávajúce kľúčové funkcie by sa však mala vzťahovať oznamovacia povinnosť vo vzťahu k príslušnému orgánu.

(56)

S výnimkou funkcie vnútorného auditu by malo byť možné, aby jedna osoba alebo organizačná jednotka vykonávala viacero kľúčových funkcií. Osoba alebo organizačná jednotka vykonávajúca kľúčovú funkciu by sa však mala líšiť od osoby alebo organizačnej jednotky, ktorá má podobnú kľúčovú funkciu v rámci prispievajúceho podniku. Členské štáty by mali mať možnosť povoliť IZDZ, aby kľúčové funkcie vykonávala rovnaká osoba alebo organizačná jednotka ako v prípade prispievajúceho podniku pod podmienkou, že IZDZ vysvetlí, ako bude predchádzať konfliktom záujmov s prispievajúcim podnikom alebo ako tieto konflikty vyrieši.

(57)

Je veľmi dôležité, aby IZDZ zlepšili svoje riadenie rizík, pričom zohľadnia cieľ spravodlivého rozloženia rizika a dávok medzi generácie v rámci zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, aby sa dali správne pochopiť potenciálne citlivé miesta vo vzťahu k udržateľnosti dôchodkových plánov a prerokovať ich s príslušnými orgánmi. IZDZ by mali v rámci svojho systému riadenia rizík vypracovať hodnotenie rizík pre činnosti súvisiace s dôchodkami. Uvedené hodnotenie rizika by malo byť k dispozícii príslušným orgánom a malo by, ak je to relevantné, obsahovať aj riziká súvisiace so zmenou klímy, s využívaním zdrojov, ochranou životného prostredia, sociálnymi rizikami a rizikami súvisiacimi s odpisovaním aktív z dôvodu regulačných zmien (tzv. uviaznuté aktíva).

(58)

Environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité pre investičnú politiku a systémy riadenia rizika IZDZ. Členské štáty by mali vyžadovať, aby IZDZ výslovne uviedli, keď sa takéto faktory posudzujú v rámci investičných rozhodnutí a ako tvoria súčasť systému riadenia rizík. Relevantnosť a závažnosť environmentálnych, sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy pre systémové investície a spôsob zohľadňovania takýchto faktorov by mali byť súčasťou informácií, ktoré na základe tejto smernice poskytuje IZDZ. To nevylučuje, aby IZDZ splnil požiadavku tým, že v takýchto informáciách uvedie, že environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy sa v jej investičnej politike nezohľadňujú, alebo že náklady na systém monitorovania relevantnosti a závažnosti takýchto faktorov a na spôsob ich zohľadňovania nie sú primerané veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti jej činností.

(59)

Každý členský štát by mal vyžadovať, aby každá IZDZ, ktorá sa nachádza na jeho území, vypracúvala ročné účtovné závierky a výročné správy berúc do úvahy každý dôchodkový plán, ktorý prevádzkuje IZDZ a ak je to relevantné ročné účtovné závierky a výročné správy pre každý dôchodkový plán. Ročné účtovné závierky a výročné správy vykazujúce pravdivý a spravodlivý prehľad aktív, pasív a finančného postavenia IZDZ, berúc do úvahy každý dôchodkový plán, ktorý prevádzkuje daná IZDZ, riadne schválené oprávnenou osobou, sú základným zdrojom informácií pre členov a poberateľov dávok z dôchodkového plánu a pre príslušné orgány. Umožňujú najmä príslušným orgánom monitorovať riadne finančné hospodárenie IZDZ a posúdiť, či IZDZ dokáže splniť všetky svoje zmluvné záväzky. Ročné účtovné závierky a výročné správy by sa mali zverejňovať, podľa možnosti na webovom sídle alebo inými prostriedkami, ako napríklad poskytovaním kópií na požiadanie.

(60)

Investičná politika IZDZ je rozhodujúcim faktorom pre bezpečnosť, ako aj dlhodobú hospodársku udržateľnosť zamestnaneckých dôchodkových plánov. IZDZ by preto mali vypracúvať a najmenej raz za tri roky prehodnocovať vyhlásenie o investičných zásadách. Takéto vyhlásenie by sa malo sprístupniť príslušným orgánom a na požiadanie aj členom a poberateľom dávok z každého dôchodkového plánu.

(61)

IZDZ by mali mať možnosť zveriť každú činnosť vrátane kľúčových funkcií, a to úplne alebo čiastočne, poskytovateľom služieb konajúcim v ich mene. IZDZ by mali pri obstarávaní kľúčových funkcií alebo iných činností prostredníctvom zverenia výkonu činnosti naďalej v plnej miere zodpovedať za plnenie svojich povinností podľa tejto smernice. IZDZ by mali uzavrieť písomnú dohodu s poskytovateľom služieb pri zverení výkonu činnosti. Na účely tejto smernice, toto sa nevzťahuje na dohody o službách operačného typu, napríklad pre pracovníkov bezpečnostných alebo údržbárskych služieb.

(62)

Členské štáty by mali mať možnosť požadovať vymenovanie depozitára v súvislosti s ochranou aktív IZDZ.

(63)

Vzhľadom na povahu vytvoreného dôchodkového plánu a administratívnu záťaž by IZDZ mali poskytovať jasné a primerané informácie potenciálnym členom, členom a poberateľom na podporu ich rozhodovania o dôchodku a na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti v rozličných štádiách plánu, napríklad pred pristúpením k plánu, počas členstva (vrátane odchodu do predčasného dôchodku) až po obdobie po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale vierohodný. Ak členovia znášajú investičné riziko, potom sú veľmi dôležité aj dodatočné informácie o investičnom profile, všetkých dostupných možnostiach a výkonnosti v minulosti. Všetky informácie by mali byť primerané potrebám používateľa a mal by sa v nich zohľadňovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä čo sa týka dostupnosti a prístupu k informáciám, ako sa stanovuje v článku 3 a článku 21. Členské štáty môžu rozhodnúť, kto má zabezpečovať informácie, ktoré sa poskytnú potenciálnym členom, členom a poberateľom dávok, napríklad aj prostredníctvom služieb na sledovanie dôchodkov.

(64)

Vzhľadom na osobitosti plánov zabezpečujúcich vopred stanovenú úroveň dávok, takéto dávky nie sú okrem výnimočných okolností poznačené výkonnosťou ani štruktúrou nákladov v minulosti. Tieto informácie by sa mali poskytovať iba vzhľadom na plány, kde členovia znášajú investičné riziko alebo môžu prijímať investičné rozhodnutia.

(65)

Pred pristúpením do dôchodkového plánu by sa potenciálnym členom mali poskytnúť všetky potrebné informácie, aby mohli prijať kvalifikované rozhodnutie. Ak potenciálni členovia nemajú na výber a do dôchodkového plánu sú zaregistrovaní automaticky, potom im IZDZ hneď po registrácii poskytne hlavné dôležité informácie týkajúce sa členstva.

(66)

Pre členov by IZDZ mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok, ktorý obsahuje najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie o dôchodkovom pláne. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a zrozumiteľný a mal by obsahovať príslušné a vhodné informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových plánoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite.

(67)

IZDZ by mali informovať členov v dostatočnom predstihu pred odchodom do dôchodku o ich možnostiach vyplácania dôchodkových dávok. Ak sa dôchodkové dávky nevyplácajú ako doživotná anuita, členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, by mali dostať informácie o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku.

(68)

Počas štádia vyplácania dôchodkových dávok by poberatelia dávok mali naďalej dostávať informácie o dávkach a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok počas poberania dôchodku. Poberatelia dávok by zároveň mali dostávať informácie aj o každom znížení splatných dávok, a to pred uplatnením každého takéhoto zníženia a po prijatí rozhodnutia o znížení. V záujme najlepšieho postupu sa odporúča, aby IZDZ túto skutočnosť konzultovali s poberateľmi dávok ešte pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

(69)

Príslušný orgán by mal uplatňovať svoje právomoci, ktorých hlavným cieľom je ochrana práv členov a poberateľov dávok a stabilita a riadne hospodárenie IZDZ.

(70)

Rozsah pôsobnosti obozretného dohľadu sa v jednotlivých členských štátoch líši. To môže spôsobiť problémy, ak IZDZ musí dodržiavať reguláciu svojho domovského členského štátu týkajúcu sa obozretnosti a súčasne aj sociálne a pracovné právo svojho hostiteľského členského štátu. Objasnením toho, ktoré oblasti sa na účely tejto smernice považujú za súčasť obozretného dohľadu, sa zmenšuje právna neistota a znižujú sa súvisiace náklady na transakcie.

(71)

Vnútorný trh pre IZDZ si vyžaduje vzájomné uznávanie štandardov obozretnosti. Príslušné orgány domovského členského štátu IZDZ by mali dohliadať nad tým, ako IZDZ dodržiava uvedené štandardy. Členské štáty by mali príslušným orgánom udeliť právomoci potrebné na používanie preventívnych alebo nápravných opatrení, ak IZDZ porušuje požiadavky tejto smernice.

(72)

V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad činnosťami zverenými na výkonu, vrátane všetkých následných činností opätovne zverených na výkon, je veľmi dôležité, aby príslušné orgány mali prístup k všetkým dôležitým údajom, ktoré majú poskytovatelia služieb, ktorým sa zveril výkon činnosti bez ohľadu na to, či ide o regulovaný alebo neregulovaný subjekt, a aby mali právo vykonávať kontroly priamo na mieste. V záujme zohľadňovania vývoja na trhu a zabezpečenia trvalého dodržiavania podmienok zverenia výkonu činnosti by príslušné orgány mali mať právomoci potrebné na to, aby mohli od IZDZ a poskytovateľov služieb požadovať informácie o všetkých zverených činnostiach.

(73)

Malo by sa prijať ustanovenie o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi, inými úradmi a subjektmi, ktorých úlohou je posilnenie finančnej stability a zrušenie dôchodkových plánov. Preto je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých by uvedená výmena informácií mala byť možná. Okrem toho, ak sa informácie môžu sprístupniť len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, uvedené orgány by mali mať, ak je to relevantné, možnosť podmieniť svoj súhlas splnením prísnych podmienok.

(74)

Každé spracovanie osobných údajov vykonávané podľa tejto smernice, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (7), a každá výmena alebo zaslanie informácií Európskymi orgánmi dohľadu podľa tejto smernice by mali byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8).

(75)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu so zamestnaneckým dôchodkovým zabezpečením organizovaným na úrovni Únie by Komisia po konzultácii s EIOPA mala uplatňovanie tejto smernice preskúmať a pripraviť správu a mala by uvedenú správu predložiť Európskemu parlamentu a Rade do 13. januára 2023.

(76)

S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi inštitúciami by sa prechodné obdobie, ktoré umožňuje poisťovniam, spadajúcim do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/138/ES, prevádzkovať ich podniky zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia podľa pravidiel uvedených v článku 4 tejto smernice, malo predĺžiť do 31. decembra 2022. Smernica 2009/138/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(77)

Ďalší vývoj modelov solventnosti na úrovni Únie, napríklad holistická súvaha, nie je z praktického hľadiska uskutočniteľný a z hľadiska nákladov a prínosov účinný, najmä z dôvodu rôznorodosti IZDZ v rámci jedného členského štátu a medzi rôznymi členskými štátmi. Na úrovni Únie by sa preto nemali vyvíjať kvantitatívne kapitálové požiadavky, ako napríklad Solventnosť II alebo modely holistickej súvahy z nej odvodené, čo sa týka IZDZ, pretože by potenciálne mohli znížiť ochotu zamestnávateľov poskytovať zamestnanecké dôchodkové plány.

(78)

Keďže cieľ tejto smernice, a to vytvoriť právny rámec Únie pokrývajúci IZDZ, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov uvedeného opatrenia, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(79)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 týkajúcim sa vysvetľujúcich dokumentov sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(80)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(81)

Táto smernica by sa nemala týkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica stanovuje pravidlá pre začatie a uskutočňovanie činností, ktoré vykonávajú inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na IZDZ. Ak v súlade s vnútroštátnym právom IZDZ nemajú právnu subjektivitu, členské štáty uplatnia túto smernicu buď na uvedené IZDZ, alebo, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, na tie oprávnené subjekty, ktoré sú zodpovedné za ich správu a konajú v ich mene.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

inštitúcie spravujúce systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (9) a (ES) č. 987/2009 (10);

b)

inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (11), 2009/138/ES, 2011/61/EÚ (12), 2013/36/EÚ (13) a 2014/65/EÚ (14);

c)

inštitúcie, ktoré fungujú na základe priebežného financovania;

d)

inštitúcie, kde zamestnanci prispievajúceho podniku nemajú žiadne zákonné práva na dávky a kde prispievajúci podnik môže kedykoľvek umoriť svoje aktíva a nemusí nevyhnutne spĺňať svoje záväzky vyplácať dôchodkové dávky;

e)

spoločnosti využívajúce systémy účtovných rezerv s úmyslom vyplatiť dôchodkové dávky svojim zamestnancom.

Článok 3

Uplatnenie na IZDZ, ktoré spravujú systémy sociálneho zabezpečenia

Na IZDZ, ktoré prevádzkujú aj povinné dôchodkové plány súvisiace so zamestnaním považované aj za systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, sa vzťahuje aj táto smernica pokiaľ ide o nepovinné zabezpečovanie zamestnaneckého dôchodku. V uvedenom prípade sa záväzky a zodpovedajúce aktíva oddelia a nemožno ich previesť na povinné dôchodkové plány, ktoré sa považujú za systémy sociálneho zabezpečenia alebo opačne.

Článok 4

Dobrovoľné uplatňovanie na inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/138/ES

Domovské členské štáty si môžu zvoliť uplatňovanie ustanovení článkov 9 až 14, článkov 19 až 22, článkov 23 ods. 1 a 2 a článkov 24 až 58 tejto smernice na oblasť pôsobenia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia životných poisťovní v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. a) bodmi i) až iii) a článkom 2 ods. 3 písm. b) bodmi ii) až iv) smernice 2009/138/ES. V uvedenom prípade všetky aktíva a pasíva zodpovedajúce zamestnaneckému dôchodkovému zabezpečeniu sa oddelia a spravujú a organizujú sa oddelene od ostatných činností životných poisťovní, bez možnosti prevodu.

V prípade uvedenom v prvom odseku tohto článku a len vtedy, keď sa to týka ich zabezpečovania zamestnaneckého dôchodku, životné poisťovne nepodliehajú článkom 76 až 86, článku 132, článku 134 ods. 2, článku 173, článku 185 ods. 5, článku 185 odsekom 7 a 8 a článku 209 smernice 2009/138/ES.

Domovský členský štát zabezpečí, aby buď príslušné orgány alebo orgány zodpovedné za dohľad nad životnými poisťovňami, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/138/ES, ako súčasť svojho dohľadu, overovali prísne oddelenie príslušného zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Článok 5

Malé IZDZ a povinné dôchodkové plány

S výnimkou článkov 32 až 35 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že neuplatnia túto smernicu, ako celok alebo čiastočne, na žiadnu IZDZ registrovanú či povolenú na ich území, ktorá prevádzkuje dôchodkové plány, ktoré majú celkovo spolu menej než 100 členov. Pokiaľ článok 2 ods. 2 nestanovuje inak, takéto IZDZ aj napriek tomu dostanú právo dobrovoľne uplatniť túto smernicu. Článok 11 sa môže uplatniť len vtedy, keď sa uplatnia všetky ostatné ustanovenia tejto smernice. Členské štáty uplatňujú ustanovenia článku 19 ods. 1 a článku 21 ods. 1 a 2 na každú IZDZ registrovanú alebo povolenú na ich území, ktorá prevádzkuje dôchodkové plány, ktoré majú viac než 15 členov.

Členské štáty si môžu zvoliť, že neuplatnia žiaden z článkov 1 až 8, článok 19 a články 32 až 35 na inštitúcie, v ktorých sa zamestnanecký dôchodok zabezpečuje podľa štatútu, podľa vnútroštátneho práva a zaručuje ho verejný orgán.

