16.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/118


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1629

zo 14. septembra 2016,

ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (4) sa stanovujú harmonizované podmienky na vydávanie technických osvedčení pre plavidlá vnútrozemskej plavby na vnútrozemských vodných cestách Únie.

(2)

Technické požiadavky pre lode, ktoré sa plavia po rieke Rýn, stanovuje Ústredná komisia pre plavbu na Rýne (CCNR).

(3)

Technické požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2006/87/ES zahŕňajú väčšinu ustanovení uvedených vo verzii nariadení o prehliadkach plavidiel na Rýne, ktorú v roku 2004 schválila CCNR. Podmienky a technické požiadavky na vydávanie osvedčení na vnútrozemskú plavbu podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne sa pravidelne aktualizujú a uznáva sa, že zohľadňujú súčasný technologický vývoj.

(4)

Vzhľadom na rozdielne právne rámce a časové rámce rozhodovacích postupov je ťažké zachovať rovnocennosť osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby vydaných podľa smernice 2006/87/ES s osvedčeniami vydanými podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne. To má za následok nedostatok právnej istoty, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť plavby.

(5)

V záujme harmonizácie na úrovni Únie a s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a rozdielnym úrovniam bezpečnosti by sa na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie mali uplatňovať a pravidelne aktualizovať rovnaké technické požiadavky.

(6)

Keďže CCNR nadobudla významné odborné znalosti v oblasti vypracúvania a aktualizácie technických požiadaviek na lode vnútrozemskej plavby, tieto odborné znalosti by sa mali v plnej miere využiť v súvislosti s vnútrozemskými vodnými cestami Únie. V rámci Únie by sa malo odkazovať na technické normy v oblasti vnútrozemskej plavby, za vypracovanie ktorých je zodpovedný Európsky výbor na vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), ktorý funguje pod záštitou CCNR a je otvorený pre expertov zo všetkých členských štátov.

(7)

Osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, ktoré potvrdzujú, že plavidlá v plnej miere spĺňajú technické požiadavky, by mali platiť na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

(8)

Mali by sa viac harmonizovať podmienky, za akých členské štáty vydávajú doplnkové osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, pokiaľ ide o vykonávanie plavby na vodných cestách v zóne 1 a 2 (ústia riek) a vykonávanie plavby na vodných cestách v zóne 4.

(9)

V záujme bezpečnosti by sa normy mali harmonizovať vo vysokej miere a takým spôsobom, aby nedošlo k zníženiu úrovne bezpečnostných noriem na vnútrozemských vodných cestách Únie. Členským štátom by sa však malo na základe konzultácie s Komisiou povoliť zavedenie osobitných ustanovení o dodatočných alebo znížených technických požiadavkách v určitých zónach za predpokladu, že takéto opatrenia sa obmedzia na konkrétne okruhy stanovené v prílohách III a IV.

(10)

Členské štáty by mali mať možnosť uplatniť výnimku z tejto smernice v určitých prípadoch, ktoré sa týkajú splavných vodných ciest, ktoré nie sú prepojené s vnútrozemskými vodnými cestami ostatných členských štátov alebo určitých plavidiel, ktoré vykonávajú plavbu výlučne na vnútroštátnej vodnej ceste, pričom by zachovali primeranú úroveň bezpečnosti. Ak sa takéto výnimky vzťahujú na všetky plavidlá, ktoré sa plavia v členskom štáte, bolo by neprimerané a nepotrebné, aby tieto členské štáty mali povinnosť transponovať všetky záväzky uvedené v tejto smernici. Členské štáty nemôžu vydávať osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, pokiaľ netransponovali príslušné záväzky podľa tejto smernice.

(11)

Mala by existovať možnosť uplatniť výnimky z tejto smernice a uznať rovnocennosť v prípade určitých plavidiel v záujme umožnenia alternatívnych prístupov, podpory inovácie alebo predchádzania neprimeraným nákladom za predpokladu, že sa zaistí rovnaká alebo primeraná úroveň bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa takýchto výnimiek a uznaní rovnocennosti. Komisia by mala mať možnosť pri takýchto výnimkách a uznaniach rovnocennosti odkázať na odporúčania výboru CESNI. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (5).

(12)

Z dôvodov administratívnej, technickej a ekonomickej efektívnosti by členské štáty mali mať možnosť určiť príslušné orgány zodpovedné za zabezpečenie zhody s touto smernicou a jej správne uplatňovanie v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi.

(13)

Osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby by sa malo vydať plavidlu, ktoré vyhovie technickej prehliadke vykonanej pred uvedením tohto plavidla do prevádzky. Touto technickou prehliadkou by sa malo preveriť, či je plavidlo v súlade s technickými požiadavkami stanovenými v tejto smernici. Príslušné orgány členských štátov by mali byť oprávnené kedykoľvek kontrolovať tento súlad a to, či sa na palube nachádza platné osvedčenie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

(14)

Je vhodné určiť dobu platnosti osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby pre každý jednotlivý prípad v rámci určitých časových obmedzení a v závislosti od kategórie dotknutých plavidiel.

(15)

V záujme zachovania vysokej miery bezpečnosti vnútrozemskej plavby je potrebné stanoviť podrobné ustanovenia týkajúce sa nahrádzania, obnovovania, predĺženia platnosti a vydávania nových osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby.

(16)

S cieľom zabezpečiť, aby sa táto smernica efektívne vykonávala, by sa v Európskej databáze trupov lodí mali uvádzať informácie o plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré by využívali príslušné orgány. Európska databáza trupov lodí by mala najmä poskytovať možnosť overiť históriu všetkých nevybavených žiadostí o udelenie osvedčenia a informácie o všetkých platných osvedčeniach, ktoré sa pre dané plavidlá už vydali. Komisia by mala viesť a upravovať Európsku databázu trupov lodí, aby mohla v plnej miere slúžiť na uplatňovanie tejto smernice.

(17)

Je potrebné, aby opatrenia stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES (6) naďalej platili pre lode, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

(18)

S cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť právnych predpisov Únie by sa mal rozsah pôsobnosti smernice 2009/100/ES upraviť tak, aby sa zohľadnil doplnkový rozsah pôsobnosti tejto smernice a vývoj v oblasti medzinárodných dohôd. Smernica 2009/100/ES by sa preto mala zmeniť.

(19)

Na plavidlá, ktoré sú v prevádzke a zatiaľ nemajú osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, by sa mal uplatňovať prechodný režim, keď sa podrobujú prvej technickej prehliadke podľa revidovaných technických požiadaviek stanovených touto smernicou.

(20)

Na účely lepšieho usmernenia a zjednodušenia by malo byť možné odkazovať v tejto smernici na medzinárodné normy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Únie.

(21)

Výbor CESNI bol vytvorený v záujme ľahšej harmonizácie technických noriem, ktoré sa uplatňujú v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy v Európe. V záujme zaistenia vysokej úrovne bezpečnosti a efektívnosti vnútrozemskej plavby, zachovania rovnocennosti osvedčení vo vnútrozemskej plavbe a zohľadnenia vedeckého a technického pokroku a ďalšieho vývoja v odvetví by sa mal odkaz na platnú európsku normu stanovujúcu technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (ďalej len „norma ES-TRIN“) v tejto smernici priebežne aktualizovať. Preto by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o aktualizáciu odkazu v súlade s najnovším znením normy ES-TRIN a stanovenie dátumu jej vstupu do platnosti.

(22)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu prílohy II k tejto smernici v záujme ochrany záujmov Únie prostredníctvom ustanovenia príslušných technických požiadaviek, ak je to náležite zdôvodnené vhodnou analýzou a ak neexistujú príslušné a aktuálne medzinárodné normy na zaistenie bezpečnosti plavby alebo ak by zmeny rozhodovacieho procesu výboru CESNI ohrozili záujmy Únie.

(23)

S cieľom zmeniť alebo doplniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu klasifikácie vodnej cesty, ďalšie spresnenie údajov, ktoré sa majú uvádzať v Európskej databáze trupov lodí, druhy prístupu k tejto databáze, ako aj pokyny súvisiace s jej používaním a prevádzkou, aktualizáciu minimálnych technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, zmenu prílohy III a IV s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok, prílohy V s cieľom aktualizovať a zjednodušiť jej procedurálne ustanovenia a prílohy VI s cieľom zmeniť kritériá uznávania klasifikačných spoločností v záujme zaistenia bezpečnosti plavby, ako aj zmeny akýchkoľvek odkazov v tejto smernici na prílohy II a V, ktoré budú potrebné vzhľadom na prijatie delegovaných aktov.

(24)

Pri prijímaní delegovaných aktov je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (7). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(25)

S cieľom umožniť alternatívne prístupy, podporu inovácie, predchádzanie neprimeraným nákladom, zabezpečenie efektívneho postupu na vydávanie osvedčení alebo zohľadnenie regionálnych osobitostí by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci súvisiace s povolením určitých výnimiek z technických požiadaviek pre určité plavidlá, uznaním klasifikačných spoločností a so schvaľovaním dodatočných alebo znížených technických požiadaviek pre lode vykonávajúce plavbu v niektorých zónach, ktoré nie sú prepojené so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(26)

S cieľom zabezpečiť primeraný rámec pre koordináciu a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu, najmä CCNR, a vypracovanie jednotných technických noriem pre vnútrozemskú plavbu, na ktoré by mohli Únia a medzinárodné organizácie odkazovať, by táto smernica mala podliehať preskúmaniu, najmä pokiaľ ide o účinnosť opatrení, ktoré zavádza, ako aj mechanizmov spolupráce s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu, aby sa dosiahlo vytvorenie jediného jednotného súboru technických noriem.

(27)

V Dánsku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, na Cypre, v Lotyšsku, na Malte, v Portugalsku, Slovinsku a Fínsku sa nenachádzajú vnútrozemské vodné cesty alebo sa vnútrozemská plavba nevyužíva vo významnej miere. Bolo by teda neprimerané a nepotrebné, aby tieto členské štáty mali povinnosť transponovať a vykonávať túto smernicu.

(28)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zavedenie technických požiadaviek potrebných na zaistenie bezpečnosti plavidiel, ktoré sa plavia na vnútrozemských vodných cestách Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jej rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(29)

Smernica 2006/87/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A VODNÉ ZÓNY

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa zavádzajú:

a)

technické požiadavky potrebné na zaistenie bezpečnosti plavidiel, ktoré sa plavia na vnútrozemských vodných cestách uvedených v článku 4, a

b)

klasifikácia uvedených vodných ciest.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na tieto plavidlá:

a)

lode s dĺžkou (L) najmenej 20 m;

b)

lode, ktorých objem vyjadrený ako súčin dĺžky (L) × šírky (B) × ponoru (T) je 100 m3 alebo viac;

c)

remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie alebo tlačenie plavidiel uvedených v písmenách a) a b) alebo plávajúcich strojov alebo ktoré sú určené na posúvanie takýchto plavidiel alebo plávajúcich strojov vedľa seba;

d)

osobné lode;

e)

plávajúce stroje.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

prievozné lode;

b)

vojenské lode;

c)

námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré:

i)

vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo v nich majú základňu, alebo

ii)

dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

za predpokladu, že majú aspoň:

osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1974 alebo rovnocenné osvedčenie; osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o nákladovej značke z roku 1966 alebo rovnocenné osvedčenie a medzinárodné osvedčenie o ochrane pred ropným znečistením (IOPP) preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovania mora z lodí (MARPOL) 1973/78,

príslušné osvedčenia a označenia voľného boku požadované právnymi predpismi vlajkového štátu, ak ide o námorné lode, na ktoré sa nevzťahuje SOLAS, Medzinárodný dohovor o nákladovej značke z roku 1966 alebo MARPOL,

osvedčenie o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode vydané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (8), ak ide o osobné lode, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z dohovorov uvedených v prvej zarážke, alebo

osvedčenie krajiny, pod ktorej vlajkou sa plavia, preukazujúce primeranú úroveň bezpečnosti, ak ide o rekreačné plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z dohovorov uvedených v prvej zarážke.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„plavidlo“ je loď alebo plávajúci stroj;

b)

„loď“ je loď vnútrozemskej plavby alebo námorná loď;

c)

„loď vnútrozemskej plavby“ je loď určená výhradne alebo prevažne na plavbu na vnútrozemských vodných cestách;

d)

„remorkér“ je loď osobitne postavená na vlečenie;

e)

„tlačný remorkér“ je loď osobitne postavená na tlačenie tlačnej zostavy plavidiel;

f)

„osobná loď“ je výletná alebo kajutová loď skonštruovaná a vybavená na prepravu viac ako 12 cestujúcich;

g)

„plávajúci stroj“ je plávajúca konštrukcia vybavená mechanickým zariadením, ako napríklad žeriavy, bagrovacie zariadenia, baranidlá alebo elevátory;

h)

„plávajúce zariadenie“ je plávajúca konštrukcia, ktorá nie je obvykle určená na premiestňovanie, ako je plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón alebo hausbót;

i)

„plávajúce teleso“ je plť alebo iná konštrukcia, teleso alebo zostava schopná plavby, pričom nejde o loď alebo plávajúci stroj, alebo plávajúce zariadenie;

j)

„rekreačné plavidlo“ je loď určená na športové alebo oddychové účely, ktorá nie je osobnou loďou;

k)

„vysokorýchlostná loď“ je motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode;

l)

„výtlak“ je ponorený objem lode v m3;

m)

„dĺžka (L)“ je maximálna dĺžku trupu v metroch, bez kormidla a čeleňa;

n)

„šírka (B)“ je maximálna šírka trupu v metroch, meraná po vonkajší okraj obšívky (bez bočných lopatových kolies, odierok a podobne);

o)

„ponor (T)“je zvislá vzdialenosť v metroch medzi najnižším bodom trupu bez zohľadnenia kýlu alebo iných pripevnených prípojných zariadení a čiarou najväčšieho ponoru;

p)

„prepojené vnútrozemské vodné cesty“ sú vodné cesty členského štátu spojené vnútrozemskými vodnými cestami, na ktorých sa podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva môžu plaviť plavidlá, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice, s vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu.