Článok 6

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ alebo „IZDZ“ je inštitúcia bez ohľadu na jej právnu formu, fungujúca na fondovom princípe, zriadená oddelene od prispievajúceho podniku alebo odvetvia na účel zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti so zamestnaneckou činnosťou na základe dohody alebo zmluvy dohodnutej:

a)

jednotlivo alebo kolektívne medzi zamestnávateľom (zamestnávateľmi) a zamestnancom (zamestnancami) alebo ich príslušnými zástupcami, alebo

b)

so samostatne zárobkovo činnými osobami, jednotlivo alebo kolektívne, v súlade s právom domovského a hostiteľského členského štátu,

a ktorá vykonáva činnosti priamo z nej vyplývajúce;

2.

„dôchodkový plán“ je zmluva, dohoda, správcovská listina alebo pravidlá stanovujúce, ktoré dôchodkové dávky sa poskytujú a za akých podmienok;

3.

„prispievajúci podnik“ je každý podnik alebo iný subjekt bez ohľadu na to, či zahŕňa jednu alebo viac právnických alebo fyzických osôb alebo sa z nich skladá, ktorý koná ako zamestnávateľ alebo z pozície samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako kombinácia uvedených dvoch a ktorý ponúka dôchodkový plán alebo platí príspevky do IZDZ;

4.

„dôchodkové dávky“ sú dávky vyplácané s ohľadom na dosiahnutie, alebo očakávania dosiahnutia, dôchodkového veku alebo, ak sú doplnkom k uvedeným dávkam a sú poskytované na prídavnom základe vo forme platieb v prípade úmrtia, zdravotného postihnutia alebo zániku zamestnania alebo vo forme podporných platieb alebo služieb v prípade choroby, chudoby alebo úmrtia. Tieto dávky môžu mať v záujme zabezpečenia finančnej istoty v dôchodku formu doživotných platieb, dočasných platieb, jednorazových platieb alebo akejkoľvek kombinácie uvedených platieb;

5.

„člen“ je osoba iná, než je poberateľ dávok alebo potenciálny člen, ktorú minulé alebo súčasné zamestnanecké činnosti oprávňujú alebo budú oprávňovať na dôchodkové dávky v súlade s ustanoveniami dôchodkového plánu;

6.

„poberateľ dávok“ je osoba poberajúca dôchodkové dávky;

7.

„potenciálny člen“ je osoba, ktorá je oprávnená zapojiť sa do dôchodkového plánu;

8.

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán určený na plnenie povinností stanovených v tejto smernici;

9.

„biometrické riziká“ sú riziká spojené s úmrtím, zdravotným postihnutím a dlhovekosťou;

10.

„domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom je IZDZ registrovaná alebo povolená a v ktorom sa nachádza jej riadiace ústredie v súlade s článkom 9;

11.

„hostiteľský členský štát“ je členský štát, ktorého sociálne a pracovné právo súvisiace s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov sa uplatňuje na vzťah medzi prispievajúcim podnikom a členmi alebo poberateľmi dávok;

12.

„prevádzajúca IZDZ“ je IZDZ, ktorá prevádza všetky pasíva dôchodkového plánu, technické rezervy a iné záväzky a práva ako aj zodpovedajúce aktíva alebo ich peňažný ekvivalent alebo ich časť do IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená v inom členskom štáte;

13.

„prijímajúca IZDZ“ je IZDZ, ktorá prijíma všetky pasíva dôchodkového plánu, technické rezervy a iné záväzky a práva ako aj zodpovedajúce aktíva alebo ich peňažný ekvivalent alebo ich časť z IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená v inom členskom štáte;

14.

„regulovaný trh“ je regulovaný trh v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 21 smernice 2014/65/EÚ;

15.

„multilaterálny obchodný systém“ alebo „MTF“ je mnohostranný obchodný systém alebo MTF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 22 smernice 2014/65/EÚ;

16.

„organizovaný obchodný systém“ alebo „OTF“ znamená organizovaný obchodný systém alebo OTF v zmysle článku 4 ods. 1 bod 23 smernice 2014/65/EÚ;

17.

„trvalý nosič“ je nástroj, ktorý umožňuje členovi alebo poberateľovi dávok uchovávať informácie adresované uvedenému členovi alebo poberateľovi dávok osobne spôsobom dostupným na budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

18.

„kľúčová funkcia“ v systéme riadenia a správy je vnútorná kapacita na vykonávanie praktických úloh, ktorá v sebe zahŕňa funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu a poistno-matematickú funkciu;

19.

„cezhraničná činnosť“ je prevádzkovanie dôchodkového plánu, kde sa vzťah medzi sponzorujúcim subjektom a členmi a poberateľmi dávok riadi sociálnym a pracovným právom súvisiacim s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov členského štátu, ktorý nie je domovským členským štátom.

Článok 7

Činnosti IZDZ

Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ registrované alebo povolené na ich území obmedzili svoje činnosti na operácie súvisiace s vyplácaním dôchodkov a činnosti z nich vyplývajúce.

Ak v súlade s článkom 4 životná poisťovňa spravuje zamestnanecké dôchodky oddelením svojich aktív a pasív, tieto oddelené aktíva a pasíva sa obmedzia na operácie súvisiace s vyplácaním dôchodkov a na činnosti priamo z nich vyplývajúce.

Vo všeobecnosti, ak je to relevantné, IZDZ vo svojich činnostiach zohľadňujú cieľ, ktorým je spravodlivé rozdelenie rizík a prínosov medzi generáciami.

Článok 8

Právne oddelenie prispievajúcich podnikov a IZDZ

Členské štáty zabezpečujú právne oddelenie prispievajúceho podniku a IZDZ registrovanej a povolenej na ich území, aby sa ochránili aktíva IZDZ v záujme členov a poberateľov dávok v prípade konkurzu prispievajúceho podniku.

Článok 9

Registrácia alebo povolenie

1.   Členské štáty zabezpečujú pre každú IZDZ, ktorej riadiace ústredie sa nachádza na ich území, že IZDZ je registrovaná vo vnútroštátnom registri, alebo je povolená príslušným orgánom.

Miesto riadiaceho ústredia odkazuje na miesto, kde sa prijímajú strategické rozhodnutia IZDZ.

2.   V prípade cezhraničných aktivít vykonávaných v súlade s článkom 11 sa v údajoch registra zároveň uvádzajú členské štáty, v ktorých IZDZ vykonáva svoju činnosť.

3.   Informácie z registra sa oznámia EIOPA, ktorý ich zverejní na svojom webovom sídle.

Článok 10

Prevádzkové požiadavky

1.   Členské štáty v súvislosti s každou IZDZ registrovanou alebo povolenou na ich území zabezpečia, aby:

a)

IZDZ uplatňovala riadne stanovené pravidlá týkajúce sa správy každého dôchodkového plánu;

b)

sa prispievajúci podnik zaviazal na pravidelnú výplatu dôchodku, ak uvedenú výplatu dôchodku zaručuje.

2.   V súlade so zásadou subsidiarity a berúc náležite do úvahy rozsah dôchodkov ponúkaných v systémoch sociálneho zabezpečenia môžu členské štáty stanoviť, že dodatočné dávky, ako je napríklad možnosť pokrytia dlhovekosti a zdravotného postihnutia, zabezpečenie pozostalých rodinných príslušníkov a záruka vrátenia príspevkov, sa ponúkajú členom, ak s tým súhlasia zamestnávatelia a zamestnanci alebo ich príslušní zástupcovia.

Článok 11

Cezhraničné činnosti a postupy

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne sociálne a pracovné právo o organizovaní dôchodkových systémov vrátane povinného členstva a výsledkov dohôd kolektívneho vyjednávania, členské štáty umožňujú, aby IZDZ registrovaná alebo povolená na ich území vykonávala cezhraničnú činnosť. Členské štáty umožňujú podnikom so sídlom na ich území, aby sponzorovali IZDZ, ktoré navrhujú alebo vykonávajú cezhraničnú činnosť.

2.   IZDZ, ktorá navrhuje výkon cezhraničnej činnosti a prijímanie príspevkov od prispievajúceho podniku, musí získať predchádzajúce povolenie od príslušného orgánu domovského členského štátu.

3.   IZDZ oznámi svoj zámer na vykonávanie cezhraničnej činnosti príslušnému orgánu domovského členského štátu. Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ pri realizovaní oznámenia poskytovali tieto informácie:

a)

názov hostiteľského členského štátu, ktorý môže byť, ak je to relevantné, určený prispievajúcim podnikom;

b)

názov a miesto riadiaceho ústredia prispievajúceho podniku;

c)

hlavné charakteristiky dôchodkového plánu, ktorý sa má viesť pre prispievajúci podnik.

4.   Ak je príslušný orgán domovského členského štátu oboznámený podľa odseku 3 a ak nevydal odôvodnené rozhodnutie, že administratívna štruktúra alebo finančná situácia IZDZ alebo bezúhonnosť a odborná kvalifikácia alebo skúsenosti osôb, ktoré riadia IZDZ, nie sú kompatibilné s navrhovanou cezhraničnou činnosťou, uvedený príslušný orgán do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií uvedených v odseku 3 oznámi uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu a zodpovedajúcim spôsobom informuje aj danú IZDZ.

Odôvodnené rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa vydá do troch mesiacov od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 3.

5.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu neoznámi informácie uvedené v odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi dôvody neoznámenia príslušnej IZDZ do troch mesiacov od doručenia všetkých informácií. V prípade neoznámenia informácií možno využiť právo na odvolanie na súdoch v domovskom členskom štáte.

6.   Na IZDZ vykonávajúce cezhraničnú činnosť sa vzťahujú požiadavky na informácie uvedené v hlave IV, ktoré stanovil hostiteľský členský štát v súvislosti s potenciálnymi členmi, členmi a poberateľmi dávok, ktorých sa uvedená cezhraničná činnosť týka.

7.   Skôr než IZDZ začne vykonávať cezhraničnú činnosť, príslušný orgán hostiteľského členského štátu do šiestich týždňov od doručenia informácií uvedených v odseku 3 informuje príslušný orgán domovského členského štátu o požiadavkách sociálneho a pracovného práva súvisiacich s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov, podľa ktorých sa musí prevádzkovať dôchodkový plán podporovaný prispievajúcim podnikom v hostiteľskom členskom štáte, a o informačných požiadavkách hostiteľského členského štátu uvedených v hlave IV, ktoré sa vzťahujú na cezhraničnú činnosť. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi tieto informácie IZDZ.

8.   Pri prijatí oznámenia uvedeného v odseku 7 alebo ak príslušný orgán domovského členského štátu nedoručí nijaké oznámenie do uplynutia obdobia stanoveného v odseku 7, IZDZ môže začať vykonávať cezhraničnú činnosť v súlade s požiadavkami sociálneho a pracovného práva hostiteľského členského štátu súvisiace s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov a s informačnými požiadavkami hostiteľského členského štátu uvedenými v odseku 7.

9.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu informuje príslušný orgán domovského členského štátu o všetkých významných zmenách v požiadavkách sociálneho a pracovného práva hostiteľského členského štátu súvisiacich s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov, ktoré môžu ovplyvniť charakteristiky dôchodkového plánu, ak sa týkajú cezhraničnej činnosti, a o všetkých významných zmenách v informačných požiadavkách hostiteľského členského štátu uvedených v odseku 7. Príslušný orgán domovského členského štátu oznamuje uvedené informácie IZDZ.

10.   Na činnosť IZDZ priebežne dohliada príslušný orgán hostiteľského členského štátu, čo sa týka súladu jej činností s požiadavkami sociálneho a pracovného práva hostiteľského členského štátu súvisiacimi s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov a informačných požiadaviek hostiteľského členského štátu uvedených v odseku 7. Ak tento dohľad odhalí nezrovnalosti, príslušný orgán hostiteľského členského štátu bezodkladne informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu v koordinácii s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu príjme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby IZDZ ukončila odhalené porušovanie.

11.   Ak napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný orgán domovského členského štátu alebo preto, že v domovskom členskom štáte chýbajú vhodné opatrenia, IZDZ aj naďalej porušuje platné ustanovenia požiadaviek sociálneho a pracovného práva hostiteľského členského štátu súvisiace s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov alebo informačné požiadavky hostiteľského členského štátu uvedené v odseku 7, príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže po tom, čo informoval príslušný orgán domovského členského štátu, prijať vhodné opatrenia na predchádzanie alebo potrestanie ďalších nezrovnalostí, a ak je to vyslovene nevyhnutné vrátane zastavenia činnosti danej IZDZ v hostiteľskom členskom štáte pre prispievajúci podnik.

Článok 12

Cezhraničné prevody

1.   Členské štáty umožňujú IZDZ, ktoré sú registrované alebo povolené na ich území, aby previedli na prijímajúcu IZDZ všetky pasíva dôchodkového plánu, technické rezervy a iné záväzky a práva ako aj zodpovedajúce aktíva alebo ich peňažný ekvivalent alebo ich časť.

2.   Členské štáty zabezpečujú, aby náklady na prevod neznášali ostatní členovia a poberatelia dávok prevádzajúcej IZDZ ani existujúci členovia a poberatelia dávok prijímajúcej IZDZ.

3.   Prevod musí vopred schváliť:

a)

väčšina dotknutých členov a poberateľov dávok alebo, ak je to relevantné, väčšina ich zástupcov. Väčšina sa vymedzuje v súlade s vnútroštátnym právom. Prevádzajúca IZDZ včas poskytuje informácie o podmienkach prevodu dotknutým členom a poberateľom dávok alebo, ak je to relevantné, ich zástupcom, a to pred podaním žiadosti uvedenej v odseku 4; a

b)

prípadne prispievajúci podnik.

4.   Na prevod všetkých pasív dôchodkového plánu, technických rezerv a iných záväzkov a práv ako aj zodpovedajúcich aktív alebo ich peňažného ekvivalentu alebo ich časti medzi odovzdávajúcou a prijímajúcou IZDZ musí vydať povolenie príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ po získaní predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu domovského členského štátu prevádzajúcej IZDZ. Žiadosť o povolenie prevodu predkladá prijímajúca IZDZ. Príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ udelí alebo odmietne udeliť povolenie a svoje rozhodnutie oznámi prijímajúcej IZDZ do troch mesiacov od doručenia žiadosti.

5.   Žiadosť o povolenie na prevod uvedená v odseku 4 obsahuje tieto informácie:

a)

písomnú dohodu medzi prevádzajúcou a prijímajúcou IZDZ, ktorá stanovuje podmienky prevodu;

b)

opis hlavných charakteristických znakov dôchodkového plánu;

c)

opis prevedených pasív alebo technických rezerv, ktoré sa majú previesť, a iných záväzkov a práv ako aj zodpovedajúcich aktív alebo ich peňažného ekvivalentu;

d)

názvy a miesta riadiacich ústredí prevádzajúcich a prijímajúcich IZDZ a členských štátov, v ktorých je každá IZDZ registrovaná alebo povolená;

e)

miesto riadiaceho ústredia prispievajúceho podniku a názov prispievajúceho podniku;

f)

dôkaz o predchádzajúcom povolení v súlade s odsekom 3;

g)

ak je to relevantné, názvy hostiteľských členských štátov, ktorých sociálne a pracovné právo relevantné pre zamestnanecké dôchodkové plány je záväzné pre konkrétny dôchodkový plán.

6.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ postúpi žiadosť uvedenú v odseku 4 príslušnému orgánu prevádzajúcej IZDZ, a to bezodkladne po jej doručení.

7.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ iba posúdi, či:

a)

prijímajúca IZDZ poskytla všetky informácie uvedené v odseku 5;

b)

administratívna štruktúra, finančná situácia prijímajúcej IZDZ a bezúhonnosť alebo odborná kvalifikácia alebo skúsenosti osôb riadiacich prijímajúcu IZDZ sú zlučiteľné s navrhovaným prevodom;

c)

dlhodobé záujmy členov a poberateľov dávok prijímajúcej IZDZ a prevedená časť plánu sú primerane chránené počas prevodu aj po ňom;

d)

technické rezervy prijímajúcej IZDZ sú plne financované v deň prevodu, ak prevod vyústi do cezhraničnej činnosti; a

e)

aktíva, ktoré sa majú previesť, sú dostatočné a primerané na pokrytie záväzkov, technických rezerv a iných záväzkov a práv, ktoré sa majú previesť, v súlade s platnými predpismi v domovskom členskom štáte prijímajúcej IZDZ.

8.   Príslušný orgán domovského členského štátu prevádzajúcej IZDZ iba posúdi, či:

a)

v prípade čiastočného prevodu záväzkov, technických rezerv a iných záväzkov a práv dôchodkového plánu ako aj jeho zodpovedajúcich aktív alebo ich peňažného ekvivalentu, dlhodobé záujmy členov a poberateľov dávok zostávajúcej časti plánu sú primerane chránené;

b)

sa individuálne nároky členov a poberateľov dávok v dôsledku prevodu neznížili;

c)

aktíva zodpovedajúceho dôchodkového plánu, ktoré sa majú previesť, sú dostatočné a primerané na pokrytie záväzkov, technických rezerv a iných záväzkov a práv, ktoré sa majú previesť, v súlade s platnými predpismi v domovskom členskom štáte prevádzajúcej IZDZ.

9.   Príslušný orgán domovského členského štátu prevádzajúcej IZDZ oznámi výsledky hodnotenia uvedeného v odseku 8 do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 6, aby príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ mohol prijať rozhodnutie v súlade s odsekom 4.

10.   Ak sa povolenie zamietne, príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ predloží zdôvodnenie zamietnutia v lehote do troch mesiacov ako je uvedené v odseku 4. Proti uvedenému odmietnutiu alebo nečinnosti príslušného orgánu domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ možno podať odvolanie na súdy v domovskom členskom štáte prijímajúcej IZDZ.

11.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ informuje príslušný orgán domovského členského štátu prevádzajúcej IZDZ o rozhodnutí uvedenom v odseku 4, a to do dvoch týždňov od prijatia uvedeného rozhodnutia.

Ak prevod vyústi do cezhraničnej činnosti, príslušný orgán domovského členského štátu prevádzajúcej IZDZ takisto informuje príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ o požiadavkách sociálneho a pracovného práva súvisiacich s oblasťou zamestnaneckých dôchodkových plánov, podľa ktorých sa dôchodkový plán prevádzkuje, a o informačných požiadavkách hostiteľského členského štátu uvedených v hlave IV, ktoré sa vzťahujú na cezhraničnú aktivitu. Toto sa oznamuje v lehote ďalších štyroch týždňov.

Príslušný orgán domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ oznámi tieto informácie prijímajúcej IZDZ do jedného týždňa od ich doručenia.

12.   Po doručení rozhodnutia o udelení povolenia uvedeného v odseku 4, alebo ak sa nedoručia nijaké informácie o rozhodnutí príslušného orgánu domovského členského štátu prijímajúcej IZDZ ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v treťom pododseku odseku 11, prijímajúca IORP môže začať s prevádzkovaním dôchodkového plánu.

13.   V prípade nesúhlasu s postupom či obsahom činnosti alebo s nečinnosťou príslušného orgánu domovského členského štátu prevádzajúcej alebo prijímajúcej IZDZ vrátane rozhodnutia o povolení alebo zamietnutí cezhraničného prevodu, EIOPA môže vykonať nezáväznú mediáciu v súlade s článkom 31 druhým odsekom písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 buď na žiadosť príslušných orgánov, alebo z vlastnej iniciatívy.

14.   Ak prijímajúca IZDZ vykonáva cezhraničnú aktivitu, uplatňuje sa článok 11 ods. 9, 10 a 11.

HLAVA II

KVANTITATÍVNE POŽIADAVKY

Článok 13

Technické rezervy

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby IZDZ, ktoré prevádzkujú zamestnanecké dôchodkové plány vždy stanovili, s ohľadom na celkový rozsah svojich dôchodkových plánov, primeranú sumu pasív zodpovedajúcu finančným záväzkom, ktoré vyplynú z ich portfólia existujúcich dôchodkových zmlúv.

2.   Domovský členský štát zabezpečí, aby IZDZ, ktoré prevádzkujú zamestnanecké dôchodkové plány, ak poskytujú krytie voči biometrickým rizikám alebo záruku buď investičného plnenia alebo danej úrovne dávok, stanovili dostatočné technické rezervy s ohľadom na celkový rozsah takýchto plánov.

3.   Technické rezervy sa počítajú každý rok. Domovský členský štát však môže povoliť výpočet raz za tri roky, ak IZDZ poskytne členom alebo príslušným orgánom osvedčenie alebo správu o úpravách na roky medzi tým. Do osvedčenia alebo správy sa premieta upravený vývoj technických rezerv a zmeny v pokrytých rizikách.

4.   Výpočet technických rezerv urobí a overí poistný matematik alebo iný odborník v uvedenej oblasti vrátane audítora, ak to umožňuje vnútroštátne právo, podľa poistno-matematických metód, ktoré uznajú príslušné orgány domovského členského štátu, v súlade s týmito zásadami:

a)

minimálna výška technických rezerv sa vypočíta podľa dostatočne obozretného poistno-matematického ocenenia, berúc do úvahy všetky záväzky na dávky a príspevky v súlade s dôchodkovými mechanizmami IZDZ. Musí byť dostatočná pre dôchodky aj pre dávky už vyplácané poberateľom dávok, aby sa aj naďalej mohli vyplácať a premietať záväzky, ktoré vznikajú z nadobudnutých dôchodkových práv členov. Ekonomické a poistno-matematické predpoklady zvolené na ocenenie pasív sa vyberú obozretne berúc do úvahy, ak je to vhodné, primeranú maržu pre nepriaznivú odchýlku;

b)

maximálne použité úrokové sadzby sa vyberú obozretne a určia sa v súlade so všetkými príslušnými pravidlami domovského členského štátu. Uvedené obozretné úrokové miery sa určia berúc do úvahy:

i)

výnosy zodpovedajúcich aktív, ktoré má IZDZ a predpokladaná budúca návratnosť investícií;

ii)

výnosy na trhu vysokokvalitných dlhopisov, štátnych dlhopisov, dlhopisov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, dlhopisov Európskej investičnej banky (EIB) alebo dlhopisov Európskeho nástroja finančnej stability, alebo;

iii)

kombinácia bodov i) a ii);

c)

biometrické tabuľky používané pre výpočet technických rezerv sa zakladajú na zásadách obozretnosti so zreteľom na hlavné charakteristiky skupiny členov a dôchodkových plánov, najmä očakávané zmeny v príslušných rizikách;

d)

metóda a základ výpočtu technických rezerv zostanú vo všeobecnosti konštantné z jedného finančného roka na druhý. Zmeny sa však môžu odôvodniť zmenou právnych, demografických alebo hospodárskych okolností, na základe ktorých sa tvoria predpoklady.

5.   Domovský členský štát môže urobiť výpočet technických rezerv v závislosti od dodatočných a podrobnejších požiadaviek, s úmyslom zabezpečiť primeranú ochranu záujmov členov a poberateľov dávok.

Článok 14

Financovanie technických rezerv

1.   Domovský členský štát vyžaduje, aby každá IZDZ mala vždy dostatočné a primerané aktíva na pokrytie technických rezerv s ohľadom na celkový rozsah prevádzkovaných dôchodkových plánov.

2.   Domovský členský štát môže povoliť, aby IZDZ mala v obmedzenom časovom období nedostatočné aktíva na pokrytie technických rezerv. V tomto prípade príslušné orgány vyžadujú, aby IZDZ prijala konkrétny a uskutočniteľný plán obnovy s časovým rozvrhom, aby sa zabezpečilo opätovné splnenie požiadaviek odseku 1. Na plán sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

IZDZ zostaví konkrétny a uskutočniteľný plán na opätovné určenie požadovanej výšky aktív, aby sa včas plne pokryli technické rezervy. Plán sa sprístupní členom alebo, ak je to relevantné, ich zástupcom a/alebo podlieha schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu;

b)

pri zostavovaní plánu sa berie do úvahy osobitná situácia IZDZ, najmä štruktúra aktív/pasív, profil rizík, plán likvidity, vekový profil členov oprávnených poberať dôchodok, novovytvorené dôchodkové plány a dôchodkové plány meniace sa z dôchodkových plánov, ktoré nemajú kapitálové krytie alebo majú len čiastočné kapitálové krytie na dôchodkové plány s plným kapitálovým krytím;

c)

v prípade skončenia dôchodkového plánu počas obdobia uvedeného v prvej vete tohto odseku IZDZ informuje príslušné orgány domovského členského štátu. IZDZ stanoví postup, aby sa previedli aktíva a zodpovedajúce pasíva uvedeného plánu na inú IZDZ, poisťovňu alebo iný vhodný subjekt. Tento postup sa zverejní príslušným orgánom domovského členského štátu a všeobecný prehľad postupu sa sprístupní členom alebo, ak je to relevantné, ich zástupcom v súlade so zásadou zachovania mlčanlivosti.

3.   V prípade cezhraničnej činnosti sa technické rezervy vždy plne financujú pokiaľ ide o celkový rozsah prevádzkovaných dôchodkových plánov. Ak táto podmienka nie je splnená, príslušný orgán domovského členského štátu urýchlene zasiahne a požiada IZDZ, aby bezodkladne navrhla primerané opatrenia a bez meškania ich začala realizovať tak, aby členovia a poberatelia dávok boli primerane chránení.

Článok 15

Bilančné rezervy

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby IZDZ, ktoré prevádzkujú dôchodkové plány, ak IZDZ sama, a nie prispievajúci podnik preberá záväzok pokrytia voči biometrickému riziku alebo poskytuje záruku daného investičného plnenia alebo danej úrovne dávok, mali trvalo dodatočné aktíva nad technickými rezervami, ktoré slúžia na vyrovnanie. Ich výška odráža typ rizika a portfólio aktív vzhľadom na celkový rozsah prevádzkovaných plánov. Uvedené aktíva sú bez všetkých predvídateľných záväzkov a slúžia ako bezpečnostný kapitál na absorbovanie rozdielov medzi projektovanými a skutočnými výdavkami a ziskami.

2.   Na účely výpočtu minimálnej výšky dodatočných aktív sa uplatňujú pravidlá stanovené v článkoch 16, 17 a18.

3.   Odsek 1 však nebráni členským štátom, aby od IZDZ nachádzajúcich sa na ich území vyžadovali, aby mali bilančné rezervy alebo aby stanovili podrobnejšie pravidlá za predpokladu, že sú zdôvodnené obozretnosťou.

Článok 16

Skutočná miera platobnej schopnosti

1.   Členské štáty vyžadujú od každej IZDZ uvedenej v článku 15 ods. 1, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, primeranú skutočnú mieru platobnej schopnosti v súvislosti s celou jej činnosťou, ktorá zodpovedá aspoň požiadavkám uvedenými v tejto smernici, v záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

2.   Skutočná miera platobnej schopnosti pozostáva z aktív IZDZ očistených od predvídateľných záväzkov a bez nehmotných položiek vrátane:

a)

splatného základného imania alebo, v prípade IZDZ s formou vzájomného poisťovacieho spolku, splatených počiatočných členských vkladov plus všetkých účtov členov vzájomného poisťovacieho spolku, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

i)

v zakladateľskej zmluve a stanovách sa musí uvádzať, že platby z uvedených účtov členom vzájomného poisťovacieho spolku sa môžu vykonať len vtedy, keď to nespôsobí, že skutočná miera platobnej schopnosti klesne pod požadovanú úroveň, alebo po zrušení spolku, ak boli všetky ostatné dlhy spolku vysporiadané;

ii)

v zakladateľskej zmluve a stanovách sa musí uvádzať v súvislosti so všetkými platbami uvedenými v bode i) a vykonanými z iných dôvodov, ako je individuálne ukončenie členstva vo vzájomnom poisťovacom spolku, že príslušná platba sa musí oznámiť príslušným orgánom aspoň mesiac vopred a že môže byť zakázaná v uvedenej lehote; a

iii)

príslušné ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov možno meniť len po tom, keď príslušné orgány vyhlásia, že nemajú námietku proti zmene, bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v bodoch i) a ii);

b)

rezervné fondy (povinné a voľné) nezodpovedajúce záväzkom z poistenia;

c)

zisk alebo strata prenesená po odpočte dividend na platenie; a

d)

ak sú povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ziskové rezervy objavujúce sa v súvahe, ak sa tieto môžu použiť na krytie všetkých strát, ktoré môžu vzniknúť, a ak neboli určené na rozdelenie medzi členov a poberateľov dávok.

Skutočná miera platobnej schopnosti sa zníži o sumu vlastných akcií v priamom vlastníctve IZDZ.

3.   Členské štáty môžu stanoviť, že skutočná miera platobnej schopnosti sa môže skladať aj z:

a)

kumulatívnych prednostných akcií a podriadených úverov do výšky 50 % nižšej položky zo skutočnej miery platobnej schopnosti a požadovanej miery platobnej schopnosti, najviac 25 % z toho sa bude skladať z podriadených úverov s pevnou splatnosťou alebo kumulatívnych prednostných akcií s pevnou splatnosťou za predpokladu, že existujú záväzné dohody, podľa ktorých v prípade konkurzu alebo likvidácie IZDZ budú podriadené úvery alebo prednostné akcie za nárokmi všetkých ostatných veriteľov a nebudú splatené, pokým sa v danom čase nevysporiadajú všetky ostatné splatné dlhy;

b)

cenných papierov bez určeného dátumu splatnosti a ďalších nástrojov, vrátane kumulatívnych prednostných akcií okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene a), maximálne do 50 % hodnoty zo skutočnej miery platobnej schopnosti alebo požadovanej miery platobnej schopnosti, podľa toho, čo je nižšie, a to pre všetky takéto cenné papiere a podriadené úvery uvedené v písmene a) za predpokladu, že spĺňajú tieto podmienky:

i)

nemožno ich splatiť z podnetu držiteľa alebo bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu;

ii)

zmluva o emisii umožňuje IZDZ odložiť platbu úroku z úveru;

iii)

nároky veriteľa voči IZDZ sú uspokojené až po úplnom uspokojení nárokov všetkých nepodriadených veriteľov;

iv)

dokumenty, ktorými sa spravuje emisia cenných papierov, upravujú schopnosť absorbovať stratu dlhu a nezaplatených úrokov, pričom umožnia IZDZ pokračovať v jej činnosti; a

v)

musia sa zohľadniť len sumy splatené v plnej výške.

Podriadené úvery spĺňajú na účely písmena a) aj tieto podmienky:

i)

zohľadňujú sa len prostriedky splatené v plnej výške;

ii)

v prípade úverov s pevnou splatnosťou je pôvodná splatnosť najmenej päť rokov. Najneskôr rok pred dátumom splatnosti IZDZ predloží príslušným orgánom na schválenie plán, ktorý dokumentuje, akým spôsobom sa udrží skutočná miera platobnej schopnosti na požadovanej úrovni alebo ako túto úroveň dosiahne, ak sa rozsah, v ktorom úver môže byť klasifikovaný ako prvok existujúcej miery platobnej schopnosti, nebude postupne znižovať aspoň počas piatich rokov pred dátumom splatnosti. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné splatenie takýchto úverov za predpokladu, že žiadosť podala emitujúca IZDZ a jej skutočná miera platobnej schopnosti neklesne pod požadovanú úroveň;

iii)

úvery, ktorých splatnosť nie je stanovená, sú splatné len na základe výpovede päť rokov vopred, ak sa tieto úvery už ďalej nepovažujú za zložku skutočnej miery platobnej schopnosti alebo ak sa pre predčasné splatenie osobitne nevyžaduje predchádzajúci súhlas príslušných orgánov. V tomto prípade to IZDZ oznámi príslušným orgánom najmenej šesť mesiacov pred dátumom navrhovaného splatenia, špecifikujúc skutočnú mieru solventnosti a požadovanú mieru platobnej schopnosti, tak pred splatením, ako aj po ňom. Príslušné orgány povolia splatenie, len ak skutočná miera platobnej schopnosti IZDZ neklesne pod požadovanú úroveň;

iv)

úverová zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého sa dlh stane splatným pred dátumami dohodnutého splácania za určených okolností iných ako likvidácia IZDZ; a

v)

úverovú zmluvu možno zmeniť až potom, keď príslušné orgány vyhlásia, že proti zmene nemajú námietky.