Článok 4

Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest

1.   Na účely tejto smernice sa vnútrozemské vodné cesty Únie klasifikujú takto:

a)

Zóny 1, 2, 3 a 4:

i)

zóny 1 a 2: vodné cesty uvedené v kapitole 1 prílohy I;

ii)

zóna 3: vodné cesty uvedené v kapitole 2 prílohy I;

iii)

zóna 4: všetky ostatné vnútrozemské vodné cesty, na ktorých sa podľa vnútroštátneho práva môžu plaviť plavidlá, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice;

b)

zóna R: tie vodné cesty podľa písmena a), pre ktoré sa majú vydávať osvedčenia v súlade s článkom 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne v znení uvedeného článku k 6. októbru 2016.

2.   Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 32, pokiaľ ide o zmeny prílohy I tak, že sa zmení klasifikácia vodnej cesty vrátane doplnenia a vypustenia vodných ciest. Takéto zmeny prílohy I možno vykonávať len na žiadosť dotknutého členského štátu, a to pre vodné cesty na jeho území.

KAPITOLA 2

OSVEDČENIA PRE PLAVIDLÁ

Článok 5

Splnenie technických a bezpečnostných požiadaviek

1.   Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách Únie uvedených v článku 4, boli skonštruované a udržiavané v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

2.   Súlad plavidla s odsekom 1 sa potvrdzuje osvedčením vydaným podľa tejto smernice.

Článok 6

Osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.   Osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby vydávajú príslušné orgány členských štátov v súlade s touto smernicou. Členské štáty pri vydávaní osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu preveria, či sa pre dané plavidlo už nevydalo platné osvedčenie uvedené v článku 7.

2.   Osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vypracuje v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

3.   Každý členský štát vypracuje zoznam, v ktorom uvedie orgány príslušné na vydávanie osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, a oznámi ho Komisii spolu s akýmikoľvek zmenami v zozname. Komisia vedie aktualizovaný zoznam príslušných orgánov na zodpovedajúcom webovom sídle.

4.   Osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vydáva pre plavidlo na základe technickej prehliadky vykonanej pred uvedením plavidla do prevádzky s cieľom zistiť, či plavidlo vyhovuje technickým požiadavkám uvedeným v prílohách II a V.

5.   Počas technických prehliadok ustanovených v odseku 4 tohto článku a v článku 29 alebo počas technickej prehliadky vykonanej na žiadosť vlastníka plavidla alebo jeho zástupcu sa podľa potreby skontroluje, či plavidlo vyhovuje dodatočným požiadavkám uvedeným v článku 23 ods. 1 a 2.

6.   Postup požiadania o prehliadku a postup určenia miesta a času tejto prehliadky patria do právomoci príslušných orgánov vydávajúcich osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby. Príslušný orgán určuje dokumenty, ktoré sa predkladajú. Postup sa uplatňuje tak, aby sa zabezpečilo, že prehliadka sa môže vykonať v primeranej lehote od podania žiadosti.

7.   Príslušné orgány členských štátov na žiadosť vlastníka plavidla alebo jeho zástupcu vydávajú osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby plavidlu, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, ak toto plavidlo spĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici.

Článok 7

Povinnosť niesť osvedčenie na palube

Plavidlo, ktoré vykonáva plavbu na vnútrozemských vodných cestách Únie uvedených v článku 4, nesie na palube originál týchto dokladov:

a)

ak vykonáva plavbu na vodnej ceste v zóne R, buď:

osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, alebo

osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby potvrdzujúce úplný súlad plavidla, podľa potreby podľa prechodných ustanovení v zmysle prílohy II k tejto smernici pre plavidlá plaviace sa na Rýne (zóna R), s technickými požiadavkami uvedenými v prílohách II a V k tejto smernici, ktorých rovnocennosť s technickými požiadavkami stanovenými na uplatňovanie Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne bola stanovená v súlade s platnými pravidlami a postupmi;

b)

ak vykonáva plavbu na iných vodných cestách, osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby alebo osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, prípadne aj akékoľvek doplnkové osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu v súlade s článkom 8 tejto smernice.

Článok 8

Doplnkové osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.   Plavidlu, ktoré nesie na palube osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby alebo osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa udelí doplnkové osvedčenie Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby v súlade s článkom 23 tejto smernice.

2.   Doplnkové osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vypracuje v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II a vydajú ho príslušné orgány v súlade s podmienkami ustanovenými pre dotknuté vodné cesty.

Článok 9

Dočasné osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.   Príslušné orgány členských štátov môžu vydať dočasné osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu:

a)

plavidlu, ktoré má doplávať na isté miesto s povolením príslušného orgánu, aby získalo osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby;

b)

plavidlu, ktorého osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa stratilo, poškodilo alebo bolo dočasne odobraté, ako sa uvádza v článkoch 13 a 15 alebo v prílohách II a V;

c)

plavidlu, ktorého osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vyhotovuje po úspešnej prehliadke;

d)

plavidlu, ktoré nesplnilo všetky podmienky potrebné na získanie osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby v súlade s prílohami II a V;

e)

plavidlu, ktoré je tak poškodené, že už nie je v súlade s jeho osvedčením Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby;

f)

plávajúcim zariadeniam alebo plávajúcim telesám v prípadoch, ak orgány zodpovedné za špeciálne prepravné operácie povolili vykonanie špeciálnej prepravnej operácie pod podmienkou získania takéhoto dočasného osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, ako je ustanovené v uplatniteľných predpisoch plavebného orgánu členského štátu;

g)

plavidlu, ktoré má výnimku z príloh II a V, v súlade s článkami 25 a 26 tejto smernice v období do prijatia príslušných vykonávacích aktov.

2.   Dočasné osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vydá len vtedy, ak sa zdá, že schopnosť plavby plavidla, plávajúceho zariadenia alebo plávajúceho telesa je primerane zaručená. Vyhotoví sa podľa vzoru uvedeného v prílohe II.

3.   Dočasné osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby zahŕňa podmienky, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné, a platí:

a)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), d), e) a f) na jednu konkrétnu cestu, ktorá sa vykoná v primeranej lehote nepresahujúcej jeden mesiac;

b)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) počas primeranej lehoty;

c)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. g) počas šiestich mesiacov; platnosť dočasného osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa môže predĺžiť vždy o šesť mesiacov dovtedy, kým sa neprijme príslušný vykonávací akt.

Článok 10

Platnosť osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.   Dobu platnosti osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby vydávaných pre novopostavené plavidlo určuje príslušný orgán a nepresiahne:

a)

päť rokov v prípade osobných a vysokorýchlostných lodí;

b)

desať rokov v prípade všetkých ostatných plavidiel.

Doba platnosti sa uvedie v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

2.   V prípade plavidiel, ktoré sú v prevádzke už pred uskutočnením technickej prehliadky, určuje príslušný orgán dobu platnosti osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby pre každé plavidlo osobitne podľa výsledkov prehliadky. Platnosť však nesmie prekročiť lehoty stanovené v odseku 1.

Článok 11

Výnimočné predĺženie platnosti osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

Platnosť osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby môže príslušný orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, výnimočne predĺžiť bez technickej prehliadky najviac o šesť mesiacov v súlade s prílohami II a V. Predĺženie sa uvedie v uvedenom osvedčení.

Článok 12

Obnovenie osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.   Osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa obnoví po uplynutí doby jeho platnosti v súlade s podmienkami stanovenými v článku 6 na základe technickej prehliadky, ktorou sa má zistiť, či plavidlo vyhovuje technickým požiadavkám uvedeným v prílohách II a V. Osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby môže predĺžiť akýkoľvek príslušný orgán, ktorý bol Komisii oznámený podľa článku 6 ods. 3.

2.   Ak sa osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby obnovia, na plavidlo sa vzťahujú prechodné ustanovenia uvedené v prílohe II za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 13

Náhrada osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

Každý členský štát stanoví podmienky, za akých sa môže nahradiť stratené alebo poškodené platné osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby. Uvedené podmienky požadujú, aby plavidlo žiadajúce o výmenu v prípade straty poskytlo vyhlásenie o strate osvedčenia alebo v prípade poškodenia vrátilo poškodené osvedčenie. Na náhradnom osvedčení sa uvedie, že ide o duplikát.

Článok 14

Veľké zmeny alebo veľké opravy plavidiel

Pri veľkých zmenách alebo opravách, ktoré majú vplyv na súlad plavidla s technickými požiadavkami uvedenými v prílohách II a V, pokiaľ ide o jeho celkovú konštrukčnú pevnosť, plavbu, manévrovacie alebo osobitné charakteristiky toto plavidlo sa pred akoukoľvek ďalšou plavbou podrobí technickej prehliadke podľa článku 6.

Na základe uvedenej prehliadky sa existujúce osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby zmení tak, aby odrážalo zmenené technické charakteristiky plavidla, alebo sa toto osvedčenie odoberie a vydá sa nové. Ak sa nové osvedčenie vydá v inom členskom štáte, než v ktorom bolo vydané alebo obnovené pôvodné osvedčenie, príslušný orgán, ktorý vydal alebo obnovil osvedčenie, sa náležite informuje do 30 dní odo dňa vydania nového osvedčenia.

Článok 15

Zamietnutie vydania alebo obnovenia osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby a ich odobratie

1.   V akomkoľvek rozhodnutí o zamietnutí vydania alebo obnovenia osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa uvedú dôvody, na ktorých sa zakladá. Vlastník plavidla alebo jeho zástupca musí byť o ňom upovedomený a musí byť informovaný o odvolacom konaní a lehotách uplatniteľných v dotknutom členskom štáte.

2.   Akékoľvek platné osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby môže príslušný orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, odobrať, ak plavidlo prestane vyhovovať technickým požiadavkám uvedeným v jeho osvedčení.

Článok 16

Uznávanie osvedčení na plavbu plavidiel z tretích krajín

Pokiaľ nenadobudnú platnosť dohody o vzájomnom uznávaní osvedčení na plavbu medzi Úniou a tretími krajinami, môžu príslušné orgány členského štátu uznať osvedčenia na plavbu plavidiel z tretích krajín na účely plavby na území tohto členského štátu.

Článok 17

Registre osvedčení

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány viedli register všetkých osvedčení, ktoré vydali alebo obnovili podľa článkov 6, 8, 9 a 12. Uvedený register zahŕňa informácie obsiahnuté vo vzore osvedčenia stanovenom v prílohe II.

KAPITOLA 3

IDENTIFIKÁCIA LODÍ, PREHLIADKY A ZMENENÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Článok 18

Jednotné európske identifikačné číslo plavidla

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa každému plavidlu pridelilo jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI) v súlade s prílohami II a V.

2.   Každé plavidlo môže mať iba jedno ENI, ktoré zostáva nezmenené počas celej jeho životnosti.

3.   Príslušný orgán pri vydávaní osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby uvedie v tomto osvedčení ENI.

4.   Každý členský štát vypracuje zoznam, v ktorom sa uvedie zoznam orgánov zodpovedných za prideľovanie ENI, a oznámi ho Komisii spolu s akýmikoľvek zmenami v zozname. Komisia vedie aktualizovaný zoznam príslušných orgánov na zodpovedajúcom webovom sídle.

Článok 19

Európska databáza trupov lodí

1.   Komisia je zodpovedná za vedenie Európskej databázy trupov lodí s cieľom podporovať administratívne opatrenia na zachovanie bezpečnosti a jednoduchého priebehu plavby a zabezpečiť uplatňovanie tejto smernice.

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov členskými štátmi sa vykonáva v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (9).

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov Komisiou sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10).

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bezodkladne vložili do Európskej databázy trupov lodí za každé plavidlo:

a)

údaje vymedzujúce a opisujúce plavidlo v súlade s touto smernicou;

b)

údaje týkajúce sa vydania, obnovenia, nahradenia alebo odobratia osvedčení, ako aj údaje o príslušnom orgáne, ktorý osvedčenie vydal, v súlade s touto smernicou;

c)

digitálnu kópiu všetkých osvedčení vydaných príslušnými orgánmi v súlade s touto smernicou;

d)

údaje o všetkých zamietnutých alebo nevybavených žiadostiach o vydanie osvedčenia v súlade s touto smernicou a

e)

akékoľvek zmeny údajov uvedených v písmenách a) až d).

3.   Údaje uvedené v odseku 2 môžu spracúvať príslušné orgány členských štátov, zmluvné strany Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne a tretie krajiny, ktoré sú poverené úlohami v súvislosti s uplatňovaním tejto smernice a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (11), na tieto účely:

a)

uplatňovanie tejto smernice a smernice 2005/44/ES;

b)

zabezpečenie riadenia vnútrozemskej vodnej dopravy a infraštruktúry;

c)

zachovanie alebo presadzovanie bezpečnosti plavby;

d)

zber štatistických údajov.