4.   Na základe žiadosti podloženej dôkazmi, ktorú IZDZ predloží príslušnému orgánu domovského členského štátu, a so súhlasom uvedeného príslušného orgánu, existujúcu mieru platobnej schopnosti môžu tvoriť aj:

a)

ak sa nepoužíva zillmerizácia alebo ak v prípade, že sa používa, predstavuje menej ako opatrenia pre obstarávacie náklady zahrnuté do poistného, rozdiel medzi nezillmerizovanými alebo čiastočne zillmerizovanými matematickými rezervami a matematickými rezervami zillmerizovanými so sadzbou rovnou zahrnutiu akvizičných nákladov zahrnutých do poistného;

b)

všetky skryté čisté rezervy vznikajúce z ocenenia aktív, pokiaľ takéto skryté čisté rezervy nie sú mimoriadnej povahy;

c)

jedna polovica nesplateného základného imania alebo počiatočných členských vkladov, ak splatená suma dosahuje 25 % uvedeného základného imania alebo počiatočných členských vkladov, najviac do výšky 50 % zo skutočnej alebo požadovanej miery platobnej schopnosti, podľa toho čo je nižšie.

Číslo uvedené v písmene a) však nesmie prekročiť 3,5 % sumy rozdielu medzi relevantnými kapitálovými sumami činností životného poistenia, činností zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a matematickými rezervami pre všetky poistky, pre ktoré je zillmerizácia možná. Rozdiel sa zníži o sumu všetkých neodpísaných obstarávacích nákladov vložených ako aktívum.

Článok 17

Požadovaná miera platobnej schopnosti

1.   Požadovaná miera platobnej schopnosti sa určí tak, ako je to stanovené v odsekoch 2 až 6 podľa upísaných záväzkov.

2.   Požadovaná miera platobnej schopnosti sa rovná súčtu týchto dvoch výsledkov:

a)

prvý výsledok:

podiel 4 % matematických rezerv týkajúcich sa priamej činnosti a prevzatého zaistenia bez postúpených zaistení sa vynásobí pomerom celkových matematických rezerv bez odpočítania postúpených zaistení za predchádzajúci finančný rok voči hrubým celkovým matematickým rezervám; pričom tento pomer nesmie byť nižší ako 85 %;

b)

druhý výsledok:

pre poistky, pre ktoré rizikový kapitál nepredstavuje záporné číslo, podiel 0,3 % takéhoto rizikového kapitálu, ktorý prevzala IZDZ, sa vynásobí pomerom celkového rizikového kapitálu nerozdeleného ako záväzok IZDZ po postúpení zaistenia a retrocesii voči celkovému rizikovému kapitálu bez zaistenia za predchádzajúci finančný rok; pričom tento pomer nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.

Pre krátkodobé poistenie pre prípad úmrtia s trvaním najviac tri roky je podiel 0,1 %. Pre takéto poistenie s trvaním dlhším ako tri roky, ale nie viac ako päť rokov, je uvedený podiel 0,15 %.

3.   Pre doplnkové poistenie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) bode iii) smernice 2009/138/ES sa požadovaná miera platobnej schopnosti rovná požadovanej miere platobnej schopnosti pre IZDZ podľa článku 18.

4.   Pre kapitalizačné operácie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) bode ii) smernice 2009/138/ES sa požadovaná miera platobnej schopnosti rovná podielu 4 % matematických rezerv, vypočítaných v súlade s odsekom 2 písm. a).

5.   Pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) bode i) smernice 2009/138/ES sa požadovaná miera platobnej schopnosti rovná 1 % ich aktív.

6.   Pre poistenia spojené s investičnými fondmi, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 3 písm. a) body i) a ii) smernice 2009/138/ES a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) bodoch iii), až v) smernice 2009/138/ES sa požadovaná miera platobnej schopnosti rovná výsledku nasledujúceho:

a)

v prípade, že IZDZ preberá investičné riziko, podielu 4 % technických rezerv vypočítaných v súlade s odsekom 2 písm. a);

b)

v prípade, že IZDZ nepreberá žiadne investičné riziko, ale pridelenie prostriedkov na krytie výdavkov na správu je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, podielu 1 % technických rezerv vypočítaného v súlade s odsekom 2 písm. a);

c)

v prípade, že IZDZ nepreberá žiadne investičné riziko a pridelenie prostriedkov na krytie nákladov na správu nie je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, sumy ekvivalentnej 25 % čistých výdavkov na správu za predchádzajúci finančný rok týkajúcich sa takýchto zaistení a operácií;

d)

v prípade, že IZDZ kryje riziko úmrtia, podielu 0,3 % rizikového kapitálu vypočítaný v súlade s odsekom 2 písm. b).

Článok 18

Požadovaná miera platobnej schopnosti na účely článku 17 ods. 3

1.   Požadovaná miera platobnej schopnosti sa určí buď na základe výšky poistného alebo príspevkov splatných za rok, alebo podľa priemerných nákladov na poistné plnenie za uplynulé tri finančné roky.

2.   Výška požadovanej miery platobnej schopnosti sa rovná vyššiemu z dvoch výsledkov stanovených v odsekoch 3 a 4.

3.   Základ poistného sa vypočíta s použitím vyššej hodnoty z predpísaného hrubého poistného alebo príspevkov vypočítaných nižšie, alebo z hrubého zaslúženého poistného alebo príspevkov.

Poistné a príspevky (vrátane poplatkov spojených s poistným a príspevkami), ktoré vznikli v súvislosti s priamym poistením v predchádzajúcom finančnom roku, sa spočítajú.

K tejto sume sa pripočíta suma poistného prijatá za všetko zaistenie v predchádzajúcom finančnom roku.

Od tohto súčtu sa potom odpočíta celková suma poistného alebo príspevkov zrušených v predchádzajúcom finančnom roku, ako aj celková suma daní a poplatkov, ktoré sa vzťahujú na poistné alebo príspevky vstupujúce do súhrnu.

Takto získaná suma sa rozdelí na dva diely, prvý dosahuje 50 000 000 EUR, druhý tvorí prebytok; vypočíta sa 18 % z prvého a 16 % z druhého dielu a hodnoty sa spočítajú.

Takto získaná suma sa vynásobí podielom, existujúcim pre sumu za predchádzajúce tri finančné roky, medzi výškou poistných plnení, ktoré IZDZ musí ešte uhradiť po odpočítaní súm, ktoré môže získať späť na základe zaistenia, a hrubou výškou poistných plnení. Uvedený pomer nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.

4.   Základy poistných plnení sa vypočítajú takto:

 

Výšky poistných plnení zaplatených v súvislosti s priamym poistením (bez odpočítania škôd, ktoré nesú zaisťovatelia a retrocesionári) v obdobiach uvedených v odseku 1 sa spočítajú.

 

K uvedenej sume sa potom pripočíta výška poistných plnení zaplatených v súvislosti so zaistením alebo retrocesiami prijatými v tých istých obdobiach a výška rezerv na poistné plnenie určená na konci predchádzajúceho finančného roka pre priame poistenie aj pre prijaté zaistenie.

 

Od tohto súčtu sa odpočíta suma poistných náhrad vyinkasovaných počas období uvedených v odseku 1.

 

Od zvyšnej sumy sa odpočíta výška rezerv na poistné plnenie určená na začiatku druhého finančného roka predchádzajúceho poslednému finančnému roku, pre ktorý existujú účty, pre priame poistenie aj pre prijaté zaistenie.

 

Jedna tretina takto získanej sumy sa rozdelí na dva diely, prvý dosahuje 35 000 000 EUR, druhý tvorí prebytok; vypočíta sa 26 % z prvého a 23 % z druhého dielu a hodnoty sa spočítajú.

 

Takto získaná suma sa vynásobí podielom, existujúcim pre sumu za predchádzajúce tri finančné roky, medzi výškou poistných plnení, ktoré IZDZ musí ešte uhradiť po odpočítaní súm, ktoré môže získať späť na základe zaistenia, a hrubou výškou poistných plnení. Uvedený pomer nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.

5.   Ak požadovaná miera platobnej schopnosti vypočítaná v odsekoch 2 až 4 je nižšia ako požadovaná miera platobnej schopnosti z predchádzajúceho roka, požadovaná miera platobnej schopnosti musí byť prinajmenšom rovná požadovanej miere platobnej schopnosti predchádzajúceho roka vynásobenej pomerom sumy technickej rezervy na budúce plnenie na konci predchádzajúceho finančného roka a sumy technickej rezervy na budúce plnenie na začiatku predchádzajúceho finančného roka. Pri uvedených výpočtoch sa technické rezervy počítajú bez zaistenia, ale podiel nesmie byť v žiadnom prípade vyšší ako 1.

Článok 19

Pravidlá investovania

1.   Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ, ktoré sú registrované alebo povolené na ich území, investovali v súlade so zásadou obozretnosti a najmä v súlade s týmito pravidlami:

a)

aktíva sa investujú v najlepšom dlhodobom záujme členov a poberateľov dávok ako celku; v prípade možného konfliktu záujmov IZDZ alebo subjekt, ktorý spravuje jej portfólio, zabezpečí, že sa investícia urobí vo výhradnom záujme členov a poberateľov dávok;

b)

v súlade so zásadou obozretnosti členské štáty umožnia IZDZ, aby zohľadňovali potenciálny dlhodobý vplyv investičných rozhodnutí na environmentálne a sociálne faktory a správne faktory riadenia a správy;

c)

aktíva sa investujú tak, aby sa zaručila bezpečnosť, kvalita, likvidita a rentabilita portfólia ako celku;

d)

aktíva sa investujú prevažne na regulovaných trhoch; investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa v každom prípade musia udržiavať na obozretných úrovniach;

e)

investície do derivátových nástrojov sú možné, pokiaľ takéto nástroje prispievajú k zníženiu investičných rizík alebo uľahčujú efektívne riadenie portfólia; musia sa obozretne oceniť, berúc do úvahy základné aktívum a musia sa zahrnúť do ocenenia aktív IZDZ. IZDZ sa vyhnú aj nadmernému vystaveniu sa riziku u jednej protistrany a u ostatných derivátových operácií;

f)

aktíva sa náležite rozložia tak, aby sa vyhlo nadmernému spoliehaniu sa na jednotlivé aktívum, emitenta alebo skupinu subjektov a akumuláciám rizika v portfóliu ako celku.

Investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny nesmú vystavovať IZDZ nadmernej koncentrácii rizika;

g)

investície do prispievajúceho podniku nepresiahnu 5 % portfólia ako celku a ak prispievajúci podnik patrí do skupiny, investícia do subjektov patriacich do tej istej skupiny ako prispievajúci podnik nepresiahne 10 % portfólia.

Ak je IZDZ podporovaná príspevkami niekoľkých prispievajúcich podnikov, investícia do uvedených prispievajúcich podnikov sa urobí obozretne, berúc do úvahy potrebu náležitého rozloženia.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia požiadavky uvedené v písmenách f) a g) na investovanie do štátnych dlhopisov.

2.   Členské štáty zabezpečia, zohľadniac veľkosť, povahu, rozsah a komplexnosť činností IZDZ, nad ktorými vykonávajú dohľad, aby príslušné orgány monitorovali primeranosť postupov posúdenia kreditného rizika IZDZ, posudzovali využívanie odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (15), v ich investičných politikách a v prípade potreby nabádali na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.

3.   Domovský členský štát zakáže IZDZ požičať si alebo konať ako ručiteľ v mene tretích strán. Členské štáty môžu však povoliť IZDZ urobiť niektoré výpožičky len na účely likvidity a na dočasné obdobie.

4.   Členské štáty nežiadajú od IZDZ, ktoré sú registrované alebo povolené na ich území, aby investovali do určených kategórií aktív.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, členské štáty nepodmienia investičné rozhodnutia IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, alebo jej investičného manažéra žiadnemu predchádzajúcemu schváleniu alebo požiadavkám systematického oznamovania.

6.   V súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 5 členské štáty môžu pre IZDZ, ktoré sú registrované alebo povolené na ich území, stanoviť podrobnejšie pravidlá vrátane kvantitatívnych pravidiel za predpokladu, že sú odôvodnené obozretnosťou, aby sa premietol celkový rozsah dôchodkových plánov, ktoré prevádzkujú uvedené IZDZ.

Členské štáty však nebránia IZDZ v:

a)

investovaní do výšky 70 % aktív pokrývajúcich technické rezervy alebo celého portfólia pre plány, v ktorých členovia nesú investičné riziká v akciách, obchodovateľných cenných papieroch, s ktorými sa zaobchádza ako s akciami a firemnými dlhopismi prijatými na obchodovanie na regulovaných trhoch, alebo prostredníctvom MTF (multilaterálnych obchodných systémov) alebo OTF (organizovaných obchodných systémov), a v rozhodovaní o relatívnej váhe uvedených cenných papierov vo svojom investičnom portfóliu; za predpokladu, že je to odôvodnené obozretnosťou, však členské štáty môžu uplatniť nižšiu hranicu, ktorá nie je nižšia ako 35 %, na IZDZ, ktoré prevádzkujú dôchodkové plány so zárukou dlhodobej úrokovej miery, nesú investičné riziko a samé umožňujú túto záruku;

b)

investovaní do výšky 30 % aktív pokrývajúcich technické rezervy v aktívach denominovaných v iných menách než sú tie, v ktorých sú vyjadrené záväzky;

c)

investovaní do nástrojov, ktoré majú dlhodobý investičný horizont a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, do MTF alebo OTF;

d)

investovaní do nástrojov, ktoré sú vydávané alebo zaručené EIB, poskytované v rámci Európskeho fondu pre strategické investície, európskych dlhodobých investičných fondov, európskych fondov sociálneho podnikania a európskych fondov rizikového kapitálu.

7.   Odsek 6 nevylučuje právo členských štátov vyžadovať od IZDZ, ktoré sú zaregistrované alebo povolené na ich území, uplatňovanie prísnejších investičných pravidiel aj jednotlivo za predpokladu, že sú odôvodnené obozretnosťou, najmä na základe záväzkov, do ktorých vstúpila IZDZ.

8.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu IZDZ, ktorá vykonáva cezhraničnú aktivitu uvedenú v článku 11, nesmie stanovovať investičné pravidlá nad rámec tých opatrení, ktoré sú stanovené v odsekoch 1 až 6 pre časť aktív, ktoré zahŕňajú technické rezervy pre cezhraničnú aktivitu.

HLAVA III

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTÍ

KAPITOLA 1

Systém riadenia a správy

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 20

Zodpovednosť riadiaceho alebo dozorného orgánu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán alebo dozorný orgán IZDZ niesol podľa vnútroštátneho práva konečnú zodpovednosť za dodržiavanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých podľa tejto smernice zo strany dotknutej IZDZ.

2.   Touto smernicou nie je dotknutá úloha sociálnych partnerov pri riadení IZDZ.

Článok 21

Všeobecné požiadavky na riadenie a správu

1.   Členské štáty požadujú od všetkých IZDZ, aby zaviedli účinný systém riadenia a správy, ktorým sa zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie ich činností. Uvedený systém zahŕňa primeranú a transparentnú organizačnú štruktúru s jasným rozdelením a vhodným oddelením zodpovedností, ako aj účinný systém zabezpečujúci odovzdávanie informácií. Systém riadenia a správy zahŕňa zváženie environmentálnych, sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy týkajúcich sa investičných aktív pri investičných rozhodnutiach a podlieha pravidelným vnútorným kontrolám.

2.   Systém riadenia a správy uvedený v odseku 1 je primeraný veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti činností IZDZ.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ zaviedli a uplatňovali písomné pravidlá týkajúce sa riadenia rizika, vnútorného auditu a prípadne poistno-matematických činností a výkonu zverených činností. Uvedené písomné pravidlá sa vopred schvaľujú riadiacim orgánom alebo dozorným orgánom IZDZ a aspoň každé tri roky sa skúmajú a upravujú v súvislosti s každou podstatnou zmenou v systéme alebo v príslušnej oblasti.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ zaviedli účinný systém vnútornej kontroly. Uvedený systém zahŕňa administratívne a účtovné postupy, rámec vnútornej kontroly, vhodné ustanovenia o oznamovaní informácií na všetkých úrovniach IZDZ.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ prijali primerané kroky na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti výkonu svojich činností vrátane vypracovania záložných plánov. Na uvedený účel IZDZ využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy.

6.   Členské štáty požadujú, aby IZDZ mali aspoň dve osoby, ktoré IZDZ skutočne riadia. Členské štáty môžu povoliť, aby iba jedna osoba skutočne riadila IZDZ, a to na základe odôvodneného posúdenia vykonaného príslušnými orgánmi. V uvedenom posúdení sa zohľadňuje úloha sociálnych partnerov pri celkovom riadení IZDZ, ako aj veľkosť, povaha, rozsah a zložitosť činností IZDZ.

Článok 22

Požiadavky na spôsobilé a vhodné riadenie

1.   Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ zabezpečili, aby osoby, ktoré IZDZ skutočne riadia, osoby, ktoré vykonávajú kľúčové funkcie, a prípadne osoby alebo subjekty, ktoré prostredníctvom zverenia výkonu činnosti zabezpečovali kľúčovú funkciu v súlade s článkom 31, pri vykonávaní svojich úloh spĺňali tieto požiadavky:

a)

požiadavka spôsobilosti:

i)

v prípade osôb, ktoré skutočne riadia IZDZ, toto znamená, že ich kvalifikácia, vedomosti a skúsenosti ako celok sú primerané na to, aby im umožnili zabezpečiť riadne a obozretné riadenie IZDZ;

ii)

v prípade osôb, ktoré vykonávajú poistno-matematické kľúčové funkcie alebo kľúčové funkcie vnútorného auditu, toto znamená, že ich odborná kvalifikácia, vedomosti a skúsenosti sú primerané na to, aby im umožnili riadne vykonávanie ich kľúčových funkcií;

iii)

v prípade osôb, ktoré vykonávajú iné kľúčové funkcie, toto znamená, že ich kvalifikácia, vedomosti a skúsenosti sú primerané na to, aby im umožnili riadne vykonávanie ich kľúčových funkcií; a

b)

požiadavka týkajúca sa vhodnosti: sú bezúhonné a majú dobrú povesť.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli posúdiť, či osoby, ktoré skutočne riadia IZDZ alebo vykonávajú kľúčové funkcie, spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1.

3.   Ak domovský členský štát požaduje doklad o bezúhonnosti a doklad o tom, že na nich v minulosti nebol vyhlásený konkurz, alebo oba tieto doklady v prípade osôb uvedených v odseku 1, uvedený členský štát uzná ako postačujúci doklad výpis z registra trestov z iného členského štátu, alebo, ak výpis z registra trestov nie je k dispozícii, rovnocenný doklad vystavený príslušným súdnym alebo správnym orgánom buď v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je dotknutá osoba, alebo v domovskom členskom štáte, ktorým sa potvrdzuje, že uvedené požiadavky boli splnené.

4.   Ak žiaden príslušný súdny alebo správny orgán buď v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je dotknutá osoba, alebo v domovskom členskom štáte nevydá rovnocenný dokument, ako sa uvádza v odseku 3, umožní sa uvedenej osobe, aby namiesto tohto dokumentu urobila prísažné vyhlásenie.

V domovských členských štátoch, v ktorých neexistuje žiadny predpis, ktorý by upravoval vykonanie prísažného vyhlásenia, sa však štátnym príslušníkom iných dotknutých členských štátov umožní podať čestné vyhlásenie pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, ktorého štátnymi príslušníkmi sú, alebo pred notárom v jednom z uvedených členských štátov. Takýto orgán alebo notár vystaví osvedčenie potvrdzujúce pravosť tohto prísažného vyhlásenia alebo čestného vyhlásenia.

5.   Doklad o tom, že v minulosti nedošlo k vyhláseniu konkurzu, uvedený v odseku 3, môže byť aj vo forme vyhlásenia štátneho príslušníka iného dotknutého členského štátu pred príslušným súdnym, profesijným alebo obchodným orgánom v uvedenom inom členskom štáte.

6.   Doklady uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 sa musia predložiť do troch mesiacov od dátumu ich vystavenia.

7.   Členské štáty určia orgány a subjekty príslušné vystavovať doklady uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 a okamžite o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

Členské štáty takisto informujú ostatné členské štáty a Komisiu o orgánoch alebo subjektoch, pre ktoré sa doklady uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 majú priložiť k žiadosti o povolenie vykonávať na území uvedeného členského štátu činnosti uvedené v článku 11.

Článok 23

Politika odmeňovania

1.   Členské štáty požadujú, aby IZDZ stanovili a uplatňovali zdravú politiku odmeňovania všetkých tých osôb, ktoré skutočne riadia IZDZ a vykonávajú kľúčové funkcie, ako aj ďalších kategórií zamestnancov, ktorých profesionálna činnosť má hmotný dosah na rizikový profil IZDZ, a to spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti a vnútornej organizácii inštitúcií, ako aj veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

2.   Pokiaľ nie je stanovené inak v nariadení (EÚ) 2016/679, IZDZ pravidelne zverejňujú relevantné informácie týkajúce sa politiky odmeňovania.

3.   Pri stanovení a uplatňovaní politiky odmeňovania uvedenej v odseku 1 IZDZ postupujú v súlade s týmito zásadami:

a)

politika odmeňovania sa stanovuje, vykonáva a udržiava v súlade s činnosťami, rizikovým profilom, cieľmi a dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou IZDZ ako celku a podporuje zdravé, obozretné a účinné riadenie IZDZ;

b)

politika odmeňovania je v súlade s dlhodobými záujmami členov dôchodkových plánov a poberateľov dávok z dôchodkových plánov, ktoré prevádzkuje IZDZ;

c)

politika odmeňovania zahŕňa opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmu;

d)

politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a nenabáda na riskovanie, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi a pravidlami IZDZ;

e)

politika odmeňovania sa uplatňuje na IZDZ a poskytovateľov služieb uvedených v článku 31 ods. 1, pokiaľ sa na uvedených poskytovateľov služieb nevzťahujú smernice uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b);

f)

IZDZ stanoví všeobecné zásady politiky odmeňovania, preskúmava a aktualizuje ju aspoň každé tri roky, a zodpovedá za jej vykonávanie;

g)

riadenie a správa v súvislosti s odmeňovaním a dohľadom nad ním sú jasné, transparentné a účinné.

Oddiel 2

Kľúčové funkcie

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty vyžadujú od IZDZ, aby zaviedli tieto kľúčové funkcie: funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu a tam, kde je to vhodné, poistno-matematickú funkciu. IZDZ umožnia držiteľom kľúčových funkcií, aby vykonávali svoje úlohy účinným, objektívnym, spravodlivým a nezávislým spôsobom.

2.   IZDZ môžu povoliť, aby jedna osoba alebo organizačná jednotka vykonávala viac ako jednu kľúčovú funkciu, a to s výnimkou funkcie vnútorného auditu uvedenej v článku 26, ktorá je nezávislá od iných kľúčových funkcií.

3.   Jedna osoba alebo organizačná jednotka, ktorá vykonáva kľúčovú funkciu, je odlišná od osoby alebo organizačnej jednotky, ktorá má podobnú kľúčovú funkciu v prispievajúcom podniku. S prihliadnutím na veľkosť, povahu, rozsah a komplexnosť činností IZDZ môžu členské štáty povoliť IZDZ, aby kľúčové funkcie vykonávala rovnaká osoba alebo organizačná jednotka ako v prípade prispievajúceho podniku, a to za predpokladu, že IZDZ vysvetlí, ako bude uvedeným konfliktom s prispievajúcim podnikom predchádzať a ako ich bude riadiť.

4.   Každé významné zistenie a odporúčanie v oblasti ich zodpovednosti držitelia kľúčovej funkcie oznámia správnemu a riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu IZDZ, ktorý určí, aké opatrenia sa majú prijať.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo nevypovedať vo vlastný neprospech, držiteľ kľúčovej funkcie informuje príslušný orgán IZDZ, ak správny a riadiaci orgán alebo dozorný orgán IZDZ neprijme primerané a včasné nápravné opatrenia, v týchto prípadoch:

a)

ak osoba alebo organizačná jednotka, ktorá vykonáva kľúčovú funkciu, zistí značné riziko, že IZDZ nedodrží vecne významnú zákonnú požiadavku, a nahlási to správnemu a riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu IZDZ a ak by táto skutočnosť mohla mať výrazný vplyv na záujmy členov a poberateľov dávok; alebo

b)

ak osoba alebo organizačná jednotka, ktorá vykonáva kľúčovú funkciu, konštatovala závažné porušenie zákonov, nariadení alebo správnych opatrení vzťahujúcich sa na IZDZ a jej činnosti v kontexte kľúčovej funkcie uvedenej osoby alebo organizačnej jednotky a nahlási to správnemu a riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu IZDZ.

6.   Členské štáty zabezpečia právnu ochranu osôb, ktoré informujú príslušný orgán v súlade s odsekom 5.

Článok 25

Riadenie rizík

1.   Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ – spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností – zaviedli účinnú funkciu riadenia rizík. Uvedená funkcia je štruktúrovaná spôsobom uľahčujúcim fungovanie systému riadenia rizík, v súvislosti s ktorým IZDZ prijímajú stratégie, procesy a postupy oznamovania potrebné na pravidelné zisťovanie, meranie, monitorovanie a riadenie rizík, ktorým IZDZ a dôchodkové plány nimi prevádzkované sú alebo by mohli byť vystavené, ako aj vzájomnej závislosti týchto rizík, a to na individuálnej aj súhrnnej úrovni, a tiež na oznamovanie uvedených rizík správnemu, riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu IZDZ.

Uvedený systém riadenia rizík musí byť efektívny a riadne integrovaný do organizačnej štruktúry a rozhodovacích procesov IZDZ.

2.   V náležitých prípadoch sa systém riadenia rizík spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti a vnútornej organizácii IZDZ ako aj veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti činností IZDZ týka rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť v IZDZ alebo podnikoch, ktorým boli úlohy alebo činnosti IZDZ zverené na výkon aspoň v týchto oblastiach:

a)

upisovanie rizík a tvorba rezerv;

b)

riadenie aktív – záväzkov;

c)

investície, najmä deriváty, sekuritizácie a podobné záväzky;

d)

riadenie rizika likvidity a koncentrácie;

e)

riadenie operačného rizika;

f)

poistenie a iné techniky zmierňovania rizika;

g)

environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti riadenia a správy spojené s investičným portfóliom a jeho riadením.

3.   Ak v súlade s podmienkami dôchodkového plánu členovia a poberatelia dávok znášajú riziká, systém riadenia rizík zohľadňuje tieto riziká aj z hľadiska členov a poberateľov dávok.

Článok 26

Funkcia vnútorného auditu

Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ – spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností – zabezpečili účinnú funkciu vnútorného auditu. Funkcia vnútorného auditu zahŕňa hodnotenie primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly a ostatných prvkov systému riadenia a správy vrátane prípadných činností zverených na výkon.

Článok 27

Poistno-matematická funkcia

1.   Ak samotná IZDZ zabezpečuje krytie pre prípad biometrického rizika alebo zaručuje buď investičné plnenie, alebo určitú úroveň dávok, členské štáty vyžadujú, aby IZDZ zabezpečili účinnú poistno-matematickú funkciu s cieľom:

a)

koordinovať výpočet technických rezerv a dohliadať naň;

b)

posúdiť vhodnosť metodík a podkladových modelov použitých na výpočet technických rezerv, ako aj predpokladov na tento účel;

c)

posúdiť dostatočnosť a kvalitu údajov použitých na výpočet technických rezerv;

d)

porovnať predpoklady, ktoré sú základom pre odhad technických rezerv, so skúsenosťami;

e)

informovať správny a riadiaci orgán alebo dozorný orgán IZDZ o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv;

f)

vyjadriť stanovisko k celkovej koncepcii upisovania v prípade IZDZ, ktorá má takúto politiku;

g)

vyjadriť stanovisko k primeranosti poistných pravidiel v prípade IZDZ, ktorá má takéto pravidlá; a

h)

prispieť k účinnému uplatňovaniu systému riadenia rizík.

2.   Členské štáty požadujú, aby IZDZ určili aspoň jednu nezávislú osobu v rámci IZDZ alebo mimo nej, ktorá je zodpovedná za poistno-matematickú funkciu.

Oddiel 3

Dokumenty týkajúce sa riadenia a správy

Článok 28

Vlastné posúdenie rizík

1.   Členské štáty vyžadujú, aby IZDZ – spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností – vykonali a zdokumentovali vlastné posúdenie rizík.

Uvedené posúdenie rizík sa vykonáva pravidelne aspoň každé tri roky a bezodkladne po každej podstatnej zmene v rizikovom profile IZDZ alebo dôchodkových plánov, ktoré IZDZ prevádzkuje. Ak dôjde k podstatnej zmene v rizikovom profile konkrétneho dôchodkového plánu, posúdenie rizík sa môže obmedziť na uvedený dôchodkový plán.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby posúdenie rizík uvedené v odseku 1, so zreteľom na veľkosť a vnútornú organizáciu IZDZ, ako aj na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosti činnosti IZDZ, zahŕňalo:

a)

opis toho, akým spôsobom je vlastné posúdenie rizík začlenené do procesu riadenia a do rozhodovacích procesov IZDZ;

b)

posúdenie účinnosti systému riadenia rizík;

c)

opis spôsobu, akým IZDZ predchádza konfliktom záujmov, pokiaľ ide o prispievajúci podnik, ak IZDZ zverí výkon činnosti kľúčovej funkcie prispievajúcemu podniku v súlade s článkom 24 ods. 3;

d)

posúdenie celkových finančných potrieb IZDZ vrátane prípadného opisu plánu obnovy;

e)

posúdenie rizík pre členov a poberateľov dávok súvisiacich s vyplatením ich dôchodkových nárokov a účinnosti akéhokoľvek opravného prostriedku, pričom sa prípadne zohľadnia:

i)

mechanizmy indexácie;

ii)

mechanizmy na zníženie dávky vrátane rozsahu, v akom nadobudnuté dôchodkové dávky možno znížiť, za akých podmienok a kým;

f)

kvalitatívne posúdenie mechanizmov ochraňujúcich dôchodkové dávky vrátane, v náležitých prípadoch, záruk, prísľubov alebo iných typov finančnej podpory zo strany prispievajúceho podniku, poistenia alebo zaistenia podnikom, na ktorý sa vzťahuje smernica 2009/138/ES, alebo pokrytia systémom dôchodkového zabezpečenia, a to v prospech IZDZ alebo členov a poberateľov dávok;

g)

kvalitatívne posúdenie operačného rizika;

h)

keď sa zvažujú environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy pri investičných rozhodnutiach, posúdenie nových alebo vznikajúcich rizík, vrátane rizík týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a životného prostredia, sociálnych rizík a rizík spojených s odpisovaním aktív z dôvodu regulačných zmien.

3.   Na účely odseku 2 IZDZ zavedú metódy na určenie a posúdenie rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené v krátkodobom aj dlhodobom horizonte a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť IZDZ plniť si povinnosti. Uvedené metódy sú primerané veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti rizík zahrnutých v činnostiach inštitúcií. Tieto metódy sú opísané vo vlastnom posúdení rizík.