4.   Príslušný orgán členského štátu môže postúpiť osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii za predpokladu, že každý prípad posúdi osobitne a že sú splnené požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, a najmä tie, ktoré sú uvedené v jeho kapitole V. Členské štáty zabezpečia, aby bol prenos nevyhnutný na účely uvedené v odseku 3 tohto článku. Členské štáty zaistia, že tretia krajina alebo medzinárodná organizácia nepostúpi údaje inej tretej krajine ani medzinárodnej organizácii, pokiaľ jej nie je poskytnuté výslovné písomné povolenie a pokiaľ nespĺňa podmienky stanovené príslušným orgánom členského štátu.

5.   Komisia, posudzujúc každý prípad osobitne, môže postúpiť údaje Európskej databázy trupov lodí orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii alebo im umožní prístup k nej za predpokladu, že postúpenie údajov alebo prístup je potrebný na účely uvedené v odseku 3 tohto článku, a za predpokladu, že sú splnené požiadavky článku 9 nariadenia (ES) č. 45/2001. Komisia zabezpečí, aby bol prenos alebo prístup nevyhnutný na účely uvedené v odseku 3 tohto článku. Komisia zabezpečí, že tretia krajina alebo medzinárodná organizácia nepostúpi údaje inej tretej krajine ani medzinárodnej organizácii, pokiaľ jej nie je poskytnuté výslovné písomné povolenie a pokiaľ nespĺňa podmienky stanovené Komisiou.

6.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa údaje týkajúce sa plavidla z databázy uvedenej v odseku 1 vymazali, ak sa plavidlo zošrotuje.

7.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa ďalšieho spresnenia:

a)

údajov, ktoré majú do databázy vkladať členské štáty;

b)

druhov povoleného prístupu, pričom sa v prípade potreby zohľadnia kategórie príjemcov údajov a účely, na aké sa takéto údaje spracúvajú, uvedené v odseku 3 tohto článku;

c)

pokynov týkajúcich sa používania a prevádzky databázy, najmä pokiaľ ide o opatrenia v oblasti bezpečnosti údajov, kódovanie a spracovanie údajov a prepojenie databázy s registrami uvedenými v článku 17.

Článok 20

Vykonávanie technických prehliadok

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uvedené v odseku 3 vykonávali úvodné, pravidelné, osobitné a dobrovoľné prehliadky uvedené v tejto smernici.

2.   Uvedené príslušné orgány môžu úplne alebo čiastočne upustiť od podrobenia plavidla technickej prehliadke, ak je z platného potvrdenia vydaného v súlade s článkom 21 uznanou klasifikačnou spoločnosťou zrejmé, že plavidlo celkovo alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohách II a V.

3.   Každý členský štát vypracuje zoznam svojich príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie technických prehliadok a oznámi ho Komisii spolu s akýmikoľvek zmenami v zozname. Komisia vedie aktualizovaný zoznam príslušných orgánov a inšpekčných komisií na zodpovedajúcom webovom sídle.

4.   Každý členský štát vyhovie osobitným požiadavkám týkajúcich sa inšpekčných komisií a žiadostiam o prehliadku podľa príloh II a V.

Článok 21

Uznanie klasifikačných spoločností

1.   Komisia prijme vykonávacie akty na uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá spĺňa kritériá uvedené v prílohe VI, alebo na odobratie uznania, a to v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 a 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

2.   Žiadosť o uznanie predkladá Komisii členský štát, v ktorom má klasifikačná spoločnosť svoje ústredie, alebo dcérska spoločnosť oprávnená na vydávanie potvrdení, že plavidlo spĺňa požiadavky uvedené v prílohách II a V v súlade s touto smernicou. K žiadosti sa priložia všetky informácie a dokumenty potrebné na skontrolovanie splnenia kritérií potrebných na uznanie.

3.   Ktorýkoľvek členský štát môže Komisii predložiť žiadosť o odobratie schválenia, ak sa domnieva, že klasifikačná spoločnosť už nespĺňa kritériá podľa prílohy VI. K žiadosti o odobratie sa pripájajú zdokumentované dôkazy.

4.   Klasifikačné spoločnosti, ktorým bolo do 6. októbra 2016 udelené uznanie v súlade so smernicou 2006/87/ES, si toto uznanie ponechajú.

5.   Komisia na zodpovedajúcom webovom sídle uverejní po prvýkrát do 7. októbra 2017 a vedie aktuálny zoznam klasifikačných spoločností uznaných v súlade s týmto článkom. Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek zmeny týkajúce sa názvu a adresy klasifikačných spoločností, o ktorých uznanie požiadali.

Článok 22

Kontrola súladu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mohli kedykoľvek skontrolovať, či má plavidlo na palube platné osvedčenie v súlade s článkom 7 a či spĺňa požiadavky na vydanie takéhoto osvedčenia.

V prípade nesplnenia požiadaviek príslušné orgány prijmú primerané opatrenia v súlade s odsekmi 2 až 5 tohto článku. Taktiež požiadajú, aby vlastník plavidla alebo jeho zástupca prijal všetky potrebné opatrenia na nápravu tejto situácie v lehote stanovenej príslušnými orgánmi.

Príslušný orgán, ktorý vydal osvedčenie k tomuto plavidlu, je informovaný o takýchto prípadoch nesplnenia požiadaviek do siedmich dní od kontroly.

2.   Ak sa na plavidle nenachádza platné osvedčenie, plavidlu sa môže zabrániť v ďalšej plavbe.

3.   Ak príslušné orgány pri takejto kontrole zistia, že plavidlo predstavuje zjavné nebezpečenstvo pre osoby na palube, životné prostredie alebo bezpečnosť plavby, môžu plavidlu zabrániť v ďalšej plavbe až do prijatia potrebných krokov na nápravu danej situácie.

Príslušné orgány môžu tiež predpísať primerané opatrenia, ktoré plavidlu umožnia, ak je to po ukončení jeho prepravných operácií vhodné, bezpečne pokračovať na miesto, kde sa podrobí prehliadke alebo oprave.

4.   Členský štát, ktorý zabránil plavidlu pokračovať v plavbe alebo oznámil vlastníkovi plavidla alebo jeho zástupcovi, že zamýšľa tomu zabrániť, ak nedôjde k náprave zistených nedostatkov, do siedmich dní informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo osvedčenie plavidla vydané alebo naposledy obnovené, o rozhodnutí, ktoré prijal alebo ktoré má v úmysle prijať.

5.   V akomkoľvek rozhodnutí o prerušení plavby plavidla prijatom v rámci vykonávania tejto smernice sa uvedú podrobné dôvody, na ktorých sa zakladá. Takéto rozhodnutie sa bezodkladne oznámi dotknutej strane, ktorá je zároveň informovaná o odvolacom konaní, ktoré má k dispozícii podľa platných právnych predpisov dotknutých členských štátov, a o jeho lehotách.

Článok 23

Upravené technické požiadavky pre určité zóny

1.   Pokiaľ požiadavky Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne nestanovujú inak, členské štáty môžu prípadne prijať dodatočné technické požiadavky k tým, ktoré sú uvedené v prílohách II a V, pre plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách v zóne 1 a 2 na ich území. Takéto dodatočné požiadavky sa týkajú len prvkov uvedených v prílohe III.

2.   Každý členský štát môže v súvislosti s osobnými loďami vykonávajúcimi plavbu na neprepojených vnútrozemských vodných cestách v zóne 3 ponechať v platnosti dodatočné technické požiadavky k požiadavkám uvedeným v prílohách II a V. Takéto dodatočné požiadavky sa týkajú len prvkov uvedených v prílohe III.

3.   Ak by uplatňovanie prechodných ustanovení uvedených v prílohách II a V viedlo k zníženiu úrovne existujúcich národných bezpečnostných noriem, môže členský štát neuplatňovať dané prechodné ustanovenia vo vzťahu k osobným lodiam vykonávajúcim plavbu na jeho neprepojených vnútrozemských vodných cestách. Za týchto okolností môže dotknutý členský štát požadovať, aby od 30. decembra 2008 takéto osobné lode, ktoré vykonávajú plavbu na jeho neprepojených vnútrozemských vodných cestách, úplne spĺňali technické požiadavky uvedené v prílohách II a V.

4.   Členský štát môže povoliť čiastočné uplatnenie technických požiadaviek alebo stanoviť menej prísne technické požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách II a V, pokiaľ ide o plavidlá vykonávajúce plavbu výlučne na vodných cestách v zónach 3 a 4 na jeho území. Menej prísne technické požiadavky alebo čiastočné uplatnenie technických požiadaviek sa týkajú len prvkov uvedených v prílohe IV.

5.   Ak členský štát uplatňuje odsek 1, 2, 3 alebo 4, oznámi to Komisii najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným začiatkom uplatňovania. Na základe toho Komisia informuje ostatné členské štáty.

Komisia v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku prijme vykonávacie akty s cieľom schváliť dodatočné technické požiadavky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

6.   Splnenie zmenených technických požiadaviek v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4 sa presnejšie uvedie v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby alebo v doplnkovom osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

Článok 24

Výnimky pre určité kategórie plavidiel

1.   Členské štáty môžu pri zachovaní primeranej úrovne bezpečnosti povoliť výnimky z celej tejto smernice alebo jej časti pre:

a)

plavidlo vykonávajúce plavbu na neprepojených vnútrozemských vodných cestách;

b)

plavidlo s nosnosťou nepresahujúcou 350 ton alebo plavidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a má výtlak menší ako 100 m3, ktorého kýl bol založený pred 1. januárom 1950 a ktoré vykonáva plavbu výlučne na ich území.

2.   Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý Revidovaný dohovor pre plavbu na Rýne, môžu, pokiaľ ide o plavbu na ich území, povoliť výnimky z tejto smernice pre plavidlá vykonávajúce plavbu na obmedzených cestách miestneho záujmu alebo v prístavných oblastiach. Výnimky a cesty alebo oblasti, na ktoré sa vzťahujú, sa uvedú v osvedčení plavidla.

3.   Členské štáty oznámia Komisii výnimky povolené v súlade odsekmi 1 a 2. Na základe toho Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 25

Používanie nových technológií a výnimky pre určité plavidlá

1.   Komisia je s cieľom podporovať inováciu a používanie nových technológií v rámci vnútrozemskej plavby splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktoré umožnia udelenie výnimiek alebo uznanie rovnocennosti technických špecifikácií pre konkrétne plavidlo, pokiaľ ide o:

a)

vydanie osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, ktorým sa uznáva použitie alebo prítomnosť iných materiálov, inštalácií alebo zariadení na palube alebo prijatie iných úprav alebo aspektov vyhotovenia, ako sa uvádzajú v prílohách II a V, a to za predpokladu, že sa zaistí rovnaká úroveň bezpečnosti;

b)

vydanie osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby na skúšobné účely a na obmedzený čas, pričom takéto osvedčenie zahŕňa nové technické špecifikácie odchylné od požiadaviek príloh II a V, a to za predpokladu, že sa zaistí primeraná úroveň bezpečnosti.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

2.   Príslušné orgány členského štátu uvedú akékoľvek uplatniteľné výnimky a uznania rovnocennosti uvedené v odseku 1 v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

Článok 26

Ťažkosti

1.   Po uplynutí platnosti prechodných ustanovení pre technické požiadavky stanovené v prílohe II môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa povolia výnimky z technických požiadaviek stanovených v tejto prílohe, na ktoré sa vzťahujú tieto prechodné ustanovenia, ak je technicky náročné tieto požiadavky uplatniť alebo ak by v dôsledku ich uplatnenia mohli vzniknúť neprimerané náklady.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 33 ods. 2.

2.   Príslušné orgány členského štátu uvedú akékoľvek uplatniteľné výnimky uvedené v odseku 1 v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

Článok 27

Register typovo schváleného zariadenia

Komisia uverejní na zodpovedajúcom webovom sídle register vybavenia, ktoré bolo typovo schválené v súlade s prílohami II a V.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Prechodné ustanovenia o používaní dokumentov

Dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ktoré príslušné orgány členských štátov vydali v zmysle smernice 2006/87/ES pred 6. októbrom 2016, platia až do uplynutia doby ich platnosti.

Článok 29

Plavidlá vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 82/714/EHS

1.   Osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vydá plavidlu, ktoré bolo vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice Rady 82/714/EHS (12), ale vzťahuje sa naň táto smernica v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto smernice, a to na základe technickej prehliadky vykonanej s cieľom zistiť, či plavidlo spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohách II a V k tejto smernici. Uvedená technická prehliadka sa uskutoční po uplynutí platnosti súčasného osvedčenia plavidla, a v každom prípade najneskôr 30. decembra 2018.

2.   Akékoľvek nesplnenie technických požiadaviek uvedených v prílohách II a V sa uvedie v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedené v odseku 1 tohto článku pokračovať vo vykonávaní plavby dovtedy, kým sa komponenty alebo časti plavidla označené v osvedčení ako nespĺňajúce uvedené požiadavky, nenahradia alebo neupravia, na základe čoho sa potom od uvedených komponentov alebo ich častí vyžaduje, aby spĺňali technické požiadavky uvedené v prílohách II a V.

3.   Náhrada existujúcich dielov zhodnými dielmi alebo dielmi rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu alebo úpravu v zmysle odseku 2.

4.   Zjavné nebezpečenstvo v zmysle odseku 2 tohto článku sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitných charakteristík plavidla v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohách II a V. Povolené výnimky z technických požiadaviek uvedené v prílohách II a V nie sú nedostatkami, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo.