4.   Vlastné posúdenie rizík sa zohľadňuje v strategických rozhodnutiach IZDZ.

Článok 29

Ročné účtovné závierky a výročné správy

Členské štáty vyžadujú, aby každá IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, pripravila a zverejnila ročnú účtovnú závierku a výročnú správu berúc do úvahy každý dôchodkový plán, ktorý vedie daná IZDZ a, kde je to vhodné, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu pre každý dôchodkový plán. Ročné účtovné závierky a výročné správy podávajú pravdivý a čestný prehľad o aktívach, pasívach a finančnom postavení IZDZ a obsahujú zverejnenie významných investičných podielov. Ročné účtovné závierky a informácie v správach sú konzistentné, komplexné, čestne predložené a náležite schválené oprávnenými osobami v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 30

Vyhlásenie o zásadách investičnej politiky

Členské štáty zabezpečia, aby každá IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, vypracovala a najmenej raz za tri roky prehodnotila vyhlásenie o zásadách investičnej politiky. Uvedené vyhlásenie sa má revidovať bez meškania po každej významnej zmene v investičnej politike. Členské štáty zabezpečia, aby toto vyhlásenie obsahovalo aspoň také informácie, ako sú metódy merania investičného rizika, zavedené procesy riadenia rizík a prideľovanie strategických aktív s ohľadom na charakter a trvanie dôchodkových záväzkov a ako investičná politika zohľadňuje environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy. Vyhlásenie sa sprístupní verejnosti.

KAPITOLA 2

Zverenie výkonu činnosti a riadenie investícií

Článok 31

Zverenie výkonu činnosti

1.   Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby IZDZ, ktoré sú registrované alebo povolené na ich území, zverili akúkoľvek činnosť vrátane ich kľúčových funkcií a správu týchto IZDZ, celkovo alebo čiastočne, poskytovateľom služieb fungujúcim v mene uvedených IZDZ.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ zostali pri zverení výkonu činnosti kľúčových funkcií alebo akýchkoľvek iných činností naďalej v plnej miere zodpovedné za plnenie svojich povinností podľa tejto smernice.

3.   Zverenie výkonu kľúčových funkcií alebo akýchkoľvek činností sa uskutočňuje takým spôsobom, aby to neviedlo k:

a)

zhoršeniu kvality systému riadenia a správy príslušnej IZDZ;

b)

nadmernému zvýšeniu operačného rizika;

c)

zhoršeniu schopnosti príslušných orgánov dohľadu monitorovať, či IZDZ dodržiava svoje záväzky;

d)

narušeniu nepretržitého poskytovania uspokojivej služby členom a poberateľom dávok.

4.   IZDZ zabezpečia riadne fungovanie činností zverených na výkon prostredníctvom procesu výberu poskytovateľa služieb a nepretržitého monitorovania činností uvedeného poskytovateľa služieb.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ, ktoré využívajú zverenie výkonu kľúčových funkcií, správu uvedených IZDZ alebo iných činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uzavreli písomnú dohodu s poskytovateľom služieb. Takáto dohoda je právne vynútiteľná a jasne vymedzuje práva a povinnosti IZDZ a poskytovateľa služieb.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ včas oznámili príslušným orgánom akékoľvek zverenie výkonu činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Ak sa zverenie výkonu činnosti týka kľúčových funkcií alebo správy IZDZ, oznámi sa to príslušným orgánom pred tým, ako dohoda o akomkoľvek zverení výkonu činnosti nadobudne platnosť. Členské štáty tiež zabezpečia, aby IZDZ oznámili príslušným orgánom akýkoľvek následný dôležitý vývoj v súvislosti s akýmikoľvek činnosťami zverenými na výkon.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc kedykoľvek požadovať od IZDZ a poskytovateľov služieb informácie o zverení výkonu činnosti kľúčových funkcií alebo akýchkoľvek iných činností.

Článok 32

Správa investícií

Členské štáty neobmedzia IZDZ pri menovaní správcov investičného portfólia, ktorí sú usadení v inom členskom štáte a náležite oprávnení na túto činnosť, v súlade so smernicami 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ, ani oprávnené subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 tejto smernice.

KAPITOLA 3

Depozitár

Článok 33

Vymenovanie depozitára

1.   V prípade zamestnaneckého dôchodkového plánu, v rámci ktorého členovia a poberatelia dávok v plnej miere znášajú investičné riziko, domovský členský štát môže požadovať, aby IZDZ vymenovala jedného alebo viacerých depozitárov na účely úschovy aktív a výkon povinností dohľadu v súlade s článkami 34 a 35. Hostiteľský členský štát môže vyžadovať, aby takéto IZDZ vymenovali jedného alebo viacerých depozitárov na účely úschovy aktív a výkon povinností dohľadu v súlade s článkami 34 a 35, keď vykonávajú cezhraničnú aktivitu v súlade s článkom 11, a to za predpokladu, že vymenovanie depozitára sa vyžaduje podľa vnútroštátneho práva.

2.   V prípade zamestnaneckých dôchodkových plánov, v rámci ktorých členovia a poberatelia dávok v plnej miere neznášajú investičné riziko, môže domovský členský štát vyžadovať, aby IZDZ vymenovala jedného alebo viacerých depozitárov na účely úschovy aktív alebo na účely úschovy aktív a výkon povinností dohľadu v súlade s článkami 34 a 35.

3.   Členské štáty neobmedzia IZDZ pri vymenovaní depozitárov usadených v inom členskom štáte a náležite oprávnených pre túto činnosť v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo smernicou 2014/65/EÚ alebo považovaných za depozitára na účely smernice 2009/65/ES alebo smernice 2011/61/EÚ.

4.   Členské štáty prijmú potrebné kroky, aby sa príslušným orgánom podľa vnútroštátneho práva umožnilo zakázať v súlade s článkom 48 voľné nakladanie s aktívami, ktoré drží depozitár alebo uschovávateľ nachádzajúci sa na ich území na požiadanie príslušného orgánu domovského členského štátu IZDZ.

5.   Depozitár sa vymenúva prostredníctvom písomnej zmluvy. V zmluve sa okrem iného stanovuje prenos informácií, nevyhnutných na to, aby depozitár vykonával svoje povinnosti, ako sa stanovuje v tejto smernici a v iných príslušných právnych predpisoch, nariadeniach alebo správnych ustanoveniach.

6.   Pri vykonávaní úloh stanovených v článkoch 34 a 35 IZDZ a depozitár konajú čestne, spravodlivo, profesionálne, nezávisle a v záujme členov dôchodkového plánu a poberateľov dávok z dôchodkového plánu.

7.   Depozitár nesmie vykonávať také činnosti týkajúce sa IZDZ, ktoré by mohli vytvárať konflikt záujmov medzi IZDZ, členmi a poberateľmi dávok z dôchodkového plánu a ním, pokiaľ depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon svojich úloh depozitára od svojich ostatných potenciálne konfliktných úloh a pokiaľ nie je prípadný konflikt záujmov riadne identifikovaný, riadený, monitorovaný a oznámený členom dôchodkového plánu a poberateľom dávok z dôchodkového plánu a správnemu orgánu, riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu IZDZ.

8.   Ak depozitár nie je určený, IZDZ prijmú opatrenia na predchádzanie akémukoľvek konfliktu záujmov a jeho vyriešenie počas úloh, ktoré inak vykonáva depozitár a správca aktív.

Článok 34

Úschova aktív a zodpovednosť depozitára

1.   Ak sú aktíva IZDZ týkajúce sa dôchodkového plánu, ktoré pozostávajú z finančných nástrojov, ktoré možno držať v úschove, zverené do úschovy depozitárovi, depozitár má v úschove všetky finančné nástroje, ktoré možno viesť na účte finančných nástrojov otvorenom v účtovníctve depozitára, a všetky finančné nástroje, ktoré možno fyzicky doručiť depozitárovi.

Depozitár na uvedené účely zabezpečí, že finančné nástroje, ktoré možno viesť na účte finančných nástrojov vytvorenom v účtovníctve depozitára, sú vedené v účtovníctve depozitára na oddelených účtoch v súlade so zásadami uvedenými v smernici 2014/65/EÚ otvorených v mene IZDZ, tak aby sa pri týchto účtoch dalo kedykoľvek jasne identifikovať, že patria IZDZ alebo členom dôchodkového plánu a poberateľom dávok z dôchodkového plánu.

2.   Ak aktíva IZDZ týkajúce sa dôchodkového plánu pozostávajú z iných aktív, ako sú uvedené v odseku 1, depozitár overí, či IZDZ je vlastníkom týchto aktív a či vedie záznamy o uvedených aktívach. Overenie sa vykoná na základe informácií alebo dokumentov poskytnutých IZDZ a na základe externých dôkazov, ak existujú. Depozitár zabezpečuje aktuálnosť svojich záznamov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa depozitár zodpovedal IZDZ a členom a poberateľom dávok za všetky straty, ktorí utrpeli v dôsledku ním zavineného neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť depozitára, ako je uvedené v odseku 3, nebola dotknutá skutočnosťou, že všetky aktíva alebo ich časť zverí do úschovy tretej osobe.

5.   Ak na úschovu aktív nie je určený depozitár, od IZDZ sa požaduje aspoň, aby:

a)

zabezpečili, aby finančné nástroje boli predmetom riadnej starostlivosti a ochrany;

b)

viedli záznamy, ktoré IZDZ umožňujú identifikovať všetky aktíva vždy a bez meškania;

c)

prijali potrebné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov, pokiaľ ide o úschovu aktív;

d)

na požiadanie informovali príslušné orgány o spôsobe, akým sa aktíva uchovávajú.

Článok 35

Povinnosti dohľadu

1.   Okrem úloh uvedených v článku 34 ods. 1 a 2 depozitár s povinnosťami v oblasti dohľadu:

a)

vykonáva pokyny IZDZ, ak nie sú v rozpore s vnútroštátnym právom alebo pravidlami IZDZ;

b)

zabezpečuje, aby pri transakciách, ktoré sa týkajú aktív IZDZ týkajúcich sa dôchodkového plánu, boli všetky protiplnenia IZDZ prevedené v obvyklých lehotách; a

c)

zabezpečuje, aby sa príjmy vytvárané aktívami uplatňovali v súlade s pravidlami IZDZ.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 môže domovský členský štát IZDZ zaviesť iné povinnosti dohľadu, ktoré bude vykonávať depozitár.

3.   Ak na povinnosti dohľadu nie je určený depozitár, IZDZ vykoná postupy, ktoré zabezpečia, aby sa úlohy inak podliehajúce dohľadu depozitára náležite vykonali v rámci IZDZ.

HLAVA IV

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTNÚŤ POTENCIÁLNYM ČLENOM, ČLENOM A POBERATEĽOM DÁVOK

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 36

Zásady

1.   Zohľadňujúc charakter stanoveného dôchodkového plánu členské štáty zabezpečia, aby každá IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, poskytla:

a)

potenciálnym členom: aspoň informácie stanovené v článku 41;

b)

členom: aspoň informácie stanovené v článkoch 37 až 40, článkoch 42 a 44; a

c)

poberateľom dávok: aspoň informácie stanovené v článkoch 37, 43 a 44.

2.   Informácie uvedené v odseku 1:

a)

sa pravidelne aktualizujú;

b)

sú napísané zrozumiteľne s použitím jasného, stručného a zrozumiteľného jazyka, pričom sa vylúči používanie žargónu a technických pojmov, ak je možné namiesto nich použiť bežne používané slová;

c)

nie sú zavádzajúce a v slovníku aj obsahu sa zabezpečí konzistentnosť;

d)

sa predkladajú takým spôsobom, aby boli ľahko čitateľné;

e)

sú dostupné v úradnom jazyku členského štátu, ktorého sociálne a pracovné právo týkajúce sa oblasti zamestnaneckých dôchodkových plánov sa uplatňuje na dotknutý dôchodkový plán; a

f)

sú bezplatne dostupné potenciálnym členom, členom a poberateľom dávok prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane trvalého nosiča alebo prostredníctvom webového sídla alebo v papierovej forme.

3.   Členské štáty môžu prijať alebo zachovať ďalšie ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytovať potenciálnym členom dôchodkového plánu, členom dôchodkového plánu a poberateľom dávok.

Článok 37

Všeobecné informácie o dôchodkovom pláne

1.   S ohľadom na každú IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, členské štáty zabezpečia, aby boli členovia a poberatelia dávok dostatočne informovaní o príslušnom dôchodkovom pláne, ktorý prevádzkuje IZDZ, najmä pokiaľ ide o:

a)

názov IZDZ, členský štát, v ktorom je IZDZ registrovaná alebo povolená, a názov jej príslušného orgánu;

b)

práva a povinnosti strán zapojených do dôchodkového plánu;

c)

informácie o investičnom profile;

d)

charakter finančných rizík, ktoré znášajú členovia a poberatelia dávok;

e)

prípadné podmienky týkajúce sa plných alebo čiastočných záruk v rámci dôchodkového plánu alebo určitej výšky dávok, alebo ak sa neposkytuje žiadna záruka v rámci dôchodkového plánu, vyhlásenie o tejto skutočnosti;

f)

prípadné mechanizmy chrániace nadobudnuté nároky alebo mechanizmy na zníženie dávky;

g)

ak členovia znášajú investičné riziko alebo môžu prijímať investičné rozhodnutia, informácie o doterajšej výkonnosti investícií súvisiacich s dôchodkovým plánom za najmenej päť rokov alebo za všetky roky fungovania plánu, ak ide o obdobie kratšie ako päť rokov;

h)

štruktúru nákladov, ktoré znášajú členovia a poberatelia dávok v súvislosti s plánmi, ktoré neposkytujú danú úroveň dávok;

i)

možnosti dostupné pre členov a poberateľov dávok pri poberaní ich dôchodkových dávok;

j)

v prípade, že člen má nárok na prevod dôchodkových práv, ďalšie informácie o mechanizmoch súvisiacich s takýmto prevodom.

2.   V prípade dôchodkových plánov, v ktorých členovia znášajú investičné riziko a ktoré poskytujú viac ako jednu možnosť s rôznymi investičnými profilmi, sú členovia informovaní o podmienkach týkajúcich sa rozsahu dostupných investičných možností a prípadne štandardnej investičnej možnosti a pravidla dôchodkového plánu na základe ktorého možno konkrétnemu členovi prideliť určitú investičnú možnosť.

3.   Členovia a poberatelia dávok alebo ich zástupcovia dostanú v primeranom čase, všetky príslušné informácie týkajúce sa zmien v pravidlách dôchodkového plánu. Okrem toho IZDZ im poskytnú vysvetlenie vplyvu podstatných zmien technických rezerv na členov a poberateľov dávok.

4.   IZDZ sprístupnia všeobecné informácie o dôchodkovom pláne stanovené v tomto článku.

KAPITOLA 2

Výkaz dôchodkových dávok a doplňujúce informácie

Článok 38

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty požadujú od IZDZ, aby vypracovali stručný dokument s kľúčovými informáciami pre každého člena, pričom sa zohľadní špecifický charakter národných dôchodkových plánov a príslušného vnútroštátneho práva v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dôchodkových dávok“). Názov dokumentu obsahuje slová „Výkaz dôchodkových dávok“.

2.   Na viditeľnom mieste sa uvádza presný dátum, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené vo výkaze dôchodkových dávok.

3.   Členské štáty požadujú, aby informácie uvedené vo výkaze dôchodkových dávok boli presné, aktualizované a bezplatne dostupné každému členovi prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane trvalého nosiča alebo prostredníctvom webového sídla alebo v papierovej forme aspoň raz ročne. Okrem informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov sa na požiadanie poskytuje členom papierová kópia.

4.   Každá dôležitá zmena informácií obsiahnutých vo výkaze dôchodkových dávok, ku ktorej došlo oproti predchádzajúcemu roku, sa musí jasne uviesť.

5.   Členské štáty stanovujú pravidlá na stanovenie predpokladov prognóz uvedených v článku 39 ods. 1 písm. d). Uvedené pravidlá sa uplatňujú na IZDZ s cieľom určiť v relevantných prípadoch ročnú mieru nominálnych výnosov z investícií, ročnú mieru inflácie a predpokladaný vývoj miezd.