Článok 30

Prechodné ustanovenia týkajúce sa dočasných požiadaviek podľa smernice 2006/87/ES

Dočasné požiadavky prijaté v súlade s článkom 1.06 prílohy II k smernici 2006/87/ES zostávajú v platnosti až do uplynutia ich účinnosti.

Článok 31

Prispôsobenie príloh

1.   Komisia prijíma v súlade s článkom 32 delegované akty s cieľom prispôsobiť prílohu II tak, aby sa bez zbytočného odkladu aktualizoval odkaz na najnovšie znenie normy ES-TRIN a stanovil dátum jej uplatňovania.

2.   Odchylne od odseku 1 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu II a ustanoviť príslušné technické požiadavky, ak je to náležite zdôvodnené vhodnou analýzou a ak neexistujú príslušné a aktuálne medzinárodné normy na zaistenie bezpečnosti plavby alebo ak by zmeny rozhodovacieho procesu výboru CESNI ohrozili záujmy Únie.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia príloh III a IV vedeckému a technickému pokroku.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia prílohy V na účely aktualizácie a zefektívnenia správnych opatrení.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia prílohy VI na účely zmeny kritérií uznávania klasifikačných spoločností v záujme zaistenia bezpečnosti plavby.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty na účely aktualizácie odkazov tejto smernice na určité ustanovenia príloh II a V v záujme zohľadnenia zmien vykonaných v týchto prílohách.

Článok 32

Vykonávanie delegovania

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4, 19 a 31 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 6. októbra 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 19 a 31 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 19 a 31 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 33

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 7 smernice Rady 91/672/EHS (13) (ďalej len „výbor“). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru.

Článok 34

Preskúmanie

Komisia pred 7. októbrom 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma účinnosť opatrení zavedených touto smernicou, najmä pokiaľ ide o harmonizáciu technických požiadaviek a vypracovanie technických noriem pre vnútrozemskú plavbu. V správe sa tiež preskúmajú mechanizmy spolupráce s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu. K správe sa v náležitých prípadoch pripojí legislatívny návrh na ďalšie zefektívnenie spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní noriem, na ktoré sa bude môcť odkazovať v právnych aktoch Únie. Komisia predloží podobnú správu po každom významnom vývoji v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy.

Článok 35

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 36

Zmena smernice 2009/100/ES

Smernica 2009/100/ES sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na lode používané na prepravu tovaru na vnútrozemských vodných cestách s celkovou nosnosťou najmenej 20 ton:

a)

s dĺžkou najmenej 20 m;

b)

ktorých objem vyjadrený ako súčin dĺžky (L), šírky (B) a ponoru (T) je menej než 100 m3.

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie o prehliadke plavidiel na Rýne a Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).“

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty môžu požadovať od plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar podľa ADN splnenie požiadaviek tejto dohody. Na preukázanie tejto skutočnosti môžu vyžadovať povolenie vydané podľa tejto dohody.“

b)

Druhý pododsek odseku 5 sa nahrádza takto:

„Osobitné podmienky na prepravu nebezpečného tovaru sa považujú za splnené na všetkých vnútrozemských vodných cestách Spoločenstva, pokiaľ plavidlá splnia požiadavky ADN. Splnenie týchto požiadaviek možno preukázať povolením podľa odseku 4.“

Článok 37

Transpozícia

1.   Bez ohľadu na článok 40 členské štáty najneskôr do 7. októbra 2018 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, ktoré sa uplatňujú od uvedeného dátumu. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Od členských štátov, na ktorých vodných cestách v dôsledku výnimiek povolených v súlade s článkom 24 ods. 1 a 2 nevykonávajú plavbu žiadne plavidlá podliehajúce ustanoveniam tejto smernice, sa nevyžaduje transpozícia kapitoly 2, článku 18 ods. 3 ani článkov 20 and 21.

Článok 38

Zrušenie

Smernica 2006/87/ES sa zrušuje s účinnosťou od 7. októbra 2018.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 40

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom okrem Dánska, Estónska, Írska, Grécka, Španielska, Cypru, Lotyšska, Malty, Portugalska, Slovinska a Fínska.

V Štrasburgu 14. septembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 48.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 16. júna 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 259, 2.10.2009, s. 8).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152).

(12)  Smernica Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1).

(13)  Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29).


ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I:

Zoznam vnútrozemských vodných ciest Únie geograficky rozdelených na zóny 1, 2, a 3

Príloha II:

Minimálne technické požiadavky pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zónach 1, 2, 3 a 4

Príloha III:

Okruhy, v ktorých možno prijať dodatočné technické požiadavky pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zónach 1 a 2 a neprepojených vnútrozemských vodných cestách v zóne 3

Príloha IV:

Okruhy, v ktorých možno znížiť úroveň technických požiadaviek platných pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zónach 3 a 4

Príloha V:

Podrobné procedurálne ustanovenia

Príloha VI:

Klasifikačné spoločnosti

Príloha VII:

Tabuľka zhody


PRÍLOHA I

ZOZNAM VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST ÚNIE GEOGRAFICKY ROZDELENÝCH NA ZÓNY 1, 2 A 3

KAPITOLA 1

Zóna 1

Nemecko

Ems

od línie spájajúcej bývalý maják Greetsiel a západnú prístavnú hrádzu prístavného vstupu v Eemshaven smerom na voľné more až po severnú zemepisnú šírku 53° 30′ a východnú zemepisnú dĺžku 6° 45′, t. j. mierne smerom na voľné more od člnovej oblasti pre prepravcov suchých nákladov v Alte Ems (1)

Poľsko

Časť Pomoranskej zátoky smerom na juh od línie spájajúcej Severný Perd na ostrove Rujana a maják Niechorze.

Časť Gdanskej zátoky smerom na juh od línie spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.

Švédsko

Jazero Vänern, ktoré je z juhu ohraničené rovnobežkou prechádzajúcou cez maják Bastugrunds.

Rieka Göta älv a oblasť Rivöfjorden, ktorá je ohraničená z východu mostom Älvsborg, zo západu poludníkom prechádzajúcim cez maják Gäveskär a z juhu rovnobežkou prechádzajúcou cez maják Smörbådan.

Spojené kráľovstvo

ŠKÓTSKO

Blue Mull Sound

medzi osadami Gutcher a Belmont

Yell Sound

medzi zátokou Tofts Voe a obcou Ulsta

Sullom Voe

v oblasti ohraničenej líniou severovýchodný bod ostrova Gluss – severný bod Calback Ness

Dales Voe

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou severovýchodný bod Kebister Ness – pobrežie ostrova Breiwick na západnej zemepisnej dĺžke 1° 10,8′

Dales Voe

v lete:

ako pre Lerwick

Lerwick

v zime:

v oblasti ohraničenej zo severu líniou Scottle Holm – Scarfi Taing na ostrove Bressay a z juhu líniou maják Twageos Point Lighthouse – Whalpa Taing na ostrove Bressay

Lerwick

v lete:

v oblasti ohraničenej zo severu líniou Brim Ness – severovýchodný cíp Inner Score a z juhu líniou južný koniec Ness of Sound – Kirkabisterness

Kirkwall

medzi Kirkwallom a Rousay, nie východne od línie Point of Graand (Egilsay) – Galt Ness (Shapinsay) alebo línie Head of Work (Mainland) – maják Helliar Holm – pobrežie Shapinsay, nie severozápadne od juhovýchodného cípu Eynhallow Island, nie smerom na voľné more a líniou pobrežie ostrova Rousay na severnej zemepisnej šírke 59° 10,5′ a západnej zemepisnej dĺžke 2° 57,1′ – pobrežie ostrova Egilsay na severnej zemepisnej šírke 59° 10′ a západnej zemepisnej dĺžke 2° 56,4′

Stromness

do Scapa, ale nie mimo Scapa Flow

Scapa Flow

v oblasti ohraničenej líniou Point of Cletts na ostrove Hoy – trigonometrický bod Thomson's Hill na ostrove Fara – mólo Gibraltar Pier na ostrove Flotta; líniou mólo St Vincent Pier na ostrove Flotta – najzápadnejší bod Calf of Flotta; najvýchodnejší bod Calf of Flotta – Needle Point na ostrove South Ronaldsay a líniou Ness (Mainland) – maják Point of Oxan na ostrove Graemsay – Bu Point na ostrove Hoy a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Záliv Balnakiel Bay

medzi Eilean Dubh a A'Chleit

Zátoka Cromarty Firth

v oblasti ohraničenej líniou North Sutor – prístavná hrádza Nairn Breakwater a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Inverness

v oblasti ohraničenej líniou North Sutor – prístavná hrádza Nairn Breakwater a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Tay – Dundee

v oblasti ohraničenej líniou Broughty Castle – Tayport a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Zátoka Firth of Forth a rieka Forth

v oblasti ohraničenej líniou Kirkcaldy – rieka Portobello a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Ústie rieky Solway

v oblasti ohraničenej líniou Southerness Point – Silloth

Zátoka Loch Ryan

v oblasti ohraničenej líniou Finnart's Point – Milleur Point a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Clyde

vonkajšia hranica:

línia Skipness – bod jednu míľu južne od Garroch Head – Farland Head

vnútorná hranica v zime:

línia maják Cloch – mólo Dunoon Pier

vnútorná hranica v lete:

línia Bogany Point, Isle of Bute – Skelmorlie Castle a línia Ardlamont Point – južný koniec zálivu Ettrick Bay v Kyles of Bute

Poznámka: Uvedená letná vnútorná hranica sa od 5. júna do 5. septembra (oba dátumy vrátane) rozširuje o líniu bod dve míle od pobrežia Ayrshire v Skelmorlie Castle – Tomont End, Cumbrae a líniu Portachur Point, Cumbrae – Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

v oblasti ohraničenej zo severu líniou maják Dunollie Point – Ard na Chruidh a z juhu líniou Rudha Seanach – Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Loch Alsh – predná časť Loch Duich

Loch Gairloch

v zime:

nie je

v lete:

južne od línie Rubha na Moine – Eilan Horrisdale – Rubha nan Eanntag smerujúcej na východ

SEVERNÉ ÍRSKO

Belfast Lough

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Carrickfergus – Bangor

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Loch Neagh

vo vzdialenosti väčšej ako 2 míle od pobrežia

VÝCHODNÉ POBREŽIE ANGLICKA

Rieka Humber

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou New Holland – Paull

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Cleethorpes Pier – kostol Patrington Church

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

WALES A ZÁPADNÉ POBREŽIE ANGLICKA

Rieka Severn

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Blacknore Point – Caldicot Pill, Portskewett

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Wye

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Blacknore Point – Caldicot Pill, Porstkewett

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Newport

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Cardiff

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Barry

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Swansea

v oblasti ohraničenej líniou spájajúcou konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora

Menai Straits

v rámci Menai Straits od línie maják na ostrove Llanddwyn – Dinas Dinlleu a línie južný cíp ostrova Puffin – Trwyn DuPoint a južný cíp ostrova Puffin – železničná stanica Llanfairfechan a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Dee

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Hilbre Point – Point of Air

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Formby Point – Point of Air

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Mersey

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Formby Point – Point of Air

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Preston a Southport

v oblasti ohraničenej líniou Southport – Blackpool v rámci brehov

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Fleetwood

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Rossal Point – Humphrey Head

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Lune

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Rossal Point – Humphrey Head

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Heysham

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Rossal Point – Humphrey Head

Morecambe

v zime:

nie je

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou Rossal Point – Humphrey Head

Workington

v oblasti ohraničenej líniou Southerness Point – Silloth

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

JUŽNÉ ANGLICKO

Rieka Colne, Colchester

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Colne Point – Whitstable

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Clacton Pier – Reculvers

Rieka Blackwater

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Colne Point – Whitstable

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Clacton Pier – Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Crouch a rieka Roach

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Colne Point – Whitstable

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Clacton Pier – Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Temža a jej prítoky

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Colne Point – Whitstable

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Clacton Pier – Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Medway a Swale

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Colne Point – Whitstable

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Clacton Pier – Reculvers

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Chichester

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Prístav Langstone

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Portsmouth

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Bembridge, Isle of Wight

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Cowes, Isle of Wight

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Southampton

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Beaulieu

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Jazero Keyhaven

v rámci ostrova Isle of Wight v oblasti ohraničenej smerom na východ líniou kostolná veža, West Wittering – kostol Trinity Church, Bembridge a smerom na západ líniou Needles – Hurst Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Weymouth

v rámci prístavu Portland a medzi riekou Wey a prístavom Portland

Plymouth

v oblasti ohraničenej líniou Cawsand – Breakwater – Staddon

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Falmouth

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou St Anthony Head – Rosemullion

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou St Anthony Head – Nare Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Camel

v oblasti ohraničenej líniou Stepper Point – Trebetherick Point

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Bridgewater

v rámci závory a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Rieka Avon (Avon)

v zime:

v oblasti ohraničenej líniou Blacknore Point – Caldicot Pill, Porstkewett

v lete:

v oblasti ohraničenej líniou mólo Barry Dock Pier – Steepholm – Brean Down

a smerom na voľné more od vôd zóny 2

Zóna 2

Česká republika

Priehradná nádrž Lipno

Nemecko

Ems

od línie vstup do prístavu, Papenburg – bývalá čerpacia stanica, Diemen – otvor hrádze pri Halte, vedúcej cez Ems, až po líniu bývalý maják Greetsiel – západné mólo prístavného vstupu, Eemshaven

Jade

do priestoru ohraničeného líniou bývalé krížové svetlo, Schillig – kostolná veža, Langwarden

Weser

od severozápadnej hrany železničného mosta v Brémach po líniu kostolná veža, Langwarden – kostolná veža, Kappele vrátane vedľajších ramien Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm a Schweiburg

Labe s riekami Bütztflether

Süderelbe (od kilometra 0,69 po ústie do Labe), Ruthenstrom (od kilometra 3,75 po ústie do Labe),

Wischhafener Süderelbe (od kilometra 8,03 po ústie do Labe)

od dolnej hranice prístavu Hamburg po líniu svetelný maják Döse – západný okraj hrádze Friedrichskoog (Dieksand) vrátane prítokov Nebenelbe a Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau a Stör (pri všetkých od ústia po hrádzu)

Meldorfer Bucht

vnútri priestoru ohraničeného líniou západný okraj hrádze Friedrichskoog (Dieksand) – západné čelo prístavnej hrádze Büsum

Eider

od ústia Gieselauského kanála (km 22,64) po líniu stred ochrannej budovy (Tränke) – kostolná veža, Vollerwiek

Gieselauský kanál

od ústia do rieky Eider po ústie do Severomorsko-baltského prieplavu

Flensburger Förde

vnútri priestoru ohraničeného líniou maják Kegnäs-Birknack a na sever od hranice medzi Nemeckom a Dánskom vo Flensburger Förde

Schlei

vnútri priestoru ohraničeného líniou spájajúcou čelá prístavnej hrádze Schleimünde

Eckernförder Bucht

vnútri priestoru ohraničeného líniou Boknis-Eck – severovýchodný bod pevniny pri Dänisch Nienhofe

Kieler Förde

vnútri priestoru ohraničeného líniou maják Bülk – námorný pamätník Laboe

Severomorsko-baltský prieplav vrátane jazier Audorfer See a Schirnauer See

od línie spájajúcej čelá prístavnej hrádze v Brunsbütteli po líniu spájajúcu vstupné svetlá v Kiel-Holtenau vrátane Obereidersee a Enge, Audorfer See, Borgstedter See a Enge, Schirnauer See, Flemhuder See a kanála Achterwehrer

Trave

od severozápadného okraja zdvíhacieho železničného mosta v Lübecku vrátane Pötenitzer Wieku a Dassower See po líniu spájajúcu južné vnútorné a severné vonkajšie čelo prístavných hrádzí v Travemünde

Leda

od vstupu do vonkajšieho prístavu morskej plavebnej komory Leer po ústie do rieky Ems

Hunte

od prístavu Oldenburg a 140 m po prúde od Amalienbrücke v Oldenburgu po ústie do rieky Weser

Lesum

od sútoku riek Hamme a Wümme (km 0,00) po ústie do rieky Weser

Este

od dolnej vody plavebnej komory Buxtehude (km 0,25) po ústie do Labe

Lühe

od dolnej vody plavebnej komory Au-Mühle v Horneburgu (km 0,00) po ústie do Labe

Schwinge

od severného okraja plavebnej komory Salztor v Stade po ústie do Labe

Oste

od úrovne 210 m za stredovou čiarou cestného mosta nad hrádzou Oste (km 69,360) po ústie do Labe

Pinnau

od juhozápadného okraja železničného mosta v Pinnebergu po ústie do Labe

Krückau

od juhozápadného okraja mosta vedúceho od/k Wedenkampu v Elmshorne po ústie do Labe

Stör

od prílivomeru Rensing po ústie do Labe

Freiburger Hafenpriel

od východného okraja stavidla v obci Freiburg an der Elbe po ústie do Labe

Prístavné oblasti vo Wismarbuchte, v Kirchsee, Breitlingu, Salzhaffe a vo Wismare

smerom na voľné more po líniu Hoher Wieschendorf Huk – maják Timmendorf a líniu maják Gollwitz na ostrove Poel – južný bod polostrova Wustrow

Warnow vrátane Breitlingu a bočných ramien

po prúde od Mühlendamm zo severného okraja Geinitzbrücke v Rostocku smerom na more po líniu spájajúcu severné body západnej a východnej prístavnej hrádze vo Warnemünde

Vody ohraničené pevninou a polostrovmi Darß a Zingst a ostrovmi Hiddensee a Rujana (vrátane prístavnej oblasti Stralsund)

smerom na voľné more medzi

polostrovom Zingst a ostrovom Bock: po severnú zemepisnú šírku 54° 26′ 42″

ostrovmi Bock a Hiddensee: po líniu severný bod ostrova Bock – južný bod ostrova Hiddensee

ostrovmi Hiddensee a Rujana (Bug): po líniu juhovýchodný bod Neubessin – Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

smerom na voľné more od Boddenu po líniu východný bod Thiessower Haken (Südperd) – východný bod ostrova Ruden – severný bod ostrova Usedom (54° 10′ 37″ severnej zemepisnej šírky, 13° 47′ 51″ východnej zemepisnej dĺžky)

Ryck

na východ od mosta Steinbecker v Greifswalde po líniu spájajúcu čelá mól

Vody ohraničené pevninou a ostrovom Usedom (Peenestrom vrátane prístavnej oblasti Wolgast a Achterwasser a Oder Haff)

východne po hranicu s Poľskou republikou v Stettiner Haff

Uecker

od juhozápadného okraja cestného mosta v Uekermünde po líniu spájajúcu čelá mól

Poznámka: V prípade lodí, ktorých domáci prístav je v inom štáte, sa zohľadňuje článok 32 Dohody o Ems-Dollart z 8. apríla 1960 (BGBl. 1963 II, s. 602).

Francúzsko

Gironde od kilometra 48,50 k poprúdnemu cípu ostrova Ile de Patiras, k priečnej hranici mora určenej líniou Pointe de Grave – Pointe de Suzac;

Loira od Cordemais (kilometer 25) k priečnej hranici mora určenej líniou Pointe de Mindin – Pointe de Penhoët;

Seina od začiatku kanála Tancarville k priečnej hranici mora určenej líniou Cape Hode na pravom brehu – bod na ľavom brehu, kde sa plánovaná hrádza spája s pobrežím pod Berville;

Vilaine od priehrady Arzal k priečnej hranici mora určenej líniou Pointe du Scal – Pointe du Moustoir.

Ženevské jazero.

Maďarsko

Jazero Balaton

Holandsko

Dollard

Eems

Waddenzee: vrátane spojení so Severným morom

Ijsselmeer: vrátane Markermeer a Ijmeer okrem Gouwzee

Nieuwe Waterweg a Scheur

Calandkanaal západne od prístavu Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal a jeho prepojené prístavy

Haringvliet a Vuile Gat: vrátane vodných ciest medzi Goeree-Overflakkee na jednej strane a Voorne-Putten a Hoeksche Waard na druhej

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer a Brouwerschavensche Gat: vrátane všetkých vodných ciest medzi Schouwen-Duiveland a Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, východná Šelda a Roompot: vrátane vodných ciest medzi Walcheren, Noord-Beveland a Zuid-Beveland na jednej strane a Schouwen-Duiveland a Tholen na strane druhej, bez Šeldsko-rýnskeho kanála

Šelda a západná Šelda a jej ústie do mora: vrátane vodných ciest medzi Zélandským Flámskom na jednej strane a Walcherenom a Zuid-Bevelandom na strane druhej, bez Šeldsko-rýnskeho kanála

Poľsko

Štetínsky záliv

Kamieńsky záliv

Visliansky záliv

Pucký záliv

Włocławská priehrada

Jazero Śniardwy

Jazero Niegocin

Jazero Mamry.

Švédsko

Göta älv, ktorú ohraničuje z východu most Göta älv a zo západu most Älvsborg

Spojené kráľovstvo

ŠKÓTSKO

Scapa Flow

v oblasti ohraničenej líniami Wharth na ostrove Flotta – Martello Tower na South Walls a Point Cletts na ostrove Hoy – trigonometrický bod Thomson's Hill na ostrove Fara – mólo Gibraltar Pier na ostrove Flotta

Kyle of Durness

južne od Eilean Dubh

Cromarty Firth

v oblasti ohraničenej líniou North Sutor – South Sutor

Inverness

v oblasti ohraničenej líniou Fort George – Chanonry Point

Findhorn Bay

v rámci výčnelku do mora

Aberdeen

v oblasti ohraničenej líniou mólo South Jetty – mólo Abercromby Jetty

Povodie Montrose

na západ od línie vedúcej zo severu na juh cez vstup do prístavu pri majáku Scurdie Ness

Rieka Tay – Dundee

v oblasti ohraničenej líniou prílivová nádrž (rybárskeho doku), Dundee – Craig Head, East Newport

Firth of Forth a rieka Forth

v zátoke Firth of Forth, nie však východne od železničného mosta Forth

Dumfries

v oblasti ohraničenej líniou Airds Point – Scar Point

Loch Ryan

v oblasti ohraničenej líniou Cairn Point – Kircolm Point

Prístav Ayr Harbour

v rámci násypu

Rieka Clyde

nad vodami zóny 1

Kyles of Bute

medzi Colintraive a Rhubodach

Prístav Campbeltown Harbour

v oblasti ohraničenej líniou Macringan's Point – Ottercharach Point

Loch Etive

v rámci Loch Etive nad Falls of Lora

Loch Leven

nad mostom, Ballachulish

Loch Linnhe

severne od majáka Corran Point

Loch Eil

celé jazero

Kaledónsky prieplav

jazerá Lochy, Oich a Ness

Kyle of Lochalsh

v rámci oblasti Kyle Akin, nie západne od majáka Eilean Ban Light alebo východne od Eileanan Dubha

Loch Carron

medzi Stromemore a Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

v oblasti ohraničenej líniou maják Ullapool Point – Aultnaharrie

Kylesku

cez jazero Loch Cairnbawn v oblasti medzi najvýchodnejším bodom Garbh Eilean a najzápadnejším bodom Eilean na Rainich

Prístav Stornoway Harbour

v oblasti ohraničenej líniou Arnish Point – maják Sandwick Bay Lighthouse, severozápadná strana

The Sound of Scalpay

nie východne od Berry Cove (Scalpay) a nie západne od Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay a Tarbert Harbour

do jednej míle od pobrežia ostrova Island of Harris

Loch Awe

celé jazero

Loch Katrine

celé jazero

Loch Lomond

celé jazero

Loch Tay

celé jazero

Loch Loyal

celé jazero

Loch Hope

celé jazero

Loch Shin

celé jazero

Loch Assynt

celé jazero

Loch Glascarnoch

celé jazero

Loch Fannich

celé jazero

Loch Maree

celé jazero

Loch Gairloch

celé jazero

Loch Monar

celé jazero

Loch Mullardach

celé jazero

Loch Cluanie

celé jazero

Loch Loyne

celé jazero

Loch Garry

celé jazero

Loch Quoich

celé jazero

Loch Arkaig

celé jazero

Loch Morar

celé jazero

Loch Shiel

celé jazero

Loch Earn

celé jazero

Loch Rannoch

celé jazero

Loch Tummel

celé jazero

Loch Ericht

celé jazero

Loch Fionn

celé jazero

Loch Glass

celé jazero

Loch Rimsdale/nan Clar

celé jazero.

SEVERNÉ ÍRSKO

Strangford Lough

v oblasti ohraničenej líniou Cloghy Point – Dogtail Point

Belfast Lough

v oblasti ohraničenej líniou Holywood – Macedon Point

Larne

v oblasti ohraničenej líniou mólo Larne Pier – trajektové mólo na ostrove Island Magee

Rieka Bann

od koncov pobrežnej hrádze smerujúcich do mora k mostu Toome Bridge

Lough Erne

horné a dolné jazero Lough Erne

Lough Neagh

do 2 míľ od pobrežia

VÝCHODNÉ POBREŽIE ANGLICKA

Berwick

v rámci pobrežnej hrádze

Warkworth

v rámci pobrežnej hrádze

Blyth

v rámci vonkajších čiel prístavnej hrádze

Rieka Tyne

od Dunston Staithes k čelám prístavnej hrádze na rieke Tyne

Rieka Wear

od Fatfieldu k čelám prístavnej hrádze v Sunderlande

Seaham

v rámci pobrežnej hrádze

Hartlepool

v oblasti ohraničenej líniou mólo Middleton Jetty – čelo starej prístavnej hrádze

v oblasti ohraničenej líniou čelo severnej prístavnej hrádze – čelo južnej prístavnej hrádze

Rieka Tees

v oblasti ohraničenej líniou mólo Government Jetty – hrádza Tees vedúcou priamo na západ

Whitby

v rámci čiel prístavnej hrádze Whitby

Rieka Humber

v oblasti ohraničenej líniou North Ferriby – South Ferriby

Grimsby Dock

v oblasti ohraničenej líniou západné mólo prílivovej nádrže – východné mólo rybárskych dokov, severné nábrežie

Boston

v rámci New Cut

Dutch River

celý kanál

Rieka Hull

od Beverley Beck k rieke Humber

Kielder Water

celé jazero

Rieka Ouse

pod plavebnou komorou Naburn

Rieka Trent

pod plavebnou komorou Cromwell

Rieka Wharfe

od sútoku s riekou Ouse k mostu Tadcaster Bridge

Scarborough

v rámci čiel prístavnej hrádze Scarborough

WALES A ZÁPADNÉ POBREŽIE ANGLICKA

Rieka Severn

severne od línie Sharpness Point (51° 43,4′ severnej zemepisnej šírky) – Llanthony – Maisemore Weirs vedúcej priamo na západ a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Rieka Wye

v Chepstow, severne od zemepisnej šírky 51° 38′ k Monmouth

Newport

severne od križovatky nadzemného elektrického vedenia Fifoots Points

Cardiff

v oblasti ohraničenej líniou South Jetty – Penarth Head

a ohraničené vody západne od hrádze Cardiff Bay

Barry

v oblasti ohraničenej líniou spájajúcou konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora

Prístav Port Talbot

v oblasti ohraničenej líniou spájajúcou konce pobrežnej hrádze smerujúce do mora na rieke Afran mimo uzavretých dokov

Neath

v oblasti ohraničenej líniou vedúcou priamo na sever od konca tankerového móla v zálive Baglan Bay smerujúceho na voľné more (51° 37,2′ severnej zemepisnej šírky, 3° 50,5′ západnej zemepisnej dĺžky)

Prístav Llanelli a Burry Port

v oblasti ohraničenej líniou západná prístavná hrádza Burry Port – Whiteford Point

Milford Haven

v oblasti ohraničenej líniou South Hook Point – Thorn Point

Fishguard

v oblasti ohraničenej líniou spájajúcou severný a východný koniec pobrežnej hrádze smerujúci do mora

Cardigan

v rámci úžiny, Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

v rámci koncov pobrežnej hrádze smerujúcich do mora

Aberdyfi

v oblasti ohraničenej líniou železničná stanica Aberdyfi – maják Twyni Bach

Barmouth

v oblasti ohraničenej líniou železničná stanica Barmouth – Penrhyn Point

Portmadoc

v oblasti ohraničenej líniou Harlech Point – Graig Ddu

Holyhead

v oblasti ohraničenej hlavnou prístavnou hrádzou a líniou čelo prístavnej hrádze – Brynglas Point, Towyn Bay

Menai Straits

v rámci Menai Straits medzi líniou Aber Menai Point – Belan Point a líniou mólo Beaumaris Pier – Pen-y-Coed Point

Conway

v oblasti ohraničenej líniou Mussel Hill – Tremlyd Point

Llandudno

v rámci pobrežnej hrádze

Rhyl

v rámci pobrežnej hrádze

Rieka Dee

nad nábrežím Connah's k bodu odčerpávania vody Barrelwell Hill

Rieka Mersey

v oblasti ohraničenej líniou maják Rock Lighthouse – severozápadný dok Seaforth Dock okrem ostatných dokov

Preston a Southport

v oblasti ohraničenej líniou Lytham – Southport a v rámci dokov Preston

Fleetwood

v oblasti ohraničenej líniou Low Light – Knott

Rieka Lune

v oblasti ohraničenej líniou Sunderland Point – Chapel Hill po Glasson Dock vrátane

Barrow

v oblasti ohraničenej líniou Haws Point, Isle of Walney – Roa Island Slipway

Whitehaven

v rámci pobrežnej hrádze

Workington

v rámci pobrežnej hrádze

Maryport

v rámci pobrežnej hrádze

Carlisle

v oblasti ohraničenej líniou Carlisle – Torduff

Coniston Water

celé jazero

Derwentwater

celé jazero

Ullswater

celé jazero

Windermere

celé jazero

JUŽNÉ ANGLICKO

Prístav Blakeney a Morston a prístupy

východne od línie Blakeney Point – vstupu do rieky Stiffkey vedúcej na juh

Rieka Orwell a rieka Stour

rieka Orwell v oblasti ohraničenej líniou prístavná hrádza Blackmanshead – Landguard Point a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Rieka Blackwater

všetky vodné cesty v oblasti ohraničenej líniou juhozápadný výbežok ostrova Mersea Island – Sales Point

Rieka Crouch a rieka Roach

rieka Crouch v oblasti ohraničenej líniou Holliwell Point – Foulness Point vrátane rieky Roach

Rieka Temža a jej prítoky

rieka Temža nad líniou vedúcou zo severu na juh cez východný výbežok móla Denton Wharf Pier, Gravesend, k plavebnej komore Teddington

Rieka Medway a Swale

rieka Medway od línie Garrison Point – Grain Tower – plavebná komora Allington; Swale od Whitstable k Medway

Rieka Stour (Kent)

rieka Stour nad ústím k prístavisku Flagstaff Reach

Prístav Dover Harbour

v rámci línií vedených cez východný a západný vstup do prístavu

Rieka Rother

rieka Rother nad prílivovou signálnou stanicou, Camber smerom k stavidlu Scots Float Sluice a k vstupnej plavebnej komore na rieke Brede

Rieka Adur a kanál Southwick

v oblasti ohraničenej líniou vstup do prístavu Shoreham Harbour – plavebná komora kanála Southwick – západný koniec prístavného móla Tarmac Wharf

Rieka Arun

rieka Arun nad mólom Littlehampton Pier smerom k prístavisku Littlehampton Marina

Rieka Ouse (Sussex) Newhaven

rieka Ouse od línie vstupné móla prístavu Newhaven Harbour – severný koniec nábrežia North Quay

Brighton

vonkajšie prístavisko Brighton Marina v oblasti ohraničenej líniou južný koniec nábrežia West Quay – severný koniec nábrežia South Quay

Chichester

v oblasti ohraničenej líniou Eastoke Point – kostolná veža, West Wittering a smerom na voľné more od vôd zóny 3

Prístav Langstone Harbour

v oblasti ohraničenej líniou Eastney Point – Gunner Point

Portsmouth

v oblasti ohraničenej líniou vstup do prístavu Port Blockhouse – Round Tower

Bembridge, Isle of Wight

v rámci prístavu Brading Harbour

Cowes, Isle of Wight

rieka Medina v oblasti ohraničenej líniou maják Breakwater Light na východnom brehu – maják House Light na západnom brehu

Southampton

v oblasti ohraničenej líniou Calshot Castle – maják Hook Beacon

Rieka Beaulieu

v rámci rieky Beaulieu, nie východne od línie tiahnucej sa zo severu na juh cez Inchmery House

Jazero Keyhaven

v oblasti ohraničenej líniou maják Hurst Point Low Light – Keyhaven Marshes vedúcou priamo na sever

Christchurch

rieka Run

Poole

v oblasti popri línii Chain Ferry medzi Sandbanks a South Haven Point

Exeter

v oblasti ohraničenej z východu na západ líniou Warren Point – stanica záchranných člnov Inshore Lifeboat Station oproti Checkstone Ledge

Teignmouth

v rámci prístavu

Rieka Dart

v oblasti ohraničenej líniou Kettle Point – Battery Point

Rieka Salcombe

v oblasti ohraničenej líniou Splat Point – Limebury Point

Plymouth

v oblasti ohraničenej líniou mólo Mount Batten Pier – Raveness Point cez ostrov Drake's Island; rieka Yealm v oblasti ohraničenej líniou Warren Point – Misery Point

Fowey

v rámci prístavu

Falmouth

v oblasti ohraničenej líniou St Anthony Head – Pendennis Point

Rieka Camel

v oblasti ohraničenej líniou Gun Point – Brea Hill

Rieky Taw a Torridge

v oblasti ohraničenej líniou maják na Crow Point – pobrežie Skern Point s azimutom 200°

Bridgewater

južne od línie vedúcej priamo na východ zo Stert Point (51° 13,0′ severnej zemepisnej šírky)

Rieka Avon (Avon)

v oblasti ohraničenej líniou mólo Avonmouth Pier – Wharf Point – priehrada Netham Dam

KAPITOLA 2

Zóna 3

Belgicko

Námorný úsek rieky Šelda (po prúde od Antverpského otvoreného kotviska)

Bulharsko

Dunaj: od rkm 845,650 do rkm 374,100

Česká republika

Priehradné nádrže: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice a Nové Mlýny III

Ťažobné jazerá štrkopiesku: Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Nemecko

Dunaj

od Kelheimu (km 2 414,72 ) po nemecko-rakúsku hranicu pri Jochensteine

Rýn vrátane Lampertheimer Altrhein (od km 4,75 po Rýn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (od km 9,80 po Rýn)

od nemecko-švajčiarskej hranice po nemecko-holandskú hranicu

Labe (Norderelbe) vrátane Süderelbe en Köhlbrand

od ústia Labsko-Seitenského prieplavu po dolnú hranicu Hamburského prístavu

Müritz

 

Francúzsko

Adour od Bec du Gave k moru

Aulne od plavebnej komory Châteaulin po priečnu hranicu mora, ktorú určuje Passage de Rosnoën

Blavet od Pontivy po most Pont du Bonhomme

Calaiský kanál

Charente od mosta v Tonnay-Charente k priečnej hranici mora určenej líniou prechádzajúcou stredom majáka na poprúdnom ľavom brehu a stredom opevnenia Fort de la Pointe

Dordogne od sútoku s Lidoire po Bec d'Ambès

Garonne od mosta v Castets en Dorthe po Bec d'Ambès

Gironde od Bec d'Ambès k priečnej línii na km 48,50 prechádzajúcej poprúdnym cípom ostrova Ile de Patiras

Hérault od prístavu Bessan k moru, po hornú hranicu litorálu

Isle od sútoku s Dronne po sútok s Dordogne

Loira od sútoku s Maine po Cordemais (kilometrovník 25)

Marna od mosta v Bonneuil (kilometrovník 169 až 900) a plavebnej komory v St Maur po sútok so Seinou

Rýn

Nive od priehrady Haïtze pri Ustaritzi po sútok s riekou Adour

Oise od plavebnej komory Janville po sútok so Seinou

Orb od Sérignanu k moru, po hornú hranicu litorálu

Rhôna od hranice so Švajčiarskom k moru okrem Petit Rhône

Saôna od mosta Pont de Bourgogne v Chalon-sur-Saône po sútok s Rhônou

Seina od plavebnej komory v Nogent-sur-Seine po začiatok prieplavu Canal de Tancarville

Sèvre Niortaise od plavebnej komory v Marans na priečnej hranici mora oproti strážnici k ústiu,

Somme od poprúdnej strany mosta Pont de la Portelette v Abbeville k viaduktu Noyelles železnice Saint-Valéry-sur-Somme

Vilaine od Redon (kilometrovník 89,345) k priehrade Arzal

Jazero Amance

Jazero Annecy

Jazero Biscarosse

Jazero Bourget

Jazero Carcans

Jazero Cazaux

Jazero Der-Chantecoq

Jazero Guerlédan

Jazero Hourtin

Jazero Lacanau

Jazero Orient

Jazero Pareloup

Jazero Parentis

Jazero Sanguinet

Jazere Serre-Ponçon

Jazero Temple.

Chorvátsko

Dunaj: od rkm 1 295 + 500 do rkm 1 433 + 100

Rieka Dráva: od rkm 0 do rkm 198 + 600

Rieka Sáva: od rkm 210 + 800 do rkm 594 + 000

Rieka Kupa: od rkm 0 do rkm 5 + 900

Rieka Una: od rkm 0 do rkm 15

Maďarsko

Dunaj: od rkm 1 812 do rkm 1 433

Dunaj Mošoň: od rkm 14 do rkm 0

Dunaj Szentendre: od rkm 32 do rkm 0

Dunaj Ráckeve: od rkm 58 do rkm 0

Rieka Tisa: od rkm 685 do rkm 160

Rieka Dráva: od rkm 198 do rkm 70

Rieka Bodrog: od rkm 51 do rkm 0

Rieka Kettős-Körös: od rkm 23 do rkm 0

Rieka Hármas-Körös: od rkm 91 do rkm 0

Kanál Sió: od rkm 23 do rkm 0

Jazero Velencei

Neziderské jazero

Holandsko

Rýn

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, prístav v IJmuiden, Rotterdamská prístavná oblasť, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven Merwede, Waal, kanál Bijlandsch, Boven Rijn, kanál Pannersdensch, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdamsko-rýnsky kanál, Veerse Meer, Šeldsko-rýnsky kanál po ústie do Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse pod Venlom, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (východne od prístavu Benelux), Hartelkanaal

Rakúsko

Dunaj: od hranice s Nemeckom po hranicu so Slovenskom

Inn: od ústia po elektráreň Passau-Ingling

Traun: od ústia po km 1,80

Enža: od ústia po km 2,70

March: po km 6,00

Poľsko

Rieka Biebrza od ústia Augustowského kanála po ústie do rieky Narwia

Rieka Brda od prepojenia s Bydgoszczským kanálom v Bydgoszczi po ústie do rieky Visla

Rieka Bug od ústia rieky Muchawiec po ústie do rieky Narwia

Jazero Dąbie po hranicu s vnútornými morskými vodami

Augustowský kanál od prepojenia s riekou Biebrza k štátnej hranici spolu s jazerami nachádzajúcimi sa pozdĺž trasy tohto kanála

Bartnický kanál od jazera Ruda Woda k jazeru Bartężek, spolu s jazerom Bartężek

Bydgoszczský kanál

Elbląský kanál od jazera Druzno k jazeru Jeziorak a jazeru Szeląg Wielki, spolu s týmito jazerami a s jazerami po trase kanálu a bočným korytom v smere na Zalewo od jazera Jeziorak k jazeru Ewingi vrátane

Gliwický kanál a Kędzierzyńský kanál

Jagiellońský kanál od prepojenia s riekou Elbląg k rieke Nogat

Łączańský kanál

Ślesińský kanál s jazerami nachádzajúcimi sa pozdĺž trasy tohto kanála a jazero Gopło

Żerańský kanál

Rieka Martwa Wisła od rieky Visla v Przegaline k hranici s vnútornými morskými vodami