Článok 39

Výkaz dôchodkových dávok

1.   Výkaz dôchodkových dávok obsahuje aspoň tieto kľúčové informácie pre členov:

a)

osobné údaje člena vrátane jasného uvedenia, ak je to relevantné, zákonného veku odchodu do dôchodku, veku odchodu do dôchodku stanoveného v dôchodkovom pláne alebo odhadovaného IZDZ alebo veku odchodu do dôchodku stanoveného členom;

b)

názov IZDZ a jej kontaktná adresa a identifikácia dôchodkového plánu člena;

c)

v náležitých prípadoch informácie o plných alebo čiastočných zárukách v rámci dôchodkového plánu a prípadne o tom, kde možno nájsť ďalšie informácie;

d)

informácie o prognózach dôchodkových dávok na základe veku odchodu do dôchodku uvedeného v písmene a) a upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok. Ak prognózy dôchodkových dávok vychádzajú z hospodárskych scenárov, uvedené informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár s prihliadnutím na špecifický charakter dôchodkového plánu;

e)

informácie o nadobudnutých nárokoch alebo nahromadenom kapitáli s prihliadnutím na špecifický charakter dôchodkového plánu;

f)

informácie o príspevkoch, ktoré do dôchodkového plánu zaplatili prispievajúci podnik a člen, a to aspoň za uplynulých dvanásť mesiacov, pričom sa zohľadní špecifický charakter dôchodkového plánu;

g)

rozpis nákladov odpočítaných IZDZ, a to aspoň za uplynulých dvanásť mesiacov;

h)

informácie o celkovej úrovni financovania dôchodkového plánu.

2.   V súlade s článkom 60 si členské štáty vymieňajú najlepšie postupy týkajúce sa formátu a obsahu výkazu dôchodkových dávok.

Článok 40

Doplňujúce informácie

1.   Vo výkaze dôchodkových dávok sa uvádza, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

a)

ďalších praktických informácií o možnostiach, ktoré sa členom poskytujú v rámci dôchodkového plánu;

b)

informácií stanovených v článkoch 29 a 30;

c)

prípadne informácií o predpokladoch použitých v prípade súm vyjadrených v anuitách, najmä pokiaľ ide o anuitné sadzby, typ poskytovateľa a trvanie anuity;

d)

informácií o úrovni dávok v prípade ukončenia zamestnania.

2.   V prípade dôchodkových plánov, v ktorých investičné riziko znášajú členovia a investičná možnosť sa ukladá členovi na základe osobitného pravidla špecifikovaného v dôchodkovom pláne, sa vo výkaze dôchodkových dávok uvádza, kde sú k dispozícii doplňujúce informácie.

KAPITOLA 3

Ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť

Článok 41

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť potenciálnym členom

1.   Členské štáty vyžadujú od IZDZ, aby zabezpečili, aby boli potenciálni členovia, ktorí nie sú v dôchodkovom pláne zaregistrovaní automaticky, informovaní pred pristúpením k dôchodkovému plánu o:

a)

akýchkoľvek príslušných možnostiach dostupných pre nich vrátane investičných možností;

b)

príslušných prvkoch dôchodkového plánu vrátane druhu dávok;

c)

informáciách o tom, či a ako sa v investičnom prístupe zohľadňujú environmentálne faktory, faktory klímy, sociálne faktory a faktory riadenia a správy spoločností; a

d)

o tom, kde sú k dispozícii ďalšie informácie.

2.   Ak členovia znášajú investičné riziko alebo môžu prijímať investičné rozhodnutia, potenciálnym členom sa poskytnú informácie o doterajšej výkonnosti investícií súvisiacich s dôchodkovým plánom za najmenej päť rokov alebo za všetky roky fungovania plánu, ak ide o obdobie kratšie ako päť rokov, a informácie o štruktúre nákladov, ktoré znášajú členovia a poberatelia dávok.

3.   Členské štáty vyžadujú od IZDZ, aby zabezpečili, aby potenciálni členovia, ktorí sú v dôchodkovom pláne zaregistrovaní automaticky, boli ihneď po registrácii informovaní o:

a)

akýchkoľvek príslušných možnostiach dostupných pre nich vrátane investičných možností;

b)

príslušných prvkoch dôchodkového plánu vrátane druhu dávok;

c)

informáciách o tom, či a ako sa v investičnom prístupe zohľadňujú environmentálne faktory, faktory klímy, sociálne faktory a faktory riadenia a správy spoločností; a

d)

o tom, kde sú k dispozícii ďalšie informácie.

Článok 42

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť členom počas obdobia pred priznaním dôchodku

Okrem výkazu dôchodkových dávok IZDZ poskytujú každému členovi v dostatočnom predstihu pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, ktorý je stanovený v článku 39 ods. 1 písm. a), alebo na požiadanie člena informácie o možnostiach vyplácania dávok dostupných pri poberaní ich dôchodkových dávok.

Článok 43

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť poberateľom dávok v štádiu vyplácania dôchodku

1.   Členské štáty vyžadujú od IZDZ, aby pravidelne poskytovali poberateľom dávok informácie o splatných dávkach a zodpovedajúcich možnostiach vyplácania dávok.

2.   Bezodkladne po prijatí konečného rozhodnutia, v dôsledku ktorého došlo k zníženiu úrovne splatných dávok, IZDZ o tom informujú poberateľov dávok, a to tri mesiace pred vykonaním uvedeného rozhodnutia.

3.   Ak významnú časť investičného rizika znášajú poberatelia dávok v štádiu vyplácania, členské štáty zabezpečia, aby poberatelia dávok pravidelne dostávali primerané informácie.

Článok 44

Dodatočné informácie, ktoré sa majú poskytnúť členom a poberateľom dávok na požiadanie

Na požiadanie člena alebo poberateľa dávok alebo ich zástupcov IZDZ poskytne tieto dodatočné informácie:

a)

ročnú účtovnú závierku a výročnú správu podľa článku 29 alebo, ak je IZDZ zodpovedná za viac než jeden dôchodkový plán, tie účtovné závierky a výročné správy, ktoré súvisia s ich konkrétnym dôchodkovým plánom;

b)

vyhlásenie o zásadách investičnej politiky uvedené v článku 30;

c)

akékoľvek ďalšie informácie o predpokladoch použitých na získanie prognóz uvedených v článku 39 ods. 1 písm. d).

HLAVA V

OBOZRETNÝ DOHĽAD

KAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá týkajúce sa obozretného dohľadu

Článok 45

Hlavný cieľ obozretného dohľadu

1.   Hlavným cieľom obozretného dohľadu je ochrana práv členov a poberateľov dávok a zabezpečenie stability a riadneho hospodárenia IZDZ.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa príslušným orgánom poskytli potrebné prostriedky a aby tieto orgány mali náležité odborné znalosti, možnosti a mandát na dosiahnutie hlavného cieľa dohľadu uvedeného v odseku 1.

Článok 46

Rozsah pôsobnosti obozretného dohľadu

Členské štáty zabezpečia, aby IZDZ podliehali obozretnému dohľadu, ako aj prípadnému dohľadu nad:

a)

podmienkami fungovania;

b)

technickými rezervami;

c)

financovaním technických rezerv;

d)

bilančnými rezervami;

e)

skutočnou mierou platobnej schopnosti;

f)

požadovanou mierou platobnej schopnosti;

g)

pravidlami investovania;

h)

riadením investícií;

i)

systémom riadenia a správy; a

j)

informáciami, ktoré sa majú poskytnúť členom a poberateľom dávok.

Článok 47

Všeobecné zásady obozretného dohľadu

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu sú zodpovedné za obozretný dohľad nad IZDZ.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby bol dohľad založený na prezieravom a rizikovo orientovanom prístupe.

3.   Dohľad nad IZDZ zahŕňa primeranú kombináciu kontrol na diaľku, ako aj kontrol na mieste.

4.   Právomoci dohľadu sa uplatňujú včas a spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti činností IZDZ.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány náležite zohľadňovali prípadný vplyv svojich činností na stabilitu finančných systémov v Únii, najmä v mimoriadnych situáciách.

Článok 48

Právomoc zasiahnuť a povinnosti príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány vyžadujú, aby každá IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, používala riadne administratívne a účtovné postupy a primerané mechanizmy vnútornej kontroly.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov stanoviť a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečujú, aby ich príslušné orgány mohli ukladať sankcie za správne delikty a iné opatrenia uplatniteľné na akékoľvek porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica, a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Členské štáty zabezpečujú, aby ich sankcie za správne delikty a iné opatrenia boli účinné, primerané a odrádzajúce.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že nestanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za správne delikty podľa tejto smernice za porušenie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestnoprávne sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V uvedenom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné ustanovenia trestného práva.

4.   Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnili akúkoľvek sankciu za správne delikty alebo iné opatrenie, ktoré boli uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich túto smernicu a proti ktorým nebol včas podaný žiadny opravný prostriedok, vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie. Ak však uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe samostatného posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané alebo ak uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušný orgán môže rozhodnúť odložiť uverejnenie, neuskutočniť ho alebo uverejniť sankcie na anonymnom základe.

5.   Každé rozhodnutie zakázať alebo obmedziť činnosti IZDZ obsahuje podrobné odôvodnenie a je oznámené príslušnej IZDZ. Uvedené rozhodnutie sa oznamuje aj EIOPA, ktorý ho oznámi všetkým príslušným orgánom v prípade cezhraničnej aktivity uvedenej v článku 11.

6.   Príslušné orgány môžu tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie s aktívami IZDZ, najmä ak:

a)

IZDZ nezaviedla dostatočné technické rezervy s ohľadom na celé podnikanie alebo má nedostatočné aktíva na pokrytie technických rezerv;

b)

IZDZ nemá bilančnú rezervu.

7.   Aby sa ochránili záujmy členov a poberateľov dávok, príslušné orgány môžu preniesť právomoci, ktoré majú osoby, ktoré vedú IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, v súlade s právom domovského členského štátu, úplne alebo čiastočne na osobitného zástupcu, ktorý je spôsobilý vykonávať uvedené právomoci.

8.   Príslušné orgány môžu zakázať alebo obmedziť činnosti IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, najmä ak:

a)

IZDZ primerane nechráni záujmy členov dôchodkového plánu a poberateľov dávok;

b)

IZDZ už viac nespĺňa podmienky fungovania;

c)

IZDZ vážne zlyhá v plnení si svojich povinností podľa predpisov, ktorým podlieha;

d)

v prípade cezhraničnej aktivity IZDZ nerešpektuje požiadavky sociálneho a pracovného práva hostiteľského členského štátu týkajúce sa oblasti zamestnaneckých dôchodkových plánov.

9.   Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijaté s ohľadom na IZDZ podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou podliehali právu podať odvolanie na súdy.

Článok 49

Proces preskúmania vykonávaný orgánom dohľadu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci, aby preskúmali stratégie, procesy a postupy podávania správ, ktoré zaviedli IZDZ s cieľom dodržiavať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa tejto smernice, pričom sa zohľadní veľkosť, povaha, rozsah a zložitosť činností IZDZ.

Pri uvedenom preskúmaní sa zohľadní prostredie, v ktorom IZDZ pôsobia, a prípadne aj strany, ktoré pre ne vykonávajú zverené kľúčové funkcie alebo akékoľvek iné činnosti. Toto preskúmanie bude pozostávať z týchto prvkov:

a)

posúdenia kvalitatívnych požiadaviek týkajúcich sa systému riadenia a správy;

b)

posúdenia rizík, ktorým čelí IZDZ;

c)

posúdenia schopnosti IZDZ posúdiť a riadiť uvedené riziká.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali monitorovacie nástroje vrátane stresových testov, ktoré im umožnia identifikovať zhoršujúcu sa finančnú situáciu v IZDZ a monitorovať, akým spôsobom dochádza k náprave zhoršenia.

3.   Orgány dohľadu majú potrebné právomoci, aby mohli od IZDZ žiadať nápravu slabých miest alebo nedostatkov identifikovaných v rámci procesu preskúmania vykonávaného orgánom dohľadu.

4.   Príslušné orgány dohľadu stanovia minimálnu frekvenciu a rozsah preskúmania uvedeného v odseku 1 so zreteľom na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť činností dotknutého IZDZ.

Článok 50

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali s ohľadom na každú IZDZ, ktorá je registrovaná alebo povolená na ich území, potrebné právomoci a prostriedky:

a)

na vyžadovanie, aby IZDZ, správny a riadiaci orgán alebo dozorný orgán IZDZ alebo osoby, ktoré skutočne riadia IZDZ alebo vykonávajú kľúčové funkcie, kedykoľvek poskytli informácie o všetkých podnikateľských záležitostiach alebo zaslali všetky podnikateľské dokumenty;

b)

na dohľad nad vzťahmi medzi IZDZ a ostatnými spoločnosťami alebo medzi IZDZ, ak IZDZ formou zverenia výkonu činnosti zabezpečujú kľúčové funkcie alebo akékoľvek iné činnosti prostredníctvom uvedených iných spoločností alebo IZDZ vrátane každého ďalšieho opätovného zverenia výkonu činnosti, čo ovplyvňuje finančné postavenie IZDZ alebo má zásadný význam pre účinný dohľad;

c)

na získavanie týchto dokumentov: vlastného posúdenia rizík, vyhlásenia o zásadách investičnej politiky, ročných účtovných závierok a výročných správ, a všetkých ostatných dokumentov potrebných na účely dohľadu;

d)

na stanovenie, ktoré doklady sú potrebné na účely dohľadu, vrátane:

i)

vnútorných predbežných správ;

ii)

poistno-matematických ocenení a podrobných predpokladov;

iii)

štúdií o aktívach a pasívach;

iv)

dôkazu konzistentnosti so zásadami investičnej politiky;

v)

dôkazu, že príspevky boli zaplatené podľa plánu;

vi)

správ od osôb zodpovedných za audit ročnej účtovnej závierky uvedenej v článku 29;

e)

na vykonanie inšpekcie priamo na mieste v priestoroch danej IZDZ, ak je to vhodné, inšpekcií činností zverených na výkon a všetkých ďalších opätovne zverených činností, aby sa skontrolovalo, či sa činnosti vykonávajú v súlade s pravidlami dohľadu;

f)

na to, aby si od IZDZ kedykoľvek vyžiadali informácie o činnostiach zverených na výkon a akýchkoľvek ďalších opätovne zverených činnostiach.

Článok 51

Transparentnosť a zodpovednosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávali úlohy stanovené v tejto smernici transparentným, nezávislým a zodpovedným spôsobom s náležitým ohľadom na ochranu dôverných informácií.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa uverejnili tieto informácie:

a)

znenia zákonov, iných právnych predpisov, správnych opatrení a všeobecných usmernení v oblasti zamestnaneckých dôchodkových plánov a informácie o tom, či sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu v súlade s článkami 4 a 5;

b)

informácie týkajúce sa procesu preskúmania orgánmi dohľadu, ako sa stanovuje v článku 49;

c)

súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch uplatňovania rámca obozretnosti;

d)

hlavný cieľ obozretného dohľadu a informácie o hlavných funkciách a činnostiach príslušných orgánov;

e)

pravidlá týkajúce sa sankcií za správne delikty a iných opatrení uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli a uplatňovali transparentné postupy týkajúce sa vymenúvania a odvolávania členov riadiacich a výkonných orgánov svojich príslušných orgánov.

KAPITOLA 2

SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 52

Služobné tajomstvo

1.   Členské štáty stanovia pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj audítori a znalci konajúci v mene uvedených orgánov, boli povinní zachovávať služobné tajomstvo. Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, uvedené osoby nesmú prezradiť dôverné informácie, ktoré získali v priebehu plnenia svojich povinností, žiadnej osobe ani orgánu, inak než v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe s cieľom zaistiť, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé IZDZ.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sa dôchodkový plán ukončí, členské štáty môžu umožniť, aby sa dôverné informácie sprístupnili v občianskoprávnom alebo obchodnom konaní.

Článok 53

Použitie dôverných informácií

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tejto smernice, používali tieto informácie len v rámci plnenia svojich povinností a na tieto účely:

a)

na kontrolu, či IZDZ pred začatím svojich činností splnili podmienky na začatie podnikania v oblasti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia;

b)

na uľahčenie monitorovania činností IZDZ vrátane monitorovania technických rezerv, platobnej schopnosti, systému riadenia a správy a informácií pre členov a poberateľov dávok;

c)

na uloženie nápravných opatrení vrátane sankcií za správne delikty;

d)

ak to povoľuje vnútroštátne právo na zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v prípade všetkých jednotlivých IZDZ, ktoré môžu členom a poberateľom pomôcť pri prijímaní finančných rozhodnutí o ich dôchodkoch;

e)

v odvolaniach proti rozhodnutiam príslušných orgánov prijatých v súlade s ustanoveniami, ktorými sa transponuje táto smernica;

f)

v súdnom konaní, pokiaľ ide o ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica.