Rieka Narew od ústia rieky Biebrza po ústie do rieky Visla spolu so Zegrzyńským jazerom

Rieka Nogat od rieky Visla k ústiu do Vislianskeho zálivu

Rieka Noteć (horná) od jazera Gopło po prepojenie s Górnonoteckým kanálom a Górnonotecký kanál a rieka Noteć (dolná) od prepojenia Bydgoszczského kanála po ústie do rieky Warta

Rieka Nysa Łużycka od mesta Gubin po ústie do rieky Odra

Rieka Odra od mesta Racibórz po spojenie s riekou Východná Odra, ktorá sa od prieplavu Klucz-Ustowo stáva riekou Regalica, spolu s touto riekou a jej bočnými ramenami po jazero Dąbie, ako aj vedľajší tok rieky Odra od plavebnej komory Opatowice po plavebnú komoru v meste Vroclav

Rieka Západná Odra od splavu vo Widuchowej (704,1 km rieky Odra) k hranici s vnútornými morskými vodami spolu s bočnými ramenami, ako aj prieplavom Klucz-Ustowo spájajúcim Východnú Odru so Západnou Odrou

Rieka Parnica a Parnický prieplav od Západnej Odry k hranici s vnútornými morskými vodami

Rieka Pisa od jazera Roś po ústie do rieky Narew

Rieka Szkarpawa od Visly po ústie do Vislianskeho zálivu

Rieka Warta od Ślesińského jazera po ústie do Odry

Systém jazier Wielkie Jeziora Mazurskie zahŕňajúci jazerá prepojené riekami a kanálmi tvoriacimi hlavnú trasu od jazera Roś (vrátane) v Piszi po Węgorzewský kanál (vrátane) vo Węgorzewe spolu s jazerami: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty a Święcajty, spolu s Giżyckým kanálom a Niegocińským kanálom a kanálom Piękna Góra a bočnými korytami Rynského jazera (vrátane) v Ryne po Nidzkie jazero (do 3 km, čo tvorí hranicu prírodnej rezervácie „Nidzkie jazero“), spolu s jazerami: Bełdany, Guzianka Mała a Guzianka Wielka

Rieka Visla od ústia rieky Przemsza po prepojenie s Łączańským kanálom a od ústia tohto kanála v Skawine po ústie rieky Visly do Gdanskej zátoky vrátane Włocławskej priehrady

Rumunsko

Dunaj: od srbsko-rumunskej hranice (km 1 075) po Čierne more na vetve Sulina

Kanál Dunaj – Čierne more (dĺžka 64,410 km): od spojenia s riekou Dunaj na km 299,300 Dunaja pri Cernavodă (resp. km 64,410 kanála) po prístav Konstanca juh – Agigea (nultý kilometer kanála)

Kanál Poarta Albă – Midia Năvodari (dĺžka 34,600 km): od spojenia s kanálom Dunaj – Čierne more na km 29,410 v Poarta Albă (resp. km 27,500 kanála) po prístav Midia (nultý kilometer kanála)

Slovensko

Dunaj: od rkm 1 880,26 do rkm 1 708,20

Dunajský kanál: od rkm 1 851,75 do rkm 1 811,00

Rieka Váh: od rkm 0,00 do rkm 70,00

Rieka Morava: od rkm 0,00 do rkm 6,00

Rieka Bodrog: od rkm 49,68 do rkm 64,85

Priehradné nádrže: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska šírava

Švédsko

Kanál Trollhätte a Göta älv od rovnobežky pretínajúcej maják Bastugrunds po most Göta älv

Jazero Mälaren

Štokholmský prístav, ohraničený zo severozápadu mostom Lidingö, zo severovýchodu líniou vedúcou cez maják Elfviksgrund v azimute 135 – 315 stupňov a z juhu mostom Skuru

Kanál Södertälje a prístav v Södertälje ohraničený zo severu plavebnou komorou Södertälje a z juhu rovnobežkou severnej zemepisnej šírky 59° 09′ 00″

Spojené kráľovstvo

ŠKÓTSKO

Leith (Edinburgh)

v rámci pobrežnej hrádze

Glasgow

Strathclyde Loch

Kanál Crinan

Crinan po Ardrishaig

Kaledónsky prieplav

úseky kanála

SEVERNÉ ÍRSKO

Rieka Lagan

Lagan Weir po Stranmillis

VÝCHODNÉ ANGLICKO

Rieka Wear (bez prílivu)

starý železničný most, Durham po Prebends Bridge, Durham

Rieka Tees

proti prúdu od hrádze Tees

Grimsby Dock

v rámci plavebných komôr

Immingham Dock

v rámci plavebných komôr

Hull Docks

v rámci plavebných komôr

Boston Dock

vnútri priepustí plavebnej komory

Systém Aire and Calder Navigation

od Goole Docks po Leeds; prepojenie s kanálom Leeds a kanálom Liverpool; od prepojenia Bank Dole po Selby (plavebná komora rieky Ouse); od prepojenia Castleford po Wakefield (plavebná komora Falling)

Rieka Ancholme

od stavidla Ferriby Sluice po Brigg

Kanál Calder a Hebble

od Wakefield (plavebná komora Falling) po plavebnú komoru Broadcut Top

Rieka Foss

od prepojenia (most Blue Bridge) s riekou Ouse po most Monk Bridge

Kanál Fossdyke

prepojenie s riekou Trent po Brayford Pool

Goole Dock

vnútri priepustí plavebnej komory

Hornsea Mere

celý kanál

Rieka Hull

od plavebnej komory Struncheon Hill po Beverley Beck

Kanál Market Weighton

od plavebnej komory rieky Humber po plavebnú komoru Sod Houses

Kanál New Junction

celý kanál

Rieka Ouse

od plavebnej komory Naburn po Nun Monkton

Kanál Sheffield a South Yorkshire

od plavebnej komory Keadby po plavebnú komoru Tinsley

Rieka Trent

od plavebnej komory Cromwell po Shardlow

Rieka Witham

od stavidla Boston Sluice po Brayford Poole (Lincoln)

WALES A ZÁPADNÉ ANGLICKO

Rieka Severn

nad splavmi Llanthony a Maisemore

Rieka Wye

nad Monmouth

Cardiff

jazero Roath Park

Prístav Port Talbot

v rámci uzavretých dokov

Swansea

v rámci uzavretých dokov

Rieka Dee

nad bodom čerpania vody Barrelwell Hill

Rieka Mersey

doky (okrem doku Seaforth)

Rieka Lune

nad dokom Glasson

Rieka Avon (Midland)

od plavebnej komory Tewkesbury po Evesham

Gloucester

Gloucesterské mestské doky, kanál Gloucester/Sharpness

Jazero Hollingworth

celé jazero

Manchesterský lodný kanál

celý kanál a doky Salford Docks vrátane rieky Irwell

Jazero Pickmere

celé jazero

Rieka Tawe

medzi morskou hrádzou/prístaviskom a atletickým štadiónom Morfa

Jazero Rudyard

celé jazero

Rieka Weaver

pod Northwichom

JUŽNÉ ANGLICKO

Rieka Nene

Wisbech Cut a rieka Nene po plavebnú komoru Dog-in-a-Doublet

Rieka Great Ouse

Kings Lynn Cut a rieka Great Ouse pod cestným mostom West Lynn

Yarmouth

ústie rieky Yare od línie vedúcej cez konce severnej a južnej vstupnej prístavnej hrádze vrátane Breydon Water

Lowestoft

prístav Lowestoft pod plavebnou komorou Mutford Lock po líniu vedúcu cez vonkajšie vstupné prístavné hrádze

Rieky Alde a Ore

nad vstupom do rieky Ore po Westrow Point

Rieka Deben

nad vstupom rieky Deben po Felixstowe Ferry

Rieka Orwell a rieka Stour

od línie vedúcej od Fagbury Pointu cez Shotley Point na rieke Orwell po Ipswich Dock a od línie vedúcej zo severu na juh cez Erwarton Ness na rieke Stour po Manningtree

Kanál Chelmer & Blackwater

východne od plavebnej komory Beeleigh

Rieka Temža a jej prítoky

rieka Temža nad plavebnou komorou Teddington po Oxford

Rieka Adur a kanál Southwick

rieka Adur nad západným koncom Tarmac Wharf a v rámci kanála Southwick

Rieka Arun

rieka Arun nad prístaviskom Littlehampton Marina

Rieka Ouse (Sussex), Newhaven

rieka Ouse nad severným koncom severného nábrežia

Bewl Water

celé jazero

Grafham Water

celé jazero

Rutland Water

celé jazero

Jazero Thorpe Park

celé jazero

Chichester

východne od línie spájajúcej Cobnor Point a Chalkdock Point

Christchurch

v prístave Christchurch Harbour okrem rieky Run

Exeterský kanál

celý kanál

Rieka Avon (Avon)

Bristolské mestské doky

od priehrady Netham Dam po splav Pulteney Weir


(1)  V prípade lodí, ktorých domáci prístav je inde, sa zohľadňuje článok 32 Dohody o Ems-Dollart z 8. apríla 1960 (BGBl. 1963 II, s. 602).


PRÍLOHA II

MINIMÁLNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNACH 1, 2, 3 A 4

Technickými požiadavkami platnými pre plavidlá sú požiadavky stanovené v norme ES-TRIN 2015/1.


PRÍLOHA III

OKRUHY, V KTORÝCH MOŽNO PRIJAŤ DODATOČNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNE 1, 2 A NEPREPOJENÝCH VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNE 3

Všetky dodatočné technické požiadavky prijaté členským štátom podľa článku 23 ods. 1 a 2 tejto smernice pre plavidlá vykonávajúce plavbu na území tohto členského štátu sa obmedzujú na tieto okruhy:

1.

Vymedzenie pojmov

potrebné na porozumenie dodatočných požiadaviek

2.

Stabilita

posilnenie konštrukcie

osvedčenie/potvrdenie od uznanej klasifikačnej spoločnosti

3.

Bezpečná vzdialenosť a voľný bok

voľný bok

bezpečná vzdialenosť

4.

Vodotesnosť otvorov v trupe a nadstavieb

nadstavby

dvere

okná a svetlíky

otvory nákladového priestoru

iné otvory (vetracie potrubia, výfukové potrubia atď.)

5.

Vybavenie

kotvy a kotvové reťaze

navigačné svetlá

zvukové signály

kompas

radar

vysielače a prijímače

záchranné prostriedky

dostupnosť plavebných máp

6.

Dodatočné ustanovenia pre osobné lode

stabilita (sila vetra, kritériá)

záchranné prostriedky

voľný bok

bezpečná vzdialenosť

výhľad z kormidlovne

7.

Zostavy a preprava kontajnerov

spojenie tlačného remorkéra a tlačného člna

stabilita plavidiel alebo tlačných člnov prepravujúcich kontajnery


PRÍLOHA IV

OKRUHY, V KTORÝCH MOŽNO ZNÍŽIŤ ÚROVEŇ TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK PLATNÝCH PRE PLAVIDLÁ NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH V ZÓNACH 3 A 4

Všetky zníženia technických požiadaviek, ktoré členský štát povolí podľa článku 23 ods. 4 tejto smernice pre plavidlá vykonávajúce plavbu výlučne na vodných cestách v zóne 3 alebo 4 na území príslušného členského štátu, sa obmedzujú na tieto okruhy:

 

Zóna 3

kotvové vybavenie vrátane dĺžky kotvových reťazí

rýchlosť (vpred)

kolektívne záchranné prostriedky

stav s dvoma oddeleniami

výhľad z kormidlovne

 

Zóna 4

kotvové vybavenie vrátane dĺžky kotvových reťazí

rýchlosť (vpred)

záchranné prostriedky

stav s dvoma oddeleniami

výhľad z kormidlovne

druhý nezávislý pohonný systém


PRÍLOHA V

PODROBNÉ PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 2.01

Orgány vykonávajúce prehliadku

1.

Orgány vykonávajúce prehliadku zriadia členské štáty.

2.

Orgány vykonávajúce prehliadku pozostávajú z predsedu a odborníkov.

Súčasťou každého orgánu sú aspoň títo odborníci:

a)

zástupca správneho orgánu zodpovedného za vnútrozemskú plavbu;

b)

odborník na projektovanie vnútrozemských lodí a ich motorov;

c)

odborník na nautiku – držiteľ kapitánskeho preukazu na vnútrozemské vodné cesty, ktorý držiteľa oprávňuje viesť loď, ktorá má byť podrobená prehliadke.

3.

Predsedu a odborníkov každého orgánu menujú orgány členského štátu, v ktorom sa orgán vytvára. Predseda a odborníci pri prevzatí svojich povinností predložia písomné vyhlásenie, že pri plnení svojich povinností budú úplne nezávislí. Od zástupcov správnych orgánov sa vyhlásenie nevyžaduje.

4.

Orgánom vykonávajúcim prehliadku môžu pomáhať špecializovaní odborníci v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 2.02

(prázdne)

Článok 2.03

Poskytnutie plavidla na prehliadku

1.

Vlastník alebo jeho zástupca poskytuje plavidlo v nenaloženom, čistom a vybavenom stave. Poskytuje všetku súčinnosť potrebnú na prehliadku – napríklad zabezpečí vhodný malý čln a zamestnancov, odkryje všetky časti trupu alebo prvkov, ktoré nie sú priamo prístupné alebo viditeľné.

2.

Pri prvej prehliadke si orgán vykonávajúci prehliadku vyžiada prehliadku za sucha. Od tejto prehliadky za sucha možno upustiť pri predložení osvedčenia o klasifikácii alebo osvedčenia od uznanej klasifikačnej spoločnosti potvrdzujúce, že konštrukcia spĺňa požiadavky, alebo pri predložení osvedčenia, ktoré preukazuje, že príslušný orgán už vykonal prehliadku za sucha na iné účely. V prípade pravidelnej prehliadky alebo prehliadky v zmysle ustanovení článku 14 tejto smernice môže orgán vykonávajúci prehliadku vyžadovať prehliadku mimo vody.

Pri vstupnej prehliadke motorových lodí alebo zostáv alebo v prípade významného pozmenenia hnacích alebo kormidlových zariadení uskutoční orgán vykonávajúci prehliadku skúšobné plavby.

3.

Orgán vykonávajúci prehliadku môže vyžadovať ďalšie prevádzkové skúšky a ďalšie podklady. Uvedené ustanovenie sa uplatní aj pri stavbe plavidla.

Článok 2.04

(prázdne)

Článok 2.05

(prázdne)

Článok 2.06

(prázdne)

Článok 2.07

Podrobnosti v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby a jeho zmeny

1.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca informuje príslušný orgán o každej zmene názvu alebo vlastníctva plavidla, všetkých premeraniach a o každej zmene registrácie alebo domovského prístavu a osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby odošle tomuto orgánu na vykonanie zmien.

2.

Každý príslušný orgán môže do osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby pridávať akékoľvek informácie alebo ho meniť.

3.

Ak príslušný orgán akýmkoľvek spôsobom pozmení osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby alebo doň pridá informáciu, informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán, ktorý dané osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby vydal.

Článok 2.08

(prázdne)

Článok 2.09

Pravidelná prehliadka

1.

Pred uplynutím platnosti osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa plavidlo podrobí pravidelnej prehliadke.

2.

Príslušný orgán znova určí dobu platnosti osvedčenia Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby podľa výsledkov danej prehliadky.

3.

Doba platnosti sa uvedie v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby a oznámi sa orgánu, ktorý príslušné osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby vydal.

4.

Ak sa namiesto predĺženia platnosti osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby nahradí novou verziou, predchádzajúce osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby sa vráti príslušnému orgánu, ktorý ho vydal.

Článok 2.10

Dobrovoľná prehliadka

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca môže kedykoľvek dobrovoľne požiadať o prehliadku.

Uvedenej žiadosti o prehliadku sa vyhovie.

Článok 2.11

(prázdne)

Článok 2.12

(prázdne)

Článok 2.13

(prázdne)

Článok 2.14

(prázdne)

Článok 2.15

Výdavky

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca znáša všetky náklady vyplývajúce z prehliadky plavidla a vydania osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby podľa osobitného sadzobníka, ktorý zostaví každý členský štát.

Článok 2.16

Informovanie

Príslušný orgán môže umožniť osobám, ktoré prejavia oprávnený záujem, aby boli informované o obsahu osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, a týmto osobám sa môžu vydať riadne overené a označené výpisy alebo kópie osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

Článok 2.17

Register osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby

1.

Príslušné orgány uchovávajú originál alebo kópiu všetkých osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, ktoré vydali, a uvedú v nich všetky informácie a zmeny vrátane akýchkoľvek zrušení a nahradení osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby. Zodpovedajúcim spôsobom aktualizujú register uvedený v článku 17 tejto smernice.

2.

V záujme vykonávania správnych opatrení na zachovanie bezpečnej a bezproblémovej plavby a v záujme vykonávania článkov 2.02 až 2.15 tejto prílohy, ako aj článkov 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 a 22 tejto smernice sa register v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II sprístupní len na čítanie príslušným orgánom iných členských štátov, zmluvných štátov Mannheimského dohovoru, a pokiaľ sa zaručí rovnaká miera ochrany súkromných údajov, tretím krajinám na základe správnych dohôd.

Článok 2.18

Jednotné európske identifikačné číslo plavidla

1.

Jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI) sa skladá z ôsmich arabských číslic v súlade s prílohou II k tejto smernici.

2.

Pokiaľ plavidlo nemá ENI v čase vydania osvedčenia Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, toto číslo plavidlu pridelí príslušný orgán členského štátu, v ktorom je plavidlo zaregistrované alebo v ktorom má svoj domovský prístav.

Pokiaľ ide o plavidlá z krajín, v ktorých pridelenie ENI nie je možné, ENI, ktoré sa má uviesť v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby, pridelí príslušný orgán, ktorý osvedčenie Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby vydáva.

3.

So žiadosťou o pridelenie ENI sa vlastník plavidla alebo jeho zástupca obráti na príslušný orgán. Vlastník alebo jeho zástupca je tiež zodpovedný za to, aby na plavidle bolo uvedené ENI, ktoré sa uvádza v osvedčení Únie pre plavidlo vnútrozemskej plavby.

Článok 2.19

(prázdne)

Článok 2.20

Oznámenia

Každý členský štát alebo ich príslušné orgány oznámia Komisii a ostatným členským štátom alebo ostatným príslušným orgánom:

a)

názvy a adresy subjektov technických služieb, ktoré sú spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovedné za uplatňovanie prílohy II;

b)

kartu údajov podľa prílohy II o typoch palubných čističiek vody, na ktoré bolo vydané schválenie od posledného oznámenia;

c)

uznané typové schválenia pre palubné systémy čističiek vody na základe noriem odlišných od tých, ktoré sú stanovené v prílohe II, na použitie na vnútroštátnych vodných cestách členských štátov;

d)

do jedného mesiaca prípadné odobratie typového schválenia pre palubné systémy čističiek vody a dôvody takéhoto odobratia;

e)

akékoľvek povolené špeciálne kotvy na základe žiadosti o zníženie hmotnosti kotvy s uvedením typového označenia a povoleného zníženia hmotnosti kotvy. Príslušný orgán vydá žiadateľovi povolenie najskôr tri mesiace po oznámení Komisii za predpokladu, že Komisia nevznesie námietky;

f)

radarové navigačné zariadenia a ukazovatele rýchlosti zmeny kurzu, na ktoré vydali typové schválenie. Príslušné oznámenie obsahuje priradené číslo typového schválenia, ako aj typové označenie, názov výrobcu, názov držiteľa typového schválenia a dátum typového schválenia;

g)

príslušné orgány zodpovedné za schvaľovanie špecializovaných firiem, ktoré smú vykonávať inštaláciu, výmenu, opravy alebo údržbu radarových navigačných zariadení a ukazovateľov rýchlosti zmeny kurzu.


PRÍLOHA VI

KLASIFIKAČNÉ SPOLOČNOSTI

Kritériá uznania klasifikačných spoločností

Klasifikačné spoločnosti uchádzajúce sa o uznanie v zmysle článku 21 tejto smernice spĺňajú tieto kritériá:

1.

Klasifikačná spoločnosť je schopná dokladovať rozsiahle skúsenosti s posudzovaním návrhu a konštrukcie lodí vnútrozemskej plavby. Klasifikačná spoločnosť má komplexné pravidlá a predpisy týkajúce sa návrhu, konštrukcie a pravidelných prehliadok lodí vnútrozemskej plavby predovšetkým na účely výpočtu stability v súlade s časťou 9 nariadení pripojených k ADN, ako sa uvádza v prílohe II. Uvedené pravidlá a predpisy sa uverejnia aspoň v holandčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a nepretržite sa aktualizujú a zdokonaľujú prostredníctvom výskumných a rozvojových programov. Uvedené pravidlá a predpisy nesmú byť v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov Únie alebo s platnými medzinárodnými dohodami.

2.

Klasifikačná spoločnosť každoročne uverejňuje svoj zoznam klasifikácií plavidiel.

3.

Klasifikačná spoločnosť nie je pod kontrolou vlastníkov plavidiel, lodiarskych spoločností ani iných subjektov komerčne zainteresovaných na návrhu, výrobe, úpravách, opravách, prevádzke alebo poistení lodí. Príjmy klasifikačnej spoločnosti nie sú závislé od jedinej obchodnej spoločnosti.

4.

Ústredie klasifikačnej spoločnosti alebo pobočka oprávnená na vydávanie rozhodnutí a konanie vo všetkých oblastiach, pre ktoré platí jej oprávnenie podľa predpisov o vnútrozemskej plavbe, sa nachádzajú v niektorom z členských štátov.

5.

Klasifikačná spoločnosť a jej odborníci majú v oblasti vnútrozemskej plavby dobré meno; odborníci sú schopní doložiť svoje odborné schopnosti. Konajú na zodpovednosť klasifikačnej spoločnosti.

6.

Klasifikačná spoločnosť má značný technický, riadiaci, podporný, kontrolný a výskumný personál, ktorý je primeraný vzhľadom na zadané úlohy a klasifikované lode a ktorý zároveň podporuje rozvíjanie spôsobilosti a aktualizáciu predpisov. Má kontrolórov prinajmenšom v jednom členskom štáte.

7.

Klasifikačná spoločnosť sa riadi etickým kódexom.

8.

Klasifikačná spoločnosť je riadená a spravovaná tak, aby sa zabezpečila dôvernosť informácií vyžadovaných členským štátom.

9.

Klasifikačná spoločnosť je pripravená poskytnúť členskému štátu relevantné informácie.

10.

Vedenie klasifikačnej spoločnosti má stanovený a zdokladovaný plán, ciele a záväzky v oblasti kvality a zabezpečuje pochopenie, uplatňovanie a udržiavanie tohto plánu na všetkých úrovniach klasifikačnej spoločnosti.

11.

Klasifikačná spoločnosť vypracuje, zavedie a udržiava účinný interný systém kvality, ktorý je založený na príslušných častiach medzinárodne uznávaných noriem kvality a je v súlade s normou EN ISO/IEC 17020:2004 v zmysle požiadaviek schémy osvedčovania systémov kvality (QSCS) Medzinárodnej asociácie klasifikačných spoločností (IACS). Systém kvality je osvedčený nezávislým audítorským orgánom uznaným správou štátu, v ktorom má klasifikačná spoločnosť svoje ústredie alebo pobočku v zmysle bodu 4 a ktorý okrem iného zabezpečí, že:

a)

pravidlá a predpisy klasifikačnej spoločnosti sa vytvárajú a udržiavajú systematicky;

b)

pravidlá a predpisy klasifikačnej spoločnosti sa dodržiavajú;

c)

sú splnené požiadavky štatutárnej činnosti, na ktorú je klasifikačná spoločnosť oprávnená;

d)

sú stanovené a zdokumentované povinnosti, právomoci a vzájomné vzťahy pracovníkov, ktorých práca má vplyv na kvalitu služieb klasifikačnej spoločnosti;

e)

všetky práce sa vykonávajú za kontrolovaných podmienok;

f)

je zavedený systém dohľadu, ktorým sa monitoruje konanie a práca kontrolórov a technických a administratívnych pracovníkov zamestnaných priamo v klasifikačnej spoločnosti;

g)

požiadavky hlavnej štatutárnej činnosti, na ktorú je klasifikačná spoločnosť oprávnená, vykonávajú alebo na ňu priamo dohliadajú len jej výhradní kontrolóri alebo výhradní kontrolóri iných uznaných klasifikačných spoločností;

h)

sa uplatňuje systém zabezpečenia kvalifikácie kontrolórov a sústavnej aktualizácie ich poznatkov;

i)

sa vedie evidencia dokladov o dosiahnutí požadovaných noriem v oblastiach, v ktorých sa poskytujú služby, ako aj o účinnom uplatňovaní systému kvality, a

j)

na všetkých miestach je zavedený komplexný systém plánovaných a zdokumentovaných interných auditov činností súvisiacich s kvalitou.

12.

Systém kvality je osvedčený nezávislým audítorským orgánom uznaným správou členského štátu, v ktorom má klasifikačná spoločnosť svoje ústredie alebo pobočku v zmysle bodu 4.

13.

Klasifikačná spoločnosť sa zaväzuje zosúladiť svoje požiadavky s príslušnými smernicami Únie a v primeranom čase poskytnúť príslušné informácie Komisii.

14.

Klasifikačná spoločnosť sa zaväzuje pravidelne konzultovať s prv uznanými klasifikačnými spoločnosťami s cieľom zaručiť rovnocennosť svojich technických noriem a ich vykonávania, pričom predstaviteľom členského štátu a iných zúčastnených strán umožní účasť na tvorbe svojich pravidiel a predpisov.


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2006/87/ES

Táto smernica

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 1

článok 4

článok 5

článok 9

článok 6 ods. 1 a 3

článok 8 ods. 1

článok 6 ods. 2 a 4

článok 8 ods. 4

článok 6 ods. 5

článok 3

článok 7

článok 4

článok 8

článok 11 ods. 2

článok 9

článok 11 ods. 1

článok 10

článok 14

článok 11

článok 13

článok 12

článok 12

článok 13

článok 15

článok 14

článok 16

článok 15

článok 18

článok 16

článok 17

článok 18

článok 19

článok 10

článok 20

článok 21

článok 17

článok 22

článok 5

článok 23

článok 6 zrušený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (1)

článok 7 ods. 1 až 3

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 8 ods. 2 a 3

článok 29

článok 30

článok 20 ods. 1

článok 31

článok 20 ods. 2

článok 22

článok 32

článok 19

článok 33

článok 34

článok 24

článok 35

článok 21

článok 36

článok 23

článok 37 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 4

článok 37 ods. 3

článok 38

článok 39

článok 25

článok 26

článok 27

článok 40


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).