Článok 54

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

Článkami 52 a 53 nie sú dotknuté vyšetrovacie právomoci, ktoré Európskemu parlamentu udeľuje článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 55

Výmena informácií medzi orgánmi

1.   Články 52 a 53 nebránia žiadnej z týchto situácií:

a)

výmene informácií medzi príslušnými orgánmi v rovnakom členskom štáte pri výkone ich funkcií dohľadu;

b)

výmene informácií medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch pri výkone ich funkcií dohľadu;

c)

výmene informácií pri výkone ich funkcií dohľadu medzi príslušnými orgánmi a ktorýmkoľvek z týchto orgánov, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte:

i)

orgánmi zodpovednými za dohľad nad subjektmi finančného sektora a ďalšími finančnými organizáciami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi;

ii)

orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za zachovanie stability finančného systému v členských štátoch prostredníctvom uplatňovania pravidiel obozretnosti na makroúrovni;

iii)

subjektmi zapojenými do ukončenia dôchodkového plánu a do ďalších podobných konaní;

iv)

subjektmi zodpovednými za reorganizáciu alebo orgánmi určenými na ochranu stability finančného systému;

v)

osobami zodpovednými za výkon zákonného auditu účtovníctva IZDZ, poisťovní a iných finančných inštitúcií;

d)

zverejneniu informácií potrebných na plnenie povinností orgánom, ktoré spravujú ukončenie dôchodkového plánu.

2.   Informácie prijaté orgánmi, subjektmi a osobami uvedenými v odseku 1 podliehajú pravidlám týkajúcim sa zachovávania služobného tajomstva stanoveným v článku 52.

3.   V článkoch 52 a 53 sa členským štátom nebráni, aby povolili výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a ktorýmkoľvek z týchto subjektov:

a)

orgánmi zodpovednými za kontrolu nad subjektmi zapojenými do ukončenia dôchodkových plánov a do ďalších podobných konaní;

b)

orgánmi zodpovednými za dohľad nad osobami poverenými vykonávaním zákonného auditu účtovníctva IZDZ, poisťovní a iných finančných inštitúcií;

c)

nezávislými aktuármi IZDZ vykonávajúcimi dozor nad uvedenými IZDZ a subjektmi zodpovednými za dohľad nad takýmito aktuármi.

Článok 56

Zasielanie informácií centrálnym bankám, menovým orgánom, európskym orgánom dohľadu a Európskemu výboru pre systémové riziká

1.   Články 52 a 53 nebránia príslušnému orgánu v tom, aby na účely vykonávania ich príslušných úloh poskytol informácie týmto subjektom:

a)

centrálnym bankám a iným subjektom s podobnou funkciou v ich postavení menových orgánov;

b)

v prípade potreby iným verejnoprávnym orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami;

c)

Európskemu výboru pre systémové riziká, EIOPA, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (16), a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (17).

2.   Články 55 až 58 nebránia orgánom alebo subjektom uvedeným v odseku 1 písm. a), b) a c) tohto článku v tom, aby príslušným orgánom oznamovali také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 53.

3.   Na informácie prijaté v súlade s odsekmi 1 a 2 sa vzťahujú požiadavky služobného tajomstva aspoň na úrovni uvedenej v tejto smernici.

Článok 57

Sprístupňovanie informácií orgánom štátnej správy zodpovedným za finančné právne predpisy

1.   Ustanovenia článku 52 ods. 1, článku 53 a článku 58 ods. 1 nebránia členským štátom, aby povolili sprístupnenie dôverných informácií medzi príslušnými orgánmi a inými orgánmi ústrednej štátnej správy zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov o dohľade nad IZDZ, úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými službami a poisťovňami alebo inšpektormi konajúcimi v mene uvedených orgánov.

Uvedené zverejnenie sa vykoná len vtedy, keď to je potrebné z dôvodov obozretného dohľadu, prevencie a riešenia problémov zlyhávajúcich IZDZ. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, osoby, ktoré majú prístup k informáciám, podliehajú požiadavkám služobného tajomstva aspoň na úrovni stanovenej v tejto smernici. Členské štáty však stanovia, že informácie prijaté podľa článku 55 a informácie získané prostredníctvom overenia na mieste možno zverejniť len s výslovným súhlasom príslušného orgánu, od ktorého informácia pochádza, alebo príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonávalo overenie na mieste.

2.   Členské štáty môžu povoliť zverejnenie dôverných informácií týkajúcich sa obozretného dohľadu nad IZDZ parlamentnému vyšetrovaciemu výboru alebo dvorom audítorov vo svojom členskom štáte a ostatným subjektom zodpovedným za vyšetrovanie vo svojom členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tieto subjekty majú podľa vnútroštátneho práva právomoc vyšetrovať alebo skúmať kroky orgánov zodpovedných za dohľad nad IZDZ alebo za právne predpisy týkajúce sa takéhoto dohľadu;

b)

informácie sú prísne nevyhnutné na splnenie právomoci uvedenej v písmene a);

c)

osoby, ktoré majú prístup k týmto informáciám, podliehajú požiadavkám služobného tajomstva v zmysle vnútroštátneho práva, ktoré sú aspoň rovnocenné požiadavkám stanoveným v tejto smernici;

d)

ak tieto informácie pochádzajú od iného členského štátu, môžu sa zverejniť iba s výslovným súhlasom pôvodných príslušných orgánov a výhradne na účely, na ktoré uvedené orgány udelili svoj súhlas.

Článok 58

Podmienky týkajúce sa výmeny informácií

1.   Na výmenu informácií podľa článku 55, prenos informácií podľa článku 56 a zverejňovanie informácií podľa článku 57 členské štáty požadujú, aby boli splnené aspoň tieto podmienky:

a)

informácie sa vymieňajú, prenášajú alebo zverejňujú na účel vykonávania dohľadu;

b)

na prijaté informácie sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva stanovená v článku 52;

c)

ak informácie pochádzajú od iného členského štátu, môžu byť sprístupnené iba s výslovným súhlasom príslušného orgánu, od ktorého informácie pochádzajú, a ak je to vhodné, výhradne na účely, na ktoré uvedený orgán poskytol svoj súhlas.

2.   V článku 53 sa členským štátom nebráni, aby s cieľom posilniť stabilitu finančného systému a jeho integritu povolili výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu a orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za zisťovanie a vyšetrovanie porušení obchodného práva týkajúcich sa prispievajúcich podnikov.

Členské štáty, ktoré uplatňujú prvý pododsek, vyžadujú splnenie aspoň týchto podmienok:

a)

informácie musia byť určené na účely zisťovania, a vyšetrovania a kontroly, ako sa uvádza v článku 57 ods. 2 písm. a);

b)

na prijaté informácie sa musí vzťahovať povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovená v článku 52;

c)

ak informácie pochádzajú od iného členského štátu, môžu byť sprístupnené iba s výslovným súhlasom príslušného orgánu, od ktorého informácie pochádzajú, a ak je to vhodné, výhradne na účely, na ktoré uvedený orgán poskytol svoj súhlas.

3.   Ak v členskom štáte orgány alebo subjekty uvedené v prvom pododseku odseku 2 vykonávajú svoju úlohu zisťovania alebo vyšetrovania s pomocou osôb, ktoré sú vymenované na uvedené účely s ohľadom na ich osobitnú odbornú spôsobilosť a ktoré nie sú zamestnané vo verejnom sektore, uplatňuje sa možnosť výmeny informácií stanovená v článku 57 ods. 2.

Článok 59

Vnútroštátne ustanovenia obozretnej povahy

1.   Členské štáty oznámia EIOPA svoje vnútroštátne ustanovenia obozretnej povahy relevantné pre oblasť zamestnaneckých dôchodkových systémov, na ktoré sa nevzťahuje vnútroštátne sociálne a pracovné právo týkajúce sa organizácie dôchodkových plánov ako sa uvádza v článku 11 ods. 1

2.   Členské štáty uvedené informácie pravidelne a minimálne každé dva roky aktualizujú a EIOPA ich zverejňuje na svojom webovom sídle.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Spolupráca medzi členskými štátmi, Komisiou a EIOPA

1.   Členské štáty primeraným spôsobom zabezpečia jednotné uplatňovanie tejto smernice pravidelnou výmenou informácií a skúseností s úmyslom rozvinúť najlepšie postupy v tejto oblasti a užšiu spoluprácu so zapojením sociálnych partnerov v náležitých prípadoch, a tým predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže a vytvoriť podmienky požadované pre neproblematické cezhraničné členstvo.

2.   Komisia a príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú s úmyslom uľahčiť dohľad nad operáciami IZDZ.

3.   V súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010 príslušné orgány členských štátov spolupracujú s EIOPA na účely tejto smernice a bezodkladne poskytnú EIOPA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto smernice a z nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia.

4.   Každý členský štát informuje Komisiu a EIOPA o hlavných ťažkostiach, ktoré spôsobuje uplatňovanie tejto smernice. Komisia, EIOPA a príslušné orgány dotknutých členských štátov čím skôr preskúmajú takéto ťažkosti, aby našli primerané riešenie.

Článok 61

Spracovanie osobných údajov

So zreteľom na spracovanie osobných údajov v rámci tejto smernice, IZDZ a príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov orgánom EIOPA v rámci tejto smernice, EIOPA dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 62

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Do 13. januára 2023 Komisia preskúma túto smernicu a podá správu o jej vykonávaní a účinnosti Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Preskúmanie uvedené v odseku 1 zváži predovšetkým:

a)

primeranosť tejto smernice z hľadiska obozretnosti a z hľadiska riadenia a správy;

b)

cezhraničnú aktivitu;

c)

skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto smernice a jej vplyv na stabilitu IZDZ;

d)

výkaz dôchodkových dávok.

Článok 63

Zmena smernice 2009/138/ES

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

1.

V článku 13 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.

‘zaistenie’ znamená buď:

a)

činnosť spočívajúcu v prijímaní rizík postúpených poisťovňou či poisťovňou z tretej krajiny alebo inou zaisťovňou či zaisťovňou z tretej krajiny;

b)

v prípade združenia upisovateľov, známeho ako Lloyd's, činnosť spočívajúcu v prijímaní rizík postúpených akýmkoľvek členom Lloyd's, poisťovňou alebo zaisťovňou inou ako združenie upisovateľov, známe ako Lloyd's; alebo

c)

poskytovanie krytia zaisťovňou pre inštitúciu, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 (*1);

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).“"

2.

V článku 308b sa odsek 15 nahrádza takto:

„15.   V prípadoch, keď v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice domovské členské štáty uplatňovali ustanovenia uvedené v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2341, uvedené domovské členské štáty môžu naďalej uplatňovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijali s cieľom dosiahnuť súlad s článkami 1 až 19, článkami 27 až 30, článkami 32 až 35 a článkami 37 až 67 smernice 2002/83/ES v znení platnom od 31. decembra 2015 počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2022.

Ak domovský členský štát naďalej uplatňuje uvedené zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, poisťovne v uvedenom domovskom členskom štáte vypočítajú svoju kapitálovú požiadavku platobnej schopnosti ako súčet nasledujúcich hodnôt:

a)

hypotetických kapitálových požiadaviek platobnej schopnosti vzťahujúcich sa na ich poisťovaciu činnosť, ktorá sa vypočíta bez podnikania v oblasti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia podľa článku 4 smernice (EÚ) 2016/2341;

b)

miery platobnej schopnosti vzhľadom na zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie vypočítané v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré boli prijaté v súlade s článkom 28 smernice 2002/83/ES.

Do 31. decembra 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či by sa obdobie uvedené v prvom pododseku malo predĺžiť, pričom zohľadní zmeny právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov vyplývajúce z tejto smernice.“

Článok 64

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 13. januára 2019.

Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení. Členské štáty uvedú priamo v týchto prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 65

Zrušenie

Smernica 2003/41/ES zmenená smernicami uvedenými v prílohe I časti A sa zrušuje s účinnosťou od 13. januára 2019 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v prílohe I časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu 2003/41/ES sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 66

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 67

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. decembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 109.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. decembra 2016.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(4)  Pozri časť A prílohy I.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmien

(podľa článku 65)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES

(Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

len článok 303

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ

(Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

len článok 4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ

(Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

len článok 62

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ

(Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013, s. 1).

len článok 1

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(podľa článku 65)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2003/41/ES

23.9.2005

23.9.2005

2009/138/ES

31.3.2015

1.1.2016

2010/78/EÚ

31.12.2011

31.12.2011

2011/61/EÚ

22.7.2013

22.7.2013

2013/14/EÚ

21.12.2014

21.12.2014


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 2003/41/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6 písm. a)

článok 6 ods. 1

článok 6 písm. b)

článok 6 ods. 2

článok 6 písm. c)

článok 6 ods. 3

článok 6 písm. d)

článok 6 ods. 4

článok 6 písm. e)

článok 6 ods. 5

článok 6 písm. f)

článok 6 ods. 6

článok 6 ods. 7

článok 6 písm. g)

článok 6 ods. 8

článok 6 písm. h)

článok 6 ods. 9

článok 6 písm. i)

článok 6 ods. 10

článok 6 písm. j)

článok 9 ods. 11

článok 6 ods. 12 až 19

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9 ods. 1 písm. a)

článok 9

článok 9 ods. 1 písm. c)

článok 10 ods. 1 písm. a)

článok 9 ods. 1 písm. e)

článok 10 ods. 1 písm. b)

článok 9 ods. 2

článok 10 ods. 2

články 20, 9 ods. 5

článok 11

článok 12

článok 15 ods. 1 až 5

článok 13 ods. 1 až 5

článok 15 ods. 6

 

článok 16

článok 14

článok 17

článok 15

článok 17a ods. 1 až 4

článok 16 ods. 1 až 4

článok 17a ods. 5

 

článok 17b

článok 17

článok 17c

 

článok 17d

článok 18

článok 18

článok 19

článok 20

článok 21

článok 9 ods. 1 písm. b)

článok 22 ods. 1

článok 22 ods. 2 až 7

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 10

článok 29

článok 12

článok 30

článok 9 ods. 4

článok 31 ods. 1

článok 31 ods. 2 až 7

článok 19 ods. 1

článok 32

článok 19 ods. 2 druhý pododsek

článok 33 ods. 1

článok 33 ods. 2

článok 19 ods. 2 prvý pododsek

článok 33 ods. 3

článok 19 ods. 3

článok 33 ods. 4

článok 33 ods. 5 až 8

článok 34

článok 35

článok 36

článok 9 ods. 1 písm. f)

článok 37 ods. 1

článok 11 ods. 4 písm. c)

článok 37 ods. 2

článok 11 ods. 2 písm. b)

článok 37 ods. 3

článok 37 ods. 4

článok 38

článok 39

článok 40 ods. 1 písm. a) až c)

článok 11 ods. 4 písm. b)

článok 40 ods. 1 písm. d)

článok 40 ods. 2

článok 41

článok 42

článok 11 ods. 5

článok 43

článok 11 ods. 2 písm. a)

článok 44 písm. a)

článok 11 ods. 3

článok 44 písm. b)

článok 44 písm. c)

článok 45

článok 46

článok 47

článok 14 ods. 1

článok 48 ods. 1

článok 14 ods. 2 prvý pododsek

článok 48 ods. 2

článok 48 ods. 3 až 5

článok 14 ods. 2 druhý pododsek

článok 48 ods. 6

článok 14 ods. 3 až 5

článok 48 ods. 7 až 9

článok 49

článok 13 ods. 1

článok 50

článok 13 ods. 2

 

 

článok 51

článok 52

článok 53

článok 54

článok 55

článok 56

článok 57

článok 58

článok 20 ods. 11 prvý pododsek

článok 59 ods. 1

článok 20 ods. 11 druhý pododsek

článok 59 ods. 2

článok 20 ods. 11 tretí a štvrtý pododsek

 

článok 21

článok 60

článok 61

článok 62

článok 63

článok 22

článok 64

článok 65

článok 66

článok 67